Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej"

Transkrypt

1 Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji wdrożeń rozwiązań informatycznych w oparciu o standard PRINCE2. Określenie wymagań dotyczących definiowania funkcji i zadań wdrażanego oprogramowania Autor: Dr Joanna Kołodziej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Matematyki i Informatyki ATH Ul.Willowa Bielsko-Biała Grupa VII - Raport Strona 1

2 Spis treści 1 Krótka charakterystyka projektu Ogólne założenia przedsięwzięcia Podstawowe moduły aplikacji IT wspomagającej zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w oparciu o PRINCE2 (z rozszerzeniem do innych standardów) Problematyka zarządzania projektami (zadaniami) w przedsiębiorstwach (Project Management) podstawowe pojęcia Charakterystyka ogólna projektu Elementy realizacji poszczególnych etapów planowania i realizacji przedsięwzięcia Ustrukturyzowane zarządzanie projektami... 8 metoda PRINCE Klasy dokumentów w PRINCE Struktura zarządzania projektem wg. PRINCE Planowanie sieciowe jako narzędzie analizy przedsięwzięć wieloczynnościowych Deterministyczna analiza czasowa przedsięwzięcia podstawy metody CPM Ścieżka krytyczna, harmonogram przedsięwzięcia i wykres Gantta * jednostka reprezentująca zapas czasu Przykład wykresu Gantta przedstawiony jest na rysunku Metoda LESS analiza kosztowo-czasowa Koszt całkowity jest sumą tych dwóch kosztów, czyli K C = K B + K P Podstawowe funkcje i ramy projektowe modułów aplikacji IT wspomagających zarządzanie projektami Moduł obsługi kompleksowej specyfikacji etapów zadania i podstawowych ich parametrów Moduł specyfikacji budżetu i przydzielania zasobów Moduł komunikacji pomiędzy wykonawcami i koordynatorami etapów zadania, dostęp i obsługa aplikacji Interaktywny wykres Gantta Przydatne funkcje Wnioski końcowe Literatura Grupa VII - Raport Strona 2

3 1 Krótka charakterystyka projektu W ramach realizowanego projektu dokonano szczegółowej analizy wymagań ze strony firm produkcyjnych o różnej strukturze i wielkości - potencjalnych użytkowników systemów IT wspomagających zarządzanie procesem planowania i realizacji produkcji. Omówiono standard Prince2 ustrukturyzowanego zarządzania projektami w różnych przedsiębiorstwach. Określone zostały te etapy planowania zadań produkcyjnych, w których wykorzystanie narzędzi IT jest najbardziej potrzebne i uzasadnione oraz sprecyzowano zakresy funkcjonalności aplikacji w przypadku wdrożenia w średnich i dużych firmach (na przykładzie firm Aviomechanika sp. z o.o. i Cooper Standard Automotive Polska Sp. z.o.o.). W celu rozwiązania problemu zaproponowano metody planowania sieciowego oraz zdefiniowano ogólne ramy kompozycji poszczególnych komponentów uniwersalnej aplikacji IT. Dokonano analizy funkcjonalności dostępnych produktów komercyjnych i shareware/freeware według sprecyzowanych kryteriów, w wyniku czego zainicjowany został portal informacyjny Prototyp aplikacji w oparciu o wypracowane metody i założenia zrealizowany zostanie w ramach dwóch prac inżynierskich na kierunku Informatyka w ATH, przetestowany i w wersji rozszerzonej ew. wdrożony w dziale technologii IT w firmie Aviomechanika. Grupa VII - Raport Strona 3

4 2 Ogólne założenia przedsięwzięcia Opracowania i wdrożenia narzędzi informatycznych w zarządzaniu i planowaniu zadań produkcyjnych należą do klasy skomplikowanych problemów wieloparametrycznego harmonogramowania w środowiskach rozproszonych. Zadania w przedsiębiorstwie produkcyjnym realizowane są przez pracowników należących do różnych działów w hierarchicznej strukturze firmy oraz przez pracowników firm zewnętrznych. Aplikacja IT musi umożliwiać sprawną komunikację pomiędzy wykonawcami poszczególnych etapów zadania, nadzór nad realizacją tych etapów, rekalkulację budżetu i ocenę ryzyka przedsięwzięcia oraz kompatybilność z innymi aplikacjami używanymi w przedsiębiorstwie. Ważnym elementem oprogramowania jest zdefiniowanie opcji wyboru metodologii ustrukturyzowanego zarządzania zadaniami produkcyjnymi (Prince2, CMMI, PMBoK) jako dodatkowego modułu oferowanego klientom, którzy nie stosują w swojej firmie żadnego z nich. PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environments) to jeden z najbardziej rozpowszechnionych dziś w Polsce standardów zarządzania projektami niezależny od branży, w której jest stosowany. Ze względu na wysoką skalowalność nadje się do bezpośredniej implementacji niezależnie od skali i rozmiaru przedsięwzięcia. 2.1 Podstawowe moduły aplikacji IT wspomagającej zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w oparciu o PRINCE2 (z rozszerzeniem do innych standardów) a) Moduł obsługi kompleksowej specyfikacji etapów zadania i podstawowych ich parametrów b) Moduł specyfikacji budżetu i przydzielania zasobów niezbędnych do realizacji zdania c) Moduł komunikacji pomiędzy wykonawcami i koordynatorami etapów zadania. d) Interaktywny wykres Gantta dla realizowanego zadania e) Moduł oceny ryzyka przedsięwzięcia f) Moduł analizy powykonawczej g) Moduł symulacji przedwdrożeniowej całego procesu zarządzania realizacją zadania. W ramach projektu zdefiniowano szczegółowo ramy projektowe dla modułów a)-d). Grupa VII - Raport Strona 4

5 3 Problematyka zarządzania projektami (zadaniami) w przedsiębiorstwach (Project Management) podstawowe pojęcia 3.1 Charakterystyka ogólna projektu Projekt w przedsiębiorstwie w sensie ogólnym rozumiany jest jako działanie ograniczone w czasie, podejmowane w celu wykonania określonej usługi lub produktu. Jest on najczęściej charakteryzowany jako uporządkowany i logicznie ustrukturyzowany ciąg czynności, które: a) wykonywane są przez ludzi wspomaganych narzędziami o różnym stopniu zaawansowania technologicznego, b) realizowane są przy ograniczonych zasobach, c) są planowane, realizowane i kontrolowane. Ograniczony czas działania definiuje tzw. cykl życia projektu. Oznacza to m.in., że celowość i sens podejmowanych w ramach projektu czynności zamykają sie w pewnym ograniczonym przedziale czasowym, na który powoływany jest zespół wykonujący (lub nadzorujący) poszczególne etapy realizacji zadania. Zespół taki może mieć charakter jedynie tymczasowy, tzn. powołany jest jedynie dla określonego projektu, lub długookresowy w sytuacji gdy kontynuowana jest realizacja cyklu podobnych zadań projektowych. Kolejnym charakterystycznym elementem projektu jest unikatowość wykonywanego produktu lub usługi, co oznacza, że jest to najczęściej praca autorska chroniona znakiem firmowym przedsiębiorstwa. 3.2 Zarządzanie projektami Na procesy zarządzania projektami składają się nie tylko techniki i narzędzia wykorzystywane w realizacji przedsięwzięcia, ale także wiedza i umiejętności wszystkich wykonawców i koordynatorów projektów. Proces planowania i realizacji projektu można podzielić na 5 podstawowych faz (por. [3]): a) inicjacji projektu, b) planowania, c) wykonania projektu, d) nadzoru, Grupa VII - Raport Strona 5

6 e) zamknięcia projektu. Etapy te przedstawione są na Rysunku 3.1 Kierownik projektu pracuje w ramach dynamicznego trójkąta zależności: czasu, budżetu i zakresu, przedstawionego na Rysunku 3.2. Rysunek 3.1 Etapy planowania i realizacji projektu Rysunek 3.2. Kluczowe parametry projektu Efektywny system wspomagający zarządzanie projektem musi być odporny na zmiany kluczowych jego parametrów. Grupa VII - Raport Strona 6

7 3.3 Elementy realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia Według opracowania [1] proces zarządzania projektami składa się z 9 podstawowych obszarów aktywności przedstawionych w Tabeli 1, które muszą być uwzględnione w procesie planowania, koordynacji prac nad realizacją i analizie powykonawczej projektu. Tabela 1. Obszary aktywności według PMI (źródło [1]) Proces Charakterystyka Zarządzanie integracją koordynacja złożonych elementów planowania prac, wykonawstwa oraz aktualizacji projektu w trakcie realizacji Zarządzanie zakresem inicjacja i planowanie zakresu projektu, definicja, weryfikacja i nadzorowanie zmian zakresu w celu osiągnięcia gwarancji sukcesu projektu zgodnie z określonymi wymaganiami Zarządzanie czasem definiowanie zadań do wykonania, szeregowanie zadań w czasie, szacowanie czasu wykonania poszczególnych prac, harmonogramowanie oraz kontrola opracowanego harmonogramu Zarządzanie kosztami planowanie wymaganych do realizacji zasobów, szacowanie kosztów realizacji, kontrola realizacji budżetu Zarządzanie jakością Planowanie, realizacja i kontrola cech jakościowych wykonanych prac projektowych Zarządzanie zasobami ludzkimi planowanie organizacji zespołu, pozyskiwanie pracowników, tworzenie zespołu wykonawców projektu Zarządzanie komunikacją planowanie komunikacji, dystrybucji informacji wśród uczestników projektu, raportowanie oraz administracja finalizacji projektu Zarządzanie ryzykiem identyfikacja zagrożeń, analiza i ocena ryzyka, planowanie działań prewencyjnych nadzór nad ich realizacją Zarządzanie dostawami zorganizowanie współpracy z dostawcami zewnętrznymi towarów i usług wykorzystywanych w procesie realizacji projektu, planowanie akwizycji i dostaw, akwizycji, wybór źródła dostaw, administrowanie kontraktem.. Złożoność tych procesów stanowi poważny problem i wyzwanie dla twórców narzędzi IT wspomagających zarządzanie projektami, dlatego kluczowe jest przyjęcie standardów wyznaczających logiczną strukturę ich powiązań. Grupa VII - Raport Strona 7

8 4. Ustrukturyzowane zarządzanie projektami metoda PRINCE2 Właściwe zarządzanie przedsięwzięciem w przedsiębiorstwie jest głównym czynnikiem sukcesu firmy Ustrukturyzowane zarządzanie projektem oznacza zarządzanie projektem w logiczny, zorganizowany sposób, poprzez realizację sekwencji czynności zdefiniowanych łańcuchem zdarzeń. Przykładem metodologii realizującej podstawowe założenia zarządzania ustrukturyzowanego jest technologia PRINCE2 (ang. PRoject IN Controlled Environment). Metoda PRINCE2 powstała w Wielkiej Brytanii i stała się podstawowym standardem zarządzania przedsięwzięciami wspomaganymi narzędziami IT, zatwierdzonym przez Rząd Wielkiej Brytanii rząd za pośrednictwem Central Computer and Telecommunication Agency. W Polsce metodę tę stosowały do tej pory duże firmy, m.in. BZ WBK i Prokom Software, jednakże ostatnio zainteresowały się niektórymi jej założeniami także małe i średnie przedsiębiorstwa Klasy dokumentów w PRINCE2 PRINCE 2 w pełnej wersji dedykowana jest dużym firmom lub sieci firm kooperujących ze względu głównie na wymagana sporą liczbę różnego rodzaju dokumentów związanych z zarządzaniem danym projektem. Problemem może być w takim razie aktualizacja i koherencja pełnej dokumentacji projektu. Dokumenty niezbędne w procesie zarządzania projektami można najogólniej podzielić na 2 kategorie: a) rejestry; b) pozostałe dokumenty. Klasa rejestrów jest złożona, jej struktura przedstawiona jest na Rysunku 4.1. Na szczególną uwagę zasługują te rejestry, których zadaniem jest gromadzenie danych związanych z przedsięwzięciem. Należą do nich przede wszystkim: a) Rejestr jakości zawierający informacje o produktach, planach działań dotyczących kontroli ich jakości, terminach i osobach odpowiedzialnych za wykonanie tych działań oraz wynikach kontroli jakości, b) Rejestr ryzyka z aktualną listą czynników ryzyka, planowanymi działaniami zapobiegawczymi i awaryjnymi oraz osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie poszczególnych zagrożeń. Grupa VII - Raport Strona 8

9 Rejestry Rejestr problemów (ang. Issue Log) Rejestr czynników ryzyka (ang. Risk Log) Rejestr jakości (ang. Quality Log Rejestr produktów (ang. Product Checklist) Rejestr doświadczenia (ang. Lessons Learned Report) Rysunek 4.1. Klasa rejestrów w PRINCE2 Cechą charakterystyczną rejestrów jest ich przyrostowy charakter (nowa wersja zawiera wszystkie dane, które zawierała wersja poprzednia) i gromadzenie danych napływających z różnych źródeł. W skład klasy pozostałych dokumentów wchodzą przede wszystkim plany i raporty, wśród których na bieżąco powstaje tzw. "Raport doświadczenia" (ang. Lessons Learned Report) prezentujący doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektu. 4.2 Struktura zarządzania projektem wg. PRINCE2 Podstawowa struktura zarządzania projektem wg. Standardu PRINCE2 przedstawiona jest na Rysunku 4.2. Grupa VII - Raport Strona 9

10 Rysunek 4.2. Struktura zarządzania wg. PRINCE2 Według tego standardu zarządzanie projektem spoczywa głównie na barkach Komitetu Sterującego i Kierownika Przedsięwzięcia. W skład Komitetu Sterującego wchodzi: Reprezentant Użytkowników, Dyrektor Przedsięwzięcia (reprezentuje inwestora i dba, aby projekt miał sens z ekonomicznego punktu widzenia), Reprezentant Dostawcy (reprezentuje zleceniobiorcę). Ze względu na liczne obowiązki Członków Komitetu Sterującego potrzebny jest Kierownik Przedsięwzięcia, którego zadaniem jest sprawowanie bieżącej kontroli nad realizacją przedsięwzięcia. W niektórych projektach inwestorem i użytkownikiem może być ta sama osoba. Osoba, która dostarcza specjalistycznych umiejętności do faktycznego wykonania prac w projekcie (np. zaprojektowanie i zbudowanie produktu końcowego) jest nazywana dostawcą lub specjalistą. Kierownik projektu regularnie raportuje Komitetowi Sterującemu, informując go o postępach prac oraz wskazując na problemy, które może przewidzieć. Komitet Sterujący Grupa VII - Raport Strona 10

11 odpowiada za podjęcie decyzji koniecznych Kierownikowi Projektu do tego, by projekt mógł być kontynuowany a wszelkie problemy pokonane. Zapewnienie niezależnego spojrzenia na to, jakie są postępy projektu, należy do obowiązków Nadzoru projektu (ang. Project Assurance), który sprawdza zgodność przesyłanych danych ze stanem faktycznym.. W PRINCE2 nadzór obejmuje trzy punkty widzenia projektu: biznesu, użytkownika i specjalisty. Każdy punkt widzenia jest odbiciem interesów trzech członków Komitetu sterującego. Nadzorowanie polega na sprawdzaniu, że projekt zachowuje sens w kategoriach kosztów i korzyści (nadzór biznesowy), sprawdzaniu, że wymagania użytkownika są spełniane (nadzór użytkownika) oraz że projekt dostarcza odpowiednich rozwiązań (nadzór specjalistyczny lub techniczny). W niektórych projektach nadzór jest sprawowany przez oddzielny zespół ludzi, nazywany Zespołem Nadzoru Projektu, ale prace związane z nadzorem projektu mogą być wykonywane przez poszczególnych członków Komitetu sterującego. W większości projektów jest do wykonania wiele prac administracyjnych, związanych z informowaniem wszystkich, organizowaniem narad, uaktualnianiem planów, śledzeniem spraw, utrzymywaniem dokumentacji itp. Często Kierownicy projektów wykonują te prace sami, szczególnie w mniejszych projektach. Jednak, kiedy równocześnie jest realizowanych kilka projektów, do pomocy Kierownikom projektów w tych pracach może być utworzone Biuro Wsparcia Projektów. Grupa VII - Raport Strona 11

12 5 Planowanie sieciowe jako narzędzie analizy przedsięwzięć wieloczynnościowych Projekt jako tzw. przedsięwzięcie wieloczynnościowe obejmuje wszelkie działania związane z realizacją określonego celu, które wymagają czasu, nakładów materiałowych, finansowych, środków technicznych oraz zaangażowania odpowiedniej liczby osób i określonych informacji. Przedsięwzięcie takie jest zbiorem wielu czynności, które należy zrealizować w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie, aby osiągnąć zamierzony cel. Wśród metod analizy takich przedsięwzięć najbardziej uniwersalne wydają się metody programowania sieciowego [2]. Planowanie sieciowe jest związane z planowaniem przedsięwzięć, na które składa się wielowymiarowy łańcuch czynności, a czas przeznaczony na realizację danego projektu jest minimalizowany. Potrzebna jest wówczas dokładna analiza przedsięwzięcia, polegająca na określeniu listy czynności, jakie należy wykonać w procesie realizacji projektu; konieczne jest określenie czasu trwania tych czynności, ustalenie, które z nich mogą być wykonywane równolegle, a które mogą rozpocząć się dopiero po zakończeniu innych. Zależności pomiędzy czynnościami składającymi się na łańcuch przedsięwzięcia przedstawiane są za pomocą grafu, zwanego siecią czynności. Przez czynność rozumiany jest proces będący częścią przedsięwzięcia, trwający w czasie i wymagający zużycia pewnych środków, nakładów materiałowych czy finansowych. Zdarzenie oznacza moment zakończenia pewnej czynności lub rozpoczęcia kolejnej. Nie wymaga wykorzystania nakładów czasu ani nakładów pieniężnych. Szczególnym typem czynności jest tzw. czynność pozorna, czyli taka, która informuje jedynie o zależnościach pomiędzy czynnościami, ale sama nie wymaga poniesienia żadnych nakładów. Zdarzeniom zazwyczaj przyporządkowuje się kolejne numery od 1 do N, a czynnościom parę liczb (i, j) określającą numer zdarzenia rozpoczynającego i kończącego daną czynność (i<j). Każda czynność charakteryzowana jest przez czas trwania czynności, oznaczany symbolem t(ij), oraz koszt związany z wykonaniem czynności, oznaczany k(ij). Czas ten może być ustalony jako konkretna liczba lub też może być zmienną losową. Jeżeli czasy trwania czynności są ustalone, to taką analizę nazywamy deterministycznym planowaniem sieciowym, a sieć określamy jako deterministyczną. Jeżeli natomiast czasy trwania czynności Grupa VII - Raport Strona 12

13 podane są w postaci zmiennej losowej, to planowanie takie nazywamy stochastycznym, a sieć siecią stochastyczną. Zdarzenie początkowe to zdarzenie, które nie ma czynności poprzedzających, czyli nie jest zdarzeniem końcowym dla żadnej innej czynności. Zdarzeniem końcowym przedsięwzięcia określa się takie zdarzenie, które nie jest zdarzeniem początkowym dla żadnej z czynności, czyli nie ma dla niego czynności następujących. Mówimy, że dane zdarzenie zaistniało, jeżeli zostały zakończone wszystkie czynności, dla których jest ono zdarzeniem końcowym. Aby dokonać analizy przedsięwzięcia, na początku należy zbudować sieć opisującą zależności pomiędzy czynnościami składającymi się na to przedsięwzięcie. Do skonstruowania sieci potrzebne są następujące informacje: lista czynności składających się na dane przedsięwzięcie, informacje o czasie trwania każdej z tych czynności, informacje o wzajemnych powiązaniach między czynnościami, tzn. o kolejności ich wykonywania, o tym, które z nich mogą być wykonywane równolegle, a które muszą rozpoczynać się po ukończeniu czynności poprzedzających, informacje o środkach potrzebnych na realizację i kosztach związanych z daną czynnością. Konstruując sieć, należy pamiętać, że: 1) Dwa kolejne zdarzenia mogą być połączone za pomocą tylko jednej czynności. 2) Każde zdarzenie (oprócz początkowego i końcowego) powinno być zdarzeniem rozpoczynającym i kończącym dla co najmniej jednej czynności. 3) Każda czynność może być realizowana tylko raz. 4) Wierzchołki i łuki powinny być uporządkowane tak, aby się nie krzyżowały oraz aby każda czynność poprzedzająca miała mniejszy numer zdarzenia rozpoczynającego ją od czynności następnej. Mając sieć zależności pomiędzy czynnościami, można dokonać wszechstronnej analizy dotyczącej planowania danego przedsięwzięcia. Najpopularniejszymi metodami analizy sieciowej są: CPM ( ang. Critical Path Method), metoda analizy ścieżki krytycznej dotyczy analizy czasu trwania przedsięwzięcia i zaliczana jest do analizy czasowej, LESS (ang. Least Cost Estimating and Scheduling ), metoda oceny najmniejszych kosztów w harmonogramie nazywana metodą kosztowo-czasową. Grupa VII - Raport Strona 13

14 5.1 Deterministyczna analiza czasowa przedsięwzięcia podstawy metody CPM Aby ustalić czas potrzebny na zrealizowanie całego przedsięwzięcia, należy określić zakres czynności oraz znać zależności między nimi budując sieć powiązań i dołączając do niej informacje o czasie trwania każdej z czynności. Z uwagi na to, że część czynności może być wykonywana równolegle, czas trwania całego przedsięwzięcia nie będzie sumą czasów trwania poszczególnych czynności. Najwcześniejszy możliwy termin zaistnienia zdarzenia j określany jest za pomocą następującej formuły: t 0 j) t 0 j t ij i j ( max i gdzie t(0j) oznacza najwcześniejszy możliwy termin zaistnienia zdarzenia o numerze i, które jest zdarzeniem poprzedzającym zdarzenie j. Najwcześniejszy moment zaistnienia danego zdarzenia określany jest jako moment zakończenia czynności najdłużej trwającej. Jako najwcześniejszy możliwy moment zaistnienia zdarzenia początkowego, dla którego nie istnieje zdarzenie poprzedzające, ustala się moment zerowy, tzn. t(01)=0. formuły: Najpóźniejszy dopuszczalny termin zaistnienia zdarzenia i określany jest za pomocą t 1 i) ( min j t(1 j) gdzie t(1j) oznacza najpóźniejszy dopuszczalny termin zaistnienia zdarzenia j-tego, które następuje po zdarzeniu o numerze i. Luz czasowy (L i ) i-tego zdarzenia wskazuje na to, o ile można opóźnić termin realizacji danego zdarzenia bez konsekwencji dla terminu realizacji całego przedsięwzięcia. Określany jest za pomocą formuły: Grupa VII - Raport Strona 14 t ij L i t 1 i t 0i Najwcześniejszy możliwy moment rozpoczęcia czynności (i, j) wyznaczony jest przez najwcześniejszy możliwy termin zaistnienia zdarzenia początkowego tej czynności, a najpóźniejszy dopuszczalny moment jej zakończenia to najpóźniejszy termin zaistnienia zdarzenia końcowego tej czynności. Jednak aby nie wydłużyć czasu trwania całego przedsięwzięcia, daną czynność możemy rozpocząć najpóźniej w takim terminie, by ukończyć ją do najpóźniejszego momentu dopuszczalnego. i j

15 Ustalenie poszczególnych terminów realizacji elementów składowych całego projektu przebiega w następującej kolejności: 1. Wyznaczenie terminów najwcześniejszych dla zdarzeń t(0i). Proces ten rozpoczynamy od zdarzenia początkowego, dla którego termin ten jest równy zeru. 2. Wyznaczenie terminów najpóźniejszych dla zdarzeń t(1j). 5.2 Ścieżka krytyczna, harmonogram przedsięwzięcia i wykres Gantta Jedną z metod analizy czasowej jest tzw. metoda analizy ścieżki krytycznej (CPM, Critical Path Method). Jest to metoda deterministyczna, czyli taka, w której zakłada się, że czasy wykonania poszczególnych czynności określone są z góry. Mając dane czasy trwania każdej czynności oraz sieć powiązań między nimi wyznacza się optymalny (najkrótszy) czas realizacji całego przedsięwzięcia nazywany czasem krytycznym, łańcuch następujących po sobie czynności wyznaczających czas krytyczny (czynności krytycznych) nazywany jest ścieżką krytyczną. Pojęcie ścieżki krytycznej wiąże się z czynnościami, których ciąg informuje o najdłuższym czasie realizacji danego projektu. Z drugiej strony ścieżkę krytyczną definiuje się jako zbiór czynności, dla których zapas całkowity jest równy luzowi czasowemu. W przypadku przyjęcia terminu najpóźniejszego zaistnienia zdarzenia końcowego na poziomie terminu najwcześniejszego zapas całkowity dla czynności krytycznych będzie równy 0, gdyż luz czasowy również jest równy 0. W sieci zależności pomiędzy poszczególnymi czynnościami może istnieć zarówno jedna jak i wiele różnych ścieżek krytycznych. Harmonogramem projektu nazywamy plan, w którym wyznaczone są terminy zaistnienia zdarzeń oraz rozpoczęcia i zakończenia czynności, których realizacja składa się na realizację całego projektu. Ustalenie harmonogramu pozwala na wyznaczenie ścieżki krytycznej Ilustracją graficzną harmonogramu projektu jest wykres Gantta. Wykres ten przedstawia powiązania między czynnościami w układzie współrzędnych, gdzie oś OX jest osią czasową, a oś OY związana jest z czynnościami. Jednostkom czasowym na osi OX przyporządkowuje się odcinki odpowiadające czasowi trwania danej czynności. Dla odróżnienia czynności Grupa VII - Raport Strona 15

16 krytycznych od czynności niekrytycznych oraz uwzględnienia zapasu czasu stosowane są następujące symbole: K jednostka czasu dla czynności krytycznej, X jednostka czasu dla czynności niekrytycznej, * jednostka reprezentująca zapas czasu. Przykład wykresu Gantta przedstawiony jest na rysunku 5.1 A K K K K K K K K B K K K K K K K K K K K K K K C K K C C C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * * * * * * * E F G Rysunek 5.1 Przykładowy wykres Gantta 5.3 Metoda LESS analiza kosztowo-czasowa Głównym kryterium analizy czasowej przedsięwzięcia jest czynnik czasowy, jednakże z punktu widzenia ekonomicznego, równie ważnym czynnikiem są koszty realizacji przedsięwzięcia, które często wiążą się z optymalizacją pośrednią czasu wykonania poszczególnych czynności składających się na harmonogram. Do kosztów takich można zaliczyć np. koszty zatrudnienia dodatkowych wykonawców czy wykorzystania (sprowadzenia) specjalnych urządzeń, które mogą przyśpieszyć proces wykonania poszczególnych zadań. Dlatego każde przedsięwzięcie może być najpierw poddane analizie czasowej, a następnie zoptymalizować czas realizacji projektu za pomocą analizy kosztów. Metody, które to umożliwiają należą do klasy metod kosztowo-czasowych, mających na celu znalezienie takiego czasu realizacji projektu, który zagwarantuje minimalny koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia, oznaczany jako K C. Grupa VII - Raport Strona 16

17 W celu przeprowadzenia analizy kosztowo-czasowej należy oszacować wartości następujących parametrów: 1) Czas normalny t n czas wyjściowy czynności, 2) Czas graniczny t g - najkrótszy możliwy czas trwania czynności, 3) Koszt normalny k n koszt wykonania czynności w czasie normalnym, 4) Koszt graniczny k g koszt wykonania czynności w najkrótszym czasie (k g > k n ). Koszt całkowity danego projektu składa się z kosztów związanych z wykonaniem czynności oraz kosztów towarzyszących takiej realizacji Wyróżnia się następujące koszty składowe : 1) K B koszt bezpośredni, czyli bezpośrednio związany z realizacją danej czynności, 2) K P koszt pośredni, czyli towarzyszący wykonywaniu wszystkich czynności, Koszt całkowity jest sumą tych dwóch kosztów, czyli K C = K B + K P. Wraz z redukcją czasu wykonania czynności wzrastają koszty bezpośrednie. Koszt akceleracji to jednostkowy (liczony na jednostkę czasu) wzrost tych kosztów, który można obliczyć korzystając z następującego wzoru: S( ij) k t g n ij ij k t g n ij ij gdzie: t n (ij) czas normalny trwania czynności (i,j), t g (ij) czas graniczny trwania czynności (i,j), k g (ij) koszt graniczny wykonania czynności (i,j), K Bn (ij) koszt bezpośredni wykonania czynności (i,j) w normalnym czasie, S(ij) jednostkowy koszt akceleracji czynności (i,j). Analiza kosztowo-czasowa jest metoda iteracyjną. W kolejnych iteracjach czas wykonania kolejnych czynności skracany jest o jednostkę. Zakłada się wstępnie, że skrócenie czasu trwania jednej czynności nie ma wpływu na czas realizacji innych czynności. W pierwszym kroku przeprowadza się deterministyczną analizę czasową, wyznaczając najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy realizacji poszczególnych zadań oraz ścieżkę krytyczną. Analizę tę przeprowadza się przy założeniu, że wszystkie czynności zostaną wykonane w czasie normalnym. Następnie wyliczany jest koszt całkowity realizacji Grupa VII - Raport Strona 17

18 przedsięwzięcia w ustalonym czasie jako suma kosztów bezpośrednich i pośrednich. Kolejnym etapem jest wyliczenie dla każdej czynności kosztów akceleracji. Skracaniu podlega czas wykonania tzw. czynności krytycznej, tzn. takiej, dla której koszt akceleracji jest najmniejszy. Następnie wykonuje się kolejna deterministyczną analizę czasową, wyznaczając nowe terminy, nową ścieżkę krytyczną oraz nowe koszty realizacji przedsięwzięcia, wyliczane znów jako suma kosztów bezpośrednich (większych od poprzednich) oraz kosztów pośrednich (które są mniejsze od poprzednich). Procedury te powtarzane są do momentu, w którym całkowite koszty związane z realizacją przedsięwzięcia zaczynają rosnąć. Jako optymalny wybierany jest taki termin realizacji przedsięwzięcia, dla którego koszt całkowity jest najmniejszy Analiza kosztowo-czasowa może być przeprowadzana przy następujących założeniach: a) Proces skracania czasu trwania czynności rozpoczyna się od czynności krytycznej, dla której koszt akceleracji jest najmniejszy. b) Skracane są czasy tylko czynności krytycznych. c) Skracany jest czas trwania czynności o największą liczbę jednostek, jednak tylko do czasu granicznego lub do momentu pojawienia się nowej czynności krytycznej. d) Jeżeli w sieci istnieją równoległe czynności krytyczne (tzn. istnieje więcej niż jedna ścieżka krytyczna), to należy skracać czas o tę samą (najczęściej jedną) jednostkę każdej z równoległych ścieżek. Grupa VII - Raport Strona 18

19 6 Podstawowe funkcje i ramy projektowe modułów aplikacji IT wspomagających zarządzanie projektami W ramach cyklu spotkań poświęconych opracowaniu rozwiązania postawionego problemu opracowano ramy projektowe aplikacji wspomagających zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach pracujących w standardzie PRINCE2 na przykładzie firmy Aviomechanika. W tym celu wykonano szczegółową analizę poszczególnych etapów tworzenia i realizacji projektów, omówionych w Rozdziałach 3 i 4. Opracowano wytyczne do zaprojektowania i wykonania następujących komponentów oprogramowania: 1) Modułu obsługi kompleksowej specyfikacji etapów zadania i podstawowych ich parametrów 2) Modułu specyfikacji budżetu i przydzielania zasobów niezbędnych do realizacji zdania 3) Modułu komunikacji pomiędzy wykonawcami i koordynatorami etapów zadania. 4) Interaktywnego wykresu Gantta dla realizowanego zadania Podczas specyfikacji funkcjonalności komponentów uwzględniono rozwiązania istniejące na rynku. Dokonano analizy porównawczej produktów ProjectShelf firmy DBS Systems [5], ZOHO Project firmy ZOHO Corp. [6] oraz MS Project Manager 2007 Standard firmy Microsoft [4]. 6.1 Moduł obsługi kompleksowej specyfikacji etapów zadania i podstawowych ich parametrów Podstawowy moduł specyfikacji najważniejszych parametrów projektu: zadań, kalendarza ich wykonania, sekwencji zdarzeń to podstawa aplikacji IT do zarządzania projektami. Ze względu głównie na bezpośrednią współpracę z aplikacjami MS Office często używanymi w firmach niemal wszystkich branż w obiegu standardowych dokumentów, a także ze względu na prostotę obsługi dzięki technologii drag & drop Project Manager 2007 został uznany najodpowiedniejszy model wzorcowy dla PODSTAWOWEJ wersji uniwersalnej aplikacji IT do wspomagania zarządzania projektami. Na Rysunkach przestawione zostały podstawowe screenshoty wybranych opcji modułów definicji projektu w testowanych aplikacjach. Grupa VII - Raport Strona 19

20 Rysunek 6.1 Panel główny projektu ze zdefiniowaną hierarchią zadań i podstawowym wykresem Gantta w MS Project 2007 Standard Rysunek 6.2 Panel listy wykonawców projektu w ProjectShelf (wersja testowa) Grupa VII - Raport Strona 20

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Dr Adam Kucharski Spis treści Podstawowe pojęcia Metoda CPM 3 3 Przykład analizy metodą CPM 5 Podstawowe pojęcia Przedsięwzięcia złożone z wielu czynności spotykane są na każdym kroku. Jako przykład może

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedsięwzięć

Planowanie przedsięwzięć K.Pieńkosz Badania Operacyjne Planowanie przedsięwzięć 1 Planowanie przedsięwzięć Model przedsięwzięcia lista operacji relacje poprzedzania operacji modele operacji funkcja celu planowania K.Pieńkosz Badania

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Celem projektu jest nauka budowy harmonogramu sieciowego małego obiektu budowlanego a następnie opanowanie umiejętności śledzenia postępów w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami

Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami Zarządzanie kosztami TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie kosztami w projekcie 2/50 Koszty w zarządzaniu projektami Układ prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 7.2. Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 7.1 Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (część zarządzania projektami)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (część zarządzania projektami) 1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (część zarządzania projektami) 2 Spis treści projektu: 1. Wybór tematu projektu charakterystyka problemu 2. Zdefiniowanie celu projektu 3. Określenie

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project laboratorium zarządzania projektami

Microsoft Project laboratorium zarządzania projektami Microsoft Project laboratorium zarządzania projektami Jędrzej Wieczorkowski Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa jedrzej.wieczorkowski@sgh.waw.pl Przykładowa literatura nt. MS Project

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencyjny - założenia

Projekt Kompetencyjny - założenia Projekt Kompetencyjny - założenia sem. V 2013 kgrudzi.kis.p.lodz.pl projekt kompetencyjny 1 System informatyczny zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Przykład: budowa placu zabaw (metoda ścieżki krytycznej)

Przykład: budowa placu zabaw (metoda ścieżki krytycznej) Przykład: budowa placu zabaw (metoda ścieżki krytycznej) Firma budowlana Z&Z podjęła się zadania wystawienia placu zabaw dla dzieci w terminie nie przekraczającym 20 dni. Listę czynności do wykonania zawiera

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania modelu sieciowego (Wykład 1)

Zasady sporządzania modelu sieciowego (Wykład 1) Zasady sporządzania modelu sieciowego (Wykład 1) Metody planowania sieciowego są stosowane w budownictwie do planowania i kontroli dużych przedsięwzięć, w których z powodu wielu zależności istnieje konieczność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych

System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych Wojciech Bożejko 1 Zdzisław Hejducki 2 Mariusz Uchroński 1 Mieczysław Wodecki 3 1 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU Dr Jerzy Choroszczak Kontrola w zarządzaniu projektami Kontrola terminów przygotowania i wykonawstwa projektu Kontrola zużycia zasobów Kontrola kosztów przygotowania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY

EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY EMA: PROJEK ORGANIZACJI WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESYCYJNEGO (p) ćwiczenia projektowe, pracownia specjalistyczna studia niestacjonarne I stopnia, sem. VI, budownictwo

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo