EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014"

Transkrypt

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014

2 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach egzaminu zawodowego absolwentów techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych w województwie śląskim, przeprowadzonego 23 czerwca (etap pisemny) oraz od 24 czerwca do 8 sierpnia 2014 r. (etap praktyczny). Niniejsze opracowanie zawiera szereg informacji, zestawień, wskaźników statystycznych i wykresów, umożliwiających Państwu przeprowadzenie różnorodnych analiz stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu standardów wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w zdawanym zawodzie. Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem dyrektorów szkół, nauczycieli i pracodawców, którzy mają bezpośredni wpływ na proces nauczania oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkołę, którzy mają wpływ na szeroko pojętą jakość pracy szkoły. Mam nadzieję, że zaproponowana przez OKE forma sprawozdania stanie się dla Państwa bogatym źródłem informacji. Jednocześnie dziękuję: przewodniczącym szkolnych zespołów nadzorujących za sprawną organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu, kierownikom ośrodków egzaminacyjnych za sprawną organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu, przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących za troskę o prawidłowy przebieg etapu pisemnego w sali egzaminacyjnej, przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących etap praktyczny za troskę o prawidłowy przebieg etapu praktycznego w sali egzaminacyjnej, przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych za zapewnienie warunków do przebiegu etapu praktycznego, egzaminatorom za wnikliwe ocenianie prac egzaminacyjnych etapu praktycznego, obserwatorom za cenne uwagi dotyczące przebiegu etapu pisemnego i praktycznego egzaminu, asystentom technicznym za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 r. Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Dyrektor OKE Roman Dziedzic Wydział Badań i Analiz

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Absolwenci ubiegający się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 6 2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Organizacja egzaminu w szkołach i w ośrodkach egzaminacyjnych Przygotowanie przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu Monitorowanie egzaminu Sprawdzanie prac egzaminacyjnych Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH SŁOWNIK TERMINÓW 61 Wydział Badań i Analiz Strona 3 z 61

4 1. WPROWADZENIE Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z harmonogramem przystąpili: absolwenci wszystkich typów szkół do etapu pisemnego 23 czerwca 2014 r., absolwenci techników, techników uzupełniających i szkół policealnych do etapu praktycznego od 24 do 27 czerwca 2014 r., absolwenci zasadniczych szkół zawodowych do etapu praktycznego od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w dwóch etapach. Etap pisemny trwający 120 minut ma postać dwuczęściowego testu. Część I testu zawiera 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danego zawodu, a część II 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Wszystkie zadania w teście są zadaniami zamkniętymi punktowanymi 0 1. Etap praktyczny polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego i trwa od 180 do 240 minut w zależności od specyfiki zawodu (dla każdego zawodu dokładny czas określa Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe). Czas trwania etapu pisemnego i praktycznego dla zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest wydłużony do 30 minut a warunki i przebieg egzaminu są dostosowane do ich potrzeb. Egzamin sprawdza tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standard ten zapoznaje ponadto z tematami zadań lub zadaniem o treści ogólnej oraz niezbędnym wyposażeniem stanowisk/stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego. Wydział Badań i Analiz Strona 4 z 61

5 Czynności sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane do określonych obszarów wymagań. Umiejętności sprawdzane w części I etapu pisemnego ujęte są w 3 obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Czynności sprawdzane w części II etapu pisemnego ujęte są w 2 obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Czynności sprawdzane w etapie praktycznym egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przyporządkowane są 4 obszarom wymagań: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentowanie efektu wykonanego zadania. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej. Z zadaniem o treści ogólnej związane są umiejętności opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zależności od zawodu i jego specyfiki: opracowanie projektu realizacji określonych prac lub opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów są opisane w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Wydział Badań i Analiz Strona 5 z 61

6 1.2. Absolwenci ubiegający się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe Absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych dla dorosłych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej ubiegali się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2014 r. Liczbę absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego przedstawiono na schemacie 1. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIKA TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁY POLICEALNE Ogólna liczba przystępujących do egzaminu: Liczba przystępujących do egzaminu po raz pierwszy: ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Ogólna liczba przystępujących do egzaminu: 2374 Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: 2062 Schemat 1. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego Wydział Badań i Analiz Strona 6 z 61

7 Wśród absolwentów techników ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe było 89 laureatów/finalistów turniejów i olimpiad zawodowych. Laureaci/finaliści turniejów i olimpiad zawodowych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej byli zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i przystępowali tylko do etapu praktycznego. Zwolnienie z etapu pisemnego było równoznaczne z uzyskaniem w I i II części tego etapu najwyższego wyniku. Tabela 1. Laureaci/finaliści turniejów i olimpiad zawodowych Nazwa zawodu Symbol Liczba laureatów / finalistów 1. Technik analityk 311[02] 4 2. Technik budownictwa 311[04] Technik elektronik 311[07] 8 4. Technik elektryk 311[08] 1 5. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 7 6. Technik technologii odzieży 311[34] Technik mechatronik 311[50] 9 8. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 2 9. Technik informatyk 312[01] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu 321[07] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik logistyk 342[04] Kucharz 512[02] 1 Razem 89 Wydział Badań i Analiz Strona 7 z 61

8 2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2.1. Organizacja egzaminu w szkołach i w ośrodkach egzaminacyjnych Do etapu pisemnego absolwenci przystępowali w szkole, którą ukończyli lub w szkole wskazanej przez dyrektora OKE w Jaworznie 1. Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole odpowiadał przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym był dyrektor danej szkoły. Dyrektor OKE w Jaworznie upoważnił ośrodki egzaminacyjne do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Z dyrektorami upoważnionych szkół/placówek, kierownikami ośrodków egzaminacyjnych i pracodawcami dyrektor OKE w Jaworznie podpisał umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY - zasadnicze szkoły zawodowe 164 szkoły - zasadnicze szkoły zawodowe 56 ośrodków egzaminacyjnych - technika - technika uzupełniające - szkoły policealne 404 szkoły - technika - technika uzupełniające - szkoły policealne 459 ośrodków egzaminacyjnych Schemat 2. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych ogółem 1 W przypadku absolwentów, których szkoła uległa likwidacji lub przekształceniu oraz osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą. Wydział Badań i Analiz Strona 8 z 61

9 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY - zasadnicze szkoły zawodowe - zasadnicze szkoły zawodowe 121 szkół 52 ośrodki egzaminacyjne - technika - technika uzupełniające - szkoły policealne 300 szkół - technika - technika uzupełniające - szkoły policealne 295 ośrodków egzaminacyjnych Schemat 3. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych, w których przystąpili do egzaminu zawodowego zdający ten egzamin po raz pierwszy 2.2. Przygotowanie przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu W terminach od do r. pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzili szkolenia dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny egzaminu po technikum i szkole policealnej oraz dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Na spotkaniach omówiono obowiązujące procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych ze szczególnym podkreśleniem zasad postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonymi przez firmę kurierską oraz zasad przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE w Jaworznie. Wydział Badań i Analiz Strona 9 z 61

10 2.3. Monitorowanie egzaminu W tabeli 2. przedstawiono dane dotyczące monitorowania przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tabela 2. Liczba obserwatorów monitorujących przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Obserwatorzy przedstawiciele KO przedstawiciele OKE zasadnicze szkoły zawodowe Etap pisemny technika i szkoły policealne zasadnicze szkoły zawodowe Etap praktyczny technika i szkoły policealne 2 1 przedstawiciele innych instytucji Razem 2 1 Obserwacje w etapie pisemnym egzaminu zawodowego przeprowadzono w 2 technikach, natomiast w etapie praktycznym w jednej szkole policealnej Sprawdzanie prac egzaminacyjnych W kryterialnym ocenianiu zadań egzaminacyjnych wykonanych przez zdających w etapie praktycznym egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej uczestniczyło łącznie 526 egzaminatorów 2. W przypadku zdających z zaburzeniami rozwojowymi na egzaminie w etapie praktycznym obecnych było 27 specjalistów z dziedziny danej niepełnosprawności. Ich zadaniem było zapewnienie sprawnego komunikowania się zdającego z członkami zespołu egzaminacyjnego lub osobami udzielającymi pomocy przedmedycznej. Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zapewniło 144 asystentów technicznych, natomiast pomoc przedmedyczną zapewniło 65 osób. W ocenianiu prac egzaminacyjnych etapu praktycznego po technikum i szkole policealnej uczestniczyło łącznie 241 egzaminatorów. 2 W tym 184 przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Wydział Badań i Analiz Strona 10 z 61

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie sprawdzała prace egzaminacyjne w dwóch ośrodkach: Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu (lipiec 2014 r.) sprawdzano prace w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik farmaceutyczny, technik handlowiec, technik górnictwa podziemnego, technik geodeta, technik ochrony środowiska, technik usług fryzjerskich, technik przeróbki kopalin stałych, technik eksploatacji portów i terminali, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (lipiec 2014 r.) sprawdzano prace w zawodzie technik elektroradiolog, technik transportu kolejowego. Prace absolwentów z pozostałych zawodów sprawdzane były poza województwem śląskim na terenie działania innych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wydział Badań i Analiz Strona 11 z 61

12 2.5. Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników Karty odpowiedzi wypełnione przez zdających podczas etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz karty obserwacji i karty oceny wypełnione przez egzaminatorów oceniających wykonanie zadania w etapie praktycznym zostały zeskanowane i wczytane do bazy danych. Na tej podstawie ustalono wyniki absolwentów przystępujących do pierwszej i drugiej części etapu pisemnego egzaminu oraz do etapu praktycznego. Warunkiem zaliczenia egzaminu było zdobycie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z części pierwszej i co najmniej 30% z części drugiej testu w etapie pisemnym oraz co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów w etapie praktycznym. Wyniki egzaminu OKE przekazała dyrektorowi danej szkoły/placówki. Wszystkim absolwentom województwa śląskiego, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OKE w Jaworznie wystawiła dyplomy. Zdający odbierali je w szkole macierzystej od 29 sierpnia 2014 r., a w przypadku absolwentów z lat ubiegłych, których szkoła została zlikwidowana lub przekształcona bezpośrednio w OKE. Na wnioski osób, które zdały zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe OKE wydała suplementy do dyplomów. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe EUROPASS jest dokumentem, w którym określony jest zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy i jest ściśle powiązany z zawodem. EUROPASS nie zastępuje oryginału dyplomu zawodowego. Wydział Badań i Analiz Strona 12 z 61

13 3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH WSZYSTKIE DANE ORAZ ANALIZY WSKAŹNIKÓW STATYSTYCZNYCH ZAWARTE W SPRAWOZDANIU DOTYCZĄ TYLKO ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO PO RAZ PIERWSZY W SESJI LETNIEJ 2014 r. Analizując wyniki egzaminu zawodowego należy zwrócić uwagę na liczebność zdających w poszczególnych zawodach. Na schemacie 4. oraz w tabelach przedstawiono zdawalność egzaminu przez absolwentów techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Wydział Badań i Analiz Strona 13 z 61

14 ETAP PISEMNY TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE zdało: 84,97% absolwentów ETAP PRAKTYCZNY TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE zdało: 74,03% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE zdało: 73,19% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE zdało: 98,17% absolwentów DYPLOM TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE uzyskało: 66,50% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE uzyskało: 68,48% absolwentów Schemat 4. Zdawalność egzaminu zawodowego Wydział Badań i Analiz Strona 14 z 61

15 Tabela 3. Zdawalność egzaminu zawodowego po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 1. Technik analityk 311[02] , ,85 2. Technik budownictwa 311[04] , , ,63 3. Technik elektronik 311[07] , , ,73 4. Technik elektryk 311[08] , , ,78 5. Technik geodeta 311[10] , , ,40 6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] , , ,06 7. Technik mechanik 311[20] , , ,49 8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] , ,14 9. Technik ochrony środowiska 311[24] , , , Technik poligraf 311[28] , , , Technik technologii szkła 311[33] , , , Technik technologii odzieży 311[34] , , , Technik telekomunikacji 311[37] , , , Technik transportu kolejowego 311[38] , , , Technik urządzeń sanitarnych 311[39] , , Technik drogownictwa 311[45] , , , Technik mechatronik 311[50] , , , Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] , , , Technik pojazdów samochodowych 311[52] , , , Technik informatyk 312[01] , , , Technik teleinformatyk 312[02] , , , Fototechnik 313[01] , , , Technik mechanik lotniczy 314[05] , , , Technik awionik 314[06] , , , Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] , ,25 Wydział Badań i Analiz Strona 15 z 61

16 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 27. Technik leśnik 321[02] , , , Technik ogrodnik 321[03] , , , Technik rolnik 321[05] , , , Technik architektury krajobrazu 321[07] , , , Technik technologii żywności 321[09] , , , Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] , , , Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik farmaceutyczny 322[10] , , Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] , , Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] , , , Technik ekonomista 341[02] , , , Technik handlowiec 341[03] , , , Technik hotelarstwa 341[04] , , , Technik obsługi turystycznej 341[05] , , , Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] , , , Technik organizacji reklamy 342[01] , , , Technik spedytor 342[02] , , , Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , , , Technik logistyk 342[04] , , , Technik administracji 343[01] , , Technik prac biurowych 419[01] Kelner 512[01] , , , Kucharz 512[02] , , , Technik usług fryzjerskich 514[02] , , ,03 Wydział Badań i Analiz Strona 16 z 61

17 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 53. Technik usług kosmetycznych 514[03] , , Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] , ,37 Razem , , ,50 Wydział Badań i Analiz Strona 17 z 61

18 Tabela 4. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T technikum, TU technikum uzupełniające, SP szkoła policealna) wyrażona w liczbach Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik mechanik 311[20] Technik mechanizacji rolnictwa Technik ochrony środowiska 311[22] [24] Technik poligraf 311[28] Technik technologii szkła 311[33] Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] Technik transportu kolejowego Technik urządzeń sanitarnych 311[38] [39] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] Wydział Badań i Analiz Strona 18 z 61

19 19. Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU Technik pojazdów 311[52] samochodowych 20. Technik informatyk 312[01] Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Technik mechanik lotniczy 314[05] Technik awionik 314[06] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu Technik technologii żywności Technik żywienia i gospodarstwa domowego Higienistka stomatologiczna 321[07] [09] [10] [03] Technik farmaceutyczny 322[10] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Opiekunka dziecięca 322[21] Wydział Badań i Analiz Strona 19 z 61

20 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU 38. Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej Technik organizacji usług gastronomicznych Technik organizacji reklamy 341[05] [07] [01] Technik spedytor 342[02] Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Technik logistyk 342[04] Technik administracji 343[01] Technik prac biurowych 419[01] Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Technik usług kosmetycznych 514[03] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Razem Wydział Badań i Analiz Strona 20 z 61

21 Tabela 5. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T technikum, TU technikum uzupełniające, SP szkoła policealna) wyrażona w procentach nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 1. Technik analityk 311[02] 94, ,85 2. Technik budownictwa 311[04] 95,11 86,67 81,86 40,74 78,22 35,48 3. Technik elektronik 311[07] 83, ,01 40, Technik elektryk 311[08] 75,30 82,22 45,48 47,62 42,86 42,22 5. Technik geodeta 311[10] 78,24 63,98 54,40 6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 80,00 79,57 76,77 66,67 84,34 81,82 80,00 73,71 65,81 7. Technik mechanik 311[20] 78,76 53,85 81,42 63,33 71,03 43,48 8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] ,14 57,14 9. Technik ochrony środowiska 311[24] 70,80 64,44 55, Technik poligraf 311[28] 83,33 46,15 46, Technik technologii szkła 311[33] 75,00 66,67 50, Technik technologii odzieży 311[34] 86,79 33,33 75,47 66,67 69,81 33, Technik telekomunikacji 311[37] 84,62 65,22 53, Technik transportu kolejowego 311[38] 62,50 62,50 56, Technik urządzeń sanitarnych 311[39] ,33 83, Technik drogownictwa 311[45] 95,92 68,75 67, Technik mechatronik 311[50] 65,70 37,73 31, Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] 73,95 55,56 45,00 Wydział Badań i Analiz Strona 21 z 61

22 nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 19. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 96,17 97, ,53 83, ,96 73, Technik informatyk 312[01] 33,33 71, , , Technik teleinformatyk 312[02] 53,38 69,77 38, Fototechnik 313[01] 33,33 79, , , Technik mechanik lotniczy 314[05] 17,95 25,64 5, Technik awionik 314[06] 31,82 63,16 26, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] ,25 56, Technik leśnik 321[02] 62,75 72,55 58, Technik ogrodnik 321[03] 53,85 46,15 46, Technik rolnik 321[05] 96,15 26,92 26, Technik architektury krajobrazu 321[07] 75,84 49,54 44, Technik technologii żywności 321[09] 93,75 78,57 74,60 59,26 69,23 53, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 94,15 95,35 86,67 60,47 84,15 60, Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik farmaceutyczny 322[10] ,67 66, Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] ,97 72, Opiekunka dziecięca 322[21] Wydział Badań i Analiz Strona 22 z 61

23 nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 38. Technik agrobiznesu 341[01] 95,92 71,43 67, Technik ekonomista 341[02] ,47 73, , Technik handlowiec 341[03] 97,89 93,55 80,06 46,67 78,08 45, Technik hotelarstwa 341[04] 93,98 79,39 75, Technik obsługi turystycznej 341[05] , , , Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 94,51 94,44 89, Technik organizacji reklamy 342[01] 85,96 86,11 75, Technik spedytor 342[02] 87,06 68,24 67, Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 98,08 71,15 71, Technik logistyk 342[04] 33,33 92, , , Technik administracji 343[01] ,00 42, Technik prac biurowych 419[01] Kelner 512[01] 95,24 76,92 74, Kucharz 512[02] 88,71 73,08 72,66 46,15 67,28 37, Technik usług fryzjerskich 514[02] ,34 90, ,07 90, ,90 82, Technik usług kosmetycznych 514[03] ,33 33, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] ,00 47,37 Wydział Badań i Analiz Strona 23 z 61

24 Tabela 6. Zdawalność egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało (w liczbach) nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] , ,94 2. Fryzjer 514[01] , , ,23 3. Sprzedawca 522[01] , ,09 4. Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] , ,67 6. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] , , ,48 7. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] , ,47 8. Murarz 712[06] , ,09 9. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] , , Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] , , , Monter izolacji przemysłowych 713[09] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] , ,50 Wydział Badań i Analiz Strona 24 z 61

25 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało (w liczbach) nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent 15. Ślusarz 722[03] , , , Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych 723[02] , ,02 723[03] , ,49 723[04] , , , Elektryk 724[01] , , , Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] , , , Elektromechanik 724[05] , , Monter-elektronik 725[01] , , , Mechanik precyzyjny 731[03] , , Introligator 734[02] , , , Cukiernik 741[01] , , Piekarz 741[02] , , Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] , , Krawiec 743[01] , , , Tapicer 743[03] , ,00 Wydział Badań i Analiz Strona 25 z 61

26 31. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało (w liczbach) nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent 812[01] Drukarz 825[01] , , Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] , ,48 Razem , , ,48 Wydział Badań i Analiz Strona 26 z 61

27 Tabela 7. Zdawalność egzaminu zawodowego przez absolwentów ZSZ z wyszczególnieniem pracowników młodocianych wyrażona w liczbach nazwa Zawód Etap pisemny Etap praktyczny symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało Uzyskało dyplom Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Fryzjer 514[01] Sprzedawca 522[01] Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] Górnik eksploatacji podziemnej Monter konstrukcji budowlanych 711[02] [04] Murarz 712[06] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter izolacji przemysłowych 713[06] [09] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Wydział Badań i Analiz Strona 27 z 61

28 nazwa Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych Zawód Etap pisemny Etap praktyczny symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało Uzyskało dyplom Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem 723[02] [03] [04] Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter-elektronik 725[01] Mechanik precyzyjny 731[03] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] Razem * Z absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) niebędący pracownikami młodocianymi ** M absolwenci ZSZ będący pracownikami młodocianymi Wydział Badań i Analiz Strona 28 z 61

29 Tabela 8. Zdawalność egzaminu zawodowego przez absolwentów ZSZ z wyszczególnieniem pracowników młodocianych wyrażona w procentach Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom zdało zdało nazwa symbol Z * M ** ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] 41,03 77,78 47, ,00 77,78 46,94 2. Fryzjer 514[01] 71,43 64,29 70, ,31 98,57 66,67 64,29 66,23 3. Sprzedawca 522[01] ,11 68, ,00 55,56 59,09 4. Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] 66,67 66, ,67 66,67 6. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] 80,19 80,19 98,72 98,72 75,48 75,48 7. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 76,47 76, ,47 76,47 8. Murarz 712[06] 34, , , ,09 9. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 90, , , , Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] 93,79 92,31 93,68 99, ,47 87,36 80,00 86, Monter izolacji przemysłowych 713[09] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] 88, , , , Ślusarz 722[03] 80,28 76,25 78, ,73 99,30 75,00 75,00 75, Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 68,06 77,27 70, ,89 77,27 67, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] 86,49 86, ,49 86, Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 66,87 70,37 67,36 97, ,70 61,45 65,45 62, Elektryk 724[01] 54,02 60,00 54,19 93,33 80,00 92,94 48,57 40,00 48,33 Wydział Badań i Analiz Strona 29 z 61

30 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom zdało zdało nazwa symbol Z * M ** ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 20. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 90, ,53 96, ,47 78, , Elektromechanik 724[05] 61,90 76,92 67, ,90 69,23 64, Monter-elektronik 725[01] 35, , ,00 93,33 35, , Mechanik precyzyjny 731[03] 80,00 80, ,00 40, Introligator 734[02] 33,33 33,33 77,78 77,78 22,22 22, Cukiernik 741[01] 54,55 75,00 60, ,00 66,67 54, Piekarz 741[02] 0 33,33 20, ,33 20, Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] 61,54 0,00 59, ,54 50,00 60, Krawiec 743[01] 58,82 58,82 93,75 93,75 52,94 52, Tapicer 743[03] 80,00 80, ,00 80, Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] 57,14 57, ,14 57, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] 94, , , ,48 * Z absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) niebędący pracownikami młodocianymi ** M absolwenci ZSZ będący pracownikami młodocianym Wydział Badań i Analiz Strona 30 z 61

31 4. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH W tabelach przedstawiono podstawowe wskaźniki statystyczne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach, technikach uzupełniających, szkołach policealnych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Tabela 9. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu wyrażone w procentach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] , Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik mechanik 311[20] Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] Technik ochrony środowiska 311[24] Wydział Badań i Analiz Strona 31 z 61

32 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 10. Technik poligraf 311[28] , Technik technologii szkła 311[33] , Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] , Technik transportu kolejowego 311[38] Technik urządzeń sanitarnych 311[39] , Technik drogownictwa 311[45] , Technik mechatronik 311[50] Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] Technik pojazdów samochodowych 311[52] Technik informatyk 312[01] Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Wydział Badań i Analiz Strona 32 z 61

33 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 23. Technik mechanik lotniczy 314[05] Technik awionik 314[06] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] , Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu 321[07] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Wydział Badań i Analiz Strona 33 z 61

34 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 33. Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik farmaceutyczny 322[10] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Wydział Badań i Analiz Strona 34 z 61

35 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 43. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Technik organizacji reklamy 342[01] Technik spedytor 342[02] Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , Technik logistyk 342[04] Technik administracji 343[01] Technik prac biurowych 419[01] , , Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Wydział Badań i Analiz Strona 35 z 61

36 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 53. Technik usług kosmetycznych 514[03] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Wydział Badań i Analiz Strona 36 z 61

37 Tabela 10. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu wyrażone w procentach Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Fryzjer 514[01] Sprzedawca 522[01] Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Murarz 712[06] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Wydział Badań i Analiz Strona 37 z 61

38 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 10. Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Monter izolacji przemysłowych 713[09] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych 723[02] [03] [04] Elektryk 724[01] Wydział Badań i Analiz Strona 38 z 61

39 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 20. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter-elektronik 725[01] Mechanik precyzyjny 731[03] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Wydział Badań i Analiz Strona 39 z 61

40 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 30. Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] Wydział Badań i Analiz Strona 40 z 61

41 Tabela 11. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 1. do 15.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. numery zadań Technik analityk 0,86 0,81 0,83 0,70 0,66 0,31 0,66 0,51 0,59 0,83 0,47 0,32 0,69 0,72 0,69 2. Technik budownictwa 0,77 0,67 0,87 0,52 0,56 0,50 0,73 0,38 0,64 0,38 0,75 0,92 0,60 0,55 0,65 3. Technik elektronik 0,84 0,90 0,43 0,33 0,82 0,75 0,52 0,38 0,50 0,70 0,92 0,50 0,90 0,27 0,40 4. Technik elektryk 0,54 0,59 0,90 0,37 0,38 0,68 0,48 0,69 0,51 0,65 0,78 0,53 0,66 0,59 0,43 5. Technik geodeta 0,36 0,17 0,83 0,45 0,52 0,61 0,75 0,83 0,22 0,72 0,72 0,39 0,36 0,58 0,67 6. Technik górnictwa podziemnego 0,75 0,83 0,42 0,74 0,47 0,78 0,67 0,78 0,44 0,40 0,23 0,21 0,61 0,63 0,32 7. Technik mechanik 0,28 0,66 0,36 0,55 0,87 0,56 0,48 0,42 0,16 0,44 0,16 0,40 0,65 0,52 0,29 8. Technik mechanizacji rolnictwa 1,00 0,43 0,86 0,14 0,57 1,00 0,86 0,86 0,14 0,71 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71 9. Technik ochrony środowiska 0,53 0,45 0,56 0,55 0,52 0,77 0,77 0,56 0,63 0,58 0,64 0,65 0,46 0,46 0, Technik poligraf 0,25 0,33 0,17 0,42 0,50 0,25 0,25 0,42 0,25 0,58 0,50 0,58 0,42 0,83 0, Technik technologii szkła 0,75 0,75 0,50 0,75 0,50 0,25 0,50 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 0,50 1, Technik technologii odzieży 0,73 0,71 0,39 0,75 0,70 0,71 0,64 0,68 0,71 0,70 0,70 0,52 0,79 0,70 0, Technik telekomunikacji 0,85 0,96 0,92 0,73 0,42 0,69 0,46 0,81 0,46 0,88 0,58 0,88 0,31 0,27 0, Technik transportu kolejowego 0,63 0,38 0,63 0,63 0,63 0,88 0,50 0,50 0,81 0,75 0,69 0,75 0,38 0,63 0, Technik urządzeń sanitarnych 0,50 0,67 0,83 0,50 0,83 0,17 0,67 0,17 0,67 1,00 0,50 0,67 0,33 1,00 0, Technik drogownictwa 0,94 0,78 1,00 0,69 0,67 0,53 0,65 0,39 0,45 0,73 0,84 0,78 0,27 0,96 0, Technik mechatronik 0,96 0,60 0,89 0,84 0,31 0,34 0,31 0,37 0,48 0,19 0,64 0,47 0,59 0,33 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,49 0,18 0,47 0,61 0,30 0,42 0,75 0,32 0,87 0,39 0,54 0,15 0,85 0,87 0, Technik pojazdów samochodowych 0,84 0,25 0,40 0,47 0,46 0,72 0,80 0,75 0,89 0,77 0,40 0,91 0,87 0,72 0, Technik informatyk 0,73 0,44 0,76 0,60 0,54 0,85 0,67 0,42 0,86 0,41 0,09 0,51 0,07 0,58 0, Technik teleinformatyk 0,62 0,89 0,89 0,08 0,21 0,57 0,25 0,56 0,49 0,50 0,19 0,44 0,57 0,58 0, Fototechnik 0,52 0,61 0,78 0,77 0,47 0,37 0,34 0,81 0,63 0,41 0,49 0,75 0,16 0,41 0, Technik mechanik lotniczy 0,18 0,51 0,41 0,44 0,51 0,36 0,41 0,18 0,41 0,49 0,23 0,18 0,38 0,15 0, Technik awionik 0,45 0,32 0,23 0,32 0,27 0,36 0,36 0,50 0,27 0,55 0,50 1,00 0,55 0,50 0, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Strona 41 z 61

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim Etap egzaminu zawodowego w sesji zimowej dla absolwentów szkół zawodowych o dwu-

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Egzamin zawodowy Jest formą oceny poziomu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda.

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda. Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny Ewentualne braki egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku Gdańsk. tel

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku Gdańsk. tel egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 dla absolwentów techników,

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo