Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Specjalistyczne praktyki zawodowe Kod przedmiotu: 138 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: drugiego stopnia Profil studiów: praktyczny Forma studiów: niestacjonarne Rok: 1.,2. Semestr: 1.,2.,3. Formy zajęć i liczba godzin: specjalistyczna praktyka 40 (1. sem.) + 60 (2. sem.) + 60 (3. sem.) W każdym semestrze należy odbyć specjalistyczne praktyki zawodowe związane z co najmniej dwoma (w każdym semestrze innymi) dziedzinami z zakresu nauk specjalistycznych. Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski Liczba punktów ECTS: 1. sem. 2 pkt.; 2. sem.- 3 pkt.; 3. sem. 3 pkt. Osoby prowadzące: Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na podstawie indywidualnej umowy z uczelnią. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni. 1. Założenia i cele: W trakcie kształcenia praktycznego w formie praktyk zawodowych w zakresie opieki specjalistycznej, student studiów drugiego stopnia nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik diagnostycznych, intensywnej terapii i pielęgniarstwa w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstw specjalistycznych: opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych nerek, opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieki pielęgniarskiej nad chorym z cukrzycą, opieki pielęgniarskiej nad chorym z przetoką jelitową, opieki pielęgniarskiej nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowania pacjenta z ranami przewlekłymi, opieki pielęgniarskiej nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami krwi oraz opieki pielęgniarskiej nad chorym psychicznie i jego rodziną. 2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Absolwent studiów II stopnia, kierunku Pielęgniarstwo, posiada wiadomości z zakresu opieki specjalistycznej: nowoczesne techniki diagnostyczne; 1

2 intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej; pielęgniarstwa specjalistyczne - chirurgia, interna, nefrologia, hematologia, neurologia, psychiatria, pielęgniarstwo w ranach przewlekłych, stany zagrożenia życia. 3. Opis form zajęć a) praktyka - specjalistyczne kwalifikacje Opieka Pielęgniarska Nad Chorym z Przetoką Jelitową charakteryzuje standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad chorym z przetoką jelitową; charakteryzuje standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad chorym z powikłaniami Stomil; potrafi ocenić żywotność Stomil; potrafi dobrać rodzaj sprzętu stomijnego dla pacjenta z przetoką jelitową; potrafi zastosować prawidłową dietę i zna powikłania z braku jej stosowania u pacjenta z przetoką jelitową; potrafi przeprowadzić edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki powikłań przetoki jelitowej; potrafi opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny; potrafi organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki; potrafi wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej. Pielęgnowanie Pacjenta z Ranami Przewlekłymi potrafi ocenić i sklasyfikować rany przewlekłe; zna patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia, odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej; potrafi zastosować nowoczesne metody postępowania z ranami przewlekłymi; zna metody operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ran przewlekłych; wyjaśnia rolę i potrafi kontrolować efekty hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej u pacjenta z raną przewlekłą; zna strefy histopatologiczne urazu termicznego; zna kwalifikację ran oparzeniowych; zna składowe leczenia ciężkiego oparzenia; zna zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej; charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej; potrafi stosować środki w miejscowym leczeniu ran; potrafi zastosować wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozległym i głębokim oparzeniem; potrafi opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny; potrafi organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki; potrafi wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej. 2

3 Nowoczesne Techniki Diagnostyczne wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania; zna wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych; objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne techniki diagnostyczne stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej; zna zasady przygotowania chorego do badań specjalistycznych; różnicuje procedury postępowania nad pacjentem z uwzględnieniem rodzaju badania diagnostycznego; udziela informacji pacjentowi na temat zasad zachowania się podczas badań diagnostycznych; potrafi rozpoznać powikłania po badaniach diagnostycznych i zapewnić opiekę pacjentowi po ich wystąpieniu; potrafi organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską nad pacjentem w trakcie badań diagnostycznych, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki; potrafi opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do pacjentów w trakcie badań diagnostycznych. Opieka Pielęgniarska Nad Chorym ze Schorzeniami Naczyń potrafi rozpoznać ostre i przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych; potrafi ocenić ryzyko przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych; potrafi ocenić ryzyko zatorowości płucnej; potrafi ocenić ryzyko wystąpienia tętniaka; potrafi realizować proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami naczyń; potrafi zaproponować działania związane z profilaktyką, metodami pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia chorób naczyń; potrafi zaplanować opiekę pacjentowi po operacji naczyniowej; potrafi opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny; potrafi organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki; potrafi wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej. Opieka Pielęgniarska Nad Chorym Psychicznie i Jego Rodziną pielęgniarską nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną, w tym określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej; prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej; rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej; wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom; nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta. 3

4 Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej definiuje nagłe stany zagrożenia życia; zna najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne; charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej; rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej; potrafi dobrać i stosować zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia; rozumie problemy etyczne w opiece nad krytycznie chorym; potrafi pielęgnować chorego po przeszczepie narządu; potrafi przygotować chorego do badań diagnostycznych w intensywnej terapii; potrafi opiekować się chorym po wszczepieniu symulatora; potrafi sprawować opiekę nad chorym z urazem wielonarządowym i w stanie śpiączki. Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym scharakteryzuje standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej pacjentów ze stwardnieniem rozsianym; zna badania diagnostyczne wskazujące oraz różnicujące stwardnienie rozsiane od innych chorób demielinizacyjnych; wskazuje na znaczenie nowoczesnego leczenia immunomodulacyjnego; rozpoznaje różnorodne problemy pacjenta ze stwardnieniem rozsianym oraz przedstawia i proponuje plan opieki; przekazuje zalecenia dietetyczne pacjentom i ich rodzinom; edukuje pacjenta i jego rodzinę na temat sposobu i opieki w trakcie podawania leków immunomodulacyjnych oraz możliwości wystąpienia objawów ubocznych; wykazuje szeroko rozumiane wsparcie i empatię w trakcie procesu leczenia i pielęgnowania pacjenta ze stwardnieniem rozsianym; przestrzega indywidualnego podejścia do każdego pacjenta; umiejętnie ocenia własne działania, szuka nowych rozwiązań; w sposób sumienny, godny zaufania i z poszanowaniem Praw Pacjenta wykonuje swoje obowiązki; potrafi opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny; potrafi organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki; potrafi wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej. Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy i zespołu metabolicznego w Polsce i na świecie; pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym; uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia oraz dobiera indywidualne metody edukacji; rozpoznaje objawy cukrzycy i stany zagrożenia życia z nią związane; 4

5 potrafi przygotować chorych do stosowania samokontroli w cukrzycy; objaśnia choremu na cukrzycę zasady insulinoterapii; umie przygotować chorego na cukrzycę do badań diagnostycznych podstawowych i specjalistycznych; umie wyliczyć indywidualne zapotrzebowanie kaloryczne i dobrać choremu dietę zgodną z zasadami zdrowego żywienia w cukrzycy; umie objaśnić choremu stosowanie pojęcia wymiennika węglowodanowego i indeksu glikemicznego przy planowaniu diety w cukrzycy; edukuje pacjentów na temat profilaktyki ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy; stosuje odpowiednie standardy postępowania z chorym na cukrzycę w sytuacjach szczególnych (zabieg operacyjny, szczepienia ochronne, ciąża, stany zagrożenia życia); zapoznaje się z zasadami organizacji opieki nad chorym na cukrzycę (specjalistyczne poradnie diabetologicznej i szpitalne oddziały diabetologiczne). Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego realizuje proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłymi chorobami układu oddechowego; rozpoznaje czynniki wyzwalające przewlekłe schorzenia układu oddechowego i stosuje zasady ich profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej; potrafi przygotować chorych do stosowania zasad samokontroli i samoopieki w astmie i POChP; umie przygotować chorych do badań diagnostycznych wyjaśnia cel badania i sposób przygotowania; analizuje i wykorzystuje w planowaniu działań pielęgnacyjnych wyniki badań laboratoryjnych monitorujących przebieg choroby i leczenia; uzasadnia działanie i zastosowanie środków farmaceutycznych oraz wyjaśnia udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym; umie wdrożyć w praktyce poszczególne elementy programu rehabilitacji pulmonologicznej; umie wyedukować chorego i jego rodzinę na temat zasad stosowania tlenoterapii domowej oraz domowego leczenia respiratorem. Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek realizuje standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad chorymi będącymi w trakcie leczenia nerkozastępczego; potrafi wyedukować pacjenta na temat zasad działania sprzętu stosowanego do Hemodializy oraz Automatycznej Dializy Otrzewnowej; potrafi przygotować chorych do stosowania zasad samokontroli i samoopieki w trakcie leczenia nerkozastępczego; potrafi przeprowadzić edukację zdrowotną pacjenta w zakresie zasad pielęgnacji stałego dostępu naczyniowego oraz cewnika Tenckhoffa; potrafi ocenić poziom bilansu wodnego u pacjenta dializowanego; analizuje stan i sposób odżywiania chorych w trakcie leczenia nerkozastępczego; umie rozpoznać objawy powikłań leczenia nerkozastępczego i potrafi im zapobiegać. 5

6 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi pielęgniarską nad chorym z chorobą nowotworową; pielęgniarską nad chorym z chorobami krwi; zna procedury przeszczepu szpiku kostnego; prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę nowotworową oraz jego opiekunom; charakteryzuje zasady opieki nad chorym umierającym i jego rodziną; prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami krwi i jego rodziny; współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego; realizuje standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad chorymi schorzeniami układu krwiotwórczego; podejmuje działania edukacyjne w stosunku do chorych i ich rodzin, na temat zachowań i/lub powikłań przebiegu chorób układu krwiotwórczego; umie przygotować chorych do podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych wyjaśnia cel badania i sposób przygotowania; analizuje i wykorzystuje w planowaniu działań pielęgnacyjnych wyniki badań laboratoryjnych monitorujących przebieg choroby i leczenia uzasadnia działanie i zastosowanie środków farmaceutycznych oraz wyjaśnia udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym; potrafi wdrożyć do praktyki zasady leczenia krwiozastępczego oraz stosowania leków cytostatycznych. Metody dydaktyczne: problemowe (metoda przypadków), eksponujące (pokaz, film), praktyczne (instruktaż, pokaz, ćwiczenia, konsultacje). Forma i warunki zaliczenia: na podstawie obecności Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej - literatura z zakresu danej opieki specjalistycznej 4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco: udział w praktykach specjalistycznych = 160 godz. przygotowanie do praktyk specjalistycznych = 40 godz. udział w konsultacjach = 10 godz., przy założeniu że student korzysta z konsultacji 1 raz na tydzień przez 10 tygodni, a przeciętny czas poświęcony studentowi równy będzie 1 godzinie. Łączny nakład pracy studenta wynosi 210 godz., co odpowiada 8 pkt. ECTS 5. Wskaźniki sumaryczne a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym Praktyka specjalistyczna godz. ECTS: 8 6

7 6. Zakładane efekty kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru P138_W1 omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych B.W1 P138_W2 definiuje nagłe stany zagrożenia życia B.W2 P138_W3 zna najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne B.W3 P138_W4 charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz B.W4 kardiochirurgicznej P138_W5 objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, kardiologicznej i B.W5 kardiochirurgicznej zna patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu najczęściej występujących P138_W6 przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, B.W6 odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej; różnicuje metody nieoperacyjnego i P138_W7 operacyjnego leczenia przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii B.W7 podciśnieniowej w tym procesie zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikację ran oparzeniowych, składowe P138_W8 leczenia ciężkiego oparzenia oraz zasady B.W8 profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowe P138_W9 charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z B.W9 dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej; P138_W10 zna zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastępczych B.W10 P138_W11 opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego B.W11 P138_W12 zna zasady domowego leczenia respiratorem B.W12 charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad P138_W13 chorym w przewlekłych schorzeniach układu B.W13 oddechowego P138_W14 zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy w Polsce i na świecie B.W14 P138_W15 pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym B.W15 7

8 P138_W16 pielęgniarską nad chorym z przetoką jelitową B.W16 P138_W17 pielęgniarską nad chorym z chorobą B.W17 nowotworową P138_W18 pielęgniarską nad chorym z chorobami krwi B.W18 zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz P138_W19 kliniczny i nowoczesne metody leczenia B.W19 stwardnienia rozsianego P138_W20 zna procedury przeszczepu szpiku kostnego B.W20 P138_W21 określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej. B.W21 UMIEJĘTNOŚCI P138_U1 wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania B.U1 przygotowuje chorego do badań P138_U2 specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i B.U2 zapewnia opiekę po ich wykonaniu P138_U3 rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i B.U3 kardiochirurgicznej P138_U4 dobiera i stosuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia B.U4 P138_U5 ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje środki stosowane w miejscowym leczeniu ran B.U5 P138_U6 kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego leczenia ran B.U6 P138_U7 stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozległym i głębokim B.U7 oparzeniem P138_U8 wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki nerkozastępcze B.U8 P138_U9 realizuje proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłymi chorobami układu oddechowego B.U9 uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny P138_U10 preferowanego stylu życia oraz dobiera B.U10 indywidualne metody edukacji uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki P138_U11 powikłań oraz doboru rodzaju sprzętu B.U11 stomijnego P138_U12 realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami naczyń B.U12 proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w P138_U13 przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego B.U13 leczenia chorób naczyń 8

9 P138_U14 P138_U15 P138_U16 P138_U17 P138_U18 P138_U19 P138_U20 P138_U21 P138_U22 współuczestniczy w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę nowotworową oraz jego opiekunom charakteryzuje zasady opieki nad chorym umierającym i jego rodziną prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami krwi i jego rodziny współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta B.U14 B.U15 B.U16 B.U17 B.U18 B.U19 B.U20 B.U21 B.U22 KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA P138_K1 Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych B.K1 Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy P138_K2 zachowaniu szacunku dla różnic B.K2 światopoglądowych i kulturowych P138_K3 Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu B.K3 P138_K4 Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań B.K4 P138_K5 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką B.K5 P138_K6 Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w B.K6 pracy badawczej P138_K7 Dba o wizerunek własnego zawodu B.K7 Objaśnienia symbolu efektu dla przedmiotu (lewa kolumna w tabeli): P efekt kształcenia dla przedmiotu, pozostałe oznaczenia jak na druku DNiSS nr KP_IIA. 9

10 7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia Numer Odniesienie do Sposób Efekty kształcenia dla przedmiotu (Symbol) form zajęć oceny WIEDZA P138_W1 P138_W2 P138_W3 P138_W4 P138_W5 P138_W6 P138_W7 P138_W8 P138_W9 omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych definiuje nagłe stany zagrożenia życia zna najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej zna patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu najczęściej występujących przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej; różnicuje metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w tym procesie zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikację ran oparzeniowych, składowe leczenia ciężkiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowe charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej; P138_W10 P138_W11 zna zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastępczych opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego P138_W12 zna zasady domowego leczenia respiratorem P138_W13 P138_W14 charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad chorym w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy w Polsce i na świecie 10

11 P138_W15 P138_W16 P138_W17 P138_W18 P138_W19 pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym pielęgniarską nad chorym z przetoką jelitową pielęgniarską nad chorym z chorobą nowotworową pielęgniarską nad chorym z chorobami krwi zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego P138_W20 zna procedury przeszczepu szpiku kostnego P138_W21 określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej. P138_U1 P138_U2 P138_U3 P138_U4 P138_U5 P138_U6 P138_U7 P138_U8 P138_U9 UMIEJĘTNOŚCI wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej dobiera i stosuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje środki stosowane w miejscowym leczeniu ran kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego leczenia ran stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozległym i głębokim oparzeniem wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki nerkozastępcze realizuje proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłymi chorobami układu oddechowego 11 P138_U10 uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny

12 P138_U11 P138_U12 P138_U13 P138_U14 P138_U15 P138_U16 P138_U17 P138_U18 P138_U19 P138_U20 P138_U21 P138_U22 preferowanego stylu życia oraz dobiera indywidualne metody edukacji uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki powikłań oraz doboru rodzaju sprzętu stomijnego realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami naczyń proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia chorób naczyń współuczestniczy w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę nowotworową oraz jego opiekunom charakteryzuje zasady opieki nad chorym umierającym i jego rodziną prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami krwi i jego rodziny współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA P138_K1 Ponosi odpowiedzialność za udział w / podejmowaniu decyzji zawodowych praktyczne P138_K2 Krytycznie ocenia własne i cudze działania, / przy zachowaniu szacunku dla różnic praktyczne światopoglądowych i kulturowych P138_K3 Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji / pracy własnej i zespołu praktyczne P138_K4 Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu / 12

13 P138_K5 P138_K6 P138_K7 badań praktyczne Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo / własne i osób znajdujących się pod jego praktyczne opieką Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej Dba o wizerunek własnego zawodu / praktyczne / praktyczne 13

SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA A. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH

SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA A. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny. Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach II stopnia

Efekty kształcenia na studiach II stopnia Efekty kształcenia na studiach II stopnia NAUKI SPOŁECZNE WIEDZA P2P_BW1 Dokona analizy teorii i modeli pielęgnowania, ich tworzenia i funkcjonowania w pielęgniarstwie, oraz wskaże na wymagania związane

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO. II stopień PRAKTYCZNY. EFEKTY KSZTAŁCENIA - OPIS SŁOWNY. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo absolwent:

PIELĘGNIARSTWO. II stopień PRAKTYCZNY. EFEKTY KSZTAŁCENIA - OPIS SŁOWNY. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo absolwent: Szczegółowe efekty kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo II stopień są regulowane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 2016-2018 Obszar kształcenia: Nauki o Zdrowiu Poziom kształcenia (studiów):

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 2015-2017 Obszar kształcenia: Nauki o Zdrowiu Poziom kształcenia (studiów):

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (EK) EFEKTY KSZTAŁCENIA (EK)

SYMBOL (EK) EFEKTY KSZTAŁCENIA (EK) Załącznik nr1 Zestawienie tabelaryczne zakładanych kierunkowych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo Obszar kształcenia: z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia - profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia - profil praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia - profil praktyczny Kierunek kształcenia Pielęgniarstwo należy do profilu praktycznego. Objaśnienie oznaczeń: PIEL (przed

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. (poz. 631) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO Załącznik nr 5 do uchwały nr 438/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychologia wieku dorastania Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi Pielęgniarstwo

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pielęgniarstwo poziom kształcenia: studia 2 stopnia profil praktyczny

Kierunek: Pielęgniarstwo poziom kształcenia: studia 2 stopnia profil praktyczny Dla kierunków Pielęgniarstwo EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Pielęgniarstwo poziom kształcenia: studia 2 stopnia profil praktyczny I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Treści podstawowe. 1 z 25

Treści podstawowe. 1 z 25 Teoria pielęgniarstwa Pielęgniarstwo europejskie Zarządzanie w pielęgniarstwie Badania naukowe w pielęgniarstwie Metodologia badań naukowych Praktyka oparta na dowodach naukowych Seminarium magisterskie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA 1 Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Nowoczesne techniki diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

PROGRAM STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU PROGRAM STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU 1. Forma studiów: niestacjonarne 2. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (forma niestacjonarne) trwają 4 semestry. 3. Profil kształcenia: praktyczny;

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Medycznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Medycznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Uchwała nr 143/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. pierwszego drugiego stopnia praktyczny. Kod przedmiotu P-2-K-PO studia stacjonarne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. pierwszego drugiego stopnia praktyczny. Kod przedmiotu P-2-K-PO studia stacjonarne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne Chirurgia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu na studiach II stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowane są ponadstandardowe efekty kształcenia w ramach przedmiotów: 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod modułu Nazwa modułu Pielęgniarstwo specjalistyczne - opieka pielęgniarska nad chorym przewlekle w przypadku chorób nerek Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie) PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA II STOPNIA (magisterskie) STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE Nysa 2015/2016 ROK I - SEMESTR I Lp. Przedmiot Liczba godzin 1. Opieka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku Pielęgniarstwo

Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pokrycie przedmiotów efektami kierunkowymi

Pokrycie przedmiotów efektami kierunkowymi okrycie przedmiotów efektami kierunkowymi Kierunek: rofil: Stopień: ielęgniarstwo raktyczny drugi Badania naukowe w pielęgniarstwie 2_S.A.U17. planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia

Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik do uchwały Nr 000-5/39/2017 Senatu UTH Radom z dnia 27 czerwca 2017 r. Szczegółowe efekty kształcenia Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Nazwa kierunku studiów: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/5/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/5/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/5/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia efektów kształcenia dla programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej 1. 3 4 Problemy teorii i praktyki pielęgniarskiej Teoria pielęgniarstwa A 30 15 15 30 0 E 1+1 Pielęgniarstwo europejskie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Intensywna terapia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 58/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 58/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia roku Nazwa kierunku studiów: PIELĘGNIARSTWO Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Profil kształcenia: PRAKTYCZNY Obszar wiedzy: Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Badanie fizykalne Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej do Zarządzenia Nr 3/017 Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok 1, semestr (I i II) Liczba przypisanych

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Zdrowie publiczne Kod przedmiotu:13

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pedagogika Kod przedmiotu: 11 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i metody leczenia chorób układu krążenia;

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i metody leczenia chorób układu krążenia; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki diagnostyczne

Nowoczesne techniki diagnostyczne Nowoczesne techniki diagnostyczne Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot MODUŁ Przedmiot wyodrębniony w module Kod Nauczyciel akademicki odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia sprawdzające

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia sprawdzające S t r o n a 1 Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia sprawdzające efekty kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności w naukach społecznych i opiece specjalistycznej Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO ( I ST.) poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZY STOPIEŃ PRAKTYCZNY LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA I. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy I

Rok I, semestr zimowy I PZ w Nysie, Instytut Pielęgniarstwa Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne / niestacjonarne studia II stopnia; /6 (przedmiot do wyboru: Edukacja osób i rodzin) Cykl kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Język migowy Kod przedmiotu: 76 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO

PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIATRSTWO STUDIA STACJONARNE/ STUDIA NIESTACJONARNE TYLKO II

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zarządzanie w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zarządzanie w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S- ZwP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zarządzanie w pielęgniarstwie

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Wydział Nauki o Zdrowiu. semestr I. Kierunkowy. Prof. dr hab. Piotr Małkowski

Sylabus przedmiotu. Wydział Nauki o Zdrowiu. semestr I. Kierunkowy. Prof. dr hab. Piotr Małkowski Sylabus przedmiotu 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia Wydział Nauki o Zdrowiu Pielęgniarstwo, studia II stopnia, profil praktyczny, studia niestacjonarne Rok akademicki: 2017/2018 Nazwa modułu/przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Farmakologia Kod przedmiotu: 21 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r.

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r. UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TYLKO I ROK Plan nauczania zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA . Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PROMOCJA ZDROWIA Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Ekonomia, finanse, marketing Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA Nazwa studiów: ŻYWIENIE KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek PIELĘGNIARSTWO KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Profil kształcenia ogólnoakademicki x

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kierunek pielęgniarstwo Program Kształcenia Przewodnik dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r.

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO. Plan nauczania zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego w dniu 13 września 2012 r. UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU PLAN NAUCZANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE TYLKO I ROK Plan nauczania zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Nr 48/2014 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Genetyka. Kod przedmiotu: 6 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Beata Cholewka Dyrektor Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia Kraków, 20 maja 2011 r. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny studenta podczas odpowiedzi ustnej

Kryteria oceny studenta podczas odpowiedzi ustnej 1 S t r o n a Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia sprawdzające efekty kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności w naukach społecznych i opiece specjalistycznej Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo