SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

2

3 Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim i świętokrzyskim Szanowni Państwo Po raz kolejny publikujemy sprawozdanie z przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jak co roku przystąpili do niego absolwenci techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Dla dyrektorów szkół, kierowników ośrodków egzaminacyjnych, egzaminatorów oraz innych osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie był to z pewnością duży wysiłek. Zachęcam wszystkich do lektury sprawozdania oraz innych materiałów dotyczących egzaminu, publikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Widać w nich postęp w jakości pracy szkół. Wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie egzaminu dziękuję za wkład pracy, a zdającym, którzy uzyskali dyplomy, gratuluję sukcesu. Łączę wyrazy szacunku

4 Opracowanie: Małgorzata Majchrzak Anna Niewczas

5 SPIS TREŚCI I. Wstęp 7 Wykaz zawodów... 8 II. Ogólne informacje o egzaminie.. 9 III. Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych IV. Wyniki egzaminu zawodowego dla absolwentów techników i szkół policealnych.. 14 V. Organizacja i przebieg egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe.. 23 VI. Wyniki egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe.. 25 VII. Wyniki egzaminu zawodowego dla młodocianych pracowników... 29

6

7 I. WSTĘP Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej 2013 roku zawiera ogólne informacje o egzaminie i jego organizacji dla absolwentów techników i szkół policealnych, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół kształcących w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe. W pierwszym rozdziale sprawozdania znalazły się informacje na temat struktury egzaminu ze wskazaniem podstawy prawnej jego przeprowadzenia. W tej części sprawozdania znalazły się także warunki uzyskania dyplomu. W zestawieniach zbiorczych uwzględniono takie charakterystyki, jak frekwencja i zdawalność dla poszczególnych etapów oraz całego egzaminu z podziałem na poszczególne zawody. Przedstawiono również informacje dotyczące ilości wydanych dyplomów na terenie OKE w Łodzi (dla zdających z okręgu, dla zdających z województwa łódzkiego oraz dla zdających z województwa świętokrzyskiego). Ostatni rozdział sprawozdania zawiera informacje o wynikach uzyskanych przez młodocianych pracowników. Druga część sprawozdania, umieszczona w Panelu dla szkół, zawiera wyniki egzaminu zawodowego dla absolwentów danej szkoły. Wydział Badań i Analiz Wydział Egzaminów Zawodowych 7

8 Kod zawodu Nazwa zawodu WYKAZ ZAWODÓW Kod zawodu Nazwa zawodu 311[02] Technik analityk 342[01] Technik organizacji reklamy 311[04] Technik budownictwa 342[02] Technik spedytor 311[07] Technik elektronik 342[04] Technik logistyk 311[08] Technik elektryk 343[01] Technik administracji 311[10] Technik geodeta 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego 346[03] Opiekunka środowiskowa 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 311[20] Technik mechanik 346[05] Opiekun osoby starszej 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 348[02] Technik archiwista 311[24] Technik ochrony środowiska 412[01] Technik rachunkowości 311[28] Technik poligraf 419[01] Technik prac biurowych 311[32] Technik technologii drewna 512[01] Kelner 311[34] Technik technologii odzieży 512[02] Kucharz 311[37] Technik telekomunikacji 512[05] Kucharz małej gastronomii 311[39] Technik urządzeń sanitarnych 513[02] Opiekun medyczny 311[45] Technik drogownictwa 514[01] Fryzjer 311[50] Technik mechatronik 514[02] Technik usług fryzjerskich 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 514[03] Technik usług kosmetycznych 311[52] Technik pojazdów samochodowych 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 311[55] Technik gazownictwa 522[01] Sprzedawca 312[01] Technik informatyk 613[01] Rolnik 312[02] Technik teleinformatyk 621[01] Ogrodnik 313[01] Fototechnik 712[01] Betoniarz-zbrojarz 313[05] Fotograf 712[06] Murarz 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 713[01] Dekarz 314[05] Technik mechanik lotniczy 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 713[05] Posadzkarz 321[01] Technik hodowca koni 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 321[02] Technik leśnik 714[01] Malarz-tapeciarz 321[03] Technik ogrodnik 714[03] Lakiernik 321[05] Technik rolnik 721[03] Blacharz samochodowy 321[07] Technik architektury krajobrazu 721[05] Blacharz izolacji przemysłowych 321[09] Technik technologii żywności 722[02] Operator obrabiarek skrawających 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 722[03] Ślusarz 322[01] Asystentka stomatologiczna 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 322[03] Higienistka stomatologiczna 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 322[06] Ratownik medyczny 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 322[09] Technik dentystyczny 724[01] Elektryk 322[10] Technik farmaceutyczny 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 322[12] Technik masażysta 724[05] Elektromechanik 322[14] Technik weterynarii 725[01] Monter-elektronik 322[16] Technik optyk 725[03] Monter mechatronik 322[19] Technik elektroradiolog 734[02] Introligator 322[20] Dietetyk 741[01] Cukiernik 322[21] Opiekunka dziecięca 741[02] Piekarz 341[01] Technik agrobiznesu 741[03] Rzeźnik-wędliniarz 341[02] Technik ekonomista 742[01] Stolarz 341[03] Technik handlowiec 743[01] Krawiec 341[04] Technik hotelarstwa 825[01] Drukarz 341[05] Technik obsługi turystycznej 826[01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 341[08] Technik turystyki wiejskiej 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 8

9 II. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe został przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). W letniej sesji egzaminacyjnej roku szkolnego 2012/2013 do egzaminu mogli przystąpić absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (4047 zdających), techników (12883 zdających), techników uzupełniających (1097 zdających) i szkół policealnych (6176 zdających). Egzamin przeprowadzony był w następujących terminach: - etap pisemny egzaminu dla wszystkich absolwentów - 17 czerwca 2013 r., godzina 12 00, - etap praktyczny: dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych -18, 19, 20 i 21 czerwca 2013 r., dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe - od 01 lipca do 09 sierpnia 2013 r. Pierwsza zmiana egzaminu w etapie praktycznym rozpoczynała się o godzinie 9 00, a druga zmiana o godzinie: w zasadniczych szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych kształcących w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe, w technikach i szkołach równorzędnych. Struktura egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe (zwany egzaminem zawodowym) jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Jest on egzaminem zewnętrznym, co oznacza, że: jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem, wykorzystuje opracowane przez tę instytucję jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, 9

10 jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających. Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: etap pisemny, w którym zdający rozwiązuje 70 zadań wielokrotnego wyboru. Pierwszych 50 zadań dotyczy zagadnień zawodowych pogrupowanych w trzy obszary umiejętności: czytania ze zrozumieniem, przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejnych 20 zadań dotyczy umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadania te podzielone są na dwa obszary: czytania ze zrozumieniem oraz przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych. Etap pisemny w swojej formie jest jednakowy dla wszystkich absolwentów szkół zawodowych i trwa 120 minut. etap praktyczny polega na: - opracowaniu projektu realizacji prac zawody, w których czas wykonania zadania wynosi 180 minut lub opracowaniu projektu realizacji prac i wykonaniu określonych prac wskazanych w treści zadania zawody, w których czas wykonania zadania wynosi 240 minut; zadanie praktyczne w tej formie wykonywali absolwenci techników i szkół policealnych; prace egzaminacyjne sprawdzane były przez niezależnych egzaminatorów w krajowych i regionalnych ośrodkach sprawdzania, - wykonaniu praktycznego zadania egzaminacyjnego; zadanie w tej formie wykonywali absolwenci dwu- i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz absolwenci szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe; każdy zdający oceniany był niezależnie przez trzech egzaminatorów, którzy w oparciu o kryteria oceniania punktują czynności wykonywane przez zdającego. Etap praktyczny egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe, sprawdza umiejętności w czterech obszarach: 1. Planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania; 2. Organizowanie stanowiska pracy; 3. Wykonywanie zadania z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 4. Prezentowanie efektów wykonanego zadania. 10

11 Etap praktyczny egzaminu dla absolwentów techników, szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych w zależności od zawodu trwał 180 lub 240 minut. Czas ten określony jest w informatorach dla poszczególnych zawodów. Egzamin, zarówno w etapie pisemnym, jak i praktycznym, odbywał się na terenie całego kraju według tych samych procedur egzaminacyjnych, co ma na celu zapewnienie porównywalności wyników. W etapie praktycznym w zasadniczych szkołach zawodowych, w szkołach policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe oraz w wybranych zawodach w technikum stanowiska egzaminacyjne wyposażone były w takie same maszyny, urządzenia, narzędzia oraz materiały niezbędne do wykonania zadania. Egzaminatorzy oceniali zdających na podstawie tych samych kryteriów zawartych w arkuszach obserwacji (dla zasadniczej szkoły zawodowej i szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe) lub schematach punktowania (dla techników i szkół policealnych). Dla absolwentów, którzy korzystali z dostosowanych warunków egzaminowania egzamin mógł być wydłużony o 30 minut. Ponadto, mogli oni korzystać ze specjalnie przystosowanych stanowisk egzaminacyjnych. Warunki uzyskania dyplomu Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymali ci absolwenci, którzy z etapu pisemnego uzyskali: w części pierwszej minimum 50% punktów oraz w części drugiej minimum 30% możliwych do uzyskania punktów, a z etapu praktycznego minimum 75% możliwych do uzyskania punktów. W 2013 roku absolwentom, którym przysługuje prawo do otrzymania dyplomu wydano również suplement Europass, w którym opisano w języku polskim i angielskim kwalifikacje zawodowe dla danego zawodu. 11

12 III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zdawało łącznie absolwentów (spośród zgłoszonych, z czego uprawnionych do zdawania egzaminu zawodowego po klasyfikacji końcoworocznej było 20140) w 490 szkołach. Etap pisemny odbył się w 462 szkołach, a etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbywał się w 1228 ośrodkach egzaminacyjnych, z czego 665 to ośrodki, w których przeprowadzono egzamin dla zawodów, w których w standardzie wymagań egzaminacyjnych występuje wykonanie określonych prac. Na podstawie złożonych wniosków weryfikatorzy sprawdzili wyposażenie ośrodków zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych. Ośrodki te otrzymały upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu na trzy lata lub jeden rok. Największym wyzwaniem, jak co roku, były zawody, w których zdający wykonywali zadania na odpowiednio przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych. Taki egzamin odbywał się w następujących zawodach: 311[02] Technik analityk, 311[10] Technik geodeta, 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa, 311[37] Technik telekomunikacji, 311[50] Technik mechatronik, 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych, 311[52] Technik pojazdów samochodowych, 311[55] Technik gazownictwa, 312[01] Technik informatyk, 312[02] Technik teleinformatyk, 313[01] Fototechnik, 322[06] Ratownik medyczny, 322[09] Technik dentystyczny, 341[02] Technik ekonomista, 412[01] Technik rachunkowości i 419[01] Technik prac biurowych. Prace egzaminacyjne z etapu praktycznego w zawodach, w których do egzaminu zgłoszono największą liczbę zdających z OKE Łódź sprawdzane były w regionalnych ośrodkach sprawdzania. Do tej grupy w sesji letniej zaliczono następujące zawody: 312[01] Technik informatyk (1794 prace), 341[02] Technik ekonomista (1070 prac), 341[04] Technik hotelarstwa (922 prace). Prace z zawodów mniej licznych sprawdzane były w krajowych ośrodkach sprawdzania odpowiedzialnych za sprawdzenie wszystkich prac z danego zawodu w kraju. Najliczniejszą grupę stanowiły w tej kategorii następujące zawody: 514[02] Technik usług fryzjerskich, w którym to zawodzie sprawdzono 6154 prace, 341[05] Technik obsługi turystycznej (3354 prace) oraz 322[14] Technik weterynarii (1342 prace). Poza trzema wymienionymi wyżej zawodami w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi funkcjonowały również krajowe ośrodki sprawdzania dla zawodów: 321[02] Technik leśnik 12

13 (935 prac), 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych (465 prac), 311[02] Technik analityk (444 prace), 347[09] Florysta (352 prace), 311[28] Technik poligraf (265 prac), 311[37] Technik telekomunikacji (197 prac), 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego (126 prac), 341[08] Technik turystyki wiejskiej (85 prac), 311[55] Technik gazownictwa (77 prac) oraz 346[05] Opiekun osoby starszej (33 prace). Łącznie prace sprawdzało 247 egzaminatorów w 26 zespołach. Etap pisemny obserwowany był przez 1 obserwatora reprezentującego organ prowadzący szkołę (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli). Na etapie praktycznym przeprowadzono natomiast 7 obserwacji. Funkcję obserwatora pełnili: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (6 obserwacji). Na podstawie analizy arkuszy obserwacji nie stwierdzono poważniejszych problemów z organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pojedyncze uwagi obserwatorów dotyczyły nieaktualnych list obecności, dostarczenia protokołu po rozpoczęciu egzaminu czy braku zegara we wszystkich salach, w których odbywał się egzamin. Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych odbyła się w przeddzień egzaminu dla etapu praktycznego i tego samego dnia rano dla etapu pisemnego. W nielicznych przypadkach konieczne było uzupełnienie materiałów egzaminacyjnych ze względu na błędy w druku. Z analizy protokołów z poszczególnych szkół i ośrodków egzaminacyjnych wynika, że egzamin przerwano i unieważniono pięciu osobom w etapie praktycznym. Ponadto z etapu praktycznego zrezygnowało 12 osób. Po analizie dokumentacji egzaminacyjnej stwierdzono ponadto występowanie błędów technicznych popełnianych przez egzaminatorów. Dostrzeżone błędy zostały poprawione. 13

14 IV. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Tabela 1. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu - technika i szkoły policealne. Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[02] , , , , , ,4 311[04] , , , , , ,6 311[07] , , , , , ,3 311[08] , , , , , ,9 311[10] , , , , , ,2 311[13] , , ,6 5 12, ,2 5 12,2 311[19] ,0 5 71, , , [20] , , , , , ,6 311[22] , , , , , ,0 311[24] , , , , , ,6 311[28] , , , , , ,8 311[32] , , , , , ,5 311[34] , , , , , ,8 311[37] ,6 4 33, ,5 3 23, ,5 2 15,4 311[39] , , , , , ,0 311[45] , , , , , ,7 311[50] , , , , , ,8 311[51] , , , , , ,1 311[52] , , , , , ,0 311[55] , , , , , ,7 312[01] , , , , , ,2 312[02] , , , , , ,0 313[01] , , , , , ,1 313[07] , , , , , ,9 314[05] , , ,9 8 30, ,9 8 30,8 315[01] , , , , , ,8 321[01] , , , , , ,0 321[02] , , , , , ,8 321[03] , , , , , ,5 321[05] , , , , , ,4 321[07] , , , , , ,7 321[09] , , , , , ,6 321[10] , , , , , ,5 322[01] ,2 3 75, ,5 6 60, ,1 9 69,2 322[03] , , , , , ,6 322[06] , , , , , ,4 322[09] , ,0 1 33, ,0 1 33, ,0 322[10] , , , , , ,2 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 14

15 Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 322[12] , , , , , ,8 322[14] , , , , , ,6 322[16] , , , , , ,4 322[19] , , , , , ,3 322[20] , , ,0 8 66, ,0 8 66,7 322[21] , , ,0 9 42, ,7 9 39,1 341[01] , , , , , ,7 341[02] , , , , , ,3 341[03] , , , , , ,8 341[04] , , , , , ,0 341[05] , , , , , ,9 341[07] , , , , , ,3 341[08] , ,0 4 66, , , ,0 342[01] , , , , , ,0 342[02] , , , , , ,5 342[04] , , , , , ,3 343[01] , , , , , ,3 346[02] , ,0 1 50, ,0 1 50,0 346[03] ,6 1 50,0 2 28,6 1 50,0 346[04] , , , , , ,4 346[05] , , , , , ,0 348[02] [01] , , , , , ,9 419[01] , , , , , ,1 512[01] , , , , , ,3 512[02] , , , , , ,1 514[02] , , , , , ,1 514[03] , , , , , ,3 515[01] , , , , , ,4 razem , , , , , ,7 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 15

16 Tabela 2. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie łódzkim - technika i szkoły policealne. Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. łódzkie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[02] , , , ,0 311[04] , , , , , ,7 311[07] , , , , , ,2 311[08] , , , , , ,9 311[10] , , , , , ,2 311[13] , , ,6 5 12, ,2 5 12,2 311[20] , , , , , ,7 311[22] , , , , , ,8 311[24] , , , , , ,5 311[28] , , , , , ,3 311[32] , , ,7 4 40, ,7 4 40,0 311[34] , , , , , ,2 311[39] , , , , , ,3 311[45] , , , , , ,8 311[50] , , , , , ,4 311[51] , , , , , ,7 311[52] , , , , , ,3 311[55] , , , , , ,7 312[01] , , , , , ,7 312[02] , , , , , ,1 313[01] , , , , , ,5 313[07] , , , , , ,9 314[05] , , ,9 8 30, ,9 8 30,8 315[01] , , , , , ,7 321[01] , , , , , ,0 321[02] , , , , , ,0 321[03] , , , , , ,0 321[05] , , , , , ,2 321[07] , , , , , ,2 321[09] , , , , , ,5 321[10] , , , , , ,2 322[01] , ,0 6 42,9 3 50,0 7 50,0 4 57,1 322[03] , , , , , ,8 322[06] , , , , , ,7 322[09] , ,0 1 33, ,0 1 33, ,0 322[10] , , , , , ,8 322[12] , , , , , ,9 322[14] , , , , , ,0 322[16] , , , , , ,2 322[19] , , , , , ,5 322[21] , ,0 5 62,5 1 20,0 6 75,0 1 16,7 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 16

17 Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. łódzkie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 341[01] , , , , , ,8 341[02] , , , , , ,1 341[03] , , , , , ,8 341[04] , , , , , ,1 341[05] , , , , , ,3 341[07] , , , , , ,7 341[08] , ,0 4 66, , , ,0 342[01] , , , , , ,3 342[02] , , , , , ,5 342[04] , , , , , ,5 343[01] , , , , , ,1 346[02] , ,0 1 50, ,0 1 50,0 346[03] ,6 1 50,0 2 28,6 1 50,0 346[04] , , , , , ,3 348[02] [01] , , , , , ,8 419[01] , , , , , ,2 512[01] , , , , , ,4 512[02] , , , , , ,6 514[02] , , , , , ,5 514[03] , , , , , ,9 515[01] , , , , , ,7 razem , , , , , ,3 Tabela 3. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie świętokrzyskim - technika i szkoły policealne. Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. świętokrzyskie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[02] , , , , , ,4 311[04] , , , , , ,6 311[07] , , , , , ,5 311[08] , , , , , ,1 311[10] , , , , , ,7 311[19] ,0 5 71, , , [20] , , , , , ,8 311[22] , , , , , ,2 311[24] , , , , , ,7 311[28] ,2 2 33,3 7 53,8 4 57,1 7 53,8 2 28,6 311[32] , , ,2 7 58, ,4 6 46,2 311[34] , ,3 3 42,9 7 58, Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 17

18 Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. świętokrzyskie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 311[37] ,6 4 33, ,5 3 23, ,5 2 15,4 311[39] ,7 9 81, ,7 4 36, ,7 4 36,4 311[45] , , , , , ,2 311[50] , , , , , ,4 311[51] ,0 5 83, ,0 1 16, ,0 1 16,7 311[52] , , , , , ,1 312[01] , , , , , ,4 312[02] , , , , , ,3 313[01] , , ,0 4 66, ,0 4 66,7 315[01] , , , , , ,4 321[02] , , , , , ,4 321[03] , , , , , ,7 321[05] , , , , , ,5 321[07] , , , , , ,1 321[09] , , , , , ,7 321[10] , , , , , ,9 322[01] ,5 2 66,7 4 50,0 3 75,0 6 75,0 5 83,3 322[03] , , , , , ,0 322[06] , , , , , ,2 322[10] , , , , , ,9 322[12] , , , , , ,1 322[14] , , , , , ,8 322[16] ,0 2 40,0 7 70,0 2 28,6 7 70,0 2 28,6 322[19] , , , , , ,0 322[20] , , ,0 8 66, ,0 8 66,7 322[21] , , ,7 8 50, ,3 8 47,1 341[01] , , , , , ,3 341[02] , , , , , ,0 341[03] , , , , , ,8 341[04] , , , , , ,1 341[05] , , , , , ,8 341[07] , , , , , ,0 342[01] , , , , , ,3 342[02] , ,0 7 87,5 6 85,7 7 87,5 6 85,7 342[04] , , , , , ,7 343[01] , , , , , ,3 346[04] ,9 7 87,5 8 88,9 3 37,5 8 88,9 3 37,5 346[05] , , , , , ,0 412[01] , , ,5 8 28, ,6 5 17,2 419[01] , , , , , ,4 512[01] , , , , , ,9 512[02] , , , , , ,6 514[02] , , , , , ,1 514[03] , , , , , ,3 515[01] , , , , , ,0 razem , , , , , ,0 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 18

19 Z przedstawionych powyżej zestawień wynika bardzo duże zróżnicowanie w ilości zdających w zależności od rodzaju zawodu. Obok zawodów chętnie wybieranych na terenie OKE w Łodzi, takich jak: 312[01] Technik informatyk (2116 zdających), 341[02] Technik ekonomista (1264 zdających), 342[04] Technik logistyk (1153 zdających), 341[04] Technik hotelarstwa (1092 zdających) czy 311[20] Technik mechanik (1049 zdających), prowadzone jest również kształcenie w zawodach unikatowych, takich jak: 346[05] Opiekun osoby starszej (13 zdających), 322[20] Dietetyk (12 zdających), jak i 341[08] Technik turystyki wiejskiej (6 zdających). Frekwencja na egzaminie wyniosła 79,7% na etapie pisemnym oraz 84,7% na etapie praktycznym. Podobnie do lat ubiegłych obserwujemy wyższą zdawalność etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (83,8%), niż etapu praktycznego (62,8%). Jednocześnie warto odnotować, że z każdym rokiem wzrasta odsetek sukcesów na egzaminie zawodowym. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało osób (57,7%), wśród których 934 osoby to absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdawali tylko jeden etap egzaminu. 19

20 311[02] 311[04] 311[07] 311[08] 311[10] 311[13] 311[19] 311[20] 311[22] 311[24] 311[28] 311[32] 311[34] 311[37] 311[39] 311[45] 311[50] 311[51] 311[52] 311[55] 312[01] 312[02] 313[01] 313[07] 314[05] 315[01] 321[01] 321[02] 321[03] 321[05] 321[07] 321[09] 321[10] 322[01] 322[03] 322[06] 322[09] 322[10] 322[12] 322[14] 322[16] 322[19] 322[20] 322[21] 341[01] 341[02] 341[03] 341[04] 341[05] 341[07] 341[08] 342[01] 342[02] 342[04] 343[01] 346[02] 346[03] 346[04] 346[05] 348[02] 412[01] 419[01] 512[01] 512[02] 514[02] 514[03] 515[01] 0,0% 0,0% 12,2% 15,4% 24,8% 30,8% 33,9% 36,8% 35,0% 39,1% 38,3% 44,6% 48,6% 45,1% 48,0% 52,6% 50,2% 51,9% 50,0% 50,0% 57,3% 56,1% 53,4% 57,3% 56,9% 54,6% 47,8% 43,5% 54,8% 55,7% 60,0% 57,1% 57,5% 59,8% 63,5% 69,4% 63,4% 62,3% 59,8% 59,0% 65,3% 62,5% 63,3% 66,7% 66,7% 64,4% 70,8% 69,2% 68,6% 69,4% 72,4% 71,7% 70,1% 64,3% 74,2% 76,7% 76,6% 75,0% 78,0% 78,9% 80,2% 88,1% 92,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Rys. 1. Odsetek absolwentów techników i szkół policealnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach. 20

21 Tabela 4. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu zawodowego w okręgu technika i szkoły policealne. Kod zawodu Etap pisemny Etap praktyczny Kod zawodu Etap pisemny Cz.1 Cz.2 Cz.1 Cz.2 Etap praktyczny 311[02] 58,3% 56,0% 76,4% 322[03] 69,2% 66,4% 77,2% 311[04] 61,6% 57,6% 67,8% 322[06] 70,2% 64,8% 72,9% 311[07] 63,2% 63,0% 72,7% 322[09] 56,0% 50,0% 84,0% 311[08] 54,7% 59,1% 73,3% 322[10] 69,2% 64,8% 81,5% 311[10] 66,9% 62,6% 79,1% 322[12] 79,6% 58,5% 71,4% 311[13] 63,2% 59,7% 45,9% 322[14] 79,3% 61,8% 76,6% 311[19] 53,1% 52,9% 20,0% 322[16] 55,9% 64,0% 75,4% 311[20] 60,1% 57,3% 66,9% 322[19] 68,6% 65,7% 89,4% 311[22] 71,0% 58,9% 79,4% 322[20] 71,0% 59,2% 77,1% 311[24] 55,3% 53,8% 73,9% 322[21] 67,3% 58,5% 59,7% 311[28] 51,1% 55,0% 75,1% 341[01] 72,7% 62,8% 78,2% 311[32] 61,6% 55,9% 64,4% 341[02] 69,6% 65,4% 72,9% 311[34] 44,9% 51,5% 71,6% 341[03] 67,7% 58,8% 72,1% 311[37] 46,0% 56,7% 55,5% 341[04] 69,8% 58,2% 71,3% 311[39] 64,2% 59,9% 72,2% 341[05] 60,5% 54,4% 68,0% 311[45] 70,9% 62,9% 79,8% 341[07] 57,8% 55,3% 75,4% 311[50] 55,1% 61,4% 52,3% 341[08] 74,0% 60,8% 83,0% 311[51] 57,6% 55,3% 72,4% 342[01] 64,8% 59,7% 77,4% 311[52] 61,5% 57,8% 68,4% 342[02] 67,7% 56,4% 72,0% 311[55] 66,5% 64,3% 73,0% 342[04] 71,4% 58,4% 60,3% 312[01] 53,3% 58,9% 76,1% 343[01] 66,6% 65,2% 73,0% 312[02] 50,4% 61,1% 63,0% 346[02] 32,0% 20,0% 55,0% 313[01] 71,6% 65,2% 73,0% 346[03] ,0% 313[07] 79,1% 66,4% 78,4% 346[04] 71,2% 55,7% 68,6% 314[05] 66,8% 56,2% 59,6% 346[05] 77,7% 82,9% 81,8% 315[01] 82,8% 69,6% 75,9% 348[02] [01] 70,8% 56,1% 87,7% 412[01] 51,2% 69,9% 65,9% 321[02] 57,8% 57,7% 71,5% 419[01] 78,3% 67,5% 77,3% 321[03] 67,0% 57,6% 71,6% 512[01] 68,4% 52,0% 72,5% 321[05] 68,3% 61,3% 75,3% 512[02] 66,0% 55,9% 68,9% 321[07] 55,2% 57,3% 71,5% 514[02] 64,5% 54,3% 75,8% 321[09] 56,6% 54,7% 71,2% 514[03] 62,8% 57,5% 76,3% 321[10] 61,4% 53,2% 70,9% 515[01] 69,5% 62,0% 67,9% 322[01] 53,5% 45,0% 67,6% 21

22 311[04] 311[07] 311[08] 311[10] 311[13] 311[22] 311[50] 311[52] 312[01] 321[02] 321[03] 321[05] 321[07] 321[09] 321[10] 322[14] 341[01] 341[02] 341[03] 342[04] liczebność Sprawozdanie dotyczące wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2013 roku Spośród tegorocznych absolwentów, 24 laureatów i 62 finalistów turniejów oraz olimpiad zawodowych zostało zwolnionych z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych (przypisano im maksymalny wynik z tej części egzaminu) woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKE Łódź kod zawodu Rys. 2. Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad w technikach. 22

23 V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH, KTÓRE KSZTAŁCĄ W TYCH SAMYCH ZAWODACH, CO DWU- I TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych oraz w szkołach policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwui trzyletnie szkoły zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zdawało łącznie 3842 absolwentów (spośród 4402 zgłoszonych, z czego uprawnione do zdawania egzaminu zawodowego po klasyfikacji końcoworocznej były 4063 osoby) z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego w 168 szkołach. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe odbywał się w szkole macierzystej. Etap praktyczny przeprowadzany był wyłącznie w upoważnionych ośrodkach egzaminacyjnych. Etap pisemny egzaminu zorganizowany był w 165 szkołach, natomiast etap praktyczny w 119 ośrodkach. W etapie praktycznym wzięło udział 517 egzaminatorów w 62 zespołach egzaminacyjnych (tabela 5). Etap praktyczny obserwowany był przez 1 obserwatora, będącego pracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Spośród tegorocznych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 1 laureat oraz 1 finalista turniejów oraz olimpiad zawodowych zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (otrzymali maksymalny wynik na dyplomie z tej części egzaminu). W tegorocznej sesji egzaminacyjnej żadnemu z absolwentów nie unieważniono egzaminu, zarówno w etapie pisemnym jak i praktycznym. W trakcie egzaminu z etapu pisemnego decyzję o rezygnacji podjęła 1 osoba, natomiast z etapu praktycznego zrezygnowało 26 osób. Podstawowym kryterium przydziału uczniów do ośrodków egzaminacyjnych była odległość pomiędzy miejscem nauki a ośrodkiem. Zawodami, dla których nie udało się zorganizować ośrodka egzaminacyjnego na terenie działania OKE Łódź były: 713[01] Dekarz, 721[05] Blacharz izolacji przemysłowych oraz 833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych zdający zostali skierowani na etap praktyczny do ośrodka egzaminacyjnego działającego na terenie OKE Jaworzno; 734[02] Introligator oraz 825[01] Drukarz zdający zostali skierowani na etap praktyczny do ośrodka egzaminacyjnego działającego na terenie OKE Kraków. 23

24 Na podstawie analizy protokołów oraz arkuszy obserwacji nie stwierdzono w bieżącym roku poważniejszych problemów z organizacją egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe. Sprawny przebieg egzaminu przypisać należy rzetelnej pracy kierowników ośrodków egzaminacyjnych, którzy odpowiadali za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w etapie praktycznym. W wyniku analizy dokumentacji egzaminacyjnej, podobnie jak w latach ubiegłych, stwierdzono występowanie błędów technicznych popełnianych przez egzaminatorów. Dostrzeżone błędy zostały poprawione. Tabela 5. Wykaz liczby egzaminatorów z podziałem na zawody. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba egzaminatorów 313[05] Fotograf 3 512[05] Kucharz małej gastronomii [02] Opiekun medyczny 3 514[01] Fryzjer [01] Sprzedawca [01] Rolnik 3 621[01] Ogrodnik 9 712[02] Betoniarz-zbrojarz 3 712[06] Murarz 9 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych [05] Posadzkarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [01] Malarz-tapeciarz [03] Lakiernik 3 721[03] Blacharz samochodowy 6 722[02] Operator obrabiarek skrawających 6 722[03] Ślusarz [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [05] Elektromechanik [01] Monter-elektronik 8 725[03] Monter mechatronik 3 741[01] Cukiernik [02] Piekarz 8 741[03] Rzeźnik-wędliniarz 3 742[01] Stolarz 5 743[01] Krawiec 7 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3 razem

25 VI. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH, KTÓRE KSZTAŁCĄ W TYCH SAMYCH ZAWODACH, CO DWU- I TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE Tabela 6. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu - zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe. Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 313[05] ,0 9 45, , , ,3 9 42,9 512[05] , , , , , ,0 513[02] ,7 8 80, , , , ,7 514[01] , , , , , ,0 522[01] , , , , , ,7 613[01] ,0 3 75,0 2 40, ,0 4 80,0 2 50,0 621[01] , , , , , ,8 712[01] ,7 2 33,3 4 44, ,0 6 66,7 1 16,7 712[06] , , , , , ,0 713[01] , , , , , ,0 713[02] , , , , , ,7 713[05] , , , , , ,6 713[06] , , , , , ,2 714[01] ,3 6 66,7 7 50, ,0 9 64,3 5 55,6 714[03] ,7 3 50,0 5 71, ,0 6 85,7 3 50,0 721[03] , , , , , ,4 721[05] ,0 6 50, , , ,0 5 41,7 722[02] , ,0 6 85, ,0 6 85, ,0 722[03] , , , , , ,4 723[02] , , , , , ,3 723[03] , , , , , ,8 723[04] , , , , , ,6 724[01] , , , , , ,0 724[02] , , , , , ,1 724[05] , , , , ,4 9 24,3 725[01] , , , , , ,7 725[03] , , , , , ,4 734[02] ,0 2 66, , , ,0 2 66,7 741[01] , , , , , ,0 741[02] , , , , , ,3 741[03] ,0 3 75,0 3 60, ,0 4 80,0 3 75,0 742[01] , , , , , ,2 743[01] ,5 8 47,1 8 42,1 5 62, ,5 5 29,4 825[01] , ,0 5 83, , ,0 5 83,3 826[01] , , [01] ,7 9 81,8 6 50, , ,7 6 54,5 913[01] , , , , , ,5 razem , , , , , ,6 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 25

26 Tabela 7. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie łódzkim - zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe. Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. łódzkie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 313[05] ,0 9 45, , , ,3 9 42,9 512[05] , , , , , ,0 513[02] ,1 8 88, , , , ,4 514[01] , , , , , ,7 522[01] , , , , , ,5 613[01] , , , , , ,0 621[01] , , , , , ,8 712[06] , , , , , ,9 713[01] , , , , , ,0 713[02] , , , , , ,2 713[06] , , , , , ,8 714[01] ,0 5 62,5 6 60, ,0 8 80,0 4 50,0 714[03] ,3 2 40,0 4 66, ,0 5 83,3 2 40,0 721[03] , , , , , ,7 722[02] , ,0 6 85, ,0 6 85, ,0 722[03] , , , , , ,5 723[02] , , , , , ,4 723[03] , , , , , ,8 723[04] , , , , , ,7 724[01] , , , , , ,2 724[02] , , , , , ,9 724[05] , , , , ,0 9 32,1 725[01] , , , , , ,7 725[03] , , , , , ,4 741[01] , , , , , ,7 741[02] , , , , , ,5 741[03] ,0 3 75,0 3 60, ,0 4 80,0 3 75,0 742[01] ,5 5 71,4 4 50, ,0 7 87,5 3 42,9 743[01] ,6 6 54,5 5 38,5 4 80, ,6 5 45,5 825[01] , ,0 5 83, , ,0 5 83,3 826[01] , , [01] ,7 9 81,8 6 50, , ,7 6 54,5 913[01] , , , , , ,5 razem , , , , , ,4 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 26

27 Tabela 8. Wyniki egzaminu zawodowego w województwie świętokrzyskim- zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie szkoły zawodowe. Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (woj. świętokrzyskie) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 512[05] , , , , , ,0 513[02] , , [01] , , , , , ,6 522[01] , , , , , ,2 613[01] ,7 1 50, , [01] ,7 2 33,3 4 44, ,0 6 66,7 1 16,7 712[06] , , , , , ,2 713[02] , , , , , ,4 713[05] , , , , , ,6 713[06] , , , , , ,5 714[01] , ,0 1 25, ,0 1 25, ,0 714[03] , , , , , ,0 721[03] , , , , , ,5 721[05] ,0 6 50, , , ,0 5 41,7 722[03] , , , , , ,6 723[02] , , , , , ,8 723[03] , , , , , ,3 723[04] , , , , , ,2 724[01] , , , , , ,7 724[02] , , , , , ,1 724[05] , ,0 7 87,5 9 90, [01] , , , , , ,0 734[02] ,0 2 66, , , ,0 2 66,7 741[01] , , , , , ,0 741[02] , ,0 2 66, ,0 2 66, ,0 742[01] , , , , , ,7 743[01] ,0 2 33,3 3 50,0 1 33, ,0 - - razem , , , , , ,9 W bieżącym roku etap pisemny zdało 76,3% absolwentów oraz 95,4%, którzy przystąpili praktycznego. Łącznie dyplom otrzymało 2674 zdających egzamin (69,6%), wśród których 114 osób to absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdawali tylko jeden etap egzaminu. Należy zwrócić uwagę, że zdawalność egzaminu w zasadniczych szkołach zawodowych oraz w szkołach policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwui trzyletnie szkoły zawodowe była wyższa niż w technikach i szkołach policealnych. 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 27

28 Największa liczba osób zgłosiła się do egzaminu w zawodzie 512[05] Kucharz małej gastronomii (1015 zdających), 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych (594 zdających) oraz 522[01] Sprzedawca (433 zdających). Na uwagę zasługuje również wysoka frekwencja na egzaminie, która wyniosła 94,6%. 313[05] 512[05] 513[02] 514[01] 522[01] 613[01] 621[01] 712[01] 712[06] 713[01] 713[02] 713[05] 713[06] 714[01] 714[03] 721[03] 721[05] 722[02] 722[03] 723[02] 723[03] 723[04] 724[01] 724[02] 724[05] 725[01] 725[03] 734[02] 741[01] 741[02] 741[03] 742[01] 743[01] 825[01] 826[01] 833[01] 913[01] 0,0% 16,7% 24,3% 29,4% 42,9% 65,0% 66,7% 69,0% 84,7% 50,0% 68,8% 65,0% 66,7% 69,6% 76,2% 55,6% 50,0% 77,4% 41,7% 51,4% 60,3% 78,8% 72,6% 63,0% 74,1% 65,4% 66,7% 61,0% 58,3% 75,0% 63,2% 83,3% 54,5% 45,5% 95,7% 100,0% 100,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Rys. 3. Odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach. 28

29 VII. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Tabela 9. Wyniki egzaminu zawodowego w okręgu młodociani pracownicy. Kod zawodu Liczba osób zgłoszonych (OKE Łódź) pisemnego pisemny praktycznego praktyczny do egzaminu 1 Otrzymało dyplom 2 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 313[05] , , ,0 1 50, [05] , , , , , ,6 514[01] , , , , , ,0 522[01] , , , , , ,4 613[01] ,0 3 75,0 2 40, ,0 4 80,0 2 50,0 621[01] , , , , [01] , , ,0 1 33, [06] ,3 5 50,0 8 66, , ,3 4 40,0 713[02] ,7 4 66,7 6 85, ,0 6 85,7 4 66,7 713[05] , , , , ,7 9 69,2 713[06] , , , , , ,9 714[01] , , , , , ,0 714[03] ,3 3 60,0 4 66, ,0 5 83,3 3 60,0 721[03] ,0 2 66,7 3 75, ,0 3 75,0 2 66,7 722[03] ,0 2 50,0 5 62,5 4 80,0 5 62,5 3 60,0 723[03] ,0 3 75, , , ,0 3 75,0 723[04] , , , , , ,8 724[01] ,0 2 18,2 8 72,7 5 62, ,0 1 9,1 724[02] , , , , , ,3 724[05] , , , , [01] , , , , , ,0 741[01] , ,7 9 75, , ,0 8 66,7 741[02] , , , , , ,1 741[03] , ,0 3 75, ,0 3 75, ,0 742[01] ,0 3 60,0 4 80, , ,0 3 60,0 825[01] , , , , , ,0 833[01] [01] , , , ,0 - - razem , , , , , ,4 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 968 osób mających status młodocianego pracownika. W tej grupie zdających zwraca uwagę wysoka frekwencja, szczególnie na etapie pisemnym (95,2%). Zdawalność etapu praktycznego wypadła lepiej niż etapu pisemnego i wyniosła 96,8%. 74,4% osób przystępujących do egzaminu otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, co jest wynikiem wyższym w porównaniu do ubiegłego roku. 1 Liczba uczniów, którzy przystąpili przynajmniej do jednego etapu egzaminu. 2 W odniesieniu do liczby przystępujących do egzaminu. 29

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim Etap egzaminu zawodowego w sesji zimowej dla absolwentów szkół zawodowych o dwu-

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 Sesja letnia

RAPORT 2005 Sesja letnia OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI EGZAMIN POTWIERDZJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE RAPORT 25 Sesja letnia 94-23 Łódź, ul. Praussa 4, tel.: (42) 634 91-33; fax: (42) 634 91-54 e-mail: komisja@komisja.pl

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO

HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO 1 HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO Zawód Poważanie duże średnie małe trudno powiedzi eć Strażak 87 11 1 1 Profesor uniwersytetu 82 13 2 3 Robotnik wykwalifikowany, np. tokarz, murarz 81

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

X X Technik rolnik 321[05]

X X Technik rolnik 321[05] ROK SZKOLNY 2014/2015 LP. TYP SZKOŁY PLANOWANEUTWORZENIE PIERWSZEJ KLASY W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA W ISTNIEJĄCYCH JUŻ ODDZIAŁACH, W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 1. Szkoły zawodowe - kucharz - ZSZ Nr 3 ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań (Zespół Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl POWIAT OSTROWIECKI Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05 e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl - szkoła posiada internat - dyrektor: mgr Jarosław Chodała Technikum 35

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Olimpiada Wiedzy Technicznej

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Olimpiada Wiedzy Technicznej Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2010

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2010 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE WARSZAWA WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE - WARSZAWA ul. Grzybowska tel. () -- fax.() -- http://www.oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc POWIAT KIELECKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 6 tel./fax: (41) 31-15-033 e-mail:lobodzentyn@wp.pl www.zspbodzentyn.pl dyrektor mgr Janusz Szczygielski - klasa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, luty 2015 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 44zzzw. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

II Liceum Profilowane

II Liceum Profilowane Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil,. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 /0-7/ 788 5 89 http://zsb.mielec.pl / Zawodowa Nr Technikum Nr II Liceum Profilowane specjalność, zawód 7[06]

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

liczba nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zawód wskazany we wniosku siedziba beneficjenta obszar realizacji projektu (województwo)

liczba nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zawód wskazany we wniosku siedziba beneficjenta obszar realizacji projektu (województwo) Beneficjent AGROSALON Alicja Augustyn- Zielińska Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: NYSA. Śr. pkt% cz. I cz. II

Miasto: NYSA. Śr. pkt% cz. I cz. II Gmina: GMINA NYSA Nazwa szkoły/zespołu: Typ egzaminu: 3[08] Miasto: NYSA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE TECHNIK ELEKTRYK 0 65,0 73,8 75,0 73,5 6 77,0 62,3 68,9 60 5 63,7 6 75,0 5,9

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - 3 klasy - 90 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - 3 klasy - 90 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. POWIAT KIELECKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 6 tel./fax: (41) 31-15-033 e-mail:lobodzentyn@wp.pl www.zspbodzentyn.pl dyrektor mgr Janusz Szczygielski - 3 klasy

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w województwach dolnośląskim i opolskim przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych województwo pomorskie 29 października 2013 Obserwacja Liczba obserwacji Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo