Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki"

Transkrypt

1 Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

2 Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej PEP 2030 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw

3 Priorytet I: Poprawa efektywności energetycznej Główne cele: Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną. Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Główne działania: Ustalanie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej. Wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań proefektywnościowych. Promocja rozwoju wysokosprawnej kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia. Stosowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i mieszkań. Wzorcowa rola sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią. Wsparcie prac naukowo - badawczych. Kampanie informacyjne i edukacyjne. Efekty: Istotne zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w sektorze energetycznym. Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Poprawa efektywności ekonomicznej gospodarki oraz jej konkurencyjności.

4 4 Ustawa o efektywności energetycznej (1) Główne cele to: realizacja krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wynoszący 9% oszczędności energii finalnej do 2016 r. wprowadzenie od 1 stycznia 2013 roku mechanizmu wsparcia w postaci systemu białych certyfikatów gwarantującego korzyści finansowe dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Podmioty objęte regulacją: Odbiorcy końcowi tj. zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE: osoby fizyczne lub prawne zakupujące energię na własny użytek Przedsiębiorstwa będące dostawcami środków poprawy efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP

5 5 BIAŁE CERTYFIKATY (1) Mechanizm stymulujący i wymuszający uzyskanie wymaganej oszczędności energii Obowiązek wykonują: 1. przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, 2. odbiorcy końcowi będący członkami giełdy towarowej, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie, 3. towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych Świadectwa wydawane są za inwestycje nakierowane na: ZWIĘKSZENIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII przez ODBIORCÓW KOŃCOWYCH (80% wszystkich świadectw), zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

6 6 Szczegółowy wykaz przedsięwzięć ogłoszony przez Ministra Gospodarki w Dzienniku Monitor Polski Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynku, modernizacja lub wymiana: urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej, stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

7 BIAŁE CERTYFIKATY (2) przetarg przeprowadzany przez Prezesa URE (wartość świadectw przewidzianych do wydania w przetargu została określona w ogłoszeniu ( w BIP na stronie URE) w przetargu może uczestniczyć podmiot u którego realizowane jest przedsięwzięcie energooszczędne lub podmiot przez niego upoważniony (np. firma ESCO) wymagane jest przedłożenie Prezesowi URE wypełnionej deklaracji przetargowej wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia zgłoszonego do przetargu Pierwszy przetarg (ogłoszenie Prezesa URE Nr 1/2012 z dnia r.) został rozstrzygnięty w dniu r. Następne ogłoszenie do końca IV kwartału 2013 r.

8 BIAŁE CERTYFIKATY (3) W wyniku I przetargu do Prezesa URE wpłynęło 212 ofert przetargowych, z czego: 1 oferta została zwrócona do nadawcy bez otwierania w związku z wpływem po terminie wyznaczonym do składania ofert, 2 oferty zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu, 209 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja wybrała 102 oferty przetargowe. Natomiast 107 ofert przetargowych zostało odrzuconych, m.in. za nieprawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz nieprawidłowo wypełniona karta audytu efektywności energetycznej. W przetargu zostały ostatecznie wybrane 102 oferty przetargowe, opiewające na ok. 20,7 ktoe, co stanowi niecałe 4% wobec przewidzianych do wydania świadectw efektywności energetycznej (550 ktoe).

9 9 Ustawa o efektywności energetycznej (2) wzorcowa rola jednostek sektora publicznego jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej: zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii, wymiana albo modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo ich modernizacja. sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków w o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jest właścicielem lub zarządcą. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej za pośrednictwem swojej strony internetowej

10 10 KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Ścieżka dochodzenia do osiągnięcia celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii na poziomie 4,5 Mtoe przewidzianego na 2016 r. Projekty w zakresie efektywności energetycznej realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ok. 0,7 Mtoe Według szacunków NFOŚiGW Fundusz Termomodernizacji i Remontów ok. 0,7 Mtoe Według szacunków Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A Kampanie informacyne i tzw. działania miękkie ok. 1,1 Mtoe Według szacunków Ministerstwa Gospodarki SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW ok. 2,1 Mtoe Według szacunków Ministerstwa Gospodarki

11 PRZEGLĄD CELÓW W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII NA 2016 ROK Cel w zakresie oszczędności energii finalnej W wartościach absolutnych (GWh) Procentowo do średniego zużycia z lat (% ) Oszczędności energii finalnej uzyskane i oszacowane (2016) W wartościach absolutnych (GWh) Procentowodo średniego zużycia z lat ( % )

12 KRAJOWY CEL INDYKATYWNY W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA 2020 ROK Cel w zakresie efektywności energetycznej Ograniczenie zużycia energii pierwotnej w latach (Mtoe) Zużycie energii finalnej w wartościach bezwzględnych (Mtoe) Zużycie energii pierwotnej w wartościach bezwzględnych (Mtoe) ,6 70,4 96,4

13 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa tel fax web Departament Energetyki