AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWY ZAWÓD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWY ZAWÓD"

Transkrypt

1 AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWY ZAWÓD Projekt Akademia Budownictwa Audytor Efektywności Energetycznej-Zachodniopomorskie realizowany jest w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w woj. zachodniopomorskim, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Adresaci projektu Szkolenia skierowane są do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich firm montażowo-budowlanych (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.). Dofinansowanie wynosi 100% wartości szkolenia W Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U nr 94 poz. 551, art.29) znalazł się zapis dający możliwość wykonywania audytu efektywności energetycznej osobom, które: 1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. 2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. 3. Ukończyły magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym. 4. Odbyły szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyły co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust Złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej.

2 Miejsca szkoleń Szkolenia zaplanowane są w następujących miastach (6 cykli szkoleniowych): 1. Kołobrzeg 2. Szczecin 3. Stargard Szczeciński 4. Świnoujście Na szkoleniach w Kołobrzegu w 2012 roku uczestnikom zostanie zapewniony nocleg z soboty na niedzielę podczas każdej sesji szkoleniowej (za wyjątkiem jednego zjazdu laboratoryjnego w Szczecinie). Na pozostałych szkoleniach realizowanych w 2013 roku uczestnikom zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu w wysokości nie przekraczającej kwoty 84,00 zł na jedną sesję szkoleniową (uczestnik winien wypełnić formularz o zwrot kosztów. W przypadku gdy Uczestnik korzysta z innych środków transportu niż samochód, zobowiązany jest dołączyć do formularza bilet). W każdym z cykli szkoleń zakłada się 12 zjazdów dwudniowych (w soboty i niedziele). Szkolenia realizowane będą metodą BLENDED LEARNING, co oznacza, że obejmują: 216h zajęć wykładowych, w tym: 176h zajęć stacjonarnych + 40h zajęć e-learningowych plus dodatkowo 16h modułu szkoleniowego przygotowującego do wdrożenia w firmie Intementoringu zgodnego z modelem wypracowanym przez Żorską Izbę Gospodarczą w ramach PIW EQUAL. Kolejne terminy szkoleń podawane będą na bieżąco na stronie: W oferowanych w ramach projektu szkoleniach zapewniamy: 1. Kompetentną, wysoce wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, którą tworzą trenerzy zajmujący się od wielu, a nawet kilkunastu lat kwestiami auditingu

3 i certyfikacji. Są to głównie wykładowcy uczelni wydziałów inżynierii środowiska lub budownictwa. 2. Bezpłatny komplet podręczników i materiałów szkoleniowych. 3. Materiały do zajęć praktycznych. 4. Pokrycie kosztów podróży / ewentualnie nocleg w mieście, gdzie odbywa się szkolenie. 5. Catering. 6. Pokrycie kosztu egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Szkolenia kończą się wydaniem Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu, który jest sygnowany przez Zarząd ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz trenerów prowadzących szkolenie Poza tym każdy uczestnik szkolenia, który pozytywnie zaliczy końcowy egzamin wewnętrzny otrzyma certyfikat pozytywnego zdania egzaminu. Certyfikaty są imienne i otrzymuje je każda Osoba uczestnicząca w 100% zajęć. Szkolenia upoważniają do przystąpienia do egzaminu państwowego Ministerstwa Infrastruktury. Pozytywny wynik egzaminu końcowego nadaje uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki efektywności energetycznej. Warunki uczestnictwa w szkoleniach 1. W porozumieniu z pracodawcą rezerwacja miejsca poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zostaną przesłane drogą mailową dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją wypełnienia. 3. Dokumenty szkoleniowe wypełnione przez pracodawcę kierującego pracownika na szkolenia powinny być przesłane na regionalny adres Biura Rekrutacji w Szczecinie: SEKA S.A. Oddział w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24, IV piętro, pokój Szczecin z dopiskiem "Akademia Budownictwa - Audytor Efektywności Energetycznej" 4. Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji szkoleniowej zostanie utworzona podstawowa lista osób.

4 5. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową zaproszenie wraz z harmonogramem. 6. W przypadku większej liczby osób niż liczba miejsc w grupie, zostanie przygotowana lista rezerwowa. Formalne kryteria weryfikacji uczestników szkolenia: 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w sektorze MŚP (branża budowlano-montażowa) bądź też prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze MŚP (branża budowlano-montażowa). 2. Miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w przypadku pracowników lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim w przypadku właścicieli przedsiębiorstw. 3. Ukończone magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym. Pierwszeństwo przy rekrutacji mają osoby, które spełniają powyższe kryteria i ponadto: są osobami po 50 roku życia, są osobami niepełnosprawnymi. Zgodnie z przyjętym w 2008 roku Pakietem energetyczno-klimatycznym państwa Unii Europejskiej zobowiązały się zrealizować do 2020 roku trzy cele: zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 20%, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, zapewniająca wdrożenie Dyrektywy 2006/32/WE, ustala krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią na poziomie 9% do 2016 roku. Cel ma być zrealizowany przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z definicją ustawową efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,

5 w typowych warunkach eksploatacji, oraz ilości zużytej energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne, instalację, niezbędnej dla uzyskania tego efektu. Ustawy o efektywności energetycznej wprowadza pojęcia świadectw efektywności energetycznej jako mechanizmów wsparcia dla przedsięwzięć energooszczędnych. Będą to tzw. białe certyfikaty, potwierdzające przeprowadzenie przedsięwzięć związanych z oszczędnością energii. Świadectwa te podlegają obowiązkowi zakupu przez dostawców energii i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie energii. Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, paliwa gazowe oraz ciepło mają obowiązek pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki białe certyfikaty. Białe certyfikaty będą wydawane za przedsięwzięcia mające na celu: zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, ograniczenie strat energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Białe certyfikaty będzie można uzyskać tylko za realizację przedsięwzięć o najwyższej efektywności. Wykonawcy będą wyłaniani na drodze przetargu organizowanego przez prezesa URE. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej znajdują się zarówno modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, odzysk ciepła w procesach przemysłowych, izolacja instalacji przemysłowych jak i przebudowa i remont budynków, modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego czy modernizacja oświetlenia. Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Audyt opracowuje audytor efektywności energetycznej specjalista, który ukończył wyższe studia techniczne na poziomie magisterskim, odbył odpowiednie szkolenie, trwające co najmniej 160 godzin oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez Prezesa URE. Głównym zadaniem Audytorów EE będzie przygotowywanie opracowań (audytów efektywności energetycznej) zawierających analizę zużycia energii oraz określających

6 stan techniczny obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji i zawierających wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Audyty te sporządzane będą na rzecz jednostek publicznych, dla których ustawodawca przewidział taki obowiązek, oraz na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych i innych odbiorców energii. Zgłoszeń dokonuje się poprzez stronę internetową Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: Biuro Projektu: SEKA S.A. Oddział w Szczecinie Ul. Niedziałkowskiego 24, IV piętro, pok Szczecin Osoba do kontaktu: Marcin Charęża specjalista ds. monitoringu i ewaluacji tel. 91/

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo