Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 Uruchamianie programu Microsoft Project Interfejs użytkownika Pasek narzędzi Szybki dostęp Dostosowywanie wstążki i kart Widoki Widoki wykresu Widoki arkusza Widoki formularza Widoki zadań i zasobów Zmiana wyświetlanego widoku. Widok złożony Omówienie kart i sekcji kart Karta Zadanie Karta Zasób Karta Raport Karta Projekt Karta Widok Karta Deweloper Rozdział 2. Początek tworzenia projektu Tworzenie nowego projektu Tworzenie projektu od podstaw Tworzenie projektu na podstawie szablonu Tworzenie projektu na podstawie zadań z listy programu SharePoint Definiowanie właściwości projektu Definiowanie projektu Zapisywanie projektu Tworzenie szablonów projektów Ochrona projektu hasłem Otwieranie zapisanego projektu Wyłączanie ochrony hasłem Wyszukiwanie plików Usuwanie poufnych informacji z pliku Rozdział 3. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych - kalendarze Informacje ogólne o kalendarzach

2 Standardowe kalendarze dostępne z Microsoft Project Dostosowywanie godzin pracy w projekcie Tworzenie i modyfikowanie kalendarza Definiowanie świąt, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy Definiowanie tygodnia roboczego Kalendarz projektu Kalendarz zasobu Kalendarz zadania Opcje kalendarza Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu Typy kalendarzy Rozdział 4. Zarządzanie zakresem projektu - praca z zadaniam Definiowanie zakresu projektu - wprowadzanie zadań Budowanie WBS - planowanie "od góry do dołu" oraz "z dołu do góry" Planowanie automatyczne i planowanie ręczne Definiowanie faz projektu (główne węzły WBS) - zadania sumaryczne Wprowadzanie zadań sumarycznych Wyświetlanie zadań sumarycznych i konspektu projektu Zadania typu "punkt kontrolny" Zadania zwykłe Czasy trwania zadań Szacowanie czasów trwania Dodawanie kolejnych zadań Usuwanie niechcianych zadań Zmienianie zdefiniowanych zadań Dzielenie zadań Łączenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania Tworzenie zadań sumarycznych Likwidowanie zadań sumarycznych Zadania podrzędne będące jednocześnie zadaniami sumarycznymi Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań Łączenie zadań w widoku Wykres Gantta Inne sposoby łączenia zadań Rozłączanie zadań Typy relacji Zakończenie-rozpoczęcie Rozpoczęcie-rozpoczęcie

3 Zakończenie-zakończenie Rozpoczęcie-zakończenie Definiowanie i zmienianie relacji Wyprzedzenie lub zwłoka Typy ograniczeń Termin ostateczny Zakładka Uwagi Wstawianie hiperłączy Zadania cykliczne Zadania planowane ręcznie Zadania nieaktywne Kody struktury podziału pracy (SPP - WBS) Inspektor zadań Wyróżnianie zmian Cofanie wielu operacji Oś czasu O czym warto pamiętać, tworząc harmonogram projektu w Microsoft Project Lista kontrolna Rozdział 5. Zarządzanie zasobami Definiowanie zasobów Robocizna i sprzęt - zasoby typu Praca Zasoby materiałowe - zasoby typu Materiał Zasoby kosztowe - zasoby typu Koszt Zasoby ogólne Zasoby budżetowe Typy rezerwacji Wprowadzanie zasobów Dostępność zasobów w czasie - uwzględnianie urlopów i przeglądów technicznych Zmienność stawek zasobów w czasie Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych zadań Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach Rozdział 6. Przydzielanie zasobów do zadań Pracochłonność zadań Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów Typy zadań Zadania o stałej pracy Zadania o stałej liczbie jednostek Zadania o stałym czasie trwania Planowanie zadań według nakładu pracy

4 Definiowanie typów zadań i opcji Wg nakładu pracy Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań Przydzielanie zasobów kosztowych Przydzielanie dodatkowych zasobów Zamienianie zasobów Stosowanie tabel stawek kosztów Przydzielanie zasobów budżetowych Rozdział 7. Optymalizacja projektu i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów Skracanie czasu trwania projektu i analiza ścieżki krytycznej Najwcześniejsze i najpóźniejsze daty rozpoczęcia i zakończenia zadań Identyfikowanie przeciążonych zasobów arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów Identyfikowanie czasu i zadań, w których zasoby są przeciążone Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone Zamiana przydzielonych zasobów Definiowanie pracy w nadgodzinach Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu Przekazanie zadań podwykonawcy Zmiana czasu pracy nad zadaniem Bilansowanie zasobów i przenoszenie zadań na termin, w którym są dostępne zasoby Rozkład pracy zasobów Rozdział 8. Koszty projektu Szacowanie kosztów Typy kosztów Koszty zadań - stałe, zmienne i całkowite Koszty zasobów Rozkład kosztów w czasie Skala czasu - prezentacja kosztów w układzie miesięcznym, tygodniowym itp. Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zadaniami Informacje o kosztach w widoku Użycie zasobu Ogólne informacje o kosztach - statystyka projektu

5 Przepływy gotówkowe - analiza danych o kosztach w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel Weryfikacja kosztów i budżetu projektu Rozdział 9. Wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu Plan bazowy Co to jest plan bazowy? Tworzenie planu bazowego Plan bazowy na wykresie Gantta Aktualizowanie planu bazowego Usuwanie planu bazowego Przeglądanie planu bazowego Kopiowanie planu bazowego - tworzenie migawek projektu Do czego służą plany pośrednie? Przeniesienie daty rozpoczęcia projektu Przeniesienie daty rozpoczęcia wybranych zadań Wprowadzanie danych rzeczywistych Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu Linie postępu Koszty rzeczywiste Rozdział 10. Analiza odchyleń i wartości wypracowanej Dlaczego analizować odchylenia? Odchylenia terminów Odchylenia kosztów Odchylenia kosztów dla zadań Odchylenia kosztów dla zasobów Odchylenia pracy Porównywanie wersji projektu Wartość wypracowana (Earned Value) Rozdział 11. Wymiana danych pomiędzy projektami. Pula zasobów Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach - pula zasobów Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli Korzystanie z zasobów dostępnych w puli Dokonywanie zmian w puli i pliku współużytkującym Przerywanie łącza między pulą zasobów a plikiem

6 współużytkującym Łączenie zadań z różnych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego Rozdział 12. Wymiana informacji pomiędzy Microsoft Office Project 2013 a innymi aplikacjami Przekazywanie danych do innych aplikacji - eksport Programy do przeglądania eksportowanych danych - typy eksportowanych plików Definiowanie, które dane mają zostać wyeksportowane - mapy eksportu Pobieranie danych z innych aplikacji - import Zapisywanie danych raportu wizualnego Zapisywanie danych w formacie Microsoft Access Rozdział 13. Analiza projektu Omówienie dostępnych raportów i korzystanie z nich Pulpity nawigacyjne Zasoby Koszty W toku Tworzenie własnych raportów Rozdział 14. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkownika Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach - filtry Autofiltry Stosowanie filtrów Tworzenie i edytowanie filtrów Tworzenie i edytowanie grup Wybieranie danych do wyświetlania - tabele Tabele Tworzenie i edytowanie tabel Tworzenie i edytowanie widoków Pola niestandardowe Typy pól Wybieranie wartości ze zdefiniowanej przez użytkownika listy rozwijanej Definiowanie formuł (wzorów) do wyliczania wartości Wyświetlanie zdefiniowanych przez użytkownika wskaźników graficznych

7 Ustawianie wydruku i drukowanie Organizator Tworzenie własnych raportów wizualnych Rozdział 15. Project Portfolio Management i Microsoft Project Server 2013 oraz Project Online - wprowadzenie Wstęp, czyli co daje Microsoft Project Server 2013 i Project Online Project Portfolio Management (PPM) i Enterprise Project Management (EPM) Microsoft Project Server 2013 (lub Project Online) Microsoft Project 2013 Professional Microsoft Project Web Access 2013 Podłączanie Microsoft Project 2013 Professional do Microsoft Project Server 2013 Import istniejących projektów do Project Server 2013 Import zasobów do Project Server 2013 Rozdział 16. Microsoft Project Server zarządzanie inicjatywami i budowanie portfela projektów O wyborze projektów, które powinny być realizowane, i o budowaniu portfela Definiowanie czynników strategii Priorytetyzacja czynników strategii Przygotowanie do analizy portfela Wykonywanie analizy portfela - optymalny wybór projektów Ocena korzyści płynących z realizowanych projektów Ocena priorytetów projektów Analiza i modelowanie portfela - optymalny wybór projektów Współzależności a analiza i modelowanie portfela Rozdział 17. Microsoft Project Server 2013 dla kierownika projektu i programu Zgłaszanie inicjatyw do oceny i realizacji Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu projektu Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu z wykorzystaniem Project Web App Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu zapisanego na serwerze Microsoft Project Server 2013 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Project 2013 Professional Budowanie zależności pomiędzy projektami

8 Wykorzystanie projektów głównych do budowania relacji pomiędzy projektami Budowanie relacji pomiędzy zadaniami w różnych projektach bez wykorzystania projektów głównych Budowanie relacji pomiędzy projektami poprzez definiowanie elementów dostarczanych Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu Budowanie zespołu z zasobów przedsiębiorstwa Budowanie planu zasobów Zarządzanie raportami o stanie Tworzenie żądania raportu o stanie Śledzenie odpowiedzi na raport o stanie Zarządzanie aktualizacjami Akceptacja aktualizacji Śledzenie historii akceptacji Definiowanie alertów Definiowanie alertów dla siebie Definiowanie alertów dla swoich zasobów Rozdział 18. Microsoft Project Server 2013 dla uczestników projektów Przeglądanie przydziałów Przeglądanie informacji o przydzielonych zadaniach Aktualizowanie zadań Zgłaszanie nowych zadań Dodawanie siebie do istniejącego zadania Zadania zespołowe Delegowanie zadań do innych osób Zarządzanie grafikami Przeglądanie i raportowanie prac w grafiku Zastępstwa w raportowaniu czasu pracy - pełnomocnicy Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego Odpowiedzi na żądanie raportu o stanie Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie Tworzenie niezamawianego raportu o stanie Przesyłanie dokumentacji projektowej Zgłaszanie ryzyka Zgłaszanie problemów Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu Rozdział 19. Microsoft Project Server 2013 z perspektywy menedżera portfela projektów i zasobów Zarządzanie portfelem projektów i nie tylko

9 Strona Projekty Zasoby Wyświetlanie przydziałów zasobów Wyświetlanie dostępności zasobów Analizy biznesowe Widoki OData i Excel Services Raporty Reporting Services Pulpity menedżerskie Rozdział 20. Microsoft Project Server administrowanie merytoryczne Zarządzanie grafikami Tworzenie grafików Ustawienia grafików Dodawanie kategorii czasu administracyjnego Tworzenie zespołów Niestandardowe pola Kalendarze organizacji Wymuszanie zaewidencjonowania Okresy obrachunkowe Tworzenie widoków Tworzenie użytkowników i zasobów Skorowidz

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

MS Project 2002. Zarz¹dzanie projektami

MS Project 2002. Zarz¹dzanie projektami IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT PROJECT 2013 czyli zapanuj nad czasem i zasobami w projektach

MICROSOFT PROJECT 2013 czyli zapanuj nad czasem i zasobami w projektach czyli zapanuj nad czasem i zasobami w projektach tworzenie projektów i zarządzanie nimi przypisywanie zadań i czynności odpowiednie dysponowanie zasobami ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU menedżerów przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie.

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie. Obsługa narzędzia informatycznego MS PROJECT 2 Spis treści 1. Uruchamianie... 4 1.1. Ustawienia wyglądu programu... 4 1.2. Autołączenie zadań i wg nakładu pracy... 6 1.3. Zabezpieczenia... 7 1.4. Zapisywanie...

Bardziej szczegółowo

MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne

MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-2147-7 Format: A5, stron: 152 Poznaj w praktyce mo liwoœci aplikacji Microsoft Project 2007! Jak zdefiniowaæ zadania?

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Excel 2013 PL. Biblia

Excel 2013 PL. Biblia Excel 2013 PL. Biblia Autor: John Walkenbach Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na rynku, ceniony przez studentów, księgowych i analityków. Program oferuje użytkownikom tysiące zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Śledzenie postępów prac w projekcie Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się ze śledzeniem postępów prac w projekcie. A także poznanie możliwości

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT PROJECT INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ

MICROSOFT PROJECT INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ MICROSOFT PROJECT INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ 2 Rozdział 1.Rozpoczęcie pracy z programem MS PROJECT Rozdział 1.1. Tworzenie nowego pliku projektu Harmonogram większości projektów należy tworzyć, zaczynając od

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek listopad 13, 2000 ACT-3,5X-PL -00776 Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo