Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), POZYTYWNA ENERGIA NA DOLNYM ŚLĄSKU, którego celem jest świadczenie bezpłatnych usług doradczych z zakresu ograniczenia kosztów energii dla dolnośląskich przedsiębiorstw produkcyjnych. W ramach świadczonych usług doradczych w każdym przedsiębiorstwie zostaną wykonane bezpłatne badania termowizyjne ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU Projekt POZYTYWNA ENERGIA NA DOLNYM ŚLĄSKU jest odpowiedzią na rosnące koszty energii, uwarunkowane m.in. nowymi dyrektywami UE, które w najbliższym czasie wymuszać będą na podmiotach stosowanie rozwiązań w zakresie ograniczania energochłonności. W ramach realizowanego projektu świadczone są bezpłatne usługi doradcze w zakresie zmniejszenia energochłonności w dolnośląskich przedsiębiorstwach. Doradztwo dotyczy optymalizacji rozwiązań związanych z zarządzaniem energią, energochłonnością oraz rozwiązań wpływających na ochronę środowiska. Świadczone w ramach projektu usługi doradcze przebiegają w czterech etapach. 1. Doradztwo techniczne w zakresie zarządzania energią i optymalizacji rozwiązań związanych z poborem energii Na tym etapie dokonywana jest wstępna analiza zużycia i kosztów energii, przegląd systemów energetycznych, analiza procesu przetwarzania energii w danym przedsiębiorstwie i jej zużycia w procesach produkcyjnych. Badana jest efektywność energetyczna linii produkcyjnych i technicznych oraz zużycie energii w budynkach. Na podstawie analizy zebranych danych wskazywane są możliwości oszczędności energii, w tym oszczędności powstałe dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Następnie opracowany

2 zostaje indywidualny plan wdrożenia rozwiązań, mających na celu zmniejszenie energochłonności w danym przedsiębiorstwie. Doradztwo dla jednego przedsiębiorstwa trwa średnio 80 godz. Składają się na nie konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorstwa, analiza zaplecza technicznego, audyt stosowanych rozwiązań. 2. Doradztwo finansowe W ramach tego etapu przeprowadzona zostaje ocena opłacalności wypracowanych w 1. etapie rozwiązań oraz kalkulacja kosztów ich wdrożenia. Na tej podstawie oszacowane zostaną możliwe do uzyskania oszczędności oraz okres zwrotu inwestycji. Powyższe doradztwo dla jednego przedsiębiorstwa trwa średnio 16 godz. 3. Doradztwo prawne Ten etap doradztwa dotyczy określenia norm i uwarunkowań prawnych związanych z zalecanymi do wdrożenia procesami modernizacyjnymi w zakresie rozwiązań energooszczędnych. Szczególną uwagę zwraca się tu na uwarunkowania środowiskowe obecnie większość inwestycji wymaga sporządzenia analizy wpływu inwestycji na środowisko i jej zgodności z polskimi i unijnymi przepisami. Brak takiej analizy może wpłynąć na kolizyjność planowanych do wdrożenia rozwiązań z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, skomplikować lub wręcz zaprzepaścić proces inwestycyjny. Powyższe doradztwo dla jednego przedsiębiorstwa trwa średnio 16 godz. 4. Doradztwo w zakresie zarządzania W trakcie ostatniego etapu doradztwa, przedstawicielom przedsiębiorstwa objętego wsparciem, zostaną udzielone wskazówki z zakresu zarządzania ochroną środowiska, zarządzania energią w przedsiębiorstwie, wykorzystania zarządzania projektami w realizacji inwestycji środowiskowych. Doradztwo ukierunkowane jest na wdrożenie metod skutecznego zarządzania projektami inwestycji ekologicznych, a także zarządzania w zakresie energii i ochrony środowiska już po wdrożeniu zalecanych rozwiązań. Powyższe doradztwo dla jednego przedsiębiorstwa trwa średnio 8 godz. Dla każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem zostanie opracowane studium technicznoekonomiczne w zakresie wdrożenia rozwiązań ograniczających energochłonność, optymalizacji rozwiązań z zakresu zarządzania energią i wpływających na ochronę środowiska. PRZESŁANKI REALIZACJI PROJEKTU Pomysł na realizację Projektu powstał po analizie sytuacji polskich przedsiębiorstw w zakresie energochłonności, rosnących kosztów energii oraz po analizie nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Energochłonność Energochłonność polskich przedsiębiorstw na jednostkę PKB jest o 19% wyższa niż średnia dla 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. W latach zużycie energii w

3 Polsce rosło w tempie 1,9% rocznie, w przeciwieństwie do światowych trendów, gdzie notowano spadek energochłonności. Eksperci twierdzą, iż w polskim przemyśle istnieje potencjał do zaoszczędzenia nawet 30% energii. Wiele przedsiębiorstw nie decyduje się jednak na procesy modernizacyjne w zakresie energochłonności ze względu na długie okresy zwrotu inwestycji (6-8 lat). W przypadku dofinansowania inwestycji modernizacyjnych, okres zwrotu inwestycji może skrócić się nawet do 2-3 lat. Rosnące koszty energii Istotnym problemem są rosnące koszty energii. W ciągu ostatnich 10 lat koszty energii elektrycznej wzrosły o ponad 80% (średnio o 7% rocznie), a ceny gazu ziemnego o 240%. Dynamika wzrostu cen niestety będzie się utrzymywać, ze względu na rosnące opłaty za emisję dwutlenku węgla. Istnieje również tendencja do zrównywania polskich cen energii do cen obowiązujących w Unii Europejskiej (celu w Polsce są o ok. 25% niższe niż w UE). Nowe regulacje prawne Kolejną przesłanką realizacji projektu są nowe przepisy w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. W ciągu ostatnich dwóch lat weszły w życie dyrektywy UE, które w istotny sposób wpłynęły na zagadnienia gospodarki energetycznej i ochrony środowiska. Jednym z najważniejszych aktów prawnych jest tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny, który wymusza na Polsce: redukcję emisji dwutlenku węgla o 15%, zwiększenie oszczędności energii o 15%, 15-sto procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w ogóle zużywanej energii. Wyżej wymienione przepisy nie tylko w istotny sposób wpłyną na ceny energii, ale wymuszą na każdym podmiocie stosowanie rozwiązań w zakresie ograniczenia energochłonności. Proponowane w ramach projektu wsparcie ma stanowić pierwszy krok do podjęcia przez dolnośląskie firmy działań z zakresu oszczędności energii, modernizacji przedsiębiorstw w celu ograniczenia energochłonności oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. UCZESTNICY PROJEKTU Projekt skierowany jest do dolnośląskich przedsiębiorstw produkcyjnych, które chcą ograniczyć energochłonność, koszty energii, zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz które rozważają inwestycje w odnawialne źródła energii. Warunkiem uczestnictwa w projekcie POZYTYWNA ENERGIA NA DOLNYM ŚLĄSKU jest: 1. posiadanie status małego i lub średniego przedsiębiorstwa ii 2. prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanie siedziby lub zarejestrowanego oddziału na obszarze województwa dolnośląskiego

4 3. łączna kwota przyznanej podmiotowi pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyła 200 tys. EUR DOFINANSOWANIE Udzielone wsparcie w postaci usług doradczych stanowi pomoc de minimis dla uczestników projektu. Oznacza to, że świadczone w ramach projektu usługi doradcze dofinansowane są w ramach projektu w 100%, a przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wniesienia wkładu prywatnego. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Aby zgłosić przedsiębiorstwo do uczestnictwa w Projekcie, w Biurze Projektu przy ul. Robotniczej 72F lok. 209, Wrocław (osobiście lub drogą pocztową) należy złożyć o formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik 2 do umowy szkoleniowej wraz z niezbędnymi załącznikami: potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dok. rejestrowego nie starszego niż 3 m-ce, zaświadczenia o numerze NIP i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, zakres danych do przetwarzania, oświadczenie, iż na podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, oświadczenie, iż podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, oświadczenie, iż kwota przyznanej podmiotowi pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyła 200 tys. EUR, zgromadzone przez podmiot w ciągu trzech ostatnich lat zaświadczenia o przyznanej podmiotowi pomocy de minimis (jedynie w przypadku, gdy podmiot był beneficjentem takiej pomocy). Wymienione dokumenty znajdują się do pobrania na stronie internetowej Projektu KONTAKT ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!! Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training ul. Robotnicza 72F, lok Wrocław tel./fax: 71 / , tel. kom.: lub

5 i Małe przedsiębiorstwo to takie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie od 10 do 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów EUR. ii Średnie przedsiębiorstwo to takie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie od 50 do 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów EUR.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo