WPŁYW UTLENIANIA WĘGLA KOKSUJĄCEGO NA POROWATOŚĆ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW UTLENIANIA WĘGLA KOKSUJĄCEGO NA POROWATOŚĆ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU"

Transkrypt

1 Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) HELENA MACHNIKOWSKA, ANNA STABKOWICZ, KRZYSZTOF KIERZEK JACEK MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych ul. Gdańska 7/9, Wrocław WPŁYW UTLENIANIA WĘGLA KOKSUJĄCEGO NA POROWATOŚĆ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU Utlenianie powietrzem jest powszechnie stosowaną metodą obniżenia spiekalności węgli bitumicznych stosowanych do produkcji węgli aktywnych. W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było sprawdzenie skuteczności wstępnego utleniania węgla jako metody poprawy właściwości pyłowych produktów aktywacji wodorotlenkiem potasu w aspekcie wykorzystania ich jako adsorbentów metanu. Surowcem do badań był węgiel ortokoksowy typu 35.2 charakteryzujący się bardzo dobrą spiekalnością. Węgiel utleniano w warunkach pozwalających na otrzymanie prób o znacznie ograniczonej, ale zróżnicowanej spiekalności (RI 35 i 17). Wstępne utlenianie nie ma istotnego wpływu na rozwój struktury mikroporowatej podczas aktywacji półkoksów wodorotlenkiem potasu. Otrzymano węgle aktywne o zbliżonej powierzchni wewnętrznej (S BET ok m 2 /g) i objętości całkowitej porów (V T ~1,16 cm 3 /g), z dużym udziałem mikroporów. Badania SEM wykazały, że ziarna półkoksów z węgla utlenionego charakteryzują się znacznie mniejszą ilością dużych makroporów (powyżej 10 μm), a w produktach aktywacji przeważają ziarna z licznymi spękaniami i szczelinami. Monolity otrzymane z węgli aktywnych z prekursora utlenionego charakteryzują się wyraźnie większą zdolnością ciśnieniowej adsorpcji metanu. SŁOWA KLUCZOWE: węgiel koksowy, karbonizacja, aktywacja KOH, morfologia ziaren, struktura porowata WPROWADZENIE Bardzo duża powierzchnia właściwa i mikroporowata natura sprawiają, że węgle aktywne otrzymywane w procesie aktywacji alkaliami (KOH, NaOH) należą obecnie do najbardziej intensywnie badanych materiałów porowatych rozważanych jako adsorbenty metanu [1, 2]. Ponieważ adsorpcja metanu zachodzi efektywnie tylko w mikroporach, stworzenie systemu adsorpcyjnego o dużej pojemności magazynowej metanu wymaga redukcji mezo- i makroporów. Zarówno te występujące w ziarnach węgla aktywnego, jak i stanowiące przestrzenie międzyziarnowe systemu są z punktu widzenia adsorpcyjnego magazynowania metanu mało użytecznymi wolnymi przestrzeniami.

2 190 H. Machnikowska, A. Stabkowicz, K. Kierzek, J. Machnikowski Koksy z węgli bitumicznych (spiekających) można zaliczyć do ważnych potencjalnych surowców do wytwarzania węgli aktywnych na drodze aktywacji wodorotlenkiem potasu lub sodu. Spiekalność, wynikająca ze zdolności do przechodzenia przez stan plastyczny podczas karbonizacji, powoduje występowanie licznych dużych makroporów w ziarnach koksów z tej grupy węgli kamiennych i produktów ich aktywacji KOH [3]. Można sądzić, że obecność makroporów jest istotną przyczyną niższych pojemności magazynowych metanu w przypadku monolitycznych adsorbentów opartych na węglach aktywnych z koksów węglowych w porównaniu z koksami pakowymi [4, 5]. Prostą, stosowaną także w praktyce, metodą ograniczenia tworzenia się tej kategorii porów jest redukcja spiekalności na drodze utleniania powietrzem. W pracy prezentowane są wyniki badań nad wpływem utleniania powietrzem typowego węgla koksującego na rozwój mikro-, mezo- i makroporowatości w ziarnach węgli aktywnych otrzymywanych w wyniku aktywacji wodorotlenkiem potasu półkoksu z wyjściowego i utlenionego węgla. Wyniki są dyskutowane w aspekcie wytwarzania monolitycznych adsorbentów o zwiększonej pojemności magazynowej metanu z otrzymanych pyłowych węgli aktywnych. 1. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA Do badań wykorzystano węgiel ortokoksowy typ 35.2 z kopalni Jas-Mos (oznaczony symbolem WJ). Węgiel poddano wstępnej obróbce poprzez utlenianie powietrzem w temperaturze 160 C przez 4 godziny (WJox4) i 6 godzin (WJox6), otrzymując próby o słabej i bardzo słabej spiekalności. Obniżenie spiekalności następuje przy minimalnych zmianach w zawartości części lotnych i składzie elementarnym. Charakterystykę węgla ortokoksowego i prób utlenionych przedstawiono w tabeli 1. TABELA 1. Charakterystyka surowców wyjściowych Oznaczenie WJ WJox4 WJox6 Wilgoć W a, % 0,7 0,6 0,7 Popiół A a, % 5,9 5,4 5,5 Części lotne V daf, % 22,4 21,1 21,1 Spiekalność, RI Skład elementarny, % C daf H daf N daf S a O daf 89,87 4,58 1,37 0,46 3,8 89,19 4,63 1,33 0,46 4,4 88,74 4,59 1,34 0,43 5,0

3 Wpływ utleniania węgla koksującego na porowatość i morfologię ziaren produktów aktywacji 191 Węgiel WJ i węgle utlenione karbonizowano w temperaturze 600ºC. Półkoksy (frakcja ziarnowa 0,1 0,63 mm), oznaczone odpowiednio CJ, CJox4 i CJox6, aktywowano wodorotlenkiem potasu w 800 C przez 1 godz. przy stosunku KOH/półkoks 3:1. Proces prowadzono w łódce niklowej umieszczonej w rurze kwarcowej w przepływie azotu. Otrzymane węgle aktywne oznaczono symbolami A-CJ, A-CJox4 i A-CJox6. Próbki A-CJ, A-CJox6 poddano dodatkowo obróbce w wodorze w temperaturze 700 C przez 1 godzinę w celu obniżenia polarności powierzchni (węgle aktywne A-CJ/H, A-CJox6/H). Z pyłowych produktów aktywacji uformowano monolity w dokładnie takich samych warunkach: lepiszcze - 10% metylocelulozy; temperatura prasowania 140 C; temperatura utwardzania 140 C. Otrzymano w ten sposób 5 monolitów o symbolach: MA-CJ, MA-CJox4 i A-CJox6 oraz MA-CJ/H i MA-CJox6/H. Analizę techniczną węgla i produktów karbonizacji wykonano zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. Analizę elementarną (CHNS) wykonano z użyciem analizatora VARIO EL, zawartość tlenu obliczono z różnicy. Badania porozymetryczne przeprowadzono na aparacie PASCAL 440 w zakresie ciśnień od atmosferycznego do 400 MPa, co pozwoliło na określenie objętości i rozkładu wymiarów porów w zakresie makroporów (szerokość porów nm) i części mezoporów do szerokoći 3,6 nm. Metodą porozymetryczną określono całkowitą objętość porów (V T ), objętość makroporów (V macro ) oraz gęstość w rtęci przy ciśnieniu 0,1 MPa (d p ) i 400 MPa (d Hg ). Morfologię powierzchni i kształt ziaren badano metodą mikroskopii skaningowej (SEM) na mikroskopie JEOL JSM-5800LV przy powiększeniach od 60 do 3000 razy. Teksturę porowatą produktów aktywacji i monolitów w zakresie mikro- i mezoporów określono na podstawie izoterm sorpcji azotu w 77 K, otrzymanych na automatycznym analizatorze powierzchni NOVA 2200 firmy Quantachrome. Wyznaczono całkowitą objętość porów (V T ), powierzchnię porów (S BET ), objętość mikroporów z równania Dubinina-Raduszkiewicza (V DR,N2 ), średnią szerokość porów (L 0 ) z równania Stoeckliego. Zdolność do magazynowania metanu przez monolity określono na podstawie izoterm adsorpcji metanu w 298 K przy ciśnieniu do 5 MPa, przeliczonych następnie na krzywe pojemności magazynowej, podające zależność ilości metanu zgromadzonego w jednej objętości zbiornika (V/V) od ciśnienia. Badania wykonano na Wydziale Paliw i Energii AGH [6]. 2. WYNIKI BADAŃ 2.1. Właściwości półkoksów Utlenianie węgla w niewielkim stopniu zmienia wydajność półkoksów otrzymanych w 600 C, natomiast drastycznie obniża ich stopień spieczenia i wydymania. Półkoks z węgla nieutlenionego wykazuje charakterystyczną dla węgli ortokoksowych strukturę piankową. Półkoks CJox4 jest słabo spieczony, niewydęty, a półkoks CJox6, z węgla dłużej utlenianego, jest niespieczony.

4 192 H. Machnikowska, A. Stabkowicz, K. Kierzek, J. Machnikowski Analiza porozymetryczna półkoksów (tab. 2) wykazuje wzrost objętości porów w próbach z węgli utlenionych. Mierzone porozymetrycznie makropory mają szerokość od 50 nm do 8 μm. Efektem utleniania węgla jest wzrost udziału makroporów w całkowitej objętości porów. W półkoksach z węgla nieutlenionego objętość makroporów i mezoporów jest podobna, w półkoksach z węgli utlenionych makropory stanowią ok. 3/4 całkowitej objętości porów. Różnice między półkoksami z węgli o różnym stopniu utlenienia nie są duże, jednak można zauważyć zwiększenie udziału makroporów o szerokości poniżej 2000 nm w półkoksach z węgla silniej utlenionego. Próby utlenione wykazują mniejszą gęstość pozorną (d p ) i większą gęstość przy najwyższym ciśnieniu (d Hg ). TABELA 2. Analiza porozymetryczna półkoksów Próba V T cm 3 /g V makro /V T P % d p g/cm 3 d Hg g/cm 3 CJ 0,071 0,53 9,4 1,321 1,458 CJox4 0,123 0,75 15,2 1,236 1,459 CJox6 0,148 0,73 18,1 1,224 1,494 Rys. 1. Zdjęcia SEM ziaren półkoksów: CJ (a, b), CJox4 (c, d) i CJox6 (e, f)

5 Wpływ utleniania węgla koksującego na porowatość i morfologię ziaren produktów aktywacji 193 Zdjęcia SEM produktów karbonizacji przedstawiono na rysunku 1. Półkoks z węgla nieutlenionego CJ charakteryzuje się ostrymi krawędziami i licznymi porami o różnej wielkości z przewagą dużych porów (rys. 1a, b). Ziarna półkoksów z węgla utlenionego (rys. 1c-f) charakteryzują się łagodnymi krawędziami i praktycznie nie występują duże pory, przeważają pory o średnicy od kilku do kilkunastu μm. Większe powiększenia (rys. 1d, f) potwierdzają zanik dużych porów i owalny kształt krawędzi ziaren w próbach CJox4 i CJox6. Obserwowane zmiany w morfologii można wytłumaczyć zanikiem zdolności spiekania ziaren karbonizowanego węgla w efekcie powierzchniowego utlenienia przy zachowaniu słabej plastyczności wewnętrznych części ziaren Właściwości pyłowych węgli aktywnych Badania SEM węgli aktywnych (rys. 2) potwierdzają znaczną degradację ziaren surowca podczas aktywacji. Odnosi się wrażenie, że węgle aktywne A-CJox4 i A-CJox6 charakteryzują się najmniejszym udziałem bardzo drobnych ziaren (rys.2d). Ziarna węgla aktywnego A-CJ, otrzymanego z węgla wyjściowego (rys. 2a-c), zawierają liczne pory o wymiarach od poniżej 1 μm do kilku μm. W węglach aktywnych A-CJox4 i A-CJox6 obserwuje się znacznie mniej takich porów, charakterystyczne dla tych węgli jest występowanie licznych spękań i szczelin o wymiarach do kilku μm (rys. 2e, f). Z przebiegu izoterm sorpcji N 2 wynika, że utlenianie powietrzem surowca węglowego nie modyfikuje struktury mikroporowatej produktów aktywacji (tab. 3). TABELA 3. Wyniki badań struktury porowatej pyłowych węgli aktywnych metodą sorpcji azotu Próba S BET m 2 /g V T cm 3 /g V DR,N2 cm 3 /g L 0 nm V mikro /V T % V DR,N2 /V T A-CJ ,158 0,869 1,48 88,3 0,750 A-CJox ,158 0,875 1,48 88,8 0,756 A-CJox ,158 0,870 1,37 89,5 0,751 A-CJ/H ,161 0,854 1,59 87,4 0,735 A-CJox6/H ,162 0,871 1,62 88,6 0,749 Otrzymane węgle aktywne charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą S BET, ok m 2 /g, taką samą objętością całkowitą porów (V T = 1,158 m 3 /g) i bardzo zbliżoną objętością mikroporów. Wygrzewanie w atmosferze wodoru nie wpłynęło na strukturę porowatą węgli aktywnych. Zarówno powierzchnia właściwa, jak i objętości porów praktycznie nie uległy zmianie, nastąpiło jedynie poszerzenie mikroporów.

6 194 H. Machnikowska, A. Stabkowicz, K. Kierzek, J. Machnikowski Rys. 2. Zdjęcia SEM ziaren węgli aktywnych: A-CJ (a, b, c), A-CJox4 (d, e, f) 2.3. Struktura porowata monolitów i zdolność ciśnieniowej adsorpcji metanu Podobnie jak pyłowe węgle aktywne, uformowane z nich monolity dają izotermy adsorpcji azotu charakterystyczne dla materiałów mikroporowatych, występują jednak większe różnice między próbami. Monolity charakteryzują się mniejszą powierzchnią właściwą, całkowitą objętością porów i objętością mikroporów niż pyłowe węgle aktywne (tab. 4). Przyczyną jest blokowanie porów przez nieporowate lepiszcze. Wygrzewanie pyłowych węgli aktywnych w wodorze poprawia parametry struktury porowatej monolitów. Spośród badanych monolitów największą objętość porów i powierzchnię właściwą wykazuje monolit z węgla aktywnego otrzymanego z prekursora wstępnie utlenionego MA-CJox6/H.

7 Wpływ utleniania węgla koksującego na porowatość i morfologię ziaren produktów aktywacji 195 TABELA 4. Wyniki badań struktury porowatej monolitów metodą sorpcji azotu Próba S BET V T V DR,N2 L 0 V mikro /V T V DR,N2 /V T m 2 /g cm 3 /g cm 3 /g Nm % MA-CJ ,792 0,616 1,41 89,8 0,778 MA-CJox ,904 0,696 1,38 90,3 0,770 MA-CJox ,819 0,635 1,33 91,1 0,775 MA-CJ/H ,925 0,676 1,39 87,3 0,731 MA-CJox6/H ,959 0,711 1,36 89,3 0, Ocena zdolności magazynowania metanu przez monolity Na rysunku 3 zamieszczono izotermy adsorpcji metanu na monolitach przy ciśnieniu do 5 MPa, a na rysunku 4 pojemności magazynowe V/V. Grawimetryczna zdolność adsorpcji metanu przy ciśnieniu 3,5 MPa jest proporcjonalna do powierzchni BET monolitów, na którą wpływa stopień zablokowania mikroporów przez lepiszcze. W przypadku wolumetrycznej pojemności magazynowej zależność jest bardziej skomplikowana. Z przebiegu izoterm adsorpcji i krzywych pojemności magazynowej wynika, że przez wstępne utlenienie prekursora węglowego uzyskano pewne zwiększenie zdolności adsorpcji metanu dla próby utlenionej przez 4 godziny MA-CJox4 do wartości 115 V/V (przy ciśnieniu 3,5 MPa). Dalszą poprawę spowodowało wygrzewanie pyłowych węgli aktywnych w atmosferze wodoru. Dla monolitów MA- CJ/H i MA-CJox6/H pojemności magazynowe wynoszą odpowiednio 106 i 119 V/V, mimo że wyróżniają się najniższą spośród badanych monolitów gęstością upakowania. Wzrost pojemności magazynowej tłumaczy do pewnego stopnia wyższa objętość mikroporów i powierzchnia właściwa S BET. 12 Adsorpcja, [mmol/g] M A-CJ M A-CJox4 M A-CJox6 M A-CJ/H MA-CJox6/H Ciśnienie, [MPa]

8 196 H. Machnikowska, A. Stabkowicz, K. Kierzek, J. Machnikowski Rys. 3. Izotermy ciśnieniowej adsorpcji metanu na monolitach MA-CJ MA-CJox4 MA-CJox6 MA-CJ/H MA-CMox6/H Zbiornik bez sorbentu V/V Ciśnienie, [MPa] Rys. 4. Krzywe pojemności magazynowej metanu WNIOSKI Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że utlenianie węgla spiekającego powoduje wzrost makroporowatości ziaren produktu karbonizacji, oznaczanej porozymetrycznie ( nm), natomiast nie wpływa w znaczącym stopniu na strukturę mikroporowatą produktu aktywacji. Wstępne utlenianie prekursora węglowego modyfikuje kształt ziaren i strukturę makroporów produktów aktywacji wodorotlenkiem potasu. Analiza porozymetryczna monolitów nie wykazuje poprawy stopnia upakowania przy stosowaniu węgli aktywnych z utlenionego węgla koksowego. Obróbka węgla aktywnego w atmosferze wodoru wywołuje przeciwstawne efekty z punktu widzenia zastosowania monolitu jako adsorbentu metanu. Wyniki badań sorpcyjnych i porozymetrycznych monolitów wskazują, że hydrofobowa powierzchnia ziaren jest słabiej zwilżana przez metylocelulozę, co utrudnia upakowanie ziaren przy formowaniu, ale powoduje, że stopień zablokowania porów przez to lepiszcze jest mniejszy. Do ułatwienia adsorpcji metanu może przyczynić się w pewnym stopniu hydrofobizacja powierzchni w wyniku obróbki termicznej w wodorze. Praca została wykonana w ramach projektu badawczego MEiN Nr 3 T08D LITERATURA [1] Lozano-Castello D., Alcaniz-Monge J., de la Casa-Lillo M.A., Cazorla-Amoros D., Linares- -Solano A., Advances in the study of methane storage in porous carbonaceous materials, Fuel 2002, 81,

9 Wpływ utleniania węgla koksującego na porowatość i morfologię ziaren produktów aktywacji 197 [2] Celzard A., Albiniak A., Jasienko-Hałat M., Mareche J.F., Furdin G., Methane storage capacities and pore textures of active carbons undergoing mechanical densification, Carbon 2005, 43, [3] Kierzek K., Gryglewicz G., Machnikowski J., Preparatyka wysokoporowatych adsorbentów węglowych do magazynowania metanu w procesie aktywacji wodorotlenkiem potasu, Mat. Konf. Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, [4] Kierzek K., Machnikowska H., Gryglewicz G., Machnikowski J., Methane storage capacity of monoliths made of activated carbons of different porosity development, International Conference on Coal Science and Technology, Programme and Full Papers, Nottingham, UK 2007, CD-ROM. [5] Machnikowski J., Gryglewicz G., Kierzek K., Machnikowska H., Monolityczne adsorbenty do magazynowania metanu z materiałów węglowych aktywowanych wodorotlenkiem potasu, Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego Nr 3 T08D 02728, Wrocław [6] Czepirski L., Hołda S., Łaciak B., Wójcikowski M., Apparatus for investigation of adsorption equilibria and kinetics at elevated pressures, Ads. Sci. Technol. 1996, 14, INFLUENCE OF COKING COAL OXIDATION ON THE POROUS TEXTURE AND PARTICLE MORFOLOGY OF KOH ACTIVATED CARBONS Air oxidation is a common method of caking reducing for bituminous coals used for activated carbons manufacturing. The paper reports the study on the effect of coal pre-oxidation on the properties of potassium hydroxide activated carbons which were considered as methane adsorbents. Raw material for the study was orthocoking coal (type 35.2 according to polish classification) of very high caking power. Oxidation conditions were fixed in that way to allow preparation of materials with reduced and differentiated caking (RI = 35 and 17). Pre-oxidation slightly affects the microporosity development during treatment with KOH at 800 C. Activated carbons of similar surface area (S BET ~2800 m 2 /g), total pore volume (V T ~1.16 cm 3 /g) and of high micropores contribution were produced from both the initial and oxidized coals. SEM observation showed that semi-coke particles from oxidized coals were distinguished by a lower proportion of large pores, > 10 μm, and the presence of numerous cracks and fissures. Monoliths made of activated carbons derived from oxidized coal showed an improved capability of methane storage at elevated pressure. KEYWORDS: coking coal, carbonization, KOH activation, particle morphology, porous structure

WPŁYW NATURY PREKURSORA NA TEKSTURĘ POROWATĄ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU

WPŁYW NATURY PREKURSORA NA TEKSTURĘ POROWATĄ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) KRZYSZTOF KIERZEK, GRAŻYNA GRYGLEWICZ, JACEK MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław WPŁYW NATURY

Bardziej szczegółowo

AKTYWACJA ALKALIAMI - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

AKTYWACJA ALKALIAMI - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) KRZYSZTOF KIERZEK, MAGDALENA KRÓL, HELENA MACHNIKOWSKA GRAŻYNA GRYGLEWICZ, JACEK MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA I OCZYSZCZANIA WODORU DLA ENERGETYKI PRZYSZŁOŚCI

TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA I OCZYSZCZANIA WODORU DLA ENERGETYKI PRZYSZŁOŚCI 21.03.2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku C e n t r u m D o s k o n a ł o ś c i CERED REDUKCJA WPŁYWU PRZEMYSŁU U PRZETWÓRCZEGO RCZEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH

ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ZYGMUNT DĘBOWSKI, EWA OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA

Bardziej szczegółowo

Produkty Chemiczne Część węglowa

Produkty Chemiczne Część węglowa Politechnika Wrocławska Produkty Chemiczne Część węglowa Ćw. W1 Analiza struktury porowatej węgli aktywnych metodą adsorpcji N 2 w 77K Opracowane przez: dr inż. Krzysztof Kierzek Wrocław 2011 I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STRUKTURY POROWATEJ NA POJEMNOŚĆ BUTANOWĄ WĘGLI AKTYWNYCH

WPŁYW STRUKTURY POROWATEJ NA POJEMNOŚĆ BUTANOWĄ WĘGLI AKTYWNYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) GRAŻYNA GRYGLEWICZ Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych ul. Gdańska 7/9, 5-344 Wrocław MARIA ZIN,

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MAREK WIŚNIEWSKI, GERHARD RYCHLICKI, AGNIESZKA PACHOLCZYK PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra

Bardziej szczegółowo

Michał REJDAK, Andrzej STRUGAŁA, Ryszard WASIELEWSKI, Martyna TOMASZEWICZ, Małgorzata PIECHACZEK. Koksownictwo

Michał REJDAK, Andrzej STRUGAŁA, Ryszard WASIELEWSKI, Martyna TOMASZEWICZ, Małgorzata PIECHACZEK. Koksownictwo Michał REJDAK, Andrzej STRUGAŁA, Ryszard WASIELEWSKI, Martyna TOMASZEWICZ, Małgorzata PIECHACZEK Koksownictwo 2015 01.10.2015 Karpacz System zasypowy vs. System ubijany PORÓWNANIE ZAŁADUNEK KOMÓR KOKSOWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,

Bardziej szczegółowo

Wpływ parametrów procesu utleniania na układ porowaty węgla płomiennego oraz otrzymanych z niego karbonizatów

Wpływ parametrów procesu utleniania na układ porowaty węgla płomiennego oraz otrzymanych z niego karbonizatów MARIA JASIEŃKO-HAŁAT* Politechnika Wrocławska Wpływ parametrów procesu utleniania na układ porowaty węgla płomiennego oraz otrzymanych z niego karbonizatów The effect of oxidation parameters on the porous

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH DO OCENY STRUKTURY MIKROPOROWATEJ ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH

ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH DO OCENY STRUKTURY MIKROPOROWATEJ ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) ELŻBIETA VOGT, BRONISŁAW BUCZEK Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych

Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych mgr Ewelina Ślęzak Opiekun pomocniczy: dr Joanna Poluszyńska Opiekun: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne

Bardziej szczegółowo

Pore structure of activated carbons from waste polymers

Pore structure of activated carbons from waste polymers Inżynieria i Ochrona Środowiska 2013, t. 16, nr 3, s. 353-359 Leszek CZEPIRSKI 1, Jakub SZCZUROWSKI 1, Mieczysław BAŁYS 1 Wiesława CIESIŃSKA 2, Grzegorz MAKOMASKI 2, Janusz ZIELIŃSKI 2 1 AGH-University

Bardziej szczegółowo

Procesy Chemiczne Część węglowa

Procesy Chemiczne Część węglowa Politechnika Wrocławska Procesy Chemiczne Część węglowa Ćw. W1 Aktywacja fizyczna materiałów węglowych Opracowane przez: Dr inż. Ewa Lorenc-Grabowska Dr inż. Krzysztof Kierzek Wrocław 2011 I. WĘGLE AKTYWNE

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE UKŁADÓW ADSORBENTY WĘGLOWE-METANOL

WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE UKŁADÓW ADSORBENTY WĘGLOWE-METANOL Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (28) EWA KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, LESZEK CZEPIRSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków MAREK KOCHEL ABC-Z System

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CIŚNIENIA ZŁOŻOWEGO METANU NA PODSTAWIE POMIARÓW METANONOŚNOŚCI ORAZ BADAŃ SORPCYJNYCH WĘGLA NA PRZYKŁADZIE KWK KRUPIŃSKI

OKREŚLENIE CIŚNIENIA ZŁOŻOWEGO METANU NA PODSTAWIE POMIARÓW METANONOŚNOŚCI ORAZ BADAŃ SORPCYJNYCH WĘGLA NA PRZYKŁADZIE KWK KRUPIŃSKI Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Barbara Dutka*, Jan Walaszczyk**, Mirosław Wierzbicki* OKREŚLENIE CIŚNIENIA ZŁOŻOWEGO METANU NA PODSTAWIE POMIARÓW METANONOŚNOŚCI ORAZ BADAŃ SORPCYJNYCH WĘGLA

Bardziej szczegółowo

Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar

Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 4 Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Aleksandra Dziura, Wioletta Kwiatkowska-Wójcik, Mietek Jaroniec Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza

Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza Magdalena Gromada, Janusz Świder Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki

Bardziej szczegółowo

ANNA PAJDAK. Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, Kraków. Streszczenie

ANNA PAJDAK. Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, Kraków. Streszczenie Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 17, nr 3-4, grudzień 2015, s. 99-105 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Modele teoretyczne obszaru powierzchni i rozkładu porów jako narzędzie analizy danych równowagowych

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.

Bardziej szczegółowo

ZIARNA HYDROFILOWE W PRZEMYSŁOWYM PROCESIE FLOTACJI WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA

ZIARNA HYDROFILOWE W PRZEMYSŁOWYM PROCESIE FLOTACJI WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 3/1 2006 Marek Lenartowicz*, Jerzy Sablik** ZIARNA HYDROFILOWE W PRZEMYSŁOWYM PROCESIE FLOTACJI WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA 1. Wstęp W wyniku zmechanizowania

Bardziej szczegółowo

Porowate materia³y wêglowe w uk³adach magazynowania energii

Porowate materia³y wêglowe w uk³adach magazynowania energii GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt specjalny 3 LESZEK CZEPIRSKI* Porowate materia³y wêglowe w uk³adach magazynowania energii S³owa kluczowe Adsorpcja, adsorbenty wêglowe, magazynowanie

Bardziej szczegółowo

ODMINERALIZOWANY I UTLENIONY WĘGIEL AKTYWNY DLA UKŁADU ADSORPCYJNEGO CHŁODZENIA

ODMINERALIZOWANY I UTLENIONY WĘGIEL AKTYWNY DLA UKŁADU ADSORPCYJNEGO CHŁODZENIA Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) BRONISŁAW BUCZEK, ELIZA WOLAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Paliw i Energii al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków ODMINERALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

ADSORPCJA SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH NA PYLISTYCH WĘGLACH AKTYWNYCH

ADSORPCJA SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH NA PYLISTYCH WĘGLACH AKTYWNYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) DAGMARA KOWALCZYK Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POROWATE WZBOGACONE W AZOT OTRZYMANE NA DRODZE AMONIZACJI WĘGLI AKTYWOWANYCH WODOROTLENKIEM POTASU

MATERIAŁY POROWATE WZBOGACONE W AZOT OTRZYMANE NA DRODZE AMONIZACJI WĘGLI AKTYWOWANYCH WODOROTLENKIEM POTASU Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MAGDALEA KRÓL, JACEK MACHIKWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne i ich przetwarzanie cz. II - paliwa stałe Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

DESORPCJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WĘGLI AKTYWNYCH STOSOWANYCH W SPRZĘCIE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

DESORPCJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WĘGLI AKTYWNYCH STOSOWANYCH W SPRZĘCIE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (28) WIOLETTA KWIATKOWSKA-WÓJCIK Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL Konieczki, 42-14 Panki DESORPCJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WĘGLI AKTYWNYCH

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja w aêciwoêci w gla aktywnego pod kàtem przydatnoêci do oczyszczania zu ytych olejów jadalnych

Modyfikacja w aêciwoêci w gla aktywnego pod kàtem przydatnoêci do oczyszczania zu ytych olejów jadalnych Zeszyty Naukowe nr 656 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Bronis aw Buczek Katedra Chemii i Kinetyki Procesów Modyfikacja w aêciwoêci w gla aktywnego pod kàtem przydatnoêci do oczyszczania zu ytych

Bardziej szczegółowo

Węgle aktywne z tworzywa mocznikowo-formaldehydowego: synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych

Węgle aktywne z tworzywa mocznikowo-formaldehydowego: synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2016, 19(2), 195-204 p-issn 1505-3695 Engineering and Protection of Environment e-issn 2391-7253 is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html DOI:

Bardziej szczegółowo

Technologie oczyszczania gazów

Technologie oczyszczania gazów Technologie oczyszczania gazów Laboratorium Ćwiczenie Nr 1 Procesy chemiczne Odsiarczanie biogazu Spis treści I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 1. Wstęp......2 2. Adsorbenty...3 3. Struktura porowata węgli aktywnych...5

Bardziej szczegółowo

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków 1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość

Bardziej szczegółowo

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach

Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 16, nr 3-4, grudzień 2014, s. 85-92 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w preparatyce adsorbentów węglowych

Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w preparatyce adsorbentów węglowych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2016, 19(2), 241-253 p-issn 1505-3695 Engineering and Protection of Environment e-issn 2391-7253 is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html DOI:

Bardziej szczegółowo

Efekty cieplne zwilżania surowców węglowych oraz węgla aktywnego

Efekty cieplne zwilżania surowców węglowych oraz węgla aktywnego Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2017, nr 97, s. 107 116 Eliza WOLAK*, Bronisław BUCZEK** Efekty cieplne zwilżania surowców węglowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnych

Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnych BIULETYN WAT VOL. LVIII, NR 3, 2009 Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnych JERZY KLINIK 1, JERZY CHOMA, MIETEK JARONIEC 2 1 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, 30-059

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Technologia chemiczna - surowce i nośniki energii LABORATORUM. WŁASNOŚCI KOKSOWNICZE WĘGLA Ćwiczenie W2

Technologia chemiczna - surowce i nośniki energii LABORATORUM. WŁASNOŚCI KOKSOWNICZE WĘGLA Ćwiczenie W2 Technologia chemiczna - surowce i nośniki energii LABORATORUM WŁASNOŚCI KOKSOWNICZE WĘGLA Ćwiczenie W2 1 1. Wstęp Koksowanie jest to proces termicznego odgazowania węgla lub mieszanki węglowej w temperaturze

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie metanu w porowatych materiałach węglowych

Magazynowanie metanu w porowatych materiałach węglowych Mirosław KwiatKowsKi * AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Methane storage in carbonaceous porous materials Magazynowanie metanu w porowatych materiałach węglowych Please

Bardziej szczegółowo

WĘGLE AKTYWNE DOTOWANE AZOTEM Z N-POLIMERÓW I KOMPOZYCJI PAKOWO-POLIMEROWYCH

WĘGLE AKTYWNE DOTOWANE AZOTEM Z N-POLIMERÓW I KOMPOZYCJI PAKOWO-POLIMEROWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) JACEK MACHNIKOWSKI, BARTOSZ GRZYB HELENA MACHNIKOWSKA Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław WĘGLE AKTYWNE DOTOWANE

Bardziej szczegółowo

BADANIA POROWATOŚCI MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH MODYFIKOWANYCH NA DRODZE CHEMICZNEJ

BADANIA POROWATOŚCI MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH MODYFIKOWANYCH NA DRODZE CHEMICZNEJ Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK, GERHARD RYCHLICKI SYLWESTER FURMANIAK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku zeolitu na temperaturę zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych

Wpływ dodatku zeolitu na temperaturę zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Wpływ dodatku zeolitu na temperaturę zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes Mgr inż. Agnieszka Woszuk Dr inż. Jerzy Kukiełka

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa **

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 4 2007 Jolanta Marciniak-Kowalska*, Edyta Wójcik-Osip* BADANIA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA WE FLOTACJI PAKIETÓW WKŁADÓW LAMELOWYCH** 1. Wprowadzenie Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGIACH ŚRODOWISKOWYCH ADSORPCJA

PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGIACH ŚRODOWISKOWYCH ADSORPCJA KIiChŚ PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGIACH ŚRODOWISKOWYCH Ćwiczenie nr ADSORPCJA Cel ćwiczenia Cele ćwiczenia jest wyznaczenie izoter adsorpcji kwasu octowego na węglu aktywny. Wprowadzenie Adsorpcja jest

Bardziej szczegółowo

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną.

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną. Węgle aktywne - Węgle aktywne do uzdatniania wody i oczyszczania ściekãłw: - {jgbox linktext:=[węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm ]} Węgiel aktywny ziarnisty 1-4,4-8 mm Węgle aktywne ziarniste produkowane

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI SORBENTÓW WĘGLOWYCH ZE ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI SORBENTÓW WĘGLOWYCH ZE ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) KRYSTYNA BRATEK, WIESŁAW BRATEK, BARBARA PNIAK JERZY WALENDZIEWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Gdańska 7/9, 50-344 Wrocław, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sorpcja chromu Cr(VI) w obecności kwasu benzoesowego na wybranych węglach aktywnych

Sorpcja chromu Cr(VI) w obecności kwasu benzoesowego na wybranych węglach aktywnych Inżynieria i Ochrona Środowiska 213, t. 16, nr 3, s. 341-351 Ewa OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka 6a,

Bardziej szczegółowo

Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego

Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego A. Sobolewski, A. Czaplicki, T. Chmielniak 1/20 Podstawy procesu zgazowania węgla z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH I. WSTĘP Węgle aktywne Termin węgiel aktywny oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe laboratorium technologii. ropy naftowej i węgla II. TCCO17004l

Przemysłowe laboratorium technologii. ropy naftowej i węgla II. TCCO17004l Technologia chemiczna Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II TCCO17004l Ćwiczenie nr IV Opracowane: dr inż. Ewa Lorenc-Grabowska Wrocław 2012 1 Spis treści I. Wstęp 3 1.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI ADSORBENTÓW OTRZYMANYCH Z KOLB KUKURYDZY PRZY UŻYCIU PARY WODNEJ

WŁAŚCIWOŚCI ADSORBENTÓW OTRZYMANYCH Z KOLB KUKURYDZY PRZY UŻYCIU PARY WODNEJ Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) KRYSTYNA BRATEK, WIESŁAW BRATEK Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii i Technologii Paliw ul. Gdańska 7/9, 5-344 Wrocław WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

25 ZAAWANSOWANE MATERIAŁY WĘGLOWE

25 ZAAWANSOWANE MATERIAŁY WĘGLOWE ROZDZIAŁ 25 ZAAWANSOWANE MATERIAŁY WĘGLOWE W UKŁADACH MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH I ENERGII CIEPLNEJ Advanced carbon materials in gaseous fuels and heat storage systems Leszek CZEPIRSKI Wydział Paliw

Bardziej szczegółowo

Autoreferat pracy doktorskiej. Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów

Autoreferat pracy doktorskiej. Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów KINGA MLEKODAJ Autoreferat pracy doktorskiej Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów Praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytety Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych dr inż. Zdzisław Pytel Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych V Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Usuwanie fenolu na węglach aktywnych otrzymanych z paku antracenowego

Usuwanie fenolu na węglach aktywnych otrzymanych z paku antracenowego Inżynieria i Ochrona Środowiska 213, t. 16, nr 3, s. 33-312 Ewa LORENC-GRABOWSKA*, Kamila TORCHAŁA, Jacek MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

BADANIE STRUKTURY POROWATEJ WĘGLI AKTYWNYCH METODĄ TERMOGRAWIMETRYCZNĄ

BADANIE STRUKTURY POROWATEJ WĘGLI AKTYWNYCH METODĄ TERMOGRAWIMETRYCZNĄ Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MARTA REPELEWICZ, WIESŁAW SURGA, JERZY CHOMA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego, Instytut Chemii, ul. Chęcińska 5 25-020

Bardziej szczegółowo

ADSORPCJA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ WODY I POWIETRZA NA WĘGLU AKTYWNYM WZBOGACONYM W AZOT

ADSORPCJA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ WODY I POWIETRZA NA WĘGLU AKTYWNYM WZBOGACONYM W AZOT Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ANTONI W. MORAWSKI, JANUSZ ZIEBRO, JACEK PRZEPIÓRSKI Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby

Bardziej szczegółowo

PREPARATYKA WĘGLA AKTYWNEGO ZAWIERAJĄCEGO AZOT W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA

PREPARATYKA WĘGLA AKTYWNEGO ZAWIERAJĄCEGO AZOT W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) JACEK PRZEPIÓRSKI Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Procesy Chemiczne. Ćw. W3 Adsorpcja z roztworów na węglu aktywnym. Kinetyka procesu. Opracowane przez: Ewa Lorenc-Grabowska

Politechnika Wrocławska. Procesy Chemiczne. Ćw. W3 Adsorpcja z roztworów na węglu aktywnym. Kinetyka procesu. Opracowane przez: Ewa Lorenc-Grabowska Politechnika Wrocławska Procesy Chemiczne Ćw. W3 Adsorpcja z roztworów na węglu aktywnym. Kinetyka procesu pracowane przez: Ewa Lorenc-Grabowska Wrocław 2011 PRCESY CEMICZNE I. ADSRPCJA Adsorpcją określany

Bardziej szczegółowo

Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi

Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 3, wrzesień 2016, s. 3-9 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi ANNA PAJDAK, MATEUSZ KUDASIK Instytut

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE OLEJU POSMAŻALNICZEGO NA WYGRZEWANYM W ATMOSFERZE AZOTU WĘGLU AKTYWNYM

OCZYSZCZANIE OLEJU POSMAŻALNICZEGO NA WYGRZEWANYM W ATMOSFERZE AZOTU WĘGLU AKTYWNYM Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) WOJCIECH CHWIAŁKOWSKI, BRONISŁAW BUCZEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej ul. Sienkiewicza 5, 30-033

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie mikroporowatości w węglach mezoporowatych

Rozwijanie mikroporowatości w węglach mezoporowatych OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 35 2013 Nr 1 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Weronika Fahrenholz, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec Rozwijanie mikroporowatości w węglach mezoporowatych Mezoporowate węgle, zawierające

Bardziej szczegółowo

Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych

Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 38 2016 Nr 1 Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych Konieczność

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Temat: Proces wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni Wykonał Korpalski Radosław Koniszewski Adam Sem. 8 SiUChKl 1 Gdańsk 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości sorpcyjno-odkształceniowych węgla w stanie obciążenia okólnego

Badania właściwości sorpcyjno-odkształceniowych węgla w stanie obciążenia okólnego Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 13, nr 1-4, (2011), s. 31-35 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania właściwości sorpcyjno-odkształceniowych węgla w stanie obciążenia okólnego BARBARA DUTKA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 ADSORPCYJNE OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW

ĆWICZENIE 5 ADSORPCYJNE OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW ĆWICZENIE 5 ADSORPCYJNE OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW Celem ćwiczenia jest ocena stopnia redukcji zawartości fenolu w roztworze wodnym podczas procesu adsorbcji prowadzonej przy użyciu pyłu koksowego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM ` Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 145 Maciej Gwoździewicz Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU

Bardziej szczegółowo

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl -

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - ur. 24. 10. 1971 w Toruniu, - edu i dośw. zawodowe Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

New World Resources Plc producent węgla kamiennego w Europie Centralnej.

New World Resources Plc producent węgla kamiennego w Europie Centralnej. Katalog Węgla New World Resources Plc producent węgla kamiennego w Europie Centralnej. New World Resources Plc ( NWR ) jest producentem węgla kamiennego w Europie Centralnej. NWR produkuje wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE METANU W POKŁADACH WĘGLA BRUNATNEGO. 1. Wstęp. 2. Metodyka wykonania badań laboratoryjnych próbek węgla na zawartość metanu

WYSTĘPOWANIE METANU W POKŁADACH WĘGLA BRUNATNEGO. 1. Wstęp. 2. Metodyka wykonania badań laboratoryjnych próbek węgla na zawartość metanu Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Jan Macuda*, Ludwik Zawisza* WYSTĘPOWANIE METANU W POKŁADACH WĘGLA BRUNATNEGO 1. Wstęp Znaczna część naturalnych procesów chemicznych w skorupie ziemskiej

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego NAFTA-GAZ grudzień 2011 ROK LXVII Łukasz Kut Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego Wprowadzenie Mikrocement jest środkiem o bardzo szerokim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym). Spis treści 1 Stan gazowy 2 Gaz doskonały 21 Definicja mikroskopowa 22 Definicja makroskopowa (termodynamiczna) 3 Prawa gazowe 31 Prawo Boyle a-mariotte a 32 Prawo Gay-Lussaca 33 Prawo Charlesa 34 Prawo

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu

57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu 57 Zjazd PTChem i SITPChem Częstochowa, 14-18.09.2014 Promotowany miedzią niklowy katalizator do uwodornienia benzenu Kamila Michalska Kazimierz Stołecki Tadeusz Borowiecki Uwodornienie benzenu do cykloheksanu

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ

TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ Krynica, 12.04.2013 Wpływ cyrkonu i skandu na zmiany mikrostruktury i tekstury w silnie odkształconych stopach aluminium ---------------------------------------------------------------------------- TEMAT

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SORPCJI METANU I DITLENKU WĘGLA W WĘGLACH KAMIENNYCH Z PUNKTU WIDZENIA SEKWESTRACJI I MAGAZYNOWANIA DITLENKU WĘGLA LUB METANU

ANALIZA SORPCJI METANU I DITLENKU WĘGLA W WĘGLACH KAMIENNYCH Z PUNKTU WIDZENIA SEKWESTRACJI I MAGAZYNOWANIA DITLENKU WĘGLA LUB METANU ROZDZIAŁ ANALIZA SORPCJI METANU I DITLENKU WĘGLA W WĘGLACH KAMIENNYCH Z PUNKTU WIDZENIA SEKWESTRACJI I MAGAZYNOWANIA DITLENKU WĘGLA LUB METANU Analysis of methane and carbon dioxide sorption in hard coal

Bardziej szczegółowo

Zjawiska powierzchniowe

Zjawiska powierzchniowe Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Model Langmuira Model BET 1 Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Proces gromadzenia się substancji z wnętrza fazy na granicy międzyfazowej; Wynika z tego, że w obszarze powierzchniowym

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie mezoporowatych węgli o dużej powierzchni właściwej i dużej objętości porów

Otrzymywanie mezoporowatych węgli o dużej powierzchni właściwej i dużej objętości porów OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 1 Jerzy Choma, Aleksandra Dziura, Dominik Jamioła, Michał Marszewski, Mietek Jaroniec Otrzymywanie mezoporowatych węgli o dużej powierzchni właściwej i dużej objętości

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHEMIZMU POWIERZCHNI WĘGLA NA ADSORPCJĘ SO 2

WPŁYW CHEMIZMU POWIERZCHNI WĘGLA NA ADSORPCJĘ SO 2 Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) SYLWESTER FURMANIAK, ARTUR P. TERZYK, PIOTR A. GAUDEN GRZEGORZ S. SZYMAŃSKI, GERHARD RYCHLICKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra

Bardziej szczegółowo

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak 1, Michał Marszewski 2, Mietek Jaroniec 2

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak 1, Michał Marszewski 2, Mietek Jaroniec 2 Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 4, 2012 Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli otrzymywanych metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu cynku oraz nanocząstek cynku i tlenku cynku

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w

Bardziej szczegółowo

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ 160/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA 22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

Węgle aktywne ze stałej pozostałości po szybkiej pirolizie biomasy

Węgle aktywne ze stałej pozostałości po szybkiej pirolizie biomasy Inżynieria i Ochrona Środowiska 213, t. 16, nr 2, s. 25-215 Ewa LORENC-GRABOWSKA*, Piotr RUTKOWSKI Politechnika Wrocławska, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych ul. Gdańska 7/8, 5-344 Wrocław *e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. Badanie kształtu i wielkości porów oraz połączeń między porami w biomateriałach ceramicznych

Ćwiczenie nr 2. Badanie kształtu i wielkości porów oraz połączeń między porami w biomateriałach ceramicznych Ćwiczenie nr 2 Badanie kształtu i wielkości porów oraz połączeń między porami w biomateriałach ceramicznych Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z obrazami mikroskopowymi biomateriałów porowatych. Opanowanie

Bardziej szczegółowo