PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń"

Transkrypt

1 PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Piotr Medoń

2 Cele Omówienie transakcji bazodanowych Omówienie obsługi wyjątków Zarządzanie perspektywami Tworzenie i usuwanie sekwencji Budowa wyzwalaczy 2

3 Transakcje bazodanowe Transakcja zaczyna się wraz z pierwszą instrukcją DML (INSERT lub UPDATE lub DELETE) Transakcja kończy się i jest zatwierdzana, gdy użytkownik wyda polecenie COMMIT, lub wyda instrukcje DDL (np. CREATE TABLE, TRUNCATE TABLE ) Transakcja kończy się i jest wycofywana, gdy użytkownik wyda polecenie ROLLBACK, rozłączy się z bazą danych, lub nastąpi awaria bazy danych 3

4 Transakcje bazodanowe Zmiany danych wykonane za pomocą instrukcji DML są widoczne dla sesji użytkownika od razu Zmiany są widoczne dla sesji innych użytkowników dopiero w momencie zatwierdzenia transakcji INSERT COMMIT Drugi użytkownik widzi wynik operacji INSERT dopiero po operacji COMMIT 4

5 Transakcje bazodanowe Baza danych w przypadku wycofania transakcji przywraca oryginalne dane. To znaczy, że po sekwencji instrukcji: INSERT UPDATE DELETE ROLLBACK; nie pozostanie żaden ślad w systemie! 5

6 Transakcje bazodanowe Planowanie transakcji bazodanowej Transakcje zatwierdzamy instrukcją COMMIT, gdy zapisane dane są spójne, Pisząc kod mamy na uwadze, że równolegle z jego wykonaniem wykonywać się będą inne sesje i transakcje, Pisząc kod zawsze musimy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia awarii. 6

7 Obsługa wyjątków 7

8 Obsługa wyjątków Wyjątki pojawiają się, gdy z powodu niepoprawnej sytuacji program nie może być dalej przetwarzany. Wykonywany program Zaistnienie okoliczności uniemożliwiającej dalszą pracę programu WYJĄTEK

9 Przykład braku obsługi wyjątków DECLARE a NUMBER := 0; b NUMBER; c NUMBER; BEGIN b := 20; c := b / a; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(c); END; Po wystąpieniu wyjątku przetwarzanie programu zostaje przerwane

10 Przykład sekcji obsługi wyjątków DECLARE a NUMBER := 0; b NUMBER; c NUMBER; BEGIN b := 20; c := b / a; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(c); EXCEPTION WHEN ZERO_DIVIDE THEN ROLLBACK; Sekcja obsługi wyjątków pozwala przechwycić sterowanie w przypadku wystąpienia błędu DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Nie można dzielić przez 0 ); END;

11 Konstrukcja sekcji obsługi wyjątków Sekcje obsługi wyjątków budujemy bezpośrednio przed instrukcją END kończącą blok instrukcji PL/SQL EXCEPTION WHEN wyjątek THEN obsługa_wyjątku1; WHEN wyjątek THEN obsługa_wyjątku1; WHEN OTHERS THEN obsługa pozostałych wyjątków END; 11

12 Obsługa wyjątków Sekcje obsługi wyjątków możemy budować w blokach anonimowych, procedurach, funkcjach i wyzwalaczach bazodanowych DECLARE BEGIN EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN END; PROCEDURE test IS BEGIN EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN END; 12

13 Obsługa wyjątków Sekcje obsługi wyjątków możemy budować również w blokach PL/SQL zawartych w innych blokach PL/SQL BEGIN BEGIN SELECT INTO FROM WHERE.; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN END; END; 13

14 Obsługa wyjątków Wyjątki dzielimy na wyjątki systemu i wyjątki zdefiniowane przez użytkownika Wyjątki systemu pojawiają się, gdy baza danych Oracle odmawia wykonania niektórych operacji. Przykłady wyjątków systemu: Kod wyjątku ZERO_DIVIDE NO_DATA_FOUND Opis Dzielenie przez zero Nie znaleziono danych TOO_MANY_ROWS Pobrano zbyt dużo wierszy INVALID_NUMBER Podana wartość nie jest poprawną liczbą

15 Obsługa wyjątków W celu obsłużenia wyjątków, czyli sytuacji niepoprawnych, budujemy sekcje obsługi wyjątków Kod obsługi wyjątku powinien: W miarę możliwości przywrócić poprawny stan systemu: wycofać transakcję poleceniem ROLLBACK, zamknąć otwarte kursory, oznaczyć nieprzetworzone lub przetworzone dane. Zawiadomić operatora o błędzie i udostępnić ilość informacji wystarczającą do diagnozy błędu (kod błędu, dokładną lokalizację błędu, informacje na temat przetwarzanego rekordu)

16 Obsługa wyjątków W sekcji obsługi błędów możemy wykorzystać następujące funkcje: Funkcja zwracająca kod błędu: sqlcode Funkcja zwracająca komunikat błędu: sqlerrm Funkcja zwracająca miejsca podniesienia wyjątku: dbms_utility.format_error_backtrace 16

17 Przykład stosowania funkcji zwracających informacje o wyjątkach EXCEPTION WHEN OTHERS THEN dbms_output.put_line ( Kod: sqlcode); dbms_output.put_line ( Komunikat: sqlerrm); dbms_output.put_line ( Wyjatek podniesiony: dbms_utility.format_error_backtrace); END; 17

18 Obsługa wyjątków Instrukcja RAISE umożliwia podniesienie wyjątku ręcznie - przez programistę. Na przykład poniższa instrukcja podnosi wyjątek NO_DATA_FOUND: RAISE NO_DATA_FOUND; 18

19 Obsługa wyjątków Instrukcja RAISE bez nazwy wyjątku, użyta w bloku obsługi wyjątków podnosi wyjątek, który wywołał blok obsługi wyjątków EXCEPTION WHEN OTHERS THEN Dbms_output.put_line( Tu był wyjątek, ale podniesiemy go dalej ); RAISE; END; 19

20 Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika są elementem logiki programu Wyjątki definiuje się w sekcji deklaracji Wyjątki takie są podnoszone tylko za pomocą funkcji RAISE. e_budzet_zostal_przekroczony EXCEPTION; 20

21 Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika Przkład wykorzystania wyjątków zdefiniowanych przez użytkownika DECLARE e_budzet_zostal_przekroczony EXCEPTION; BEGIN; -- IF ln_koszty>ln_budzet THEN RAISE e_budzet_zostal_przekroczony; END; EXCEPTION WHEN e_budzet_zostal_przekroczony THEN... 21

22 Propagacja obsługi wyjątku Gdy wyjątek nie jest obsługiwany przez sekcję obsługi wyjątków wykonywanego aktualnie bloku, jest propagowany do kolejnych bloków zewnętrznych, aż zostanie znaleziona odpowiednia sekcja obsługi wyjątków. 22

23 23

24 Propagacja obsługi wyjątku BEGIN BEGIN c:=a/0; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN END; EXCEPTION WHEN ZERO_DIVIDE THEN END; 24

25 Propagacja obsługi wyjątku BEGIN BEGIN EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN END; BEGIN EXCEPTION WHEN ZERO_DIVIDE THEN END; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN END; 25

26 Propagacja obsługi wyjątku PROCEDURE sprawdz_podwozie EXCEPTION WHEN ZERO_DIVIDE DECLARE EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND WHEN ZERO_DIVIDE END; PROCEDURE sprawdz_kolo EXCEPTION WHEN TOO_MANY_ROWS WHEN INVALID_NUMBER PROCEDURE sprawdz_samochod EXCEPTION WHEN INVALID_NUMBER FUNCTION cisnienie_w_kole EXCEPTION WHEN INVALID_NUMBER END; 26

27 Spis obiektów bazodanowych Obiekt Tabela Perspektywa Sekwencja Synonim Indeks Procedura składowana Funkcja składowana Pakiet składowany Wyzwalacz Opis Obiekt przechowujący dane Obiekt reprezentujący zapytanie Generator kolejnych liczb Umożliwia nadawanie dodatkowych nazw obiektom Przyspiesza wykonanie niektórych zapytań Obiekt wykonujący pewne operacje Obiekt wykonujący pewne operacje, zwracający wynik pracy Kontener na procedury i funkcje Kod uruchamiany podczas operacji DML 27

28 Tworzenie tabel Nazwy tabel i kolumn: Muszą zaczynać się od litery Muszą mieć długość od 1 do 30 znaków Dozwolonymi znakami są A Z, a z, 0 9, _, $, oraz # Małe i duże litery nie są rozróżniane Nie mogą być żadnym słowem kluczowym Nie mogą się dublować 28

29 Tworzenie tabel Tabelę tworzymy za pomocą instrukcji: CREATE TABLE nazwa_tabeli ( kolumna typ [, kolumna typ [,...]] ); Na przykład: CREATE TABLE pracownicy ( id NUMBER, imie VARCHAR2(60), data_zatrudnienia DATE ); 29

30 Tworzenie tabel Domyślną wartość w kolumnie można zdefiniować wykorzystując słowo kluczowe DEFAULT: CREATE TABLE pracownicy ( id NUMBER DEFAULT 1, imie VARCHAR2(60) DEFAULT MARIUSZ, data_zatrudnienia DATE DEFAULT SYSDATE); 30

31 Kopiowanie tabel Do kopiowania tabeli służy konstrukcja: CREATE TABLE AS SELECT, np. CREATE TABLE pracownicy_kopia AS SELECT * FROM pracownicy; Do tworzenia tabeli o strukturze identycznej z inną tabelą służy konstrukcja: CREATE TABLE pracownicy_kopia AS SELECT * FROM pracownicy WHERE 1=0; 31

32 Edycja tabel Instrukcja ALTER TABLE służy do modyfikacji tabeli. Za jej pomocą można: Dodać nową kolumnę Zmodyfikować kolumnę Usnąć kolumnę 32

33 Edycja tabel Dodawanie kolumny do tabeli ALTER TABLE table ADD (column datatype [DEFAULT expr] [, column datatype]...); Na przykład: ALTER TABLE pracownicy ADD (drugie_imie VARCHAR2(60)); 33

34 Edycja tabel Modyfikowanie kolumny w tabeli ALTER TABLE table MODIFY (column datatype [DEFAULT expr] [, column datatype]...); Można modyfikować typ oraz wartość domyślną kolumny 34

35 Edycja tabel Modyfikowanie kolumny przykład zmiany typu kolumny ALTER TABLE pracownicy MODIFY (drugie_imie VARCHAR2(160)); Modyfikowanie kolumny przykład zmiany wartości domyślnej kolumny ALTER TABLE pracownicy MODIFY (drugie_imie DEFAULT ADAM ); 35

36 Edycja tabel Modyfikacja domyślnej wartości kolumny nie wpływa na wartości już obecne w tej kolumnie. Zmiana typu danych jest możliwa, gdy wszystkie wartości w tej kolumnie są NULL Zawsze można zwiększyć precyzję wartości numerycznej lub wydłużyć kolumny tekstowe 36

37 Edycja tabel Usuwanie kolumny z tabeli ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP (nazwa_kolumny); Na przykład: ALTER TABLE pracownicy DROP (drugie_imie); 37

38 Zmiana nazwy tabeli Usuwanie kolumny z tabeli RENAME nazwa_tabeli TO nowa_nazwa_tabeli; Na przykład: RENAME pracownicy TO mistrzowie; 38

39 Czyszczenie tabel Za pomocą instrukcji TRUNCATE TABLE usuwamy wszystkie dane z tabeli i zwalniamy zajmowany przez nie obszar TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli; Po wykonaniu tej operacji tabela dalej istnieje, ale jest pusta TRUNCATE TABLE mistrzowie; 39

40 Usuwanie tabel Tabelę usuwamy poleceniem DROP TABLE DROP TABLE nazwa_tabeli; Na przykład: DROP TABLE mistrzowie; 40

41 Tabele - podsumowanie Poznaliśmy 7 instrukcji do tworzenia modyfikacji i usuwania tabel: Instrukcja CREATE TABLE ALTER TABLE RENAME TRUNCATE DROP TABLE Zadanie Tworzenie tabeli Modyfikacja struktury tabeli Zmiana nazwy tabeli Czyszczenie tabeli Usuwanie tabeli 41

42 Perspektywy Perspektywy Reprezentują podzbiór danych z bazy danych Nie przechowują danych Bazują na tabelach lub widokach Za ich pomocą można pobierać i modyfikować dane w tabelach 42

43 Perspektywy Tabela PRACOWNICY Imie Pobory Data_zatrudnienia Adam Bartosz Beata Celina Perspektywa PRACOWNICY_NA_LITERE_B Imie Zatrudniony Bartosz Beata

44 Perspektywy Perspektywy służą do: Upraszczania skomplikowanych zapytań Ograniczania dostępu do danych Uniezależnienia aplikacji od struktury bazy danych 44

45 Perspektywy Instrukcja tworzenia perspektywy CREATE [OR REPLACE] VIEW nazwa_widoku [(alias[, alias]...)] AS zapytanie; 45

46 Perspektywy Tworzenie perspektywy przykład CREATE OR REPLACE VIEW PRACOWNICY_NA_LITERE_B AS SELECT imie, data_zatrudnienia AS zatrudniony FROM pracownicy WHERE imie LIKE B% ; 46

47 Perspektywy Pobieranie danych z perspektywy przykład SELECT * FROM pracownicy_na_litere_b; Imie Zatrudniony Bartosz Beata

48 Perspektywy Tworzenie perspektywy, wykorzystanie aliasów przykład CREATE OR REPLACE VIEW PRACOWNICY_NA_LITERE_B (imie, zatrudniony) AS SELECT imie, data_zatrudnienia FROM pracownicy WHERE imie LIKE B% [WITH READ ONLY]; 48

49 Perspektywy Tworzenie perspektywy wykorzystującej dwie tabele CREATE OR REPLACE VIEW PRACOWNICY_NA_LITERE_B AS SELECT p.imie, p.data_zatrudnienia, d.nazwa_dzialu FROM pracownicy p JOIN dzialy d ON d.dzial_id = p.dzial_id WHERE imie LIKE B% ; 49

50 Perspektywy Można wykonywać operacje DML (INSERT, UPDATE, DELETE) na perspektywach pod warunkiem, że: Nie wykorzystują konstrukcji DISTINCT ani GROUP BY Nie wykorzystują funkcji agregujących SUM, COUNT, MIN, MAX etc Nie wykorzystują pseudokolumny ROWNUM Modyfikowane kolumny nie są oparte na funkcjach SQL lub PL/SQL W przypadku perspektyw zawierających łączenie kilku tabel obowiązują dodatkowe kryteria 50

51 Perspektywy Wszystkie operacje DML wykonane na perspektywie zmieniają jedną tabelę, na której ta perspektywa jest oparta UPDATE pracownicy_na_litere_b SET zatrudniony = TRUNC(SYSDATE) Imie Pobory Data_zatrudnienia Adam Bartosz Beata Celina

52 Perspektywy Za pomocą wyrażenia WITH READ ONLY uniemożliwimy operacje DML na perspektywie CREATE OR REPLACE VIEW PRACOWNICY_NA_LITERE_B AS SELECT imie, data_zatrudnienia AS zatrudniony FROM pracownicy WHERE imie LIKE B% WITH READ ONLY; 52

53 Perspektywy Perspektywy można usuwać wykorzystując instrukcję DROP VIEW Usuwając perspektywę nie usuwamy żadnych danych DROP VIEW pracownicy_na_litere_b; 53

54 Perspektywy - podsumowanie Nauczyliśmy się: Tworzyć perspektywy Wykorzystywać dyrektywę READ ONLY Wykonywać operacje DML na perspektywach Usuwać perspektywę 54

55 Sekwencje Sekwencje służą do generowania kolejnych liczb naturalnych Wykorzystywane są do tworzenia unikatowych identyfikatorów Są bezpieczne do wykorzystania przez równoległe wątki, żaden z wątków nie pobierze tej samej liczby 55

56 Sekwencje Składnia tworzenia sekwencji: CREATE SEQUENCE nazwa_sekwencji [INCREMENT BY n] [START WITH n] [{MAXVALUE n NOMAXVALUE}] [{MINVALUE n NOMINVALUE}] [{CYCLE NOCYCLE}] [{CACHE n NOCACHE}]; 56

57 Sekwencje Tworzenie sekwencji - przykład: CREATE SEQUENCE pracownik_id_seq INCREMENT BY 2 START WITH 10 MAXVALUE 9999 NOCACHE NOCYCLE; 57

58 Sekwencje Wartości z sekwencji odczytujemy za pomocą pseudokolumn NEXTVAL i CURRVAL Pseudokolumna NEXTVAL pobiera kolejną wartość sekwencji Pseudokolumna CURRVAL pobiera ostatnią wartość sekwencji pobraną w sesji Próba pobrania wartości CURRVAL bez wcześniejszego pobrania wartości NEXTVAL kończy się wyjątkiem 58

59 Sekwencje Pobieranie wartości z sekwencji - przykłady SELECT pracownik_id_seq.nextval FROM DUAL; SELECT pracownik_id_seq.currval FROM DUAL; INSERT INTO pracownicy VALUES( pracownik_id_seq.nextval, ) 59

60 Sekwencje Pobieranie wartości z sekwencji - przykłady INSERT INTO faktury(faktura_id, VALUES (faktura_id_seq.nextval,.); INSERT INTO linie_faktur (linia_faktury_id, faktura_id,.) VALUES (linia_faktury_id_seq.nextval, faktura_id_seq.currval ) 60

61 Sekwencje Sekwencję można usunąć wykorzystując instrukcję DROP SEQUENCE: DROP SEQUENCE nazwa_sekwencji; 61

62 Sekwencje - podsumowanie Nauczyliśmy się: Tworzyć sekwencje Pobierać wartości z sekwencji Usuwać sekwencje 62

63 Wyzwalacze INSERT INTO EMPLOYEES VALUES (100, 'Steven', 'King', 'SKING', ' ', TO_DATE('06/17/ :00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'AD_PRES', 24000, 90); 63

64 Wyzwalacze (Trigger) Wyzwalacz jest nazwanym blokiem PL/SQL skojarzonym z tabelą Jest blokiem składowanym w bazie danych Jest uruchamiany automatycznie po instrukcji INSERT, UPDATE lub DELETE na tabeli CREATE OR REPLACE TRIGGER nazwa_wyzwalacza BEFORE INSERT ON employees BEGIN END; 64

65 Wyzwalacze INSERT, UPDATE lub DELETE TRIGGER 65

66 Wyzwalacze (Trigger) Wyzwalacze mogą być zdefiniowane, aby uruchamiać się na zdarzenia: INSERT UPDATE DELETE CREATE OR REPLACE TRIGGER nazwa_wyzwalacza BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON employees BEGIN END; 66

67 Wyzwalacze (Trigger) Wyzwalacze mogą być zdefiniowane, aby uruchamiać się przed lub po zdarzeniu: - BEFORE -AFTER CREATE OR REPLACE TRIGGER nazwa BEFORE INSERT ON employees CREATE OR REPLACE TRIGGER nazwa AFTER INSERT ON employees 67

68 Wyzwalacze (Trigger) Wyzwalacze mogą być zdefiniowane, aby uruchamiać się raz dla instrukcji lub dla każdego wiersza, którego instrukcja dotyczy. - STATEMENT -ROW CREATE OR REPLACE TRIGGER nazwa BEFORE INSERT ON employees BEGIN CREATE OR REPLACE TRIGGER nazwa BEFORE INSERT ON employees FOR EACH ROW BEGIN 68

69 Wyzwalacze (Trigger) BEFORE STATEMENT BEFORE ROW AFTER STATEMENT AFTER ROW 69

70 Kolejność wyzwalaczy UPDATE PRACOWNICY SET POBORY = 200; IMIĘ POBORY ANDRZEJ 100 ANNA 110 BEATA

71 Kolejność wyzwalaczy UPDATE PRACOWNICY SET POBORY = 200; 1 BEFORE STATEMENT 2 BEFORE ROW 4 BEFORE ROW 6 BEFORE ROW IMIĘ POBORY ANDRZEJ 100 ANNA 110 BEATA AFTER ROW 5 AFTER ROW 7 AFTER ROW 8 AFTER STATEMENT 71

72 Wyzwalacze (Trigger) Wykorzystanie instrukcji DELETING INSERTING UPDATING CREATE OR REPLACE TRIGGER nazwa_wyzwalacza BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON employees BEGIN IF DELETING THEN IF INSERTING THEN IF UPDATING THEN END; 72

73 Wyzwalacze (Trigger) Pseudokolumny :NEW i :OLD umożliwiają odczytanie wartości kolumn rekordu sprzed i po zmianie Mogą być wykorzystywane tylko w wyzwalaczach BEFORE - FOR EACH ROW i AFTER - FOR EACH ROW W wyzwalaczach BEFORE - FOR EACH ROW pseudokolumna :NEW umożliwia zmianę wartości zapisywanej do tabeli 73

74 Wyzwalacze (Trigger) Wartości w rekordach :NEW oraz :OLD Operacja Wartość dla OLD Wartość dla NEW Wstawianie (INSERT) NULL Wartość wstawiana Aktualizacja (UPDATE) Wartość przed aktualizacją Wartość po aktualizacji Usuwanie (DELETE) Wartość przed usunięciem NULL 74

75 Wyzwalacze (Trigger) CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_name AFTER DELETE OR INSERT OR UPDATE ON PRACOWNICY FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO log_table END; Wykorzystanie pseudokolumn :NEW i :OLD VALUES (USER, SYSDATE, :OLD.salary, :NEW.salary); 75

76 Wyzwalacze (Trigger) CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_name BEFORE UPDATE ON pracownicy FOR EACH ROW BEGIN :NEW.imie := UPPER(:NEW.imie); END; Wykorzystanie pseudokolumny :NEW do zmiany wartości kolumny 76

77 Wyzwalacze (Trigger) INSERT, UPDATE lub DELETE TRIGGER 77

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych WYKŁAD 7: Wyjątki

Technologie baz danych WYKŁAD 7: Wyjątki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Obsługa wyjątków Technologie baz danych WYKŁAD 7: Wyjątki [] [] Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska TBD-wyjątki 1 TBD-wyjątki 2 Sposoby powstania sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH

BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH Wykład 4 Wyjątki. Wyzwalacze bazodanowe. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Obsługa wyjątków w PLSQL Wyjątek (ang. Exception) - błąd lub ostrzeżenie w PLSQL Typy

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz 1/9

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz  1/9 Declare y integer; z varchar2(50); d date; null; Declare x integer:=10; null; x integer; x:=10; dbms_output.put_line('hello world'); for x in 1..10 loop Deklaracja 4 zmiennych. Jednej typu rzeczywistego,

Bardziej szczegółowo

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków...

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków... Plan wykładu Spis treści 1 Kursory 1 2 Wyjątki 4 2.1 Wyjątki predefiniowane............................. 4 2.2 Wyjątki niezdefiniowane wcześniej....................... 5 2.3 Definiowanie własnych wyjątków........................

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY Wyzwalacze: podobnie jak procedury i funkcje, są nazwanymi blokami PL/SQL zawierającymi sekcje deklaracji, wykonania i obsługi wyjątków; nie akceptują argumentów; muszą być składowane jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora

Deklarowanie kursora Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Zmienne i stałe Instrukcje sterujące Wykorzystanie SQL w PL/SQL Kursory Wyjątki Projekt fizyczny bazy danych Braki projektu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 8. Wyzwalacze. Wyzwalacze

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 8. Wyzwalacze. Wyzwalacze Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 8 Wyzwalacze: zalety, rodzaje, tworzenie, Wyzwalacze DML, Wyzwalacze zastępujące, Wyzwalacze systemowe, Tabele mutujące, Wyzwalacze złożone, Wyzwalacze a SQL Developer,

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera Sekwencje Wyzwalacze Bloki anonimowe Funkcje Procedury Pakiety Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne Materiały dostępne są na stronie: Materiały Technologie baz danych aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż.

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż. 1/40 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Październik 2015 2/40 Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Wykorzystanie 3/40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wyjątki PL/SQL Mechanizmy dotyczące błędów Typy wyjątków Obsługa wyjątków PL/SQL Obsługa błędów predefiniowanych, użytkownika

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Część 1 Bloki PL/SQL Piotr Medoń Cele Zapoznanie się z podstawowymi typami PL/SQL Zapoznanie się z blokiem PL/SQL Zapoznanie się z instrukcjami sterującymi wykonaniem 2 Blok PL/SQL Struktura bloku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane.

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. 1 Perspektywa Perspektywa (ang. view) jest strukturą logiczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe -- Definicje relacji i utworzenie stanu początkowego dla ćwiczeń z synchronizacji transakcji DROP TABLE Konta cascade constraints; DROP TABLE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2.

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2 Piotr Syga 16.10.2017 Dodawanie, usuwanie i zmienianie rekordów Wstawianie rekordu wstawianie do tabeli INSERT INTO A VALUES ( fioletowy, okrągły, słodko-kwaśny

Bardziej szczegółowo

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska SQL TECHNOLOGIE BAZ DANYCH Wykład 5: Język DDL i DML. SQL (ang. StructuredQueryLanguage) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2.

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2. Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2. Ograniczenia integralnościowe, modyfikowanie struktury relacji, zarządzanie ograniczeniami. 1 Ograniczenia integralnościowe Służą do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych

Struktura bazy danych Procedury składowane, funkcje i wyzwalacze Struktura bazy danych Tabela Oddziały ID Nazwa Adres 10 POZNAN Kwiatowa 3 20 WARSZAWA al. Jerozolimskie 22 30 KRAKOW Planty 14 40 WROCLAW Nad Odra 16 50 GDANSK

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Indeks typu B drzewo

Indeksy. Indeks typu B drzewo Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN Parametry procedur i funkcji oraz ich przesyłanie Metadane

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1 Tworzenie tabel Tabela podstawowa struktura, na której zbudowana jest relacyjna baza danych. Jest to zbiór kolumn (atrybutów) o ustalonych właściwościach, w których przechowuje się dane. Dane te są reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7 Imię i Nazwisko Data Ocena Laboratorium 7 Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że w MoscowML można pisać aplikacje użytkowe, np. prosty interpreter języka SQL (MLSQL) Listy i krotki Różnica pomiędzy krotkami

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Programowanie po stronie serwera w SZBD. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Programowanie po stronie serwera w SZBD. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Programowanie po stronie serwera w SZBD Robert A. Kłopotek r.klopotek@uksw.edu.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Programowanie SZBD (DBMS) Procedury serwera Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Cześć 2. Kolekcje Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Malinowski Nowak Kowalski tablica zagnieżdżona (ang.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2 Bloki, struktura, sekcje Bloki anonimowe Tworzenie i uruchamianie Identyfikatory Literały Typy danych dr inż. Agnieszka Bołtuć Bloki Struktura bloku W programach pisanych

Bardziej szczegółowo