OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej Kod przedmiotu: 119 Rodzaj przedmiotu: zakres opieki specjalistycznej; obowiązkowy Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Specjalność : nie dotyczy Poziom studiów: drugiego stopnia Profil studiów: praktyczny Forma studiów: niestacjonarne Rok: 1 Semestr: 2 Formy zajęć i liczba godzin: wykłady 40 godz.; 20 godz.; Język w którym/ch realizowane są : język polski Liczba punktów ECTS: 6 Osoby prowadzące: wykład: prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, mgr Jolanta Kolonko : mgr Jolanta Kolonko, mgr Anna Debudaj 1. Założenia i cele przedmiotu: Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo będzie: potrafił dobrać i stosować zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia; rozumiał problemy etyczne w opiece nad krytycznie chorym; będzie potrafił: pielęgnować chorego po przeszczepie narządu; przygotować chorego do badań diagnostycznych w intensywnej terapii; opiekować się chorym po wszczepieniu stymulatora oraz sprawować opiekę nad chorym z urazem wielonarządowym i w stanie śpiączki. 2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Kształcenie w zakresie anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo potrafi przygotować chorego do znieczulenia; pielęgnować chorego po znieczuleniu; rozpoznawać stan zagrożenia życia; wykonywać zabiegi ratujące życie choremu; obsługiwać sprzęt i aparaturę monitorującą i 1

2 zapewnić opiekę choremu w stanie zagrożenia życia; interpretować wyniki badań w celu rozpoznania zaburzeń. 3. Opis form zajęć a) Wykłady Treści programowe (tematyka zajęć): Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Leki stosowane w resuscytacji krążeniowooddechowej. Metody i techniki intubacji i udrażniania dróg oddechowych Zasady postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia. Standardy postępowania w stanach nagłych. Ból rozpoznawanie i ocena natężenia, farmakoterapia, wskazania i przeciwwskazania do analgezji regionalnej, kryteria kwalifikacji do analgezji regionalnej, wyposażenie i przygotowanie sali intensywnego nadzoru. Metody analgezji i zasady postępowania w przypadku powikłań. Aparatura medyczna stosowana w intensywnym nadzorze medycznym. Podstawowe badania diagnostyczne stosowane w intensywnej terapii. Opieka nad chorym w intensywnej opiece kardiologicznej, kardiochirurgicznej. Objawy i procedury postępowania w zatorowości płucnej. Opieka nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej i chirurgicznej. Zasady postępowania w opiece nad pacjentami z urazami wielonarządowymi. Opieka nad chorym w przebiegu śpiączki. Pobieranie komórek, tkanek i narządów do przeszczepu. Zasady opieki nad osobą przygotowywaną do przeszczepu narządów. Opieka nad chorym po przeszczepie serca, nerek i wątroby. Problemy etyczne w opiece nad krytycznie chorym. Metody wsparcia rodziny w sytuacji śmierci pacjenta. Przyczyny powikłań i zasady działań profilaktycznych pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii medycznej. Międzynarodowe procedury minimalizujące ryzyko zakażeń szpitalnych. Metody dydaktyczne: metody oparte na słowie: wykład ( prezentacja multimedialna, film video), dyskusja, praca z książką Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny opisowy. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej : Wykaz literatury podstawowej: 1. Kübler A.: Anestezjologia. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków Marino P.L.: Intensywna terapia. Wyd. Urban& Partner, Wrocław Kübler A.:.: Intensywna terapia Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków Andres J.(red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo- oddechowa. FHU G. Słomczyński, Kraków Wołowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa

3 Wykaz literatury uzupełniającej: 1. Kamiński B., Kϋbler: Anestezjologia i intensywna terapia.. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kruszyński Z.: Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. Wydawnictwo Naukowe AM, Poznań 2006 b) Zajęcia Treści programowe (tematyka zajęć): 1. Sprawowanie opieki nad pacjentami leczonymi w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii: a) monitorowanie funkcji życiowych, badanie fizykalne pacjenta, b) rozpoznanie stanu zagrożenia życia, c) zaawansowane zabiegi resuscytacyjne: defibrylację, przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, d) ocena natężenia bólu, analgezja, e) dokumentacja, f) współpraca interpersonalna, g) obsługa aparatury medycznej, h) opieka i nadzór nad pacjentami, i) działania w odniesieniu do powikłań występujących u pacjentów w anestezjologii i intensywnej terapii. 2. Pielęgnowanie pacjenta w stanie zagrożenia życia: a) badanie fizykalne pacjenta, b) cechy echokardiograficznych stanów zagrożenia zdrowia i życia, c) badania diagnostyczne, d) diagnozowanie oraz wykonywania działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych podczas leczenia, e) międzynarodowe procedury minimalizujące ryzyko zakażenia szpitalnego, f) opieka nad osobą przygotowywaną do przeszczepu narządów. 3. Metody wsparcia rodziny w sytuacji śmierci pacjenta Metody dydaktyczne: metody oparte na działalności j studentów: dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metody instruktaż, pokaz, seminarium. Forma i warunki zaliczenia: kolokwia cząstkowe, uczestnictwo w ćwiczeniach, uczestnictwo w seminariach, dokumentowanie procesu pielęgnowania obecność na ch praktycznych. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej : Wykaz literatury podstawowej: 1. Kübler A.: Anestezjologia. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków Marino P.L.: Intensywna terapia. Wyd. Urban& Partner, Wrocław Kübler A.:.: Intensywna terapia Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków Andres J.(red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo- oddechowa. FHU G. Słomczyński, Kraków Wołowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa

4 Wykaz literatury uzupełniającej: 1. Kamiński B., Kϋbler: Anestezjologia i intensywna terapia.. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kruszyński Z.: Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. Wydawnictwo Naukowe AM, Poznań Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco: udział w wykładach = 40 godz. udział w ch praktycznych = 20 godz. przygotowanie do zajęć praktycznych = 20 godz. udział w konsultacjach = 10 godz., przy założeniu że student korzysta z konsultacji 1 raz na tydzień przez 10 tygodni, a przeciętny czas poświęcony studentowi równy będzie 1 godzinie. przygotowanie do kolokwiów cząstkowych (wykład+ ) i obecność na kolokwiach = 30 godz. przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć praktycznych i obecność na zaliczeniu = 15 godz. przygotowanie do egzaminu końcowego z przedmiotu i obecność na egzaminie = 10 godz. + 5 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 150 godz., co odpowiada 6 pkt. ECTS. 5. Wskaźniki sumaryczne a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na ch wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, Wykład 40 godzin, ECTS 3 pkt. b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na ch o charakterze praktycznym. Zajęcia 20 godzin, ECTS 3 pkt. 6. Zakładane efekty kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu P 119-W01WIEDZA P 119-W01 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat bólu rozpoznawanie i ocena natężenia, farmakoterapii, wskazań i przeciwwskazań do analgezji regionalnej, kryteriów kwalifikacji do analgezji regionalnej, wyposażenia i przygotowania sali intensywnego nadzoru oraz metod analgezji i zasad postępowania w przypadku powikłań. P 119-W02 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu funkcjonowania aparatury medycznej stosowanej w intensywnym nadzorze medycznym 4 Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru BW2 BW5

5 P 119-W03 Posiada wiedzę w zakresie zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej z uwzględnieniem wieku pacjenta. BW2 BW3 P 119-W04 P 119-W05 P 119-W06 P 119-W07 P 119-W08 P 119-W09 P 119-W10 P 119-W11 P 119-W12 P 119-W13 P 119-W14 P 119-U01 P 119-U02 P 119-U03 P 119-U04 P 119-U05 P 119-U06 P 119-U07 P 119-U08 P 119-U09 Zna zasady podawania leków stosowanych w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Charakteryzuje metody i techniki intubacji i udrażniania dróg oddechowych. Wymienia i opisuje podstawowe badania diagnostyczne stosowane w intensywnej terapii. Wskazuje zasady postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia Posiada wiedzę w zakresie zastosowania standardów postępowania w stanach nagłych. Interpretuje międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń szpitalnych Charakteryzuje objawy i procedury postępowania w zatorowości płucnej. Prezentuje zasady postępowania w opiece nad pacjentami z urazami wielonarządowymi Zidentyfikuje przyczyny powikłań i zasady działań profialktycznych Zna zasady opieki nad osobą przygotowywaną do przeszczepu narządów Opisze metody wsparcia rodziny w sytuacji śmierci pacjenta. UMIEJĘTNOŚCI Sprawuje opiekę nad pacjentami, monitoruje funkcje życiowe, ocenia natężenie bólu i dokumentuje podejmowane działania Monitoruje przebieg analgezji w czasie zabiegu, uwzględniając ocenę jej rozprzestrzeniania, wykrywa niekorzystne reakcje i inicjuje czynności naprawcze oraz zapewnia ciągłą opiekę i monitoring pacjentowi podczas trwania analgezji. Monitoruje stan pacjentów, ocenia ryzyko powikłań, stosuje profilaktykę (np. przeciwodleżynową) Prowadzi intensywny nadzór nad chorymi, współpracuje z zespołem terapetycznym Współuczestniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia podopiecznych Obsługuje aparaturę i sprzęt niezbędny do intensywnego nadzoru pacjentów Rozpoznaje stany zagrożenia życia, stosuje badanie fizykalne. Wykonuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne: defibrylację, przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych. Podaje leki oraz przetacza płyny w zgodnie z zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowooddechowej. - BW5 BW5 BW2 BW3 BU1 BU1 5

6 P 119-U10 P 119-U11 P 119-U12 P 119-U13 P 119-U14 P 119-U15 P 119-U16 P 119-U17 P 119-U18 P 119-U19 P 119-U20 Wykonuje standardowe, spoczynkowe badanie EKG oraz rozpoznaje cechy echokardiograficznych stanów zagrożenia zdrowia i życia. Dokonuje pomiaru, oceny i monitorowania ból oraz modyfikować dawkę leczniczą leków przeciwbólowych i innych znoszących dokuczliwe objawy (duszność, nudności, wymioty, lęk). Sprawuje opiekę i nadzór nad pacjentami we wszystkich problemach zdrowtnych Ocenia stan świadomości pacjentów z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów i klasyfikacji). Przygotowuje pacjentów do badań diagnostycznych w intensywnej terapii i sprawuje nadzór w trakcie i po badaniu. Posiada umiejętności w zakresie diagnozowania oraz wykonywania działań opiekuńczopielęgnacyjnych podczas leczenia Wdraża w życie międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia szpitalnego Diagnozuje wstępnie zatorowość płucną oraz potrafi wdrożyć działania ratujące życie w przypadku zatorowości płucnej Rozpoznaje i podejmuje działania w odniesieniu do powikłań występujących u pacjentów w anestezjologii i intensywnej terapii. Udziela wsparcia rodzinie po stracie najbliższych Potrafi sprawować opiekę nad osobą przygotowywaną do przeszczepu narządów KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWA BU1 BU1 BU2 BU16 BU18 P 119-K01 P 119-K02 P 119-K03 P 119-K04 P 119-K05 P 119-K06 Wykazuje aktywną postawę w zakresie udzielania wsparcia pacjentów i jej rodzinie w stanach zagrożenia życia. Koordynuje opiekę nad chorymi w sytuacji zagrożenia życia oraz organizuje pracę zespołu w oddziale intensywnej terapii. Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia w zakresie intensywnego nadzoru medycznego. Poczuwa się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i pacjentów. Stosuje przepisy prawne dotyczące prawa pracy i praktyki zawodowej i ma świadomość ograniczeń kompetencyjnych w oddziale intensywnej terapii. Rozpoznaje problemy etyczno-deontologiczne występujące w praktyce zawodowej intensywnym nadzorze medycznym. BK1 BK1 BK5 BK1 BK5 BK1 BK5 BK3 BK2 6

7 7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia Numer Odniesienie Efekty kształcenia dla przedmiotu (Symbol) do form zajęć Sposób oceny WIEDZA P 119-W01 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat bólu Wykład rozpoznawanie i ocena natężenia, farmakoterapii, wskazań i przeciwwskazań do analgezji regionalnej, kryteriów kwalifikacji do analgezji regionalnej, wyposażenia i przygotowania sali intensywnego nadzoru oraz metod analgezji i zasad postępowania w przypadku powikłań. P 119-W02 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wykład funkcjonowania aparatury medycznej stosowanej w intensywnym nadzorze medycznym P 119-W03 Posiada wiedzę w zakresie zaawansowanej wykład resuscytacji krążeniowo-oddechowej z uwzględnieniem wieku pacjenta. P 119-W04 Zna zasady podawania leków stosowanych w wykład resuscytacji krążeniowo-oddechowej. P 119-W05 Charakteryzuje metody i techniki intubacji i wykład udrażniania dróg oddechowych. P 119-W06 Wymienia i opisuje podstawowe badania wykład diagnostyczne stosowane w intensywnej terapii. P 119-W07 Wskazuje zasady postępowania z pacjentami w wykład różnych stanach zagrożenia życia P 119-W08 Posiada wiedzę w zakresie zastosowania wykład standardów postępowania w stanach nagłych. P 119-W09 Interpretuje międzynarodowe procedury mające wykład na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń szpitalnych P 119-W10 Charakteryzuje objawy i procedury wykład postępowania w zatorowości płucnej. P 119-W11 Prezentuje zasady postępowania w opiece nad wykład pacjentami z urazami wielonarządowymi P 119-W12 Zidentyfikuje przyczyny powikłań i zasady wykład działań profialktycznych P 119-W13 Zna zasady opieki nad osobą przygotowywaną wykład do przeszczepu narządów P 119-W14 Opisze metody wsparcia rodziny w sytuacji śmierci pacjenta. wykład P 119-U01 P 119-U02 UMIEJĘTNOŚCI Sprawuje opiekę nad pacjentami, monitoruje funkcje życiowe, ocenia natężenie bólu i dokumentuje podejmowane działania Monitoruje przebieg analgezji w czasie zabiegu, uwzględniając ocenę jej rozprzestrzeniania, wykrywa niekorzystne reakcje i inicjuje czynności naprawcze oraz zapewnia ciągłą opiekę i monitoring pacjentowi podczas trwania analgezji. 7 Zajęcia Zajęcia P 119-U03 Monitoruje stan pacjentów, ocenia ryzyko Zajęcia

8 powikłań, stosuje profilaktykę (np. przeciwodleżynową) P 119-U04 Prowadzi intensywny nadzór nad chorymi, Zajęcia współpracuje z zespołem terapetycznym P 119-U05 Współuczestniczy w zapewnieniu Zajęcia bezpieczeństwa i zdrowia podopiecznych P 119-U06 Obsługuje aparaturę i sprzęt niezbędny do Zajęcia intensywnego nadzoru pacjentów P 119-U07 Rozpoznaje stany zagrożenia życia, stosuje Zajęcia badanie fizykalne. P 119-U08 Wykonuje zaawansowane zabiegi Zajęcia resuscytacyjne: defibrylację, przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych. P 119-U09 Podaje leki oraz przetacza płyny w zgodnie z Zajęcia zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowooddechowej. P 119-U10 Wykonuje standardowe, spoczynkowe badanie Zajęcia EKG oraz rozpoznaje cechy echokardiograficznych stanów zagrożenia zdrowia i życia. P 119-U11 Dokonuje pomiaru, oceny i monitorowania ból Zajęcia oraz modyfikować dawkę leczniczą leków przeciwbólowych i innych znoszących dokuczliwe objawy (duszność, nudności, wymioty, lęk). P 119-U12 Sprawuje opiekę i nadzór nad pacjentami we Zajęcia wszystkich problemach zdrowtnych P 119-U13 Ocenia stan świadomości pacjentów z Zajęcia wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów i klasyfikacji). P 119-U14 Przygotowuje pacjentów do badań Zajęcia diagnostycznych w intensywnej terapii i sprawuje nadzór w trakcie i po badaniu. P 119-U15 Posiada umiejętności w zakresie diagnozowania Zajęcia oraz wykonywania działań opiekuńczopielęgnacyjnych podczas leczenia P 119-U16 Wdraża w życie międzynarodowe procedury Zajęcia mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia szpitalnego P 119-U17 Diagnozuje wstępnie zatorowość płucną oraz Zajęcia potrafi wdrożyć działania ratujące życie w przypadku zatorowości płucnej P 119-U18 Rozpoznaje i podejmuje działania w odniesieniu Zajęcia do powikłań występujących u pacjentów w anestezjologii i intensywnej terapii. P 119-U19 Udziela wsparcia rodzinie po stracie Zajęcia najbliższych P 119-U20 Potrafi sprawować opiekę nad osobą Zajęcia przygotowywaną do przeszczepu narządów KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWA P 119-K01 Wykazuje aktywną postawę w zakresie Wykład/ udzielania wsparcia pacjentów i jej rodzinie w stanach zagrożenia życia. P 119-K02 Koordynuje opiekę nad chorymi w sytuacji Wykład/ 8

9 P 119-K03 P 119-K04 P 119-K05 P 119-K06 zagrożenia życia oraz organizuje pracę zespołu w oddziale intensywnej terapii. Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia w zakresie intensywnego nadzoru medycznego. Poczuwa się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i pacjentów. Stosuje przepisy prawne dotyczące prawa pracy i praktyki zawodowej i ma świadomość ograniczeń kompetencyjnych w oddziale intensywnej terapii. Rozpoznaje problemy etyczno-deontologiczne występujące w praktyce zawodowej intensywnym nadzorze medycznym. Wykład/ Wykład/ Wykład/ Wykład/ 9

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA 1 Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Nowoczesne techniki diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Badanie fizykalne Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/01 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Ekonomia, finanse, marketing Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychologia wieku dorastania Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej do Zarządzenia Nr 3/017 Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok 1, semestr (I i II) Liczba przypisanych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

I nf orm acje ogólne

I nf orm acje ogólne S Y LABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nf orm acje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok 1, semestr (I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Farmakologia Kod przedmiotu: 21 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pedagogika Kod przedmiotu: 11 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów INTENSYWNY NADZÓR Kod grupy Nazwa grupy POŁOŻNICZY B.W, B.U Nauki w zakresie opieki specjalistycznej NAUK O ZDROWIU

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu

Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu Anestezjologia i intensywna terapia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-AiIT Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Genetyka. Kod przedmiotu: 6 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki diagnostyczne

Nowoczesne techniki diagnostyczne Nowoczesne techniki diagnostyczne Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot MODUŁ Przedmiot wyodrębniony w module Kod Nauczyciel akademicki odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 40/0/05 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 05-07 (05/06-06/07) (skrajne daty).. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Intensywny nadzór

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Intensywny nadzór położniczy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-MPSiPP Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Język migowy Kod przedmiotu: 76 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A.

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Kod przedmiotu: IOZPIE-L-3k3-2014S Pozycja planu: C3 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa III 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Zdrowie publiczne Kod przedmiotu:13

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Klinika An estezjo logi i, In t ensywnej T era pii i Med y cyny Ra tunkow ej Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 120 2

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 120 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3-6k5-2012-S Pozycja planu: B5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2017/ /2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2017/ /2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 0.0.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2019 (2017/2018-2018/2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wykład 55 (25 + 30) Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 55 40 40 15 15 Suma 165. Zajęcia praktyczne. Seminaria/

Wykład 55 (25 + 30) Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 55 40 40 15 15 Suma 165. Zajęcia praktyczne. Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Przedstaw w postaci symboli Wiedza W1. Umiejętności U1. Kompetencje społeczne

Przedstaw w postaci symboli Wiedza W1. Umiejętności U1. Kompetencje społeczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej, Katedra Teorii i Metodyki WF Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. pierwszego drugiego stopnia praktyczny. Kod przedmiotu P-2-K-PO studia stacjonarne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. pierwszego drugiego stopnia praktyczny. Kod przedmiotu P-2-K-PO studia stacjonarne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Fizjoterapia. Nie dotyczy. Pierwszy/Drugi

I nforma c j e ogólne. Fizjoterapia. Nie dotyczy. Pierwszy/Drugi S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizykoterapia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pierwsza pomoc medyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Kwalifikowana

Bardziej szczegółowo

Psychiatria - opis przedmiotu

Psychiatria - opis przedmiotu Psychiatria - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychiatria Kod przedmiotu 12.2-WL-Lek-Psy Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia

Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy badania fizykalnego w praktyce ratownika medycznego 2 Typ Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-37 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO Kierunek Profil kształcenia ogólnoakademicki x praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z Karta modułu ważna od roku akademickiego Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z Karta modułu ważna od roku akademickiego Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Metody dydaktyczne Wykłady wykład konwencjonalny, problemowy,

Metody dydaktyczne Wykłady wykład konwencjonalny, problemowy, Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna. dr n. med. Maciej Naróg- ćwiczenia konwersatoryjne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna. dr n. med. Maciej Naróg- ćwiczenia konwersatoryjne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2022 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pierwsza pomoc medyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA realizowane

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k2-2012-S Pozycja planu: B2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Kod przedmiotu 12.7-WL-LEK-Pp-Ć2_pNadGen541ZV

Bardziej szczegółowo