Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr./up/green/bdc/2014 zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy firmą: BD Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-222), ul. Broniewskiego 1, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do KRS pod nr , posiadającą NIP i REGON , reprezentowaną przez dr Pawła Walawender- Prezesa Zarządu, zwaną dalej BD Center a firmą.. z siedzibą... której akta rejestrowe przechowywane są w wpisaną do KRS pod nr., posiadającą NIP. i REGON., reprezentowaną przez.... zwaną dalej Uczestnikiem W ramach realizacji projektu pt. Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie ( Projekt ) realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL /14-00 z dnia r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucją Wdrażającą), BD Center zobowiązuje się do zorganizowania oraz przeprowadzenia wsparcia dla Uczestnika w postaci: 1) udziału w szkoleniach: Moduł I: Współpraca i zarządzanie: a. Zarządzanie ryzykiem w wymiarze 4 godzin szkoleniowych na 1 grupę,

2 b. Nowa Perspektywa Finansowa z uwzględnieniem pozycji zw. z zielonymi rozwiązaniami w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, c. Networking: techniki budowania relacji biznesowych w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, d. Zarządzanie innowacjami w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, e. Zarządzanie kompleksami turystyczno-rekreacyjnymi z elementami marketingu w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, f. Marketing usług turystycznych w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, g. Warsztaty z pozyskiwania kapitału na innowacyjne projekty w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, Moduł II: Zielone rozwiązania h. Najnowsze zielone technologie stosowane w budownictwie, w tym obiektów turystycznych, rekreacyjnych i medycznych w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, i. Wykorzystanie zielonych źródeł energii w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, j. Najwyższe standardy usług w międzynarodowych usługach turystycznych w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę, k. Nowoczesne obiekty medyczne w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na 1 grupę. Szkolenia realizowane będą w weekendy i/lub w dni robocze. Szkolenia z modułu I i II prowadzone będą przez/z udziałem pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni. Planowana jest realizacja każdego z ww. szkoleń w 3 grupach (każda po ok 8-10 osób) na różnych poziomach zaawansowania zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu. Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik projektu przystąpi do końcowego testu wiedzy. Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat oraz: materiały szkoleniowe, zapewniony catering, szczegółowy harmonogram zajęć. Szkolenia prowadzone będą w formie wykładów i warsztatów. 2) udziału w procesie doradczym: Każde przedsiębiorstwo objęte zostanie doradztwem związanym z tematyką szkoleń modułu II. Proces doradczy rozwiązaniach. ukierunkowany będzie na praktyczne zastosowanie wiedzy w lokalnych

3 Każde przedsiębiorstwo skorzysta łącznie z 120 godzin doradztwa, które będzie przebiegało według następujących etapów: a. Analiza potrzeb doradczych, podczas której doradca biznesowy określi potrzeby doradcze przedsiębiorstwa a wraz z nim obszar objęty doradztwem. Na tym etapie doradca biznesowy określi ścieżkę postępowania w celu realizacji całego procesu doradczego; b. Analiza otoczenia, analiza sytuacji przedsiębiorstwa, obejmująca analizę sektora, otoczenia, aktualnych procesów wewnętrznych oraz działań zewnętrznych, etc. (w tym opracowanie raportu z analizy); c. Rekomendacje dotyczące wdrożenia zielonych rozwiązań: przygotowanie zestawu rozwiązań w oparciu o wcześniejsze konsultacje oraz akceptacja zaproponowanych rozwiązań przez przedsiębiorstwo w przypadku braku akceptacji ze strony przedsiębiorstwa doradca biznesowy sformułuje nowe rozwiązana. d. Rozpoczęcie wdrożenia rozwiązań przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa objęte doradztwem na etapie realizacji projektu (tj. do dnia r.) będą musiały co najmniej rozpocząć wdrażanie wypracowanych i zaakceptowanych rekomendacji. Proces doradczy odbywać się będzie w dni robocze lub w weekendy w godzinach ustalonych indywidualnie pomiędzy doradcą biznesowym a przedsiębiorstwem w Biurze Projektu lub w siedzibie Uczestnika Projektu w zależności od indywidualnych ustaleń i potrwa ok. 5 miesięcy długość uzależniona od możliwości organizacyjno technicznych Uczestnika Projektu. Proces doradczy zostanie odnotowany w Karcie Doradztwa. Realizacji usług doradczych towarzyszyć będą analizy i wywiady z Uczestnikami Projektu i ich otoczeniem będące podstawowym źródłem informacji o przedsiębiorstwie. Doradcy biznesowi dokonają analiz dokumentów przedsiębiorstwa oraz danych wtórnych. Doradztwo oparte będzie na rzeczywistych problemach i potrzebach Uczestników Projektu. Na zakończenie procesu doradczego doradca biznesowy sporządzi raport z doradztwa dla każdego przedsiębiorstwa zawierający m. in. rekomendacje dotyczące wdrożenia zielonych rozwiązań doradca biznesowy pomoże w opracowaniu metod i narzędzi wdrożenia oraz narzędzi kontroli efektów wdrażanych rozwiązań. 3) udziału w wizycie studyjnej w Szwecji:

4 Wizyta studyjna przewiduje udział 4 osób z 4 przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu, w związku z powyższym odbędzie się osobny proces rekrutacyjny uczestników wizyty studyjnej Niniejsza umowa reguluje warunki uczestnictwa w Projekcie Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie. Uczestnictwo w Projekcie jest uzależnione od zakwalifikowania Kandydata do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną Projektu. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Koszty wszelkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu pokrywane są w 100% ze środków uzyskanych w ramach Projektu, o którym mowa w 1 ust Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszelkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu, złożenia podpisu na listach obecności w odniesieniu do wszystkich form wsparcia, z których korzysta w ramach Projektu, w tym potwierdzenia własnoręcznym czytelnym podpisem odbioru wszelkich materiałów i innych oferowanych form wsparcia oraz do udziału w badaniach ewaluacyjnych BD Center może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z powodu skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadkach wskazanych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy), a także w razie: istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu uczestnictwa w projekcie, rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas poszczególnych form wsparcia, niespełniania warunków udziału w Projekcie, podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.

5 2. Uczestnik w ww. okolicznościach zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie BD Center może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: a. wypowiedzenia umowy określonej w 1 ust. 1 przez Instytucję Wdrażającą lub przez BD Center, b. rozwiązania umowy określonej w 1 ust. 1 za porozumieniem stron przez BD Center i Instytucję Wdrażającą BD Center nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku: a. wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu określonego w 1 ust. 1, b. rozwiązania umowy w trybie określonym w Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe, nie uległy zmianie i zobowiązuje się do bezzwłocznego oraz pisemnego poinformowania BD Center o każdej ich zmianie Załącznik nr 1 (Regulamin uczestnictwa w projekcie), Załącznik nr 2 (Deklaracja uczestnictwa w projekcie, przedstawiana przez przedsiębiorstwo) oraz Załącznik nr 3 (Deklaracja uczestnictwa w projekcie, przedstawianą przez każdego pracownika korzystającego z form wsparcia w imieniu przedsiębiorstwa) jest integralną częścią umowy. 2. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie oraz brzmieniem niniejszej umowy, a składając podpis pod umową akceptuje warunki umowy i w/w regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6 10. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę BD Center. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika projektu i BD Center.... Uczestnik Projektu... BD Center Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 do Umowy udziału w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie; 2. Załącznik nr 2 do Umowy udziału w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie, przedstawiana przez przedsiębiorstwo; 3. Załącznik nr 3 do Umowy udziału w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie, przedstawianą przez Pracownika korzystającego z form wsparcia w imieniu przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA W dniu w pomiędzy: 1/ Cechem Rzemiosł Różnych w Olkuszu z siedzibą przy ulicy Króla Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo