Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia"

Transkrypt

1 Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Roman Lewandowski 1, Marcin Kautsch 2 1 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 2 Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego Artykuł należy cytować jako: Lewandowski R., M. I. Kautsch Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw ujęcie mezoekonomiczne, red. Małgorzata Juchniewicz, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Wstęp Jednym z najistotniejszych problemów współczesnej ochrony zdrowia na świecie oprócz rosnących kosztów jest utrzymanie wysokiej i powtarzalnej jakości usług. Każde rozwinięte państwo stara się rozwiązać ten problem, z jednej strony zmuszając świadczeniodawców, m. in., poprzez służby sanitarne, do zachowania minimalnych standardów jakościowych, z drugiej strony zachęcając ich do ciągłego podnoszenia jakości ponad niezbędne minimum. Taki działania podejmuje się również w Polsce. Instytucjonalnego wsparcia placówkom ochrony zdrowia w zakresie podnoszenia jakości udzieliło Ministerstwo Zdrowia powołując w 1994 roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które opracowało Program Akredytacji Szpitali. Równolegle z rozwojem branżowego systemu zarządzania jakością coraz więcej placówek ochrony zdrowia zwracało uwagę na systemy ogólne mające zastosowanie w różnych sektorach. I za przykładem organizacji komercyjnych szpitale zaczęły również wykorzystywać systemy zarządzania jakością zgodne z rodzinę norm ISO Kolejnymi instytucjami, które włączyły się w proces podnoszenia jakości w ochronie zdrowia były Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundacja Teraz Polska, które wspólnie w 1995 roku zorganizowały pierwszą edycję konkursu Polskiej Nagrody Jakości (PNJ), dzięki czemu spopularyzowały w Polsce Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM European Foundation for Quality Management). Od 2002 roku (od IX edycji), biorą w niej udział również organizacje ochrony zdrowia. Istotne dla wdrażania nowoczesnych koncepcji zrządzania w zakładach opieki zdrowotnej było: pojawienie się mechanizmów rynkowych, spowodowanych zmianą systemu

2 finansowania z budżetowego na zadaniowy (płatność za wykonane usługi medyczne), i dopuszczenie prywatnych świadczeniodawców do rywalizacji o publiczne fundusze oraz premiowanie wyższym kontraktem przez Narodowy Fundusz Zdrowia 1 placówek, które posiadały certyfikowany system zarządzania jakością za zgodność z norą ISO 9001 lub akredytację CMJ. Obecnie wiele szpitali stara się podnosić jakość swoich usług korzystając z kilku modeli zarządzania jakością. Najczęściej są to: Program Akredytacji Szpitali, rodzina norm ISO 9000 i Model doskonałości EFQM. Celem pracy jest określenie wpływu, jaki na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych wywiera jednoczesne stosowanie Modelu Doskonałości EFQM, systemu zarządzania jakością ISO i Programu Akredytacji Szpitali CMJ. W niniejszym opracowaniu zweryfikowano hipotezę, że jednoczesne stosowanie wielu modeli wspomagających zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia nie prowadzi do niepotrzebnej nadmiarowości w procesie zarządzania, a usprawnia jej funkcjonowanie. Przyjętą metodą badawczą jest analiza dostępnej literatury oraz porównania koncepcji pod kątem ich użyteczności w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z dyrektorami szpitali posiadających równocześnie Akredytację CMJ i ISO 9001 i wykorzystujących Model Doskonałości EFQM. Współdziałanie modeli zarządzania jakością Z analizy Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej i rejestru Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzonej na dzień wynika, że na ponad 16 tys. zakładów opieki zdrowotnej w Polsce tylko niecałe 100 posiada Akredytację CMJ, natomiast system zarządzania jakością certyfikowany za zgodność z normą ISO 9001 posiada prawie 800 placówek (tabela 1), a w ponad 30 szpitalach jednocześnie stosuje się standardy akredytacyjne i wymogi norm ISO. Wiele w tych placówek bierze również udział w regionalnych i Polskiej Nagrodzie Jakości, co dowodzi, że muszą przynajmniej w części stosować Model Doskonałości EFQM. Ponadto, do Polskiej Nagrody Jakości mogą przystępować tylko te organizacje, które posiadają certyfikowany za zgodność z normą ISO 9001 system zarządzania jakością 2. 1 Podwyższanie stawki szpitalom posiadającym certyfikat jakości ISO lub Akredytację CMJ było stosowane przez część oddziałów wojewódzkich NFZ do połowy 2008 roku. Natomiast przed wprowadzeniem NFZ-u jedynie Śląska Regionalna Kasa Chorych zwiększała kontrakt zakładom, które uzyskały akredytację. Por. np. K. Oleszczyk, U. Erfurt Pracownicy szpitala wobec jakości. Służba Zdrowia, nr 98 99/2000, s Materiały informacyjne do Polskiej Nagrody Jakości. Podstawowe dane i kryteria nagród zespołowych. Rozdział 2. s

3 Tabela 1. Liczba jednostek ochrony zdrowia posiadających akredytację CMJ i certyfikaty ISO 9001 w III kw Liczba jednostek z certyfikatem CMJ Rodzaj lecznictwa Niestacjonarne Stacjonarne Forma prawna Liczba jednostek ogółem Liczba jednostek z certyfikatem ISO 9001 Nominalnie Odsetek Nominalnie Odsetek Niepubliczny ,15% 393 2,87% Publiczny ,08% 52 3,92% Suma ,15% 445 2,97% Niepubliczny ,70% ,75% Publiczny ,99% ,53% Suma ,64% ,66% Ogółem ,57% 781 4,72% Źródło: Kautsch M., R. Lewandowski System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia. Polityka Społeczna 3/2009, s Niewątpliwą zaletą modelu EFQM jest zgodność jego fundamentalnych założeń z zasadami zarządzania jakością leżącymi u podstaw rodziny norm ISO:9000 (te same założenia dotyczą również norm: zarządzania środowiskiem ISO 14000, polskiej normy PN-N-18001:2004 zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), (tabela 2). Warto zauważyć, iż na poziomie ogólnym podstawowe zasady są bardzo zbliżone, natomiast na poziomie szczegółowym model EFQM znacznie wykracza poza ramy wymagań norm ISO Model Doskonałości EFQM obejmuje w swej koncepcji oprócz pełnego zakresu zasad przyjętych w ISO 9004:2000, odpowiedzialność publiczną oraz orientację na wyniki. Pierwszy z tych obszarów jest w normach ISO podejmowany przez normę zarządzania środowiskowego ISO i polską normę bezpieczeństwa pracy (np. PN-N-18001). Można zatem przyjąć, że organizacja, która wdroży system zintegrowany złożony z wielu elementów objęła systemem zdecydowaną większość obszarów swego funkcjonowania i tym samym uzyskała wyższe bezpieczeństwo i odporność na nieoczekiwane zdarzenia związane ze słabością systemów zarządzania. Tabela 2. Porównanie założeń leżących u podstawy Modelu Doskonałości EFQM i rodzin norm EN ISO 9000/14000 oraz polskiej normy PN-N-18001:2004 Założenia leżące u podstaw Modelu Zasady zarządzania jakością w rodzinach Doskonałości EFQM norm ISO 9000 i ISO Orientacja na wynik doskonałość organizacji przejawia się uzyskiwaniem wyników zadowalających wszystkie Brak odniesienia do tej kwestii w ww. zainteresowane strony (pracowników, normach klientów, dostawców, instytucje finansujące, państwowe, ogół społeczeństwa itp.). Koncentracja na kliencie doskonałością jest Koncentracja na kliencie utrzymywanie 3

4 tworzenie trwałej wartości dla klienta. Przywództwo i stabilność celów doskonałością jest wizjonerskie i inspirujące przywództwo w połączeniu ze stałością celów. Zarządzanie poprzez procesy i fakty doskonałością jest zarządzanie organizacją przez zestaw współzależnych i powiązanych systemów, procesów i faktów. Organizacja funkcjonuje efektywniej, gdy wszystkie decyzje dotyczące zarówno aspektów strategicznych jak i bieżącego zarządzania są dla wszystkich zrozumiałe i oparte na wiarygodnych informacjach. Zaangażowanie i rozwój pracowników doskonałością jest maksymalizacja zaangażowania pracowników przez ich rozwój i uczestnictwo. Ciągłe uczenie się, innowacja i doskonalenie doskonałością jest kwestionowanie status quo i efektywna zmiana przez wykorzystywanie uczenia się do tworzenia innowacji i możliwości usprawniania. Organizacja funkcjonuje najlepiej, gdy jej kultura zachęca do dzielenia się wiedzą, ciągłego uczenia się oraz dokonywania innowacji i ulepszeń. Rozwijanie współpracy doskonałością jest rozwijanie i utrzymywanie partnerstwa przynoszącego korzyści. Tworzenie wzajemnie korzystnych relacji, budowa zaufania, dzielenie się wiedzą i integracja z partnerami wpływa pozytywnie na wyniki organizacji. Społeczna odpowiedzialność organizacji relacji z klientami, badanie jego potrzeb, rozpowszechnianie informacji o preferencjach klientów w całej organizacji, wyznaczanie celów strategicznych w oparciu tę informację. Przywództwo wyznaczanie ambitnych celów, angażowanie i motywowanie wszystkich zainteresowanych stron (wewnątrz i na zewnątrz organizacji) do ich osiągania. Procesowe podejście systematyczne definiowanie działań niezbędnych do osiągnięcia rezultatów, jednoznaczny podział uprawnień i odpowiedzialności w zarządzaniu kluczowymi procesami. Systemowe podejście do zarządzania integracja i synchronizacja procesów w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów, ogniskowanie wysiłków na kluczowych procesach. Podejmowanie decyzji opartych na faktach pozyskiwanie wiarygodnych informacji, udostępnianie właściwej informacji właściwym osobom, przy podejmowaniu decyzji kierowanie się równowagą pomiędzy analizą faktów, doświadczeniem i intuicją. Zaangażowanie pracowników uświadamianie pracownikom ich kluczowej roli w organizacji, stwarzanie warunków, aby pracownicy byli zaangażowani, oddani i zmotywowani, odpowiedzialni za swoje wyniki, nastawieni na ciągłe doskonalenie. Ciągła poprawa procesy usprawniania organizacji dopasowane do strategii na wszystkich poziomach, szybkie reagowanie na pojawiające się możliwości. Wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami nawiązywanie relacji równoważące krótko- i długoterminowe korzyści, otwarta komunikacja, wymiana informacji o przyszłych zamierzeniach, prowadzenie wspólnych działań na rzecz poprawy wyników. Brak odniesienia do tej kwestii w ww.

5 doskonałością jest przekraczanie normach minimalnych wymagań określonych w prawnych regulacjach i dążenie do zrozumienia i reagowania na oczekiwania otoczenia. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: oraz dostęp: Model doskonałości EFQM i system zarządzania jakością ISO są narzędziami stosunkowo ogólnymi, zostały zaprojektowane do wykorzystanie praktycznie we wszystkich typach organizacji i w wielu branżach. Taka konstrukcja znacznie ułatwia budowanie zindywidualizowanych systemów zarządzania jakością w branżach, które mają swoje specyficzne wymagania, jak na przykład ochrona zdrowia. Niebezpieczeństwo stosowania uniwersalnych narzędzi polega na tym, że jednostki mogą nie mieć wewnętrznej motywacji do podnoszenia jakości usług. Zdobywają certyfikat tylko po to, by móc się wykazać przed organem założycielskim lub by uzyskać wyższe finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. W takim przypadku, organizacja w procesie wdrożenia może wyznaczyć sobie, zaniżone wymagania lub/i zbyt mały zakres certyfikacji w poszczególnych obszarach. Jednostki takie (słusznie) przyjmują, że nikt nie będzie weryfikował jakiego zakresu działalności dotyczyła certyfikacja i jaki poziom prezentują wypracowane standardy jakości. Liczyć się będzie tylko to, że posiada się sam certyfikat. Rozwiązaniem powyższego problemu byłby zestaw podstawowych wymogów, które każdy szpital powinien spełnić, aby leczeni w nim pacjenci byli bezpieczni. Dlatego podstawą wdrożenia Modelu Doskonałości EFQM lub systemu zarządzania zgodnego z normą ISO powinny być szczegółowe wytyczne określone dla placówek ochrony zdrowia. Do tego jednak konieczne byłoby porozumienie firm certyfikujących, czego w warunkach silnej konkurencji nie należy oczekiwać. Natomiast rodzajem takiego właśnie zestawu branżowych standardów dla zakładów opieki zdrowotnej jest Program Akredytacji Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oparcie systemu zarządzania jakością na jednoznacznych standardach (wymogach) uniemożliwia ucieczkę od trudnych, dla wielu szpitali, problemów związanych z niską jakością infrastruktury, w tym bazą diagnostyczną i pobytową, które mają zasadniczy wpływ np. na liczbę zakażeń wewnątrzszpitalnych. W tabeli 3 dla przykładu porównano wymagania poszczególnych systemów zarządzania jakością w obszarze formułowania, przeglądu i ciągłego doskonalenia strategii i polityki jakości. Z zestawienia wynika, że omawiane systemy różnią się znacznie pod względem szczegółowości, ale dotyczą podobnych obszarów.

6 Tabela 3. Porównanie wymagań Modelu doskonałości EFQM w obszarze Strategia i Polityka z wybranymi wymogami Programu Akredytacji Szpitali CMJ i Normy ISO 9001:2008 Obszary objęte przez samoocenę wg modelu EFQM Moduł 2.1. Tworzenie, poddawanie przeglądom i aktualizacji strategii i polityki opartych na jasnych kryteriach Moduł 2.2. Uwzględnienie w polityce i strategii informacji na temat obecnych i przyszłych potrzeb wszystkich zainteresowanych stron Moduł 2.3. Budowanie zdolności organizacji do uczenia się i stałego doskonalenia Poszczególne standardy akredytacyjne CMJ (wersja pilotażowa z 2008 r.) ZO 6. Szpital posiada plan strategiczny. ZO 7. Plan strategiczny jest cyklicznie weryfikowany. ZO 11.3 Zarządzenia, plany i procedury są aktualizowane ZO 9. Kierownicy działów medycznych określają zakres usług świadczonych w poszczególnych działach ZO 9.1 Kierownicy działów określają aktualne i pożądane potrzeby personalne, lokalowe i sprzętowe ZZ 1.1. Kierownictwo określiło pożądane kwalifikacje i inne wymagania dla wszystkich stanowisk pracy. ZO 5. Dyrekcja wspiera i promuje zarządzanie przez jakość i działania na rzecz jej poprawy ZO 10. Osoby zarządzające są przeszkolone w zakresie zarządzania jakością ZZ 5. W szpitalu realizowana jest polityka stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Rozdziały normy ISO 9001: Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że wymagania klienta zostały określone i spełnione w celu zwiększenia zadowolenia klienta 5.3 Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że polityka jakości: a) jest odpowiednia do celu istnienia organizacji, c) tworzy ramy do ustalania i przeglądu celów dotyczących jakości, e) jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności. 5.3 Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że polityka jakości: b) zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Model Doskonałości EFQM w praktyce. Poradnik Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Zestaw Standardów Akredytacyjnych (wersja pilotażowa). Polska Norma PN-EN ISO 9001:2008. Powyższa analiza pokazuje więc, że omawiane systemy zarządzania jakością wykazują znaczącą zgodność, wręcz uzupełniają się, gdyż każdy z wymienionych modeli lepiej wspiera inny obszar zarządzania jakością. Podsumowanie Przedstawione w niniejszej publikacji systemy zarządzania jakością uzupełniają się powodując, że organizacja jest w stanie zbudować bardziej funkcjonalny i szyty na miarę system zarządzania, który w pełniejszy sposób zabezpiecza zakład opieki zdrowotnej przed

7 niedoskonałościami i lukami w systemie zarządzania. Potwierdzają to zarówno obserwacje podczas wdrażania ww. systemów jak i rozmowy z dyrektorami placówek posiadającymi te systemy. Jednym z pozytywnych efektów podkreślanym przez dyrektorów, jest uregulowanie obszaru związanego z kompetencjami i odpowiedzialnością pracowników oraz stałym monitorowaniem i aktualizacją strategii. Odmienne zdanie prezentują dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Z ich doświadczeń wynika, że wdrożenie ww. systemów nie przekłada się bezpośrednio na jakość świadczeń medycznych. Oto fragment wypowiedzi jednego z nich: Wprowadzenie ISO w szpitalu z naszego (tj. oddziału NFZ przyp. R.L., M.K) punktu widzenia oznacza głównie opracowanie szeregu procedur w różnych dziedzinach głównie administracyjnych lub gospodarki materiałowo-lekowej, bez wpływu na jakość opieki nad pacjentem. Podobne opinie znaleźć można w literaturze przedmiotu. Przy krytyce istniejących rozwiązań wskazuje się, np. na licencjonowanie jako narzędzie poprawy jakości usług świadczonych przez placówki ochrony zdrowia. (Murkowski 2009). Podejście takie nie wydaje się jednak niczym nowym w świetle obowiązującego prawa. Wszak obecnie zakłady muszą spełniać określone wymogi, by móc świadczyć usługi zdrowotne. (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Dz. U. rok 2006, nr 213, poz z dnia ). Warto odnotować, że znaczna część zakładów nie spełnia wymogów w nich zawartych (Ponikło 2006) Zdaniem autorów opisane systemy zarządzania jakością mają pozytywny wpływ na jakość opieki zdrowotnej, chociaż jest on bardziej widoczny w sferze organizacji i zarządzania placówką niż bezpośrednio w poziomie satysfakcji pacjentów. Istnieje szereg barier, które utrudniają podnoszenie jakości usług medycznych, do najważniejszych z nich należą: Bariery wynikające ze sposobu finansowania i przepływu funduszy (np.: brak wydzielonych środków na diagnostykę w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej powoduje, że lekarz ogranicza diagnostykę, gdyż pokrywa ją z własnych środków; niska jakość infrastruktury szpitalnej z powodu niedofinansowania, szczególnie w powiatach). Bariery wynikające z braku realnej konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami. Paradoksalnie zbyt duża liczba zakładów (szpitali) oraz polityka publicznego płatnika, który kontraktuje usługi we wszystkich jednostkach sprawia, że ograniczone środki na świadczenia przekazywane są do zbyt dużej liczby zakładów. Działalność

8 świadczeniodawców limituje więc najczęściej zbyt niski kontrakt z NFZ, a nie brak pacjentów. W związku z tym placówki starają się przypodobać przede wszystkim płatnikowi. Brak możliwości porównywania jakości klinicznej pomiędzy świadczeniodawcami. Z jednej strony bardzo trudno opracować obiektywne wskaźniki jakości klinicznej leczenia, a z drugiej strony w Polsce nie stworzono jeszcze platformy, która pozwalałaby porównywać świadczeniodawców pod względem obecnie dostępnych wskaźników. (Lewandowski, Kowalski 2008). Dopóki nie usunie się wymienionych powyżej barier, nie będzie możliwa znaczna poprawa jakości usług medycznych. Bibliografia 1. Europejska Fundacja Zarządzania Jakością EFQM Model Doskonałości EFQM w praktyce: Poradnik. Krajowa Organizacja Partnerska EFQM w Polsce. 2. Kautsch M., R. Lewandowski System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia. Polityka Społeczna 3/2009, s Lewandowski R., I. Kowalski (red.) W poszukiwaniu Obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. 4. Murkowski M., J. Wojteczek Akredytacyjna ściema. Menedżer Zdrowia. nr 2. Termedia Sp. z o. o., Poznań. 5. Oleszczyk K, Erfurt U , Pracownicy szpitala wobec jakości. Służba Zdrowia, nr 98 99/ Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Zestaw Standardów Akredytacyjnych (wersja pilotażowa). 7. Polski Komitet Normalizacyjny Polska Norma PN-EN ISO 9001:2008. Systemy zarządzania jakością: Wymagania. 8. Ponikło W. 2006, Wybrane elementy infrastruktury technicznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego RAPORT NA ZLECENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, ŁÓDŹ WRZESIEŃ 2005 LUTY 2006, a.pdf, dostęp

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Agenda prezentacji 1. Status Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia 2. Standardy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Nasze certyfikaty Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Główne wysiłki w ostatnim czasie skupiły się na profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Materiały wspomagające

Materiały wspomagające Alfred Brzozowski, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Materiały wspomagające wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemie zarządzania bhp 1/20 Konferencja pn. Społeczna

Bardziej szczegółowo

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali lipiec wrzesień 2015 Forum Ekonomiczne w Krynicy 10 września 2015 r. 1 Kadra kierownicza szpitali Dyrektorzy, DM, DF, DA, NP Ordynatorzy, kierownicy

Bardziej szczegółowo

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali lipiec wrzesień 2015 Forum Ekonomiczne w Krynicy 10 września 2015 r. 1 Kadra kierownicza szpitali Dyrektorzy, DM, DF, DA, NP Ordynatorzy, kierownicy

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Człowiek najlepsza inwestycja Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Plan prezentacji 1. Przepisy prawne a zarządzanie jakością na uczelni 2. Jakość i jej definicje w uczelni 3. Cele istnienia systemu

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1 Marek Rączka Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych Politechnika Krakowska SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1. Wstęp Organizacje świadczące usługi zdrowotne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Anna JASIŃSKA-BILICZAK 1 Politechnika Opolska Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia WSTĘP Jakość definiowana jest jako ogół cech i właściwości wyrobu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA NORMALIZACYJNA

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA NORMALIZACYJNA Zarządzanie jakością MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA NORMALIZACYJNA, ang. International Organization for Standardization (ISO)*, to utworzona w 1947 roku sieć krajowych organizacji normalizacyjnych, w celu

Bardziej szczegółowo

Wejście w samoocenę CAF

Wejście w samoocenę CAF Wejście w samoocenę CAF Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć Maria Skłodowska Curie Satysfakcja z pracy Nie oznacza tylko zadowolenia z wynagrodzenia, między innymi składa się

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju

Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju 2 Język: polski, angielski Data publikacji: listopad 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które szpitale niepubliczne w Polsce są największe pod względem liczby łóżek? Które szpitale niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana

Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Gdzie jest kryzys? www.glosulicy.pl ZARZĄDZENIE Nr 54/2011/DSOZ PREZESA

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które podmioty uruchomią szpitale publiczne w Polsce? Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Elastyczny zakres akredytacji

Elastyczny zakres akredytacji Elastyczny zakres akredytacji podejście praktyczne na przykładzie laboratoriów Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie Katarzyna Rajczakowska Warszawa, grudzień 2010 r. Elastyczny zakres w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3.1. Co to jest polityka bezpieczeństwa i higieny pracy? Przystępując do wdrażania systemu zarządzania, kierownictwo wyraża swoje zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kryteriów do wyboru

Wykaz kryteriów do wyboru Załącznik nr 3 Wykaz kryteriów do wyboru Kryterium 1. Wiedza specjalistyczna Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań. 2. Umiejętność obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Czy nowa norma PN- EN 15224:2013-04E wpłynie na jakość zarządzania w sektorze ochrony zdrowia?

Czy nowa norma PN- EN 15224:2013-04E wpłynie na jakość zarządzania w sektorze ochrony zdrowia? II Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Czy nowa norma PN- EN 15224:2013-04E wpłynie na jakość zarządzania w sektorze ochrony zdrowia? Dr n.med. Tomasz Romańczyk Konsultant Zarządu,

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WSEI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WSEI Strona1 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WSEI Celem nadrzędnym Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Wyniki samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF 2006 w URZĘDZIE GMINY KOLBUDY Proces samooceny W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. w UG Kolbudy przeprowadzany był proces samooceny w oparciu

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

7 października 2012, Symposium CEESTAHC

7 października 2012, Symposium CEESTAHC Dylematy zarządzania opieką szpitalną efektywność ekonomiczna czy efektywność terapeutyczna Jak narzędzia zarządcze mogą zmieniać rzeczywistość lecznictwa zamkniętego 7 października 212, Symposium CEESTAHC

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością EFQM www.efqm.pl www.efqm.org Dr Mariusz Maciejczak Jakość a doskonałość LEPIEJ JEST DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI I JEJ NIE OSIĄGNĄĆ, NIŻ DĄŻYĆ DO NIEDOSKONAŁOŚCI I JĄ OSIĄGNĄĆ KANASUKE MATSUSHITA,

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań

Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań RACJONALNE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI A FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SZANSE I WYZWANIA Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo