Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2: Dostawa oprogramowania standardowego do modelowania architektury systemów IT. Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. I) Zamawiający przewiduje Wdrożenie Systemu w 3 Etapach: 1. Etap I: Uruchomienie Systemu dla projektów Zamawiającego, obejmujące następujące Produkty Cząstkowe: 1.1 Dokument Zarządczy - Ustalenie zasad realizacji Projektu, spotkanie inicjujące projekt - co najmniej całodniowy warsztat dla przedstawicieli Zamawiającego (10 osób) przybliżający możliwości Systemu EPM, 1.2 Projekt Techniczny Systemu poprzedzony analizą przedwdrożeniową. Analiza przedwdrożeniowa uwzględniająca działania optymalizacyjne realizowane przez Zamawiającego, jak również zatwierdzone przez Zamawiającego sugestie Wykonawcy w zakresie optymalizacji zasad zarządzania projektami, oparte na możliwościach wynikających z wdrożenia Systemu, na podstawie, której Wykonawca opracuje Projekt Techniczny Systemu, 1.3 Konfiguracja i modyfikacja oprogramowania. Konfiguracja i modyfikacja oprogramowania w celu dopasowania go do specyficznych potrzeb Zamawiającego w zakresie zarówno dostosowania funkcjonalności standardowych Systemu, jak i dostarczenie funkcjonalności dedykowanych wykraczających poza standardową funkcjonalność Systemu, wynikającą z nw. wymagań i analizy przedwdrożeniowej, stosownie do postanowień Projektu Technicznego, 1.4 Integracja. Integracja Systemu z : systemem poczty elektronicznej (Microsoft Exchange Server 2010): powiadomienia mailowe, zadania, usługami katalogowymi Systemu operacyjnego Microsoft Active Directory Windows Server 2003: zarządzanie użytkownikami i zasobami, pakietem Microsoft Office 2007 lub wyższym, tak aby System pozwalał: aktualizować plany i przedstawiać je w postaci raportów z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Microsoft Project, Excel, PowerPoint i Word.

2 pobrać dane z bazy danych na potrzeby planowania co ma pozwolić szybko tworzyć niestandardowe raporty z dokładnymi informacjami i automatycznie odświeżać raport, gdy wykorzystane w nim dane ulegną zmianie. 1.5 Migracja danych. Przeprowadzeniu migracji określonej przez Zamawiającego części danych z wybranego przez Zamawiającego projektu, w celu umożliwienia kompleksowego przetestowania Systemu (migracja danych z dokumentów /formularzy w wersji edytowalnej elektronicznej (Word, MS Project, Excel, plików OpenProj (.mpp), itp.) co najmniej po jednym pliku z każdego typu. 1.6 Testy Systemu 1.7 Start produkcyjny Systemu. 2. Etap II: Szkolenia i dokumentacja techniczna 2.1 Szkolenia Szkolenie użytkowników i kierowników projektów. Przeprowadzenie instruktażu z użytkowania Systemu dla wszystkich użytkowników Systemu w wymiarze 16 godzin w sali przygotowanej przez Wykonawcę na terenie Warszawy dla nie więcej niż 50 osób oraz dostarczenie materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej na płycie dla nie więcej niż 50 osób, Szkolenie odbędzie się w grupach nie większych niż 25 osób. Szkolenia powinny być przeprowadzone w dni robocze w g Zakres szkolenia powinien być odpowiedni dla kierowników i dla pracowników tj. tematyka powinna być odrębna dla tych grup w związku z tym grupy kierowników i pracowników powinny być przeszkolone oddzielnie. Dodatkowo zakres szkolenia powinien umożliwić pracownikom zapełnienie Systemu (migrację danych do systemu) Szkolenie administratorów. Przeprowadzenie szkolenia dla Administratorów Systemu (3 osoby) w siedzibie Zamawiającego z zakresu Administracji Systemem w wymiarze 8 godzin 2.2 Dokumentacja techniczna. W szczególności: aktualizacja Projektu Technicznego. 3. Etap III: Asysta techniczna i optymalizacja Systemu, w ramach puli do 50 roboczogodzin konsultacyjno-programistycznych do wykorzystania przez Zamawiającego w terminie od daty zakończenia Etapu 2 do wyczerpania godzin Asysty technicznej bądź w przeciągu 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, obejmujące: 3.1 Zapewnienie pomocy technicznej Zamawiającemu, w szczególności: rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu, pomoc przy rekonfiguracji architektury Systemu, aktualizacji oprogramowania, instalacji nowych wersji oprogramowania, a także przy bieżącej eksploatacji. 3.2 Optymalizację Systemu polegającą na dalszym jego rozwoju i konfiguracji nowych funkcjonalności wynikającą z doświadczeń w użytkowaniu narzędzia i pojawiających się nowych potrzeb, 3.3 Aktualizację dokumentacji technicznej i materiałów szkoleniowych wynikającą z wprowadzonych zmian, w szczególności z rozwoju Systemu. II) Szczegółowe wymagania dotyczące Produktów Cząstkowych str. 2 z 17

3 1. Analiza przedwdrożeniowa, o której mowa w pkt. I Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową, która powinna obejmować w szczególności: 1.1 Analizę kontekstu organizacyjnego w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów 1.2 Analizę obecnych procesów, procedur i instrukcji związanych z zarządzaniem projektami, 1.3 Analizę obowiązujących procesów, procedur i instrukcji w zakresie zarządzania usługami na styku z zarządzaniem projektami, 1.4 Analiza przedwdrożeniowa będzie stanowiła podstawę do aktualizacji zasad zarządzania projektami oraz do wdrożenia zasad w Systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie projektami i portfelem projektów w organizacji. 2. Dokument Zarządczy, o którym mowa w pkt. I Wykonawca opracuje i dostarczy Dokument Zarządczy, który powinien zawierać w szczególności: 2.1 Opis organizacji procesu wdrożenia Systemu. 2.2 Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia uwzględniający podział na Etapy Projektowe i m.in.: Datę spotkania inicjującego projekt Daty rozpoczęcia i zakończenia prac nad Projektem Technicznym, Daty zakończenia przygotowania środowiska produkcyjnego, Daty rozpoczęcia i zakończenia finalnej konfiguracji rozwiązania Daty rozpoczęcia i zakończenia testów, Daty rozpoczęcia i zakończenia migracji, Daty opracowania założeń i narzędzi dodatkowych takich jak raporty, interfejsy i innych, Daty rozpoczęcia i zakończenia szkoleń użytkowników końcowych, Daty opracowania dokumentacji dla użytkowników końcowych, Datę startu produkcyjnego. 2.3 Plan testów m.in. rodzaj i przebieg testów. 2.4 Plan szkoleń 2.5 Plan migracji 2.6 Wykaz produktów projektu wraz z kryteriami odbioru. 2.7 Opis struktury organizacyjnej projektu mieszczącej się w uwarunkowaniach Umowy. 2.8 Opis krytycznych czynników ryzyka i sukcesu. str. 3 z 17

4 2.9 Opis procedur zarządzania Projektem w zakresie: komunikacji, kontroli zmian, monitorowania i raportowania postępu prac, zarządzania problemami i ryzykiem Proponowane procedury powinny uwzględniać uwarunkowania Umowy, czyli powinny być ich potwierdzeniem lub ewentualnie uszczegółowieniem dotyczy to również wymaganych Umową procedur usuwania wad oraz świadczenia usług w zakresie gwarancji Skład osobowy zespołów projektowych Opracowany przez Wykonawcę Dokument Zarządczy powinien zostać przekazany w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej na nośniku CD-ROM w formacie MS Word i PDF Działania Wykonawcy związane z opracowaniem oraz odbiorem Dokumentu Zarządczego w żaden sposób nie wstrzymują Wykonawcy z realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 3. Projekt Techniczny Systemu, o którym mowa w pkt. I Wykonawca opracuje i dostarczy Projekt Techniczny Systemu, który powinien zawierać w szczególności: 3.1 Wstęp Założenia Projektu Technicznego Słownik pojęć i skrótów Spis załączników 3.2 Opis funkcjonalny Słownik pojęć Aktorzy Przypadki użycia Opis funkcjonalności Zasilanie Systemu danymi Komponenty formularzy Walidacje Walidacja składniowa Walidacja semantyczna Maskowanie pól Spójność bazy danych Wprowadzanie danych z pliku XLS 3.3 Integracje MS Exchange Zakres integracji str. 4 z 17

5 Interfejsy Konfiguracja Wymagania Zakres danych Możliwe błędy Serwer poczty elektronicznej Zakres integracji Interfejsy Konfiguracja Wymagania Zakres danych Możliwe błędy Active Directory Zakres integracji Interfejsy Konfiguracja Wymagania Zakres danych Możliwe błędy Backup Zakres integracji Interfejsy Wymagania 3.4 Architektura Systemu Otoczenie biznesowe Architektura logiczna Architektura fizyczna Wymagania dla architektury fizycznej Koncepcja architektury Sposób instalacji i konfiguracji narzędzi dodatkowych Konfiguracja maszyn wirtualnych Bezpieczeństwo Kontrola dostępu Uwierzytelnianie str. 5 z 17

6 Rozliczalność Poufność Integralność Dostępność Projekt bazy danych 3.5 Procedury utrzymania Systemu Obsługa błędów Kopie zapasowe Procedury utrzymania Procedury postępowania po awarii Systemu Procedury konserwacji Systemu 3.6 Testy 3.7 Możliwości rozwoju Systemu Rozwój i tworzenie nowych procesów Integracje Raportowanie Rozwój z wykorzystaniem dostarczanego API Skalowanie wydajnościowe sprzętu 3.8 Lista zagadnień do zrealizowania w kolejnych fazach i etapach rozwoju Systemu 3.9 Dokumentacja powykonawcza 3.10 Spis rysunków 3.11 Modyfikacje III) System po wdrożeniu ma spełniać rolę: 1. Centralnego repozytorium (lokalnych repozytoriów) wiedzy o działaniach o charakterze projektowym w CPI, 2. Centralnego repozytorium dokumentów projektowych, 3. Centralnego repozytorium wiedzy o zajętości/dostępności pracowników zaangażowanie/obciążenie pracowników w prace projektowe, 4. Narzędzia do wielowymiarowego raportowania umożliwiającego m.in. śledzenie postępów w realizowanych projektach poprzez m.in. dedykowane raporty przedstawiające poziom zaawansowania projektów z uwzględnieniem takich aspektów jak: harmonogram, ryzyka, budżet, zasoby; 5. Narzędzi wspierającego ustalanie priorytetów dla realizacji projektów oraz optymalizację portfela projektów, analizę różnych scenariuszy. IV) System po wdrożeniu ma zapewnić w szczególności: str. 6 z 17

7 1. Rejestrowanie i planowanie przedsięwzięć projektowych, o różnej charakterystyce. W tym celu powinny być dostępne zdefiniowane szablony przepływów workflow dla projektów różnego typu. Zakres i typy szablonów zostaną określone w Projekcie Technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Funkcjonowanie w Systemie takich dokumentów jak: Karta Projektu, Raport Okresowy, Wniosek Projektowy o Decyzję, Raport Zamknięcia Projektu, Miesięczny Rejestr Projektów dane potrzebne do przygotowania tych dokumentów powinny być wprowadzone do Systemu. Dokumenty powinny być generowane z Systemu EPM do postaci PDF, Word, Excel, PowerPoint, itp. w odpowiedniej oprawie graficznej. 3. Zarządzanie inicjatywami: 3.1 Zgłaszanie inicjatywy projektowej, 3.2 Opiniowanie inicjatywy projektowej, 3.3 Rejestrowanie, weryfikacje, priorytetyzacje inicjatyw projektowych, 3.4 Uruchomienie inicjatywy projektowej powoływanie projektu, 3.5 Wygenerowanie raportu rocznego z portfela projektów 4. Zarządzanie projektami, cyklem życia projektu, w tym określanie ogólnej kondycji projektu oraz kondycji projektu w poszczególnych obszarach, takich jak w szczególności: czas, budżet zakres, ryzyka. Możliwość określenia kondycji projektu według oceny Kierownika Projektu, oraz automatyczna ocena przy określonych parametrach (KPI- Key Performance Indicators Kluczowe Wskaźniki Efektywności) dokonywana przez System, 5. Harmonogramowanie projektów, 6. Rejestrowanie i harmonogramowanie procedur przetargowych poprzez w szczególności: wskazanie identyfikatora procedury przetargowej, pozycji w planie zamówień publicznych, możliwość skorzystania z gotowego szablonu (przygotowanego przez Wykonawcę) harmonogramu procedury przetargowej określającego jej kluczowe punkty kontrolne (np. powołana komisja przetargowa, opublikowane ogłoszenie/siwz, otwarte wnioski/oferty, ogłoszony wynik, ogłoszony wybór oferty najkorzystniejszej, zawarta umowa, KIO itp.), przypisywanie zasobów i budżetów. 7. Planowanie i harmonogramowanie budżetu projektu (m.in. wielowalutowość, klasyfikacja budżetowa: zadania, rozdziały, paragrafy, lata, środki inwestycyjne, środki bieżące, pozycja w planie zamówień publicznych, wykonanie (poniesione), planowane, klasyfikacja w układzie budżetu zadaniowego (działanie), sumowanie po wszystkich ww. klasyfikacjach). Plan budżetu projektu powinien być zsynchronizowany z harmonogramem projektu, aby zmiany w harmonogramie projektu automatycznie przekładały się na zmiany w harmonogramie budżetu (zmiany w harmonogramie budżetu mające wpływ na rozliczenia roczne, powinny automatycznie być eskalowane do zdefiniowanych osób). Rozwiązanie pozwalające na planowanie i zarządzanie finansami oraz korzyściami projektów powinno: 7.1 Pozwalać na planowanie i monitorowanie kosztów oraz korzyści projektowych. 7.2 Pozwalać na definiowanie drzewiastych struktur kosztów. 7.3 Pozwalać na definiowanie centrów powstawania kosztowych. str. 7 z 17

8 7.4 Pozwalać na monitorowanie rzeczywistych kosztów projektu i porównywanie ich z wcześniej zdefiniowanymi planami. 7.5 Pozwalać na realizację ww. działań co najmniej 50 użytkownikom. 7.6 Być zintegrowane z centralnym serwerem projektów, co w szczególności oznacza: Administracja ustawieniami z poziomu centralnego serwera projektów Zarządzanie uprawnieniami do części finansowej z interfejsu centralnego serwera projektów Interfejs użytkownika wspólny z interfejsem centralnego serwera projektów dla użytkownika końcowego moduł finansowy musi być wyświetlany i zachowywać się jak integralna część centralnego serwera projektów (integracja z wstążką, stronami projektu, itp.) Integracja z przepływem pracy dla projektów w centralnym serwerze projektów polegająca na: Możliwości definiowania granulacji danych finansowych gromadzonych na poszczególnych etapach / fazach cyklu życia projektu Możliwość definiowania czy w danym etapie cyklu życia projektu dane finansowe dostępne są do odczytu czy zapisu Możliwość definiowania czy na danym etapie cyklu życia projektu gromadzone dane finansowe stanowią plan czy rzeczywiste wykonanie Wszystkie powyższe czynności powinny być zarządzane z interfejsu administracyjnego. 8. Zarządzanie ryzykami i problemami (zagadnieniami), w tym możliwość zarejestrowania ich w Systemie określając w szczególności: 8.1 Identyfikator, 8.2 Typ np.: ryzyko, problem, 8.3 Rodzaj np. projektowe, portfelowe, operacyjne, strategiczne, 8.4 Kategoria np. finansowe, organizacyjne, prawne, techniczne, zewnętrzne, inne; 8.5 Zgłaszający, data zgłoszenia, data zamknięcia, 8.6 Opis: powód/przyczyna, zdarzenie, wpływ; 8.7 Funkcjonujące mechanizmy kontrolne 8.8 Terminu wystąpienia lub prawdopodobnego wystąpienia, 8.9 Ekspozycja: prawdopodobieństwo (1=niskie, 2=mało prawdopodobne, 3=średnie, 4=prawdopodobne, 5=prawie pewne, data wystąpienia), istotność oddziaływania-skutki (1=nieznaczne, 2=małe, 3=średnie, 4=wysokie, 5=bardzo wysokie, w odniesieniu do Budżetu, Harmonogramu, Zakresu); 8.10 Właściciel (możliwość przypisywania do osób odpowiedzialnych za monitorowanie i działania mitygujące), 8.11 Reakcja, str. 8 z 17

9 8.12 Działania zapobiegawcze (m.in.: opis, data rozpoczęcia i zakończenia działań, osoba wykonująca, koszt, stopień realizacji działań zapobiegawczych, przyczyny braku realizacji działań zapobiegawczych.); 8.13 Status (np. otwarty, zamknięty); 8.14 Powiązania z zadaniami/produktami z harmonogramu, 9. Prowadzenie rejestru doświadczeń projektowych, 10. Prowadzenie rejestru zmian, 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej projektu w metryce/karcie Projektu oraz wizualizacji tej struktury za pomocą diagramów. Standardowo występują następujące role w strukturze organizacyjnej projektu: 11.1 Komitet Sterujący Projektem w skład którego wchodzą: Właściciel Projektu - Przewodniczący Komitetu Sterującego może pełnić jednocześnie funkcję Głównego Użytkownika i Głównego Dostawcy (jeżeli nie wskazano innych osób do pełnienia tych funkcji); Główny Dostawca dopuszczalna jest sytuacja, w której Główny Dostawca jest jednocześnie Właścicielem Projektu lub Przewodniczącym Komitetu Sterującego; w uzasadnionych przypadkach może być wielu Głównych Dostawców (odpowiedzialnych za różne obszary wg kompetencji) System powinien stwarzać możliwość doprecyzowania obszaru kompetencji Głównego Dostawcy Główny Użytkownik dopuszczalna jest sytuacja, w której Główny Użytkownik jest jednocześnie Właścicielem Projektu lub Przewodniczącym Komitetu Sterującego, w uzasadnionych przypadkach może być wielu Głównych Użytkowników (odpowiedzialnych za różne obszary wg kompetencji) np. ds. projektów informatycznych, technicznych, kadrowych itp.) System powinien stwarzać możliwość doprecyzowania obszaru kompetencji Głównego Użytkownika 11.2 Kierownictwo Projektu w skład którego wchodzą: Kierownik Projektu; Architekt Projektu ( rolę Architekta Projektu i Kierownika Projektu może pełnić ta sama osoba, może być wielu Architektów Projektu np. ds. informatycznych, technicznych, kadrowych itp. System powinien stwarzać możliwość doprecyzowania obszaru kompetencji Architekta); 11.3 Zespół projektowy kierowany przez Kierownika Projektu, w skład którego mogą wchodzić (w liczbie mnogiej): Zespoły zadaniowe kierowane przez Liderów Zespołów zadaniowych, mogą podlegać bezpośrednio Kierownikowi Projektu lub Architektom Lider Zespołu Zadaniowego ds. (jeżeli istnieją zespoły zadaniowe) Ekspert ds Kierownik Projektu ds Analityk ds.. str. 9 z 17

10 Administrator ds Inne role nie wchodzące w skład struktury organizacyjnej projektu (mogą to być osoby z zewnątrz CPI, może nie być ich w AD): Doradcy Biegli Konsultanci Nadzorujący Inni System ma zapewnić możliwość przypisywania do osób realizacji zadań, możliwość przypisania do wielu osób jednego zadania. System ma zapewnić możliwość wygenerowania raportu z zadania oraz wysłania go jako załącznika do zadania pojawiającego się w Outlooku właściciela i/lub osoby wskazanej jako wykonującą zadanie. Raport powinien być aktywny, jego modyfikacja powinna aktualizować dane dot. tego zadania w Systemie. 12. Prowadzenie rejestru wniosków do decyzji. Zgłaszanie tematów projektowych wymagających decyzji Komitetu Sterującego w formie Wniosków do decyzji Komitetu Sterującego. Wnioski służą podejmowaniu decyzji w kluczowych sprawach dotyczących Projektu. System powinien umożliwić zastąpienie funkcjonowania dokumentu w formie papierowej tzn. dane służące do generowania dokumentu powinny być wprowadzane do Systemu, a następnie powinien być generowany raport w odpowiedniej oprawie graficznej. 13. Zarządzanie Portfolio projektów poprzez w szczególności możliwość ustalania różnego typu powiązań (zależności) pomiędzy projektami, możliwości dokonywania symulacji realizacji projektu w portfelu przy określonym czasie i budżecie. 14. Dostęp do dokumentacji projektu z poziomu witryny projektowej w Systemie 15. Publikowanie w Intranecie CPI raportu zawierającego wybrane informacji o projektach, takie jak opis projektu, dane kontaktowe, aktualny harmonogram, itp. Raport powinien być aktywny, tak aby publikowany raport zawierał aktualne informacje o projektach. 16. Generowanie raportów lub wyświetlania danych z poniższych zakresów: 16.1 Karty Projektu, 16.2 Okresowy, 16.3 Wniosek Projektowy o decyzję, 16.4 Raport Zamknięcia Projektu, 16.5 Miesięczny Rejestr Projektów, 16.6 z portfela projektów, 16.7 z portfela zakupów 16.8 dostawców 16.9 z powiązań pomiędzy innymi projektami str. 10 z 17

11 16.10 z punktu kontrolnego, końcowy etapu, nadzwyczajny, zagadnień, rejestr produktów projektowych rejestr doświadczeń, rejestr ryzyk, rejestr problemów, rejestr wniosków do decyzji, rejestr zmian zadania metryki ryzyka metryki problemu odchyleń końcowy projektu, zaangażowania zasobów ludzkich rejestr z przeglądu projektów roczny z portfela projektów porównawczy z ubiegłymi latami wg statusu projektów administracyjne (np. użytkownicy Systemu, wykorzystanie licencji) Poszczególne raporty powinny być dostępne w dowolnej konfiguracji danych poprzez użycie funkcji filtrowania po różnych parametrach i wskaźnikach (KPI- Key Performance Indicators Kluczowe Wskaźniki Efektywności), np. pokaż wszystkie projekty opóźnione o jakiś okres czasu. Możliwość generowania raportów w postaci różnego rodzaju wykresów. Raporty powinny być dostępne w zależności od poziomu uprawnień dla poszczególnych użytkowników, komórek organizacyjnych i dla centralnego PMO - biura projektów. Raporty wymienione powyżej takie jak Karta Projektu, Raport Okresowy, Wniosek Projektowy o Decyzję, Raport Zamknięcia Projektu, Miesięczny Rejestr Projektów mają być generowane z Systemu EPM do postaci PDF, Word, Excel, PowerPoint, w odpowiedniej oprawie graficznej - dane potrzebne do przygotowania tych dokumentów powinny być wprowadzone do Systemu. Przykładowy wzór jednego z tych dokumentów, stanowiący wyłącznie materiał poglądowy, stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. V) Wykonawca zapewni i przekaże Zamawiającemu wszelkie wymagane licencje na oprogramowanie niezbędne dla wdrożenia (lub dokona podniesienia wersji do wersji niezbędnej str. 11 z 17

12 dla prawidłowego funkcjonowania Systemu) i korzystania z Systemu przez użytkowników Systemu w wersji cienkiego klienta (zintegrowanego z SharePoint) i kierowników korzystających z Systemu w wersji grubego klienta (osobnego oprogramowania instalowanego na klienckich stacjach roboczych komunikującego się z centralnym serwerem projektów). Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie MS Sharepoint Server 2007 wraz z 110 szt. licencji dostępowych w wersji Std, MS SQL Server (licencja na procesor), MS Exchange Sever 2010 wraz z licencjami dostępowymi, oraz 8 licencji na oprogramowanie MS Project Professional 2013 które planuje wykorzystać we wdrożonym Systemie o ile System zapewni taką możliwość. Wdrożony System powinien być możliwy do korzystania przez 32 użytkowników wersji cienkiego klienta i 14 użytkowników wersji grubego klienta (kierowników) W przypadku gdy posiadane przez Zamawiającego 8 licencji Project Pro 2013 będzie można wykorzystać w Systemie Wykonawca będzie musiał zapewnić 6 licencji wersji grubego klienta do łącznej liczby 14 licencji. Wersja cienkiego klienta i wersja grubego klienta powinny posiadać następującymi możliwości: Praca podstawowa Gruby klient Cienki klient Zapisywanie pliku do SharePoint Współpraca nad projektem na listach SharePoint Tworzenie projektu z list SharePoint Konwertowanie listy SharePoint do pliku Project Synchronizacja z SharePoint Publikowanie na witryny SharePoint, otrzymywanie aktualizacji zadań Planowanie projektów Pola niestandardowe Umożliwiają dodawanie własnych definicji pól Zadania aktywne/nieaktywne Przeglądanie Możliwość przeprowadzania analiz "co-jeśli" wyłączając bądź włączając zadanie Automatyczne harmonogramy bez edycji Możliwość automatycznego układania zadań Ręczne harmonogramy Możliwość sterowania definiowania zadań ręcznie Zarządzanie czasem nieprojektowym możliwość definicji czasu wolnego dla zasobów Kreator tworzenia kalendarzy Przeglądanie Pozwala łatwo utworzyć nowe kalendarze Widok Linii czasu bez edycji Wizualizacja całości projektu na jednej linii czasu Master projekty Przeglądanie Tworzenie z wielu plików projektów jednego bez edycji Edycja projektów zależnych Przeglądanie Możliwość edytowania projektów wstawionych w Master bez edycji projekcie str. 12 z 17

13 Tworzenie kodów WBS Przeglądanie Definiowania niestandardowych kodów Struktury podziału Prac bez edycji Właściwości Projektu Definiowanie pul i właściwości na poziomie projektu Publikowanie projektów do Project Server możliwość wysyłania do serwera w celu współpracy Planowanie w oparciu o interfejs Web Możliwość pracy z harmonogramami w przeglądarce internetowej Definiowanie elementów dostarczanych wprowadzanie zależności pomiędzy projektami związanych z dostarczanymi elementami Kalendarz organizacji Możliwość tworzenia wspólnego kalendarza dla wszystkich projektów w organizacji Pola niestandardowe organizacji Definicja niestandardowych pól do wykorzystania we wszystkich projektach organizacji Tworzenie zadań przez członków zespołu Możliwość dodania zadań do projektu przez członków zespołu Proces zarządzania projektami Definiowanie ustrukturyzowanego procesu zarządzania projektem od jego planowania, poprzez projektowanie, realizację i zamknięcie Zarządzanie zasobami Zasoby pracy, materiałowe, kosztowe oraz rodzajowe definiowanie zasobów odpowiadających potrzebom Terminarz zespołu Wizualne planowanie pracy zasobów Zasoby zespołowe Połączenie zasobów przedsiębiorstwa w zespoły dla zwiększenia efektywności rejestracji czasu Jedna pula zasobów organizacji umieszczenie wszystkich zasobów organizacji w jednym miejscu Filtrowanie zasobów po działach Łatwiejsze lokalizowanie zasobów Śledzenie zajętości zasobów Raporty pokazujące zajętość zasobów w ramach organizacji Przypisywanie wielu zasobów Możliwość przypisywania wielu zasobów do zadania Przypisywanie zasobów kosztowych i materiałowych Przeglądanie Możliwość przypisania do zadań zasobów materiałowych i bez edycji kosztowych str. 13 z 17

14 Zmiana przypisania zadania Przydzielenie zadania innemu członkowi zespołu Śledzenie projektu Aktualizacja zadań Ręczna aktualizacja przez PM Aktualizacja projektu przez członków zespołu Możliwość przesyłania informacji o wykonanej pracy Indywidualne witryny dla członków zespołu Zindywidualizowana praca w oparciu o interfejs Web Publikowanie grafików Rozliczanie pracy projektowej/ nie projektowej w oparciu o grafiki Kontrolowanie wpisów grafiku Możliwość sprawdzania i akceptacji przez przełożonych rozliczanej pracy Wysyłanie i aprobowanie pracy w imieniu Uzyskanie uprawnień do wysyłania zestawień pracy w imieniu osób nieobecnych Skonsolidowane widoki postępu projektów Możliwość przeglądu wszystkich prowadzonych w organizacji projektów i ich postępu Integracja raportowania czasu pracy z systemami finansowymi Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami finansowymi Integracja z zadaniami Outlook Możliwość umieszczenia zadań do wykonania w Outlook Komunikacja z zespołem projektowym Przesyłanie automatyczne informacji o przydzielonych zadaniach Raportowanie Standardowe raportowanie Wykorzystanie gotowych raportów Centrum Raportowania analiz biznesowych Funkcjonalności do tworzenia raportów i pulpitów nawigacyjnych Proste tworzenie niestandardowych raportów Możliwość dowolnego kreowania raportów Dostarczanie raportów poprzez SharePoint Wytworzone raporty publikowane na witrynach SharePoint'a Multiwymiarowe kostki i usługi analityczne Definiowanie i budowanie kostek OLAP dla analiz i str. 14 z 17

15 raportowania z wieloma wymiarami zawierającymi dane projektowe związane z zadaniami, zasobami projektami i grafikami Śledzenie stanu projektów w oparciu o wskaźniki KPI Budowanie wskaźników Key Performance Indicator w celu prezentacji danych (statusu projektu, kosztów, terminów) Pulpity nawigacyjne Tworzenie pulpitów prezentujących raporty dedykowane dla określonych odbiorców Integracja z narzędziami BI Zarządzanie Programem Definicje programów Tworzenie programów (informacje podstawowe, koszty, zalety, wpływ strategiczny) Łączenie programów i projektów Połączenia projektów w jeden nadrzędny program Zarządzanie Portfelowe Definiowanie strategii organizacji Tworzenie i rozpowszechnianie czynników i wskaźników Priorytetyzacja czynników Możliwość zbudowania priorytetów projektowych zgodnie ze strategią organizacji Identyfikowanie zależności biznesowych Śledzenie zależności pomiędzy projektami wpływających na wybór i uruchomienie projektów Identyfikowanie portfela optymalnego z nałożonymi ograniczeniami Uruchamianie analiz "co-jeśli" pozwalających wybrać optymalne projekty z punktu widzenia strategii, posiadanego budżetu i innych ograniczeń Dołączanie projektów strategicznych Wymuszanie wykonania wskazanych projektów Porównywanie zapisanych analiz portfelowych Łatwe porównywanie ze sobą w predefiniowanych raportach zapisanych analiz Zarządzanie finansami Estymacje kosztów projektów Definiowanie projekcji kosztów w każdej fazie życia projektu Definicja korzyści projektowych str. 15 z 17

16 Definiowanie korzyści z uruchomienia projektów każdej fazie życia Wskaźniki finansowe Definiowanie wartości wskaźników finansowych (NPV, ROI, IRR, itp..) Definicja budżetów wysokiego poziomu dla Programów/ Projektów Definiowanie budżetów umożliwiające porównywanie PM aktualnych kosztów do wartości budżetowych Wsparcie dla planowania rocznych budżetów Zarządzanie wartością wypracowaną Wykorzystanie obliczeń EVA zawierających wskaźnik wydajności harmonogramu (SPI), Indeks wydajności kosztów (CPI,), wskaźnik wariancji kosztów (CV%), itp. Współpraca Witryny zespołowe Miejsce składowania dokumentów dla każdego projektu Śledzenie ryzyk i problemów projektowych Możliwość przypisywania ryzyk i problemów do zasobów Zarządzanie dokumentami projektowymi Funkcjonalność obiegu dokumentów, wersjonowania i akceptacji Wystandaryzowane dokumenty Umieszczenie w repozytorium gotowych szablonów dokumentów projektowych Wyszukiwanie dokumentów przeszukiwanie dokumentów projektowych ze wszystkich projektów VI) Interfejs Systemu musi być wdrożony w polskiej wersji językowej. VII) System musi być zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy a przede wszystkim z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. VIII) Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu w ramach realizacji Zamówienia muszą być oznakowane zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu IX) System powinien być zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określającym protokoły komunikacyjne i szyfrujące umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych. str. 16 z 17

17 X) Wdrożenie Systemu stanowi logiczne rozszerzenie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego Serwera SharePoint 2007 i będzie przeprowadzone w istniejącej architekturze Zamawiającego, na tych samych serwerach co SharePoint Planuje się uruchomić System na platformie wirtualnej. Zamawiający, na podstawie projektu technicznego, przygotuje przy współpracy Wykonawcy niezbędne zasoby na środowisku wirtualnym, dostęp do tak przygotowanego środowiska zostanie przekazany Wykonawcy do dalszych prac projektowych, w tym do administrowania do czasu przekazania Systemu EPM Zamawiającemu, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Administrowanie całym środowiskiem wirtualnym, w tym elementami sieciowymi w obecnie pracującym środowisku jest po stronie Zamawiającego. B. Część nr 2. Dostawa oprogramowania standardowego do modelowania architektury systemów IT. I. Szczegółowe wymagania dotyczące oprogramowania standardowego do modelowania 1. Oprogramowanie musi być narzędziem typu CASE. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać natywny odczyt, zapis i edycję plików o rozszerzeniu EAP. 3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie diagramów w co najmniej następujących notacjach/językach: a. UML 2.x, b. BPMN, c. Archimate. 4. Oprogramowanie musi posiadać moduł wspierający zarządzanie wymaganiami użytkownika. 5. Oprogramowanie musi mieć możliwość zapisu modelu jako plik graficzny lub jako plik PDF. 6. Oprogramowanie musi umożliwiać dołączanie do modeli plików tekstowych RTF, jak również posiadać funkcjonalność śledzenia wprowadzanych do pliku RTF zmian. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać generację plików XSD oraz WSDL na podstawie utworzonych modeli UML. 8. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność generowania na podstawie modelu UML kodu np. data definition language dla baz danych SQL. 9. Oprogramowanie poprawnie działać co najmniej na systemie operacyjnym Windows Wykonawca musi dostarczyć 7 niewyłącznych licencji na oprogramowanie opisane w/w wymaganiami. 11. Przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do: - wszystkich aktualizacji i nowych wersji (update i upgrade) oprogramowania w zakresie wynikającym z postanowień EULA w obszarze gwarancji i wsparcia, - wsparcia technicznego świadczonego drogą oraz poprzez dostęp do dedykowanej zarejestrowanym użytkownikom oprogramowania strony WWW zawierającej co najmniej porady, tutoriale, forum. 12. Dostarczane licencje nie muszą być licencjami typu float. str. 17 z 17

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Uruchamianie programu Microsoft Project Interfejs użytkownika Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania (SSRS, Performance Point Service, Excel Services, Visio Services) w Microsoft Project 2010 Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Na czym polega usługa archiwizacji danych w systemie Eureca? 2012 2013 2014 2015 Przed archiwizacją SQL OLAP BAZA

Bardziej szczegółowo