INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007

2 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe został przeprowadzony po raz pierwszy dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych oraz po raz kolejny dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, techników i jednorocznych szkół policealnych, którzy ukończyli zajęcia dydaktyczno wychowawcze w czerwcu. Podstawy prawne i struktura egzaminu Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 114, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411 i Dz.U. z 2005 r. Nr 66, poz. 580). Strukturę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Struktura egzaminu zawodowego 2

3 Absolwenci szkół, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego i zdali go przed komisją egzaminacyjną, otrzymali z datą r. dyplomy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie. Wyniki etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego ustaliły okręgowe komisje egzaminacyjne po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio: karty odpowiedzi, karty obserwacji lub karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego: z części pierwszej co najmniej 50% i z części drugiej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz 2) z etapu praktycznego co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Terminy egzaminu zawodowego Terminy przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustalone zostały przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: dla etapu pisemnego 19 czerwca 2007 roku godz. 9 00, dla etapu praktycznego od 20 czerwca 2007 roku. Przygotowanie egzaminu zawodowego Prace nad przygotowaniem egzaminu prowadzone były przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Opracowano i opublikowano: - procedury organizacji i przebiegu egzaminu w 2007 roku, - procedury sprawdzania przez egzaminatorów prac egzaminacyjnych. Arkusze egzaminacyjne do etapu pisemnego i praktycznego przygotowano w liczbie zgodnej z deklaracjami uczniów odpowiednio zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (Tabela1). Lp. zasadnicza szkoła technikum i szkoła Okręgowa zawodowa policealna komisja egzaminacyjna zadeklarowali przystąpili zadeklarowali przystąpili 1 GDAŃSK JAWORZNO KRAKÓW ŁOMŻA ŁÓDŹ POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW RAZEM Tabela 1. Porównanie liczby uczniów szkół zawodowych, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu zawodowego z liczbą absolwentów, którzy przystąpili w okręgowych komisjach egzaminacyjnych Przebieg egzaminu Egzamin zawodowy w czerwcu 2007 roku przeprowadzony został dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych w 59 zawodach oraz techników i szkół policealnych w 97 zawodach (Załącznik 1). 3

4 Uczestnicy egzaminu Do egzaminu w czerwcu 2007 r. przystąpiło łącznie absolwentów, z czego po raz pierwszy do obu etapów egzaminu zawodowego absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów techników i szkół policealnych. Wykres 1 przedstawia procentowy udział absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w poszczególnych okręgowych komisjach egzaminacyjnych. WARSZAWA 10% WROCŁAW 9% GDAŃSK 12% JAWORZNO 13% POZNAŃ 17% ŁÓDŹ 9% ŁOMŻA 7% KRAKÓW 23% Wykres 1. Udział absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w poszczególnych okręgowych komisjach egzaminacyjnych Liczbę absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2007 r. z podziałem na zawody zawiera załącznik 2. Najliczniejsze grupy przystąpiły do egzaminu w zawodach: technik ekonomista osoby, technik mechanik , kucharz małej gastronomii , a pojedynczy zdający przystąpili do egzaminu w zawodach: technik hydrolog 2 osoby, kowal 3 osoby. Natomiast w tabeli 2 przedstawiono liczbę absolwentów, którzy przystąpili do poszczególnych etapów egzaminu zawodowego w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. zasadnicza szkoła technikum i szkoła Okręgowa zawodowa policealna Lp. komisja Etap Etap Etap Etap egzaminacyjna pisemny praktyczny pisemny praktyczny 1 GDAŃSK JAWORZNO KRAKÓW ŁOMŻA ŁÓDŹ POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW RAZEM Tabela 2. Liczba absolwentów, którzy przystąpili do poszczególnych etapów egzaminu zawodowego z podziałem na okręgowe komisje egzaminacyjne 4

5 W czerwcu 2007 r. zorganizowano i przeprowadzono egzaminy zawodowe łącznie w 156 zawodach w skali kraju. Wykres 2 przedstawia liczbę zawodów, w których poszczególne okręgowe komisje egzaminacyjne zorganizowały i przeprowadziły egzamin liczba zawodów GDAŃSK JAWORZNO KRAKÓW ŁOMŻA ŁÓDŹ POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW zsz technikum i szkoła policealna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Wykres 2. Liczba zawodów, w których okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły egzamin zawodowy dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych Materiały do egzaminów Do egzaminów zawodowych w 156 zawodach (59 zsz i 97 technikum i szkoła policealna) zastosowano 604 zestawy materiałów egzaminacyjnych, w tym do etapu pisemnego egzaminu i 348 do etapu praktycznego zatwierdzone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Materiały egzaminacyjne do etapu pisemnego zawierały: arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, przeznaczoną do zaznaczania przez zdającego prawidłowej odpowiedzi. Do etapu praktycznego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych materiały egzaminacyjne stanowiły: arkusz z zadaniem egzaminacyjnym, oraz arkusze obserwacji i kartę obserwacji dla egzaminatorów; natomiast dla absolwentów techników i szkoły policealnej: arkusz egzaminacyjny, karta pracy egzaminacyjnej, karta oceny i różne załączniki: od druków różnych formularzy w zawodach branży ekonomicznej, poprzez mapy morskie, locje Bałtyku, spis świateł i sygnałów nawigacyjnych oraz radiostacji nautycznych w zawodzie technik nawigator morski do nagranych na płytach CD plików audio w zawodzie asystent operatora dźwięku, plików graficznych w zawodzie fototechnik, czy plików z danymi w zawodach technik informatyk i technik rachunkowości oraz filmów w zawodzie ratownik medyczny. 5

6 Ośrodki egzaminacyjne Etap pisemny egzaminu przeprowadzono w szkołach i placówkach (1 570 zsz technikum i szkoła policealna). Etap praktyczny przeprowadzony został w (1 295 zsz technikum i szkoła policealna) ośrodkach egzaminacyjnych, uprzednio upoważnionych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki ogólne egzaminu zawodowego Do dwóch etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 156 zawodach przystąpiło w kraju absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Dane szczegółowe dotyczące liczby absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu i go zdali, tym samym otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, przedstawia tabela 3. w 59 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych przystąpiło: dyplom otrzymało: * * (81,3%)* w 97 zawodach w technikach i szkołach policealnych przystąpiło: dyplom otrzymało: * * (50,9%)* DYPLOMY otrzymało: * (66,1%)* * uwzględniono absolwentów szkół zawodowych, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu Tabela 3. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum w skali kraju Wykresy 3, 4 i 5 przedstawia odpowiednio w % absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy zdali egzamin zawodowy w poszczególnych zawodach. 6

7 313[05] 512[05] 514[01] 522[01] 613[01] 621[01] 711[02] 711[04] 712[01] 712[02] 712[04] 712[06] 712[07] 713[01] 713[02] 713[03] 713[05] 713[06] 713[08] 714[01] 714[03] 721[01] 721[02] 721[03] 722[02] 722[03] 722[04] 723[02] 723[03] 723[04] 724[01] 724[02] 724[05] 725[01] 725[02] 731[01] 731[03] 734[02] 741[01] 741[02] 741[03] 742[01] 742[02] 743[01] 743[03] 743[04] 744[01] 744[02] 812[01] 812[03] 813[01] 813[02] 815[01] 825[01] 826[01] 827[01] 833[02] 0,00% 0,00% 27,27% 30,77% 65,00% 85,43% 90,23% 88,15% 89,63% 92,55% 56,41% 100,00% 78,57% 95,24% 82,35% 76,34% 55,56% 70,59% 69,82% 74,12% 90,10% 82,50% 74,01% 59,38% 84,38% 89,19% 90,57% 81,84% 69,64% 66,67% 61,50% 85,05% 72,79% 53,49% 87,46% 72,80% 51,16% 46,46% 68,00% 83,67% 72,93% 85,89% 76,00% 86,19% 88,89% 72,93% 86,59% 50,00% 91,67% 100,00% 88,89% 92,31% 95,74% 50,00% 84,75% 88,24% 78,26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykres 3. % absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach 7

8 311[01] 311[02] 311[04] 311[05] 311[06] 311[07] 311[08] 311[10] 311[12] 311[13] 311[15] 311[18] 311[19] 311[20] 311[22] 311[24] 311[25] 311[28] 311[30] 311[31] 311[32] 311[33] 311[34] 311[35] 311[37] 311[38] 311[39] 311[42] 311[45] 311[46] 311[47] 311[49] 311[50] 311[98] 311[99] 312[01] 312[02] 313[01] 313[04] 313[06] 313[07] 314[01] 314[02] 314[03] 314[05] 314[06] 315[01] 315[02] 13,04% 23,94% 24,93% 29,84% 27,73% 24,47% 27,59% 28,96% 16,67% 23,43% 16,67% 23,16% 29,41% 14,29% 8,00% 38,18% 50,00% 46,33% 39,80% 50,00% 42,59% 45,45% 37,95% 45,45% 40,28% 42,86% 66,67% 77,37% 60,55% 58,33% 75,00% 69,23% 58,33% 62,50% 72,87% 58,54% 77,27% 61,06% 66,67% 67,76% 70,00% 73,26% 80,00% 80,00% 78,00% 60,98% 74,40% 97,88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykres 4. % absolwentów techników i szkół policealnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach 8

9 321[01] 321[02] 321[03] 321[04] 321[05] 321[06] 321[07] 321[09] 321[10] 321[11] 322[01] 322[03] 322[05] 322[06] 322[10] 322[12] 322[13] 322[14] 322[15] 322[16] 322[17] 322[18] 322[19] 341[01] 341[02] 341[03] 341[04] 341[05] 341[07] 342[01] 342[02] 342[04] 343[01] 346[02] 346[03] 346[04] 348[02] 348[03] 412[01] 419[01] 421[01] 512[01] 512[02] 513[01] 514[02] 514[03] 515[01] 522[02] 44,18% 36,11% 31,05% 50,88% 57,79% 57,14% 40,14% 67,98% 57,89% 87,07% 78,54% 90,21% 67,31% 70,38% 85,32% 77,48% 50,00% 53,82% 81,54% 76,06% 79,27% 69,23% 69,67% 48,98% 51,05% 45,44% 49,34% 45,63% 79,38% 71,31% 54,27% 52,79% 48,30% 61,99% 79,40% 74,26% 51,56% 51,06% 35,47% 77,38% 66,51% 60,35% 72,29% 92,69% 75,48% 70,88% 36,35% 67,95% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykres 5. % absolwentów techników i szkół policealnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach 9

10 Załączniki Załącznik 1 Wykaz zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum, w których odbył się egzamin w czerwcu 2007 roku Lp. Nazwa na poziomie zsz Nazwa na poziomie technikum [01] Betoniarz-zbrojarz 313[06] Asystent operatora dźwięku [01] Blacharz 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej [03] Blacharz samochodowy 322[01] Asystentka stomatologiczna [02] Cieśla 321[11] Dietetyk [01] Cukiernik 313[01] Fototechnik [01] Dekarz 322[03] Higienistka stomatologiczna [01] Drukarz 512[01] Kelner [05] Elektromechanik 311[01] [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk 346[04] 512[02] Kucharz Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Opiekun w domu pomocy społecznej [05] Fotograf 513[01] Opiekunka dziecięca [01] Fryzjer 346[03] Opiekunka środowiskowa [02] Górnik eksploatacji podziemnej 322[05] Ortoptystka [02] Introligator 322[17] Protetyk słuchu [01] Kaletnik 322[06] Ratownik medyczny [04] Kamieniarz 343[01] Technik administracji [02] Koszykarz-plecionkarz 341[01] Technik agrobiznesu [04] Kowal Technik agroturystyki (eksperyment pedagogiczny) [01] Krawiec 311[02] Technik analityk [05] Kucharz małej gastronomii 321[07] Technik architektury krajobrazu [03] Lakiernik 348[02] Technik archiwista [01] Malarz-tapeciarz 311[46] [01] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych Mechanik pojazdów samochodowych Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 314[06] Technik awionik [04] 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [03] Mechanik precyzyjny 311[04] Technik budownictwa [02] [03] [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 311[05] Technik budownictwa okrętowego 311[49] Technik budownictwa wodnego 311[45] Technik drogownictwa [08] Monter izolacji budowlanych 311[06] Technik dróg i mostów kolejowych [02] Monter kadłubów okrętowych 341[02] Technik ekonomista [04] Monter konstrukcji budowlanych 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego [02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 311[07] Technik elektronik [03] Monter sieci komunalnych 322[18] Technik elektroniki medycznej [01] Monter-elektronik 322[19] Technik elektroradiolog 10

11 Lp. Nazwa na poziomie zsz Nazwa na poziomie technikum [03] Monter-mechatronik 311[08] Technik elektryk [06] Murarz 322[10] Technik farmaceutyczny [02] Obuwnik 311[10] Technik geodeta [01] Ogrodnik 311[12] Technik geolog [01] [03] [01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Operator maszyn i urządzeń odlewniczych Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego 311[15] Technik górnictwa podziemnego 341[03] Technik handlowiec [02] Operator maszyn leśnych 321[01] Technik hodowca koni [01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 341[04] Technik hotelarstwa [02] Operator obrabiarek skrawających 311[17] Technik hydrolog [01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 348[03] Technik informacji naukowej [01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 312[01] Technik informatyk [02] Operator urządzeń przemysłu Technik instrumentów 311[18] szklarskiego muzycznych [04] Optyk-mechanik 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji [02] Piekarz 522[02] Technik księgarstwa [05] Posadzkarz 321[02] Technik leśnik [07] Renowator zabytków architektury 342[04] Technik logistyk [04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 322[12] Technik masażysta [01] Rolnik 311[20] Technik mechanik [03] Rzeźnik-wędliniarz 314[05] Technik mechanik lotniczy [01] Sprzedawca 314[03] Technik mechanik okrętowy [01] Stolarz 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa [03] Ślusarz 311[50] Technik mechatronik [03] Tapicer 314[01] Technik nawigator morski [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 341[05] Technik obsługi turystycznej [25] Technik obuwnik [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia [24] Technik ochrony środowiska [03] Technik ogrodnik [16] Technik optyk [07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej [01] Technik organizacji reklamy [07] Technik organizacji usług gastronomicznych [13] Technik ortopeda [28] Technik poligraf [02] Technik pożarnictwa [01] Technik prac biurowych [04] Technik pszczelarz [01] Technik rachunkowości 11

12 Lp. Nazwa na poziomie zsz Nazwa na poziomie technikum [05] Technik rolnik [06] Technik rybactwa śródlądowego 76. Technik rzemiosł artystycznych (eksperyment pedagogiczny) [02] Technik spedytor [30] Technik technologii ceramicznej [31] Technik technologii chemicznej [32] Technik technologii drewna [34] Technik technologii odzieży [33] Technik technologii szkła [35] Technik technologii wyrobów skórzanych [09] Technik technologii żywności [02] Technik teleinformatyk [37] Technik telekomunikacji [38] Technik transportu kolejowego [04] Technik urządzeń audiowizualnych [39] Technik urządzeń sanitarnych [02] Technik usług fryzjerskich [03] Technik usług kosmetycznych [01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych [14] Technik weterynarii [42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych [02] Technik żeglugi śródlądowej [10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego [15] Terapeuta zajęciowy 12

13 Załącznik 2 Liczba absolwentów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2007 r. z podziałem na zawody Lp. Nazwa na poziomie zsz Liczba zdających [05] Kucharz małej gastronomii [01] Sprzedawca [04] Mechanik pojazdów samochodowych [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [03] Ślusarz [01] Stolarz [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [01] Cukiernik [01] Monter-elektronik [02] Piekarz [01] Fryzjer [06] Murarz [01] Ogrodnik [01] Krawiec [05] Posadzkarz [05] Elektromechanik [01] Malarz-tapeciarz [02] Operator obrabiarek skrawających [02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych [01] Rolnik [03] Blacharz samochodowy [03] Rzeźnik-wędliniarz [03] Tapicer [01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [01] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych [02] Introligator [03] Lakiernik [01] Drukarz [07] Renowator zabytków architektury [02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych [02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego [01] Dekarz [01] Betoniarz-zbrojarz [08] Monter izolacji budowlanych [02] Monter kadłubów okrętowych [01] Blacharz [02] Górnik eksploatacji podziemnej [02] Obuwnik [03] Mechanik precyzyjny [01] Kaletnik [02] Operator maszyn leśnych [05] Fotograf [02] Cieśla [01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego [04] Monter konstrukcji budowlanych 18 13

14 Lp. Nazwa na poziomie zsz Liczba zdających [03] Monter mechatronik [02] Koszykarz-plecionkarz [01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym [03] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych [04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych [04] Optyk-mechanik [01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego [01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej [04] Kamieniarz [03] Monter sieci komunalnych [04] Kowal 3 RAZEM Lp. Nazwa na poziomie technikum Liczba zdających [02] Technik ekonomista [20] Technik mechanik [07] Technik elektronik [10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego [01] Technik informatyk [03] Technik handlowiec [04] Technik hotelarstwa [03] Technik usług kosmetycznych [01] Technik administracji [04] Technik budownictwa [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia [07] Technik organizacji usług gastronomicznych [08] Technik elektryk [01] Technik agrobiznesu [05] Technik rolnik [05] Technik obsługi turystycznej [24] Technik ochrony środowiska [10] Technik farmaceutyczny [09] Technik technologii żywności [12] Technik masażysta [01] Technik rachunkowości [02] Kucharz [02] Technik usług fryzjerskich [06] Ratownik medyczny [37] Technik telekomunikacji [04] Opiekun w domu pomocy społecznej [15] Terapeuta zajęciowy [34] Technik technologii odzieży [03] Opiekunka środowiskowa [01] Technik organizacji reklamy [10] Technik geodeta [22] Technik mechanizacji rolnictwa [02] Technik leśnik [07] Technik architektury krajobrazu [02] Asystent osoby niepełnosprawnej [03] Technik ogrodnik [32] Technik technologii drewna [02] Technik spedytor

15 Lp. Nazwa na poziomie technikum Liczba zdających [01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [01] Technik prac biurowych [45] Technik drogownictwa [01] Kelner [04] Technik logistyk [02] Technik pożarnictwa [28] Technik poligraf [39] Technik urządzeń sanitarnych [01] Opiekunka dziecięca [01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych [01] Technik hodowca koni [19] Technik elektroradiolog [14] Technik weterynarii [19] Technik inżynierii środowiska i melioracji [02] Technik analityk [11] Dietetyk [01] Fototechnik [01] Asystentka stomatologiczna [03] Higienistka stomatologiczna [50] Technik mechatronik [16] Technik optyk [02] Technik księgarstwa [38] Technik transportu kolejowego [17] Protetyk słuchu [03] Technik mechanik okrętowy [06] Technik dróg i mostów kolejowych [02] Technik archiwista [06] Asystent operatora dźwięku [13] Technik ortopeda [01] Technik nawigator morski [04] Technik pszczelarz [02] Technik żeglugi śródlądowej [46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym [05] Ortoptystka [12] Technik geolog [31] Technik technologii chemicznej [03] Technik informacji naukowej [15] Technik górnictwa podziemnego [30] Technik technologii ceramicznej [05] Technik mechanik lotniczy [33] Technik technologii szkła [05] Technik budownictwa okrętowego [49] Technik budownictwa wodnego [98] Technik agroturystyki [13] Technik górnictwa odkrywkowego [06] Technik rybactwa śródlądowego [06] Technik awionik [42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych [18] Technik elektroniki medycznej [35] Technik technologii wyrobów skórzanych [04] Technik urządzeń audiowizualnych [47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego [18] Technik instrumentów muzycznych [99] Technik rzemiosł artystycznych [01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 9 15

16 Lp. Nazwa na poziomie technikum Liczba zdających [25] Technik obuwnik [02] Technik teleinformatyk [07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej [17] Technik hydrolog 2 RAZEM

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 1. Szkoły zawodowe - kucharz - ZSZ Nr 3 ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań (Zespół Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017)

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) `TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) L.p Nazwa i adres szkoły Oferta edukacyjna w technikum Oferta edukacyjna w ZSZ Terminy Dni

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U.07.24.860 2008-08-22 zm. Dz.U.2008.44.90 200-04-28 zm. Dz.U.200.60.74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum Załącznik do uchwały nr 289/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ROK SZKOLNY 2012/2013 TYP SZKOŁY ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WG STAREJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ NR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo