Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r."

Transkrypt

1 Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

2 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych została przyjęta w kwietniu 2006 r. Celem dyrektywyjest zwiększenieefektywnej kosztowo poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii w państwach członkowskich UE Dyrektywa wprowadza wymóg przyjęcia i realizacji krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania (2016 r.)

3 Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE Zużycie energii finalnej Średnia z lat Całkowite zużycie energii finalnej GWh Mieszkalnictwo w tym gosp. dom Usługi Przemysł Transport Rolnictwo Wyłączenia: zużycie energii w instalacjach wymienionych w Zał. 1 do dyrektywy 2003/87/WE (ETS) Zużycie energii finalnej z wyłączeniem instalacji wymienionych w Zał. 1 do dyrektywy 2003/87/WE Cel w zakresie oszczędności energii przyjęty na 2016 r. ( 9% ) GWh GWh GWh

4 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego (bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną) Główne działania: ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadza system białych certyfikatów gwarantujący korzyści finansowe dla przedsięwzięć zapewniających duże oszczędności energii dalsze stymulowanie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji

5 5 Ustawa o efektywności energetycznej uchwalona przez Sejm RP15 kwietnia2011r. obowiązuje od 11 sierpnia 2011r. określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, nakłada na jednostki sektora publicznego zadania w zakresie efektywności energetycznej, wprowadza system białych certyfikatów jako mechanizm rynkowy stymulujący do poprawy efektywności energetycznej określa zasady sporządzania audytu efektywności energetycznejoraz uzyskania uprawnieńaudytora efektywności energetycznej

6 6 Zadania jednostek sektora publicznego Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa z wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej : umowa na realizacjęi finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji (efektywnego) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na efektywne energetycznie albo ich modernizacja, nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomoderniz. sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób.

7 Ustawa o efektywności energetycznej mechanizmy wsparcia system białych certyfikatów mechanizm wsparcia stymulujący działania energooszczędne wraz z obowiązkiem nałożonym na sprzedawców energii elektrycznej, ciepła lub gazu odbiorcom końcowym kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie promowania stosowania środków poprawy efektywności energetycznej, w tym wprowadzania innowacyjnych technologii.

8 Świadectwa efektywności energetycznej(1) mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania energooszczędne obowiązek wykonują: 1.przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energięelektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym 2.odbiorca końcowy zawierający we własnym imieniu transakcje na giełdzie towarowej 3.towarowy dom maklerski lub dom maklerski obowiązek dotyczy przedłożenia świadectwa do umorzenia Prezesowi URE lub uiszczenia opłaty

9 Świadectwa efektywności energetycznej(2) przetarg przeprowadzany przez Prezesa URE (wartośćświadectw przewidzianych do wydania będzie ogłaszana w BIP-ie) w przetargu może uczestniczyćpodmiot u którego realizowane jest przedsięwzięcie energooszczędne lub podmiot przez niego upoważniony (ESCO) wymagane jest przedłożenie Prezesowi URE wypełnionej deklaracji przetargowej wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia zgłoszonego do przetargu

10 Świadectwa efektywności energetycznej(3) rodzaje przedsięwzięć, które mogąbyć zgłoszone: 1.przebudowa lub remont budynku, 2.modernizacja: oświetlenia, urządzeńdo użytku domowego, urządzeńi instalacji przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródełciepła, 3.izolacja instalacji przemysłowych, 4.odzysk energii w procesach przemysłowych pełny wykaz przedsięwzięć będzie ogłoszony w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski

11 Świadectwa efektywności energetycznej wpływ na gospodarkę realizacja przedsięwzięćenergooszczędnych będzie stymulować: 1. wzrost konkurencyjności gospodarki 2. wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora energetycznego 3. rozwój rynku usług energetycznych, w tym firm ECSO środki poprawy efektywności energetycznej stanąsiębardziej dostępne dla odbiorców końcowych i konkurencyjne cenowo

12 Ustawa o efektywności energetycznej - akty wykonawcze 2011 rok Rozporządzenie w sprawie szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających sięo nadanie uprawnieńaudytora Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej 2012 rok Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia przetargu Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej i uiszczenia opłaty zastępczej

13 Dziękuję za uwagę Departament Energetyki Ministry of Economy Pl. Trzech Krzyży 3/ Warsaw tel fax web