Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni

2 Plan prezentacji 1. Przepisy prawne a zarządzanie jakością na uczelni 2. Jakość i jej definicje w uczelni 3. Cele istnienia systemu zarządzania jakością w uczelniach 4. Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej 5. Zarządzanie jakością w uczelniach standardy budowy systemu 6. Procedury wdrażania systemu zarządzania jakością w uczelniach 7. Doskonalenie zarządzania jakością w uczelni

3 Przepisy prawne a zarządzanie jakością na uczelni W świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych współistnieją dwie kategorie systemów zapewnienia jakości: systemy wewnętrzne (wprowadzane w poszczególnych uczelniach), system zewnętrzny (z wiodącą rolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

4 Jakość i jej definicje w uczelni Podczas procesów wdrażania systemów jakości w uczelniach pojawia się szereg pojęć, częstokroć używanych zamiennie mimo że ich znaczenie nie jest tożsame. Istotne jest ujednolicenie tychże definicji oraz ustalenie ich wspólnych powiązań i zależności. Systemem nadrzędnym jest system zarządzania jakością uczelni, który wiąże pozostałe podsystemy pozwalając osiągnąć pożądany efekt synergii w kierowaniu uczelnią wyższą.

5 Jakość i jej definicje w uczelni Do podsystemów wchodzących w skład systemu zarządzania jakością uczelni możemy zaliczyć: system oceny jakości kształcenia, który powinien być rozumiany jako zbiór struktur, procesów i narzędzi zaangażowanych w diagnozowanie stanu istniejącego jakości kształcenia, system zapewnienia jakości kształcenia jako zbiór struktur, procesów i narzędzi, który jest ukierunkowany na zapewnienie prawdopodobieństwa spełnienia bieżących wymagań dotyczących jakości kształcenia

6 Jakość i jej definicje w uczelni system doskonalenia jakości kształcenia należy rozumieć ten zbiór struktur, procesów i narzędzi, którego stosowanie w powtarzający się sposób skutkuje zwiększeniem zdolności uczelni do spełnienia wymagań dotyczących jakości kształcenia. (Powyższe definicje oparte są na założeniach zawartych w normie terminologicznej ISO 9000:2005. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia).

7 Cele istnienia systemu zarządzania jakością w uczelniach Uczelniany system zarządzania jakością powinien za główne priorytety swojej działalności przyjąć (w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, projekty zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego): zapewnianie spełnienia przez uczelnie obowiązujących je wymagań prawnych, szczególnie odnoszących się do usług edukacyjnych oraz innych świadczonych w tych uczelniach, np. wymagań dotyczących prowadzenia studiów na określonych kierunkach i poziomach kształcenia,

8 Cele istnienia systemu zarządzania jakością w uczelniach wspieranie implementacji strategii rozwoju przyjętych przez władze uczelni, poprawę sprawności realizacji procesów wewnętrznych w uczelniach, poprzez dostarczanie zapisanych wzorców działań dla pracowników, poprawę ogólnej efektywności działania uczelni oraz efektywności poszczególnych procesów, dzięki ich monitorowaniu,

9 Cele istnienia systemu zarządzania jakością w uczelniach rozszerzanie zakresu autonomii uczelni, np. w drodze poprawy statusu podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni (dotyczy to posiadanych uprawnień czy też oceny parametrycznej), zwiększenia swobody kształtowania programów studiów, zapewnienie osiągania oczekiwanych efektów w różnych obszarach działalności, w tym szczególnie efektów kształcenia określonych zgodnie z filozofią Krajowych Ram Kwalifikacji.

10 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Zarządzanie jakością w uczelni wyższej powinno opierać się na następujących zasadach: Orientacja na klienta. Uczelnie są zależne od swoich klientów, dlatego powinny spełniać ich wymagania i oczekiwania. Tworzenie wartości dla uczących się powoduje, że odczuwają oni satysfakcję z tytułu wzrostu własnych kompetencji,

11 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Podejście procesowe. Pożądany w uczelniach wynik można osiągać z większą efektywnością, jeśli działania i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces. W uczelniach powinno się identyfikować stopień, w jakim wszystkie procesy operacyjne tworzą wartość dla uczących się i innych klientów. Z kolei zrozumienie interakcji zachodzących pomiędzy procesami jest istotne w celu ich holistycznego doskonalenia w ramach systemu zarządzania jakością.

12 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Kompleksowość. Inaczej systemowe podejście do zarządzania. Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności uczelni wyższych w osiąganiu celów. Wizjonerskie przywództwo. Jest związane z ustanawianiem wizji, kreowaniem polityki oraz prowadzeniem uczelni wyższych w sposób odpowiadający wyzwaniom współczesnego otoczenia.

13 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Zaangażowanie personelu. Pracownicy są najcenniejszym zasobem uczelni wyższych. Działania władz uczelni wyższych na wszystkich poziomach zarządzania powinny zmierzać w kierunku ułatwiania i umożliwiania zaangażowania i maksymalizacji użyteczności ludzkich kompetencji, umiejętności i kreatywności. Współpraca z partnerami. Partnerzy uczelni wyższych mogą istotnie podwyższać ich zdolność do tworzenia wartości dla klientów.

14 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Identyfikacja i wykorzystanie kluczowych kompetencji. Ma na celu wykorzystanie różnych zasobów w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej uczelniom wyższym. Zasoby te zawierają systemy i metody zarządzania, umiejętności, kulturę organizacyjną. Mocne strony, specyficzne dla uczelni wyższych powinny partycypować w tworzeniu wartości dla uczących się i innych klientów. Kluczowe kompetencje powinny wspierać innowacje w celu adaptacji uczelni do zmian w otoczeniu.

15 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji. W związku z tym uczelnie powinny, w ramach własnych systemów informacyjnych, gromadzić, analizować i wykorzystywać informacje potrzebne do skutecznego zarządzania. Publikowanie informacji. Uczelnie powinny w regularnych odstępach czasu publikować aktualne, bezstronne i obiektywne informacje, w tym dotyczące oferowanych przez siebie studiów i programów oraz ich efektów.

16 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Ciągłe doskonalenie. Umożliwia utrzymywanie trwałego rozwoju uczelni wyższych w otoczeniu. Procesy ciągłego doskonalenia wzmagają rozwój ludzi i organizacji uczelni w formule innowacji i konstruktywnego rozwiązywania problemów. Elastyczność. Cecha elastyczności jest kluczowa dla trwałego rozwoju uczelni w sytuacji dramatycznie burzliwego otoczenia edukacyjnego i pozwala wykorzystywać pojawiające się szanse w działalności.

17 Zasady zarządzania jakością w uczelni wyższej Autonomia. Jest oparta na analizie uwarunkowań i istotnym znaczeniu samooceny. Uczelnie powinny się kierować własnymi kryteriami decyzyjnymi i podejmować działania wolne od stereotypów. Powyższe zasady zostały oparte na wiedzy zawartej w publikacjach International Organization for Standardization (http://www.iso.org) oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (www.enqa.eu).

18 Zarządzanie jakością w uczelniach standardy budowy systemu Przegląd rozwiązań stosowanych w praktyce funkcjonowania uczelni wyższych pozwala wyróżnić następujące rodzaje standardów, w oparciu o które można budować systemy zarządzania jakością. Rozwiązania własne uczelni Te standardy zarządzania jakością były dotąd najczęściej wynikiem prób spełnienia przez uczelnie wymogu związanego z tworzeniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. (P. Jedynak SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W JEDNOSTCE EDUKACYJNEJ, E-wydawnictwo 2012,http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/1742)

19 Zarządzanie jakością w uczelniach standardy budowy systemu Dobre praktyki zarządzania jakością Dobre praktyki stanowią przykład rozwiązań uznanych za wzorcowe, które mają jednak zazwyczaj wycinkowy charakter, dotycząc wybranych kwestii zarządzania jakością. Z punktu widzenia rozwoju uczelni wyższych interesujące jest pytanie o sposób, w jaki takie wzorcowe rozwiązania mogą być identyfikowane, a następnie twórczo wykorzystane.(wdrażaniem takich praktyk zajmuje się m.in. Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego -

20 Zarządzanie jakością w uczelniach standardy budowy systemu Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2008 może być traktowana jako bardzo uniwersalny model referencyjny systemów zarządzania jakością, który znajdzie zastosowanie w każdej organizacji, która zdoła zdefiniować klienta zewnętrznego, a więc także w uczelniach (więcej na 180 ).

21 Zarządzanie jakością w uczelniach standardy budowy systemu Standard IWA 2 Z formalnego punktu widzenia standard IWA 2 jest poradnikiem zastosowania normy ISO 9001 w edukacji. Oprócz statusu formalnego różni się od normy ISO 9001 tym, że: zawiera terminy i definicje właściwe tylko uczelniom wyższym i innym jednostkom edukacyjnym, zawiera treść wymagań normy ISO 9001 ale nie w brzmieniu oryginalnym lecz w formie interpretacji tych wymagań odpowiadającej specyfice jednostek edukacyjnych, zawiera wytyczne dotyczące doskonalenia istniejących rozwiązań w systemie zarządzania jakością jednostki edukacyjnej (więcej o standardzie IWA 2 i jego przydatności przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością na przykładzie Uniwersytetu Bacau w Rumuni pod adresem: ).

22 Procedury wdrażania systemu zarządzania jakością w uczelniach System zarządzania jakością powinien być wdrażany w następujących etapach: 1.Projektowanie systemu 2.Opracowanie zakresu odpowiedzialności i uprawnień podmiotów procesu planowania i wdrażania systemu 3.Kreacja harmonogramu wdrażania systemu na uczelni

23 Procedury wdrażania systemu zarządzania jakością w uczelniach 4.Powiadomienie pracowników uczelni o zasadach i terminach wdrażania systemu 5.Określenie wydziałowych harmonogramów projektowania i wdrożenia systemu 6.Diagnoza treści misji, wizji i strategii rozwoju uczelni w aspekcie projakościowym 7.Określenie polityki jakości i celów dotyczących jakości w uczelni

24 Procedury wdrażania systemu zarządzania jakością w uczelniach 8.Opracowanie dokumentacji 9.Zatwierdzenie dokumentacji 10.Szkolenie pracowników w zakresie stosowania dokumentacji 11.Szkolenie audytorów wewnętrznych 12.Stosowanie pierwszych wersji dokumentacji systemu 13. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych

25 Procedury wdrażania systemu zarządzania jakością w uczelniach 14.Zastosowanie innych instrumentów oceny systemu (np. badania satysfakcji klientów(np. studentów), przegląd systemu przez kierownictwo uczelni) 15.Wprowadzenie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych

26 Doskonalenie zarządzania jakością w uczelni Wprowadzenie systemu zarządzania jakością w uczelniach nie powinno być traktowane jako zwieńczenie, lecz początek drogi w zakresie kształtowania podejścia projakościowego. W związku z tym uczelnie powinny okresowo, w formule samooceny, prowadzić diagnozę aktualnej dojrzałości własnych rozwiązań projakościowych. W tym celu można zastosować ramową propozycję modelu samooceny jednostki edukacyjnej ujętą w standardzie IWA 2, zapożyczoną z normy ISO Samoocena w proponowanym ujęciu pozwala ocenić stopień dojrzałości rozwiązań obecnych w istniejącym systemie zarządzania jakością.

27 Doskonalenie zarządzania jakością w uczelni Wyróżnia się pięć poziomów tej dojrzałości(por. IWA 2: Quality management systems Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education): poziom 1 brak formalnego podejścia. Zarządzanie jakością cechuje brak podejścia systemowego. Wyniki działalności są słabe lub nieprzewidywalne. Dane są dostępne ale nie wykorzystywane dla doskonalenia działań;

28 Doskonalenie zarządzania jakością w uczelni poziom 2 podejście reaktywne. Podejście bazuje na problemach. Uczelnia reaguje na reklamacje i negatywne uwagi. Dane są przeglądane jeśli jest to wymagane. Nieliczne dane na temat wyników są dostępne; poziom 3 podejście stabilne. Szczegółowe i czasowo dostępne dane są wykorzystywane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami. Występują ustanowione metodyki postępowania albo podejścia. Można dostrzec troskę o doskonalenie;

29 Doskonalenie zarządzania jakością w uczelni poziom 4 podejście systematyczne. Systematyczne sterowanie procesami daje dobre rezultaty i pozytywne trendy. Dane są efektywnie wykorzystywane a procesy dydaktyczne ciągle doskonalone. poziom 5 istotne ciągłe doskonalenie. Silnie zintegrowany system zarządzania z instytucjonalnymi udoskonaleniami. Uczący się studenci są kompetentni w pełni zgodnie z kryteriami przyjętymi w uczelni. Dzięki tak dużej rozpiętości poziomów, ocenie według omówionego modelu mogą podlegać uczelnie, których systemy zarządzania jakością znajdują się w bardzo różnych stadiach dojrzałości.

30 Doskonalenie zarządzania jakością w uczelni Uczelnie mogą również obiektywnie potwierdzić skutki własnych starań zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością poprzez uczestnictwo w konkursach nagród jakościowych, np. Polskiej Nagrody Jakości. Regulamin PNJ, w ramach kategorii tej nagrody, przewiduje podgrupę organizacji edukacyjnych, do których zaliczają się uczelnie. Nagroda jest przyznawana tym organizacjom, które poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, własnych pracowników oraz innych osób związanych z organizacją przez ostatnie lata(regulamin przyznawania Polskiej Nagrody Jakości,

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia

Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Roman Lewandowski 1, Marcin Kautsch 2 1 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 2 Zakład Polityki Zdrowotnej i

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Katarzyna Anna Kuźmicz Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo