Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki"

Transkrypt

1 Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r.

2 2 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 R. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego (rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną) Główne działania: ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadza system białych certyfikatów gwarantujący korzyści finansowe dla przedsięwzięć zapewniających duże oszczędności energii dalsze stymulowanie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji

3 3 USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Ustawa określa: Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: 9% do 2016 r. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej. Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Podmioty objęte regulacją: Odbiorcy końcowi tj. zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE: osoby fizyczne lub prawne zakupujące energię na własny użytek, Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem oraz przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, Towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych, Przedsiębiorstwa będące dostawcami środków poprawy efektywności energetycznej.

4 4 ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CZYLI BIAŁE CERTYFIKATY Wydawane za inwestycje nakierowane na: - zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, - zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, - zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są zbywane (w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych). Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, przebudowa lub remont budynków, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej, izolacja instalacji przemysłowych. Pełny wykaz przedsięwzięć - obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski

5 5 NOWELIZACJA USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Realizacja zobowiązania do podjęcia działań rządowych w celu zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce. Propozycja nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej uchla wszystkie regulacje dotyczące uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej Podmiot nie musi potwierdzać kwalifikacji w drodze administracyjnej, tj. przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 czerwca br.

6 6 AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Konsultacje międzyresortowe i konsultacje społeczne od Spotkania uzgodnieniowe. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w zakresie określenia warunków i trybu organizowania przetargów. Konsultacje międzyresortowe i konsultacje społeczne od Spotkania uzgodnieniowe. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w zakresie określenia wielkości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczenia opłaty zastępczej. Konsultacje międzyresortowe i konsultacje społeczne od Pierwszy przetarg na białe certyfikaty na przełomie 2012 i 2013 roku

7 7 DRUGI KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA POLSKI Ścieżka dochodzenia do osiągnięcia celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii na poziomie 4,5 Mtoe przewidzianego na 2016 r. Projekty w zakresie efektywności energetycznej realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ok. 0,7 Mtoe Według szacunków NFOŚiGW Fundusz Termomodernizacji i Remontów ok. 0,7 Mtoe Według szacunków Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A Kampanie informacyjne i tzw. działania miękkie ok. 0,9 Mtoe Według szacunków Ministerstwa Gospodarki System białych certyfikatów ok. 2,2 Mtoe Według szacunków Ministerstwa Gospodarki

8 8 KRAJOWY CEL INDYKATYWNY DLA POLSKI W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2006/32/WE Zużycie energii finalnej Średnia z lat Całkowite zużycie energii finalnej GWh Mieszkalnictwo w tym gosp. dom Usługi Przemysł Transport Rolnictwo Wyłączenia: zużycie energii w instalacjach wymienionych w Zał. 1 do dyrektywy 2003/87/WE (ETS) Zużycie energii finalnej z wyłączeniem instalacji wymienionych w Zał. 1 do dyrektywy 2003/87/WE Cel w zakresie oszczędności energii przyjęty na 2016 r. ( 9% ) GWh GWh GWh

9 9 KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KPD określa: cel indykatywny wyrażony w jednostce bezwzględnej w zakresie oszczędności energii na rok 2016 tj GWh (4,5 Mtoe) środki oraz działania służące do osiągnięcia krajowych celów indykatywnych. Pierwszy Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został przyjęty w dniu 31 lipca 2007 r. Drugi Krajowy Plan dotyczący efektywności energetycznej został przyjęty 17 kwietnia 2012 r. przez RM i niezwłocznie przekazany do Komisji Europejskiej.

10 10 ROZLICZENIE CELU POŚREDNIEGO DLA 2010 ROKU ( 2 % ) NA PODSTAWIE DYREKTYWY 2006/32/WE W DRUGIM KRAJOWYM PLANIE DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Cel w zakresie oszczędności energii finalnej Oszczędności energii finalnej uzyskane i oszacowane (2016) W wartościach absolutnych (GWh) Procentowo do średniego zużycia z lat W wartościach absolutnych (GWh) Procentowodo średniego zużycia z lat % ,9 % % %

11 11 WSPARCIE FINANSOWE Środki publiczne: Fundusz Termomodernizacji i Remontów - dotacja z budżetu państwa w wysokości 200 mln zł rocznie. Fundusz został jednorazowo poszerzony o środki z projektu Global Environment Facility w wysokości ok. 5,8 mln dol. (ok. 16 mln zł) Programy NFOSiGW: Program priorytetowy - Efektywne wykorzystanie energii - dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz audyty całkowity budżet do 2015 roku wynosi 820 mln zł. System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej do 2014 budżet bezzwrotny w wysokości 537 mln zł, oraz Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - do 2015 budżet bezzwrotny w wysokości 500 mln zł. Program Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Program PolSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce dla MSP zainteresowane inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię (EE i OZE) 150 mln EUR - kredyt inwestycyjny do 1 mln EUR

12 FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, znowelizowany ustawą z marca 2009 r. premia termomodernizacyjną wypłacana przez BGK jako umorzenie 20 % kredytu. o premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej w okresie zostało pozytywnie rozpatrzonych ponad 22 tys. wniosków. z budżetu państwa w tym okresie przyznano premii na sumę 1 mld 43 mln zł. (ok. 240 mln EUR). dotacja z budżetu państwa w wysokości ok. 200 mln zł rocznie. (w roku mln zł, w roku mln zł), środki z projektu Global Environment Facility w wysokości ok. 5,8 mln dol. (ok. 16 mln zł)

13 13 OBECNY SYSTEM ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) - art. 52, 53 oraz 56 ust. 1 pkt 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 98, poz. 825). Produkty objęte wymaganiami etykietowania na podstawie ww. przepisów: lodówki, zamrażarki i ich kombinacje, pralki, suszarki i ich kombinacje, zmywarki do naczyń, piekarniki elektryczne domowe, lampy użytku domowego, klimatyzatory domowe.

14 14 USTAWA O OBOWIĄZKACH W ZAKRESIE INFORMOWANIA O ZUŻYCIU ENERGII PRZEZ PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ wdraża dyrektywę 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią; rozszerza zakres produktów objętych wymaganiami w zakresie etykietowania (katalog produktów jest otwarty, KE wydaje akty delegowane w ramach dyrektywy na poszczególne produkty do 2015 r. ); nakłada dodatkowe wymagania na dostawców i dystrybutorów produktów wykorzystujących energię w zakresie informowania o zużyciu energii, w tym w reklamie i promocji produktu; wprowadza system kontroli wykonywania obowiązków w zakresie etykietowania. System kontrolowania tworzą: wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organem monitorującym system jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

15 AKTY DELEGOWANE WPROWADZAJĄ NOWY WZÓR ETYKIETY jednolity w całej Unii Europejskiej; kolorowe strzałki rozróżniające efektywność energetyczną urządzeń: kolor ciemno-zielony oznacza najefektywniejsze urządzenia, a czerwony najmniej efektywne; dodatkowe klasy energetyczne: A+. A++ i A+++ ; nazwa lub marka producenta oraz model produktu; piktogramy podkreślające wybrane parametry wydajności oraz cechy urządzeń; roczne zużycie energii wyrażone w kwh. piktogramy oraz pasek efektywności energetycznej mogą się zmieniać w zależności od rodzaju sprzętu.

16 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa tel fax web Departament Energetyki