PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń"

Transkrypt

1 PL/SQL Część 1 Bloki PL/SQL Piotr Medoń

2 Cele Zapoznanie się z podstawowymi typami PL/SQL Zapoznanie się z blokiem PL/SQL Zapoznanie się z instrukcjami sterującymi wykonaniem 2

3 Blok PL/SQL Struktura bloku PL/SQL DECLARE deklaracja zmiennych BEGIN instrukcje PL/SQL EXCEPTION obsługa wyjątków END; Elementy wymagalne 3

4 Blok PL/SQL Blok Hello World BEGIN DBMS_OUTPUT.put_line( Hello World! ); END; 4

5 Blok PL/SQL Bloki PL/SQL można zagnieżdżać DECLARE BEGIN.. BEGIN DECLARE BEGIN.. END;.. END;.. END; 5

6 Blok PL/SQL Deklarowanie zmiennych wykonujemy w sekcji deklaracji zmiennych. DECLARE ln_liczba NUMBER; ls_tekst VARCHAR2(200); BEGIN NULL; END; 6

7 Zmienne Zmienne służą do chwilowego przechowywania danych DECLARE ln_liczba NUMBER; ls_tekst VARCHAR2(200); BEGIN NULL; END; 7

8 Zmienne DECLARE ls_tekst VARCHAR2(200); BEGIN ls_tekst := Ala ma kota ; ls_tekst := Tosia ma widelec ; dbms_output.put_line (ls_tekst); END; 8

9 Zmienne DECLARE ls_tekst VARCHAR2(200); ls_tekst1 VARCHAR2(200); BEGIN ls_tekst := Ala ; ls_tekst1 := ls_tekst ma kota dbms_output.put_line (ls_tekst); END; 9

10 Zmienne --PONIŻSZY KOD ZAKOŃCZY SIĘ BŁĘDEM DECLARE ls_tekst VARCHAR2(200); BEGIN ls_tekst := Ala ; ls_tekst1 := ls_tekst ma kota dbms_output.put_line (ls_tekst); END; 10

11 Zmienne DECLARE ln_number NUMBER; BEGIN ln_number :=12; ln_number := ln_number + 15; dbms_output.put_line (ln_number); END; 11

12 Zmienne DECLARE ln_number NUMBER; ln_number1 NUMBER; BEGIN ln_number := 12; ln_number1 := ln_number + 4; ln_number1 := ln_number + 2; ln_number1 := ln_number1 * 2; dbms_output.put_line (ln_number); END; 12

13 Podstawowe typy danych Tekstowy (VARCHAR2) Numeryczny stałoprzecinkowy oraz zmiennoprzecinkowy (NUMBER) Data (DATE) 13

14 Podstawowe typy danych VARCHAR2 Przechowuje dane tekstowe do 4000 znaków Wartości w różnych zmiennych mogą mieć różną ilość znaków Deklaracja: nazwa_zmiennej VARCHAR2(maksymalna długość); np. IMIE VARCHAR2(80); 14

15 Podstawowe typy danych VARCHAR2 Maksymalna długość zmiennej tekstowej zawsze musi być określona podczas deklaracji Tekst w bazie Oracle zapisujemy w apostrofach: 'Ala ma kota' Aby włączyć znak apostrofu do tekstu, należy wykorzystać konstrukcję podwójnego apostrofu: 'Tytuł tej książki to ''Pan Tadeusz''' Każdy podwójny apostrof powyższego tekstu zamieni się na pojedynczy apostrof. Baza Oracle nie rozpoznaje pustego ciągu '' od wartości NULL 15

16 Podstawowe typy danych NUMBER (zmiennoprzecinkowy) Przechowuje dane numeryczne do 38 znaczących liczb Wartości w różnych rekordach mogą mieć różną ilość znaków Deklaracja: nazwa_zmiennej NUMBER; np. KWOTA NUMBER; 16

17 Podstawowe typy danych NUMBER (stałoprzecinkowy) Przechowuje dane numeryczne o precyzji zadanej w trakcie deklaracji Deklaracja: nazwa_kolumny NUMBER(całkowita ilość cyfr, ilość miejsc po przecinku) np. KWOTA NUMBER(12,2), oznacza: 10 cyfr przed przecinkiem, 2 cyfry po przecinku 17

18 Podstawowe typy danych NUMBER (stałoprzecinkowy) c.d. Domyślna ilość miejsc po przecinku to 0 np. NUMBER(10), oznacza: 10 cyfr przed przecinkiem, 0 cyfr po przecinku, czyli liczby całkowite 18

19 Podstawowe typy danych DATE Przechowuje datę i czas z precyzją do sekund Deklaracja: nazwa_kolumny DATE np. DATA_ZATRUDNIENIA DATE, 19

20 Podstawowe typy danych DATE Domyślny format daty jest parametrem sesji Stałą datę możemy zapisać w postaci: DATE TO_DATE( :13:12, YYYY-MM-DD HH24:MI:SS ) 20

21 Arytmetyka dat Gdy dodajemy do daty liczbę, Oracle traktuje liczbę jak ilość dni DECLARE ld_date DATE := TRUNC(SYSDATE); BEGIN ld_date := ld_date + 1; dbms_output.put_line( Jutro jest TO_CHAR(ld_date, DD-MM-YYYY ); COMMIT; END; 21

22 Arytmetyka dat Gdy odejmujemy daty od siebie, Oracle zwraca ilość dni pomiędzy datami: DECLARE ld_birth DATE := DATE ; BEGIN dbms_output.put_line( Przeżyłeś już TRUNC(SYSDATE) ld_birth dni ); COMMIT; END; 22

23 Arytmetyka dat Możemy dodać do daty wartość niecałkowitą. Część ułamkowa będzie potraktowana jako część dnia BEGIN dbms_output.put_line( Za godzinę będzie godzina TO_CHAR( SYSDATE +1/24), hh24:mi ); COMMIT; END; 23

24 Arytmetyka dat Stosuj odpowiednie metody ADD_MONTHS oraz MONTHS_BETWEEN aby przeprowadzać operacje na miesiącach i latach ld_dzis := TRUNC(SYSDATE); ld_za_miesiac := ADD_MONTHS(ld_dzis, 1); ld_za_rok := ADD_MONTHS(ld_dzis, 12); ln_ilosc_miesiecy := MONTHS_BETWEEN (ld_za_miesiac, ld_za_rok); 24

25 Blok PL/SQL Domyślnie po zadeklarowaniu zmienne przyjmują wartość NULL. Możemy zmienić inicjalne wartości za pomocą operatora := DECLARE ln_liczba NUMBER := 10; ls_tekst VARCHAR2(200) := Test ; ld_data DATE := DATE ; BEGIN NULL; END; 25

26 Zmienne cd DECLARE ln_liczba NUMBER := 11; ln_liczba1 NUMBER := 16; BEGIN ln_liczba1 :=10; dbms_output.put_line (ln_liczba + ln_liczba1); END; 26

27 Zmienne cd DECLARE ln_wiek NUMBER := 11; ls_imie VARCHAR2(20) := Ala ; BEGIN ln_wiek :=ln_wiek + 1; dbms_output.put_line (ls_imie ma TO_CHAR(ln_wiek) lat ); END; 27

28 Blok PL/SQL W bloku PL/SQL można wykonywać instrukcje INSERT/UPDATE/DELETE oraz ROLLBACK/COMMIT BEGIN INSERT INTO nazwa_tabeli VALUES ( ABCABC, sysdate, 1); COMMIT; END; 28

29 Blok PL/SQL W bloku PL/SQL można wykonywać instrukcje SELECT, na przykład wykorzystując klauzulę INTO <zmienne> przed słowem FROM DECLARE ld_data DATE; ld_za24godziny DATE; BEGIN SELECT SYSDATE, SYSDATE+1 INTO ld_data, ld_za24godziny FROM dual; END; 29

30 Komentarze Fragmenty kodu nie wykonywane przez interpreter bazy danych Komentarze zapisujemy: od znacznika -- (podwójny myślnik) do końca linii wewnątrz znaczników /* oraz */ null; -- to jest instrukcja, która nic nie robi /* To jest pierwsza linia komentarza To jest druga linia komentarza */ 30

31 Operacje arytmetyczne Operacja Operator Przykład Wynik Dodawanie Odejmowanie Mnożenie * 5*6 30 Dzielenie / 8/4 2 Negacja Gdy jeden z parametrów operacji arytmetycznych ma wartość NULL, operacja również zwróci NULL, np: NULL+6 zwróci NULL 31

32 Operacja przypisania Służy do przypisania wartości zmiennej. Operatorem przypisania jest := ln_liczba := 5+4; ls_tekst := Test ; ls_tekst2 := Te st ; ld_data := SYSDATE; 32

33 Instrukcje sterowania wykonaniem Instrukcja warunkowa Wykonuje fragment kodu, gdy zadany warunek jest spełniony IF warunek THEN instrukcje wykonywane warunkowo; END IF; Warunek może być spełniony (TRUE), niespełniony (FALSE) lub nieokreślony Gdy warunek jest nieokreślony, instrukcja warunkowa uznaje go za niespełniony 33

34 Instrukcje sterowania wykonaniem Rozszerzona instrukcja warunkowa IF warunek THEN instrukcje wykonywane warunkowo; ELSE instrukcje wykonywane, gdy warunek niespełniony END IF; 34

35 Instrukcje sterowania wykonaniem Rozszerzona instrukcja warunkowa IF warunek THEN instrukcje wykonywane warunkowo; ELSIF warunek2 THEN instrukcje wykonywane warunkowo2; ELSE instrukcje wykonywane, gdy żaden z warunków niespełniony END IF; 35

36 Przykład IF/ELSIF/ELSE/END IF DECLARE ls_dzien_tygodnia varchar2 (1); BEGIN ls_dzien_tygodnia := TO_CHAR (SYSDATE, 'D'); IF ls_dzien_tygodnia = 7' THEN DBMS_OUTPUT.put_line ('Dzis jest sobota'); ELSIF ls_dzien_tygodnia = 1' THEN DBMS_OUTPUT.put_line ('Dzis jest niedziela'); ELSE DBMS_OUTPUT.put_line ('Dzis nie ma weekendu ); END IF; END; 36

37 Zagnieżdżone instrukcje warunkowe IF warunek1 THEN IF warunek2 THEN IF warunek3 THEN instrukcje1; ELSE instrukcje2; END IF; ELSIF warunek4 instrukcje3; END IF; ELSE instrukcje4; END IF; 37

38 Operatory porównań Poniższe operatory zwracają wartość określoną TRUE lub FALSE, gdy oba argumenty nie są wartościami NULL Gdy jeden z argumentów jest NULL, operator zwróci wartość nieokreślony Warunek Operator Przykład równość = a=b większe od mniejsze od większe równe mniejsze równe > < >= <= nierówność!= <> a>b a<b a>=b a<=b a!=b a<>b pomiędzy BETWEEN.. AND a BETWEEN b AND c 38

39 Warunki Wszystkie operatory są przeciążone i działają na typach dat, tekstowych oraz numerycznych Typ danych Warunek Prawda, gdy Liczby x>y x jest większe od y Tekst a>b a jest dalej w alfabecie od b Daty d1>d2 d1 jest późniejsza niż d2 39

40 Warunki Przykłady porównań Warunek Wynik 3<=5 Prawda g > z Fałsz Ula <= Ula Prawda Test123 > Test Prawda DATE > DATE Fałsz 2>NULL Nieokreślony NULL=NULL Nieokreślony b <>NULL Nieokreślony 40

41 Warunki Warunki sprawdzające wartość NULL Warunki te zawsze zwracają TRUE albo FALSE Warunek Operator Przykład Czy zmienna ma wartość NULL Czy zmienna nie ma wartości NULL IS NULL IS NOT NULL a IS NULL a IS NOT NULL IF ld_data_konca IS NOT NULL THEN dbms_output.put_line( Projekt skonczony ); END IF; 41

42 Złożone warunki Złożone warunki tworzymy wykorzystując operatory logiczne NOT, AND, OR Kolejność wykonywania operatorów jest następująca: NOT, AND, OR przykład: IF stan= panna AND uroda=true OR stan= zamężna OR stan= wdowa AND NOT oszczednosci<10000 THEN 42

43 Operacje logiczne w PL/SQL Operacja Operator Przykład Wynik Koniunkcja (i) AND TRUE AND TRUE TRUE AND FALSE FALSE AND FALSE TRUE AND NULL FALSE AND NULL NULL AND NULL Alternatywa (lub) OR TRUE OR TRUE TRUE OR FALSE FALSE OR FALSE TRUE OR NULL FALSE OR NULL NULL OR NULL Negacja (nie) NOT NOT TRUE NOT FALSE NOT NULL TRUE FALSE FALSE NULL FALSE NULL TRUE TRUE FALSE TRUE NULL NULL FALSE TRUE NULL 43

44 Instrukcja warunkowa DECLARE ln_liczba NUMBER := 5; BEGIN IF ln_liczba = 5 THEN dbms_output.put_line ( Mamy piątkę! ); END IF; END; 44

45 Instrukcja warunkowa DECLARE ln_liczba NUMBER := 2; BEGIN ln_liczba := ln_liczba + 2; IF ln_liczba = 5 THEN dbms_output.put_line ( Mamy piątkę! ); END IF; END; 45

46 Instrukcja warunkowa DECLARE ln_wiek NUMBER := 11; ls_akcja VARCHAR2(20):= Urodziny ; BEGIN IF ls_akcja = Urodziny THEN ln_wiek :=ln_wiek + 1; END IF; dbms_output.put_line ( Ola ma TO_CHAR(ln_wiek) lat ); END; 46

47 Instrukcje sterowania wykonaniem Pętla LOOP/END LOOP Pętla powtarza instrukcje zawarte pomiędzy instrukcjami LOOP oraz END LOOP LOOP instrukcje; END LOOP; 47

48 Instrukcje sterowania wykonaniem Warunki końca pętli LOOP/END LOOP: instrukcja EXIT LOOP instrukcje1; IF warunek_końca1 THEN EXIT; END IF; instrukcje2; EXIT WHEN warunek_końca2; instrukcje3; END LOOP; 48

49 Instrukcje sterowania wykonaniem Przykład pętli LOOP/END LOOP: declare ln_liczba NUMBER := 1; begin loop dbms_output.put_line(ln_liczba); exit when ln_liczba > 10; ln_liczba := ln_liczba + 1; end loop; end; 49

50 Instrukcje sterowania wykonaniem Numeryczna pętla FOR Pętla powtarza instrukcje zawarte pomiędzy instrukcjami LOOP oraz END LOOP dla każdej wartości zmienne spomiędzy zadanego przydziału wartość początkowa musi być mniejsza niż wartość końcowa, w przeciwnym wypadku instrukcje nie wykonają się ani razu FOR zmienna IN wartość_początkowa..wartość_końcowa LOOP instrukcje; END LOOP; 50

51 Instrukcje sterowania wykonaniem Przykład numerycznej pętli FOR BEGIN FOR i IN LOOP DBMS_OUTPUT.put_line ( 'Petla wykonuje się po raz ' TO_CHAR(i) ); END LOOP; END; 51

52 Instrukcje sterowania wykonaniem Przykład numerycznej pętli FOR DECLARE ln_ilosc NUMBER := 15; BEGIN FOR i IN 1.. ln_ilosc LOOP DBMS_OUTPUT.put_line ( 'Petla wykonuje się po raz ' TO_CHAR(i) ); END LOOP; END; 52

53 Instrukcje sterowania wykonaniem Przykład numerycznej pętli FOR DECLARE ln_od NUMBER := 10; ln_do NUMBER := 15; BEGIN FOR i IN ln_od..ln_do LOOP DBMS_OUTPUT.put_line (TO_CHAR(i)); END LOOP; END; 53

54 Instrukcje sterowania wykonaniem Numeryczna pętla FOR za pomocą słowa REVERSE możemy zmienić kolejność iterowania na odwrotną. również w tym przypadku wartość początkowa musi być mniejsza niż wartość końcowa FOR zmienna IN REVERSE wartość_początkowa..wartość_końcowa LOOP instrukcje; END LOOP; 54

55 Instrukcje sterowania wykonaniem Przykład numerycznej pętli FOR iterowanej od końca BEGIN FOR i IN REVERSE LOOP DBMS_OUTPUT.put_line ( 'Pozostalo jeszcze ' i ' godzin do konca dnia' ); END LOOP; END; 55

56 Instrukcje sterowania wykonaniem Instrukcja CONTINUE Powoduje przerwanie bieżącej iteracji pętli i uruchomienie kolejnej iteracji pętli LOOP instrukcje1; IF warunek1 THEN CONTINUE; END IF; instrukcje2; EXIT WHEN warunek_końca2; END LOOP; 56

57 Instrukcje sterowania wykonaniem Przykład wykorzystania instrukcji CONTINUE BEGIN FOR i IN LOOP CONTINUE WHEN MOD (i, 2) = 1; DBMS_OUTPUT.put_line (TO_CHAR (i) ' jest parzyste'); END LOOP; END; / 57

58 Błędy PL/SQL Błędy składni Blok danych jest napisany niezgodnie ze składnią języka PL/SQL Błąd jest generowany przed wykonaniem pierwszej instrukcji 58

59 Błędy PL/SQL Naprawa błędów składni W przypadku błędu składni interpreter zwraca numery linii, w których są błędy Jeżeli stwierdzimy, ze linia ta jest poprawna należy sprawdzić linię wcześniejszą Jeden błąd składni może wygenerować kolejne błędy, dlatego warto naprawić tylko pierwszy błąd i spróbować uruchomić blok ponownie Jeżeli mimo powyższych operacji nie pozbyliśmy się błędu, należy zakomentować fragmenty kodu generujące błędy 59

60 Błędy PL/SQL Błędy czasu uruchomienia (logiczne) Podczas wykonywania programu interpreter natknął się na błąd Interpreter podnosi wyjątek związany z błędem 60

61 Błędy PL/SQL Naprawa błędów logicznych Baza danych Oracle umożliwia debug owanie programów Stosuj DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, aby wypisać wartości zmiennych 61

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

1. ELEMENTY JĘZYKA PL/SQL

1. ELEMENTY JĘZYKA PL/SQL 1. ELEMENTY JĘZYKA PL/SQL Aplikacje korzystające z PL/SQL będącego proceduralnym rozszerzeniem SQL mogą wykonywać procedury i funkcje języka PL/SQL składowane w bazie danych oraz wysyłać własne programy

Bardziej szczegółowo

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz 1/9

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz  1/9 Declare y integer; z varchar2(50); d date; null; Declare x integer:=10; null; x integer; x:=10; dbms_output.put_line('hello world'); for x in 1..10 loop Deklaracja 4 zmiennych. Jednej typu rzeczywistego,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3 Zasięg zmiennych Zmienne powiązane Instrukcje warunkowe Pętle Pobieranie danych SQL w PL/SQL Rekordy dr inż. Agnieszka Bołtuć Zasięg zmiennych Zmienna jest dostępna

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2 Bloki, struktura, sekcje Bloki anonimowe Tworzenie i uruchamianie Identyfikatory Literały Typy danych dr inż. Agnieszka Bołtuć Bloki Struktura bloku W programach pisanych

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

Marzena Parowińska JavaScript składnia języka

Marzena Parowińska JavaScript składnia języka APLIKACJE INTERNETOWE JavaScript CZ-02 Marzena Parowińska JavaScript składnia języka 1 JavaScript składnia języka JavaScript, składnia języka - zmienne 1.01 JavaScript składnia języka: zmienne -1 W języku

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc VBA

LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc umożliwia tworzenie własnych funkcji i procedur przy użyciu składni języka VBA. Dostęp do edytora makr: Narzędzia->Makra->Zarządaj makrami->libreoffice Calc Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Procedury składowane. Funkcje vs. procedury Funkcja. Procedura. zazwyczaj ma parametry tylko typu IN; można wywoływać z poziomu

Procedury składowane. Funkcje vs. procedury Funkcja. Procedura. zazwyczaj ma parametry tylko typu IN; można wywoływać z poziomu Procedury składowane Kolejnym typem programu języka PL/SQL są procedury składowane. Procedury mogą posiadać parametry typu IN, OUT lub IN OUT. Umożliwiają wykonanie operacji na danych w bazie, mogą też

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2 Laboratorium 2

Bazy danych 2 Laboratorium 2 Język PLSQL: złożony język programowania, dzięki któremu mamy możliwość uzyskać dostęp do bazy danych Oracle z różnych środowisk; jest to język zintegrowany z serwerem bazy danych, co ma wpływ na szybkość

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Lidia Małkiewicz i Cezary Skubała

PL/SQL. Lidia Małkiewicz i Cezary Skubała PL/SQL Lidia Małkiewicz i Cezary Skubała Jest językiem trzeciej generacji (3GL), który udostępnia konstrukty programistyczne, włączając w to deklaracje zmiennych, pętlę, obsługę błędów itd. Obecnie PL/SQL

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku projektu Console Application

Struktura pliku projektu Console Application Struktura pliku projektu Console Application #include #include using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) // to jest komentarz system("pause"); return EXIT_SUCCESS; Na początku

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Funkcje wbudowane

PL/SQL. Funkcje wbudowane Slajd 1 PL/SQL Opis funkcji SQL PL/SQL(funkcje SQL) M. Rakowski - WSISiZ 1 Slajd 2 Funkcje wbudowane Funkcje wbudowane mają za zadanie umożliwić bardziej zaawansowane operowanie danymi. Funkcje operacji

Bardziej szczegółowo

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż.

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż. 1/40 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Październik 2015 2/40 Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Wykorzystanie 3/40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image)

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image) Elementy języka T-SQL 40. Polecenie PRINT jest wykorzystywane do przekazania wiadomości tekstowej (maksymalna długość 8000 znaków) Przykład PRINT 'Aktualna data: '+convert(char(8),getdate()) PRINT 'Aktualny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Piotr Medoń Cele Omówienie transakcji bazodanowych Omówienie obsługi wyjątków Zarządzanie perspektywami Tworzenie i usuwanie sekwencji Budowa wyzwalaczy 2 Transakcje bazodanowe

Bardziej szczegółowo

Funkcje w PL/SQL Funkcja to nazwany blok języka PL/SQL. Jest przechowywana w bazie i musi zwracać wynik. Z reguły, funkcji utworzonych w PL/SQL-u

Funkcje w PL/SQL Funkcja to nazwany blok języka PL/SQL. Jest przechowywana w bazie i musi zwracać wynik. Z reguły, funkcji utworzonych w PL/SQL-u Funkcje w PL/SQL Funkcja to nazwany blok języka PL/SQL. Jest przechowywana w bazie i musi zwracać wynik. Z reguły, funkcji utworzonych w PL/SQL-u będziemy używać w taki sam sposób, jak wbudowanych funkcji

Bardziej szczegółowo

Pakiety podprogramów Dynamiczny SQL

Pakiety podprogramów Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora), dynamiczny SQL 1 Pakiety Pakiet (ang. package)

Bardziej szczegółowo

Instrukcje warunkowe i skoku. Spotkanie 2. Wyrażenia i operatory logiczne. Instrukcje warunkowe: if else, switch.

Instrukcje warunkowe i skoku. Spotkanie 2. Wyrażenia i operatory logiczne. Instrukcje warunkowe: if else, switch. Instrukcje warunkowe i skoku. Spotkanie 2 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Wyrażenia i operatory logiczne Instrukcje warunkowe: if else, switch Przykłady 11/3/2016 AGH, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2019 1 Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. 1. Narysować schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków...

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków... Plan wykładu Spis treści 1 Kursory 1 2 Wyjątki 4 2.1 Wyjątki predefiniowane............................. 4 2.2 Wyjątki niezdefiniowane wcześniej....................... 5 2.3 Definiowanie własnych wyjątków........................

Bardziej szczegółowo

11 marca Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż.

11 marca Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż. 1/41 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 11 marca 2017 2/41 Plan wykładu 1 2 3 4 3/41 PL/SQL PL/SQL (ang. Procedural Language/Structured Query Language) - język programowania

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Wprowadzenie

Język PL/SQL Wprowadzenie Język PL/SQL Wprowadzenie Koncepcja języka, zmienne i stałe, typy zmiennych, nadawanie wartości zmiennym, instrukcje warunkowe, pętle, sterowanie przebiegiem programu 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora

Deklarowanie kursora Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Zmienne i stałe Instrukcje sterujące Wykorzystanie SQL w PL/SQL Kursory Wyjątki Projekt fizyczny bazy danych Braki projektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53:

Instrukcje sterujące. wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka :53: Instrukcje sterujące wer. 11 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2017-07-05 10:53:09 +0200 Ala ma kota Część I Prosty przykład Problem 1. Zadanie polega na tym, żeby opracować algorytm który dla

Bardziej szczegółowo

Struktury sterowania PL/SQL

Struktury sterowania PL/SQL Struktury sterowania PL/SQL Istnieje często potrzeba posiadania przez dany język programowania pewnych mechanizmów, dzięki którym istnieje możliwość odpowiedniego reagowania na wszelkie możliwe sytuacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład: 4. Instrukcje sterujące, operatory. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD

Podstawy programowania. Wykład: 4. Instrukcje sterujące, operatory. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD programowania Wykład: 4 Instrukcje sterujące, operatory 1 programowania w C++ Instrukcje sterujące 2 Pętla for for ( instrukcja_ini ; wyrazenie_warunkowe ; instrukcja_krok ) tresc_petli ; instrukcja_ini

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

2 PL/SQL - podstawy Zmienne i stałe Operatory SQL w PL/SQL Instrukcje sterujące... 8

2 PL/SQL - podstawy Zmienne i stałe Operatory SQL w PL/SQL Instrukcje sterujące... 8 Plan wykładu Spis treści 1 Wprowadzenie 1 2 PL/SQL - podstawy 1 2.1 Zmienne i stałe................................. 3 2.2 Operatory.................................... 6 2.3 SQL w PL/SQL.................................

Bardziej szczegółowo

Kursory i wyjątki. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Kursory i wyjątki. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

Język SQL. Rozdział 3. Funkcje wierszowe

Język SQL. Rozdział 3. Funkcje wierszowe Język SQL. Rozdział 3. Funkcje wierszowe Funkcje wierszowe (funkcje znakowe, funkcje liczbowe, funkcje operujące na datach, funkcje konwersji, funkcje polimorficzne). 1 Funkcje Przekształcają dane, pobrane

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne Materiały dostępne są na stronie: Materiały Technologie baz danych aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Wprowadzenie

Język PL/SQL Wprowadzenie Język PL/SQL Wprowadzenie Koncepcja języka, zmienne i stałe, typy zmiennych, nadawanie wartości zmiennym, instrukcje warunkowe, pętle, sterowanie przebiegiem programu 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Rozdział 3a Funkcje wierszowe. Funkcje znakowe (1) Funkcje wierszowe

Funkcje. Rozdział 3a Funkcje wierszowe. Funkcje znakowe (1) Funkcje wierszowe Funkcje Rozdział 3a Funkcje wierszowe Funkcje wierszowe (funkcje znakowe, funkcje liczbowe, funkcje operujące na datach, funkcje konwersji, funkcje polimorficzne) Przekształcają dane, pobrane przez polecenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Odczyt danych z klawiatury Operatory w Javie

Odczyt danych z klawiatury Operatory w Javie Odczyt danych z klawiatury Operatory w Javie Operatory W Javie występują następujące typy operatorów: Arytmetyczne. Inkrementacji/Dekrementacji Przypisania. Porównania. Bitowe. Logiczne. Pozostałe. Operacje

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH

BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH Wykład 4 Wyjątki. Wyzwalacze bazodanowe. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Obsługa wyjątków w PLSQL Wyjątek (ang. Exception) - błąd lub ostrzeżenie w PLSQL Typy

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL

Język PL/SQL. Rozdział 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL. Rozdział 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL Koncepcja języka, zmienne i stałe, typy zmiennych, nadawanie wartości zmiennym, instrukcje warunkowe, pętle, sterowanie przebiegiem programu. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Wykład 3. Sterowanie wykonaniem programu. Instrukcje warunkowe Instrukcje pętli. Dr inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Wykład 3. Sterowanie wykonaniem programu. Instrukcje warunkowe Instrukcje pętli. Dr inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Wykład 3. Sterowanie wykonaniem programu. Instrukcje warunkowe Instrukcje pętli Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018 Operacje relacji (porównania) A

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora), dynamiczny SQL.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, cześć 1. Tworzenie relacji, typy danych, wartości domyślne atrybutów, słownik bazy danych.

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, cześć 1. Tworzenie relacji, typy danych, wartości domyślne atrybutów, słownik bazy danych. Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, cześć 1. Tworzenie relacji, typy danych, wartości domyślne atrybutów, słownik bazy danych. 1 polecenie CREATE TABLE CREATE TABLE nazwa_relacji Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Pakiety są logicznymi zbiorami obiektów takich jak podprogramy, typy, zmienne, kursory, wyjątki.

Pakiety są logicznymi zbiorami obiektów takich jak podprogramy, typy, zmienne, kursory, wyjątki. Pakiety Pakiety są logicznymi zbiorami obiektów takich jak podprogramy, typy, zmienne, kursory, wyjątki. Pakiet składa się ze: specyfikacji (interfejsu) i ciała (implementacji). W specyfikacji mieszczą

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Po uruchomieniu programu nasza litera zostanie wyświetlona na ekranie

Po uruchomieniu programu nasza litera zostanie wyświetlona na ekranie Część X C++ Typ znakowy służy do reprezentacji pojedynczych znaków ASCII, czyli liter, cyfr, znaków przestankowych i innych specjalnych znaków widocznych na naszej klawiaturze (oraz wielu innych, których

Bardziej szczegółowo

3. Instrukcje warunkowe

3. Instrukcje warunkowe . Instrukcje warunkowe Przykłady.1. Napisz program, który pobierze od użytkownika liczbę i wypisze na ekran słowo ujemna lub nieujemna, w zależności od tego czy dana liczba jest ujemna czy nie. 1 #include

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Kusory Wprowadzenie Kursory użytkownika Kursory domyślne Zmienne kursora Wyrażenia kursora - 2 - Wprowadzenie Co to jest kursor?

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka PL/SQL. Język PL/SQL Wprowadzenie. Struktura blokowa programu. Przykładowy program w PL/SQL. Zmienne rekordowe.

Wprowadzenie do języka PL/SQL. Język PL/SQL Wprowadzenie. Struktura blokowa programu. Przykładowy program w PL/SQL. Zmienne rekordowe. Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL Wprowadzenie Język PL/SQL to rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego i obiektowego. PL/SQL umożliwia wykorzystanie: zmiennych i stałych struktur

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 2. Kursory

Język PL/SQL. Rozdział 2. Kursory Język PL/SQL. Rozdział 2. Kursory Deklarowanie kursora, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, zmienne kursorowe, wyrażenie CURSOR, kursory niejawne. 1 Kursor jawny Każde zapytanie

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wyjątki PL/SQL Mechanizmy dotyczące błędów Typy wyjątków Obsługa wyjątków PL/SQL Obsługa błędów predefiniowanych, użytkownika

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Język programowania Ruby Marcin Młotkowski 12 kwietnia 2018 Plan wykładu 1 Wstęp 2 Typy numeryczne Łańcuchy znaków (klasa String) Przedziały Tablice i tablice asocjacyjne Nazwy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka PL/SQL. Rozdział 9 Język PL/SQL Wprowadzenie. Struktura blokowa programu. Przykładowy program w PL/SQL

Wprowadzenie do języka PL/SQL. Rozdział 9 Język PL/SQL Wprowadzenie. Struktura blokowa programu. Przykładowy program w PL/SQL Wprowadzenie do języka PL/SQL Rozdział 9 Język PL/SQL Wprowadzenie Język PL/SQL to rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego i obiektowego. PL/SQL umożliwia wykorzystanie: zmiennych i stałych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Kompilacja. Historia. Metalurgia, I rok. Kompilatory C++ Pierwszy program. Dyrektywy preprocesora. Darmowe:

Podstawy Informatyki. Kompilacja. Historia. Metalurgia, I rok. Kompilatory C++ Pierwszy program. Dyrektywy preprocesora. Darmowe: Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Historia Lata 0-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard Koniec lat 80 standard

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2)

Wstęp do informatyki. stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Wstęp do informatyki stęp do informatyki Polecenia (cz.2) Lista procesów top Pokaż listę procesów polecenie interaktywne Procesy Uruchamianie w tle. shell nie czeka na zakończenie procesu, można wydawać

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE. Podstawy PHP

ZMIENNE. Podstawy PHP ZMIENNE Podstawy PHP zmienna - to obiekt w programowaniu, który przechowuje różnego rodzaju dane niezbędne do działania programu. Zmienna podczas działania programu może zmieniad swoje wartości (jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

Pętle. Dodał Administrator niedziela, 14 marzec :27

Pętle. Dodał Administrator niedziela, 14 marzec :27 Pętlami nazywamy konstrukcje języka, które pozwalają na wielokrotne wykonywanie powtarzających się instrukcji. Przykładowo, jeśli trzeba 10 razy wyświetlić na ekranie pewien napis, to można wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++ Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 6 Krótki kurs C++ Historia Lata 70-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Język bash Pierwszy skrypt Rozwinięcia parametryczne Bloki instrukcji Dwa przydatne polecenia Tablice Sprawdzanie warunków Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo