SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA

2 2

3 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W SESJI LETNIEJ 2014 ROKU SZKOLENIE DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH ZGŁASZANIE UCZNIÓW I SŁUCHACZY DO EGZAMINÓW PRZEPROWADZENIE ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU PRZEPROWADZENIE ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU EGZAMINATORZY POWOŁANI DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW EGZAMINATORZY POWOŁANI DO SPRAWDZANIA I OCENIANIA PRAC EGZAMINACYJNYCH WYNIKI EGZAMINU ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W CYKLU DWULETNIM KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05] SPRZEDAWCA 522[01] OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] POSADZKARZ 713[05] FOTOGRAF 313[05] WYNIKI EGZAMINU ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W CYKLU TRZYLETNIM MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723[04] TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 713[06] FRYZJER 514[01] ELEKTRYK 724[01] CUKIERNIK 741[01] MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 723[03] MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723[02] MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 713[02] ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 724[02] STOLARZ 742[01] ŚLUSARZ 722[03] MONTER-ELEKTRONIK 725[01] PIEKARZ 741[02] MURARZ 712[06] BLACHARZ SAMOCHODOWY 721[03] OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOZYWCZEGO 827[01] PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01] MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH 713[09] DRUKARZ 825[01] WYNIKI EGZAMINU KSZTAŁCENIE W TECHNIKACH I SZKOŁACH POLICEALNYCH TECHNIK INFORMATYK 312[01] TECHNIK EKONOMISTA 341[02] TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311[52] TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO 321[10] TECHNIK MECHANIK 311[20] TECHNIK BUDOWNICTWA 311[04] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] TECHNIK LOGISTYK 342[04] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07] KUCHARZ 512[02] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] TECHNIK ELEKTRYK 311[08] TECHNIK ROLNIK 321[05] TECHNIK AGROBIZNESU 341[01] TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 321[07] TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] TECHNIK GEODETA 311[10] TECHNIK MECHATRONIK 311[50] TECHNIK TELEINFORMATYK 312[02] FOTOTECHNIK 313[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311[22] KELNER 512[01] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 311[24] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514[03] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] TECHNIK SPEDYTOR 342[02] TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 321[09]

4 5.37. TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 311[31] TECHNIK MASAŻYSTA 322[12] RATOWNIK MEDYCZNY 322[06] TECHNIK OGRODNIK 321[03] TECHNIK DROGOWNICTWA 311[45] TECHNIK ANALITYK 311[02] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH 311[39] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 515[01] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 311[34] TECHNIK POLIGRAF 311[28] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01] TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 314[05] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 412[01] PODSUMOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU SESJI LETNIEJ EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH MŁODOCIANI PRACOWNICY EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZDAJĄCY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ETAP PISEMNY CZĘŚĆ I EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ETAP PISEMNY CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE WYNIKÓW ETAPU PRAKTYCZNEGO ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW CZTEROLETNICH TECHNIKÓW, SZKÓŁ POLICEALNYCH I TECHNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH ZDAJĄCY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH ETAP PISEMNY CZĘŚĆ I EGZAMIN DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH ETAP PISEMNY CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE WYNIKÓW ETAPU PRAKTYCZNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH ZESTAWIENIE DANYCH I WYNIKÓW W LATACH WYNIKI EGZAMINÓW ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LATACH WYNIKI EGZAMINÓW ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH W LATACH

5 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE W sesji letniej 2014 roku egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe został przeprowadzony dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych w 109 zawodach, w których kształcenie odbywało się na terenie województwa go. Egzamin składał się z dwóch etapów etapu pisemnego i etapu praktycznego. W obydwu etapach sprawdzane były umiejętności zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów. Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego są opublikowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2010 roku, Nr 103, poz. 652 z późn. zmianami). Etap pisemny zdawany był w szkołach, które ukończyli absolwenci, a etap praktyczny w ośrodkach egzaminacyjnych upoważnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami). Egzamin został zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół zawodowych składa się z dwóch części. W części I zdający rozwiązują zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Część pierwsza testu pisemnego obejmuje trzy obszary wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Część druga obejmuje dwa obszary wymagań: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego 50 części I i 20 zadań w części II. Rozwiązanie wszystkich zadań polega na wyborze jednej z czterech odpowiedzi (zadania zamknięte). Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. Zdający zdał ten etap egzaminu, jeżeli uzyskał: z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, czyli 25 punktów, z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, czyli 6 punktów. Etap praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego obejmującego opracowanie projektu realizacji określonych prac albo opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie pracy lub prac na stanowisku wyposażonym do wykonania tej pracy / prac zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. W sesji letniej 2014 roku w województwie mazowieckim prace określone w zadaniu egzaminacyjnym były wykonywane przez zdających na wyposażonych stanowiskach w zawodach: technik prac biurowych, asystent operatora dźwięku, ratownik medyczny, technik 5

6 ekonomista, technik geodeta, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechatronik, technik teleinformatyk, fototechnik, technik telekomunikacji, technik analityk, technik rachunkowości, technik pojazdów samochodowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik gazownictwa. Etap praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych polega na wykonaniu zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym do wykonania prac określonych w zadaniu egzaminacyjnym zgodnie ze standardem wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu w danym zawodzie. Czas trwania etapu praktycznego określa informator dla danego zawodu. Zdający zdał ten etap egzaminu, jeżeli uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania każdego z etapów egzaminu (etap pisemny i etap praktyczny) oraz możliwy sposób dostosowania egzaminu określa komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Absolwent, który uzyskał wymaganą liczbę punktów z obu etapów, ma zdany egzamin i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu Europass. 2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W SESJI LETNIEJ 2014 ROKU 2.1. SZKOLENIE DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przeprowadziła w związku z organizacją sesji letniej 2014 roku konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół zawodowych, kierowników ośrodków egzaminacyjnych oraz przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny. Konferencje poświęcone przygotowaniu egzaminów zawodowych w sesji czerwcowej 2014 roku na terenie województwa go odbywały się od 8 maja do 19 maja 2014 roku. W październiku 2014 roku odbędą się konferencje podsumowujące przebieg egzaminów w zakończonej sesji egzaminacyjnej. Tematy omawiane podczas spotkań szkoleniowych: procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu, harmonogram przeprowadzania egzaminu w technikach i szkołach policealnych w zawodach, dla których niezbędne jest specjalne wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, upoważnianie szkół i placówek do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu, scenariusze przeprowadzenia etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu, dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do szkół i ośrodków egzaminacyjnych, instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi do etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu, przekazywanie do OKE dokumentacji z etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu, zadania przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących, zadania kierowników ośrodków egzaminacyjnych, zadania przewodniczących i członków zespołów nadzorujących etap praktyczny, zadania przewodniczących i członków zespołów egzaminacyjnych, wnioski z organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej, komunikowanie ów po przeprowadzonej sesji egzaminacyjnej. 6

7 2.2. ZGŁASZANIE UCZNIÓW I SŁUCHACZY DO EGZAMINÓW Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 36 zawodach kształconych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej zostało zgłoszonych uczniów i absolwentów, a w 73 zawodach kształconych na poziomie technikum i szkoły policealnej zostało zgłoszonych uczniów, słuchaczy i absolwentów PRZEPROWADZENIE ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU 23 czerwca 2014 r. do etapu pisemnego w 210 technikach, 66 technikach uzupełniających i 160 szkołach policealnych absolwentów. W 133 zasadniczych szkołach zawodowych absolwentów. Za zorganizowanie i przeprowadzenie etapu pisemnego egzaminu zawodowego w szkole odpowiedzialny był dyrektor szkoły przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego. Typ szkoły Ogółem Szkoły niepubliczne z uprawnieniami Szkoły publiczne publicznej Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła policealna Technikum uzupełniające Typy szkół, z których absolwenci przystąpili do egzaminu 2.4. PRZEPROWADZENIE ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W dniach czerwca 2014 r. do etapu praktycznego egzaminu w 73 zawodach absolwentów techników i szkół policealnych. L.p. kod liczba ośrodków nazwa zawodu zawodu egzaminacyjnych [02] technik analityk [04] technik budownictwa [06] technik dróg i mostów kolejowych [07] technik elektronik [08] technik elektryk [10] technik geodeta [12] technik geolog [20] technik mechanik [22] technik mechanizacji rolnictwa [24] technik ochrony środowiska [28] technik poligraf [31] technik technologii chemicznej [32] technik technologii drewna [34] technik technologii odzieży [35] technik technologii wyrobów skórzanych [37] technik telekomunikacji [39] technik urządzeń sanitarnych [45] technik drogownictwa [47] technik elektroenergetyk transportu szynowego [50] technik mechatronik [51] technik cyfrowych procesów graficznych [52] technik pojazdów samochodowych [54] technik energetyk [01] technik informatyk [02] technik teleinformatyk [01] fototechnik [06] asystent operatora dźwięku 1 7

8 L.p. kod liczba ośrodków nazwa zawodu zawodu egzaminacyjnych [05] technik mechanik lotniczy [06] technik awionik [01] technik bezpieczeństwa i higieny pracy [01] technik hodowca koni [02] technik leśnik [03] technik ogrodnik [05] technik rolnik [07] technik architektury krajobrazu [09] technik technologii żywności [10] technik żywienia i gospodarstwa domowego [12] technik przetwórstwa mleczarskiego [03] higienistka stomatologiczna [06] ratownik medyczny [10] technik farmaceutyczny [12] technik masażysta [13] technik ortopeda [14] technik weterynarii [16] technik optyk [17] protetyk słuchu [19] technik elektroradiolog [21] opiekunka dziecięca [01] technik agrobiznesu [02] technik ekonomista [03] technik handlowiec [04] technik hotelarstwa [05] technik obsługi turystycznej [07] technik organizacji usług gastronomicznych [08] technik turystyki wiejskiej [01] technik organizacji reklamy [02] technik spedytor [04] technik logistyk [05] technik transportu drogowego [01] technik administracji [04] opiekun w domu pomocy społecznej [09] florysta [02] technik archiwista [01] technik rachunkowości [01] technik prac biurowych [01] technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych [02] technik usług pocztowych i finansowych [01] kelner [02] kucharz [02] technik usług fryzjerskich [03] technik usług kosmetycznych [01] technik ochrony fizycznej osób i mienia [01] technik księgarstwa 1 Razem 1050 Ośrodki egzaminacyjne w zawodach kształconych na poziomie technikum etap praktyczny W dniach 01 lipca - 16 lipca 2014 r. do etapu praktycznego egzaminu w 36 zawodach absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Egzamin odbyły się w 39 ośrodkach egzaminacyjnych (42 szkołach, 9 CKP, 3 CKZiU i 2 Pracodawców) - upoważnionych przez Dyrektora OKE w Warszawie. Za zorganizowanie i przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu odpowiedzialny był dyrektor szkoły/placówki - kierownik ośrodka. W zawodzie mechanik maszyn i urządzeń drogowych absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej zostali skierowani na etap praktyczny egzaminu do ośrodka egzaminacyjnego na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. 8

9 L.p. kod liczba ośrodków nazwa zawodu zawodu egzaminacyjnych [05] Fotograf [05] Kucharz małej gastronomii [02] Opiekun medyczny [01] Fryzjer [01] Sprzedawca [01] Rolnik [01] Ogrodnik [02] Cieśla [06] Murarz [01] Dekarz [02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych [05] Posadzkarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [08] Monter izolacji budowlanych [03] Lakiernik [03] Blacharz samochodowy [02] Operator obrabiarek skrawających [03] Ślusarz [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [05] Elektromechanik [01] Monter-elektronik [02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych [02] Introligator [01] Cukiernik [02] Piekarz [01] Stolarz [01] Krawiec [03] Tapicer [01] Drukarz [01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 Razem : 39 Ośrodki egzaminacyjne w zawodach kształconych na poziomie ZSZ etap praktyczny 2.5. EGZAMINATORZY POWOŁANI DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW W sesji letniej 2014 r. zgodnie z 129 ust. 4 i ust. 4a rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 z 2007r., poz. 562 z późniejszymi zmianami) przewodniczącymi zespołów nadzorujących etap praktyczny egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych byli nauczyciele, z tym, że do pełnienia funkcji przewodniczącego ZNEP kierownicy ośrodków egzaminacyjnych wyznaczali najczęściej nauczycieli będących egzaminatorami. W etapie praktycznym egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych pracę zdających obserwowali i oceniali egzaminatorzy właściwi dla zawodu, w którym był przeprowadzany egzamin. 9

10 W 36 zawodach powołano do pracy w zespołach egzaminacyjnych egzaminatorów wpisanych do ewidencji OKE w Warszawie. L.p. kod zawodu nazwa zawodu 10 liczba egzaminatorów pracujących w sesji letniej 2013 roku [03] Blacharz samochodowy [02] Cieśla [01] Cukiernik [01] Dekarz [01] Drukarz [05] Elektromechanik [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk [05] Fotograf [01] Fryzjer [02] Introligator [01] Krawiec [05] Kucharz małej gastronomii [03] Lakiernik [04] Mechanik pojazdów samochodowych [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [01] Monter - elektronik [02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych [09] Monter izolacji przemysłowych [02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych [06] Murarz [01] Ogrodnik [01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [02] Operator obrabiarek skrawających [02] Opiekun medyczny [02] Piekarz [05] Posadzkarz [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [01] Rolnik [01] Sprzedawca [01] Stolarz [03] Ślusarz [03] Tapicer [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 25 Razem: 397 Liczba egzaminatorów pracujących w sesji letniej 2012r. w zawodach kształconych na poziomie ZSZ

11 W zawodach: drukarz, elektryk, fryzjer, introligator, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, piekarz, sprzedawca niektórzy egzaminatorzy pracowali w więcej niż jednym ośrodku egzaminacyjnym EGZAMINATORZY POWOŁANI DO SPRAWDZANIA I OCENIANIA PRAC EGZAMINACYJNYCH W sesji letniej 2014 roku Dyrektor OKE w Warszawie powołał 27 zespołów egzaminatorów do sprawdzenia i oceny prac w 19 zawodach. W zespołach pracowało 185 egzaminatorów. Ponadto 109 egzaminatorów wpisanych do ewidencji OKE w Warszawie powołano do zespołów pracujących na terenie innych komisji okręgowych. Sprawdzanie prac egzaminacyjnych odbyło się w ośrodku w Warszawie. Powołani przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej koordynatorzy nadzorowali przebieg sprawdzania i oceniania prac zgodnie z obowiązującymi Procedurami sprawdzania przez egzaminatorów prac egzaminacyjnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkól policealnych. 11

12 3. WYNIKI EGZAMINU ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W CYKLU DWULETNIM KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05] do egzaminu zgłoszono: 200 : 154 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 28,86% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,22% 93,33% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 149 0,46 22, ,4 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Aby zaliczyć część I etapu pisemnego egzaminu należało uzyskać 25 punktów z 50 możliwych do uzyskania. Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 12

13 Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie kucharz małej gastronomii, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 24 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 17 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 9 zadań. Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W zawodzie kucharz małej gastronomii zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu jednego tematu: przygotowanie wskazanych potraw małej gastronomii z określonych surowców i półproduktów. W obszarach standardu zdający mogli uzyskać maksymalnie: planować czynności związane z wykonaniem zadania 4 punkty, organizować stanowisko pracy 4 punkty, wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 22 punkty, prezentować efekt wykonanego zadania 2 punkty. Aby zaliczyć etap zdający musieli uzyskać 24 punkty z 32 możliwych do zdobycia. 13

14 zadań średni 45 0,82 26, ,7 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Średnia czynności w obszarach etapu praktycznego egzaminu 14

15 ZAWODY, W KTÓRYCH DO EGZAMINU PRZYSTĄPOŁO MNIEJ NIŻ 100 OSÓB 3.2. SPRZEDAWCA 522[01] do egzaminu zgłoszono: 36 : 20 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 66,67% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,00% 75,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 18 0,59 29, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 4 0,82 26, ,7 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 3.3. OGRODNIK 621[01] do egzaminu zgłoszono: 16 : 13 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje 13 4 zawodowe 30,77% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,64% 83,33% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU 15

16 średni 13 0,61 30, ,2 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 6 0,83 19, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 3.4. OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] do egzaminu zgłoszono: 7 : 3 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje 2 2 zawodowe 100,00% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,00% 100,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 2 0,65 32, ,07 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 2 0,83 26, ,1 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 16

17 3.5. LAKIERNIK 714[03] do egzaminu zgłoszono: 6 : 1 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje 1 0 zawodowe 00,00% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 1 0, Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 3.6. POSADZKARZ 713[05] do egzaminu zgłoszono: 4 : 3 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje 1 0 zawodowe 00,00% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,67% 100,0% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni , Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu

18 ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 3 0, ,7 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 3.7. FOTOGRAF 313[05] do egzaminu zgłoszono: 4 : 3 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje 3 1 zawodowe 33,33% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 3 0,57 28, ,2 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 18

19 4. WYNIKI EGZAMINU ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W CYKLU TRZYLETNIM 4.1. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723[04] do egzaminu zgłoszono: 785 : 709 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 65,32% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,87% 90,69% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 695 0,56 27, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Aby zaliczyć część I etapu pisemnego egzaminu należało uzyskać 25 punktów z 50 możliwych do uzyskania. Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 19

20 Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 19 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 23 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 8 zadań. Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu jednego z dwóch tematów: wykonanie naprawy określonego układu lub podzespołu pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją. diagnozowanie stanu technicznego i obsługa wskazanego pojazdu samochodowego. W obszarach standardu zdający mogli uzyskać maksymalnie: planować czynności związane z wykonaniem zadania 3 punkty, organizować stanowisko pracy 3 punkty, 20

21 wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 20 punktów, prezentować efekt wykonanego zadania 2 punkty. Aby zaliczyć etap zdający musieli uzyskać 21 punktów z 28 możliwych do zdobycia. średni 580 0,81 22, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Średnia czynności w obszarach etapu praktycznego egzaminu 21

22 4.2. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 713[06] do egzaminu zgłoszono: 244 : 216 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 92,52% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,94% 98,94% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 214 0,76 37, ,0 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Aby zaliczyć część I etapu pisemnego egzaminu należało uzyskać 25 punktów z 50 możliwych do uzyskania. Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: 22

23 czytać ze zrozumieniem 28 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 16 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu jednego z trzech tematów: wykonanie wskazanego wykończenia powierzchni ściany na wyznaczonym fragmencie zgodnie z dokumentacją, wykonanie wskazanego fragmentu podłogi w zadanej technologii zgodnie z dokumentacją, wykonanie wskazanego elementu aranżacji wnętrza na podstawie dokumentacji. W obszarach standardu zdający mogli uzyskać maksymalnie: planować czynności związane z wykonaniem zadania 4 punkty, organizować stanowisko pracy 4 punkty, wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pożarowej oraz ochrony środowiska 22 punkty, prezentować efekt wykonanego zadania 2 punkty, Aby zaliczyć etap zdający musieli uzyskać 24 punkty z 32 możliwych do zdobycia. 23

24 zadań średni 189 0,84 26, ,1 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Średnia czynności w obszarach etapu praktycznego egzaminu 4.3. FRYZJER 514[01] do egzaminu zgłoszono: 197 : 186 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 66,85% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło:

25 ,90% 91,77% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 184 0,56 27, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Aby zaliczyć część I etapu pisemnego egzaminu należało uzyskać 25 punktów z 50 możliwych do uzyskania. Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie fryzjer, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 25 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 21 zadania, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 4 zadań. 25

26 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W zawodzie fryzjer zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu jednego z dwóch tematów: wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami. wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami. W obszarach standardu zdający mogli uzyskać maksymalnie: planować czynności związane z wykonaniem zadania 3 punkty, organizować stanowisko pracy 4 punkty, wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 23 punkty, prezentować efekt wykonanego zadania 2 punkty. Aby zaliczyć etap zdający musieli uzyskać 24 punkty z 32 możliwych do zdobycia. średni 158 0,83 26, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 26

27 Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Średnia czynności w obszarach etapu praktycznego egzaminu 4.4. ELEKTRYK 724[01] do egzaminu zgłoszono: 162 : 152 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 44,67% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,84% 83,97% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 27

28 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 150 0,49 24, ,4 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Aby zaliczyć część I etapu pisemnego egzaminu należało uzyskać 25 punktów z 50 możliwych do uzyskania. Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu. Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie elektryk, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 24 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 17 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 9 zadań. 28

29 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W zawodzie elektryk zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu jednego z dwóch tematów: wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przyłączem do sieci zgodnie z dokumentacją, wykonanie i uruchomienie określonego układu elektrycznego zgodnie z dokumentacją. W obszarach standardu zdający mogli uzyskać maksymalnie: planować czynności związane z wykonaniem zadania 4 punkty, organizować stanowisko pracy 4 punkty, wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 18 punktów, prezentować efekt wykonanego zadania 2 punkty. Aby zaliczyć etap zdający musieli uzyskać 21 punktów z 28 możliwych do zdobycia. 29

30 zadań średni 131 0,83 23, ,1 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Średnia czynności w obszarach etapu praktycznego egzaminu 30

31 4.5. CUKIERNIK 741[01] do egzaminu zgłoszono: 162 : 146 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 71,23% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,44% 92,13% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 146 0,58 29, ,8 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Aby zaliczyć część I etapu pisemnego egzaminu należało uzyskać 25 punktów z 50 możliwych do uzyskania. Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie cukiernik, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 20 zadań, 31

32 przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 24 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. Średnia obszarach części I etapu pisemnego Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W zawodzie cukiernik zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu jednego z dwóch tematów: przygotowanie określonego półproduktu do formowania wskazanego sortymentu cukierków, wytwarzanie określonego asortymentu wyrobu ciastkarskiego. W obszarach standardu zdający mogli uzyskać maksymalnie: planować czynności związane z wykonaniem zadania 3 punkty, organizować stanowisko pracy 3 punkty, wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 16 punktów, prezentować efekt wykonanego zadania 2 punkty. Aby zaliczyć etap zdający musieli uzyskać 18 punktów z 24 możliwych do zdobycia. 32

33 średni 127 0,86 20, ,4 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Średnia czynności w obszarach etapu praktycznego egzaminu 33

34 4.6. MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 723[03] do egzaminu zgłoszono: 127 : 116 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 76,72% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,41% 100,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 116 0,68 33, ,7 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Aby zaliczyć część I etapu pisemnego egzaminu należało uzyskać 25 punktów z 50 możliwych do uzyskania. Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: 34

35 czytać ze zrozumieniem 18 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 22 zadania, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 10 zadań. Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU W zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności praktyczne z zakresu jednego z dwóch tematów: wykonanie określonego zakresu prac polowych z zastosowaniem maszyn lub urządzeń rolniczych. wykonanie określonej naprawy wskazanej maszyny lub urządzenia rolniczego. W obszarach standardu zdający mogli uzyskać maksymalnie: planować czynności związane z wykonaniem zadania 3 punkty, organizować stanowisko pracy 3 punkty, wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 24 punkty, prezentować efekt wykonanego zadania 2 punkty. Aby zaliczyć etap zdający musieli uzyskać 24 punkty z 32 możliwych do zdobycia. 35

36 zadań średni 105 0,88 27, ,1 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Średnia czynności w obszarach etapu praktycznego egzaminu 36

37 ZAWODY, W KTÓRYCH DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ 100 OSÓB 4.7. MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723[02] do egzaminu zgłoszono: 111 : 105 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 61,76% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,14% 91,40% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 102 0,54 26, ,4 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 93 0,73 23, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 4.8. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 713[02] do egzaminu zgłoszono: 111 : 96 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 87,37% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,74% 100,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 37

38 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 95 0,70 35, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 89 0,88 27, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 4.9. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 724[02] do egzaminu zgłoszono: 97 : 95 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 88,42% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,21% 98,89% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 95 0,69 34, ,4 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU średni 90 0,91 25, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 38

39 4.10. STOLARZ 742[01] do egzaminu zgłoszono: 66 : 61 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 79,31% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,13% 96,49% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 49 0,52 25, ,5 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 42 0,83 23,14 23, ,91 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu ŚLUSARZ 722[03] do egzaminu zgłoszono: 62 : 57 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 70,91% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,89% 90,70% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 39

40 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 55 0,56 27, ,0 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU średni 43 0,86 27, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu MONTER-ELEKTRONIK 725[01] do egzaminu zgłoszono: 61 : 56 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 60,00% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,21% 68,75% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 55 0,52 25, ,0 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 48 22,08 23, ,2 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 40

41 4.13. PIEKARZ 741[02] do egzaminu zgłoszono: 43 : 38 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje 38 6 zawodowe 15,79% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,88% 96,55% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 38 0,40 19,87 19, ,8 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 29 0,86 20, ,6 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu MURARZ 712[06] do egzaminu zgłoszono: 33 : 31 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 70,97% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,97% 100,0% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 41

42 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 31 0,53 26, ,8 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 30 0,85 26,87 26, ,2 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu BLACHARZ SAMOCHODOWY 721[03] do egzaminu zgłoszono: 23 : 21 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 60,00% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,57% 100,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 20 0,56 27,70 26, ,4 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 11 0,90 25, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 42

43 4.16. OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOZYWCZEGO 827[01] do egzaminu zgłoszono: 18 : 17 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 94,12% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,12% 100,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 17 0,66 32, ,0 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 17 0,84 23, ,6 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 913[01] do egzaminu zgłoszono: 20 : 16 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 100,00% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,50% 100,0% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 43

44 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 16 0,79 39,44 38, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU średni 14 0,87 24,00 24, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH 713[09] do egzaminu zgłoszono: 13 : 13 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 84,62% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,64% 100,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 13 0,65 32, ,4 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 13 0,95 22, ,7 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 44

45 4.19. DRUKARZ 825[01] do egzaminu zgłoszono: 12 : 12 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje 12 8 zawodowe 66,67% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,67% 100,00% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 12 0,61 30,33 31, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU zadań średni 11 0,89 28, ,3 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 45

46 POZOSTAŁE ZAWODY (poniżej 10 osób do egzaminu) zawód kod zawodu do egzaminu zgłoszono do egzaminu etap pisemny etap praktyczny zaliczyło zaliczyło dyplom otrzymało CIEŚLA 712[02] TAPICER 743[03] ROLNIK 613[01] DEKARZ 713[01] 9 7 KRAWIEC 743[01] ,82% 100,00% 72,73% ,00% 100,00% 54,55% ,64% 100,00% 54,55% ,00% 100,00% 100,00% ,00% 100,00% 60,00% MONTER SIECI I URZADZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH 725[02] [01] ,00% 100,00 25,00% ,00% - 50,00% ELEKTROMECHANIK 724[05] ,00% 0,00% 0,00% 46

47 5. WYNIKI EGZAMINU KSZTAŁCENIE W TECHNIKACH I SZKOŁACH POLICEALNYCH 5.1. TECHNIK INFORMATYK 312[01] do egzaminu zgłoszono: 1877 : 1664 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 64,18% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,10% 68,72% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni ,56 27, ,1 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 47

48 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik informatyk, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 14 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 30 zadania, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika informatyka i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn nieprawidłowego działania systemu komputerowego oraz administrowania systemami komputerowymi w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji. 48

49 zadań w średni ,75 74, ,14 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 1,0 II. Założenia 0,9 III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego na podstawie opisu działania systemu 0,7 IV. Wykaz działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego 0,7 V. Rejestr kolejno wykonywanych czynności w postaci wydrukowanych zrzutów ekranu 0,7 VI. Wskazania dla użytkowników komputera zabezpieczające system komputerowy przed podobnymi usterkami w przyszłości 0,2 VII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,3 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 49

50 5.2. TECHNIK EKONOMISTA 341[02] do egzaminu zgłoszono: 1231 : 1040 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 91,23% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,27% 67,61% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 992 0,69 34, ,9 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 50

51 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik ekonomista, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 25 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 19 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika ekonomisty i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac ekonomiczno-biurowych typowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych na podstawie dokumentacji. średni 988 0,74 73, ,65 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu 51

52 Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 1,0 II. Założenia 0,9 III. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych. 0,9 Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych. IV. Wykaz prac związanych z rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej przez odbiorcę. Wykaz prac związanych z analizą i oceną bieżącej płynności finansowej, szybkiej płynności finansowej, rentowności sprzedaży netto, rentowności 0,7 sprzedaży brutto. V. Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów 0,7 VI. Sporządzona w programie finansowo-księgowym ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgi głównej 0,7 VII. Sporządzona analiza i ocenę bieżącej płynności finansowej, szybkiej płynności finansowej, rentowności sprzedaży netto, rentowności sprzedaży brutto 0,5 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,9 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 52

53 5.3. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311[52] do egzaminu zgłoszono: : 968 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 95,47% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,87% 77,03% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 839 0,70 35, ,40 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 53

54 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 25 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 18 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 7 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika pojazdów samochodowych i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac związanych z eksploatacją, oceną stanu technicznego, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych oraz wykonanie określonych prac z zakresu diagnostyki lub naprawy lub eksploatacji pojazdów samochodowych w określonych warunkach organizacyjnych na podstawie dokumentacji. 54

55 zadań średni 949 0,77 76, ,03 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,6 III. Wykaz części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, narzędzi i przyrządów 0,7 IV. Wykaz czynności przeglądu serwisowego 0,8 V. Wykaz prac związanych z wymianą żarników i wymianą opon 0,8 VI. Wydruk zlecenia naprawy 0,9 VII. Wypełniona lista czynności serwisowych 0,8 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,9 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 5.4. TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] do egzaminu zgłoszono: 861 : 755 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 88,08% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,94% 62,62% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 55

56 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 713 0,65 32, ,98 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik hotelarstwa, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 24 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 20 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. 56

57 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika hotelarstwa i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu przygotowania i sprzedaży usług hotelarskich, z uwzględnieniem rodzaju i kategorii bazy hotelarskiej oraz preferencji i rodzaju klienta - krajowego i zagranicznego, indywidualnego i zbiorowego. zadań średni 733 0,74 73, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 57

58 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,9 III. Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości 0,7 IV. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia 0,8 V. List powitalny 0,5 VI. Harmonogram prac poszczególnych działów hotelu odpowiedzialnych za realizację zamówienia 0,7 VII. Komplet dokumentów: karta rejestracyjna, karta pobytu, faktura 0,8 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,8 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 5.5. TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO 321[10] do egzaminu zgłoszono: 781 : 681 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 90,92% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,95% 81,02% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 628 0,68 34, ,18 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 58

59 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 22 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 20 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 8 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika żywienia i gospodarstwa domowego i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu organizacji i prowadzenia żywienia w określonych obiektach zbiorowego wyżywienia lub gospodarstwie domowym. średni ,80 79, Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu

60 Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 1,0 II. Założenia 0,9 III. Zapotrzebowanie żywnościowe na surowce i półprodukty niezbędne do przygotowania obiadu 0,9 IV. Kalkulacja kosztów całodziennego wyżywienia 0,8 V. Ocena jakości żywienia w odniesieniu do obliczonej wartości energetycznej wyżywienia 0,6 VI. Wykaz zastawy stołowej potrzebnej do nadania posiłków 0,8 VII. Wykaz metod i technik wykonania poszczególnych potraw 0,8 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,9 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 5.6. TECHNIK MECHANIK 311[20] do egzaminu zgłoszono: 798 : 666 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 63,92% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,70% 70,19% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 60

61 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 618 0,55 27, ,07 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik mechanik, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 23 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 21 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. 61

62 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika mechanika i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac związanych z wytwarzaniem zespołów i podzespołów mechanicznych w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji. średni 644 0,75 74, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 62

63 Elementy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 1,0 II. Założenia 0,4 III. Przebieg procesu demontażu 0,8 IV. Obliczenia wymagające średnicy zewnętrznej nowego koła 0,4 V. Przebieg procesu wytworzenia nowej płytki 0,3 VI. Wykaz niezbędnych przyrządów, narzędzi i urządzeń 0,8 VII. Przebieg procesu montażu zespołu łuparki świdrowej 0,7 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,8 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 5.7. TECHNIK BUDOWNICTWA 311[04] do egzaminu zgłoszono: 749 : 645 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 92,70% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,02% 77,16% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 603 0,65 32, ,94 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 63

64 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik budownictwa, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 26 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 15 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 9 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu 64

65 ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika budownictwa i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem określonego elementu budowlanego w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji. zadań średni 613 0,79 78, ,98 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Elementy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 1,0 III. Wykaz robót związanych z wykonaniem murowanego komina oraz betonowej nakrywy kominowej przedstawiony w kolejności technologicznej 0,7 IV. Opis wymagań dotyczących wykonania i odbioru zaplanowanych robót 0,7 V. Wykaz narzędzi, sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej 0,8 VI. Pomiar robót 0,7 VII. Kosztorys wykonania komina oraz betonowej nakrywy kominowej 0,8 VIII. Praca jako całość 0,8 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 65

66 5.8. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] do egzaminu zgłoszono: 619 : 517 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 86,65% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,40% 70,21% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 517 0,63 31, ,62 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 66

67 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik usług fryzjerskich, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 20 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 23 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 7 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika usług fryzjerskich i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac obejmujących strzyżenie, farbowanie trwałe oraz wykonanie fryzury z uwzględnieniem diagnozy fryzjerskiej na podstawie wzoru i dokumentacji. zadań średni ,75 74, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu

68 Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,8 II. Założenia 0,9 III. Rysunki poglądowe zabiegu strzyżenia wykonane w wyznaczonym miejscu w karcie Pracy Egzaminacyjnej 0,9 IV. Wykaz wyposażenia stanowiska pracy z zachowaniem zasad segregacji 0,9 V. Wykaz i uzasadnienie wyboru preparatów do dekoloryzacji i koloryzacji włosów 0,5 VI. Opis przebiegu technologicznego zabiegów fryzjerskich z uwzględnieniem sposobów, metod i technik 0,7 VII. Zalecenia do pielęgnacji włosów w warunkach domowych 0,6 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,7 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 5.9. TECHNIK LOGISTYK 342[04] do egzaminu zgłoszono: 618 : 537 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 90,29% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,15% 62,50% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 68

69 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 443 0,67 33, ,40 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik logistyk, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 29 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 13 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 8 zadań. 69

70 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika logistyka i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem zadania logistycznego z zakresu gospodarki magazynem, zarządzania zapasami, zarządzania przepływem materiałów, zgodnie z dokumentacją. zadań średni 528 0,71 71, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 70

71 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,9 III. Wybór jednego, najlepszego dostawcy wstępnie przygotowanego i zamrożonego surowca, metodą średniej ważonej 0,9 IV. Obliczenie liczby palet i liczby puszek oraz wartości dostawy (netto i brutto), stanowiącej wielkość zamówienia od poszczególnych centrów dystrybucji. 0,8 V. Obliczenie ilości i wartości netto surowca potrzebnego do realizacji zamówienia 0,3 VI. Zestawienie obliczeń dotyczące kosztu i czasu przewozu produktu do trzech centrów dystrybucji w poszczególnych wariantach przewozu oraz wybór wariantu przewozu i najtańszego przewoźnika, który wykona przewóz w czasie 0,7 nie dłuższym niż 7 godzin na podstawie wykonanych obliczeń. VII. Wypełnione dokumenty 0,6 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,9 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07] do egzaminu zgłoszono: 554 : 516 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 89,72% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,65% 86,18% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 506 0,64 31, ,48 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu 71

72 Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 26 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 16 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 8 zadań. 72

73 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika organizacji usług gastronomicznych i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprezy okolicznościowej w określonych warunkach, na podstawie zamówienia. zadań średni 492 0,79 78, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 73

74 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,66 II. Założenia 0,95 III. Propozycja menu wraz z kalkulacją kosztu konsumpcji dla jednej osoby. Przebieg przyjęcia wraz z propozycją serwisu 0,80 IV. Wykaz zastawy stołowej niezbędnej do serwowania i konsumpcji potraw oraz napojów zaproponowanych w menu 0,80 V. Obliczenie ilości stołów cateringowych niezbędnych do ustawienia stołu w kształcie litery I oraz wykaz bielizny stołowej i elementów dekoracyjnych 0,58 VI. Całkowita kalkulacja finansowa przyjęcia, z uwzględnieniem kosztów konsumpcji i kosztów dodatkowych, zgodna z przyjętym zamówieniem 0,80 VII. Wypełniona umowa wstępna na organizację przyjęcia 0,82 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,86 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej KUCHARZ 512[02] do egzaminu zgłoszono: 513 : 435 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 89,30% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,31% 63,59% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 383 0,65 32, ,75 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu 74

75 Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie kucharz, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 21 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 20 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 9 zadań. 75

76 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych kucharza i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu produkcji gastronomicznej na podstawie dokumentacji. zadań średni 423 0,72 71, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 76

77 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,8 III. Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty 0,8 IV. Opis techniki wykonania 0,8 V. Wykaz metod obróbki termicznej surowców i półproduktów 0,8 VI. Wykaz narzędzi, maszyn i urządzeń 0,6 VII. Schematy blokowe wykonania określonych potraw 0,0 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 1,0 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] do egzaminu zgłoszono: 478 : 424 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 96,27% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,19% 54,84% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 402 0,72 35, ,97 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 77

78 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik obsługi turystycznej, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 26 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 16 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 8 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika obsługi turystycznej i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu przygotowania, wykonania i sprzedaży produktów turystycznych oraz kompleksowej obsługi klienta krajowego i zagranicznego. zadań średni ,70 69, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu

79 Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,8 III. Wykaz prac biura turystycznego związanych ze zorganizowaniem imprezy turystycznej 0,2 na podstawie zamówienia IV. Szczegółowy program wycieczki 1,0 V. Kalkulacja kosztów imprezy turystycznej z obliczeniem marży i podatku VAT 1,0 VI. Umowa - zlecenie na pilotaż wycieczki 0,6 VII. Ulotka reklamowa wybranego ośrodka wypoczynkowego sporządzona w języku obcym 0,5 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,2 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej 79

80 5.12. TECHNIK ELEKTRYK 311[08] do egzaminu zgłoszono: 462 : 387 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 72,73% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,55% 22,65% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 352 0,57 28, ,78 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 80

81 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik elektryk, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 24 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 19 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 7 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika elektryka i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia w instalacji, układzie lub urządzeniu elektrycznym na podstawie dokumentacji. średni ,54 53, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu

82 Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Elementy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 1,0 II Założenia 0,5 III. Wykaz prawdopodobnych przyczyn wystąpienia uszkodzenia w obwodzie oświetlenia klatki schodowej 0,6 IV. Wykaz prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia uszkodzenia 0,6 V. Wskazania dla administratora dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji instalacji oświetlenia klatki schodowej 0,5 VI. Dokumentacja wykonanych prac 0,6 VII. Propozycja modernizacji oświetlenia klatki schodowej 0,4 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,9 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK ROLNIK 321[05] do egzaminu zgłoszono: 414 : 362 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 88,28% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,75% 17,45% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 82

83 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 290 0,65 32, ,36 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik rolnik, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 22 zadania przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 22 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. 83

84 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika rolnika i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu technologii produkcji rolnicze w przykładowym gospodarstwie rolnym w określonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, na podstawie dokumentacji. średni 361 0,53 52, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 84

85 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,7 II. Założenia 0,8 III. Harmonogram dnia pracy w oborze krów mlecznych w okresie zimowym, ze szczególną uwagą na pozyskiwanie mleka i z uwzględnieniem 0,6 wykorzystywanego sprzętu oraz narzędzi IV. Obliczenia związane z żywieniem krów 0,6 V. Obliczenie powierzchni łąki potrzebnej do wyprodukowania siana na zimowy okres żywienia krów w gospodarstwie 0,6 VI. Obliczenia dotyczące nawożenia organicznego 0,3 VII. Obliczenia dotyczące nawożenia mineralnego części łąki przeznaczonej na siano 0,3 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,8 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK AGROBIZNESU 341[01] do egzaminu zgłoszono: 415 : 343 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 91,59% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,18% 67,95% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 309 0,70 34, ,76 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu 85

86 Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik agrobiznesu, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 25 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 20 zadania, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 5 zadań. 86

87 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika agrobiznesu i ało z zadania o treści ogólnej: wykonanie projektu realizacji prac związanych z uruchomieniem wskazanej działalności gospodarczej w sektorze agrobiznesu na podstawie ów analizy rynku wskazanych produktów. średni 337 0,78 77, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 87

88 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,9 III. Wykaz planowanych czynności związanych z oceną rentowności sprzedaży i warunki uruchomienia działalności na podstawie analizy SWOT na rynku rolnospożywczym 0,7 IV. Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności 0,8 V. Plan amortyzacji środków trwałych 0,8 VI. Uproszczony rachunek zysków i strat w wymiarze rocznym i ocena rentowności sprzedaży netto i brutto 0,7 VII. Wypełniony formularz - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników 0,8 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,8 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] do egzaminu zgłoszono: 386 : 335 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 88,54% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,00% 39,62% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 314 0,63 31, ,77 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu 88

89 Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik elektronik, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 25 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 18 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 7 zadań. 89

90 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika elektronika i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac związanych z uruchomieniem układu lub urządzenia elektronicznego, przy założonych warunkach technicznych na podstawie dokumentacji. zadań średni 318 0,62 61, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu w zawodzie Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 90

91 Element pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,9 III. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania przetwornicy DC/DC oraz ilościowy wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej 0,6 niezbędnej do sprawdzenia działania przetwornicy DC/DC IV. Schematy układów pomiarowych z opisem sposobu przeprowadzenia pomiarów do wyznaczenia charakterystyk i oscylogramu napięcia tętnień 0,5 V. Obliczenia PZ, PWY, ŋ, z uwzględnieniem wzoru, wartości i jednostek, i obliczeń mocy pobieranej z zasilacza PZ, mocy wyjściowej PWY oraz sprawności ŋ przetwornicy, obliczenia współczynnika tętnień kt na podstawie 0,5 odczytu z oscylogramu wartości napięcia tętnień Utpp VI. Charakterystyki 0,7 VII. Ocena parametrów elektrycznych i użytkowych przetwornicy DC/DC zbudowanej w oparciu o układ MC34063, wnioski dotyczące działania 0,6 przetwornicy DC/DC, wskazania eksploatacyjne dla użytkownika przetwornicy VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,7 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 321[07] do egzaminu zgłoszono: 352 : 310 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 67,93% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,55% 34,02% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 290 0,55 27, ,66 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu 91

92 Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 22 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 22 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 6 zadań. 92

93 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika architektury krajobrazu i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac z zakresu urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w określonych warunkach przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, na podstawie dokumentacji. średni 291 0,60 60, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 93

94 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,8 II. Założenia 0,8 III. Wykaz czynności związanych z przygotowaniem i sadzeniem pnączy uprawianych w pojemnikach 0,7 IV. Przekrój przez ogrodzenie z cegły klinkierowej ukazujący jego budowę 0,6 V. Propozycja 3 gatunków krzewów i krzewinek okrywowych wraz z wyliczeniem powierzchni obsadzenia i zapotrzebowaniem na liczbę roślin 0,4 VI. Rysunek obsadzenia fragmentu terenu ukazany w perspektywie równoległej i rzucie z góry 0,5 VII. Wartość kosztorysowa związana z napełnieniem wazy ziemią i obsadzeniem jej roślinami kwietnikowymi 0,6 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,9 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] do egzaminu zgłoszono: 362 : 304 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 94,79% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,87% 62,80% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 288 0,68 33, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu 94

95 Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik handlowiec, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 20 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 30 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 10 zadań. 95

96 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika handlowca i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji prac związanych ze sprzedażą określonego towaru lub usługi na podstawie dokumentacji. średni 293 0,74 73, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 96

97 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 1,0 II. Założenia 0,9 III. Wykaz działań związanych z dostawą towarów oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane z zakupem towarów 0,8 IV. Wykaz działań związanych z bieżącą sprzedażą oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą 1,5 V. Wykaz działań promocyjnych skierowanych do odbiorców indywidualnych przeprowadzonych we współpracy z kontrahentami detalicznymi 0,3 VI. Wykaz i ilość opakowań zbiorczych owoców południowych i egzotycznych, które należy zamówić u dostawcy zagranicznego 0,2 VII. Zamówienie skierowane do dostawcy zagranicznego sporządzone w wybranym języku obcym 1,4 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,8 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK GEODETA 311[10] do egzaminu zgłoszono: 276 : 259 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 80,31% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,75% 87,50% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 254 0,59 29, ,29 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu 97

98 Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik geodeta, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 26 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 16 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 8 zadań. 98

99 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika geodety i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac geodezyjnych na podstawie dokumentacji. średni 248 0,84 83, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 99

100 Elementy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,8 III. Wykaz prac związanych z wykonaniem pomiarów terenowych wraz ze szczegółowym opisem pomiaru kata poziomego 0,9 IV. Wykaz prac obliczeniowych, związanych z opracowaniem ów pomiaru 0,8 V. Wykaz instrumentów, sprzętu geodezyjnego i dokumentacji pomiarowej 0,9 VI. Dokumentacja wykonanych pomiarów 0,9 VII. Dokumentacja wykonanych prac obliczeniowych 0,7 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 1,0 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK MECHATRONIK 311[50] do egzaminu zgłoszono: 234 : 196 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 66,29% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,02% 31,28% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 175 0,55 27, ,24 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 100

101 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik mechatronik, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 24 zadań, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 21 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 5 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika mechatronika i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu montażu, programowania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji techniczno-technologicznej. zadań średni ,53 53, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu

102 Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,5 III. Wykaz działań związanych z montażem, oprogramowaniem i uruchomieniem mechanizmu sterowniczego urządzenia 0,7 IV. Algorytm w języku SFC lub GRAFCET procesu wentylacji dla fazy I 0,3 V. Schemat blokowy lub funkcjonalny obrazujący proces decyzyjny 0,2 VI. Listy porządkowania oraz schemat połączeń elementów 0,6 VII. Dokumentacja z wykonania prac 0,5 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,9 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej TECHNIK TELEINFORMATYK 312[02] do egzaminu zgłoszono: 218 : 194 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 55,62% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,90% 42,31% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 102

103 CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 178 0,50 24, ,88 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie technik teleinformatyk, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 32 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 15 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 3 zadań. 103

104 Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych technika teleinformatyka i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac z zakresu montażu, uruchamiania i konfiguracji komputerów oraz instalowania, uruchamiania, konfiguracji i administrowania sieci informatycznych w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji. Przystąpiło średni 182 0,58 57, ,00 Podstawowe dane statystyczne ów etapu praktycznego egzaminu Rozkład ów etapu praktycznego egzaminu 104

105 Etapy pracy egzaminacyjnej Średnia I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 0,9 II. Założenia 0,7 III. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem protokołu TCP/IP 0,6 IV. Wykaz działań związanych ze skonfigurowaniem serwerowego systemu operacyjnego do roli serwera druku 0,6 V. Dokumentacja z wykonania prac związanych ze skonfigurowaniem protokołu TCP/IP 0,5 VI. Dokumentacja z wykonania prac związanych ze skonfigurowaniem serwerowego systemu operacyjnego do roli serwera druku 0,5 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 0,8 Średnia elementów pracy egzaminacyjnej FOTOTECHNIK 313[01] do egzaminu zgłoszono: 220 : 180 DYPLOM ETAP PISEMNY potwierdzający : zaliczyło: kwalifikacje zawodowe 67,05% otrzymało: ETAP PRAKTYCZNY : zaliczyło: ,44% 77,07% Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU średni 173 0,54 26, ,54 Podstawowe dane statystyczne ów części I etapu pisemnego egzaminu Rozkład ów części I etapu pisemnego egzaminu 105

106 Średnia obszarach części I etapu pisemnego egzaminu Do sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zdających, w części I etapu pisemnego egzaminu w zawodzie fototechnik, zastosowano test z 50 zadaniami wielokrotnego wyboru, odpowiednio w obszarach: czytać ze zrozumieniem 25 zadania, przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 17 zadań, bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe 8 zadań. Średnia umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego egzaminu ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne właściwe dla kwalifikacji zawodowych fototechnika i ało z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac z zakresu technologii zdjęciowej, laboratoryjnej i obróbki obrazu fotograficznego, w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych, na podstawie dokumentacji. 106

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a l e t n ia Jaworzno, sierpień 2006 Jaworzno, 5 sierpnia 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo