SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

2

3 Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim i świętokrzyskim Szanowni Państwo Przedstawiamy kolejną publikację, dotyczącą letniej sesji egzaminacyjnej 2012 roku. Dotyczy ona egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanego dla absolwentów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Zostały w niej zawarte podstawowe informacje o przebiegu i wynikach tego egzaminu. Jest kilka powodów, dla których warto zapoznać się z tą publikacją. Przede wszystkim, dlatego aby wyniki egzaminacyjne szkół umieścić na szerszym tle. Następnie, by dostrzec stopień złożoności tego egzaminu, pamiętając, że ma on o wiele surowsze kryteria zaliczenia niż egzamin maturalny. Przygotowana przez nas publikacja winna być także odczytywana, jako wyraz uznania dla setek osób zatrudnionych przy organizacji egzaminu. Jego przeprowadzenie wymaga współdziałania nie tylko nauczycieli i dyrektorów szkół, ale także pracodawców z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi. Dziękuję wszystkim za wysiłek włożony w organizację egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i życzę sukcesów w następnym 2012/2013 roku szkolnym. Łączę wyrazy szacunku

4 Opracowanie: Małgorzata Majchrzak Anna Niewczas

5 SPIS TREŚCI I. Wstęp 7 Wykaz zawodów... 8 II. Ogólne informacje o egzaminie.. 9 III. Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych IV. Wyniki egzaminu zawodowego dla absolwentów techników i szkół policealnych.. 14 V. Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe.. 22 VI. Wyniki egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe.. 24 VII. Wyniki egzaminu zawodowego dla młodocianych pracowników... 28

6

7 I. WSTĘP Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej 2012 roku zawiera ogólne informacje o egzaminie i jego organizacji dla absolwentów techników i szkół policealnych, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół kształcących w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe. W pierwszym rozdziale sprawozdania znalazły się informacje na temat struktury egzaminu ze wskazaniem podstawy prawnej jego przeprowadzenia. W tej części sprawozdania znalazły się także warunki uzyskania dyplomu. W zestawieniach zbiorczych uwzględniono takie charakterystyki, jak frekwencja i zdawalność dla poszczególnych etapów oraz całego egzaminu z podziałem na poszczególne zawody. Przedstawiono również informacje dotyczące ilości wydanych dyplomów na terenie OKE w Łodzi (dla zdających z okręgu, dla zdających z województwa łódzkiego oraz dla zdających z województwa świętokrzyskiego). Ostatni rozdział sprawozdania zawiera informacje o wynikach uzyskanych przez młodocianych pracowników. Druga część sprawozdania, umieszczona w Panelu dla szkół, zawiera wyniki egzaminu zawodowego dla absolwentów danej szkoły. Wydział Badań i Analiz Wydział Egzaminów Zawodowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 7

8 Kod zawodu Nazwa zawodu WYKAZ ZAWODÓW Kod zawodu Nazwa zawodu 311[02] Technik analityk 342[01] Technik organizacji reklamy 311[04] Technik budownictwa 342[02] Technik spedytor 311[07] Technik elektronik 342[04] Technik logistyk 311[08] Technik elektryk 343[01] Technik administracji 311[10] Technik geodeta 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego 346[03] Opiekunka środowiskowa 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 311[20] Technik mechanik 348[02] Technik archiwista 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 412[01] Technik rachunkowości 311[24] Technik ochrony środowiska 419[01] Technik prac biurowych 311[28] Technik poligraf 512[01] Kelner 311[32] Technik technologii drewna 512[02] Kucharz 311[34] Technik technologii odzieży 512[05] Kucharz małej gastronomii 311[37] Technik telekomunikacji 513[02] Opiekun medyczny 311[39] Technik urządzeń sanitarnych 514[01] Fryzjer 311[45] Technik drogownictwa 514[02] Technik usług fryzjerskich 311[50] Technik mechatronik 514[03] Technik usług kosmetycznych 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 311[52] Technik pojazdów samochodowych 522[01] Sprzedawca 311[55] Technik gazownictwa 613[01] Rolnik 312[01] Technik informatyk 621[01] Ogrodnik 312[02] Technik teleinformatyk 712[01] Betoniarz-zbrojarz 313[01] Fototechnik 712[02] Cieśla 313[05] Fotograf 712[06] Murarz 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 713[01] Dekarz 314[05] Technik mechanik lotniczy 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 713[05] Posadzkarz 321[01] Technik hodowca koni 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 321[02] Technik leśnik 714[01] Malarz-tapeciarz 321[03] Technik ogrodnik 714[03] Lakiernik 321[05] Technik rolnik 721[03] Blacharz samochodowy 321[07] Technik architektury krajobrazu 722[02] Operator obrabiarek skrawających 321[09] Technik technologii żywności 722[03] Ślusarz 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 322[01] Asystentka stomatologiczna 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 322[03] Higienistka stomatologiczna 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 322[06] Ratownik medyczny 724[01] Elektryk 322[09] Technik dentystyczny 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 322[10] Technik farmaceutyczny 724[05] Elektromechanik 322[12] Technik masażysta 725[01] Monter-elektronik 322[14] Technik weterynarii 725[03] Monter mechatronik 322[15] Terapeuta zajęciowy 734[02] Introligator 322[16] Technik optyk 741[01] Cukiernik 322[19] Technik elektroradiolog 741[02] Piekarz 341[01] Technik agrobiznesu 741[03] Rzeźnik-wędliniarz 341[02] Technik ekonomista 742[01] Stolarz 341[03] Technik handlowiec 742[02] Koszykarz-plecionkarz 341[04] Technik hotelarstwa 743[01] Krawiec 341[05] Technik obsługi turystycznej 826[01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 341[08] Technik turystyki wiejskiej 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 8

9 II. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe został przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). W letniej sesji egzaminacyjnej roku szkolnego 2011/2012 do egzaminu mogli przystąpić absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (4177 zdających), techników (13543 zdających), techników uzupełniających (979 zdających) i szkół policealnych (6491 zdających). Egzamin przeprowadzony był w następujących terminach: - etap pisemny egzaminu dla wszystkich absolwentów - 18 czerwca 2012 r., godzina 12 00, - etap praktyczny: dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych -19, 20, 21 i 22 czerwca 2012 r., dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe - od 02 lipca do 10 sierpnia 2012 r. Pierwsza zmiana egzaminu w etapie praktycznym rozpoczynała się o godzinie 9 00, a druga zmiana o godzinie: w zasadniczych szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych kształcących w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe, w technikach i szkołach równorzędnych. Struktura egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe (zwany egzaminem zawodowym) jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Jest on egzaminem zewnętrznym, co oznacza, że: jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem, wykorzystuje opracowane przez tę instytucję jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 9

10 jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających. Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: etap pisemny, w którym zdający rozwiązuje 70 zadań wielokrotnego wyboru. Pierwszych 50 zadań dotyczy zagadnień zawodowych pogrupowanych w trzy obszary umiejętności: czytania ze zrozumieniem, przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejnych 20 zadań dotyczy umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadania te podzielone są na dwa obszary: czytania ze zrozumieniem oraz przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych. Etap pisemny w swojej formie jest jednakowy dla wszystkich absolwentów szkół zawodowych i trwa 120 minut. etap praktyczny polega na: - opracowaniu projektu realizacji prac zawody, w których czas wykonania zadania wynosi 180 minut lub opracowaniu projektu realizacji prac i wykonaniu określonych prac wskazanych w treści zadania zawody, w których czas wykonania zadania wynosi 240 minut; zadanie praktyczne w tej formie wykonywali absolwenci techników i szkół policealnych; prace egzaminacyjne sprawdzane były przez niezależnych egzaminatorów w krajowych i regionalnych ośrodkach sprawdzania, - wykonaniu praktycznego zadania egzaminacyjnego; zadanie w tej formie wykonywali absolwenci dwu- i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz absolwenci szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe; każdy zdający oceniany był niezależnie przez trzech egzaminatorów, którzy w oparciu o kryteria oceniania punktują czynności wykonywane przez zdającego. Etap praktyczny egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe, sprawdza umiejętności w czterech obszarach: 1. Planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania; 2. Organizowanie stanowiska pracy; 3. Wykonywanie zadania z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 4. Prezentowanie efektów wykonanego zadania. 10

11 Etap praktyczny egzaminu dla absolwentów techników, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych w zależności od zawodu trwał 180 lub 240 minut. Czas ten określony jest w informatorach dla poszczególnych zawodów. Egzamin, zarówno w etapie pisemnym, jak i praktycznym, odbywał się na terenie całego kraju według tych samych procedur egzaminacyjnych, co ma na celu zapewnienie porównywalności wyników. W etapie praktycznym w zasadniczych szkołach zawodowych, w szkołach policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe oraz w wybranych zawodach w technikum stanowiska egzaminacyjne wyposażone były w takie same maszyny, urządzenia, narzędzia oraz materiały niezbędne do wykonania zadania. Egzaminatorzy oceniali zdających na podstawie tych samych kryteriów zawartych w arkuszach obserwacji (dla zasadniczej szkoły zawodowej i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe) lub schematach punktowania (dla techników i szkół policealnych). Dla absolwentów, którzy korzystali z dostosowanych warunków egzaminowania egzamin mógł być wydłużony o 30 minut. Ponadto, mogli oni korzystać ze specjalnie przystosowanych stanowisk egzaminacyjnych. Warunki uzyskania dyplomu Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymali ci absolwenci, którzy z etapu pisemnego uzyskali: w części pierwszej minimum 50% punktów oraz w części drugiej minimum 30% możliwych do uzyskania punktów, a z etapu praktycznego minimum 75% możliwych do uzyskania punktów. W 2012 roku absolwentom, którym przysługuje prawo do otrzymania dyplomu wydano również suplement Europass, w którym opisano w języku polskim i angielskim kwalifikacje zawodowe dla danego zawodu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 11

12 III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zdawało łącznie absolwentów (spośród zgłoszonych, z czego uprawnionych do zdawania egzaminu zawodowego po klasyfikacji końcoworocznej było 20824) w 489 szkołach. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbywał się w 1197 ośrodkach egzaminacyjnych, z czego 637 to ośrodki, w których przeprowadzono egzamin dla zawodów, w których w standardzie wymagań egzaminacyjnych występuje wykonanie określonych prac. Na podstawie złożonych wniosków weryfikatorzy sprawdzili wyposażenie ośrodków zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych. Ośrodki te otrzymały upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu na trzy lata lub jeden rok. Największym wyzwaniem, jak co roku, były zawody, w których zdający wykonywali zadania na odpowiednio przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych. Taki egzamin odbywał się w następujących zawodach: 311[02] Technik analityk, 311[10] Technik geodeta, 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa, 311[37] Technik telekomunikacji, 311[50] Technik mechatronik, 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych, 311[52] Technik pojazdów samochodowych, 311[55] Technik gazownictwa, 312[01] Technik informatyk, 312[02] Technik teleinformatyk, 313[01] Fototechnik, 322[06] Ratownik medyczny, 322[09] Technik dentystyczny, 341[02] Technik ekonomista, 412[01] Technik rachunkowości i 419[01] Technik prac biurowych. Prace egzaminacyjne z etapu praktycznego w zawodach, w których do egzaminu zgłoszono największą liczbę zdających z OKE Łódź sprawdzane były w regionalnych ośrodkach sprawdzania. Do tej grupy w sesji letniej zaliczono następujące zawody: 312[01] Technik informatyk (1699 prac), 341[02] Technik ekonomista (1186 prac), 341[04] Technik hotelarstwa (1132 prace). Ponadto w regionalnym ośrodku sprawdzano prace w zawodzie 311[55] Technik gazownictwa (79 prac). Prace egzaminacyjne z zawodów: 514[02] Technik usług fryzjerskich oraz 321[07] Technik architektury krajobrazu zostały podzielone i sprawdzane były przez dwie komisje. W OKE Łódź sprawdzono 2570 prac w zawodzie 514[02] Technik usług fryzjerskich oraz 1749 prac w zawodzie 321[07] Technik architektury krajobrazu. Prace z zawodów mniej licznych sprawdzane były w krajowych ośrodkach sprawdzania odpowiedzialnych za sprawdzenie wszystkich prac z danego zawodu w kraju. 12

13 W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi funkcjonowały krajowe ośrodki sprawdzania dla zawodów: 341[05] Technik obsługi turystycznej (2634 prace), 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1726 prac), 412[01] Technik rachunkowości (1434 prace), 322[14] Technik weterynarii (1212 prac), 321[02] Technik leśnik (899 prac), 311[37] Technik telekomunikacji (310 prac), 347[09] Florysta (227 prac), 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego (46 prac), 341[08] Technik turystyki wiejskiej (43 prace), 322[09] Technik dentystyczny (24 prace), 311[30] Technik technologii ceramicznej (12 prac). Łącznie prace sprawdzało 256 egzaminatorów w 27 zespołach. Etap pisemny obserwowany był przez 6 obserwatorów reprezentujących: organ prowadzący szkołę (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli) oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi (delegatury w Sieradzu i Skierniewicach). Na etapie praktycznym natomiast obecnych było 12 obserwatorów. Funkcję obserwatora pełnili: przedstawiciel Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Medycznego oraz przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (9 obserwatorów). Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych odbyła się w przeddzień egzaminu dla etapu praktycznego i tego samego dnia rano dla etapu pisemnego. W kilku ośrodkach egzaminacyjnych konieczne było uzupełnienie materiałów egzaminacyjnych ze względu na błędy w druku. Z analizy protokołów z poszczególnych szkół i ośrodków egzaminacyjnych wynika, że egzamin przerwano i unieważniono trzem osobom w etapie pisemnym oraz czterem osobom w etapie praktycznym. Z etapu praktycznego zrezygnowało 12 osób. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 13

14 IV. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Tabela 1. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu - technika i szkoły policealne Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[02] , , , , , ,3 311[04] , , , , , ,1 311[07] , , , , , ,0 311[08] , , , , , ,0 311[10] , , , , , ,8 311[13] , , , , , ,0 311[19] ,3 7 58, ,3 2 16, ,3 2 16,7 311[20] , , , , , ,8 311[22] , , , , , ,5 311[24] , , , , , ,8 311[28] , , , , , ,6 311[32] , , , , , ,7 311[34] , , , , , ,7 311[37] , , ,7 6 21, ,1 6 20,0 311[39] , , , , , ,3 311[45] , , , , , ,2 311[50] , , , , , ,7 311[51] , , ,2 2 4, ,1 2 3,9 311[52] , , , , , ,1 311[55] , , , , , ,1 312[01] , , , , , ,0 312[02] , , , , , ,8 313[01] , , , , , ,6 313[07] , , ,8 4 17, ,8 3 13,0 314[05] ,0 9 69, ,0 1 7, ,0 1 7,7 315[01] , , , , , ,3 321[01] , , , , , ,0 321[02] , , , , , ,5 321[03] , , , , , ,0 321[05] , , , , , ,9 321[07] , , , , , ,9 321[09] , , , , , ,6 321[10] , , , , , ,8 322[01] , , , , , ,4 322[03] , , , , , ,9 322[06] , , , , , ,2 322[09] ,0 1 33, , , [10] , , , , , ,0 322[12] , , , , , ,3 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 14

15 Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 322[14] , , , , , ,7 322[15] , , [16] , , , , , ,1 322[19] , , , , , ,1 341[01] , , , , , ,5 341[02] , , , , , ,9 341[03] , , , , , ,2 341[04] , , , , , ,7 341[05] , , , , , ,7 341[07] , , , , , ,9 341[08] ,0 2 33, ,0 4 66, ,0 2 33,3 342[01] , , , , , ,4 342[02] , , , , , ,6 342[04] , , , , , ,0 343[01] , , , , , ,2 346[02] , , , , , ,8 346[03] , , , , , ,1 346[04] , , , , , ,0 348[02] , ,0 7 77,8 4 57,1 7 77,8 4 57,1 412[01] , , , , , ,8 419[01] , , , , , ,0 512[01] , , , , , ,7 512[02] , , , , , ,8 514[02] , , , , , ,5 514[03] , , , , , ,4 515[01] , , , , , ,1 razem , , , , , ,8 Tabela 2. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie łódzkim - technika i szkoły policealne Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. łódzkie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[02] ,0 1 25,0 1 20, ,0 4 80,0 1 25,0 311[04] , , , , , ,0 311[07] , , , , , ,6 311[08] , , , , , ,0 311[10] , , , , , ,0 311[13] , , , , , ,0 311[20] , , , , , ,9 311[22] , , , , , ,5 311[24] , , , , , ,3 311[28] , , , , , ,9 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 15

16 Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. łódzkie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[32] , , , , , ,0 311[34] , , , , , ,6 311[37] ,7 1 50,0 2 66, , ,0 2 66,7 311[39] , , , , , ,9 311[45] , , , , , ,9 311[50] , , , , , ,6 311[51] , , ,2 2 4, ,1 2 3,9 311[52] , , , , , ,9 311[55] , , , , , ,1 312[01] , , , , , ,7 312[02] , , , , , ,6 313[01] , , , , , ,5 313[07] , , ,8 4 17, ,8 3 13,0 314[05] ,0 9 69, ,0 1 7, ,0 1 7,7 315[01] , , , , , ,8 321[01] , , , , , ,0 321[02] , , , , , ,7 321[03] , , , , , ,4 321[05] , , , , , ,1 321[07] , , , , , ,5 321[09] , , , , , ,7 321[10] , , , , , ,2 322[01] , , , , , ,1 322[03] , , , , , ,9 322[06] , , , , , ,3 322[09] ,0 1 33, , , [10] , , , , , ,7 322[12] , , , , , ,8 322[14] , , , , , ,1 322[16] , , , , , ,3 322[19] , , , , , ,1 341[01] , , , , , ,6 341[02] , , , , , ,4 341[03] , , , , , ,9 341[04] , , , , , ,4 341[05] , , , , , ,7 341[07] , , , , , ,4 341[08] ,0 2 33, ,0 4 66, ,0 2 33,3 342[01] , , , , , ,5 342[02] , , , , , ,6 342[04] , , , , , ,2 343[01] , , , , , ,5 346[02] , , , , , ,1 346[03] , , ,0 6 42, ,0 6 42,9 346[04] , , , , , ,6 348[02] , ,0 7 77,8 4 57,1 7 77,8 4 57,1 412[01] , , , , , ,2 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 16

17 Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. łódzkie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 419[01] , , , , , ,6 512[01] , , , , , ,6 512[02] , , , , , ,0 514[02] , , , , , ,2 514[03] , , , , , ,5 515[01] , , , , , ,2 razem , , , , , ,0 Tabela 3. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie świętokrzyskim - technika i szkoły policealne Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. świętokrzyskie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[02] , , , , , ,4 311[04] , , , , , ,2 311[07] , , , , , ,3 311[08] , , , , , ,8 311[10] , , , , , ,0 311[19] ,3 7 58, ,3 2 16, ,3 2 16,7 311[20] , , , , , ,7 311[22] , , , , , ,3 311[24] , , , , , ,3 311[28] ,0 8 47, ,0 9 56, ,0 7 38,9 311[32] , , ,2 9 47, ,2 9 47,4 311[34] ,6 5 45, ,3 3 25, ,3 3 25,0 311[37] , , ,5 4 15, ,4 4 14,8 311[39] , ,0 1 50, ,0 311[45] , , , , , ,9 311[50] , , , , , ,3 311[52] , , , , , ,2 312[01] , , , , , ,0 312[02] , , ,6 6 10, ,8 5 8,5 313[01] , , ,0 3 75, ,0 3 75,0 315[01] , , , , , ,6 321[02] , , , , , ,8 321[03] , , , , , ,5 321[05] , , , , , ,8 321[07] , , , , , ,6 321[09] , , , , , ,5 321[10] , , , , , ,9 322[01] , , , , , ,6 322[06] , , , , , ,1 322[10] , , , , , ,3 322[12] , , , , , ,4 322[14] , , , , , ,1 322[15] , , Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 17

18 Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. świętokrzyskie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 322[16] , , , , , ,4 341[01] , , , , , ,2 341[02] , , , , , ,8 341[03] , , , , , ,4 341[04] , , , , , ,4 341[05] , , , , , ,4 341[07] , , , , , ,4 342[01] , , , , , ,1 342[02] , , ,7 2 16, ,9 2 12,5 342[04] , , , , , ,2 343[01] , , , , , ,9 346[02] , , , , , ,0 346[03] , , , , , ,3 346[04] , , , , , ,4 412[01] , , ,1 7 31, ,1 7 22,6 419[01] , , ,6 4 18, ,1 4 17,4 512[01] , , , , , ,1 512[02] ,0 4 44,4 8 66, , [02] , , , , , ,9 514[03] , , , , , ,3 515[01] , , , , , ,9 razem , , , , , ,7 Z przedstawionych powyżej zestawień wynika bardzo duże zróżnicowanie w ilości zdających w zależności od rodzaju zawodu. Obok zawodów chętnie wybieranych na terenie OKE w Łodzi, takich jak: 312[01] Technik informatyk (2118 zdających), 341[02] Technik ekonomista (1485 zdających), 341[04] Technik hotelarstwa (1373 zdających), 342[04] Technik logistyk (1155 zdających) czy 311[20] Technik mechanik (1031 zdających), prowadzone jest również kształcenie w zawodach unikatowych, takich jak: 321[01] Technik hodowca koni (22 zdających), 348[02] Technik archiwista (9 zdających) oraz 341[08] Technik turystyki wiejskiej (6 zdających). Frekwencja na egzaminie wyniosła 80,4% na etapie pisemnym oraz 84,5% na etapie praktycznym. Podobnie do lat ubiegłych obserwujemy wyższą zdawalność etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (86,1%), niż etapu praktycznego (61,1%). Jednocześnie warto odnotować, że z każdym rokiem wzrasta odsetek sukcesów na egzaminie zawodowym. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało (56,8%) osób, wśród których 922 osoby, to absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdawali tylko jeden etap egzaminu. 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 18

19 Rys. 1. Odsetek absolwentów techników i szkół policealnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 19

20 Tabela 4. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu zawodowego w okręgu technika i szkoły policealne Kod zawodu Etap pisemny Etap praktyczny Kod zawodu Etap pisemny Etap praktyczny Cz.1 Cz.2 Cz.1 Cz.2 311[02] 49,0% 58,9% 80,7% 322[01] 78,0% 75,0% 81,8% 311[04] 67,1% 64,9% 63,5% 322[03] 64,4% 74,5% 75,0% 311[07] 58,0% 68,2% 69,2% 322[06] 68,2% 75,3% 73,3% 311[08] 58,5% 65,4% 55,4% 322[09] 44,7% 60,0% 63,7% 311[10] 61,0% 67,2% 75,4% 322[10] 79,8% 75,9% 65,7% 311[13] 59,7% 65,2% 61,5% 322[12] 69,3% 66,0% 71,8% 311[19] 48,7% 48,8% 41,8% 322[14] 74,7% 70,9% 77,5% 311[20] 53,7% 62,7% 56,6% 322[15] ,0% 311[22] 64,6% 63,3% 81,1% 322[16] 63,2% 80,4% 76,3% 311[24] 61,3% 58,3% 73,5% 322[19] 59,2% 66,5% 70,4% 311[28] 52,5% 56,5% 72,2% 341[01] 70,9% 72,5% 79,7% 311[32] 66,4% 62,6% 65,6% 341[02] 72,6% 75,0% 72,0% 311[34] 51,6% 54,3% 64,1% 341[03] 67,8% 65,4% 67,8% 311[37] 49,8% 65,0% 51,5% 341[04] 72,3% 63,6% 65,6% 311[39] 73,1% 71,8% 75,3% 341[05] 67,6% 64,9% 75,0% 311[45] 69,4% 66,1% 76,0% 341[07] 57,1% 63,0% 82,2% 311[50] 55,1% 67,8% 57,4% 341[08] 51,3% 55,8% 71,2% 311[51] 54,5% 59,8% 37,7% 342[01] 61,7% 70,5% 75,7% 311[52] 66,3% 65,2% 79,4% 342[02] 74,0% 64,2% 53,4% 311[55] 79,3% 78,6% 83,6% 342[04] 74,2% 65,7% 76,3% 312[01] 60,6% 67,0% 74,7% 343[01] 63,9% 73,0% 71,2% 312[02] 61,5% 63,8% 51,2% 346[02] 79,6% 73,5% 81,2% 313[01] 66,9% 67,5% 78,0% 346[03] 82,1% 71,8% 68,3% 313[07] 65,0% 70,9% 58,5% 346[04] 61,2% 67,2% 77,1% 314[05] 54,0% 65,8% 50,4% 348[02] 68,5% 66,3% 66,4% 315[01] 78,7% 78,4% 72,6% 412[01] 56,4% 83,7% 58,6% 321[01] 69,0% 59,5% 83,1% 419[01] 68,5% 73,2% 64,8% 321[02] 62,8% 63,4% 68,3% 512[01] 68,5% 65,6% 76,7% 321[03] 52,2% 64,3% 72,6% 512[02] 65,7% 61,2% 68,8% 321[05] 74,6% 67,1% 73,9% 514[02] 60,1% 63,1% 76,6% 321[07] 73,9% 66,4% 69,8% 514[03] 63,3% 68,2% 72,2% 321[09] 56,1% 61,8% 73,7% 515[01] 61,9% 68,8% 68,9% 321[10] 65,1% 60,2% 75,9% 20

21 Spośród tegorocznych absolwentów, 28 laureatów i 74 finalistów turniejów oraz olimpiad zawodowych zostało zwolnionych z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych (przypisano im maksymalny wynik z tej części egzaminu). Rys. 2. Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad w technikach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 21

22 V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH, KTÓRE KSZTAŁCĄ W TYCH SAMYCH ZAWODACH, CO DWU- I TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych oraz w szkołach policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwui trzyletnie szkoły zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zdawało łącznie 4122 absolwentów (spośród 4743 zgłoszonych, z czego uprawnionych do zdawania egzaminu zawodowego po klasyfikacji końcoworocznej było 4366 osób) z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe odbywał się w szkole macierzystej. Etap praktyczny przeprowadzany był wyłącznie w upoważnionych ośrodkach egzaminacyjnych. Etap pisemny egzaminu zorganizowany był w 171 szkołach, natomiast etap praktyczny w 127 ośrodkach. W etapie praktycznym wzięło udział 517 egzaminatorów (tabela 5). Etap pisemny obserwowany był przez 3 obserwatorów, będących pracownikami Kuratorium Oświaty w Łodzi (delegatury w Sieradzu i Skierniewicach), natomiast etap praktyczny przez 5 obserwatorów, będących pracownikami organów prowadzących (Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Starostwo Powiatowe w Końskich), Kuratorium Oświaty w Łodzi (2 obserwacje) oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Spośród tegorocznych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych jedna osoba została zwolniona z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (finalista turnieju, który otrzymał maksymalny wynik na dyplomie z tej części egzaminu). W tegorocznej sesji egzaminacyjnej żadnemu z absolwentów nie unieważniono egzaminu, zarówno w etapie pisemnym jak i praktycznym. W trakcie egzaminu z etapu praktycznego decyzję o rezygnacji podjęło 39 osób. Podstawowym kryterium przydziału uczniów do ośrodków egzaminacyjnych była odległość pomiędzy miejscem nauki a ośrodkiem. Zawodami, dla których nie udało się zorganizować ośrodka egzaminacyjnego na terenie działania OKE Łódź były: 713[01] Dekarz oraz 833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych zdający zostali skierowani na etap praktyczny do ośrodka egzaminacyjnego działającego na terenie OKE Jaworzno; 22

23 734[02] Introligator zdający zostali skierowani na etap praktyczny do ośrodka egzaminacyjnego działającego na terenie OKE Warszawa; 742[02] Koszykarz plecionkarz zdający zostali skierowani na etap praktyczny do ośrodka egzaminacyjnego działającego na terenie OKE Poznań. Na podstawie analizy protokołów oraz arkuszy obserwacji nie stwierdzono w bieżącym roku problemów z organizacją egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwui trzyletnie szkoły zawodowe. Sprawny przebieg egzaminu przypisać należy rzetelnej pracy kierowników ośrodków egzaminacyjnych, którzy odpowiadali za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w etapie praktycznym. W wyniku analizy dokumentacji egzaminacyjnej, podobnie jak w latach ubiegłych, stwierdzono występowanie błędów technicznych popełnianych przez egzaminatorów. Dostrzeżone błędy zostały poprawione. Tabela 5. Wykaz liczby egzaminatorów z podziałem na zawody Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba egzaminatorów 313[05] Fotograf 3 512[05] Kucharz małej gastronomii [02] Opiekun medyczny [01] Fryzjer [01] Sprzedawca [01] Rolnik 6 621[01] Ogrodnik [02] Betoniarz-zbrojarz 3 712[06] Murarz [02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 7 713[05] Posadzkarz 9 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [01] Malarz-tapeciarz 8 714[03] Lakiernik 3 721[03] Blacharz samochodowy 6 722[02] Operator obrabiarek skrawających 6 722[03] Ślusarz [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [05] Elektromechanik [01] Monter-elektronik 9 725[03] Monter mechatronik 5 741[01] Cukiernik [02] Piekarz 6 741[03] Rzeźnik-wędliniarz 3 742[01] Stolarz 8 743[01] Krawiec 6 826[01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 3 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3 razem 517 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 23

24 VI. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH, KTÓRE KSZTAŁCĄ W TYCH SAMYCH ZAWODACH, CO DWU- I TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE Tabela 6. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu - zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 313[05] , , , , ,0 8 38,1 512[05] , , , , , ,1 513[02] , , , , , ,8 514[01] , , , , , ,1 522[01] , , , , , ,6 613[01] ,0 3 75, ,0 4 80, ,0 3 60,0 621[01] , , , , , ,8 712[01] ,5 4 57,1 6 75, ,0 7 87,5 4 57,1 712[02] [06] , , , , , ,3 713[01] , , [02] , , , , , ,9 713[05] , , , , , ,4 713[06] , , , , , ,6 714[01] , , , , , ,6 714[03] , ,8 7 38, , ,0 6 33,3 721[03] , , , , , ,1 722[02] ,3 3 30,0 8 66,7 1 12, , [03] , , , , , ,5 723[02] , , , , , ,2 723[03] , , , , , ,8 723[04] , , , , , ,7 724[01] , , , , , ,5 724[02] , , , , , ,5 724[05] , , , , , ,0 725[01] , , , , , ,7 725[03] , , , , , ,0 734[02] ,0 8 88, , , ,0 8 88,9 741[01] , , , , , ,5 741[02] , , , , ,4 9 52,9 741[03] ,0 1 25,0 2 40, ,0 4 80,0 1 25,0 742[01] , , , , , ,3 742[02] [01] , , , , , ,7 826[01] ,7 3 50,0 4 57,1 3 75, ,0 2 28,6 833[01] , , , , ,0 9 69,2 913[01] , , , , , ,8 razem , , , , , ,3 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 24

25 Tabela 7. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie łódzkim - zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. łódzkie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 313[05] , , , , ,0 8 38,1 512[05] , , , , , ,7 513[02] , , , , , ,7 514[01] , , , , , ,7 522[01] , , , , , ,9 613[01] ,7 1 50, , , ,0 2 66,7 621[01] , , , , , ,8 712[02] [06] , , , , , ,9 713[01] , , [02] , , , , , ,6 713[06] , , , , , ,9 714[01] ,0 2 28,6 5 71, , ,0 2 28,6 714[03] ,9 6 75,0 7 77, , ,0 6 66,7 721[03] , , , , , ,7 722[02] ,0 3 33,3 8 80,0 1 12,5 9 90, [03] , , , , , ,7 723[02] , , , , , ,0 723[03] , , , , , ,1 723[04] , , , , , ,5 724[01] , , , , , ,7 724[02] , , , , , ,2 724[05] , , , , , ,4 725[01] , , , , , ,0 725[03] , , , , , ,0 734[02] ,0 8 88, , , ,0 8 88,9 741[01] , , , , , ,9 741[02] ,0 9 69,2 9 69, , ,0 8 61,5 741[03] ,0 1 25,0 2 50, , ,0 1 25,0 742[01] , , , , , ,0 742[02] [01] ,3 9 52, , , ,8 9 50,0 826[01] ,7 3 50,0 4 57,1 3 75, ,0 2 28,6 833[01] , , , , ,0 9 69,2 913[01] , , , , , ,8 razem , , , , , ,2 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 25

26 Tabela 8. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie świętokrzyskim- zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. świętokrzyskie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 513[02] , , , , , ,0 514[01] , , , , , ,4 522[01] , , , , , ,8 613[01] , , ,0 1 50, ,0 1 50,0 712[01] ,5 4 57,1 6 75, ,0 7 87,5 4 57,1 713[02] , , , , , ,7 713[06] , , , , , ,7 714[03] ,0 4 44, , [03] , , , , , ,6 722[02] , , [03] , , , , , ,8 723[02] , , , , ,1 9 33,3 723[03] , , , , , ,0 723[04] , , , , , ,8 724[01] , , , , , ,3 724[02] , , , , , ,2 724[05] , , , , , ,4 725[01] ,0 8 88,9 8 88, , ,0 8 88,9 725[03] [01] , , , , , ,5 741[02] ,0 1 25,0 3 60,0 2 66,7 4 80,0 1 25,0 741[03] [01] , , , , , ,6 743[01] ,0 2 33,3 2 33, , ,0 1 16,7 razem , , , , , ,2 W bieżącym roku etap pisemny zdało 79,4% absolwentów oraz 93,2%, którzy przystąpili praktycznego. Łącznie dyplom otrzymało 2858 (69,3%) zdających egzamin, wśród których 129 osób, to absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdawali tylko jeden etap egzaminu. Należy zwrócić uwagę, że zdawalność egzaminu w zasadniczych szkołach zawodowych oraz w szkołach policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwui trzyletnie szkoły zawodowe była wyższa niż w technikach i szkołach policealnych. Największa liczba osób zgłosiła się do egzaminu w zawodzie 512[05] Kucharz małej gastronomii (977 zdających), 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych (589 zdających) oraz 522[01] Sprzedawca (426 zdających). Na uwagę zasługuje również wysoka frekwencja na egzaminie, która wyniosła 94,4%. 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 26

27 Rys. 3. Odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 27

28 VII. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Tabela 9. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu młodociani pracownicy Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 313[05] , , , [05] , , , , , ,2 514[01] , , , , , ,6 522[01] , , , , , ,9 613[01] ,0 2 66, ,0 2 66, ,0 1 33,3 712[06] , , , , , ,2 713[01] , , [02] ,0 5 83,3 5 83, , ,0 5 83,3 713[05] , , ,9 4 26, ,2 4 25,0 713[06] , , , , , ,3 714[03] , ,5 7 41, , ,0 6 35,3 721[03] ,0 3 75,0 3 75, , ,0 3 75,0 722[03] ,0 2 66,7 2 66, , [03] , , , , , ,0 723[04] , , , , , ,0 724[01] ,0 5 62,5 6 75,0 5 83, ,0 5 62,5 724[02] , , , , , ,2 741[01] , , , , , ,7 741[02] ,0 6 54,5 9 81,8 8 88, ,0 6 54,5 741[03] ,7 1 50,0 1 33, ,0 2 66,7 1 50,0 742[01] , , , , [01] [01] , , , , ,0 9 69,2 913[01] , ,0 - - razem , , , , , ,1 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 1025 osób mających status młodocianego pracownika. W tej grupie zdających zwraca uwagę wysoka frekwencja, szczególnie na etapie pisemnym (94,6%). Zdawalność etapu praktycznego wypadła lepiej niż etapu pisemnego i wyniosła 93,6%. 72,1% osób przystępujących do egzaminu otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, co jest wynikiem gorszym od lat ubiegłych. 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 28

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2011 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. 311103 Technik analityk - - - 12 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 53-311104 Technik geodeta - - - - 1-5 - 10 - - - - 10 - - - - - 11-8 67 4 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski 311103 Technik analityk - - - 9 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-311104 Technik geodeta - 9-23 13 3 - - 13 5 19 1 - - 8 1 9 7 - - - - 20 11 3 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57-16 311104 Technik geodeta 9 10 - - 12-13 20 - - 15 10 - - 1 - - 2-32 9 18 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. Łódź, sierpień 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a l e t n ia Jaworzno, sierpień 2006 Jaworzno, 5 sierpnia 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo łódzkie Łódź, grudzień 207 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo