WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER"

Transkrypt

1 WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umoŝliwienie Tobie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością jej zastosowania we właściwy sposób w podanych okolicznościach opisanych w scenariuszu. Podczas egzaminu na stopień Practitioner wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, które wymagają od Ciebie wybrania jednej odpowiedzi z zestawu moŝliwych odpowiedzi. W niektórych jasno wskazanych przypadkach wymagany jest wybór dwóch odpowiedzi. 1.2 W dalszych punktach niniejszych wskazówek przedstawiono objaśnienia formatu pytań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych oraz róŝnych typów zadawanych pytań. Zamieszczono takŝe kilka sugestii, w jaki sposób naleŝy odpowiadać na pytania róŝnych typów. 1.3 Certyfikat PRINCE2 Registered Practitioner (Zarejestrowanego Praktyka PRINCE2) jest waŝny 5 lat. Zarejestrowani praktycy powinni odnowić rejestrację w ciągu 3-5 lat od uzyskania pierwotnego certyfikatu w celu zademonstrowania swojego zaangaŝowania w swój rozwój profesjonalny. Szczegóły egzaminu w celu Odnowienia rejestracji zamieszczono w punkcie 8. 2 STRUKTURA ZESTAWU EGZAMINACYJNEGO Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech broszur. 2.1 Broszura scenariusza będzie zawierała jeden scenariusz przedstawiający opis organizacji, powody biznesowe podjęcia projektu oraz cele projektu. Broszura scenariusza moŝe takŝe zawierać dodatkowe informacje dla jednego lub większej liczby z ośmiu pytań. To, gdzie trzeba wykorzystać tę dodatkową informację, będzie jasno wskazane tłustym drukiem w tekście pytania. Dodatkowa informacja moŝe być uŝyta wyłącznie w odniesieniu do pytania, którego dotyczy. Jeśli w pytaniu nie ma odniesienia do informacji dodatkowej lub Scenariusza Projektu, powinieneś(-naś) odpowiedzieć na to pytanie wykorzystując tylko informacje zawarte w tym pytaniu. W takim przypadku Scenariusz Projektu opisuje ogólne tło i kontekst projektu, a nie fakty potrzebne do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 2.2 Broszura z pytaniami będzie zawierała osiem pytań, kaŝde obejmujące inny obszar programu nauczania, który będzie jasno określony na początku kaŝdego pytania. KaŜde z ośmiu pytań zawiera 10 pytań szczegółowych, za które moŝna uzyskać po 1 punkcie, co daje łącznie 80 punktów. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 44 punktów (55%). KaŜde z ośmiu pytań będzie podzielone na części. Dla kaŝdej części pytania szczegółowego będzie podana przypisana jej część z 10 punktów. Oczekuje się od Ciebie udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z pytaniami szczegółowymi. 2.3 Broszura z odpowiedziami będzie się składała z arkuszy, na których naleŝy podać odpowiedzi. Zawsze będzie tylko jedna odpowiedź na kaŝde z pytań, chyba Ŝe w pytaniu jasno będzie wskazane inaczej. Jeśli w arkuszu odpowiedzi będzie wskazanych więcej niŝ jedna odpowiedź, a nie będzie tego wymagać pytanie, ten wiersz z odpowiedziami będzie niewaŝny. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 1 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

2 3 OBSZAR PROGRAMU NAUCZANIA PRINCE2, KTÓREGO DOTYCZY PYTANIE PRINCE2 Syllabus (Program nauczania dla PRINCE2) obejmuje 15 określonych obszarów nauczania obejmujących kaŝdy z siedmiu tematów, kaŝdy z siedmiu procesów oraz wprowadzenie do metodyki, a takŝe pryncypia (zasady) i dostosowanie PRINCE2 do warunków projektu. Egzamin na stopień Practitioner będzie zawierał 6 pytań tematycznych, kaŝde testujące jeden z 7 tematów, oraz 2 pytania dotyczące grup procesów, które będą testować 2 z 3 grup procesów pokazanych poniŝej. KaŜde z dziewięciu pytań będzie testować znajomość minimum 2 elementów programu szkolenia. Obszary Programu Nauczania Temat Uzasadnienie Biznesowe Temat Organizacja Temat Jakość Temat Plany Temat Ryzyko Temat Zmiana Temat Postępy Procesy Przygotowanie Projektu i Inicjowanie Projektu Procesy: Zarządzanie Strategiczne Projektem, Zarządzanie Końcem Etapu oraz Zamykanie Projektu Procesy Sterowanie Etapem i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów Znajomość obszarów programu nauczania: Wprowadzenie, Pryncypia oraz Dostosowanie PRINCE2 do warunków projektu nie będzie sprawdzana oddzielnie, ale szczegóły tych części programu nauczania mogą być zawarte w pytaniach dotyczących kaŝdego z pozostałych obszarów tego programu. Pełny program nauczania PRINCE2 jest dostępny na stronie internetowej APM Group oraz w Akredytowanych Organizacjach Szkoleniowych. 4 TYPY PYTAŃ W arkuszu egzaminacyjnym występuje pięć róŝnych typów pytań. 4.1 Klasyczne pytania wyboru jednej z wielu odpowiedzi - wybierz jedną z listy moŝliwych odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź naleŝy wybrać z listy 3 lub 4 moŝliwych odpowiedzi. Odpowiedz na następujące pytanie dotyczące relacji pomiędzy Strategią Zarządzania Komunikacją a innymi produktami i tematami PRINCE2. Które stwierdzenie prawidłowo opisuje relację pomiędzy Strategią Zarządzania Komunikacją a tematem Organizacja? A B C Strategia Zarządzania Komunikacją jest zatwierdzana przez Kierownika Projektu. Strategia Zarządzania Komunikacją obejmuje przepływ informacji zarówno z projektu do zainteresowanych interesariuszy, jak i od zainteresowanych interesariuszy do projektu. Wszyscy zidentyfikowani interesariusze powinni dokonać przeglądu Strategii Zarządzania Komunikacją. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 2 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

3 4.2 Wielokrotna odpowiedź wybierz dwie prawidłowe odpowiedzi z listy 5 moŝliwości. To pytanie ma dokładnie taką samą postać, jak pytanie w stylu klasycznym, ale wymaga więcej niŝ jednej odpowiedzi. Jest to jedyny typ pytania, na które wymaganych jest więcej niŝ jedna odpowiedź. Aby uzyskać punkt, obydwie odpowiedzi muszą być prawidłowe. Jeśli podanych będzie więcej lub mniej niŝ 2 odpowiedzi, odpowiedź będzie niewaŝna. Odpowiedz na następujące pytanie dotyczące wykorzystania sekcji Procedura zarządzania konfiguracją w Strategii Zarządzania Konfiguracją. Pamiętaj o wyborze po 2 odpowiedzi na kaŝde pytanie. 1 Weryfikacja i audyt: Które 2 obszary byłyby przeglądane podczas przeprowadzania audytu konfiguracji? A B C D E Pozycje w Opisie Produktu Projektu są prawidłowo wyspecyfikowane. Produkty specjalistyczne są prawidłowo identyfikowane. Produkt odpowiada stanowi zapisanemu w Zapisach Obiektu Konfiguracji. Wyszukiwanie produktów przebiega według procedury zarządzania konfiguracją. Ryzyka dotyczące produktów są oceniane zgodnie ze Strategią Zarządzania Ryzykiem. 4.3 Dopasowywanie powiąŝ elementy z jednej listy z elementami z drugiej listy. Na kaŝde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, ale poszczególne odpowiedzi z drugiej listy mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Kolumna 1 zawiera listę prawdziwych stwierdzeń pochodzących z procesu Przygotowanie Projektu. Dla kaŝdego stwierdzenia z Kolumny 1 wybierz z Kolumny 2 produkt, w którym to stwierdzenie powinno zostać zapisane. Poszczególne odpowiedzi z Kolumny 2 mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Studium wykonalności musi zostać zatwierdzone przez Zarząd zanim będzie moŝna rozpocząć jakiekolwiek prace rozwojowe. 2 Firma mogła zignorować zalecenia przedstawione w studium wykonalności i NIE produkować nowego produktu. 3 Rozwój innych nowych produktów ucierpiał, kiedy obszary biznesowe nie były włączone w rozwój produktów. A Dziennik Doświadczeń B Zarys Uzasadnienia Biznesowego C Plan Etapu D Opis Produktu Końcowego Projektu E Opisy ról zespołu zarządzania projektem 4 70% osób z grupy testowej musi potwierdzić, Ŝe kupiłyby one nowy produkt. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 3 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

4 4.4 Ustalanie kolejności ustaw zdarzenia w kolejności. PoniŜszy przykład przedstawia pytanie typu Ustalanie kolejności oparte na pytaniu typu Dopasowywanie Kolumna 1 zawiera listę decyzji, które naleŝy podjąć w projekcie. Dla kaŝdej decyzji z Kolumny 1 określ, czy jest ona podejmowana w procesie Przygotowanie Projektu, czy nie, i wskaŝ kolejność, w jakiej podejmowane decyzje powinny być podjęte. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Zatwierdzenie stadium wykonalności przez Komitet Sterujący zanim będą mogły się rozpocząć jakiekolwiek prace w projekcie. 2 Podjęcie decyzji, czy źródło finansowania projektu jest wystarczające do sfinansowania celu projektu. 3 Ocena które strony powinny być zaangaŝowane w projekt, jak sugerowano we wcześniejszych projektach rozwojowych. 4 Ocenienie dwóch moŝliwych kandydatów na Kierownika Projektu i zdecydowanie, który z nich powinien zostać mianowany. A Decyzja NIE jest podejmowana w trakcie procesu Przygotowanie Projektu B Pierwsza C Druga D Trzecia E Czwarta 4.5 Stwierdzenie/Przyczyna oceń dwa twierdzenia (stwierdzenie i przyczynę), aby ustalić czy albo jedno albo drugie, albo obydwa są prawdziwe, albo Ŝadne z nich nie jest prawdziwe, a jeśli obydwa są prawdziwe, to czy przyczyna wyjaśnia dlaczego stwierdzenie jest prawdą. Jeśli którekolwiek z nich jest fałszem, wtedy odpowiedź powinna być wybrana spośród opcji C, D lub E. Jeśli obydwa twierdzenia są prawdą, trzeba wykonać trzeci krok. Jeśli podana przyczyna prawidłowo wyjaśnia dlaczego stwierdzenie jest prawdą, odpowiedzią prawidłową jest A, a jeśli nie, odpowiedzią prawidłową jest B. Korzystając ze Scenariusza Projektu, odpowiedz na następujące pytanie. W wierszach od 1 do 2 w tabeli poniŝej przedstawiono stwierdzenia oraz przyczyny takich stwierdzeń. Dla kaŝdego wiersza naleŝy wybrać spośród opcji A do E właściwą opcję, która ma zastosowanie. Poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Opcja Stwierdzenie Przyczyna A Prawda Prawda ORAZ przyczyna wyjaśnia stwierdzenie B Prawda Prawda ALE przyczyna nie wyjaśnia stwierdzenia C Prawda Fałsz D Fałsz Prawda E Fałsz Fałsz Stwierdzenie 1 Oczekiwane korzyści ze zwiększenia elastyczności personelu powinny być włączone do Uzasadnienia Biznesowego. 2 Oczekiwane korzyści ze zwiększenia elastyczności personelu powinny być włączone do Uzasadnienia Biznesowego. PONIEWAś PONIEWAś Przyczyna Wszystkie znane korzyści w Uzasadnieniu Biznesowym powinny być wyraŝone w kategoriach mierzalnych. Informacja o oczekiwanych korzyściach z projektu stanowi część uzasadnienia podjęcia projektu. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 4 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

5 Na przykład, w pytaniach 1 i 2 w przykładzie przedstawionym na poprzedniej stronie, zdanie opisujące przyczynę stwierdzenia jest prawdziwe, ale odpowiedzią na pytanie 1 jest B a na pytanie 2 jest A. W pytaniu 1 opis przyczyny stwierdzenia jest prawdziwy, jednakŝe fakt, Ŝe korzyści powinny być opisane w mierzalnych kategoriach nie wyjaśnia dlaczego korzyści ze zwiększonej elastyczności personelu powinny być udokumentowane w Uzasadnieniu Biznesowym. Odpowiedzią prawidłową jest B. W pytaniu 2 opis przyczyny stwierdzenia uzasadnia stwierdzenie. Z informacji w scenariuszu będzie wynikać jasno, Ŝe elastyczność personelu jest przewidywaną korzyścią dla tego projektu, a z PRINCE2 wiemy, Ŝe Uzasadnienie Biznesowe dostarcza uzasadnienia dla podjęcia projektu, opierając się na oszacowanych kosztach i przewidywanych do osiągnięcia korzyściach. Przyczyna jest prawdą i wyjaśnia stwierdzenie. Zatem prawidłową odpowiedzią jest A. Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź na kaŝde pytanie, ale poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. 5 ZARZĄDZANIE CZASEM Egzamin trwa 150 minut. Musisz zarządzić swoim czasem, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wskazówka ogólna: moŝesz chcieć wykorzystać pierwsze 5 minut na przeczytanie informacji zawartych w scenariuszu i zapoznanie się z układem arkusza egzaminacyjnego. Jeśli następnie przeznaczysz po 15 minut na kaŝde z ośmiu pytań, pozwoli to Ci uzyskać 25 minutową tolerancję na przeczytanie dodatkowych informacji potrzebnych przy niektórych pytaniach. Taki sugerowany podział czasu naleŝy traktować jedynie jako wskazówkę. Przewiduje się, Ŝe na odpowiedzi na niektóre pytania potrzeba więcej czasu niŝ na inne ze względu na styl pytań i wykorzystanie informacji dodatkowej. Dozwolone jest korzystanie w trakcie egzaminu z Twojego podręcznika PRINCE2 z naniesionymi własnymi adnotacjami. Nie jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek dodatkowych materiałów pomocniczych, włączając w to notatki na przylepnych karteczkach (innych niŝ zakładki wskazujące podział podręcznika na sekcje) i doczepione kartki. Musisz mieć świadomość nałoŝonych na Ciebie ograniczeń czasu. ChociaŜ moŝesz korzystać z podręcznika, tak jak w normalnych warunkach, egzaminacyjna presja czasu oznacza, Ŝe pytań nie opracowano przy załoŝeniu, Ŝe od Ciebie wymaga się, a nawet oczekuje, Ŝe odpowiadając na pytania będziesz korzystać z podręcznika. Korzystanie z podręcznika jest opcjonalne. Wskazówka: MoŜesz skorzystać z podręcznika raz lub dwa w trakcie egzaminu w konkretnym punkcie, ale częstsze korzystanie z podręcznika prawdopodobnie zmniejszy Twoją produktywność i dlatego nie jest zalecane. 6 UWAGI REDAKCYJNE 6.1 W Broszurze scenariusza i w Broszurze z pytaniami wszystkie tematy, procesy, zdefiniowane produkty zarządcze oraz nazwy własne PRINCE2 są pisane wielką literą. 6.2 UŜycie słów powinien i musi. 1 powinien - jest uŝyte dla wyraŝenia obowiązku, czyli czegoś, co jest dobre, waŝne lub zalecane. Jest to określenie słabsze niŝ musi i jest wykorzystywane do sprawdzenia czy coś powinno być zrobione w sytuacji opisanej w scenariuszu, poniewaŝ jest to zgodne z pryncypiami i praktykami zalecanymi w PRINCE2. 1 Definicje pochodzą z: Michael Swan Practical English Usage. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 5 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

6 RozwaŜ następujące stwierdzenie: Dyrektor Finansowy powinien pełnić w projekcie rolę Przewodniczącego Komitetu sterującego. Posiadając informacje podane w scenariuszu, Dyrektor Finansowy moŝe lub nie moŝe być zgodnie z PRINCE2 odpowiednim kandydatem do roli Przewodniczącego Komitetu Sterującego w kategoriach jego zdolności do pełnienia obowiązków określonych dla tej roli w PRINCE2 i do reprezentowania w projekcie interesów biznesu. UŜycie słowa powinien wymaga od czytelnika oceny słuszności tego stwierdzenia. musi' jest uŝyte, kiedy mowa jest o czymś, co jest konieczne lub musi wystąpić, to znaczy coś, co jest obowiązkowe. 6.3 UŜycie określenia prawdziwe stwierdzenia KaŜde z następujących pytań zawiera same prawdziwe stwierdzenia dotyczące projektu, ale tylko 2 stwierdzenia są właściwymi zapisami pod nagłówkiem Uzasadnienia Biznesowego podanym w pytaniu. 1 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Koszty? A B C D Projekt będzie finansowany z budŝetu działalności marketingowej Nie moŝna przedstawić Ŝadnych informacji o kosztach do czasu zatwierdzenia Planu Projektu Całkowite koszty projektu szacuje się na złotych Koszt druku i dystrybucji zostanie uwzględniony w pozycji Przewidywane Koszty Produkcji E Kolejnych 10 zamówień z przeciętnym zyskiem złotych przyniesie złotych korzyści w pierwszym roku. Gdy w pytaniu jest uŝyte określenie prawdziwe stwierdzenia, nie jest wymagana ocena tego, czy te stwierdzenia są spójne ze scenariuszem i dodatkową informacją. W przykładzie 6.3 w przypadku opcji A i C nie ma potrzeby sprawdzania w scenariuszu czy projekt jest finansowany z budŝetu działalności marketingowej lub czy będzie kosztował zł. Z treści pytania wynika, Ŝe to stwierdzenie jest prawdziwe, a oceny wymaga kwestia, czy zgodnie z rekomendowaną w PRINCE2 zawartością Uzasadnienia Biznesowego ta informacja powinna być zapisana pod nagłówkiem Koszty. 6.4 UŜycie zwrotu według PRINCE2 Zwrot Według PRINCE2 jest uŝywany do podkreślenia, Ŝe pytanie jest czysto teoretyczne i nie wymaga oceny informacji zawartych w scenariuszu. 7 UśYCIE ARKUSZA ODPOWIEDZI Broszura z odpowiedziami będzie odczytywana elektronicznie a wyniki będą generowane przez komputer. Z tego względu jest istotne, byś postępował(-a) zgodnie z podanymi instrukcjami i odpowiednio zaznaczył(-a) swoje odpowiedzi. Niezastosowanie się do tego moŝe prowadzić do opóźnień, a w niektórych przypadkach odpowiedzi mogą być uznane za niewaŝne. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 6 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

7 Wszystkie odpowiedzi są podawane poprzez zaczernienie przez Ciebie owali, które odpowiadają wybranym przez Ciebie odpowiedziom, np A B C D E Owal musi być zaczerniony ZA POMOCĄ OŁÓWKA, a NIE PIÓRA. Jeśli zostanie uŝyte pióro, odpowiedzi nie będą punktowane. Akceptowalnymi sposobami udzielenia odpowiedzi są obydwa sposoby: pełne zaczernienie owalu lub narysowanie linii przechodzącej przez środek owalu tak, aby zapewnić zaczernienie % owalu. KaŜdy inny sposób, łącznie z odhaczaniem lub zaznaczaniem krzyŝykami, nie jest akceptowalny i taka odpowiedź nie będzie punktowana. Jeśli chcesz zmienić swoją odpowiedź w trakcie egzaminu, całkowicie wytrzyj gumką nieprawidłową odpowiedź i zaznacz prawidłową odpowiedź. Jeśli zaznaczysz więcej niŝ jedną odpowiedź, a pytanie wymaga tylko jednej odpowiedzi, za to pytanie nie uzyskasz Ŝadnego punktu. 8. EGZAMIN ODNAWIAJĄCY REJESTRACJĘ RE-REGISTRATION EXAMINATION Egzamin odnawiający rejestrację będzie miał taką samą formę, jak egzamin na stopień Practitioner, ale Broszura z pytaniami będzie zawierała trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu jednej godziny. Za prawidłowe odpowiedzi moŝna uzyskać łącznie 30 punktów, a do zdania egzaminu trzeba uzyskać minimum 17 punktów (55%). KaŜde z pytań będzie testować jeden z obszarów programu nauczania. KaŜdy z arkuszy egzaminacyjnych będzie testował znajomość maksymalnie jednego procesu. Wszystkie inne wskazówki mają zastosowanie zarówno do egzaminu na stopień Practitioner jak i egzaminu odnawiającego rejestrację. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 7 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umożliwienie osobom egzaminowanym wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS.

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS. DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 1 Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych Wrzesień 2015 AXELOS.com DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager

Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. Oparte na: Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Program Rozwoju Kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Szkolenie akredytowane przez AXELOS Limited. PRINCE2 jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

CAMBRIDGE ESOL PRETESTING (PILOTAś EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL)

CAMBRIDGE ESOL PRETESTING (PILOTAś EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL) CAMBRIDGE ESOL PRETESTING (PILOTAś EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL) Wszystkie materiały egzaminacyjne ESOL (egzaminy z języka angielskiego dla obcokrajowców) Uniwersytetu Cambridge są poddawane pretestingowi/pilotaŝowi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego.

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Definicja PRINCE 2 Projekt jest czasowym przedsięwzięciem,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową INPROGRESS zaprasza na akredytowane szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i przedkładanie dokumentacji

Tworzenie i przedkładanie dokumentacji Tworzenie i przedkładanie dokumentacji Mike RASENBERG Rejestracja i narzędzia informatyczne Seminarium internetowe dla wiodącego rejestrującego Reguły biznesowe 22 kwietnia 2010 r. Przepływ pracy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 Practitioner Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. O NAS SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Usługa Pakiety Internet w Red Bull MOBILE (zwana dalej Usługa ) przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A.

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model Audyt projektów dr Piotr Kotelnicki Akredytowany Trener MoP, MSP, P3O Bydgoszcz 31 marca 2011 C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do przemysłu

Od pomysłu do przemysłu Od pomysłu do przemysłu czyli jak stworzyć logiczny projekt. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 05.02.2010 Czym jest projekt? Projekt to: spójna, logiczna, kompletna i w pełni dojrzała

Bardziej szczegółowo

Kontrola owoców na zawartość środków chemicznych

Kontrola owoców na zawartość środków chemicznych Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Celem procedury jest określenie zasad kontroli owoców na zawartość. Procedura obowiązuje wszystkie osoby objęte szkoleniem z zakresu higieny pracy z Ŝywnością oraz osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner

Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner FX02 roszura scenariusza Jest to 2,5-godzinny test obiektywny. Niniejsza broszura zawiera Scenariusz Projektu, na którym oparty jest arkusz egzaminacyjny. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r.

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zarządzanie Programami. Informator

Szkolenie Zarządzanie Programami. Informator UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy

Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy Przypadek testowy jest najważniejszą, formalną częścią testowania oprogramowania. Szkolenie uczy, jakie są typy notacji testów, jakie testy dobierać do jakich projektów

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH Schemat certyfikacji opracowany w ramach projektu PROCERTU TREŚĆ WSTĘP CZĘŚĆ 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI... 3 CZĘŚĆ 2 JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKACJĘ UMIEJĘTNOŚCI?...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach

Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach Po sformułowaniu celów/zadań kampanii public relations naleŝy ustalić ich hierarchię (priorytety). Większość organizacji jest w stanie wygenerować więcej materiałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja procesów biznesowych SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Leszno: Cykl szkoleń dla kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po platformie. wos.efhr.eu. projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele

Przewodnik po platformie. wos.efhr.eu. projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele Przewodnik po platformie wos.efhr.eu projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele Partnerzy medialni projektu: Radio Znad Wilii oraz Dziennik Kurier Wileński EFHR, 2016 Spis treści 1. Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. 2 UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 1.

Bardziej szczegółowo

Ramowe Porozumienie. (zaakceptowane przez Komitet 17 czerwca 2008)

Ramowe Porozumienie. (zaakceptowane przez Komitet 17 czerwca 2008) Ramowe Porozumienie Społeczne i środowiskowe standardy raportowania w Europejskim Przemyśle Skórzanym/Garbarstwie Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego Przemysłu Skórzanego i Garbarstwa (zaakceptowane

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Cel wykładu. Dane w komórce. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Wykład 8. Cel wykładu. Dane w komórce. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 8 MS Excel formatowanie warunkowe Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania formatowania

Bardziej szczegółowo

Marlin nowy system zamawiania egzaminów APMG

Marlin nowy system zamawiania egzaminów APMG Marlin nowy system zamawiania egzaminów APMG Marlin - nowy system zamawiania egzaminów APMG Logowanie Strona startowa Moje konto Preferencje Książka adresowa Akredytacje Moja organizacja Trenerzy Inwigilatorzy

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Wdok z góry sali konferencyjnej

Rys. 1 Wdok z góry sali konferencyjnej Projektujesz salę konferencyjno - szkoleniową. Jednym z etapów jest odpowiednie rozmieszczenie stołów wraz z miejscami siedzącymi dla uczestników oraz stołu i miejsc siedzących dla kadry prowadzącej szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW Załącznik Nr 1 do Zasad Kontroli Zarządczej w Gminie Miejskiej Tczew, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Tczewa Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją w projektach

Zarządzanie dokumentacją w projektach Zarządzanie dokumentacją w projektach -Dokumenty i akta, to wiąŝące źródła informacji, -Formy: - konwencjonalne ( papierowe), elektroniczne ( róŝne bazy danych), -Ukierunkowanie na: - przedmiot pracy,

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji Zarządzanie zespołem rozproszonym Jakub Dziwisz kuba@agiletuning.com Plan 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu 3. Utrzymywanie komunikacji 4. Zrozumienie wymagań uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie

Regulamin Usługi Internet w Telefonie Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 26 stycznia 2011 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. 2014 Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem Szkolenie dla profesjonalistów Lublin, 25 lutego 2014 r. NR 1ZP.P2F

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo