INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z harmonogramem: 21 czerwca 2010 r. do etapu pisemnego absolwenci wszystkich typów szkół, czerwca 2010 r. do etapu praktycznego absolwenci techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, 29 czerwca 20 lipca 2010 r. do etapu praktycznego absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych dla dorosłych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w dwóch etapach. Etap pisemny trwający 120 minut ma postać dwuczęściowego testu. Część I testu zawiera 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, a część II 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Wszystkie zadania w teście są zadaniami zamkniętymi punktowanymi 0-1. Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Etap praktyczny polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego i trwa od 180 do 240 minut w zależności od specyfiki zawodu (dla każdego zawodu dokładny czas określa Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe). Czas trwania etapu pisemnego i praktycznego dla zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest wydłużony do 30 minut, a warunki i przebieg egzaminu są dostosowane do ich potrzeb. Egzamin sprawdza tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standard ten zapoznaje ponadto z tematami zadań lub zadaniem o treści ogólnej oraz niezbędnym wyposażeniem stanowisk/stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego. Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 55

2 Czynności sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane do określonych obszarów wymagań. Umiejętności sprawdzane w części I etapu pisemnego ujęte są w 3 obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Czynności sprawdzane w części II etapu pisemnego ujęte są w 2 obszarach wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Czynności sprawdzane w etapie praktycznym egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przyporządkowane są 4 obszarom wymagań: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentowanie efektu wykonanego zadania. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej. Z zadaniem o treści ogólnej związane są umiejętności opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zależności od zawodu i jego specyfiki: opracowanie projektu realizacji określonych prac, lub opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów są opisane w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 55

3 Ogółem o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ubiegało się zdających, z czego osób otrzymało dyplom. Procent wydanych dyplomów wyniósł 64,50. Natomiast po raz pierwszy o powyższy dyplom ubiegało się przystępujących do egzaminu, z czego zdających otrzymało dyplom (66,52%). W niniejszym opracowaniu nie uwzględniono wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik elektronik z powodu unieważnienia tego egzaminu w etapie praktycznym. Wyniki z powtórnie przeprowadzonego egzaminu dla zawodu technik elektronik w dniu r. zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Wykaz absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu oraz liczbę wydanych dyplomów przedstawiają tabele 1. i 2. Tabela 1. Absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych przystępujący do egzaminu zawodowego ogółem Typ szkoły Technika, technika uzupełniające i szkoły policealne Zasadnicze szkoły zawodowe Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu etap pisemny etap praktyczny Liczba ubiegających się o dyplom Liczba wydanych dyplomów Procent wydanych dyplomów etap pisemny Liczba ośrodków etap praktyczny , , Razem , Wydział Badań i Analiz Strona 3 z 55

4 Tabela 2. Absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych przystępujący do egzaminu zawodowego po raz pierwszy Typ szkoły Technika, technika uzupełniające i szkoły policealne Zasadnicze szkoły zawodowe Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu etap pisemny etap praktyczny Liczba ubiegających się o dyplom Liczba wydanych dyplomów Procent wydanych dyplomów etap pisemny Liczba ośrodków etap praktyczny , , Razem , Wydział Badań i Analiz Strona 4 z 55

5 2. TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE Poniższe opracowanie przedstawia dane statystyczne oraz rozkłady wyników uzyskanych przez PRZYSTĘPUJĄCYCH PO RAZ PIERWSZY do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad zawodowych Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej byli zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i przystępowali tylko do etapu praktycznego. Zwolnienie z etapu pisemnego było równoznaczne z uzyskaniem w I i II części tego etapu najwyższego wyniku. Tabela 3. Laureaci/finaliści turniejów i olimpiad zawodowych Nazwa zawodu Symbol Liczba laureatów / finalistów 1. Technik budownictwa 311[04] 9 2. Technik elektronik 311[07] 6 3. Technik elektryk 311[08] 2 4. Technik mechatronik 311[50] 7 5. Technik teleinformatyk 312[02] 1 6. Technik ogrodnik 321[03] 1 7. Technik rolnik 321[05] 2 8. Technik technologii żywności 321[09] 4 9. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Technik ekonomista 341[02] Technik hotelarstwa 341[04] Technik logistyk 342[04] Murarz 712[06] 1 Skróty używane w tabelach i na wykresach: T technikum TU technikum uzupełniające SP szkoła policealna N liczba zdających Razem 51 Wydział Badań i Analiz Strona 5 z 55

6 2.2. Zdawalność egzaminu Tabela 4. Zdawalność egzaminu po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej ogółem Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol (w liczbach) liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent 1. Technik analityk 311[02] , , ,6 2. Technik budownictwa 311[04] , , ,1 3. Technik elektryk 311[08] , , ,3 4. Technik geodeta 311[10] , , ,1 5. Technik górnictwa podziemnego 311[15] , , ,2 6. Technik mechanik 311[20] , , ,2 7. Technik ochrony środowiska 311[24] , , ,7 8. Technik poligraf 311[28] , , ,5 9. Technik technologii drewna 311[32] , , ,0 10. Technik technologii szkła 311[33] , , ,0 11. Technik technologii odzieży 311[34] , , ,5 12. Technik telekomunikacji 311[37] , , ,9 13. Technik transportu kolejowego 311[38] , , ,0 14. Technik urządzeń sanitarnych 311[39] , , ,8 15. Technik wiertnik 311[40] , , ,0 16. Technik drogownictwa 311[45] , , ,2 17. Technik mechatronik 311[50] , , ,1 18. Technik pojazdów samochodowych 311[52] , , ,3 19. Technik informatyk 312[01] , , ,2 20. Technik teleinformatyk 312[02] , , ,0 21. Fototechnik 313[01] , , ,7 Wydział Badań i Analiz Strona 6 z 55

7 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol (w liczbach) liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent 22. Asystent operatora dźwięku 313[06] , , ,3 23. Technik mechanik lotniczy 314[05] , , ,5 24. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] , , ,6 25. Technik pożarnictwa 315[02] , , ,3 26. Technik hodowca koni 321[01] , , ,9 27. Technik leśnik 321[02] , , ,4 28. Technik ogrodnik 321[03] , , ,2 29. Technik rolnik 321[05] , , ,0 30. Technik architektury krajobrazu 321[07] , , ,6 31. Technik technologii żywności 321[09] , , ,2 32. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] , , ,4 33. Asystentka stomatologiczna 322[01] , , ,1 34. Higienistka stomatologiczna 322[03] , , ,5 35. Ratownik medyczny 322[06] , , ,4 36. Technik farmaceutyczny 322[10] , , ,2 37. Technik masażysta 322[12] , , ,5 38. Technik weterynarii 322[14] , , ,1 39. Terapeuta zajęciowy 322[15] , , ,5 40. Technik optyk 322[16] , , ,8 41. Technik elektroradiolog 322[19] , , ,4 42. Dietetyk 322[20] , , ,5 43. Opiekunka dziecięca 322[21] , , ,7 44. Technik agrobiznesu 341[01] , , ,1 45. Technik ekonomista 341[02] , , ,0 46. Technik handlowiec 341[03] , , ,3 Wydział Badań i Analiz Strona 7 z 55

8 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom o dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol (w liczbach) liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent 47. Technik hotelarstwa 341[04] , , ,6 48. Technik obsługi turystycznej 341[05] , , ,0 49. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] , , ,6 50. Technik organizacji reklamy 342[01] , , ,9 51. Technik spedytor 342[02] , , ,8 52. Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , , ,6 53. Technik logistyk 342[04] , , ,6 54. Technik administracji 343[01] , , ,7 55. Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] , , ,9 56. Opiekunka środowiskowa 346[03] , , ,0 57. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] , , ,8 58. Technik rachunkowości 412[01] , , ,9 59. Technik prac biurowych 419[01] , , ,6 60. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] , , ,8 61. Kelner 512[01] , , ,1 62. Kucharz 512[02] , , ,3 63. Technik usług fryzjerskich 514[02] , , ,8 64. Technik usług kosmetycznych 514[03] , , ,6 65. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] , , ,3 66. Technik księgarstwa 522[02] , , ,6 Razem , , ,8 Wydział Badań i Analiz Strona 8 z 55

9 Tabela 5. Zdawalność egzaminu po technikum, technikum uzupełniającym oraz szkole policealnej (w liczbach) Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik mechanik 311[20] Technik ochrony środowiska 311[24] Technik poligraf 311[28] Technik technologii drewna 311[32] Technik technologii szkła 311[33] Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] Technik transportu kolejowego 311[38] Technik urządzeń sanitarnych 311[39] Technik wiertnik 311[40] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik pojazdów samochodowych 311[52] Technik informatyk 312[01] Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Asystent operatora dźwięku 313[06] Wydział Badań i Analiz Strona 9 z 55

10 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP 23. Technik mechanik lotniczy 314[05] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik pożarnictwa 315[02] Technik hodowca koni 321[01] Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu 321[07] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Asystentka stomatologiczna 322[01] Higienistka stomatologiczna 322[03] Ratownik medyczny 322[06] Technik farmaceutyczny 322[10] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Terapeuta zajęciowy 322[15] Technik optyk 322[16] Technik elektroradiolog 322[19] Dietetyk 322[20] Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Wydział Badań i Analiz Strona 10 z 55

11 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP 47. Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Technik organizacji reklamy 342[01] Technik spedytor 342[02] Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Technik logistyk 342[04] Technik administracji 343[01] Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] Opiekunka środowiskowa 346[03] Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] Technik rachunkowości 412[01] Technik prac biurowych 419[01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Technik usług kosmetycznych 514[03] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Technik księgarstwa 522[02] Razem Wydział Badań i Analiz Strona 11 z 55

12 Tabela 6. Zdawalność egzaminu po technikum, technikum uzupełniającym oraz szkole policealnej (w procentach) Zawód Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym Nazwa Symbol T TU SP T TU SP T TU SP 1. Technik analityk 311[02] 94,8 98,3 90,6 2. Technik budownictwa 311[04] 94,1 93,5 97,5 76,7 58,1 88,8 73,3 58,1 86,4 3. Technik elektryk 311[08] 71,3 57,1 73,8 41,2 23,7 36,9 35,3 14,3 33,8 4. Technik geodeta 311[10] 66,7 65,0 72,5 59,0 51,6 50,0 5. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 91,4 83,0 95,2 87,7 72,0 90,9 84,5 68,1 87,1 6. Technik mechanik 311[20] 90,5 85,2 93,4 44,7 31,1 68,0 42,3 28,0 67,1 7. Technik ochrony środowiska 311[24] 87,4 100,0 60,3 50,0 56,7 50,0 8. Technik poligraf 311[28] 60,6 63,6 54,5 9. Technik technologii drewna 311[32] 100,0 100,0 33,3 0,0 33,3 0,0 10. Technik technologii szkła 311[33] 50,0 0,0 0,0 11. Technik technologii odzieży 311[34] 82,8 70,5 62,5 12. Technik telekomunikacji 311[37] 70,4 35,6 28,9 13. Technik transportu kolejowego 311[38] 50,0 50,0 50,0 14. Technik urządzeń sanitarnych 311[39] 97,7 100,0 27,3 100,0 27,3 100,0 15. Technik wiertnik 311[40] 88,9 0,0 0,0 16. Technik drogownictwa 311[45] 96,7 65,9 65,2 17. Technik mechatronik 311[50] 74,0 60,7 49,1 18. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 97,5 89,2 72,5 59,4 70,7 55,4 Wydział Badań i Analiz Strona 12 z 55

13 Zawód Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym Nazwa Symbol T TU SP T TU SP T TU SP 19. Technik informatyk 312[01] 78,2 69,3 75,4 60,2 64,7 51,4 20. Technik teleinformatyk 312[02] 82,7 63,1 52,0 21. Fototechnik 313[01] 96,0 93,3 83,3 73,3 76,0 69,8 22. Asystent operatora dźwięku 313[06] 91,7 87,5 83,3 23. Technik mechanik lotniczy 314[05] 62,5 46,7 37,5 24. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] 99,3 75,6 75,6 25. Technik pożarnictwa 315[02] 100,0 99,3 99,3 26. Technik hodowca koni 321[01] 87,0 78,3 73,9 27. Technik leśnik 321[02] 88,1 0,0 69,0 0,0 64,3 0,0 28. Technik ogrodnik 321[03] 88,9 81,8 84,8 63,6 75,0 54,5 29. Technik rolnik 321[05] 88,1 97,7 64,4 76,2 62,7 72,7 30. Technik architektury krajobrazu 321[07] 87,5 100,0 28,8 58,3 27,5 56,8 31. Technik technologii żywności 321[09] 93,1 61,3 87,3 26,7 83,6 25,8 32. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 80,1 62,7 100,0 86,0 55,4 77,8 73,6 42,9 77,8 33. Asystentka stomatologiczna 322[01] 99,1 95,0 94,1 34. Higienistka stomatologiczna 322[03] 98,5 98,5 98,5 35. Ratownik medyczny 322[06] 97,0 78,0 76,4 36. Technik farmaceutyczny 322[10] 98,2 83,0 82,2 37. Technik masażysta 322[12] 100,0 100,0 50,0 69,9 50,0 69,7 38. Technik weterynarii 322[14] 98,3 66,1 66,1 Wydział Badań i Analiz Strona 13 z 55

14 Zawód Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym Nazwa Symbol T TU SP T TU SP T TU SP 39. Terapeuta zajęciowy 322[15] 98,8 83,8 82,5 40. Technik optyk 322[16] 86,8 98,1 86,8 41. Technik elektroradiolog 322[19] 96,6 74,1 72,4 42. Dietetyk 322[20] 100,0 76,5 76,5 43. Opiekunka dziecięca 322[21] 95,7 100,0 95,7 44. Technik agrobiznesu 341[01] 98,6 100,0 44,4 82,4 43,8 82,4 45. Technik ekonomista 341[02] 94,9 93,9 60,9 49,0 57,3 49,0 46. Technik handlowiec 341[03] 91,4 72,5 96,2 61,3 34,2 57,7 56,9 32,5 57,7 47. Technik hotelarstwa 341[04] 95,8 77,8 58,4 34,0 56,9 33,3 48. Technik obsługi turystycznej 341[05] 99,2 42,0 41,0 49. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 92,1 77,8 90,3 66,7 84,5 55,6 50. Technik organizacji reklamy 342[01] 94,5 87,4 85,9 51. Technik spedytor 342[02] 95,7 91,1 66,7 48,2 66,7 48,2 52. Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 100,0 55,6 55,6 53. Technik logistyk 342[04] 97,6 94,6 63,4 70,0 63,0 68,4 54. Technik administracji 343[01] 79,2 62,8 56,7 55. Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 100,0 90,9 90,9 56. Opiekunka środowiskowa 346[03] 100,0 100,0 100,0 57. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] 100,0 96,8 96,8 58. Technik rachunkowości 412[01] 76,8 69,4 58,9 Wydział Badań i Analiz Strona 14 z 55

15 Nazwa Zawód Symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym T TU SP T TU SP T TU SP 59. Technik prac biurowych 419[01] 100,0 100,0 66,7 81,6 66,7 76,9 60. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] 92,1 35,2 34,8 61. Kelner 512[01] 97,9 62,6 61,1 62. Kucharz 512[02] 86,6 72,3 72,9 53,1 66,8 46,0 63. Technik usług fryzjerskich 514[02] 99,2 100,0 96,5 85,2 71,0 82,8 85,2 71,0 79,1 64. Technik usług kosmetycznych 514[03] 96,9 87,0 85,6 65. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] 95,1 67,0 64,3 66. Technik księgarstwa 522[02] 100,0 28,6 28,6 Razem 86,9 78,4 91,6 65,4 50,1 75,7 55,5 44,5 72,6 Wydział Badań i Analiz Strona 15 z 55

16 wynik wynik wynik Tabela 7. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu absolwentów techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych (w procentach) Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik mechanik 311[20] Technik ochrony środowiska 311[24] Technik poligraf 311[28] Technik technologii drewna 311[32] , Technik technologii szkła 311[33] , Technik technologii odzieży 311[34] , Technik telekomunikacji 311[37] Technik transportu kolejowego 311[38] Wydział Badań i Analiz Strona 16 z 55

17 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 14. Technik urządzeń sanitarnych 311[39] , Technik wiertnik 311[40] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik pojazdów samochodowych 311[52] Technik informatyk 312[01] Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Asystent operatora dźwięku 313[06] Technik mechanik lotniczy 314[05] , Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Wydział Badań i Analiz Strona 17 z 55

18 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 25. Technik pożarnictwa 315[02] , Technik hodowca koni 321[01] Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu 321[07] Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Asystentka stomatologiczna 322[01] Higienistka stomatologiczna 322[03] , Wydział Badań i Analiz Strona 18 z 55

19 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 35. Ratownik medyczny 322[06] , Technik farmaceutyczny 322[10] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Terapeuta zajęciowy 322[15] , Technik optyk 322[16] Technik elektroradiolog 322[19] Dietetyk 322[20] Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] Wydział Badań i Analiz Strona 19 z 55

20 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 45. Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Technik organizacji reklamy 342[01] Technik spedytor 342[02] Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , , Technik logistyk 342[04] Technik administracji 343[01] Wydział Badań i Analiz Strona 20 z 55

21 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 55. Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] , Opiekunka środowiskowa 346[03] Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] Technik rachunkowości 412[01] Technik prac biurowych 419[01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Technik usług kosmetycznych 514[03] Wydział Badań i Analiz Strona 21 z 55

22 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 65. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Technik księgarstwa 522[02] Wydział Badań i Analiz Strona 22 z 55

23 Rozkłady wyników uzyskanych przez ogół zdających w etapie pisemnym i praktycznym egzaminu w wybranych zawodach (N>450) Technik budownictwa 311[04] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 9 % Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 23 z 55

24 Technik elektryk 311[08] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 1 9 % Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym 1 1 Wydział Badań i Analiz Strona 24 z 55

25 Technik górnictwa podziemnego 311[15] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 25 z 55

26 Technik mechanik 311[20] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 1 1 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 26 z 55

27 Technik mechatronik 311[50] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 27 z 55

28 Technik informatyk 312[01] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 28 z 55

29 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 29 z 55

30 % Technik farmaceutyczny 322[10] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym 9 % Wydział Badań i Analiz Strona 30 z 55

31 Technik ekonomista 341[02] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, Wydział Badań i Analiz Strona 31 z 55

32 % Technik handlowiec 341[03] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 32 z 55

33 Technik hotelarstwa 341[04] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym 9 % Wydział Badań i Analiz Strona 33 z 55

34 Technik logistyk 342[04] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 1 1 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym 1 9 % Wydział Badań i Analiz Strona 34 z 55

35 % Technik administracji 343[01] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym % Wydział Badań i Analiz Strona 35 z 55

36 Kucharz 512[02] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym % Wydział Badań i Analiz Strona 36 z 55

37 Technik usług fryzjerskich 514[02] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 1 9 % 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym 9 % Wydział Badań i Analiz Strona 37 z 55

38 Technik usług kosmetycznych 514[03] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 2 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 38 z 55

39 3. ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 3.1. Zdawalność egzaminu Skróty używane w tabelach i na wykresach: Z absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) niebędący pracownikami młodocianymi M absolwenci ZSZ będący pracownikami młodocianymi ZSZ wszyscy absolwenci ZSZ N liczba zdających Tabela 8. Zdawalność egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej oraz po szkole policealnej dla dorosłych kształcącej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (w liczbach) Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało przystąpiło zdało przystąpiło zdało dyplom nazwa symbol Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] Opiekun medyczny 513[02] Fryzjer 514[01] Sprzedawca 522[01] Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] Wydział Badań i Analiz Strona 39 z 55

40 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało przystąpiło zdało przystąpiło zdało dyplom nazwa symbol Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 9. Betoniarz_zbrojarz 712[01] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Murarz 712[06] Renowator zabytków architektury 712[07] Dekarz 713[01] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter systemów rurociągowych 713[02] [04] Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Malarz_tapeciarz 714[01] Lakiernik 714[03] Blacharz 721[01] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Mechanik_monter maszyn i urządzeń Mechanik_operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych 723[02] [03] [04] Wydział Badań i Analiz Strona 40 z 55

41 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało przystąpiło zdało przystąpiło zdało dyplom nazwa symbol Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 27. Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter_elektronik 725[01] Monter mechatronik 725[03] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Mechanik precyzyjny 731[03] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik_wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 833[01] [01] Razem: Wydział Badań i Analiz Strona 41 z 55

42 Tabela 9. Zdawalność egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej oraz po szkole policealnej dla dorosłych kształcącej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (w procentach) Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało zdało zdało dyplom nazwa symbol Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 1. Fotograf 313[05] 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 92,7 97,2 94,5 97,4 98,5 97,9 85,7 94,3 89,1 3. Opiekun medyczny 513[02] 99,1 99,1 96,9 96,9 92,4 92,4 4. Fryzjer 514[01] 90,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 82,5 100,0 84,0 5. Sprzedawca 522[01] 85,4 94,8 93,7 99,0 97,1 97,3 79,0 90,6 89,2 6. Rolnik 613[01] 97,0 100,0 97,3 100,0 100,0 100,0 91,1 100,0 92,1 7. Ogrodnik 621[01] 71,8 100,0 73,5 100,0 100,0 100,0 71,8 100,0 73,5 8. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] 76,0 76,0 98,9 98,9 73,9 73,9 9. Betoniarz_zbrojarz 712[01] 44,4 100,0 75,0 80,0 90,9 87,5 33,3 90,9 65,0 10. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 66,6 71,4 70,0 100,0 100,0 100,0 66,6 50,0 55,0 11. Murarz 712[06] 55,5 70,9 58,6 99,1 96,6 98,6 49,6 67,7 53,1 12. Renowator zabytków architektury 712[07] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13. Dekarz 713[01] 0,0 40,0 25,0 100,0 100,0 100,0 0,0 40,0 25,0 14. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 100,0 83,3 98,4 100,0 100,0 100,0 98,3 83,3 96,9 15. Monter systemów rurociągowych 713[04] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 16. Posadzkarz 713[05] 65,5 75,0 65,9 94,8 75,0 93,9 54,0 50,0 53,8 17. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] 18,1 100,0 25,0 100,0 100,0 100,0 18,1 100,0 25,0 18. Malarz_tapeciarz 714[01] 60,0 100,0 66,6 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0 66,6 Wydział Badań i Analiz Strona 42 z 55

43 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało zdało zdało dyplom nazwa symbol Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 19. Lakiernik 714[03] 63,6 33,3 52,9 75,0 100,0 81,8 36,3 16,6 29,4 20. Blacharz 721[01] 71,4 71,4 100,0 100,0 71,4 71,4 21. Blacharz samochodowy 721[03] 94,7 100,0 95,6 100,0 100,0 100,0 73,6 100,0 78,2 22. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 85,5 85,5 98,5 98,5 82,6 82,6 23. Ślusarz 722[03] 85,7 93,5 89,5 97,5 98,7 98,1 79,7 92,3 85,8 24. Mechanik_monter maszyn i urządzeń 723[02] 95,3 84,2 93,3 97,5 100,0 97,9 86,0 78,9 84,7 25. Mechanik_operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] 100,0 100,0 100,0 100,0 77,7 77,7 26. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 70,1 70,2 70,1 96,8 97,8 97,0 65,9 70,2 66,5 27. Elektryk 724[01] 43,9 40,0 43,7 87,5 100,0 87,8 40,6 40,0 40,6 28. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 89,6 100,0 90,1 91,0 100,0 91,5 71,5 83,3 72,1 29. Elektromechanik 724[05] 28,5 20,0 26,3 94,4 100,0 96,2 21,4 20,0 21,0 30. Monter_elektronik 725[01] 79,1 100,0 79,3 90,4 100,0 90,5 71,6 100,0 71,9 31. Monter mechatronik 725[03] 83,3 83,3 100,0 100,0 83,3 83,3 32. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] 60,9 60,9 97,4 97,4 58,5 58,5 33. Mechanik precyzyjny 731[03] 77,7 77,7 100,0 100,0 66,6 66,6 34. Introligator 734[02] 87,5 87,5 95,4 95,4 79,1 79,1 35. Cukiernik 741[01] 50,0 85,7 58,6 100,0 100,0 100,0 50,0 85,7 58,6 36. Piekarz 741[02] 33,3 62,5 50,0 100,0 100,0 100,0 33,3 62,5 50,0 37. Rzeźnik_wędliniarz 741[03] 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 80,0 38. Stolarz 742[01] 85,7 90,9 86,9 96,8 100,0 97,8 80,0 90,9 82,6 Wydział Badań i Analiz Strona 43 z 55

44 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało zdało zdało dyplom nazwa symbol Z M ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 39. Krawiec 743[01] 70,0 0,0 68,6 100,0 100,0 100,0 70,0 0,0 68,6 40. Tapicer 743[03] 76,9 76,9 100,0 100,0 46,1 46,1 41. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 42. Drukarz 825[01] 96,1 96,1 100,0 100,0 84,6 84,6 43. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] 67,8 67,8 92,5 92,5 60,7 60,7 Razem: 80,7 92,1 84,8 96,6 97,8 97,0 74,1 88,3 79,1 Wydział Badań i Analiz Strona 44 z 55

45 wynik wynik wynik Tabela 10. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz policealnych szkół dla dorosłych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (w procentach) Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 1. Fotograf 313[05] Kucharz małej gastronomii 512[05] Opiekun medyczny 513[02] Fryzjer 514[01] Sprzedawca 522[01] Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] Wydział Badań i Analiz Strona 45 z 55

46 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 9. Betoniarz_zbrojarz 712[01] Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Murarz 712[06] Renowator zabytków architektury 712[07] Dekarz 713[01] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter systemów rurociągowych 713[02] [04] Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] Malarz_tapeciarz 714[01] Wydział Badań i Analiz Strona 46 z 55

47 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 19. Lakiernik 714[03] Blacharz 721[01] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Mechanik_monter maszyn i urządzeń Mechanik_operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych 723[02] [03] [04] Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Wydział Badań i Analiz Strona 47 z 55

48 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 29. Elektromechanik 724[05] Monter_elektronik 725[01] Monter mechatronik 725[03] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] Mechanik precyzyjny 731[03] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik_wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Wydział Badań i Analiz Strona 48 z 55

49 wynik wynik wynik Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol 39. Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 833[01] [01] Wydział Badań i Analiz Strona 49 z 55

50 Rozkłady wyników uzyskanych przez ogół zdających w etapie pisemnym i praktycznym egzaminu w wybranych zawodach (N>150) Kucharz małej gastronomii 512[05] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 1 9 % Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 50 z 55

51 Opiekun medyczny 513[02] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 9 % Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 51 z 55

52 Sprzedawca 522[01] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 1 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym % Wydział Badań i Analiz Strona 52 z 55

53 Murarz 712[06] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 9 % Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 53 z 55

54 Ślusarz 722[03] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 1 Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 54 z 55

55 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego 9 % Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym Wydział Badań i Analiz Strona 55 z 55

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2011 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. 311103 Technik analityk - - - 12 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 53-311104 Technik geodeta - - - - 1-5 - 10 - - - - 10 - - - - - 11-8 67 4 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski 311103 Technik analityk - - - 9 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-311104 Technik geodeta - 9-23 13 3 - - 13 5 19 1 - - 8 1 9 7 - - - - 20 11 3 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57-16 311104 Technik geodeta 9 10 - - 12-13 20 - - 15 10 - - 1 - - 2-32 9 18 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a l e t n ia Jaworzno, sierpień 2006 Jaworzno, 5 sierpnia 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim Etap egzaminu zawodowego w sesji zimowej dla absolwentów szkół zawodowych o dwu-

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. Łódź, sierpień 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo