Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej System Białych Certyfikatów Dr inż. Arkadiusz Węglarz 1

2 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych Certyfikatów jest oparty na już istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii. Podstawowe elementy systemu świadectw efektywności energetycznej są analogiczne do systemu świadectw pochodzenia (tzw. kolorowych certyfikatów ). Systemy Białych Certyfikatów wprowadzone dotychczas w wybranych krajach Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Wielka Brytania), a także w Australii przyniosły oszczędności większe od spodziewanych (np. we Włoszech 2Mtoe wobec oczekiwanych 1,1Mtoe w 1 roku funkcjonowania systemu). 2

3 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 2 Zasada progowa istnieją: minimalna wartość, z dokładnością do której Białe Certyfikaty będą ewidencjonowane na TGE (1 toe) (1 prawo majątkowe = 1 toe energii pierwotnej) minimalna wartość średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej osiągniętych w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, uprawniających do udziału w przetargu (10 toe) maksymalna wartość oszczędności energii pierwotnej, do której nie jest obowiązkowe sporządzenie audytu energetycznego potwierdzającego tę oszczędność po zakończeniu przedsięwzięcia proefektywnościowego, z tytułu którego przyznano Biały Certyfikat (100 toe). 3

4 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 3 Zasada wykazu: System widzi przede wszystkim działania, które opisane są w wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, opublikowanym przez Ministra Gospodarki w Monitorze Polskim Zasada wymierności: W wykazie umieszczane są tylko te przedsięwzięcia, dla których można określić konkretny, wymierny rezultat w postaci ilości energii zaoszczędzonej średnio w skali roku w całym okresie trwałości przedsięwzięcia, przy założeniu statystycznych warunków funkcjonowania i użytkowania Zasada trwałości: Wymagana trwałość inwestycji 4

5 Zasada audytu: Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 4 Każde przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu musi mieć wykonany audyt efektywności energetycznej: o Dla prostych działań audyt uproszczony o Dla działań złożonych audyt bilansowy (audyt bilansu oszczędności energii) Zasada przetargu: Prawo do posiadania Białych Certyfikatów uzyskuje się w wyniku rozstrzygnięcia jawnego przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (inwestycje oszczędzające energię). 5

6 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 5 Zasada ω : Najważniejsza jest wartość efektu energetycznego ω, rozumianego jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, do wartości świadectwa efektywności energetycznej, o które ubiega się przedsiębiorstwo startujące w przetargu. Zasady końcowe: Świadectwa Efektywności Energetycznej nabierają praw majątkowych po zakończeniu przedsięwzięcia. Białymi Certyfikatami obraca się na Towarowej Giełdzie Energii lub w systemie pozagiełdowym z obowiązkiem rejestracji transakcji. 6

7 Uczestnicy systemu Białych Certyfikatów w Polsce Podmioty realizujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (PSPEE) Podmioty objęte obowiązkiem uzyskania i umorzenia Białych Certyfikatów (BC) Wykaz PSPEE Odbiorcy końcowi, zakup energii elektrycznej, ciepła i gazu bezpośrednio od dostawcy Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii (dla urządzeń potrzeb własnych) Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii lub nośników energii (zmniejszenie strat) 7 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, gazu i ciepła Odbiorcy końcowi, transakcje na giełdzie w swoim imieniu Domy maklerskie lub towarowe domy maklerskie, transakcje na giełdzie na zlecenie odbiorców końcowych

8 Uczestnicy Systemu BC w Polsce (2) Regulowany mechanizm rynkowy Prezes URE Organ wdrażający SBC Realizacja PSPEE Organ monitorujący SBC Władza wykonawcza Pozostali uczestnicy rynku Obowiązek pozyskania i umorzenia BC 8 Firmy doradcze Ośrodki szkoleniowe, studia podyplomowe Komisje kwalifikacyjne Audytorzy efektywności energetycznej Banki (kredyty komercyjne) Firmy ESCO, TPF Dostawcy środków poprawy efektywności energetycznej Towarowa Giełda Energii

9 Zakres systemu Białych Certyfikatów w Polsce: kategorie przedsięwzięć Wytwarzanie energii (instalacje poza EU ETS) Dystrybucja i przesył energii lub nośników energii Użytkowanie końcowe energii (zakres ESD) Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych (zespół pomocniczych obiektów lub instalacji, służących procesowi wytw. en.el. lub ciepła) Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (min. 80% wartości wszystkich certyfikatów) Dla każdej kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Prezes URE przeprowadza oddzielny przetarg. 9

10 Działanie systemu Białych Certyfikatów w Polsce realizacja PSPEE, wydanie BC PRZETARG 1. Ogłoszenie przetargu, ustalenie puli BC, informacja o t (art. 16) Prezes URE 2. Zgłoszenie PSPEE do przetargu: deklaracja przetargowa + audyt ee (art. 19) 6. Zawiadomienie o wydaniu BC dla zakończonego PSPEE. Zapisanie BC na koncie w RŚEE. Powstanie praw majątkowych wynikających z BC (art. 25.2) Realizacja PSPEE 5. Członkostwo w Rejestrze ŚEE oraz na Rynku Praw Majątkowych TGE rejestracja i obrót BC 10

11 Działanie systemu BC w Polsce uzyskanie i przedstawienie do umorzenia BC Prezes URE 10. Informowanie o wniesionych opłatach zastępczych NFOŚiGW 6. Zawiadomienie o wydaniu BC dla zakończonego PSPEE (art. 21.6, art. 22.5), Zapisanie BC na koncie w RŚEE, Powstanie praw majątkowych wynikających z BC (art. 25.2) 9. Zawiadomienie o umorzeniu BC, (art. 27.6) 8a. Ewentualne uiszczenie opłaty zastępczej (art ), charakter wtórny do obowiązku 8 11 TGE rejestracja i obrót BC 7. Zakup Białych Certyfikatów na TGE lub OTC z obowiązkiem rejestracji (art. 25.3) Obowiązek pozyskania i umorzenia BC

12 Działanie systemu Białych Certyfikatów w Polsce Podsumowanie PRZETARG 1 Prezes URE 10 NFOŚiGW a Realizacja PSPEE TGE rejestracja i 5 obrót BC 7 Obowiązek pozyskania i umorzenia BC 12

13 Przykładowe rodzaje przedsięwzięć proefektywnościowych (art. 17) Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: 1) izolacja instalacji przemysłowych; 2) przebudowa lub remont budynków; 3) modernizacja: a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, b) oświetlenia, c) urządzeń potrzeb własnych, d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła; 4) odzysk energii w procesach przemysłowych; 13

14 Przykładowe rodzaje przedsięwzięć proefektywnościowych (art. 17) Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć c.d.: 5) ograniczenie: a) przepływów mocy biernej, b) strat sieciowych w ciągach liniowych, c) strat w transformatorach; 6) stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne), ciepła użytkowego w kogeneracji (jw.), lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 14

15 PSPEE w systemie Białych Certyfikatów GŁÓWNE Wnioski 1 W systemie Białych Certyfikatów liczą się tylko średnioroczne oszczędności energii pierwotnej, generowane przez dane przedsięwzięcie proefektywnościowe, które obliczamy posługując się odpowiednimi współczynnikami sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną. Ze względu na ponad trzykrotną różnicę pomiędzy odpowiednimi współczynnikami przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną, dla energii elektrycznej otrzymujemy ponad trzy razy większe oszczędności energii pierwotnej niż dla ciepła (lub paliwa gazowego), przy takich samych oszczędnościach energii finalnej. 15

16 PSPEE w systemie Białych Certyfikatów GŁÓWNE WNIOSKI 2 Im krótszy prosty okres zwrotu inwestycji, tym relatywnie większe średnioroczne oszczędności kosztów energii generowane przez tę inwestycję (liczone jako odsetek nakładów inwestycyjnych). Dane finansowe, takie jak wielkość ponoszonych nakładów inwestycyjnych czy poziom redukcji kosztów energii, nie odgrywają tutaj roli. Liczą się średnie oszczędności osiągnięte dla jednego roku działania inwestycji a nie przez łączne oszczędności z całego okresu trwania inwestycji. Podsumowując, dla polskiego systemu Białych Certyfikatów najatrakcyjniejsze są przedsięwzięcia związane z oszczędnością energii elektrycznej, charakteryzujące się krótkim prostym okresem zwrotu. 16

17 Zgłoszenie do przetargu przedsięwzięć proefektywnościowych (1) Przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju SPEE do przetargu może zgłosić podmiot, który je zrealizował lub podmiot przez niego upoważniony (łączenie w pakiety powyżej 10 toe). Do przetargu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia: służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii pierwotnej w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku z jednego przedsięwzięcia albo co najmniej łącznie 10 toe średnio w ciągu roku z przedsięwzięć tego samego rodzaju. zakończone po 1 stycznia 2011 roku

18 Zgłoszenie do przetargu przedsięwzięć proefektywnościowych (2) Do przetargu NIE mogą być zgłoszone przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, na których realizację: przyznano premię termomodernizacyjną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa, zgłoszone przez przedsiębiorstwa energochłonne w oświadczeniach przedstawianych przedsiębiorstwom energetycznym (art. 13 ust. 1). Ustawodawca nie wyklucza innych form finansowania PSPEE, zatem można korzystać z ESCO i kredytów! 18

19 Zgłoszenie do przetargu przedsięwzięć proefektywnościowych (3) Jeden podmiot może przedłożyć jedną deklarację przetargową z określoną wartością efektu energetycznego ω dla przedsięwzięcia (lub PSPEE tego samego rodzaju) udokumentowanego jednym audytem Przedsięwzięcia różnego rodzaju powinny być zgłaszane do przetargu na oddzielnych deklaracjach, wartości efektu energetycznego ω dla PSPEE różnego rodzaju mogą być różne (dokładna klasyfikacja rodzajów PSPEE zostanie podana w obwieszczeniu Ministra Gospodarki), Przetarg dla danego przedsięwzięcia można wygrać tylko raz, tj. nie można zgłosić do kolejnego przetargu PSPEE za realizację którego został już przyznany Biały Certyfikat, W przypadku przegrania przetargu, można ponownie zgłosić to samo przedsięwzięcie w kolejnym przetargu. 19

20 Przyznawanie świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów) Świadectwa efektywności energetycznej (BC) przyznawane są przedsiębiorstwu przez Prezesa URE w drodze przetargu ogłaszanego min. dwa miesiące przed dniem jego przeprowadzenia. Prezes URE określa ilość i wartość świadectw przewidzianych do wydania w danym przetargu oraz informuje o tzw. współczynniku akceptacji ofert (t), w pierwszym przetargu wyniesie on t=0.5. Co najmniej raz w roku Prezes URE ogłasza i przeprowadza przetarg. Celem przetargu jest wybór przedsięwzięć energooszczędnych, kryterium wyboru wartość efektu energetycznego ω. Im wyższa wartość efektu energetycznego tym większe szanse wygranej. 20

21 Zasady rozstrzygnięcia przetargu na Białe Certyfikaty W przetargu zaakceptowane zostają oferty tych podmiotów, które zadeklarowały wartość efektu energetycznego (ω) zawierający się w przedziale: gdzie poszczególne symbole oznaczają: t - (t x ω śr ; ω max ), współczynnik akceptacji ofert określany przez Ministra Gospodarki (dla pierwszego przetargu t = 0,5), ω max - najwyższą zadeklarowaną w danym przetargu wartość efektu energetycznego, ω śr - średnią wartość efektu energetycznego - jako średnią zadeklarowanych w danym przetargu wartości ω ważoną ilością energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji zgłoszonego do przetargu PSPEE w łącznej ilości energii zaoszczędzonej przez wszystkie zgłoszone do przetargu PSPEE. BC otrzymują wygrani mieszczący się w puli przetargu. 21

22 Wynik przetargu i wydanie BC: t = 0.5, pula = 200 toe, ω max = 4.1, ω śr = 2.62 Suma BC [toe] Pula 200 toe t x ω śr = 1, Oferty zaakceptowane: 1-12 Zwycięzcy przetargu (otrzymują BC): ,33 0,50 0,80 1,00 1,10 1,20 1,50 1,68 1,80 2,00 2,30 2,60 2,67 3,20 3,50 3,77 4,00 ω 4,10 ω max 22

23 Laboratorium przemysłowe Polsko Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dziękujemy za uwagę ul. Nowowiejska 21/25 tel. 22/ , Fax. (0-22)

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r. 2 POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt 12.06.2014 r. wersja 1.16. U S T AWA z dnia o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r.

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r. OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Szczecin, 11 maja 2012 r. USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo