Wizja Hufca ZHP Tarnów będzie realizowana poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach: 1. Dobry program drużyny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizja Hufca ZHP Tarnów będzie realizowana poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach: 1. Dobry program drużyny"

Transkrypt

1 Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema na lata zmieniony uchwała Zjazdu Sprawozdawczego Hufca z dnia 21 października 2017 roku Legenda: Czerwonym kolorem naniesione są zmiany. Przekreślony czerwony to jest tekst do usunięcia, a jest obecnie w programie rozwoju hufca. Czarnym kolorem jest obecna treść programu rozwoju hufca.

2 Hufiec ZHP Tarnów obejmuje swym zasięgiem miasto Tarnów, powiat tarnowski oraz powiat dąbrowski. Ponad 100letnia tradycja związana zarówno z działalnością harcerską skupioną w hufcu, jak i nieistniejącej już chorągwi tarnowskiej ZHP, tworzy podstawę do dalszych planów rozwoju hufca. Działanie na tak ogromnym obszarze niesie za sobą wiele problemów na każdym szczeblu działania hufca. Można powiedzieć, że dotychczasowe działania władz hufca skupiały się na mieście Tarnowie i najbliższej okolicy. Hufiec ZHP Tarnów jest organizacją wspierającą w wychowaniu młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska w znacznej większości jest przygotowana do pełnienia poszczególnych funkcji, lecz jest jeszcze wiele do zrobienia. Hufiec jest stabilny finansowo, co jest niezmiernie ważne podczas realizacji misji ZHP. I. WPROWADZENIE Mając na uwadze: 1) bieżącą sytuację w środowiskach działania jednostek tworzących Hufiec ZHP Tarnów, 2) aktualny stan programowy, organizacyjny i gospodarczy Hufca ZHP Tarnów, 3) aktualny stan kadrowy i liczebny Hufca ZHP Tarnów, 4) możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową Hufca ZHP Tarnów, 5) dotychczasowe doświadczenia płynące ze współpracy Hufca ZHP Tarnowa z jednostkami samorządowymi i państwowymi różnych szczebli oraz innymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami działającymi na terenie miasta Tarnów i powiatu tarnowskiego. uwzględniając: 1) Strategię rozwoju ZHP na lata , 2) Program Rozwoju Chorągwi Krakowskiej ZHP na lata , 3) Program rozwoju Hufca ZHP Tarnów na lata ) Ewaluację programu rozwoju hufca przyjętego przez Zjazd Zwykły Hufca w dniu 7 listopada 2015 roku Powstał niniejszya aktualizacja programu rozwoju hufca na lata II. WIZJA HUFCA Hufiec w 2019 roku, to hufiec, który nie posiada problemów kadrowych na kluczowych funkcjach tj. członkowie władz hufca, członkowie KSI, namiestnicy, pełnomocnicy komendanta hufca, drużynowi etc. Kadra świadoma realizacji misji ZHP oraz pełnionej funkcji, sprawnie będzie tworzyła dla wszystkich warunki do realizacji celów wychowawczych organizacji. Współpraca ze sponsorami oraz pozyskiwanie nowych źródeł finansowania na działania programowe, kształceniowe i operacyjne ustabilizuje i zwiększy finanse hufca. Przybędzie w hufcu zarówno podharcmistrzy jak i harcmistrzy, którzy będą stanowili mocną podstawę kadrową hufca. Wszyscy będą przeszkoleni do pełnienia swoich funkcji. Powstaną gromady i drużyny na tzw. białych plamach obszaru działania hufca. Drużynowi różnych metodyk, będą ze sobą współpracować w celu zapewnienia ciągu wychowawczego zuchów i harcerzy, zwiększy się ilość szczepów. Drużynowi będą chcieli korzystać z dorobku programowego hufca, chorągwi i GK ZHP. Działania prowadzone przez kadrę hufca, będą promowane wśród społeczności lokalnej oraz w ramach ZHP. Wizja Hufca ZHP Tarnów będzie realizowana poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach: 1. Dobry program drużyny

3 2. Zarządzanie Prosta dokumentacja, e-zhp Przyjazna struktura 3. Motywowanie i promowanie kadry 4. Finanse 5. Wizerunek i promocja III. CELE STRATEGICZNE, DIAGNOZA WRAZ Z KRYTERIAMI ICH REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH DOBRY PROGRAM DRUŻYNY: Drużyny i gromady w większości przypadków nie korzystają z propozycji programowych hufca, chorągwi i GK ZHP. Niezbyt często uczestniczą również w życiu hufca, co widać podczas przedsięwzięć organizowanych w ramach realizacji programu hufca (prócz kilku wyjątków). Drużynowi, z drobnymi wyjątkami, nie podnoszą swoich umiejętności metodycznych. Drużynowi w wieku wędrowniczym, z nielicznymi wyjątkami, nie realizują stopni wędrowniczych oraz nie realizują stopnia podharcmistrza. Hufiec nie pracuje praktycznie w ogóle z bohaterem (prócz Biegu Bemowskiego). Brak namiestnictw, to brak naturalnego wsparcia metodycznego drużynowych. W hufcu jest tylko jedna osoba z brązową Odznaką Kadry Programowej. Brak kadry do prowadzenia drużyn, w szczególności w metodyce harcerskiej. Fakt istnienia tylko trzech drużyn wędrowniczych powoduje, że wędrownicy skupiają się na pracy w macierzystych drużynach starszoharcerskich. Drużyny i gromady w większości przypadków nie korzystają z propozycji programowych hufca, chorągwi i GK ZHP. Propozycji jest wiele i istnieją by ułatwić pracę metodyczną w jednostkach. Niezbyt często uczestniczą również w życiu hufca, co widać podczas przedsięwzięć organizowanych w ramach realizacji życia hufca. Niestety, życie drużyny skupia się tylko na pojedynczych zbiórkach całej drużyny, nie zaś biwakach i zbiórkach zastępów. Drużynowi, z drobnymi wyjątkami, nie podnoszą swoich umiejętności metodycznych. Przyszli instruktorzy, szczególnie przyszli drużynowi realizują stopień Harcerza Orlego/Harcerki Orlej. Nie realizowany jest jednak stopień Harcerza Rzeczpospolitej/Harcerki Rzeczpospolitej. Powstały trzy namiestnictwa, jednak nie są one wsparciem dla drużynowych z powodu braku systematycznych zbiórek namiestnictwa i braku podejmowania inicjatyw dla drużynowych. W hufcu jest dwie osoby posiadające brązową Odznakę Kadry Programowej. Pomimo faktu istnienia czterech drużyn wędrowniczych, instruktorzy i osoby pełniące funkcje w drużynie, np. przyboczni, skupiają się tylko na działalności w macierzystej jednostce, nie zaś na rozwoju własnym i działalności w drużynie wędrowniczej. 1. Namiestnictwa metodyczne będą pracowały z drużynowymi nad ich rozwojem osobistym jak i rozwojem związanym z pracą wychowawczą. 2. Propozycje programowe hufca, będą realizowane przez gromady i drużyny hufca. 3. Zwiększy się liczba kompetentnej kadry w drużynach, powstaną nowe drużyny.

4 1. Powstaną cztery namiestnictwa: zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze. 2. Będą powstawały coroczne propozycje programowe hufca, w tym co najmniej jedna bezpośrednio związana z bohaterem hufca oraz Andrzejem Małkowskim. Będą promowane chorągwiane i centralne propozycje programowe. 3. W hufcu będzie co najmniej 4 Odznaki Kadry Programowej. 4. Powstaną co najmniej 2 drużyny pracujące z metodyką harcerską, 1 drużyna pracująca metodyką wędrowniczą. ZARZĄDZANIE: Prosta dokumentacja, e-zhp Obecnie, zbyt wiele decyzji komenda hufca, komendant hufca lub zespoły pracujące z kadrą podejmują w tradycyjnej, papierowej formie, która stanowi nadmierne obciążenie dla drużynowego. Wiele formalności wymaga wielu dokumentów. Ewidencja ZHP (ESHD) chociaż, jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem, nie jest na bieżąco aktualizowana przez kadrę hufca. Nie ma (oprócz ewidencji ZHP) na bieżąco prowadzonej dokumentacji kadry hufca, która mogłaby być wykorzystana np. jako źródło do opisów wniosków o odznaczenia. Obecnie, wiele decyzji zostaje podjętych drogą elektroniczną i przedstawionych w sposób jawny dla każdego harcerza i instruktora posiadającego dostęp do komputera i Internetu. Został wprowadzony system wysyłania meldunków elektronicznych. Niestety wielu drużynowych nie korzysta z tej formy wysyłania meldunków. Niestety, dale wiele formalności wymaga wielu dokumentów. Ewidencja ZHP (ESHD) jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem, jednak wciąż wielu instruktorom sprawia problem. Nie ma na bieżąco prowadzonej dokumentacji kadry hufca, która mogłaby być wykorzystywana np. jako źródło do opisów do wniosków do odznaczeń. 1. Sprawnie pracujące biuro komendy hufca przyjmuje większość dokumentów w formie elektronicznej. 2. Drużynowi na bieżąco uzupełniają ewidencję ZHP. 3. Kartoteka kadry hufca jest źródłem wiedzy o pracy instruktorów. 1. Powstaną elektroniczne formularze zastępujące tradycyjne formy składania wniosków, meldunków, rozkazów etc. 2. Kadra hufca przejdzie przynajmniej cztery szkolenia z zakresu obsługi ewidencji ZHP. 3. Powstanie nowa elektroniczna kartoteka instruktorska (kadry), która będzie uzupełnieniem ewidencji ZHP. Przyjazna struktura Jednym z podstawowych problemów jaki istnieje w hufcu to brak realizacji ciągu wychowawczego, czyli naturalnego przejścia między metodykami (od zucha

5 do instruktora). Przyjazna struktura to też taka, która stwarza możliwość realizacji ciągu wychowawczego. W tym względzie istnieje dysonans w ilości drużyn harcerskich do gromad zuchowych, podobnie jak drużyn wędrowniczych do drużyn starszoharcerskich. Brakuje szczepów, przez co drużyny przetrzymują harcerzy, którzy powinni zmienić drużynę i przejść do drużyny o kolejnej metodyce. W ten sposób mamy harcerzy w gromadach zuchowych, harcerzy starszych w drużynach harcerskich, wędrowników w drużynach starszoharcerskich, kiedy mamy tylko trzy drużyny wędrownicze. W hufcu nie ma ciągłego wsparcia metodycznego nie ma namiestników. Weszła w życie nowa instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, która napotkała na stan kadrowy hufca inny, niż opisany w instrukcji. Kadra wspomagająca pracę komendy hufca nie ma opisu funkcji. Większość zespołów instruktorskich nie posiadają jasno sprecyzowanych zadań (obowiązków). Jednym z podstawowych problemów jaki istnieje w hufcu to brak realizacji ciągu wychowawczego, czyli naturalnego przejścia między metodykami (od zucha do instruktora). Przyjazna struktura to też taka, która stwarza możliwość realizacji ciągu wychowawczego. W tym względzie istnieje dysonans w ilości drużyn i gromad w stosunku do siebie. Brakuje szczepów, przez co drużyny przetrzymują harcerzy którzy powinni zmienić drużynę i przejść do jednostki o kolejnej metodyce. Wynika to także z braku współpracy miedzy jednostkami. Weszła w życie nowa instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, która napotkała na stan kadrowy hufca inny, niż opisany w instrukcji. Niestety, w hufcu nie pracuje się z wychowaniem następcy i nie zachęca już w wieku starszoharcerskim do pracy nad sobą, a także do przygotowania do objęcia w przyszłości funkcji czy to w jednostce macierzystej czy w nowo powstałej jednostce. 1. Władze hufca pracują zgodnie ze Statutem ZHP oraz innymi dokumentami i instrukcjami ZHP. 2. Komenda hufca stymuluje pracę związaną z realizacją ciągu wychowawczego. 3. Namiestnicy metodycznie wpierają pracę jednostek organizacyjnych hufca. 4. Zarówno zespoły jak i kadra tychże zespołów posiadają jasno sprecyzowane obowiązki. 1. Komenda hufca wdroży realizację instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, w tym przede wszystkim kryteria związane z prowadzeniem odpowiedniej jednostki. Drużynowi w istniejących drużynach przekazują swoją funkcję przeszkolonym w danej metodyce instruktorom. Drużynowi w drużynach próbnych muszą mieć min. otwartą próbę na stopień stopień przewodnika. Okres próbny jednostki wpisany jest do próby instruktorskiej, a zakończenie okresu próbnego uzależnione jest od zamknięcia próby instruktorskiej na stopień przewodnika. 2. Komenda hufca będzie działała zgodnie z uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 41/2006 z dnia 10 października 2006 Zasady tworzenia i działania hufca oraz innych przepisów dotyczących pracy komend hufców, w tym chorągwianych. 157/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania hufca.

6 3. Komisja rewizyjna będzie działała zgodnie z regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP. 4. Zostanie powołany pełnomocnik, który będzie miał za zadanie wspierać drużynowych w przekazywaniu członków gromad zuchowych do drużyn harcerskich, harcerzy do drużyn starszoharcerskich, harcerzy starszych do drużyn wędrowniczych, klubów specjalnościowych etc. 5. Powstanie co najmniej jeden szczep. 6. Powstanie co najmniej dwie drużyny harcerskie i jedna drużyna wędrownicza. 7. Powołani zostaną namiestnicy metodyczni zuchowy, harcerski, starszoharcerski i wędrowniczy. Powołany zostanie namiestnik harcerski. 8. Każdy zespół będzie posiadał opis zadań, a każdy członek zespołu będzie posiadał opis funkcji. MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY: Praca z kadrą w hufcu jest na ten moment realizowana na dwóch płaszczyznach. Praca bezpośrednia za pomocą Zespołu Kadry Kształcącej, Komisji Stopni Instruktorskich oraz Kapituły Stopni Wędrowniczych. Praca pośrednia to wszystkie te działania, które powodują, że kadra jest zmotywowana do ciągłej pracy i chętna do podejmowania działań, w tym realizacja jednego z zadań wynikających ze zobowiązania instruktorskiego znalezienia następcy na funkcji. ZKK jest prężnym zespołem, gdzie wszyscy jego członkowie są przeszkoleni do pełnienia funkcji. KSI jest świeżo po przywróceniu możliwości pracy z próbami na stopień podharcmistrza. Tylko przewodnicząca KSI jest przeszkolona do pełnienia funkcji. KSW jest zespołem, który pracuje z próbami na stopnie HO i HR, czyli z wędrownikami, wszyscy członkowie kapituły mają stopień HR. W hufcu powstała możliwość przyznawania medalu Za Zasługi dla Hufca ZHP Tarnów, lecz dopiero przed zjazdem hufca złożono pierwszy wniosek o przyznanie. Są składane wnioski o odznaczenia wewnętrzne i zewnętrzne (państwowe). Praca z kadrą jest na ten moment realizowana na trzech płaszczyznach. Praca bezpośrednia za pomocą Zespołu Kadry Kształcącej, Komisji Stopni Instruktorskich oraz Kapituły Stopni Wędrowniczych. Praca pośrednia to wszystkie te działania, które powodują, że kadra jest zmotywowana do ciągłej pracy i chętna do podejmowania działań, w tym realizacja jednego z zadań wynikających ze zobowiązania instruktorskiego znalezienia następcy na funkcji. ZKK jest prężnym zespołem, gdzie wszyscy jego członkowie są przeszkoleni do pełnienia funkcji. KSI jest zespołem składającym się z 6 instruktorów, w tym 4 przeszkolonych, posiada możliwość pracy z próbami podharcmistrzowskimi. KSW jest zespołem, który pracuje z próbami na stopnie HO i HR, czyli z wędrownikami, wszyscy członkowie kapituły mają stopień HR. W hufcu powstała możliwość przyznawania medalu Za Zasługi dla Hufca ZHP Tarnów, jednak oprócz komendy hufca niewielu instruktorów korzysta z tej możliwości nagradzania i motywowania innych. Są składane wnioski o odznaczenia wewnętrzne i zewnętrzne (państwowe). W aspekcie pracy z kadrą następujące elementy są wciąż zaniedbywanie: - pozyskiwanie kadry - pełnienie funkcji i praca przełożonego z kadrą

7 1. Komenda hufca pracuje z dokumentami uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. nr 64/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP, - uchwała nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r. 53/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu System pracy z kadrą w ZHP. 2. Komenda hufca korzysta z uchwały własnej, dotyczącej medalu Za Zasługi dla Hufca ZHP Tarnów. 3. Zwiększenie liczebności przeszkolonych osób pracujących z kadrą. 4. Kontynuowanie dobrze działającego cyklu szkoleń dla drużynowych. 5. Zwiększenie liczby osób w wieku wędrowniczym (w tym zdobywających stopnie instruktorskie), którzy realizować będą stopnie wędrownicze. 6. Kadra hufca będzie motywowana do dalszego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji. 1. Instruktorzy będą nagradzani za swoją pracę wolontariacką na rzecz hufca i ZHP za pomocą odznaczeń hufcowych, chorągwianych, ZHP oraz państwowych: - złożone zostaną wnioski do odznaczeń medal Za Zasługi dla Hufca ZHP Tarnów, - złożone zostaną wnioski do odznaczeń krzyż Za Zasługi dla ZHP, - złożone zostaną wnioski do odznaczeń medal Komisji Edukacji Narodowej, - złożone zostaną wnioski do odznaczeń Krzyż Zasługi. 2. Komisja Stopni Instruktorskich będzie w pełni przeszkolona do swojej funkcji kurs członków KSI. 3. Zwiększy się liczba instruktorów posiadających Odznakę Kadry Kształcącej przynajmniej 2 osoby. 4. Powołani zostaną namiestnicy metodyczni ukończą kurs namiestników. 5. Kadra będzie posiadała opis funkcji, a po zakończeniu pełnienia funkcji dostanie referencje napisane w języku zrozumiałym dla potencjalnych pracodawców. 6. Kształcenie kadry hufca będzie współfinansowane z budżetu hufca. 7. Powstanie konkurs instruktor roku, gdzie nominacje będą składać instruktorzy hufca. 8. Wszystkie zespoły na poziomie hufca będą składać się z instruktorów. W drodze wyjątku z osób z otwartą próbą instruktorską. 9. Wszyscy drużynowi i szefowie klubów i przewodniczący kręgów będą mieli podpisane umowy wolontariackie. 10. Każdy przyszły instruktor, będący w wieku wędrowniczym zamykając próbę na stopień przewodnika musi najpierw mieć zamkniętą próbę na stopień HO. LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW: Finanse na dzień dzisiejszy są na dobrym poziomie, zarówno jak chodzi o przychody do budżetu hufca jak i w przypadku wydatków. Hufiec nie posiada zobowiązań przeterminowanych (czyli takich, których termin płatności się już skończył). Składki ściągane są na bieżąco niemalże w 100%. Składki do chorągwi również przekazywane są systematycznie, bez zbędnej zwłoki. Stan finansów drużyn jest różny. Widoczna jest zmożona działalność związana z pozyskiwaniem przez te drużyny, gdzie drużynowy widzi potrzeby na zakup sprzętu czy dofinansowania wyjazdu. Drużynowi otrzymują raport o stanie swoich finansów kwartalnie. Są drużyny, które nie pozyskują środków

8 lub w sposób znikomy. Pozyskiwanie 1% waha się i jest na niskim poziomie patrząc na potencjalne możliwości. Nie wykorzystywane są możliwości związane z otwartych konkursów ofert dla NGO w gminach. Zadania zlecona są wykorzystywane jedynie przy okazji HAL/HAZ. Hufiec nie posiada stałych sponsorów, a jedynie współpracuje z firmami, które obniżają koszty swoich produktów, np. naszywki. Finanse na dzień dzisiejszy są na dobrym poziomie, zarówno jak chodzi o przychody do budżetu hufca jak i w przypadku wydatków. Hufiec nie posiada zobowiązań przeterminowanych (czyli takich, których termin płatności się już skończył). Składki do chorągwi przekazywane są systematycznie, bez zbędnej zwłoki. Stan finansów drużyn jest różny. Widoczna jest wzmożona działalność związana z pozyskiwaniem przez te drużyny, gdzie drużynowy widzi potrzeby na zakup sprzętu czy dofinansowania wyjazdu. Drużynowi otrzymują raport o stanie swoich finansów kwartalnie. Są drużyny, które nie pozyskują środków lub w sposób znikomy. Pozyskiwanie 1% waha się i jest na niskim poziomie patrząc na potencjalne możliwości. Nie wykorzystywane są możliwości związane z otwartych konkursów ofert dla NGO w gminach. Zadania zlecona są wykorzystywane jedynie przy okazji HAL/HAZ. Hufiec nie posiada stałych sponsorów, a jedynie współpracuje z firmami, które obniżają koszty swoich produktów, np. naszywki. 1. Podniesienie świadomości drużynowych związanych z uzupełnianiem ewidencji ZHP i ich relacji z podstawową składką członkowską. 2. Zwiększy się jawność finansów hufca. 1. Powstanie roczny raport o stanie finansów hufca, który będzie przekazywany kadrze hufca. 2. Kontynuowane będzie przekazywanie drużynowym raz na kwartał informacji o swoich finansach. 3. Komenda hufca pozyska przynajmniej trzech stałych sponsorów podstawowej działalności hufca. 4. Komenda hufca zorganizuje przynajmniej dwa obozy w ramach HAL przeznaczone do celów komercyjnych. 5. Zwiększy się pozyskiwanie środków w ramach akcji 1% przynajmniej o 10% w odniesieniu do roku poprzedniego. 6. Komenda hufca złoży przynajmniej cztery dwa wnioski w ramach otwartych konkursów ofert dla NGO na terenie działania hufca. 7. Komenda hufca pozyska przynajmniej trzy dwa śródroczne zadania zlecone dla NGO na terenie działania hufca. WIZERUNEK I PROMOCJA: Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, że istnieje polityka promocyjna hufca. Hufiec posiada dwa kanały komunikacji stronę internetową i funpage na portalu społecznościowym. Niema wskazanej osoby, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie promocją i wizerunkiem hufca, wobec czego promocją zajmuje się kilka osób w niekoniecznie skoordynowany i przemyślany sposób. Jest rzecznik prasowy, który dość rzadko patrząc z perspektywy informacji jakie pojawiają się w prasie jest

9 wykorzystywany. Właściwie nie ma skoordynowanych kampanii informacyjnych do społeczeństwa o pracy jaka jest wykonywana w hufcu, ani o jego sukcesach, ani podejmowanych działaniach. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, że istnieje polityka promocyjna hufca. Hufiec posiada kilka kanałów komunikacyjnych stronę internetową, funpage na facebook u, instagram oraz podfunpage różnych wydarzeń związanych z życiem Hufca, np. funpage ZKK czy HGN Ludzie Meteroa. Nie ma wskazanej osoby, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie promocją i wizerunkiem hufca, wobec czego promocją zajmuje się komendant który co jakiś czas zleca innym osobą koordynowanie niektórych wydarzeń promocyjnych hufca. W hufcu nie ma rzecznika prasowego. Właściwie nie ma skoordynowanych kampanii informacyjnych do społeczeństwa o pracy jaka jest wykonywana w hufcu, ani o jego sukcesach, ani podejmowanych działaniach. Skoordynowanie działań informacyjnych i wizerunkowych w hufcu, tak by hufiec i środowisko harcerskie hufca zaistniało w mediach lokalnych, a tym samym w świadomości mieszkańców Tarnowa, powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego. 1. Powołanie zespołu promocji włączenie do tego zespołu rzecznika prasowego hufca. 2. Powołana zostanie osoba odpowiedzialna za komunikację z mediami i promocję w mediach działań hufca. 3. Opracowanie polityki informacyjnej i promocyjnej hufca. 4. Powstanie baza adresowa mediów lokalnych, która będzie przydatna w pracach zespołu promocji. 5. Strona internetowa hufca będzie zawierała zakładkę Mówią Piszą o nas, gdzie będą informacje jakie i kiedy media pisały o działaniach podejmowanych przez hufiec. 6. Powstanie funpage na portalu G+ (Google)- nowy kanał komunikacji.

Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema NA LATA

Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema NA LATA Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema NA LATA 2015 2019 Hufiec ZHP Tarnów obejmuje swym zasięgiem miasto Tarnów, powiat tarnowski oraz powiat dąbrowski. Ponad 100letnia

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 Plan kształcenia na rok harcerski 2013/2014 Wstęp Rok harcerski 2012/2013 to czas stabilizacji działania ZKK "Kompas". Na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA 2015-2019 Charakterystyka Hufca Hufiec ZHP Radomsko zrzesza ponad 720 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów z miasta Radomsko

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Warszawa, 1 grudnia 2011 hm. Rafał Bednarczyk hm. Dawid Pawłowski Wstęp Arkusz Analizy Hufca został w roku 2011 przeprowadzony po raz pierwszy w postaci ankiety

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Załącznik do Uchwały Komendy Hufca nr. REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw. Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres od marca do października

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2011 2013 Przygotowany na podstawie Strategii Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2015-2019 Jaworzno, 30 maja 2015r. DRUHNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011 Komendy Hufca ZHP Czerwonak z dnia 14.12.2011r. Komendantka i komenda hufca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012

Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012 Analiza sytuacji kształceniowej Plan kształcenia Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012 W ramach Tarnów działają następujące jednostki organizacyjne: gromady zuchowe - 8 drużyny harcerskie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata 2015 2019 PROJEKT Spis treści Wizja... 3 Dobry program drużyny... 5 Cel 1.1 Położenie nacisku na wykorzystanie nowatorskich i atrakcyjnych elementów programu,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN W 2013 ROKU O TYTUŁ NAJLEPSZEJ GROMADY-DRUŻYNY HUFCA SOSNOWIEC W 2013R. STYCZEŃ 2013r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Bardziej szczegółowo

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA MISJA HUFCA ŁÓDŹ-WIDZEW Hufiec Łódź-Widzew jest wspólnotą drużynowych i instruktorów działających w oparciu o system metodyczny i wartości zawarte w Prawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 52 ust. 2, pkt. 2 i 8 oraz uchwały nr 28/XXXVI Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018 ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018 I. CZŁONKOWIE ZESPOŁU FUNKCJA STOPIEŃ IMIĘ I NAZWISKO JEDNOSTKA FUNKCJA W HUFCU przewodnicząca pwd, HO Magdalena Stawowczyk 1 ŚDHS Wachlarz Szef Zespołu Programowego,

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Opis hufca Dnia 13 października 2013 r. Hufiec ZHP Warszawa Wawer został wyodrębniony z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Hufiec obecnie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 Misja Hufca Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015 Misją Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia i działania hufca. Postanowienia ogólne

Instrukcja tworzenia i działania hufca. Postanowienia ogólne Zespół ds. opcji zero Głównej Kwatery ZHP Instrukcja tworzenia i działania hufca Wersja 0.4.4, przekazana do konsultacji instruktorskich Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszej instrukcji jest określenie:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP STARGARD IM. HM. JULIANA DĄBROWSKIEGO NA ROK 2016/2017

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP STARGARD IM. HM. JULIANA DĄBROWSKIEGO NA ROK 2016/2017 PROGRAM PRACY HUFCA ZHP STARGARD IM. HM. JULIANA DĄBROWSKIEGO NA ROK 2016/2017 Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU STYCZEŃ 2012r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Współzawodnictwo GROMAD I DRUŻYN odbywa się corocznie. Współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012

Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2011/2012 Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012 Raport z działań ZKK "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012 Na rok 2011/2012 zaplanowanych zostało szereg działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r.

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r. REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 03.12.2015r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę wydania niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Druhny i Druhowie! Mamy przyjemność, przekazać na Wasze ręce Akusz analizy hufca materiał, który ma być drogowskazem do ciągłego doskonalenia jakości działań

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2011-2015 Jaworzno, 15 października 2011r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Mazowiecka ZHP

Chorągiew Mazowiecka ZHP Uchwała Rady Chorągwi Mazowieckiej nr 31/VII/2017 z dnia 25.01.2017 roku w sprawie oceny realizacji planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia oraz ewaluacji planu operacyjnego chorągwi na 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I DZIAŁANIA HUFCA

INSTRUKCJA TWORZENIA I DZIAŁANIA HUFCA INSTRUKCJA TWORZENIA I DZIAŁANIA HUFCA INSTRUKCJE I ZASADY ORGANIZACYJNE ZHP Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tworzenie hufca... 3 III. Organizacja Hufca... 4 IV. Organizacja pracy władz hufca...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 Komendy Hufca Warszawa - Wola z dnia r. W sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2012/2013.

Uchwała nr 1/2012 Komendy Hufca Warszawa - Wola z dnia r. W sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2012/2013. Uchwała nr 1/2012 Komendy Hufca Warszawa - Wola z dnia 25.09.2012 r. W sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2012/2013. Na podstawie Statutu ZHP 3 pkt 2 ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA KOMENDA HUFCA ZHP PABIANICE KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA Dh.... Opiekun próby... Nr próby... Pabianice, dnia... Harcerz rozwija się całe życie. Twoja próba podharcmistrzowska

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca na rok 2016/2017

Plan kształcenia Hufca na rok 2016/2017 Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków Plan kształcenia Hufca na rok 2016/2017 Hufiec Warszawa Praga Północ skupia harcerzy i kadrę z trzech dzielnic Warszawy (Praga Północ, Targówek, Białołęka)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK-POWIAT

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK-POWIAT REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK-POWIAT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Włocławek-Powiat, zwana dalej,,kapitułą, jest kapitułą stopni w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WIZYTACYJNY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP POZNAŃ NOWE MIASTO DO KONTROLI GROMADY/DRUŻYNY/KRĘGU/SZCZEPU/INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ...

ARKUSZ WIZYTACYJNY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP POZNAŃ NOWE MIASTO DO KONTROLI GROMADY/DRUŻYNY/KRĘGU/SZCZEPU/INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ... ARKUSZ WIZYTACYJNY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP POZNAŃ NOWE MIASTO DO KONTROLI GROMADY/DRUŻYNY/KRĘGU/SZCZEPU/INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ Poznań, dn. 1. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa jednostki organizacyjnej:.....

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP

Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP ustala formy, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Konstytucja II Szczepu Gromad Zuchowych, Drużyn Harcerskich, Starszoharcerskich,Wędrowniczych Orlęta

Konstytucja II Szczepu Gromad Zuchowych, Drużyn Harcerskich, Starszoharcerskich,Wędrowniczych Orlęta Konstytucja II Szczepu Gromad Zuchowych, Drużyn Harcerskich, Starszoharcerskich,Wędrowniczych Orlęta Podstawą prawną Konstytucji jest 31. Statutu ZHP oraz punkt 28. Instrukcji działania szczepu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ Hufiec ZHP Częstochowa I. Postanowienia ogólne. 1. Hufcowa Kapituła Odznaczeń (HKO) jest zespołem instruktorskim powołanym rozkazem przez Komendanta Hufca ZHP Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA DRUŻYN NAMIESTNICTWA WĘDROWNICZEGO

KATEGORYZACJA DRUŻYN NAMIESTNICTWA WĘDROWNICZEGO KATEGORYZACJA DRUŻYN NAMIESTNICTWA WĘDROWNICZEGO Opracowała: Namiestniczka wędrownicza pwd. Justyna Golitz oraz drużynowi namiestnictwa wędrowniczego ZASADY KATEGORYZACJI DRUŻYN NAMIESTNICTWA WĘDROWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne załącznik do Uchwały nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawę

Bardziej szczegółowo

Sznury funkcyjne. Kolor Sposób noszenia Znaczenie. Oznaki funkcji w drużynach i szczepach. funkcyjny zastępu (np. podzastępowy)

Sznury funkcyjne. Kolor Sposób noszenia Znaczenie. Oznaki funkcji w drużynach i szczepach. funkcyjny zastępu (np. podzastępowy) Sznury funkcyjne Kolor Sposób noszenia Znaczenie Oznaki funkcji w drużynach i szczepach szary z brązowym z zielonym szeregowy funkcyjny zastępu (np. podzastępowy) funkcyjny drużyny (np. skarbnik drużyny)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, zwana dalej Kapitułą lub KSW,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW ORGANIZACJI HARCERZY ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011) 1. PODSTAWA 1. Gromada

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej L. 6/2017 rok z dnia 24.03.2017 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków Kierowanie i stałe tworzenie

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kształcenia na I półrocze 2017 roku Na podstawie 52 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2014 Tarnów, 13 wrzesień 2011 r. Spis treści MISJA ZHP... 3 MISJA HUFCA... 3 WIZJA

Bardziej szczegółowo

Raport z działań. Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2014/2015. Tarnów, r.

Raport z działań. Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2014/2015. Tarnów, r. Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2014/2015 Tarnów, 26.11.2015r. Spis treści Kadra kształcąca ZKK Kompas...3 phm. Anna Drabik szef zespołu - BOKK 840/2015...3 hm. Cezary

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Rozkaz L 06 /14 Wyjątki z Rozkazu L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Naczelnika ZHP:

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH Hufca ZHP Opoczno

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH Hufca ZHP Opoczno Związek Harcerstwa Polskiego Kapituła Stopni Wędrowniczych REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH Hufca ZHP Opoczno 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Opoczno, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

3 []Czy komenda chorągwi opracowała i wdrożyła wytyczne do działań programowych w chorągwi? *

3 []Czy komenda chorągwi opracowała i wdrożyła wytyczne do działań programowych w chorągwi? * AACH2016 Arkuz Analizy Chorągwi 2016 Ankieta składa się z 71 pytań K1 - Dobry program drużyny 1 []Czy w komendzie chorągwi jest osoba odpowiedzialna za program? * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Opracowany na podstawie Uchwały nr 40/XXXVI Rady Naczelnej z dnia 6 marca 2011 r. - w sprawie systemu stopni instruktorskich 1. POWOŁANIE, TRYB PRACY I ZADANIA

Bardziej szczegółowo