UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu..."

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA NR zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Studium Menedżerskie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pomiędzy: Zachodnią Izba Przemysłowo Handlową, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1, NIP , REGON , reprezentowaną przez Stanisława Owczarka, Dyrektora Izby zwaną dalej Projektodawcą a Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa NIP REGON Numer telefonu Numer fax Adres reprezentowaną przez....., zwaną dalej Beneficjentem. 1 Użyte w Umowie sformułowania oznaczają: 1. Projektodawca Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa, ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wlkp. 2. Projekt projekt Studium Menedżerskie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL /12-00 z dnia r. 3. Biuro projektu - ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wielkopolski. 4. Regulamin uczestnictwa w projekcie należy przez to rozumieć regulamin określający zasady rekrutacji i realizacji usług w ramach Projektu. Regulamin ten dostępny jest na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu. 5. Strona internetowa Tel , Fax , 1

2 6. Beneficjent przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie w ramach projektu na podstawie podpisanej umowy szkoleniowej. Przedsiębiorstwo to deleguje do udziału w szkoleniach pracowników. 7. Uczestnik pracownik Beneficjenta, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do udziału w Projekcie. 8. Pracownik osoba będąca pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, właściciel pełniący funkcje kierownicze oraz wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 9. Pomoc de minimis - stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Numer programu pomocowego na podstawie którego udzielana jest pomoc w ramach projektu to SA.32222(2011/X) Niniejszą umowę zawarto w związku z realizacją projektu Studium Menedżerskie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu. 3. Wsparcie w projekcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 4. W dniu podpisania niniejszej umowy Beneficjent nabywa prawa do pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro. 5. Udział w Projekcie objętym regułami pomocy de minimis jest bezpłatny. 3 Beneficjent oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy : 1. Należy do sektora MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo) zgodnie z definicją przedsiębiorstw zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE. 2. Posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa lubuskiego. 3. Nie jest podmiotem: 1) który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 2) w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w ust. 6, 3) który posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 4) który pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, 5) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki przedsiębiorstwa zagrożonego określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, Tel , Fax , 2

3 6) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, 7) który prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)). 4. Zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuje jego postanowienia. 5. Poinformował delegowanych pracowników o fakcie współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przedstawił im cele i działania Projektu Beneficjent w procesie rekrutacyjnym złoży następujące dokumenty: 1) Umowa szkoleniowa w dwóch egzemplarzach 2) Zaakceptowany regulamin uczestnictwa w projekcie 3) Zgłoszenie do udziału w projekcie dla przedsiębiorstwa 4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 5) Oświadczenie przedsiębiorstwa o nieotrzymaniu/otrzymaniu pomocy de minimis wraz z kserokopiami zaświadczeń o jej otrzymaniu 6) Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy 7) Zaświadczenie o zatrudnieniu delegowanych pracowników (nie dotyczy samozatrudnionych, właścicieli i wspólników) 8) Kserokopia dokumentu rejestrowego nie starszego niż 3 miesiące 9) Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe do wglądu Projektodawcy. 2. Beneficjent dostarczy komplet oryginałów dokumentów przedsiębiorstwa o których mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do Biura Projektu. 3. Beneficjent niezwłocznie poinformuje Projektodawcę o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumentach wymienionych w ust. 1, w szczególności o zmianie danych teleadresowych. 4. Beneficjent oddeleguje do udziału w Projekcie pracownika/ów spełniających definicję pracownika zawartą w Beneficjent deleguje do udziału w projekcie następującego/-ych pracownika/-ów: 1.Imię i nazwisko Adres zamieszkania pracownika PESEL Status w przedsiębiorstwie samozatrudniony (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę) pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę właściciel pełniący funkcje kierownicze wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe Tel , Fax , 3

4 2.Imię i nazwisko Adres zamieszkania pracownika PESEL Status w przedsiębiorstwie samozatrudniony (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę). pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. właściciel pełniący funkcje kierownicze. wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 3.Imię i nazwisko Adres zamieszkania pracownika PESEL Status w przedsiębiorstwie samozatrudniony (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę). pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. właściciel pełniący funkcje kierownicze. wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 6. Delegowany pracownik w procesie rekrutacyjnym złoży następujące dokumenty: 1) Zgłoszenie do udziału w projekcie dla uczestnika 2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie 3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 7. Uczestnik dostarczy komplet oryginałów dokumentów o których mowa w ust. 5 w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do Biura Projektu. 8. Uczestnik niezwłocznie poinformuje Projektodawcę o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumentach wymienionych w ust. 7, w szczególności o zmianie danych teleadresowych Zakres usług realizowanych w ramach Projektu obejmuje następujące rodzaje wsparcia dla uczestnika: 1) 144-godzinne szkolenie w zakresie: a) zarządzania produkcją (136 godzin): Organizacja procesów produkcyjnych i pracy zespołów wg metod Lean Manufacturing (24 godz.), Kierowanie zespołem w kulturze Lean Manufacturing (12 godz.), Doskonalenie procesów produkcyjnych celem ograniczenia marnotrawstwa oraz poprawy jakości i zyskowności wprowadzenie do Six Sigma (12 godz.), Zarządzanie projektami (16 godz.), Zastosowanie zaawansowanych funkcji pakietu biurowego oraz podstawy konstruowania makr w celu zwiększenia wydajności pracy (16 godz.), Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wg metod szczupłej logistyki wewnętrznej (16 godz.), Tel , Fax , 4

5 Doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych w efektywnym kierowaniu zespołem produkcyjnym (24 godz.), Metody wzrostu efektywności pracy zespołu produkcyjnego (16 godz.) b) proekologicznych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej (8 godzin) 2) materiały szkoleniowe (teczka z wydrukowanymi prezentacjami, długopis, notes, pen-drive) 3) wyżywienie w trakcie zajęć: serwis kawowy oraz obiad; 4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 2. Zajęcia w ramach Projektu rozliczane są w godzinach szkoleniowych. Godzina szkolenia to godzina dydaktyczna licząca 45 min. 3. Szkolenia odbywać się będą w miejscu i terminach ustalonych przez Projektodawcę w dni robocze, w godzinach pracy, poza godzinami pracy lub w weekendy Uczestnik zobowiązany jest do: 1) Przestrzegania zapisów Regulaminu uczestnictwa w projekcie 2) Systematycznego tj. nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie internetowej 3) Regularnego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach Projektu 4) Informowania o ewentualnej nieobecności na zajęciach z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem 5) Uczestnictwa w co najmniej 80% godzin szkolenia (tj. 116 godzin). 6) Uzupełniania dokumentacji szkoleniowej, w tym: podpisywania list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych i wyżywienia, uzupełniania ankiet monitoringowych i innych dokumentów wymaganych wytycznymi PO KL 7) Wypełniania testów wiedzy 8) Udziału w ewaluacji projektu (poprzez wypełnianie ankiet) w trakcie jego trwania i po zakończeniu realizacji projektu 9) Informowania Projektodawcy o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana nazwiska, danych kontaktowych, stanu zatrudnienia itp. 2. Uczestnik może bez konsekwencji zrezygnować z udziału w Projekcie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku: 1) naruszenia przez uczestnika postanowień Regulaminu lub postanowień umowy szkoleniowej, lub naruszenia zasad współżycia społecznego w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych, 2) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, 3) opuszczenia przez uczestnika ponad 20% godzin szkolenia. 4. W przypadku rezygnacji uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie oraz dokonuje zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 5. Rezygnacja uczestnika w terminie 7 i mniej dni przed zajęciami lub w trakcie ich trwania bądź też skreślenie go z listy uczestników przez Projektodawcę wiąże się z obowiązkiem zwrotu poniesionych środków proporcjonalnie do jego udziału w projekcie. Zwrotu dokonuje Beneficjent, który podpisał umowę szkoleniową. Z konieczności zwrotu środków w przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu zajęć mogą zwolnić losowe przyczyny rezygnacji. W takim przypadku uczestnik składa pisemny wniosek o zwolnienie go z kosztów poniesionych za jego udział w projekcie. Realizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te przyczyny. 6. W przypadku uznania przez Instytucję Pośredniczącą kosztów udziału w szkoleniu Uczestnika, o którym mowa w ust. 5, za niekwalifikowany w pełni, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu 100% kosztów udziału Uczestnika w Projekcie. Tel , Fax , 5

6 7 1. Pełny koszt udziału Uczestnika w Projekcie wynosi 5 804,70 zł brutto (słownie: pięć tysięcy osiemset cztery złote 70/100), z czego dofinansowywanie w ramach pomocy de minimis stanowi kwotę 4 080,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100) 2. Projektodawca wystawi Beneficjentowi zaświadczenie określające wartość udzielonej pomocy de minimis, do której nabył on prawo w wyniku podpisania niniejszej Umowy. 3. W przypadku, gdy faktycznie udzielona wartość pomocy de minimis będzie inna niż wartość określona w niniejszej umowie Projektodawca wyda nowe zaświadczenie W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: 1) Obowiązujące wytyczne wynikające z POKL oraz przepisy traktujące o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2) Kodeks Cywilny 3) Regulamin uczestnictwa w projekcie 2. Spory związane z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy. 3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.... (Pieczęć i podpis Beneficjenta).. (Pieczęć i podpis Projektodawcy) Tel , Fax , 6

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości od dnia 21.07.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo

Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo Umowa szkoleniowo-doradcza nr związana z udzieleniem pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: DMP ECO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-727 przy ul. Wernyhory

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji, przyjmowania

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia... roku w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia... roku w Szczecinie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia.... roku w Szczecinie pomiędzy: IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu.

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bartniczej 5, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. Eko - aktywni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Załącznik nr 8 do Umowy stażowej nr UDA-POKL.08.02.01-12-024/14-00 projektu pt. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz ich pracowników w ramach Projektu: Małopolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 do projektu Zielona firma realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZYSTY BIZNES ROZWÓJ MMŚP DZIĘKI WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH Regulamin projektu wersja 1 z dnia 01 lutego 2014 r. str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 3 3. Czasowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo