REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 Gdańsk dn r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a /0034 realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki, działanie 2.3, schemat a Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. 2. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach oraz osoby samozatrudnione z województwa pomorskiego. 3. W szkoleniach nie mogą brać udziału pracownicy przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym, bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 4. Szkolenia są realizowane przez Politechnikę Gdańską,, Katedra Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa. 5. Szkolenia odbywają się na Politechnice Gdańskiej,, Katedra Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa. 6. Szkolenia obejmują następujące opcje: a) Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 9001:2000 b) Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 14001:2004 c) Szkolenie na specjalistę ds. systemów zarządzania (studia podyplomowe) 7. Szkolenia odbywają się w następujących terminach: wg Harmonogramu szkoleń, który zamieszczony jest na stronie internetowej projektu w zakładce Harmonogram szkoleń. 8. W szkoleniach opcja a) i b) uczestnicy muszą posiadać minimum wykształcenie średnie, natomiast w opcji c) uczestnicy muszą posiadać dyplom ukończenia uczelni wyższej. 9. Ilość miejsc na danym szkoleniu: a) Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 9001: osób na danym szkoleniu b) Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 14001: osób na danym szkoleniu c) Szkolenie na specjalistę ds. systemów zarządzania (studia podyplomowe) 20 osób na danym szkoleniu 1

2 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Politechnikę Gdańską,, odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanej Karty Zgłoszeniowo Informacyjnej oraz Kwestionariusza Osobowego uczestnika, których wzory są do pobrania na stronie projektu w linku REKRUTACJA. W Kwestionariuszu osobowym należy wpisać NAZWĘ SZKOLENIA, w którym chce się uczestniczyć. 2. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia pocztą elektroniczną na adres lub faxem na numer Oryginał dokumentów należy przysłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska,, Katedra Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk Wrzeszcz (z dopiskiem Projekt Nowoczesne zarządzanie ). 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęcie na określone terminy realizacji szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń. 4. W przypadku wypełnienia limitu uczestników na szkolenie w danym okresie ubiegającym się o przyjęcie zaproponowany zostanie inny termin realizacji szkolenia. 3 Rekrutacja na szkolenie 1. Wykonawca projektu pt. Nowoczesne zarządzanie dokonuje rejestracji na szkolenie na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeniowo Informacyjnych oraz Kwestionariusza osobowego. 2. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu się na szkolenie wraz z szczegółową informacją o szkoleniu zostaną przesłane przez wnioskodawcę drogą elektroniczną na adres owy wskazany w Kwestionariuszu Osobowym. 3. Przedsiębiorca delegujący pracownika na szkolenie zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania a. 4. Szkolenie specjalistów ds. systemów zarządzania posiada status Studium Podyplomowego zgodnego z odpowiednim przepisem zawartym w ustawie o szkolnictwie wyższym, statutem uczelni oraz w aktach wykonawczych uczelni. 4 Opłaty za szkolenie 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się na dane szkolenie, Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej za wybrany typ szkolenia. 2. Opłata wpisowa za szkolenie stanowi bezpośredni wkład gotówkowy Przedsiębiorcy. 3. Przedsiębiorstwo musi również wnieść pośredni wkład gotówkowy. Jest nim wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za okres jego uczestnictwa w szkoleniach. 2

3 4. Wysokość wkładu gotówkowego za szkolenie uzależnione jest od wysokości dofinansowania przysługującego Przedsiębiorcy. 5. Dofinansowanie wydatków związanych ze szkoleniem, ponoszonym przez Przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 80% w przypadku mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych 60% w przypadku dużych przedsiębiorstw 6. Opłatę wpisową za szkolenie należy wpłacić przelewem na konto Realizatora projektu: Bank PKO BP S.A. I Oddział Regionalny Gdańsk, Nr rachunku: tytuł wpłaty: na zadanie na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W tytule przelewu należy podać nazwę i termin szkolenia. 7. W ciągu 7 dni od wniesienia opłaty wpisowej przez Przedsiębiorstwo, Realizator szkolenia wystawi i prześle fakturę na adres podany w Karcie Zgłoszeniowo Informacyjnej. 8. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest przedstawić pisemny dokument dotyczący pośredniego wkładu gotówkowego traktowanego jako wysokość wpłaty miesięcznego wynagrodzenia netto pracownika zgodnie z 6 p.1 niniejszego regulaminu. 5 Rezygnacja i ograniczenie liczby uczestników Szkolenia oraz odwołanie szkolenia 1. Przedsiębiorca może zrezygnować z udziału w szkoleniu i otrzymać zwrot wniesionej opłaty wpisowej, o ile poinformuje o tym Realizatora szkolenia najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. Rezygnacja ze szkolenia musi być dostarczona na adres: Politechnika Gdańska,, Katedra Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk Wrzeszcz (z dopiskiem Projekt Nowoczesne zarządzanie ) w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż 10 dni od rozpoczęcia szkolenia, lub nieobecności delegowanego pracownika na zajęciach Przedsiębiorca nie otrzyma zwrotu wniesionej opłaty wpisowej. 3. Realizator może odwołać lub przenieść na termin późniejszy szkolenie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczających liczby uczestników szkolenia lub trudnościami organizacyjnymi. 4. W przypadku zdarzeń losowych Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia. 5. W przypadku odwołania szkolenia, Przedsiębiorca otrzyma zwrot wniesionej opłaty wpisowej za szkolenie. 6 Obowiązki stron 1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa biorącego udział w Projekcie należy: Wypełnienie i dostarczenie druku p.n. Oświadczenie firmy wg załączonego wzoru. Dostarczenie wyciągu z Listy płac dotyczącej osoby delegowanej na szkolenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz potwierdzenie wypłaty netto wynagrodzeń netto pracowników szkolonych np. Wyciąg bankowy (potwierdzone za zgodność z oryginałem). Zgodnie z regulaminem projektów EFS wynagrodzenie 3

4 uczestnika w trakcie szkolenia traktowane jest jako pośredni wkład własny przedsiębiorstwa w bilans programu. Dokumenty przekazane przez Przedsiębiorstwo nie będą dalej rozpowszechniane, są niezbędne w czasie kontroli przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. lub Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Brak wyżej wymienionych dokumentów eliminuje uczestnika ze szkolenia. W przypadku osób samozatrudnionych należy dostarczyć Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Udzielenie Realizatorowi szkolenia informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz jego pracowników zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie SPO RZL oraz wytycznymi PARP odnośnie realizacji projektu. Dostarczenie Realizatorowi dokumentacji związanej ze szkoleniem i jego realizacją zgodnie z zasadami SPORZL oraz wytycznymi PARP. 2. Do obowiązków uczestnika biorącego udział w Projekcie należy: Obecność na zajęciach potwierdzona na liście obecności. Wypełnienie arkusza Oceny Szkolenia (wg załączonego wzoru). Wypełnienie Kwestionariusza Osobowego. Udzielenie po 6 miesiącach od zakończenia uczestnictwa w Projekcie odpowiedzi na pytania ankiety badającej odroczone efekty szkolenia (wg załączonego wzoru). 3. Do obowiązków Realizatora należy: Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej realizacji zajęć. Zapewnienie trenera wykładowcy. Zapewnienie materiałów dydaktycznych. Wydanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu (ukończenie szkolenia może nastąpić w przypadku obecności w 80% zajęć). Wydanie świadectwa i certyfikatu dotyczy 1 p 6 c) po złożeniu Karty egzaminacyjnej i wydaniu decyzji koordynatora kierownika studium. 4

5 Oświadczenie firmy Oświadczamy, że nasza firma: Zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót naszej firmy i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln Euro Zatrudniamy mniej niż 50 osób, roczny obrót naszej firmy i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln Euro Zatrudniamy mniej niż 250 osób, roczny obrót naszej firmy i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln Euro Zatrudniamy więcej niż 250 osób Zobowiązujemy się wnieść opłaty wpisowej w wysokości zł. (słownie: ) na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przelewem na konto: Bank PKO BP S.A. I Oddział Regionalny Gdańsk, Nr rachunku: tytuł wpłaty: na zadanie oraz nazwa i termin szkolenia. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE. Upoważniamy Politechnikę Gdańską,, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. data i czytelny podpis upoważnionej osoby Oświadczenie uczestnika szkolenia Jestem świadoma/świadomy, że koszty mojego uczestnictwa w Projekcie pt. Nowoczesne zarządzanie, jest w większej części współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym zobowiązuje się do: Wypełnienia arkusza oceny po szkoleniu. Udzielenia po 6 miesiącach od zakończenia uczestnictwa w Projekcie odpowiedzi na pytania ankiety badającej odroczone efekty szkolenia. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzania moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Politechnikę Gdańską oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją programu SPO RZL Działanie 2.3 schemat a. data i czytelny podpis uczestnika 5

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo