Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje"

Transkrypt

1 Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład z protestami przeciw nowej budowie. W ostatnich latach Polska przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Inwestycje prowadzone są w rożnych obszarach: samorządy budują drogi i wodociągi, uczelnie budynki dydaktyczne i biblioteki, a przedsiębiorstwa zakłady produkcyjne. Obserwując inwestycje nie mam wątpliwości, że wykorzystywane są w nich innowacyjne rozwiązania. Zdaję sobie jednak świadomość, że obserwuję głównie place budowy czy też gotowe inwestycje, a nie widzę tego co najważniejsze, czyli sposobu zarządzania inwestycją. Można argumentować, że zarządzanie inwestycją nie ma znaczenia, jeżeli jej efekt jest widoczny w postaci budynku czy drogi. Takie podejście do oceny zarządzania inwestycją nie jest jednak właściwe. Często okazuje się, że to co zostało wybudowane było dwa razy droższe niż zaplanowano, że zostało oddane do użytkowania o pół roku później niż zakładał to kontrakt a użyte materiały zostały dobrane niewłaściwie więc inwestycja po roku użytkowania będzie musiała zostać poddana generalnemu remontowi. Gotowy budynek czy droga mogą także oznaczać, że zapomniano o uzyskaniu od wykonawcy gwarancji i zabezpieczeń prawidłowego wykonania, co oznacza że cały koszt napraw obciąży inwestora. W końcu być może nie zabezpieczono u projektanta praw autorskich do projektu i bez jego zgodny nie można prowadzić dalszej rozbudowy. Liczba błędów, jakie mogą kryć się za pięknym budynkiem czy równą drogą jest ogromna i pomimo, że obiekt istnieje, projekt inwestycyjny można ocenić negatywnie. Błędy popełniane w procesie inwestycyjnym wynikają przede wszystkim z niewłaściwego zarządzania inwestycją we wszystkich fazach realizacji, z niezastosowania odpowiednich dla przedmiotu i warunków modeli inwestycji czy braku wdrożenia metod zarządzania. Innowacyjne metody zarządzania decydują o sukcesie każdej inwestycji (Fot. Leovdworp/sxc.hu) Mam wątpliwości, czy w zarządzaniu procesem inwestycyjnym polskie firmy wykorzystują szereg dostępnych innowacji organizacyjnych i procesowych. Dlatego w swoim artykule chcę przybliżyć czytelnikowi procesu inwestycyjny i wskazać na możliwe do wdrożenia innowacje o charakterze organizacyjnym i procesowym. Cykl projektu inwestycyjnego W procesie inwestycyjnym wyróżnić możemy następujące fazy (Behrens W., Hawranek P. M,, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility): FAZA PRZEDINWESTYCYJNA, która składa się z następujących stadiów: identyfikacja możliwości inwestycyjnych, analiza wariantów i ich wstępna selekcja, określenie projektu, przygotowanie i ocena projektu, podjęcie decyzji inwestycyjnej. Przejście przez fazę przedinwestycyjną pozwala przede wszystkim na przeprowadzenie szczegółowej i kompletnej analizy projektu we wszystkich jego obszarach (finansowanie, termin, zakres rzeczowy, model realizacji). Rezultatem fazy przedinwestycyjnej jest zazwyczaj studium wykonalności wskazujące na wykonalności finansową oraz organizacyjną projektu inwestycyjnego. Podczas tej fazy inwestor m.in. określa czy będzie się angażował bezpośrednio w inwestycję czy przeciwnie, wybierze podwykonawców do zarządzania, realizacji i eksploatacji inwestycji. FAZA INWESTYCYJNA, która składa się z następujących stadiów: wybór wykonawców, projektowanie techniczne, realizacja inwestycji, marketing, szkolenie, odbiór i rozruch. W tej fazie przeprowadzane są najistotniejsze z punktu widzenia inwestycji zadania począwszy od organizacji zarządzania i pozyskania finansowania, a zakończywszy na szkoleniu pracowników użytkowników inwestycji. Bardzo istotnym procesem tej fazy jest wybór wykonawców, który w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa przeprowadzany jest na zasadach regulowanych przepisami prawa (Prawo Zamówień Publicznych) lub na zasadach określonych przez inwestora, akceptowanych przez wykonawców i także zgodnych z przepisami prawa (Kodeks Cywilny). FAZA OPERACYJNA która składa się z następujących stadiów: eksploatacja/produkcja, odtworzenie/restrukturyzacja, rozbudowa/innowacja. Przebieg fazy operacyjna uzależniony jest od prawidłowo przeprowadzonej fazy przedinwestycyjnej tzn. jeżeli studium wykonalności zawierało błędy i braki (np. dot. rentowności inwestycji, złe założenia dot. pozyskania finansowania dłużnego, niewłaściwe zdefiniowanie potrzeb użytkowników) to eksploatacja inwestycji może się okazać dla inwestora bardzo uciążliwa, a eliminacja zidentyfikowanych błędów trudna i kosztowna. Tradycyjne metody zarządzania inwestycjami zakładają bezpośredni udział inwestora w każdej fazie cyklu inwestycyjnego, natomiast innowacyjne metody dopuszczają przekazanie

2 kompetencji inwestorskich zarówno w fazie inwestycyjnej, jak i w fazie operacyjnej na inne wykwalifikowane przedsiębiorstwa. Dlaczego fazy cyklu inwestycyjnego są tak istotne? Dlatego że w ostatnich latach zmiana podejścia do zarządzania nimi stała się źródłem wielu innowacji w procesie inwestycyjnym. Modele inwestycyjne W procesie inwestycyjnym kluczowe znaczenie ma podjęcie decyzji o wyborze właściwego modelu realizacji inwestycji. Decyzja podjęta przez inwestora na etapie planowania wpływa na techniki i technologie, które będą wykorzystywane w kolejnych fazach inwestycji. Problem w tym, że przy braku doświadczeń własnych, inwestorzy (szczególnie publiczni) decydują się na realizację inwestycji w modelu tradycyjnym, podczas gdy mają dostęp do dużo bardziej efektywnych metod inwestycyjnych sprawdzonych w krajach Europy Zachodniej, ale także w Polsce. Model tradycyjny INWESTOR: Przez model tradycyjnyrozumie się realizację inwestycji, gdzie inwestor zaangażowany jest bezpośrednio w każdą fazę cyklu inwestycyjnego, a jedynie pewien zakres zadań wykonawczych zlecany jest podmiotom zewnętrznym. WYKONAWCY: Podmioty zewnętrzne (wykonawcy) w modelu tradycyjnym nie mają wpływu na kształt inwestycji, a jedynie wykonują wolę inwestora. Także współpraca pomiędzy inwestorem a wykonawcami nie wykracza poza tradycyjny model zlecam-kontroluję-płacę. FINANSOWANIE: W modelu tym środki finansowe na realizację inwestycji pochodzą z budżetu inwestora (środki własne) lub z finansowania dłużnego pozyskanego w rożnej formie (kredyt, obligacje) z instytucji finansujących, ale także mogą być uzupełniane środkami publicznymi (np. dofinansowanie z funduszy strukturalnych).rozliczanie inwestycji odbywa się na podstawie szczegółowego kosztorysu. ZASTOSOWANIE: Model tradycyjny dominuje w sektorze inwestycji publicznych realizowanych przez administrację rządową i samorządową oraz spółki komunalne. Ciągłe stosowanie tego modelu w sektorze publicznym wynika przede wszystkim z przyzwyczajenia do wynikającego z tego modelu sposobu zarządzania, jak i regulacji prawnych (Ustawa o finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych). Podstawowe wady tego systemu: długi okres realizacji fazy przedinwestycyjnej a szczególnie fazy inwestycyjnej (procedury przetargowe), wyższe koszty realizacji i eksploatacji inwestycji, ponoszenie pełnego ryzyka przez inwestora. Modele innowacyjne Istnieje kilka innowacyjnych modeli zarządzania cyklem inwestycyjnym. Modele tworzone są poprzez kombinację następujących stadiów inwestycji: projektuj, buduj, przekaż, eksploatuj, najmuj, finansuj, dzierżaw, posiadaj, odnawiaj, modernizuj. Cechą charakterystyczną modeli innowacyjnych jest współpraca inwestora oraz wykonawcy przy realizacji inwestycji (współpraca zarówno merytoryczna, organizacyjna, jak i finansowa). Przykładowe modele inwestycyjne )Grzybowski W., Warianty wdrożeń PPP różnice i zastosowanie ): projektuj buduj - przekaż, projektuj buduj eksploatuj, projektuj buduj finansuj eksploatuj, buduj eksploatuj przekaż, buduj posiadaj eksploatuj, buduj najmuj przekaż, buduj finansuj przekaż, buduj przekaż dzierżaw, buduj posiadaj eksploatuj przekaż, buduj eksploatuj odnawiaj, modernizuj eksploatuj posiadaj. Model: projektuj buduj przekaż INWESTOR: Inwestor bezpośrednio angażuje się w fazę przedinwestycyjną przygotowuje projekt, natomiast realizację fazy inwestycyjnej, szczególnie projektowanie techniczne i wykonawstwo zleca innym wykwalifikowanym przedsiębiorcom. Istotne znaczenie ma prawidłowe zastosowanie przez inwestora outsourcingu przy wyborze wykonawców oraz controlingu na etapie realizacji. WYKONAWCY: Inwestor współpracuje z wykonawcami. Wykonawca ma wpływ na wszystkie stadia inwestycji: projektowanie techniczne i wykonawstwo, zarządzanie inwestycją (inwestor zastępczy), nadzorowanie inwestycji (inżynier kontraktu). Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca przekazuje jej przedmiot inwestorowi. FINANSOWANIE: Finansowanie inwestycji odbywa się ze środków inwestora, pozyskanego przez niego finansowania dłużnego oraz uzupełniane jest środkami publicznymi. Rozliczanie inwestycji ma charakter ryczałtowy (wykonawca określa wartość ryczałtową całości robót lub poszczególnych odcinków oraz okresy rozliczeń). ZASTOSOWANIE: Model ten wykorzystywany jest przez inwestorów, którzy nie do końca potrafią określić przedmiot inwestycji (ze względu na brak doświadczenia lub nowatorski przedmiot inwestycji). Model znajduje coraz większe uznanie w sektorze publicznym (m.in. w związku ze zmianami Prawa Zamówień Publicznych). Główne zalety: jedno postępowanie przetargowe (oszczędność czasu), przeniesienie ryzyka projektowego na wykonawcę, który zdecydowanie lepiej umie nim zarządzać dopasować rozwiązań projektowe do możliwości wykonawczych. Zdecydowaną wadą inwestycji jest jej wyższy koszt wykonawca wycenia dodatkowo ryzyko projektu. Model: projektuj buduj eksploatuj W modelu tym inwestor bezpośrednio angażuje się w fazę przedinwestycyjną, natomiast

3 realizację fazy inwestycyjnej i fazy operacyjnej przekazuje wybranym wykonawcom zewnętrznym. Wykonawca nie tylko projektuje i wykonuje inwestycję, ale także pełni funkcję jej operatora po przekazaniu do użytkowania (ten sam, który wykonał inwestycję albo inny wykonawca wybrany przez inwestora). Finansowanie inwestycji odbywa się ze środków inwestora, pozyskanego przez niego finansowania dłużnego oraz uzupełniane jest środkami publicznymi. Finansowanie inwestycji rozłożone jest proporcjonalnie na fazę wykonawstwa i eksploatacji. Okres i warunki eksploatacji są ściśle określone w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Inwestycja pozostaje przez cały czas własnością inwestora. Zastosowanie tego modelu pozwala przenieść znaczące ryzyko inwestycji na wykonawcę. Inwestor realizuje swój cel, nie angażując się bezpośrednio w inwestycję oraz jednocześnie określa poziom dochodów z inwestycji, który oczkuje uzyskiwać w okresie eksploatowania inwestycji przez wykonawcę właściwe zarządzanie inwestycją gwarantuje wykonawcy odpowiednie wynagrodzenie. Model: projektuj buduj finansuj eksploatuj W modelu tym, podobnie jak w modelach opisanych powyżej, inwestor bezpośrednio angażuje się jedynie w fazę przedinwestycyjną, natomiast realizację fazy inwestycyjnej i fazy operacyjnej odbywa się przez wykonawców. Podstawowa różnica polega na finansowaniu inwestycji. Wykonawca wykonuje inwestycję w całości lub częściowo z własnych środków oraz ma udział tytule własności inwestycji inwestycja na określony okres staje się własnością lub współwłasnością wykonawcy. Model: partnerstwo publiczno-prywatne PPP jest szczególnym modelem zastosowania innowacyjnych modeli zarządzania inwestycjami w relacjach pomiędzy inwestorem reprezentującym sektor publiczny oraz partnerem reprezentującym sektor prywatny. Realizacja PPP odbywać się może w jednym ze wskazanych powyżej modeli, w pełnym cyklu życia projektu inwestycyjnego. Istotą PPP jest podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy inwestora publicznego i prywatnego na zasadzie, że każdy wykonuje tę część inwestycji, na której zna się lepiej. W modelu PPP jednostka publicznej przyświeca w szczególności chęć realizacji celów publicznych, natomiast partnerowi prywatnemu osiągnięcie z tego tytułu zysków. Realizacja inwestycji w modelu PPP pozwala inwestorom publicznym rozłożyć w czasie koszty inwestycji, poprzez zaangażowanie środków wykonawcy oraz ich spłatę w okresie eksploatacji. Model PPP w związku z powiązaniem z sektorem publicznym jest przedmiotem regulacji prawnych (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym). Model ten nie jest niestety w pełni wykorzystywany w naszym kraju m.in. ze względu na konieczność wyboru partnera prywatnego w drodze zamówień publicznych, brak doświadczeń czy ryzyko korupcyjne. Metody zarządzania inwestycjami W realizacji projektu inwestycyjnego równie istotne jak model inwestycji jest metoda zarządzania projektem inwestycyjnym, którą posługuje się inwestor. Inwestor ma do wyboru wiele metod zarządzania projektami, często jednak nie wybiera żadnej metody, realizując inwestycję na czuja. Wyróżnić możemy dwie uniwersalne metody zarządzania projektami, a mianowicie PRINCE2 oraz PMI (od nazwy Project Management Institute) oraz metodę dedykowaną projektom inżynieryjnym FIDIC (od nazwy Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), a także inne metody zarządzania, które wykorzystywane są w poszczególnych fazach cyklu inwestycyjnego, w tym na przykład: outsourcing, konsultacje społeczne, TQM, itd. Podobnie jak modele inwestycyjne, również metody zarządzania projektami stanowią źródło innowacji organizacyjnych, procesowych i marketingowych. Wdrożenie określonej metody wymaga zmiany sposobu działania organizacji, wprowadzenia nowych standardów, reinżynierii procesów, zmiany kwalifikacji pracowników czy zastosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych. W odróżnieniu od innowacyjnych modeli inwestycyjnych, metody zarządzania projektami są bardzo szczegółowo opisane i zebrane w podręcznikach (np. podręcznikiem metody FIDIC są Warunki kontraktowe, podręcznikiem metody PMI jest zaś PMBOK Guide ). W zarządzaniu projektem inwestycyjnym nie powinno się mieszać typowych metod zarządzania projektami (PRINCE2, PMI) tzn. inwestor powinien określić, który standard zarządzania będzie wdrażał. Mimo że dotyczą one tego samego procesu zarządzania, to różnią się od siebie zakresem. Nie ma przeszkód, aby inwestor uzupełniał wybraną metodę zarządzania projektami metodą FIDIC, outsourcingiem, konsultacjami społecznymi czy inną. Project Management Institute (PMI) Twórca metodyki Project Management Institute jest międzynarodową organizacja zrzeszającą kierowników projektów, która gromadzi wiedzę z zakresu zarządzania projektami, a także przeprowadza egzaminy i przyznaje 5 certyfikatów zawodowych dla Kierowników Projektów: Program Management Professional (PgMP), Project Management Professional (PMP), PMI Scheduling Professional (PMI-SP), PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) oraz Certified Associate in Project Management (CAPM). Zgodnie z metodyką PMI zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w działaniach projektu w celu spełnienia jego wymagań. PMI dzieli zarządzanie projektami na 42 procesy szczegółowe, pogrupowane w pięciu fazach zarządzania projektami: 1. Inicjacja 2. Planowanie 3. Realizacja 4. Monitorowanie i kontrola 5. Zakończenie Dziewięć obszarów wiedzy projektowej to: 1. Zarządzanie integracją projektu: opracowanie karty projektu, rozpoznawanie interesariuszy, opracowanie planu zarządzania projektem, kierowanie i zarządzanie realizacją projektu, monitorowanie i kontrolowanie prac w projekcie, przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian, zamykanie projektu lub etapu.

4 2. Zarządzanie zakresem w projekcie: zbieranie wymagań, precyzowanie zakresu, tworzenie struktury podziału pracy, weryfikacja zakresu, kontrola zakresu. 3. Zarządzanie czasem w projekcie: określanie działań, określanie kolejności działań, szacowanie zasobów działań, szacowanie czasu trwania działań, opracowanie harmonogramu, kontrolowanie harmonogramu. 4. Zarządzanie kosztami w projekcie: szacowanie kosztów, określenie budżetu, kontrolowanie kosztów. 5. Zarządzanie jakością w projekcie: planowanie jakości, zapewnianie jakości, przeprowadzanie kontroli jakości. 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie: opracowanie planu zasobów ludzkich, pozyskanie zespołu projektu, kształtowanie zespołu projektu, zarządzanie nim. 7. Zarządzanie komunikacją w projekcie: planowanie komunikacji, dostarczanie informacji, kształtowanie oczekiwań interesariuszy, przekazywanie raportów. 8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie: planowanie zarządzania ryzykiem, rozpoznawanie ryzyk, przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk, przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk, planowanie reakcji na ryzyka, monitorowanie i kontrolowanie. 9. Zarządzanie zamówieniami w projekcie: planowanie zamówień, dokonywanie ich, administrowanie zamówieniami, zamykanie zamówień. Metodyka PMI przydatna jest zarówno w zarządzaniu pojedynczymi projektami, jak i programami czy portfelami projektów. Metodyka PMI wymaga w procesie wdrażania dostosowania do specyfiki organizacji. Stosowanie metodyki PMI jest możliwe zarówno przez inwestora, jak i wykonawcę. Należy jednak zwrócić uwagę, że metodyka PMI dedykowana jest przede wszystkim dla sektora przedsiębiorstw prywatnych i jej wdrażanie w instytucjach publicznych czy spółkach komunalnych może okazać się niemożliwe ze względu na zbyt biurokratyczne podejście do zarządzania, podobnie też pewne ograniczenia w stosowaniu metodyki pojawiają się, gdy projekty finansowane są ze środków publicznych. PRINCE2 Inną metodą zarządzania projektami, zyskującą coraz większą popularność w Polsce, jest PRINCE2 (skrót z jęz. ang. słów: Projects In a Controlled Environment). Pierwotnie metoda przygotowana została do zarządzania projektami informatycznym, z czasem jednak została przystosowana do zarządzania projektami biznesowymi. Szczególną cechą tej metody jest to, że stała się standardem rządu Wielkiej Brytanii dla zarządzania projektami IT, a przez to jest bardziej odpowiednia dla zarządzania projektami przez podmioty publiczne. Metodyka PRINCE2 składa się z procesów, komponentów i technik. Procesy PRINCE2: 1. Strategiczne zarządzanie projektem 2. Planowanie 3. Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Założeń Projektu 4. Inicjowanie projektu 5. Sterowanie Etapem 6. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów 7. Zarządzanie Zakresem Etapu 8. Zamykanie Projektu Komponenty PRINCE2: 1. Uzasadnienie Biznesowe 2. Organizacja 3. Zarządzanie Jakością 4. Zarządzanie Ryzykiem 5. Plany 6. Sterowanie 7. Zarządzanie Konfiguracją 8. Sterowanie Zmianami Techniki PRINCE2: 1. Planowanie Oparte na Produktach 2. Kontrola Jakości 3. Zarządzanie Zmianami Ważną cechą metody PRINCE2 jest regulacja zarządzania projektami poprzez szczegółowe określenie funkcji personelu: Przewodniczący Komitetu Sterującego, Główny Użytkownik, Główny Dostawca, Kierownik projektu, Nadzór projektu, Kierownik Zespołu, Wsparcie Projektu, Właściciel ryzyka, Interesariusz oraz rodzaju komórek organizacyjnych: zespół specjalistyczny, biuro projektu, Komitet Sterujący czy katalogu dokumentów wykorzystywanych w toku zarządzania projektem. W odróżnieniu od PMI, metoda PRINCE2 jest zdecydowania mniej elastyczna, ale bardziej nadaje się do zarządzania projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez sektor publiczny lub finansowanymi ze środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Warunki Kontraktowe FIDIC FIDIC nie jest metodą, a standardem realizacji projektów inżynieryjnych, przygotowanym i aktualizowanym przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów oraz przez narodowe przedstawicielstwa tej organizacji. W Polsce jest to Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Warunki Kontraktowe FIDIC, dotyczące procedur przetargowych i zawierania umów, są zgodne z wymaganiami Banku Światowego i EBOiR, znajdują także zastosowanie w wielu krajach, które nie posiadają własnych wzorów warunków kontraktowych oraz są zalecane przez Unię Europejską do projektów inwestycyjnych finansowanych z jej udziałem. Podstawowymi dokumentami FIDIC są warunki kontraktowe oraz tzw. krótkie formy umowy.

5 Standard FIDIC zakłada, że umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą ma bardzo skróconą formę, a szczegóły dotyczące kontraktu regulowane są w Warunkach Ogólnych (jednakowe na całym świecie) oraz w Warunkach Szczególnych (dostosowane do specyfiki kraju oraz inwestora). FIDIC w odróżnieniu od metod zarządzania projektami nie opisuje przebiegu konkretnych procesów, a koncentruje się na podziale obowiązków pomiędzy inwestora, wykonawcę i inżyniera. Istotnym rozwiązaniem proponowanym przez FIDIC jest wprowadzenie stanowiska Inżyniera, który w imieniu zamawiającego nadzoruje i odbiera roboty od wykonawcy, a także utworzenie Sądów Arbitrażowych do bezstronnego rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Warunki kontraktowe składają się z rozdziałów (np.: zamawiający; inżynier; wykonawca; projektowanie; kadra i robotnicy; urządzenia, materiały i wykonawstwo; rozpoczęcie; opóźnienie i zawieszenie; próby końcowe; przejęcie przez zamawiającego; odpowiedzialność za wady; próby eksploatacyjne; zmiany i korekty; cena kontraktowa i zapłata itd.) oraz klauzul opisujących szczegółowo regulacje kontraktowe. Warunki kontraktowe FIDIC: WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY. DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO tzw. czerwony FIDIC, wykorzystywany przy realizacji inwestycji w modelu tradycyjnym. W tym standardzie kontraktowym wykonawca wykonuje roboty budowlane wg projektu dostarczonego przez zamawiającego, a rozliczanie odbywa się na podstawie kosztorysu. WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY. DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ tzw. żółty FIDIC, wykorzystywany przy realizacji inwestycji w modelu projektuj-budujprzekaż. W tym standardzie kontraktowym wykonawca projektuje i dostarcza urządzenie czy też wykonuje roboty zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a rozliczenie odbywa się na zasadach ryczałtu. Warunki stosuje się do inwestycji złożonych i trudnych do realizacji, w którym prowadzenie obmiarów robót byłoby bardzo utrudnione. WARUNKI KONTRAKTOWE DLA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I OBSŁUGI tzw. złoty FIDIC, wykorzystywany przy realizacji inwestycji w modelu projektuj-buduj-eksploatuj. WARUNKI KONTRAKTOWE NA REALIZACJĘ EPC/POD KLUCZ tzw. srebrny FIDIC. Standard odpowiedni dla dostarczenia gotowego zakładu, fabryki, ale także innych zamierzeń rozwojowych, gdzie wymagany jest wyższy stopień pewności co do ostatecznej ceny i terminu oraz wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za projektowanie i wykonawstwo, przy niewielkim zaangażowaniu zamawiającego. Kontrakty te mogą być przydatne w przypadku realizacji inwestycji w modelu buduj-eksploatuj-przekaż, nazywanych w polskim prawie zamówień publicznych koncesjami. Dotyczyć to może także przedsięwzięć publiczno-prywatnych. WZÓR UMOWY O USŁUGACH KLIENT/KONSULTANT tzw. biały FIDIC. Służy do zawierania umów obejmujących usługi określane jako niematerialne lub intelektualne. Umowa zalecana do ogólnego stosowania dla studiów przedinwestycyjnych, studiów wykonalności czy też usług Inżyniera. KRÓTKA FORMA UMOWY/KRÓTKA FORMA UMOWY. MATERIAŁY POMOCNICZE. Forma odpowiednia zarówno dla inwestycji o niewielkiej, jak i dużej wartości, szczególnie dla inwestycji prostych, powtarzalnych i realizowanych w krótkim czasie. Umowa wykorzystywana dla rożnych warunków kontraktowych, a przede wszystkim czerwonego FIDIC oraz żółtego FIDIC. WZÓR PODZLECENIA DLA ROBÓT, DOSTAW I USŁUG. FIDIC jak na razie nie znalazł uznania wśród rodzimych inwestorów. Uważany jest za skomplikowany, a w praktyce bywa odrzucany ze względu na szeroki zakres regulacji i ograniczający dowolność w układaniu stosunków pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Pojawienie się FIDIC w Polsce jest wymuszone przez Unię Europejską, która zaleca ten standard do realizacji projektów przez nią współfinansowanych. W cyklu inwestycyjnym zastosowanie znajduje wiele metod zarządzania, odnoszących się do całego procesu, jak i jego poszczególnych obszarów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwie metody dotyczące zarządzania relacjami z otoczeniem: Outsourcing outsourcing - stosowany do zarządzania relacjami z innymi przedsiębiorstwami angażowanymi w realizację inwestycji, konsultacje społeczne stosowane przy inwestycjach celu publicznego do zarządzania relacjami z przyszłymi użytkownikami inwestycji oraz podmiotami i osobami, na które inwestycja będzie oddziaływała. Jest to właściwie strategia postępowania przedsiębiorstwa związana ze zlecaniem pewnego zakresu zadań podmiotom zewnętrznym. Strategia ta zyskuje coraz większe znaczenie w cyklu inwestycyjnym. Innowacyjne modele inwestycji dopuszczają w każdej fazie realizacji inwestycji angażowanie zasobów zewnętrznych. Obszary outsourcingu w projektach inwestycyjnych dotyczą usług (dokumentacja studialna, dokumentacja techniczna, doradztwo, pozyskanie finansowania, nadzór inżynierski, eksploatacja), dostaw (maszyny, instalacje, urządzenia, materiały budowlane), a przede wszystkim robót budowlanych. Strategia outsourcingu z powodzeniem może być wdrażana zarówno wśród inwestorów publicznych, jak i prywatnych. Proces outsourcingu w sektorze publicznym (lub przy inwestycjach finansowanych ze środków publicznych) regulowany jest przez przepisy prawa z zakresu zamówień publicznych, ograniczając inwencję inwestorów w tym obszarze. Należy jednak zwrócić uwagę na zmiany w przepisach prawa, wprowadzające coraz bardziej nowatorskie rozwiązania (np. aukcja elektroniczna, licytacja elektroniczna). Natomiast inwestorzy prywatni, którzy nie są zobligowani prawem do stosowania określonych zasad przy udzielaniu zamówień, sami dochodzą do przekonania, że stosowanie outsourcingu przynosi

6 wymierne korzyści dla inwestycji. Konsultacje społeczne Przepisy prawa międzynarodowego (np. Konwencja z Aarhus, 1998r.) podkreślają konieczność zapewnienia aktywnego, rzeczywistego i nieskrępowanego udziału obywateli w kreowaniu i realizowaniu polityki inwestycyjnej. Wykorzystywane do tego celu konsultacje społeczne, traktowane dotychczas jako ustawowy obowiązek inwestora na etapie przygotowania dokumentacji studialnej, nabierają w ostatnim okresie nowego znaczenia. Inwestycje w coraz większym stopniu oddziałują na otoczenie (zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania), co powoduje zwiększone zainteresowania ze strony społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych, a w konsekwencji możliwość pojawienia się protestów przeciwników inwestycji. Wielu inwestorów przekonało się, jak duże straty finansowe przynoszą sprzeciwy grup zignorowanych w trakcie konsultacji społecznych. Zarządzanie relacjami z otoczeniem społecznym to skomplikowany i długotrwały proces, który inwestor powinien rozpocząć jeszcze w fazie przedinwestycyjnej, a zakończyć lub kontynuować w fazie operacyjnej. Zarządzanie tym obszarem wymaga od inwestora szczegółowego planowania (przygotowanie odrębnego projektu) oraz zaangażowania specjalistów z rozmaitych dziedzin (PR-owców, psychologów społecznych, inżynierów, dziennikarzy itd.). Składają się na niego działania z zakresu: komunikacji, konsultacji, negocjacji czy ostatecznie zarządzania konfliktem. Wykorzystywane są przeróżne narzędzia (ulotki, strony internetowe, wizualizacja, wizyty, spotkania, seminaria, artykuły prasowe) oraz kanały komunikacji (Internet, radio, telewizja, spotkania bezpośrednie). Działania kierowane są do rożnych grup odbiorców (sąsiadów, ekologów, użytkowników, pracowników). Wszystko po to, aby włączyć otoczenie społeczne w inwestycję, wytłumaczyć jej zakres, rozwiać wszelkie wątpliwość i bez przeszkód zrealizować inwestycję. Konsultacje społeczne ograniczają ryzyko protestów przy nowych inwestycjach (fot. S.Milev/sxc.hu) Przykłady innowacji wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym W cyklu inwestycyjnym wykorzystywane są także inne innowacyjne rozwiązania. Wymienię kilka z nich: Internet. Wykorzystywany zarówno jako narzędzie komunikacji wewnętrznej (poczta elektroniczna, intranet, wymiana dokumentów), jak również jako narzędzie komunikacji z otoczeniem społecznym oraz przyszłymi użytkownikami. Technologia 3D/oprogramowanie inżynierskie. Użytkowana szczególnie przez biura projektowe do przygotowania projektów technicznych, ale także coraz częściej przez inwestora czy zarządzającego inwestycją do promocji inwestycji i komunikacji z otoczeniem społecznym oraz przyszłymi użytkownikami. Podpis elektroniczny. Cały czas obowiązujący, ale ciągle rzadko nieużywany. W procesie inwestycyjnym może być wykorzystywany w relacjach inwestora z wykonawcą - ogranicza wykorzystanie dokumentacji papierowej, przyśpiesza proces decyzyjny, ułatwia komunikację. Oprogramowanie do zarządzania projektami. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego mają coraz większe możliwości wyposażenia się w oprogramowanie dedykowane do zarządzania inwestycjami. Sieciowe systemy do zarządzania projektami stanowią bardzo dobre rozwiązanie w relacjach inwestora z wykonawcą, a szczególnie w realizacji przez tego pierwszego funkcji kontrolnych. Systemy ekspertowe/systemy wspomagania decyzji. Proces inwestycyjny wyposażony jest w ogromne zasoby wiedzy i doświadczenia, pozwalające inwestorom oraz wykonawcom podejmować decyzje co do wyboru modelu inwestycji i przebiegu całego procesu. Powtarzalność procesu inwestycyjnego sprawia, że mogą znaleźć w nim zastosowanie systemy ekspertowe oraz systemy wspomagania decyzji. Niestety, rozwiązania te, wykorzystywane w sektorze finansowym oraz medycynie, ciągle nie znalazły jeszcze zastosowania w inwestycjach. Platformy zakupowe/przetargowe. Umożliwiają przeprowadzenie przez inwestora oraz wykonawców postępowań przetargowych on-line. Platformy przetargowe zyskują coraz bardziej na popularności. W Polsce wykorzystywane są przede wszystkim do przeprowadzania aukcji elektronicznych oraz licytacji elektronicznych w trybie przepisów prawa zamówień publicznych. Podsumowanie Proces inwestycyjny ma wysoką zdolność generowania i wykorzystywania innowacji. W artykule skoncentrowałem swoje rozważania na innowacjach organizacyjnych i procesowych, a świadomie pominąłem innowacje produktowe wykorzystywane przy realizacji robót

7 budowlanych. Znaczenie innowacji produktowych w procesie inwestycyjnym jest niepodważalne a ich wykorzystanie, inaczej niż innowacji organizacyjnych czy procesowych, powszechne wśród inwestorów i ich podwykonawców. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w proces zarządzania inwestycjami napotyka ciągle na duże przeszkody, wynikające z braku wiedzy i doświadczenia wśród inwestorów. Rozpowszechnianie informacji o modelach inwestycyjnych oraz metodach zarządzania pozwala mieć jednak nadzieję, że coraz większa liczba inwestorów będzie się decydowała na ich zastosowanie - nie dlatego że zostało to na nich wymuszone przez okoliczności, ale dlatego, że sami dostrzegą w tym wymierne korzyści. Autor: Tomasz Jarus Ekspert od wdrażania innowacji. Przez 3 lata kierownik jednostki wdrażającej działanie 2.6 ZPORR w PPNT. Szef Fojud Connect Sp. z o.o. i wiceprezes Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Specjalizuje się nowoczesnych metodach oceny i przygotowywania inwestycji.

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali

Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali Proces inwestycyjny projektów średniej i wielkiej skali ZPBUI, SIDiR, PZPB autorzy: Rafał Sebastian Bałdys Tomasz Latawiec Michał Skorupski Jan Styliński Październik 2013r. motto: Porażka planowania, to

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020. O SZKOLENIU Szkolenie wskazuje, w jaki sposób można obniżyć finansowanie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów

SPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec... 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański... 15 Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 21 CZĘŚĆ I 1. Kontrakt budowlany... 23 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Prof. dr hab. inż. K. Santarek Mgr inż. Małgorzata Zalewska Traczyk Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 1 Wstęp Własność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Cel zajęć: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Witold

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

( Nowa Energia nr 2-3/2013)

( Nowa Energia nr 2-3/2013) Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze go sformułowałem i następnie 5 minut

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego planu szkoleń jest zapewnienie, że w Stowarzyszeniu LGD Qwsi, na wszystkich stanowiskach, pracuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Polecenie inżyniera w zarządzaniu projektami

Polecenie inżyniera w zarządzaniu projektami Rola Inżyniera Kontraktu w prowadzeniu projektów POIiŚ Polecenie inżyniera w zarządzaniu projektami Warszawa, 18 lutego 2011 1 P.E. Zejer ZARZĄDZASZ CZY RZĄDZISZ? Nie należy rozkazywać tam, gdzie można

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie C-7, p. 801, tel.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Jakie standardy / metodyki zarządzania projektami są stosowane w Twojej organizacji? PMBOK Guide (lub modyfikacja) 36 60 %

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 A CO JA Z TEGO BĘDĘ MIAŁ? Oszczędność pieniędzy Zwiększenie wydajności Szybsze wdrożenie Skrócenie procesu decyzyjnego Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM

Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Współpraca Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W RAMACH POIiŚ NA PRZYKŁADZIE POLECENIA ZMIANY Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo