EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015"

Transkrypt

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015

2 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach egzaminu zawodowego absolwentów techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych w województwie śląskim, przeprowadzonego 15 czerwca (etap pisemny) oraz od 16 czerwca do 17 lipca 2015 r. (etap praktyczny). Niniejsze opracowanie zawiera szereg informacji, zestawień, wskaźników statystycznych i wykresów, umożliwiających Państwu przeprowadzenie różnorodnych analiz stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu standardów wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w zdawanym zawodzie. Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem dyrektorów szkół, nauczycieli i pracodawców, którzy mają bezpośredni wpływ na proces nauczania oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkołę, którzy mają wpływ na szeroko pojętą jakość pracy szkoły. Mam nadzieję, że zaproponowana przez OKE forma sprawozdania stanie się dla Państwa bogatym źródłem informacji. Jednocześnie dziękuję: przewodniczącym szkolnych zespołów nadzorujących za sprawną organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu, kierownikom ośrodków egzaminacyjnych za sprawną organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu, przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących za troskę o prawidłowy przebieg etapu pisemnego w sali egzaminacyjnej, przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących etap praktyczny za troskę o prawidłowy przebieg etapu praktycznego w sali egzaminacyjnej, przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych za zapewnienie warunków do przebiegu etapu praktycznego, egzaminatorom za wnikliwe ocenianie prac egzaminacyjnych etapu praktycznego, obserwatorom za cenne uwagi dotyczące przebiegu etapu pisemnego i praktycznego egzaminu, asystentom technicznym za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r. Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Dyrektor OKE Roman Dziedzic Wydział Badań i Analiz

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Absolwenci ubiegający się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 6 2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Organizacja egzaminu w szkołach i w ośrodkach egzaminacyjnych Przygotowanie przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu Sprawdzanie prac egzaminacyjnych Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH SŁOWNIK TERMINÓW 40 Wydział Badań i Analiz Strona 3 z 40

4 1. WPROWADZENIE Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z harmonogramem przystąpili: absolwenci wszystkich typów szkół do etapu pisemnego 15 czerwca 2015 r., absolwenci techników, techników uzupełniających i szkół policealnych do etapu praktycznego od 16 do 19 czerwca 2015 r., absolwenci zasadniczych szkół zawodowych do etapu praktycznego od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w dwóch etapach. Etap pisemny trwający 120 minut ma postać dwuczęściowego testu. Część I testu zawiera 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danego zawodu, a część II 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Wszystkie zadania w teście są zadaniami zamkniętymi punktowanymi 0 1. Etap praktyczny polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego i trwa od 180 do 240 minut w zależności od specyfiki zawodu (dla każdego zawodu dokładny czas określa Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe). Czas trwania etapu pisemnego i praktycznego dla zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest wydłużony do 30 minut a warunki i przebieg egzaminu są dostosowane do ich potrzeb. Egzamin sprawdza tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standard ten zapoznaje ponadto z tematami zadań lub zadaniem o treści ogólnej oraz niezbędnym wyposażeniem stanowisk/stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego. Wydział Badań i Analiz Strona 4 z 40

5 Czynności sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane do określonych obszarów wymagań. Umiejętności sprawdzane w części I etapu pisemnego ujęte są w 3 obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Czynności sprawdzane w części II etapu pisemnego ujęte są w 2 obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Czynności sprawdzane w etapie praktycznym egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przyporządkowane są 4 obszarom wymagań: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentowanie efektu wykonanego zadania. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej. Z zadaniem o treści ogólnej związane są umiejętności opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zależności od zawodu i jego specyfiki: opracowanie projektu realizacji określonych prac lub opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów są opisane w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Wydział Badań i Analiz Strona 5 z 40

6 1.2. Absolwenci ubiegający się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe Absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych ubiegali się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2015 r. Liczbę absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego przedstawiono na schemacie 1. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE Ogólna liczba przystępujących do egzaminu: Liczba przystępujących do egzaminu po raz pierwszy: ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Ogólna liczba przystępujących do egzaminu: 230 Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: 13 Schemat 1. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego Wydział Badań i Analiz Strona 6 z 40

7 Wśród absolwentów techników ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe było 105 laureatów/finalistów turniejów i olimpiad zawodowych. Laureaci/finaliści turniejów i olimpiad zawodowych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej byli zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i przystępowali tylko do etapu praktycznego. Zwolnienie z etapu pisemnego było równoznaczne z uzyskaniem w I i II części tego etapu najwyższego wyniku. Tabela 1. Laureaci/finaliści turniejów i olimpiad zawodowych Nazwa zawodu Symbol Liczba laureatów / finalistów 1. Technik budownictwa 311[04] Technik elektronik 311[07] 2 3. Technik elektryk 311[08] 2 4. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 9 5. Technik mechanik 311[20] 2 6. Technik technologii odzieży 311[34] Technik mechatronik 311[50] Technik informatyk 312[01] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu 321[07] Technik technologii żywności 321[09] Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik logistyk 342[04] Kucharz 512[02] 1 Razem 105 Wydział Badań i Analiz Strona 7 z 40

8 2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2.1. Organizacja egzaminu w szkołach i w ośrodkach egzaminacyjnych Do etapu pisemnego absolwenci przystępowali w szkole, którą ukończyli lub w szkole wskazanej przez dyrektora OKE w Jaworznie 1. Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole odpowiadał przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym był dyrektor danej szkoły. Dyrektor OKE w Jaworznie upoważnił ośrodki egzaminacyjne do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Z dyrektorami upoważnionych szkół/placówek, kierownikami ośrodków egzaminacyjnych i pracodawcami dyrektor OKE w Jaworznie podpisał umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY - zasadnicze szkoły zawodowe 90 szkół - zasadnicze szkoły zawodowe 11 ośrodków egzaminacyjnych - technika - szkoły policealne 317 szkół - technika - szkoły policealne 350 ośrodków egzaminacyjnych Schemat 2. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych ogółem 1 W przypadku absolwentów, których szkoła uległa likwidacji lub przekształceniu oraz osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą. Wydział Badań i Analiz Strona 8 z 40

9 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY - zasadnicze szkoły zawodowe 10 szkół - zasadnicze szkoły zawodowe 3 ośrodki egzaminacyjne - technika - szkoły policealne 262 szkoły - technika - szkoły policealne 263 ośrodki egzaminacyjne Schemat 3. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych, w których przystąpili do egzaminu zawodowego zdający ten egzamin po raz pierwszy 2.2. Przygotowanie przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu W terminach od do r. pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzili szkolenia dla przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny egzaminu po technikum i szkole policealnej oraz dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Na spotkaniach omówiono obowiązujące procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych ze szczególnym podkreśleniem zasad postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonymi przez firmę kurierską oraz zasad przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE w Jaworznie. Wydział Badań i Analiz Strona 9 z 40

10 2.3. Sprawdzanie prac egzaminacyjnych W kryterialnym ocenianiu zadań egzaminacyjnych wykonanych przez zdających w etapie praktycznym egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej uczestniczyło łącznie 74 egzaminatorów. W przypadku zdających z zaburzeniami rozwojowymi na egzaminie w etapie praktycznym obecnych było 5 specjalistów z dziedziny danej niepełnosprawności. Ich zadaniem było zapewnienie sprawnego komunikowania się zdającego z członkami zespołu egzaminacyjnego lub osobami udzielającymi pomocy przedmedycznej. Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zapewniło 20 asystentów technicznych, natomiast pomoc przedmedyczną zapewniło 15 osób. W ocenianiu prac egzaminacyjnych etapu praktycznego po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej uczestniczyło łącznie 235 egzaminatorów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie sprawdzała prace egzaminacyjne w następujących zawodach: dietetyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroradiolog. Prace absolwentów z pozostałych zawodów sprawdzane były poza województwem śląskim na terenie działania innych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wydział Badań i Analiz Strona 10 z 40

11 2.4. Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników Karty odpowiedzi wypełnione przez zdających podczas etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz karty obserwacji i karty oceny wypełnione przez egzaminatorów oceniających wykonanie zadania w etapie praktycznym zostały zeskanowane i wczytane do bazy danych. Na tej podstawie ustalono wyniki absolwentów przystępujących do pierwszej i drugiej części etapu pisemnego egzaminu oraz do etapu praktycznego. Warunkiem zaliczenia egzaminu było zdobycie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z części pierwszej i co najmniej 30% z części drugiej testu w etapie pisemnym oraz co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów w etapie praktycznym. Wyniki egzaminu OKE przekazała dyrektorowi danej szkoły/placówki. Wszystkim absolwentom województwa śląskiego, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, OKE w Jaworznie wystawiła dyplomy. Zdający odbierali je w szkole macierzystej od 28 sierpnia 2015 r., a w przypadku absolwentów z lat ubiegłych, których szkoła została zlikwidowana lub przekształcona bezpośrednio w OKE. Na wnioski osób, które zdały zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe OKE wydała suplementy do dyplomów. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe EUROPASS jest dokumentem, w którym określony jest zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy i jest ściśle powiązany z zawodem. EUROPASS nie zastępuje oryginału dyplomu zawodowego. Wydział Badań i Analiz Strona 11 z 40

12 3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH WSZYSTKIE DANE ORAZ ANALIZY WSKAŹNIKÓW STATYSTYCZNYCH ZAWARTE W SPRAWOZDANIU DOTYCZĄ TYLKO ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO PO RAZ PIERWSZY W SESJI LETNIEJ 2015 r. Analizując wyniki egzaminu zawodowego należy zwrócić uwagę na liczebność zdających w poszczególnych zawodach. Na schemacie 4. oraz w tabelach przedstawiono zdawalność egzaminu przez absolwentów techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Wydział Badań i Analiz Strona 12 z 40

13 ETAP PISEMNY TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE zdało: 85,08% absolwentów przystąpiło: osób ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE zdało: 46,15% absolwentów przystąpiło: 13 osób ETAP PRAKTYCZNY TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE zdało: 76,18 % absolwentów przystąpiło: osób ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE zdało: 100% absolwentów przystąpiło: 10 osób DYPLOM TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE uzyskało: 69,64% absolwentów przystąpiło do obu etapów: osoby ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE uzyskało: 60,00% absolwentów przystąpiło do obu etapów: 10 osób Schemat 4. Zdawalność egzaminu zawodowego Wydział Badań i Analiz Strona 13 z 40

14 Tabela 2. Zdawalność egzaminu zawodowego po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Przystąpiło do obu Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol etapów liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 1. Technik analityk 311[02] , , ,38 2. Technik budownictwa 311[04] , , ,24 3. Technik elektronik 311[07] , , ,04 4. Technik elektryk 311[08] , , ,15 5. Technik geodeta 311[10] , , ,20 6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] , , ,12 7. Technik mechanik 311[20] , , ,70 8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] , , ,67 9. Technik ochrony środowiska 311[24] , , , Technik poligraf 311[28] , , , Technik technologii chemicznej 311[31] , , Technik technologii odzieży 311[34] , , , Technik telekomunikacji 311[37] , , , Technik transportu kolejowego 311[38] , , , Technik drogownictwa 311[45] , , , Technik mechatronik 311[50] , , , Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] , , , Technik pojazdów samochodowych 311[52] , , , Technik energetyk 311[54] , , , Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311[56] , , , Technik informatyk 312[01] , , , Technik teleinformatyk 312[02] , , , Fototechnik 313[01] , , , Asystent operatora dźwięku 313[06] , , , Technik mechanik lotniczy 314[05] , , ,97 Wydział Badań i Analiz Strona 14 z 40

15 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Przystąpiło do obu Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol etapów liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 26. Technik awionik 314[06] , , , Technik hodowca koni 321[01] , , , Technik leśnik 321[02] , , , Technik ogrodnik 321[03] , , , Technik rolnik 321[05] , , Technik architektury krajobrazu 321[07] , , , Technik technologii żywności 321[09] , , , Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] , , , Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik masażysta 322[12] , , Technik weterynarii 322[14] , , Technik optyk 322[16] Technik agrobiznesu 341[01] , , , Technik ekonomista 341[02] , , , Technik handlowiec 341[03] , , , Technik hotelarstwa 341[04] , , , Technik obsługi turystycznej 341[05] , , , Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] , , , Technik organizacji reklamy 342[01] , , , Technik spedytor 342[02] , , , Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , , , Technik logistyk 342[04] , , , Technik prac biurowych 419[01] , , Kelner 512[01] , , , Kucharz 512[02] , , , Technik usług fryzjerskich 514[02] , , ,89 Wydział Badań i Analiz Strona 15 z 40

16 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Przystąpiło do obu Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol etapów liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 52. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Razem , , ,64 Wydział Badań i Analiz Strona 16 z 40

17 Tabela 3. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T technikum, TU technikum uzupełniające, SP szkoła policealna) wyrażona w liczbach Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik mechanik 311[20] Technik mechanizacji rolnictwa Technik ochrony środowiska 311[22] [24] Technik poligraf 311[28] Technik technologii chemicznej 311[31] Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] Technik transportu kolejowego 311[38] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik cyfrowych procesów graficznych Technik pojazdów samochodowych 311[51] [52] Wydział Badań i Analiz Strona 17 z 40

18 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU 19. Technik energetyk 311[54] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311[56] Technik informatyk 312[01] Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Asystent operatora dźwięku 313[06] Technik mechanik lotniczy 314[05] Technik awionik 314[06] Technik hodowca koni 321[01] Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu Technik technologii żywności Technik żywienia i gospodarstwa domowego Higienistka stomatologiczna 321[07] [09] [10] [03] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Technik optyk 322[16] Wydział Badań i Analiz Strona 18 z 40

19 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU 38. Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej Technik organizacji usług gastronomicznych Technik organizacji reklamy 341[05] [07] [01] Technik spedytor 342[02] Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Technik logistyk 342[04] Technik prac biurowych 419[01] Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Razem Wydział Badań i Analiz Strona 19 z 40

20 Tabela 4. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T technikum, TU technikum uzupełniające, SP szkoła policealna) wyrażona w procentach nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 1. Technik analityk 311[02] 86,21 93,10 81,38 2. Technik budownictwa 311[04] 89,34 50,00 83,56 53,85 79,68 53,85 3. Technik elektronik 311[07] 60,20 83,33 60,21 33,33 48,28 33,33 4. Technik elektryk 311[08] 75,37 87,50 45,43 41,03 43,33 41,03 5. Technik geodeta 311[10] 80,48 89,52 75,20 6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 78,30 75,36 87,86 80,88 74,92 67,33 7. Technik mechanik 311[20] 80,42 78,81 84,32 71,71 73,03 64,24 8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] 93,33 86,67 86,67 9. Technik ochrony środowiska 311[24] 73,77 80,00 67, Technik poligraf 311[28] 85,19 69,23 65, Technik technologii chemicznej 311[31] 18,18 36,36 0, Technik technologii odzieży 311[34] 95,59 79,69 78, Technik telekomunikacji 311[37] 50,00 33,33 27, Technik transportu kolejowego 311[38] 72,73 45,45 45, Technik drogownictwa 311[45] ,33 73, Technik mechatronik 311[50] 75,93 58,31 53, Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] 97,08 56,62 56, Technik pojazdów samochodowych 311[52] 47,29 78,01 64,84 41,00 34,07 Wydział Badań i Analiz Strona 20 z 40

21 nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 19. Technik energetyk 311[54] 44,44 35,29 29, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311[56] 79,31 48,28 44, Technik informatyk 312[01] 86,16 82,44 75, Technik teleinformatyk 312[02] 71,79 52,67 42, Fototechnik 313[01] 85,26 81,94 75, Asystent operatora dźwięku 313[06] 54,55 90,91 45, Technik mechanik lotniczy 314[05] 82,93 64,10 58, Technik awionik 314[06] 47,37 27,78 22, Technik hodowca koni 321[01] 86,36 85,71 76, Technik leśnik 321[02] 84,21 36,84 36, Technik ogrodnik 321[03] 91,67 72,73 72, Technik rolnik 321[05] ,00 50, Technik architektury krajobrazu 321[07] 92,38-42,44 41, Technik technologii żywności 321[09] 82,50 70,37 82,05 59,26 74,36 55, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 89,83 87,30 86,88 62,30 81,92 59, Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik masażysta 322[12] ,43 71, Technik weterynarii 322[14] ,88 87, Technik optyk 322[16] Wydział Badań i Analiz Strona 21 z 40

22 nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 38. Technik agrobiznesu 341[01] 90,63 90,32 87, Technik ekonomista 341[02] 97,65 82,83 82, Technik handlowiec 341[03] 95,38 87,18 87,84 43,59 87,06 43, Technik hotelarstwa 341[04] 97,26 80,76 80, Technik obsługi turystycznej 341[05] 96,36 55,18 55, Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 96,36 89,77 87, Technik organizacji reklamy 342[01] 85,59 85,55 77, Technik spedytor 342[02] 95,58 63,39 62, Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 94,34 48,08 48, Technik logistyk 342[04] 95,43 81,13 80, Technik prac biurowych 419[01] ,50 12, Kelner 512[01] 98,92 79,35 79, Kucharz 512[02] 95, ,31 65,00 79,21 65, Technik usług fryzjerskich 514[02] 94,28 87,23 85,08 58,00 81,97 59, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Wydział Badań i Analiz Strona 22 z 40

23 Tabela 5. Zdawalność egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej nazwa Zawód Etap pisemny Etap praktyczny symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało Przystąpiło do obu etapów (w liczbach) Uzyskało dyplom liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Fryzjer 514[01] Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych 723[04] [02] Cukiernik 741[01] , ,86 Razem , ,00 Wydział Badań i Analiz Strona 23 z 40

24 4. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH W tabelach przedstawiono podstawowe wskaźniki statystyczne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach, technikach uzupełniających, szkołach policealnych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Tabela 6. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu wyrażone w procentach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik mechanik 311[20] Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] Technik ochrony środowiska 311[24] , Technik poligraf 311[28] , Wydział Badań i Analiz Strona 24 z 40

25 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 11. Technik technologii chemicznej 311[31] Technik technologii odzieży 311[34] , Technik telekomunikacji 311[37] , , Technik transportu kolejowego 311[38] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] Technik pojazdów samochodowych 311[52] Technik energetyk 311[54] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311[56] Technik informatyk 312[01] Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Wydział Badań i Analiz Strona 25 z 40

26 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 24. Asystent operatora dźwięku 313[06] Technik mechanik lotniczy 314[05] Technik awionik 314[06] , Technik hodowca koni 321[01] Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] , Technik architektury krajobrazu 321[07] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Wydział Badań i Analiz Strona 26 z 40

27 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 34. Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Technik optyk 322[16] Technik agrobiznesu 341[01] , Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Wydział Badań i Analiz Strona 27 z 40

28 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 44. Technik organizacji reklamy 342[01] Technik spedytor 342[02] , Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , Technik logistyk 342[04] Technik prac biurowych 419[01] , , Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] , Wydział Badań i Analiz Strona 28 z 40

29 Tabela 7. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu wyrażone w procentach zasadnicza szkoła zawodowa Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Fryzjer 514[01] , Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych 723[04] [02] Cukiernik 741[01] Wydział Badań i Analiz Strona 29 z 40

30 Tabela 8. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 1. do 15.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. numery zadań Technik analityk 0,72 0,30 0,63 0,16 0,66 0,96 0,90 0,83 0,23 0,81 0,85 0,70 0,54 0,92 0,17 2. Technik budownictwa 0,88 0,72 0,80 0,41 0,46 0,56 0,66 0,75 0,79 0,54 0,51 0,80 0,80 0,49 0,51 3. Technik elektronik 0,86 0,34 0,53 0,50 0,41 0,84 0,78 0,56 0,66 0,32 0,23 0,61 0,14 0,18 0,38 4. Technik elektryk 0,58 0,38 0,53 0,90 0,54 0,61 0,76 0,73 0,45 0,80 0,52 0,82 0,76 0,56 0,79 5. Technik geodeta 0,81 0,63 0,44 0,82 0,58 0,69 0,47 0,69 0,51 0,55 0,49 0,56 0,53 0,72 0,53 6. Technik górnictwa podziemnego 0,83 0,36 0,69 0,72 0,59 0,25 0,78 0,54 0,43 0,30 0,52 0,47 0,75 0,73 0,17 7. Technik mechanik 0,46 0,42 0,44 0,80 0,51 0,79 0,60 0,60 0,96 0,75 0,50 0,81 0,72 0,28 0,56 8. Technik mechanizacji rolnictwa 0,80 0,53 0,47 0,53 0,87 0,73 0,87 0,73 1,00 0,33 0,80 0,73 0,13 0,87 0,80 9. Technik ochrony środowiska 0,60 0,66 0,38 0,39 0,57 0,68 0,71 0,42 0,44 0,43 0,93 0,61 0,70 0,70 0, Technik poligraf 0,63 0,70 0,74 0,74 0,26 0,81 0,30 0,07 0,74 0,41 0,48 0,37 0,59 0,48 0, Technik technologii chemicznej 0,09 0,00 0,64 0,09 0,64 0,73 0,18 0,82 0,64 0,55 0,55 0,18 0,18 0,55 0, Technik technologii odzieży 0,81 0,74 0,57 0,97 0,71 0,76 0,81 0,65 0,74 1,00 0,51 0,71 0,91 0,79 0, Technik telekomunikacji 0,78 0,44 0,50 0,39 0,78 0,44 0,28 0,44 0,39 0,44 0,33 0,39 0,11 0,39 0, Technik transportu kolejowego 0,55 1,00 0,36 1,00 0,91 0,82 0,82 0,55 0,82 0,64 0,73 0,64 0,55 1,00 0, Technik drogownictwa 0,53 0,93 0,80 0,60 0,80 0,93 0,53 0,80 0,73 0,87 0,80 0,53 0,67 1,00 0, Technik mechatronik 0,63 0,12 0,79 0,69 0,54 0,35 0,27 0,56 0,95 0,37 0,57 0,30 0,39 0,74 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,59 0,80 0,85 0,84 0,65 0,93 0,66 0,72 0,78 0,96 0,87 0,63 0,89 0,95 0, Technik pojazdów samochodowych 0,21 0,39 0,17 0,45 0,14 0,74 0,70 0,25 0,31 0,29 0,63 0,62 0,47 0,43 0, Technik energetyk 1,00 0,33 0,33 0,33 0,44 0,33 0,22 0,50 0,28 0,39 0,78 0,72 0,33 0,78 0, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,34 0,90 0,97 1,00 0,17 0,41 0,90 0,52 0,93 0,17 0,31 1,00 0,45 0,24 0, Technik informatyk 0,68 0,84 0,66 0,77 0,81 0,79 0,46 0,58 0,27 0,40 0,45 0,36 0,90 0,58 0, Technik teleinformatyk 0,91 0,48 0,49 0,50 0,60 0,29 0,63 0,79 0,63 0,47 0,67 0,76 0,49 0,12 0, Fototechnik 0,94 0,72 0,83 0,67 0,34 0,85 0,80 0,92 0,56 0,49 0,45 0,67 0,18 0,51 0, Asystent operatora dźwięku 0,45 1,00 0,82 0,00 0,82 0,36 0,09 0,91 0,27 0,64 0,18 0,45 0,36 0,00 0,09 Strona 30 z 40

31 Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. numery zadań Technik mechanik lotniczy 0,88 0,32 0,49 0,22 0,73 0,51 0,22 0,39 0,54 0,76 0,93 0,68 0,76 0,66 0, Technik awionik 0,66 0,11 0,18 0,26 0,39 0,39 0,58 0,29 0,37 0,29 0,26 0,34 0,26 0,66 0, Technik hodowca koni 0,36 0,09 0,50 0,82 0,27 0,86 0,73 0,23 0,27 0,50 0,59 0,55 0,73 0,82 0, Technik leśnik 0,50 0,82 0,74 1,00 0,50 0,50 0,50 0,47 0,24 0,34 0,55 0,55 0,32 0,21 0, Technik ogrodnik 0,83 0,92 0,83 0,33 0,58 0,75 0,83 0,92 0,75 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 0, Technik rolnik 0,95 0,50 0,68 0,82 1,00 0,79 0,84 0,89 0,76 0,95 0,71 1,00 0,76 0,18 0, Technik architektury krajobrazu 0,51 0,39 0,89 0,84 0,25 0,62 0,29 0,40 0,70 0,80 0,50 0,75 0,75 0,54 0, Technik technologii żywności 0,60 0,36 0,54 0,88 0,54 0,51 0,57 0,54 0,28 0,51 0,66 0,73 0,43 0,66 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,48 0,95 0,67 0,44 0,71 0,22 0,69 0,86 0,46 0,47 0,47 0,84 0,75 0,56 0, Higienistka stomatologiczna 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0, Technik masażysta 0,29 0,86 0,43 0,29 1,00 0,86 0,86 0,43 0,86 0,71 1,00 0,86 0,71 0,86 0, Technik weterynarii 0,88 0,91 0,97 0,91 0,58 0,70 0,70 0,64 0,70 0,91 0,97 0,91 1,00 0,55 0, Technik optyk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik agrobiznesu 0,94 0,81 0,88 0,84 0,53 0,41 0,72 0,91 0,28 0,41 0,22 0,72 0,66 0,13 0, Technik ekonomista 0,89 0,64 0,64 0,58 0,67 0,70 0,66 0,58 0,86 0,80 0,85 0,81 0,84 0,71 0, Technik handlowiec 0,98 0,80 0,56 0,84 0,78 0,27 0,41 0,51 0,78 0,87 0,86 0,81 0,89 0,91 0, Technik hotelarstwa 0,58 0,89 0,94 0,87 0,73 0,87 0,82 0,62 0,82 0,29 0,11 0,38 0,44 0,95 0, Technik obsługi turystycznej 0,62 0,48 0,68 0,32 0,83 0,79 0,82 0,87 0,37 0,24 0,66 0,66 0,54 0,29 0, Technik organizacji usług gastronomicznych 0,52 0,88 0,93 0,90 0,70 0,72 0,85 0,42 0,82 0,78 0,46 0,31 0,79 0,91 0, Technik organizacji reklamy 0,09 0,89 0,49 0,66 0,79 0,84 0,77 0,53 0,97 0,55 0,69 0,74 0,88 0,22 1, Technik spedytor 0,59 0,52 0,51 0,90 0,58 0,58 0,79 0,76 0,64 0,81 0,55 0,86 0,66 0,69 0, Technik eksploatacji portów i terminali 0,92 0,83 0,81 0,83 1,00 0,98 0,87 0,96 0,94 0,83 0,75 0,70 0,58 0,87 0, Technik logistyk 0,73 0,98 0,58 0,63 0,92 0,85 0,83 0,72 0,72 0,80 0,88 0,74 0,85 0,73 0, Technik prac biurowych 0,75 0,88 0,00 0,00 0,38 1,00 0,75 0,63 0,63 1,00 0,00 0,88 0,50 0,38 0, Kelner 0,89 0,99 0,78 0,77 0,94 0,81 0,89 0,82 0,80 0,65 0,88 0,91 0,38 0,40 0, Kucharz 0,98 0,66 0,62 0,43 0,75 0,35 0,58 0,40 0,87 0,73 0,22 0,98 0,75 0,80 0, Technik usług fryzjerskich 0,31 0,46 0,92 0,94 0,37 0,83 0,13 0,77 0,69 0,45 0,77 0,81 0,24 0,58 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,29 0,57 0,57 0,43 0,14 0,57 0,00 0,29 1,00 0,14 0,86 0,57 1,00 0,71 1,00 Strona 31 z 40

32 Tabela 9. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 16. do 30.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. numery zadań Technik analityk 0,74 0,27 0,74 0,62 0,64 0,39 0,54 0,82 0,66 0,53 0,42 0,99 0,57 0,50 0,56 2. Technik budownictwa 0,61 0,48 0,96 0,59 0,58 0,70 0,63 0,56 0,26 0,87 0,90 0,42 0,44 0,18 0,64 3. Technik elektronik 0,71 0,60 0,74 0,29 0,61 0,71 0,48 0,30 0,40 0,19 0,39 0,38 0,58 0,63 0,34 4. Technik elektryk 0,40 0,37 0,37 0,54 0,75 0,75 0,62 0,78 0,54 0,45 0,49 0,49 0,20 0,66 0,33 5. Technik geodeta 0,57 0,16 0,53 0,28 0,82 0,35 0,76 0,74 0,43 0,84 0,52 0,53 0,81 0,67 0,67 6. Technik górnictwa podziemnego 0,64 0,91 0,61 0,84 0,59 0,44 0,70 0,29 0,43 0,67 0,59 0,71 0,79 0,64 0,52 7. Technik mechanik 0,63 0,42 0,59 0,79 0,24 0,70 0,58 0,57 0,61 0,48 0,62 0,58 0,34 0,39 0,65 8. Technik mechanizacji rolnictwa 1,00 1,00 0,93 0,87 0,20 0,87 0,60 0,93 0,13 0,80 1,00 0,93 0,33 0,93 0,80 9. Technik ochrony środowiska 0,80 0,39 0,80 0,49 0,64 0,13 0,26 0,50 0,40 0,84 0,78 0,60 0,80 0,85 0, Technik poligraf 0,44 0,44 0,63 0,74 0,85 0,56 0,81 0,56 0,33 0,89 0,33 0,93 0,37 0,26 0, Technik technologii chemicznej 0,00 0,64 0,27 0,36 0,18 0,91 0,09 0,36 0,45 0,55 0,64 0,36 0,73 0,27 0, Technik technologii odzieży 0,81 0,90 0,47 0,75 0,88 0,81 0,76 0,94 0,87 0,81 0,84 0,74 0,69 0,57 0, Technik telekomunikacji 0,22 0,44 0,72 0,61 0,33 0,61 0,17 0,44 0,72 0,78 0,61 0,78 0,22 0,50 0, Technik transportu kolejowego 0,64 0,55 0,45 1,00 0,45 0,64 0,36 0,82 0,18 0,73 0,09 0,73 0,82 0,64 0, Technik drogownictwa 0,67 0,47 0,93 1,00 1,00 0,27 0,47 0,60 0,60 0,33 0,73 0,60 0,67 0,93 0, Technik mechatronik 0,37 0,97 0,28 0,34 0,72 0,37 0,56 0,49 0,33 0,53 0,48 0,80 0,43 0,76 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,93 0,79 0,29 0,66 0,46 0,28 0,92 0,79 0,50 0,73 0,77 0,71 0,69 0,81 0, Technik pojazdów samochodowych 0,34 0,14 0,72 0,50 0,78 0,58 0,48 0,38 0,58 0,46 0,25 0,40 0,56 0,21 0, Technik energetyk 0,89 0,72 0,50 0,83 0,22 0,28 0,28 0,17 0,00 0,44 0,17 0,28 0,44 0,17 0, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,69 0,90 0,38 0,34 0,66 0,21 0,34 0,62 0,52 0,34 0,07 0,17 0,48 0,86 0, Technik informatyk 0,52 0,75 0,44 0,73 0,62 0,48 0,42 0,41 0,92 0,86 0,88 0,72 0,80 0,73 0, Technik teleinformatyk 0,64 0,37 0,44 0,62 0,51 0,49 0,31 0,62 0,49 0,60 0,46 0,19 0,51 0,67 0, Fototechnik 0,76 0,12 0,49 0,64 0,41 0,13 0,51 0,56 0,85 0,83 0,44 0,70 0,19 0,37 0, Asystent operatora dźwięku 0,45 0,18 0,36 0,36 0,36 0,73 0,64 0,18 0,55 0,55 0,64 0,09 0,64 0,64 0, Technik mechanik lotniczy 0,90 0,59 0,73 0,71 0,56 0,44 0,29 0,76 0,22 0,83 0,66 0,56 0,61 0,95 0,46 Strona 32 z 40

33 Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. numery zadań Technik awionik 0,74 0,55 0,24 0,87 0,37 0,45 0,50 0,63 0,39 0,50 0,50 0,95 0,53 0,76 0, Technik hodowca koni 0,41 0,68 0,95 0,18 0,73 0,36 0,64 0,82 0,36 0,77 0,86 0,05 0,91 0,59 0, Technik leśnik 0,76 0,34 0,63 0,24 0,76 0,24 0,47 0,76 0,37 0,61 0,82 0,37 0,58 0,68 0, Technik ogrodnik 1,00 0,50 0,67 0,50 0,25 0,50 0,92 0,42 0,75 0,50 0,50 0,50 0,58 0,83 0, Technik rolnik 0,97 0,87 0,97 0,53 0,97 0,84 0,63 0,63 0,42 0,89 0,32 0,66 0,68 0,71 0, Technik architektury krajobrazu 0,68 0,73 0,66 0,69 0,70 0,28 0,14 0,89 0,94 0,54 0,37 0,96 0,73 0,72 0, Technik technologii żywności 0,54 0,49 0,57 0,90 0,58 0,79 0,21 0,57 0,60 0,72 0,52 0,52 0,28 0,60 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,93 0,55 0,44 0,45 0,68 0,61 0,69 0,85 0,67 0,64 0,42 0,78 0,73 0,49 0, Higienistka stomatologiczna 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik masażysta 0,14 0,29 1,00 1,00 0,86 0,86 0,57 0,57 1,00 0,86 0,86 0,71 1,00 0,86 1, Technik weterynarii 0,70 0,88 0,85 0,76 0,70 1,00 1,00 0,91 0,91 1,00 0,70 0,97 0,58 0,67 0, Technik optyk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik agrobiznesu 0,63 0,75 0,44 0,41 0,44 0,47 0,97 0,56 0,97 0,97 0,69 0,84 0,38 0,91 0, Technik ekonomista 0,61 0,47 0,39 0,64 0,88 0,81 0,78 0,85 0,88 0,82 0,55 0,78 0,67 0,75 0, Technik handlowiec 0,93 0,54 0,66 0,40 0,61 0,82 0,68 0,71 0,57 0,70 0,63 0,42 0,64 0,34 0, Technik hotelarstwa 0,32 0,44 0,57 0,69 0,76 0,55 0,36 0,95 0,77 0,98 0,97 0,85 0,84 0,86 0, Technik obsługi turystycznej 0,75 0,75 0,71 0,36 0,96 0,11 0,54 0,97 0,71 0,98 0,93 0,68 0,71 0,98 0, Technik organizacji usług gastronomicznych 0,46 0,72 0,61 0,55 0,75 0,83 0,75 0,42 0,64 0,56 0,55 0,84 0,64 0,70 0, Technik organizacji reklamy 0,13 0,44 0,81 0,21 0,24 0,94 0,77 0,55 0,79 0,31 0,91 0,27 0,78 0,27 0, Technik spedytor 0,96 0,68 0,64 0,99 0,99 0,23 0,62 0,66 0,92 0,79 0,86 0,96 0,38 0,73 0, Technik eksploatacji portów i terminali 0,32 0,98 0,23 0,64 0,96 0,47 0,57 0,98 0,87 0,47 0,47 0,75 0,79 0,66 0, Technik logistyk 0,52 0,74 0,63 0,81 0,74 0,31 0,98 0,75 0,81 0,95 1,00 0,77 0,66 0,76 0, Technik prac biurowych 0,25 0,88 1,00 0,88 0,25 1,00 0,38 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 0,63 0,25 0, Kelner 0,57 0,57 0,58 0,86 0,59 0,18 0,95 0,84 0,66 0,90 0,81 0,62 0,90 0,28 0, Kucharz 0,40 0,58 0,96 0,49 0,54 0,73 0,97 0,85 0,42 0,55 0,60 0,44 0,46 0,53 0, Technik usług fryzjerskich 0,86 0,75 0,68 0,45 0,59 0,65 0,67 0,82 0,52 0,55 0,76 0,62 0,61 0,81 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,86 0,71 0,43 0,71 0,57 0,43 0,29 0,57 0,57 1,00 0,71 0,86 0,86 1,00 0,86 Strona 33 z 40

34 Tabela 10. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 31. do 45.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. numery zadań Technik analityk 0,92 0,57 0,83 0,65 0,83 0,37 0,83 0,48 0,57 0,59 0,34 0,48 0,66 0,98 0,73 2. Technik budownictwa 0,53 0,67 0,90 0,56 0,74 0,58 0,69 0,40 0,22 0,91 0,88 0,89 0,41 0,68 0,70 3. Technik elektronik 0,52 0,72 0,64 0,75 0,38 0,68 0,68 0,64 0,36 0,32 0,41 0,27 0,35 0,68 0,79 4. Technik elektryk 0,39 0,51 0,67 1,00 0,51 0,68 0,37 0,51 0,37 0,62 0,47 0,86 0,83 0,80 0,51 5. Technik geodeta 0,52 0,65 0,49 0,80 0,70 0,92 0,51 0,50 0,65 0,66 0,45 0,71 0,86 0,56 0,78 6. Technik górnictwa podziemnego 0,73 0,72 0,65 0,62 0,76 0,65 0,38 0,37 0,82 0,57 0,55 0,75 0,51 0,45 0,80 7. Technik mechanik 0,39 0,27 0,86 0,33 0,30 0,61 0,33 0,84 0,74 0,69 0,58 0,73 0,74 0,76 0,90 8. Technik mechanizacji rolnictwa 0,80 0,53 0,93 0,60 0,40 0,67 0,73 0,20 0,53 0,87 0,87 0,73 0,40 0,80 0,87 9. Technik ochrony środowiska 0,89 0,74 0,33 0,57 0,67 0,54 0,73 0,30 0,52 0,53 0,45 0,90 0,48 0,93 0, Technik poligraf 0,48 0,30 0,22 0,07 0,15 0,96 0,44 0,85 0,59 0,22 0,67 0,81 0,96 0,89 0, Technik technologii chemicznej 0,82 0,27 0,45 0,36 0,91 0,45 1,00 0,73 0,00 0,18 0,09 0,45 0,09 0,09 0, Technik technologii odzieży 0,54 0,74 0,66 0,59 0,76 0,57 0,82 0,63 0,85 0,60 0,60 0,75 0,81 0,69 0, Technik telekomunikacji 0,78 0,28 0,39 0,28 0,22 0,83 0,67 0,22 0,94 0,89 0,83 0,83 0,56 0,50 0, Technik transportu kolejowego 0,82 0,73 0,64 1,00 0,55 0,45 0,64 0,82 1,00 0,73 0,73 0,45 0,82 0,82 0, Technik drogownictwa 0,73 0,73 0,47 0,93 0,80 0,40 0,47 0,53 0,40 0,60 0,93 1,00 1,00 0,33 0, Technik mechatronik 0,71 0,51 0,65 0,77 0,77 0,35 0,84 0,80 0,59 0,92 0,72 0,34 0,23 0,47 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,67 0,40 0,42 0,92 0,87 0,85 0,82 0,82 0,69 0,53 0,82 0,61 0,82 0,59 0, Technik pojazdów samochodowych 0,51 0,69 0,15 0,47 0,75 0,42 0,55 0,41 0,38 0,88 0,54 0,59 0,45 0,64 0, Technik energetyk 0,67 0,72 0,11 0,67 0,72 0,50 0,17 0,78 0,56 0,33 0,89 0,44 0,72 0,11 0, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,55 0,38 0,34 0,76 0,45 0,45 0,72 0,45 0,72 0,93 0,38 0,69 0,83 0,14 0, Technik informatyk 0,59 0,84 0,82 0,37 0,33 0,89 0,62 0,43 0,73 0,46 0,75 0,84 0,68 0,75 0, Technik teleinformatyk 0,56 0,24 0,17 0,23 0,87 0,58 0,31 0,40 0,83 0,76 0,54 0,60 0,85 0,69 0, Fototechnik 0,81 0,22 0,37 0,56 0,49 0,63 0,41 0,33 0,14 0,94 0,52 0,63 0,86 0,71 0, Asystent operatora dźwięku 0,45 0,73 0,82 0,45 0,45 0,36 0,73 0,36 0,82 0,73 0,64 0,55 0,27 0,36 0, Technik mechanik lotniczy 0,95 0,24 0,44 0,66 0,71 0,41 0,61 0,54 0,98 0,37 0,85 0,93 0,95 0,83 0,49 Strona 34 z 40

35 Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. numery zadań Technik awionik 0,74 0,47 0,32 0,61 0,53 0,24 0,18 0,61 0,66 0,79 0,39 0,71 0,82 0,66 0, Technik hodowca koni 1,00 0,91 0,09 0,82 0,32 1,00 0,05 0,32 0,64 0,41 0,59 0,86 0,86 0,27 0, Technik leśnik 0,95 0,82 0,71 0,95 0,34 0,89 0,74 0,63 0,61 0,50 0,92 0,79 0,39 0,63 0, Technik ogrodnik 0,92 0,50 0,75 0,75 0,58 0,67 0,58 0,92 0,17 1,00 0,50 0,83 1,00 0,92 1, Technik rolnik 0,47 0,53 0,55 0,71 0,68 0,95 1,00 0,53 0,66 0,11 1,00 0,66 1,00 0,53 0, Technik architektury krajobrazu 0,14 0,25 0,30 0,51 0,83 0,66 0,58 0,64 0,99 0,82 0,62 0,77 0,82 0,87 0, Technik technologii żywności 0,40 0,45 0,66 0,39 0,94 0,57 0,55 0,61 0,49 0,57 0,72 0,67 0,34 0,58 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,84 0,71 0,55 0,59 0,73 0,37 0,43 0,88 0,36 0,25 0,95 0,42 0,98 0,66 0, Higienistka stomatologiczna 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1, Technik masażysta 0,86 0,43 1,00 1,00 0,29 0,71 1,00 1,00 0,71 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik weterynarii 1,00 0,97 0,85 0,70 0,64 1,00 1,00 0,94 0,94 0,76 0,91 0,97 0,73 0,94 0, Technik optyk 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik agrobiznesu 0,69 0,44 0,59 0,88 0,84 0,72 0,91 0,91 0,66 0,69 0,78 0,81 0,72 0,81 0, Technik ekonomista 0,83 0,92 0,87 0,83 0,85 0,81 0,95 0,73 0,89 0,94 0,92 0,89 0,74 0,67 0, Technik handlowiec 0,96 0,60 0,53 0,50 0,77 0,54 0,92 0,83 0,67 0,97 0,27 0,98 0,80 0,68 0, Technik hotelarstwa 0,58 0,88 0,82 0,96 0,69 0,66 0,46 0,86 0,45 0,39 0,67 0,67 0,56 0,90 0, Technik obsługi turystycznej 0,27 0,97 0,87 0,92 0,83 0,92 0,48 0,61 0,47 0,82 0,74 0,99 0,34 0,76 0, Technik organizacji usług gastronomicznych 0,57 0,74 0,46 0,33 0,95 0,58 0,70 0,95 0,57 0,51 0,94 0,93 0,76 0,89 0, Technik organizacji reklamy 0,44 0,36 0,81 0,85 0,76 0,68 0,12 0,48 0,68 0,75 0,98 0,85 0,60 0,36 0, Technik spedytor 0,47 0,37 0,89 0,91 0,64 0,84 0,77 0,48 0,53 0,27 0,95 0,56 0,81 0,81 0, Technik eksploatacji portów i terminali 0,42 0,70 0,89 0,49 0,68 0,55 1,00 0,72 0,43 0,94 0,92 0,57 0,74 0,57 0, Technik logistyk 0,72 0,88 0,63 0,81 0,75 0,92 0,70 0,54 0,85 0,63 0,60 0,68 0,34 0,40 0, Technik prac biurowych 0,00 1,00 0,88 1,00 0,88 0,88 0,50 1,00 0,88 1,00 0,75 0,63 0,75 1,00 0, Kelner 0,96 0,89 0,68 0,40 0,84 0,75 0,46 0,39 0,56 0,71 0,86 0,31 0,49 0,89 0, Kucharz 0,78 0,46 0,59 0,85 0,92 0,86 0,65 0,57 0,88 0,45 0,99 0,64 0,67 0,68 0, Technik usług fryzjerskich 0,95 0,77 0,71 0,84 0,54 0,76 0,56 0,35 0,42 0,57 0,98 0,54 0,59 0,89 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,14 0,43 0,29 0,86 0,57 1,00 1,00 0,29 0,14 0,57 1,00 0,86 0,57 0,71 0,14 Strona 35 z 40

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a l e t n ia Jaworzno, sierpień 2006 Jaworzno, 5 sierpnia 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim Etap egzaminu zawodowego w sesji zimowej dla absolwentów szkół zawodowych o dwu-

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Egzamin zawodowy Jest formą oceny poziomu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 207 Praussa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda.

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda. Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny Ewentualne braki egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo