Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r.

2 Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00 0,7 0,6 0,5 0,4 0, ,5% -4,1% ,8% -2,5% ,8% -3,5% 60% 58% 56% 54% 0,2 0,1 52% Energochłonność pierwotna Energochłonność finalna finalna/pierwotna 50%

3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Polska na tle UE (1) Energochłonność pierwotna EU-27 Polska najlepszy wynik najgorszy wynik kgoe/euro05ppp

4 Polska na tle UE (2) Energochłonność finalna 0,35 kgoe/euro05ppp 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 EU-27 Polska najlepszy wynik najgorszy wynik

5 Dyrektywa 2006/32/WE dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych celem dyrektywy jest opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii w państwach członkowskich poprzez: 1)określenie celów indykatywnych oraz stworzenie mechanizmów, zachęt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych w celu usunięcia barier utrudniających efektywne końcowe wykorzystanie energii 2)stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz innych środków poprawy efektywności energetycznej dla odbiorców końcowych

6 Dyrektywa 2006/32/WE krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii 9 % w 2016 roku wzorcowa rola sektora publicznego wyznaczenie organu nadzorującego i monitorującego rola sektora energetycznego - system białych certyfikatów lub dobrowolnych umów

7 Ustawa o efektywności energetycznej (1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 9% w 2016 r. (dyrektywa 2006/32/WE) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej zasady uzyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów)

8 Ustawa o efektywności energetycznej (2) Podmioty objęte regulacją: odbiorcy końcowi tj. zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE: osoby fizyczne lub prawne zakupujące energię na własny użytek podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła przedsiębiorstwa będące dostawcami środków poprawy efektywności energetycznej Obowiązek nałożony na podmioty zajmujące się sprzedażą energii odbiorcom końcowym

9 Ustawa o efektywności energetycznej (3) wzorcowa rola sektora publicznego wprowadzenie obowiązku opracowywania i wdrażania planów działań dotyczących efektywności energetycznej na szczeblu lokalnym uzyskanie przez jednostkę administracji rządowej oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 1% średniego zużycia energii przez tę jednostkę w ciągu roku informowanie społeczeństwa o osiąganych efektach w zakresie oszczędności energii za pośrednictwem stron internetowych

10 Ustawa o efektywności energetycznej (4) środki poprawy efektywności energetycznej stosowane przez jednostki sektora publicznego (co najmniej jeden): zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii wymiana albo modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo ich modernizacja

11 Szacunkowy koszt realizacji inwestycji proefektywnościowych oraz przeprowadzenia audytów energetycznych przez jednostki administracji rządowej w latach Koszt inwestycji dokonanych przez sektor publiczny (tj. administracja rządowa) w latach Liczba jednostek sektora publicznego Powierzchnia użytkowa Koszt termomodernizacji m2 Koszt przeprowadzenia audytów energetycznych w latach mln PLN tys. m2 200 PLN 5, 55 mln PLN [1] Liczba jednostek sektora publicznego Koszt wykonania audytu energetycznego RAZEM obciążenia finansowe jednostek sektora finansów publicznych (administracja rządowa) w latach Obciążenie jednostki administracji rządowej w latach tys. PLN 190 mln PLN ok. 50 tys. PLN Zakłada się, iż ½ jednostek sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą budynków, które użytkują. [2] Zakłada się, iż przeciętna powierzchnia użytkowa jednostki sektora publicznego wynosi 500 m2. [3] J.w. [4] Informacje na temat przeciętnego kosztu audytu energetycznego pochodzą z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

12 Białe certyfikaty - podstawy mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania proefektywnościowe wydawane za inwestycje nakierowane na: zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych zmniejszenia strat energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji prawa majątkowe z białych certyfikatów mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)

13 Białe certyfikaty - obowiązek obowiązek nałożony na podmioty sprzedające energię (tj. energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe) odbiorcom końcowym obowiązek dotyczy przedłożenia białych certyfikatów do umorzenia Prezesowi URE lub uiszczenia opłaty zastępczej

14 Białe certyfikaty katalog rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: 1) izolacja instalacji przemysłowych, 2) modernizacja: oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, procesów przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, 3) odzysk energii w procesach przemysłowych, 4) ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej. pełny wykaz przedsięwzięć - obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski

15 Białe certyfikaty przetarg przetarg ogłaszany przez Prezesa URE jeden rodzaj białych certyfikatów ilość przyznawanych białych certyfikatów określona w drodze przetargu (co najmniej 80% białych certyfikatów dla odbiorców końcowych)

16 3 % sprzedaży zewnętrznej sektora energetycznego (energia elektr., gaz, ciepło) to mld PLN Tyle można by przeznaczyć na funkcjonowanie systemu białych certyfikatów

17 Pula emisji certyfikatów 1.17 mld PLN Mtoe 2 1,5 1 0, wartość opłaty zastępczej PLN/toe

18 Białe certyfikaty parametry systemu Oszacowany cel indykatywny w zakresie oszczędności energii (dyrektywa 2006/32/WE) = 0,5 mln toe/rok Jednostkowa opłata zastępcza za 1 toe = 2000 zł/toe. Wartość białych certyfikatów wyemitowanych w ciągu roku (wyrażona w zł): 1mld zł x 60% = 600 mln zł, 60% - udział energii elektrycznej w łącznej sprzedaży (ciepło, gaz, energia elektryczna), 600 mln zł / 120 TWh = 5 zł/mwh 120 TWh roczne zużycie energii elektrycznej (przez odbiorców końcowych), przy średniej cenie sprzedaży 330 zł/mwh stanowi to ok. 1,5%.

19 Białe certyfikaty wpływ systemu na odbiorcę końcowego Przykład wzrostu cen energii elektrycznej w przeciętnym gospodarstwie domowym Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym 2 MWh Średnia cena sprzedaży netto 380 zł (2008 r.) 2 MWh x 380 zł = 760 zł 760 zł x 1,5 % = 11,40 zł/rok 1 zł/miesiąc

20 Białe certyfikaty wpływ systemu na odbiorcę końcowego Wzrost cen energii o 1,5 % można rekompensować w statystycznym gospodarstwie domowym wymianą jednej żarówki 100 W na świetlówkę energooszczędną 20 W Świetlówka używana jest 30 minut rano oraz 60 minut wieczorem Oszczędność energii - 1,5 h/dobę x 30 dni x (100W-20W) x 12 m-cy = 43 kwh/rok 1kWh = 0,45 zł (2009 r.) 43 kwh x 0,45 zł = 19,35 zł Szacunkowy wzrost cen energii elektrycznej w przeciętnym gospodarstwie domowym 11,40 zł/rok Cena żarówki od 15 zł do 25 zł

21 Białe certyfikaty wpływ systemu na gospodarkę Potencjał inwestycyjny w związku z funkcjonowaniem białych certyfikatów szacowany jest na ok. 1 5 mld zł/rok ( tj. 0,5 mln toe x 2000 zł/toe, przy założeniu rynkowego poziomu cen certyfikatów na poziomie 2000 zł/toe i udziału certyfikatów w finansowaniu inwestycji od 100 % do 20 %). Wymiar inwestycyjny systemu należy porównać z osiąganą ostatnio stopą inwestycji (18 % w kwocie PKB 1271,7 mld zł =229 mld zł), co oznacza zwiększenie inwestycji o 0,5 % -1, 8 %. W związku z powyższym można oszacować zwiększenie wzrostu PKB o 0,015 0,071 pp z tytułu wzrostu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej

22 Białe certyfikaty wpływ systemu na budżet państwa wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT na poziomie mln zł/rok z tytułu podatku PIT 33,8-112,5 mln zł/rok (przy założeniu 13,5% realnej stopy podatkowej i 20% kosztów pracy), czyli łącznie mln zł/rok. ww. kwotę należy pomniejszyć o zmniejszone wpływy do budżetu państwa spowodowane zmniejszeniem sprzedaży energii i paliw (średnia cena energii pierwotnej w Polsce to ok. 900 zł/toe - oznacza to zmniejszenie ww. wpływów o 99 mln zł/rok z tytułu VAT i 18,3 z tytułu PIT mln zł/rok, razem ok. 117 mln zł/rok. przychody dla budżetu netto mln zł/rok. ( W powyższych szacunkach nie brano pod uwagę tzw. efektu mnożnikowego inwestycji; w Polsce jego wartość ocenia się na 3)

23 Oszacowanie wpływów do budżetu państwa na przykładzie budowy domu jednorodzinnego niskoenergetycznego (130 m 2 powierzchni użytkowej) Przy budowie domu jednorodzinnego niskoenergetycznego budżet państwa zyskuje zł, Przy budowie domu pasywnego budżet państwa zyskuje zł W obu przypadkach niższe wpływy do budżetu z tytuły zmniejszonego zużycia energii na ciepło są rekompensowane, nadwyżką, wpływami z tytułu podatków: PIT, VAT oraz CIT.

24 Oszacowanie wpływów do budżetu państwa na przykładzie budowy domu jednorodzinnego niskoenergetycznego (130 m 2 powierzchni użytkowej) Bilans wpływów do budżetu państwa oraz odpływów na przykładzie budowy pojedynczego domu niskoenergetycznego Porównanie z domem standardowym ogrzewanym na węgiel Porównanie z domem standardowym ogrzewanym na gaz PLN PLN Szacunkowa ilość domów jednorodzinnych, jednomieszkaniowych oddawanych do użytkowania w ciągu roku Bilans wpływów do budżetu państwa oraz odpływów w związku z budownictwem domów niskoenergetycznych (zakłada się, iż oddawane do użytku domy to domy niskoenergetyczne) PLN PLN Powyższa tabela pokazuje, iż przejście na budownictwo niskoenergetyczne pozwoliłoby wygenerować wpływy do budżetu państwa w wysokości od ponad 250 mln PLN rocznie w przypadku domów ogrzewanych na gaz do ponad 900 mln PLN rocznie w przypadku domów ogrzewanych na węgiel.

25 Białe certyfikaty - - wpływ na gospodarkę Skutecznie realizowane przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej będą stymulować wzrost konkurencyjności gospodarki. Przewiduje się, iż proponowana regulacja spowoduje wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora energetycznego. Przewiduje się rozwój rynku usług energetycznych, w tym rozwój firm ESCO. Dzięki wystąpieniu efektu skali, środki poprawy efektywności energetycznej staną się bardziej dostępne dla odbiorców końcowych i konkurencyjne cenowo.

26 Białe certyfikaty - - wpływ na rynek pracy Zakłada się, że wejście w życie regulacji powinno spowodować m. in. zwiększenie zapotrzebowania na usługi związane z dostawąśrodków poprawy efektywności energetycznej. W efekcie można spodziewać się rozwoju rynku usług związanych z efektywnością energetyczną, co powinno również przyczynić się do przyrostu miejsc pracy w firmach zajmujących sięświadczeniem takich usług. Przykładowo,[1] 1 mln USD zainwestowany w poprawę efektywności energetycznej może generować stanowiska dające 12 do 16 lat bezpośredniego zatrudnienia, w porównaniu do zaledwie 4 lat zatrudnienia w przypadku inwestycji w elektrownię węglową. Innymi słowy inwestycje w efektywność energetyczną mogą przyczynić się do utworzenia trzy do czterokrotnie większej liczby miejsc pracy niż porównywalne inwestycje w zaopatrzenie w energię. [1] Employment Effects of Electric Energy Conservation, 2002, Charles River Associates

27 Białe certyfikaty - - wpływ na zmniejszenie poziomu kosztów zewnętrznych Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych wpłynie korzystnie na środowisko naturalne, co powinno przełożyć się na poprawę zdrowia obywateli, a przez to obniżenie kosztów budżetu z tytułu finansowania służby zdrowia.

28 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel.: Fax:

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie na biało

Oszczędzanie na biało MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO N U M E R 4 ( 1 7 ) / 2 0 1 2 P R O D U K T I U S Ł U G I I P R O J E K T Y I R Y N E K Fot: URE TEMAT NUMERU RYNEK Oszczędzanie na biało Białe certyfikaty, czyli świadectwa

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Konferencja p.t. Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa organizowana przez Komisję Środowiska Senatu R.P. i Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo