OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN II. Łącza d Internetu III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN IV. Pzim świadczenia usług i kary umwne

2 I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN. PU01 PU02 PU03 PU04 PU05 PU06 PU07 PU08 PU09 PU10 Usługa będzie świadczna przez 48 miesięcy d daty uruchmienia wszystkich łączy. Usługa będzie miała charakter kmplekswy i bejmie wszystkie lkalizacje Zamawiająceg wymienine w załączniku nr 8 d SIWZ Spisie Lkalizacji. Wyknawca będzie świadczył usługę transmisji danych na dwóch platfrmach sieciwych : IPVPN/MPLS i rzległeg Ethernetu/VPLS - na bazie psiadanych (własnych lub pzyskanych) łączy dstępwych, zainstalwanych i sknfigurwanych urządzeń CE w szafach teletechnicznych wskazanych przez Zamawiająceg raz sieci szkieletwych Wyknawcy. Wyknawca udstępni wymagany sprzęt i łącza raz będzie nimi zarządzał przez kres bwiązywania umwy. W lkalizacjach kategrii 0 zgdnie ze Spisem Lkalizacji pdstawwym systemem transmisji będzie sieć rzległeg Ethernetu wyknana w technlgii VPLS, pierająca się płączenia w warstwie 2 (w dniesieniu d mdelu OSI) d urządzeń Zamawiająceg. Maksymalne późnienie w płączeniach punkt-punkt nie mże być większe niż 8mS. Łącza zapaswe w tych placówkach i płączenia d pzstałych lkalizacji IMGW-PIB będą realizwane w ruchu IP (warstwa 3 mdelu OSI) p sieci IPVPN/MPLS. W ramach świadczenia usługi IPVPN, Wyknawca zainstaluje rutery CE, przeprwadzi ich knfigurację raz będzie dpwiadał za ich utrzymanie (zarządzanie, usuwanie awarii, wprwadzanie zmian knfiguracyjnych). Wszystkie dstarczne łącza muszą być symetryczne - taka sama przepustwść dla kierunków d i d rutera CE (lub urządzeń zakńczenia sieci peratra). Zamawiający wymaga, aby czas na ruterach CE Wyknawcy był synchrnizwany d wzrca czasu na pzimie Stratum3 Wyknawcy wg strefy czaswej UTC. Wyknawca dstarczy infrmacje na temat psiadaneg systemu synchrnizacji czasu. Łącza pdstawwe w sieci rzległeg Ethernetu zstaną wyknane w technlgii 1000base- T. Dla lkalizacji Warszawa w technlgii 1000base-T lub 10Gbase-LRM. P strnie sieci lkalnej (LAN) dla usługi IPVPN, Wyknawca udstępni na ruterze/ruterach CE następujące interfejsy: Lkalizacje kategrii 0 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: 2 x 1000base-T (pdstawwy i backup) z 802.1Q dla każdeg VLAN na każdym ruterze CE, Lkalizacje kategrii 1 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: 1 x FastEthernet z 802.1Q z HSRP/VVRP, Lkalizacje kategrii 2 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: 2 x FastEthernet z 802.1Q (pdstawwy i backup), Wszystkie pzstałe kategrie: 1 x FastEthernet z 802.1Q. W sieci transmisji danych Zamawiająceg, zbudwanej na bazie usług Wyknawcy, musi

3 istnieć mżliwść kmunikacji w sieci w knfiguracji każdy z każdym, tak aby płączenia były nawiązywane bezpśredni pmiędzy lkalizacjami Zamawiająceg - dla bu platfrm transmisyjnych. W lkalizacjach należących d kategrii 0 łącze dstępwe zstanie zrealizwane w knfiguracji: łącze pdstawwe Ethernet, łącze zapaswe IPVPN (1PE+1CE), knfiguracja ta kreśla instalację pjedynczeg rutera dstępweg (CE), płączneg z jednym ruterem szkieletwymi peratra (PE). Łącze Ethernet i łącze IPVPN mają przebiegać p dwóch rzłącznych trasach (patrz Rysunek 2. Łącze dstępwe w knfiguracji 2CE + 2PE PU11 ). Wymóg rzłącznści tras nie dtyczy statnieg dcinka kablweg (z wyjątkiem lkalizacji Warszawa), stanwiąceg djście d budynku, w którym ma być świadczna usługa. Rysunek 1. Łącze dstępwe w knfiguracji Eth + IPVPN I Metr Ethernet IPVPN I PE IPVPN Operatr CE IMGW-PIB PU12 W lkalizacjach należących d kategrii 1 łącze dstępwe zstanie zrealizwane w knfiguracji 2CE + 2PE. Zakłada n instalację dwóch ruterów dstępwych CE, które są płączne z dwma różnymi ruterami szkieletwymi peratra (P/PE) za pmcą dwóch łączy rzłącznych trasach (patrz Rysunek 2. Łącze dstępwe w knfiguracji 2CE + 2PE ). Wymóg rzłącznści tras nie dtyczy statnieg dcinka kablweg, stanwiąceg djście d budynku, w którym ma być świadczna usługa. Wyknawca zainstaluje łącze zapaswe takich samych parametrach, c łącze główne (niezawdnść, późnienie, QS, SLA). Łącza pdstawwe i zapaswe będą realizwane za pmcą różnych usług pdkładwych (np. DSL, Metr Ethernet, FR). Rysunek 2. Łącze dstępwe w knfiguracji 2CE + 2PE

4 I IPVPN P / PE Operatr CE IMGW-PIB PU13 W lkalizacjach należących d kategrii 2 zstanie zrealizwane łącze dstępwe w knfiguracji 1 CE + 2 PE, która zakłada pdłączenie rutera kńcweg CE d dwóch różnych ruterów szkieletwych peratra (P/PE) za pmcą dwóch łączy rzłącznych trasach (patrz Rysunek 3. Łącze dstępwe w knfiguracji 1CE + 2PE 3). Wymóg rzłącznści tras nie dtyczy dcinka kablweg, d przyłącza telefniczneg w budynku gdzie będzie świadczna usługa d najbliższej studni telekmunikacyjnej, stanwiąceg djście d budynku, w którym ma być świadczna usługa. Wyknawca zainstaluje łącze zapaswe takich samych parametrach, c łącze główne (niezawdnść, późnienie, QS, SLA). Łącza pdstawwe i zapaswe będą realizwane za pmcą różnych usług pdkładwych (np. DSL, Metr Ethernet, FR). Rysunek 3. Łącze dstępwe w knfiguracji 1CE + 2PE IPVPN PE PE CE Operatr IMGW-PIB PU14 W lkalizacjach należących d kategrii 3 i 4 Wyknawca zainstaluje łącza dstępwe w knfiguracji 1 CE + 1 PE + NAS Backup (jeden ruter CE pdłączny łączem pdstawwym d jedneg rutera P/PE Wyknawcy z ddatkwym łączem zapaswym w technlgii ISDN/NAS Backup - patrz Błąd! Nie mżna dnaleźć źródła dwłania.4). Zamawiający wymaga, aby wszystkie kanały B łącza zapasweg ISDN były uruchamiane niezwłcznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 sekund, p awarii łącza pdstawweg. Rysunek 4. Łącze dstępwe w knfiguracji 1 CE + 1 PE + NAS Backup

5 IPVPN PE NAS CE Operatr IMGW-PIB W lkalizacjach należących d kategrii 5 (radary meterlgiczne), d rutera CE pwinny zstać pprwadzne dwa niezależne łącza d dwóch różnych ruterów szkieletwych (P/PE) peratra. Wyknawca zainstaluje łącze zapaswe takich samych parametrach, c łącze główne (niezawdnść, późnienie, QS, SLA). Łącza pdstawwe i zapaswe będą realizwane za pmcą różnych usług pdkładwych (np. DSL, Metr Ethernet, FR). Operatr nie mże stswać łączy radiwych (również w paśmie kncesjnwanym) jak jedyneg medium dla łączy dstępwych d radarów, za wyjątkiem maksymalnie 6- miesieczneg kresu przejściweg. Ddatkw, łącza nie mgą pwdwać zakłóceń radarów meterlgicznych stswanych przez Zamawiająceg. Specyfikację radarów zawiera Tabela 1: Tabela 1. Specyfikacja radarów meterlgicznych l.p. Typ radaru Parametry Lkalizacje PU15 1 Meter 1600 C Prducent: Selex Systems Integratin (Gematrnik), Niemcy Typ: Dpplerwski, klistrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5620 MHz Pastewnik, Ramża Plaryzacja: pinwa, pzima 2 Meter 500 C: Prducent: Gematrnik, Niemcy Typ: Dpplerwski, magnetrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5660 MHz Brzuchania, Pznań, Świdwin Plaryzacja: pzima 3 Meter 1500C Prducent: Gematrnik, Niemcy Typ: Dpplerwski, klistrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5650 MHz Leginw, Rzeszów, Gdańsk Plaryzacja: pzima

6 4 Nieznany Typ: Dpplerwski, magnetrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5650 MHz Plaryzacja: pinwa, pzima Planwane ddanie d pracy peracyjnej Nieznany Typ: Dpplerwski, magnetrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5650 MHz Plaryzacja: pinwa, pzima Planwane ddanie d pracy peracyjnej 2015/2016 Góra Św. Anny - w budwie Użranki prjektwany PU16 PU17 PU18 Wyknawca mże zestawić tymczaswe, ale spełniające kryteria jakściwe łącza parte na dstępie radiwym punkt-punkt w paśmie kncesjnwanym w celu realizacji zamówienia w wymaganym terminie. Wyknawca ma bwiązek zastąpić łącza tymczaswe łączami dcelwymi w terminie d 6 miesięcy d dnia uruchmienia łączy tymczaswych. Ze względu na wymagania w zakresie bezpieczeństwa raz ptrzebę uniezależnienia transmisji WAN d warunków pgdwych, Zamawiający wyklucza mżliwść (pza wyjątkiem kreślnym w punkcie następnym) zbudwania łączy dstępwych z wykrzystaniem: zasbów publicznej sieci Internet, łączy satelitarnych, łączy radiwych działających w paśmie niekncesjnwanym, łączy radiwych typu punkt wielpunkt, technlgii IEEE (Wi-Fi), łączy transmisji danych w sieciach peratrów kmórkwych. Dpuszczalna jest realizacja łączy dstępwych w technlgii radiwej ale tylk punktpunkt w paśmie kncesjnwanym, przy czym w lkalizacjach kategrii 5 łącza radiwe nie mgą stanwić jedyneg medium dla łączy dstępwych, za wyjątkiem maksymalnie 6- miesieczneg kresu przejściweg. Wyjątek d pwyższeg stanwi dpuszczenie linii radiwych punkt-punkt w pasmie kncesjnwanym w dwóch lkalizacjach na terenie parków nardwych: Kasprwy Wierch, Śnieżka, gdzie biektywne warunki uniemżliwiają instalację sieci w parciu łącza kablwe. W zakresie tych lkalizacji w przypadku, gdy wyknawca zastsuje płączenie radiwe, przedstawi prpzycje rzwiązań graniczających ryzyk utraty łącznści w przypadku złych

7 PU19 PU20 PU21 PU22 PU23 warunków atmsferycznych. Wyknawca, w ramach złżnej ferty cenwej (bez ddatkwych płat) wykna następujące prace: dstarczy łącza dstępwe, zainstaluje, sknfiguruje i uruchmi wszystkie urządzenia d bsługi łącza dstępweg, w tym rutery CE, będzie zarządzał siecią IPVPN d prtu LAN (FastEthernet, GigabitEthernet) w ruterze CE włącznie, będzie zarządzał siecią rzległeg Ethernetu d urządzeń będących zakńczeniem łącza Ethernetweg, w wypadku wystąpienia awarii usunie ją z zachwaniem deklarwanych parametrów SLA. Wyknawca, w ramach złżnej ferty cenwej (bez ddatkwych płat), na żądanie Zamawiająceg, wykna następujące prace: przeniesie część łączy (jednak nie więcej, niż 10 łączy) d nwych lkalizacji z zastrzeżeniem, że instalacja łączy w nwych lkalizacjach nie będzie wymagała pniesienia przez Wyknawcę inwestycji w nwe łącza dstępwe, zmieni przepustwść części łączy (w ramach sumarycznej wielkści użytkwanej przepływnści dla każdej z sieci) z zastrzeżeniem, że zmiana parametrów nie pciągnie za sbą kniecznści pniesienia inwestycji przez Wyknawcę w nwe łącze lub w nwy ruter CE, wykna zlecne przez Zamawiająceg zmiany w knfiguracji ruterów CE, przy czym łączna liczba jednstkwych zmian w danym miesiącu będzie nie większa, niż łączna liczba użytkwanych ruterów CE. Przez jednstkwą zmianę rzumie się jednrazwe wyknanie kmpletu zlecnych zmian (ruting, ACL, itd.) na pjedynczym ruterze CE lub grupie ruterów. Wymagane jest, aby urządzenia kńcwe CE wspierały prtkół rutingu OSPF, który jest pdstawwym prtkłem rutingu w sieci Zamawiająceg. Wyknawca dstarczy usługę IPVPN z trzema klasami ruchu (Class f service, CS): Klasa vice, dedykwana dla kmunikacji głswej tylk wybrane lkalizacje przedstawine w Tabeli 3 dla wskazanych przez Zamawiająceg adresów IP, Klasa biznes, dedykwana dla aplikacji krytycznych (przekazywanie danych meterlgicznych, pczta elektrniczna itp.) sieci prywatne raz wskazane przez Zamawiająceg adresy IP z sieci publicznej, Klasa best effrt, dedykwana dla pzstałych aplikacji (dstęp d Internetu) sieci publiczne. W wybranych lkalizacjach, przedstawinych w tabeli 3, sieć WAN będzie m.in. służyła d przekazywania głsu za pmcą VIP, płączenia między centralami wymieninymi w tabeli 3 będą realizwane w klasie vice.

8 Tabela 2. Lkalizacje, w których WAN będzie służyła d kmunikacji głswej Lkalizacja Adres Ośrdek Główny w Warszawie ul. Pdleśna 61, WARSZAWA Lkalizacja Leginw ul. Zegrzyńska 38, Leginw Oddział we Wrcławiu ul. Parkwa 30, WROCŁAW Oddział Mrski w Gdyni ul. Waszyngtna 42, GDYNIA Oddział w Krakwie ul. Pitra Brweg 14, KRAKÓW Górnśląskie Centrum Hydrlgiczn-Meterlgiczne ul. Bratków 10, KATOWICE Lkalizacja Białystk ul. Ciłkwskieg 2/3, BIAŁYSTOK Lkalizacja w Pznaniu ul. Dąbrwskieg 174/176, POZNAŃ Lkalizacja Wrcław-Wyspa ul. Wybrzeże Wyspiańskieg 39, Wrcław W lkalizacjach kategrii 2, 3, 4 i 5 pasm zstanie przydzielne d klas biznes raz best effrt: PU24 Klasa Biznes best ef frt Prirytet w wypadku awarii łącza główneg najwyższy prirytet najniższy prirytet PU25 W wypadku awarii łącza główneg, na łącze zapaswe zstanie przeniesiny wyłącznie ruch z klasy biznes. Zamawiający wymaga mżliwści przypisywania pakietów IP d pszczególnych klas usług (CS) na pdstawie następujących parametrów: adresy IP (źródłwy / dcelwy), nr prtu prtkłu warstwy 4 (źródłwy / dcelwy), DSCP, etykieta VLAN (vlan tag) wg standardu IEEE q.

9 PU26 PU27 PU28 Dkładny spsób markwania pakietów zstanie uzgdniny na etapie realizacji prjektu pmiędzy przedstawicielami Wyknawcy raz Zamawiająceg. Spsób prirytetyzacji pakietów IP (przydziału d klas CS) zstanie uzgdniny pmiędzy Wyknawcą a Zamawiającym na etapie realizacji wdrżenia. Maksymalny czas usunięcia awarii zgdnie ze Spisem Lkalizacji. Wszystkie łącza Wyknawca uruchmi w ciągu dwóch miesięcy d dnia pdpisania umwy. W terminie 10 dni rbczych d pdpisania umwy Zamawiający uzgdni z Wyknawcą harmngram wdrżenia. Prces migracji pszczególnych lkalizacji będzie uzgadniany z wyprzedzeniem, pmiędzy przedstawicielami Wyknawcy raz Zamawiająceg. Prces migracji w danej lkalizacji ze starej d nwej sieci WAN pwinien dbywać się bezprzerww lub pwdwać przerwę w działaniu sieci nie dłuższą, niż 2 gdziny. Wyknawca przeprwadzi wdrżenia w dni pwszednie, w gdzinach d 8 d 16. Wyknawca przedstawi plan przełączenia z uwzględnieniem przerwy w ruchu nie dłuższej niż: Kategria 0 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: bez przerwy, Kategria 1 4 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: nie dłużej niż 2 gdziny, Kategria 5 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: z retencją danych wysłanych w czasie przerwy w transmisji. W trakcie przełączania musi zstać zachwany ruch pmiędzy lkalizacjami bsługiwanymi przez łącza dstarczane dtychczaswą umwą i przez łącza wyłnineg w przetargu peratra parametrach umżliwiających nrmalną pracę peracyjną Zamawiająceg, w szczególnści nie grszych niż parametry sieci dla becnie bwiązującej umwy. Wyknawca przedstawi d akceptacji Zamawiająceg harmngram migracji. Migracja d dnia rzpczęcia d zakńczenia nie będzie przekraczać 14 dni (w przypadku przekrczenia zstaną naliczane kary umwne). Przedmit zamówienia będzie realizwany zgdnie z uznanymi międzynardwymi metdykami w zakresie realizacji prjektu i utrzymania. W Ofercie wymagane jest wskazanie metdyk według, których będzie prwadzny prjekt i utrzymanie. Wyknawca świadczy, że dyspnuje zespłem zdlnym d realizacji prjektu w kreślnej metdyce.

10 II. Łącza d Internetu. Wyknawca dstarczy łącza d Internetu, spełniające wymagania przedstawine w pniższej tabeli: Tabela 3. Wymagania w zakresie łączy d Internetu DI01 Lp Lkalizacja Knfiguracj a węzła Łącze główne Łącze zapaswe Max. czas usunięcia awarii [h] Dstępnść sieci [%] 1. Warszawa 2PE+2CE 300 Mb/s 300 Mb/s % 2. Kraków 1PE+1CE 100 Mb/s % DI02 DI03 DI04 DI05 DI06 DI07 Wyknawca wspólnie z Zamawiającym uzgdnią w jaki spsób łącza internetwe będą się wzajemnie zastępwały. D adresacji łączy internetwych Wyknawca wykrzysta udstępniną przez IMGW-PIB pulę 254 publicznych adresów IP. Pula adreswa należy d klasy Prvider Independent (PI) przydzielnej przez RIPE NCC dla ptrzeb IMGW-PIB. Jeżeli pdczas uruchamiania sieci pjawi się ptrzeba przydzielenia dla któregś z łączy internetwych ddatkwych adresów, Wyknawca przekaże d dyspzycji Zamawiająceg dpwiednią ddatkwą pulę adresów. Od Wyknawcy jest wymagane, by był strną umwy Usługach Standardwych (Standard Service Agreement) zawartej z RIPE NCC i występwał w niej jak LIR. Wyknawca będzie reprezentwał Zamawiająceg jak Użytkwnika Kńcweg przed RIPE NCC w celu przydzielenia dla Użytkwnika Kńcweg i utrzymania na jeg rzecz Niezależnych Numerów Internetwych - zakres reprezentacji i bwiązki strn zstaną kreślne w sbnej umwie. Łącza d Internetu zstaną zrealizwane jak wydzielne fizyczne łącza, zakńczne stykiem w technlgii FE/GE (nie jest dpuszczalne dstarczenie usługi dstępu d Internetu w ramach teg sameg prtu, c sieć WAN). W lkalizacji Warszawa zstaną zainstalwane dwa łącza d Internetu niezależnym przebiegu, d różnych punktów dstępwych (ruterów szkieletwych) sieci Wyknawcy, zakńczne ruterami peratra wypsażnymi w funkcję przełączania między urządzeniem pdstawwym a zapaswym (prtkły HSRP, VRRP). Węzły pracujące na styku sieci należy przystswać d funkcjnwania w parciu prtkół BGP w celu zapewnia redundancji łączy w spsób autmatyczny. Zainstalwane przez peratra rutery pwinny bsługiwać prtkół OSPF. Lkalizacja Gdynia pdłączna jest d peratra internetweg TASK, Zamawiający wymaga, aby płączenie z Internetem w tej lkalizacji był płączeniem zapaswym dla pzstałych płączeń d Internetu. Zamawiający wymaga ddatkw aby dla sieci IPVPN pdstawwym wyjściem d Internetu była lkalizacja Kraków lub Gdynia, w przypadku ich awarii Warszawa. Rutery dstarczne przez Wyknawcę d bsługi Internetu w Krakwie i Warszawie będą zarządzane przez Zamawiająceg d złącza liniweg dstawcy. W lkalizacji Gdynia dla

11 płączenia z Internetem Zamawiający psiada własny ruter Cisc DI08 DI09 DI10 DI11 DI12 DI13 DI14 DI15 DI16 DI17 Internetwe rzwiązanie sieciwe zstanie dpsażne systemy bezpieczeństwa w celu chrny przed różneg rdzaju zagrżeniami infrmatycznymi i atakami na sieć IMGW-PIB. Zamawiający wymaga dstarczenia i uruchmienia systemu zabezpieczeń dla wszystkich punktów dstępwych d Internetu (Warszawa, Kraków, Gdynia). System zabezpieczeń musi być dstarczny jak dedykwane urządzenia zabezpieczeń sieciwych (appliance). W zaprpnwanym systemie musi występwać separacja mdułu zarządzania i mdułów przetwarzania danych. Całść sprzętu i prgramwania musi być dstarczana i wspierana przez jedneg prducenta. Dla płączeń Internetwych w Gdyni i Krakwie dstarczy p jednym urządzaniu firewall, dla płączeń w Warszawie dwa urządzenia pracujące w klastrze niezawdnściwym. System udstępni jedną knslę d knfiguracji wszystkich urządzeń firewall, Zamawijący mże udstępnić na ten cel serwer wirtualny. System zabezpieczeń nie mże psiadać graniczeń licencyjnych dtyczących liczby chrninych kmputerów i użytkwników w sieci wewnętrznej. Każdy z dstarcznych firewalli musi psiadać przepływnść nie mniej niż 2 Gb/s dla kntrli firewall z włączną funkcją kntrli aplikacji, nie mniej niż 1 Gb/s dla kntrli zawartści (w tym kntrla AV, AS, IPS i WF) i bsługiwać nie mniej niż jednczesnych płączeń i zapewniać chrnę dla wszystkich urządzeń wewnętrznych IMGW nie będąc wąskim gardłem dla płączeń Internetwych. Każde z urządzeń systemu zabezpieczeń musi być wypsażne w c najmniej 6 prtów Ethernet 10/100/1000. System zabezpieczeń musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 mdelu OSI), w trybie przełącznika (tzn. w warstwie 2 mdelu OSI), w trybie transparentnym raz w trybie pasywneg nasłuchu (sniffer). Funkcjnując w trybie transparentnym urządzenie nie mże psiadać sknfigurwanych adresów IP na interfejsach sieciwych jak również nie mże wprwadzać segmentacji sieci na drębne dmeny klizyjne w sensie Ethernet/CSMA. Musi istnieć mżliwść jednczesnej knfiguracji i pracy pszczególnych interfejsów sieciwych w różnych trybach. Urządzenie musi bsługiwać prtkół Ethernet z bsługą sieci VLAN pprzez tagwanie zgdne z IEEE 802.1Q. Subinterfejsy VLAN mgą być twrzne na interfejsach sieciwych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi umżliwiać agregwanie linków. Urządzenie musi bsługiwać nie mniej niż 10 wirtualnych ruterów psiadających drębne tabele rutingu i bsługiwać prtkły rutingu dynamiczneg, nie mniej niż BGP, RIP i OSPF. W ramach rzwiązania musą zstać dstarczne kmpletne, gtwe d pracy urządzenia. Wraz z prduktem wymagane jest dstarczenie pieki technicznej ważnej przez kres 4 lat. Opieka pwinna zawierać wsparcie techniczne świadczne telefnicznie raz pcztą elektrniczną przez prducenta raz jeg autryzwaneg plskieg przedstawiciela, wymianę uszkdzneg sprzętu, dstęp d nwych wersji prgramwania, aktualizację bazy ataków IPS, definicji wirusów raz bazy kategrii strn WWW, a także dstęp d baz wiedzy, przewdników knfiguracyjnych i narzędzi diagnstycznych. Zamawiający będzie zarządzał samdzielnie dstarcznymi ruterami dla płączeń d Internetu raz systemem zabezpieczeń, jednak czekuje d Wyknawcy, że w ramach usługi

12 internetwej zapewni: instalację i wstępną knfigurację urządzeń (ruterów, firewalli), wsparcie certyfikwaneg inżyniera przy knfiguracji urządzeń (ruterów, firewalli), wstępne przygtwanie reguł plityk bezpieczeństwa na pdstawie dstarcznych infrmacji, wsparcie w analizie zdarzeń pzwalająca na efektywną i szybką identyfikację bszarów zagrżeń bezpieczeństwa raz dpwiedni szybką reakcję na nie, natychmiastwe infrmwanie sób dpwiedzialnych p strnie Klienta za zarządzanie systemami infrmatycznymi, zabserwwanych w śrdwisku Wyknawcy ptencjalnie grźnych dla Zamawiająceg zagrżeniachpwstałych zagrżeniach raz przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, pdjęcie uzgdninych z Klientem ddatkwych działań minimalizujących zidentyfikwane ryzyka. DI18 Dstarczne system zabezpieczeń pwinien realizwać następujące załżenia: System zabezpieczeń musi realizwać zadania kntrli dstępu (filtracji ruchu sieciweg), wyknując kntrlę na pzimie warstwy sieciwej, transprtwej raz aplikacji, System zabezpieczeń firewall zgdnie z ustalną plityką musi prwadzić kntrlę ruchu sieciweg pmiędzy bszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Plityki muszą być definiwane pmiędzy kreślnymi strefami bezpieczeństwa, Plityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, prtkły i usługi sieciwe, aplikacje, użytkwników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrwanie zdarzeń i alarmwanie raz zarządzanie pasmem sieci (minimum prirytet, pasm gwarantwane, pasm maksymalne, znaczenia DiffServ), System zabezpieczeń musi zapewniać inspekcję kmunikacji szyfrwanej HTTPS (HTTP szyfrwane prtkłem SSL) dla ruchu wychdząceg d serwerów zewnętrznych (np. kmunikacji użytkwników surfujących w Internecie) raz ruchu przychdząceg d serwerów firmy. System musi mieć mżliwść deszyfracji niezaufaneg ruchu HTTPS i pddania g właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i blkwanie ataków typu explit (chrna Intrusin Preventin), wirusy i inny złśliwy kd (chrna AntiVirus i AntiSpyware), filtracja plików, danych i URL, System zabezpieczeń musi identyfikwać aplikacje bez względu na numery prtów, prtkły tunelwania i szyfrwania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi dbywać się c najmniej pprzez sygnatury i analizę heurystyczną, System zabezpieczeń musi umżliwiać inspekcję szyfrwanej kmunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychdząceg w celu wykrywania tunelwania innych prtkłów w ramach usługi SSH, System zabezpieczeń musi działać zgdnie z zasadą bezpieczeństwa The Principle f Least Privilege, tzn. system zabezpieczeń blkuje wszystkie aplikacje, pza tymi które w regułach plityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jak dzwlne. Nie jest dpuszczalne, aby blkwnie aplikacji (P2P, IM, itp.) dbywał się pprzez inne mechanizmy chrny niż firewall. Wydajnść kntrli firewall i kntrli aplikacji musi być taka sama,

13 System zabezpieczeń musi identyfikwać c najmniej 1700 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelwanych w prtkłach HTTP i HTTPS, nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tr, BitTrrent, emule. Zezwlenie dstępu d aplikacji musi dbywać się w regułach plityki firewall (tzn. reguła firewall musi psiadać ddzielne ple gdzie definiwane są aplikacje i ddzielne ple gdzie definiwane są prtkły sieciwe, nie jest dpuszczalne definiwane aplikacji przez ddatkwe prfile). Nie jest dpuszczalna kntrla aplikacji w mdułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym mdule UTM), System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść ręczneg twrzenia sygnatur dla nwych aplikacji bezpśredni na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia prducenta, System zabezpieczeń musi umżliwiać zarządzanie, kntrlę i wgląd w ruch nierzpznany przez urządzenie, System zabezpieczeń musi umżliwiać zestawianie zabezpiecznych kryptgraficznie tuneli VPN w parciu standardy IPSec i IKE w knfiguracji site-t-site. Knfiguracja VPN musi dbywać się w parciu ustawienia rutingu (tzw. ruting-based VPN). Dstęp VPN dla użytkwników mbilnych musi dbywać się na bazie technlgii SSL VPN. Wykrzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu ddatkwych licencji, System zabezpieczeń musi wyknywać zarządzanie pasmem sieci (QS) w zakresie znaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dwlnych aplikacji prirytetu, pasma maksymalneg i gwarantwaneg, System zabezpieczeń musi umżliwiać blkwanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, dc, szyfrwany dc, dcx, ppt, szyfrwany ppt, pptx, xls, szyfrwany xls, xlsx, rar, szyfrwany rar, zip, System zabezpieczeń pzwli na identyfikację zagrżeń raz twrzenie reguł bezpieczeństwa ddatkw dla użytkwników przechwywanych w usłudze katalgwej Zamawiająceg (Active Directry). DI19 Ochrna przed atakami DDS: Zamawiający wymaga uruchmienia usługi chrny przed atakami DDOS dla łączy internetwych w Warszawie (w szczególnści serwerów WWW, pcztwych i DNS) w pstaci: TCP SYN fld, UDP fld (w tym DNS reflectin), HTTP GET fld, HTTP POST fld, ICMP fld, IGMP fld, invalid packets, IP fragments, IP NULL DNS fld SIP request fld,

14 SSL negtiatin DI20 System musi zapewniać mżliwść filtrwania ataków wielkści przynajmniej 10Gbps i chrnę w warstwach ISO/OSI: d 3 d 7, przez 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu, 365 dni w rku. Czas reakcji na zaistniałe zdarzenie lub zgłszenie Zamawiająceg maksymalnie 15 minut (SLA). Wymagany jest raprt p każdej mityzacji/brnie i zbirczy raprt miesięczny dstarczany Zamawiającemu.

15 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN. Wyknawca będzie zarządzał siecią IPVPN aż d prtu LAN (włącznie) na urządzeniach CE znajdujących się w lkalizacjach Zamawiająceg. Rysunek 5. Pdział dpwiedzialnści między Zamawiającym a Wyknawcą ZM01 Sieć MPLS Ruter PE Własnść, dpwiedzialnść i zarządzanie p strnie Wyknawcy Sieć dstępwa FR / ATM / ADSL / HDSL / E1 /. Ruter CE Własnść, dpwiedzialnść i zarządzanie p strnie Zamawiająceg LAN ZM02 Zamawiający świadcza, że p jeg strnie urządzeniem płącznym z ruterem CE peratra mże być: przełącznik warstwy 2 i/lub 3 mdelu ISO-OSI z mżliwścią znakwania pakietów zgdnie z IEEE 802.1Q, przełącznik warstwy 2 i/lub 3 bez wsparcia dla IEEE 802.1Q, ruter. Wyknawca, dla każdeg łącza WAN, udstępni Zamawiającemu następujące statystyki w frmie graficznej z dstępem przez www (dświeżanie danych maksymalnie c 5 minut): ZM03 Przepustwści na interfejsach LAN i WAN, Infrmacje awarii sprzętu CE raz przełączeniu między łączem pdstawwym a zapaswym, Bieżące wartści parametrów QS: późnienie pakietów (delay ) - min, max, średnie późnienie w zadanym przedziale czasu, wariancja późnień (jitter), straty pakietów (packet lss), Dstępnść łącza (pdstawweg i zapasweg). ZM04 Wyknawca umżliwi generwanie kmunikatów w wyniku zdarzeń lub awarii pprzez wysłanie kmunikatów typu SNMP trap. Zamawiający psiada klektr NNMI firmy HP i wymaga aby zdarzenia i awarie urządzeń CE dstarcznych w ramach zamówienia były rejestrwane w tym klektrze. Zamawiający wymaga również mżliwści dpytywania ruterów CE przez prtkół SNMP.

16 ZM05 ZM06 Parametry przekazywane przez SNMP d klektra będą uzgdnine z Zamawiającym. Wyknawca zapewni wysyłanie datagramów NetFlw lub Sflw ze wszystkich urządzeń CE i wszystkich ich interfejsów raz sieci rzległeg Ethernetu d wskazanej stacji mnitrującej Zamawiająceg. Wyknawca zapewni Zamawiającemu dstęp d ruterów kńcwych (CE) przez prtkół telnet lub SSH i umżliwi wyknanie następujących funkcji diagnstycznych: ping / extended ping z pdaniem adresu lub interfejsu źródłweg, ilści pwtórzeń, rzmiaru pakietu i upływu czasu tracerute / extended tracerute sh ip rute shw snmp shw ntp status sh ntp assciatins sh clck shw standby sh ip int brief sh ip int sh versin sh diag sh cntrller sh int sh arp shw interfaces status shw interfaces switchprt shw ip eigrp shw vlans shw vlan-switch shw dialer shw isdn active shw isdn histry shw isdn status W przypadku braku bsługi pniższych kmend wymagana jest bsługa kmend równważnych dstarczających ten sam zasób infrmacyjny na bazie udkumentwaneg języka zapytań.

17 ZM07 ZM08 ZM09 Wyknawca w kresie bwiązywania umwy będzie świadczył usługi zarządzania i administrwania urządzeniami CE w zakresie: zdalneg zarządzania knfiguracją lgiczną sieci raz utrzymania urządzeń CE, zmiany knfiguracji urządzeń CE na wnisek Zamawiająceg, knfigurację adresacji IP zgdnie z ustaleniami z Zamawiającym, dknywanie zmian w knfiguracji interfejsów w celu dłączenia sieci LAN Zamawiająceg, w szczególnści z zakresu rutingu między wirtualnymi sieciami LAN (Inter-VLAN ruting) raz list dstępu (Access List, ACL), naprawy lub wymiany uszkdzneg urządzenia CE, wykrywanie awarii i naprawa łączy dstępwych, zarządzanie siecią i mnitrwanie stanu techniczneg infrastruktury udstępninej Zamawiającemu, rzwiązywania prblemów eksplatacyjnych przy pmcy Help Desk, zapewnienia Zamawiającemu zdalneg przeglądania knfiguracji urządzeń CE zainstalwanych we wszystkich lkalizacjach Zamawiająceg w zakresie niezbędnym d mnitrwania parametrów sieci, zarządzanie CS zgdnie z bieżącymi wymaganiami Zamawiająceg, utrzymania listy inwentaryzacyjnej wraz z infrmacją z dkumentacją eksplatacyjną każdeg urządzenia. Zlecne przez Zamawiająceg zmiany w knfiguracji ruterów CE Wyknawca wprwadzi w ciągu 24 gdzin d uzgdnienia zmian pmiędzy sbami technicznymi, wyznacznymi przez Wyknawcę i Zamawiająceg lub w terminie uzgdninym przez Strny. Wyknanie zmiany knfiguracji przez Wyknawcę uważa się za zakńczne p ptwierdzeniu prawidłweg działania przez Zamawiająceg. Wyknawca udstępni Zamawiającemu mżliwść zgłaszania prblemów i awarii WAN a za pmcą inflinii, faksu raz pczty elektrnicznej ( ). Wyknawca zapewni dedykwaną sbę (piekuna techniczneg) d kntaktu z Zamawiającym. D jej bwiązków będzie należał przesyłanie c miesiąc raprtu zawierająceg: wyknane zmiany w knfiguracji sieci; aktualny stan inwentaryzacji i knfiguracji urządzeń, dane dnśnie wywiązywania się Wyknawcy z deklarwanych parametrów jakści i niezawdnści usług (SLA).

18 ZM10 Przy zgłszeniu awarii, Wyknawca twrzy tzw. bilet prblemwy, zawierający pis prblemu raz gdzinę twarcia biletu. P rzwiązaniu prblemu p strnie sieci Wyknawcy, przedstawiciel Wyknawcy skntaktuje się z przedstawicielem Zamawiająceg w celu ptwierdzenia usunięcia awarii. Bilet prblemwy zstanie zamknięty p ptwierdzeniu usunięcia awarii przez przedstawiciela Zamawiająceg. Ddatkw: Bilet pwinien zawierać tzw. numer zgłszenia na który Zamawiający będzie się pwływał, Treść biletu pwinna być systematycznie uzupełniana przez Wyknawcę w trakcie pstępu prac nad usunięciem prblemu, Otwarcie, zmiana treści i zamknięcie biletu prblemweg będzie przesyłane przez Wyknawcę na adres kntaktów technicznych Zamawiająceg. Ddatkw każdy bilet prblemwy będzie umieszczany w cmiesięcznym raprcie przesyłanym przez piekuna techniczneg.

19 IV. SL01 SL02 SL03 SL04 SL05 Pzim świadczenia usług i kary umwne. Usługa IPVPN świadczna przez Wyknawcę będzie spełniała następujące parametry jakściwe (QS): Dla klasy vice: Opóźnienie w jedną strnę (delay) < 75 ms; Wariancja późnienia (jitter) < 20 ms; Straty pakietów w sieci peratra <0,5%; Dla pzstałych klas: Opóźnienie w jedną strnę (delay) < 75 ms; Straty pakietów w sieci peratra <0,5%. Pdane wyżej wymagania w zakresie późnienia nie dtyczą łączy dstępwych przepustwściach 512 kb/s lub mniejszych. Dla tych łączy wymagane jest, aby późnienie w jedną strnę nie przekraczał 150 ms. Wyknawca zapewnieni następujące parametry niezawdnściwe (SLA) usługi IPVPN we wszystkich relacjach kniec-kniec: gwarancja przepustwści na pzimie 100% dstarczneg pasma, dstępnść usługi raz czas usunięcia awarii dwlneg łącza zgdnie ze Spisem Lkalizacji, czas reakcji na awarię (rzumianej jak przesłanie ptwierdzenia przyjęcia zgłszenia awarii raz kreślenie trybu naprawy) - nie dłużej niż 1 gdzina, liczna d zgłszenia awarii przez Zamawiająceg. Usługa serwisu techniczneg będzie bejmwała usuwanie prblemów pracy z siecią p ich zgłszeniu przez Zamawiająceg na specjalnie d teg celu wydzielny numer telefniczny d Centrum Kntaktu peratra (Biura Obsługi Klienta), dstępny bez przerwy - 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu, 365 dni w rku. Pwyższy numer telefniczny pwinien być dstępny wg standardwych stawek peratra lub bezpłatnie, niedpuszczalne jest zastswanie numeru pdwyższnej płatnści (np ). Wyknawca dłży wszelkich starań, aby prace serwiswe, wymagające dstępu d ruterów i mdemów, były dknywane przez Wyknawcę zdalnie. W przypadkach, gdy zdalny dstęp z przyczyn technicznych nie będzie mżliwy, dpwiednie działania mające na celu przywrócenie pprawnej pracy urządzeń i łącza pwinny być wyknywane w lkalizacji Zamawiająceg p wcześniejszym uzgdnieniu terminu i zakresu prac z Zamawiającym. Wyknawca pwiadmi prwadznych zdalnie pracach serwiswych przesyłając pwiadmienie na adresy kntaktów technicznych Zamawiająceg. Wszelkie prace mdernizacyjne w sieci WAN pza tzw. knem serwiswym peratra muszą być zgłaszane i uzgadniane z Zamawiającym na minimum 7 dni rbczych przed rzpczęciem prac.

20 Wyknawca zapłaci kary umwne z tytułu niedtrzymania parametrów SLA: a) Bnifikatę z tytułu niedtrzymania Gwarantwaneg Czasu Usunięcia Awarii ustala się na pdstawie pniższeg wzru: Bnifikata za Awarię = (ta-tg)*ka, gdzie: Ta Czas usunięcia Awarii [h], zakrąglny wzwyż d pełnej gdziny TG Gwarantwany czas usunięcia Awarii [h] KA bnifikata w wyskści 4 % miesięczneg abnamentu za łącze SL06 b) Bnifikatę z tytułu niedtrzymania Gwarantwanej dstępnści Usługi IPVPN ustala się na pdstawie pniższeg wzru: Całkwita bnifikata = [TA MA*(Tusługi/T)]*KD, gdzie: MA maksymalna liczba gdzin Awarii dpuszczalna dla daneg Pzimu Usługi [h] TA suma czasów trwania wszystkich Awarii w danym rku kalendarzwym [h] Tusługi czas krzystania z Usługi Pdstawwej w danym rku kalendarzwym [h] T liczba gdzin w danym rku kalendarzwym [h] KD bnifikata w wyskści 4 % miesięczneg abnamentu za łącze. Wynik działania [TA MA*(Tusługi/T)] zakrągla się wzwyż d pełnej gdziny. Wyknawca zapłaci kary umwne z tytułu późnienia w uruchmieniu łączy w stsunku d SL07 terminów zawartych w umwie na pzimie300% miesięczneg abnamentu za łącze, za każdy klejny rzpczęty miesiąc p terminie zawartym w umwie. SL08 W ramach ferwanej ceny za łącza (bez ddatkwych płat): a) Wyknawca przeprwadzi szklenia z bsługi sieci dla pracwników Zamawiająceg: Zakres szkleń: Pzim Pdstawwy: Infrmacje gólne systemie i technlgii MPLS i VPLS, prcedury zgłaszania awarii, pdstawwe narzędzia mnitrwania sieci; Pzim Zaawanswany: Infrmacje gólne systemie i technlgii MPLS i VPLS,

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel.

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel. Oferta Usług Infrmatycznych Serwkmp.pl Kmplekswe Usługi Infrmatyczne Ul. Grudziądzka 87 87-100 Truń Tel./Fax: 0566635285 Km1: +48 691719996 Km2: +48 506045442 E-m@il: biur@serwkmp.pl WWW: www.serwkmp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo