WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER"

Transkrypt

1 WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umoŝliwienie Tobie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością jej zastosowania we właściwy sposób w podanych okolicznościach opisanych w scenariuszu. Podczas egzaminu na stopień Practitioner wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, które wymagają od Ciebie wybrania jednej odpowiedzi z zestawu moŝliwych odpowiedzi. W niektórych jasno wskazanych przypadkach wymagany jest wybór dwóch odpowiedzi. 1.2 W dalszych punktach niniejszych wskazówek przedstawiono objaśnienia formatu pytań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych oraz róŝnych typów zadawanych pytań. Zamieszczono takŝe kilka sugestii, w jaki sposób naleŝy odpowiadać na pytania róŝnych typów. 1.3 Certyfikat PRINCE2 Registered Practitioner (Zarejestrowanego Praktyka PRINCE2) jest waŝny 5 lat. Zarejestrowani praktycy powinni odnowić rejestrację w ciągu 3-5 lat od uzyskania pierwotnego certyfikatu w celu zademonstrowania swojego zaangaŝowania w swój rozwój profesjonalny. Szczegóły egzaminu w celu Odnowienia rejestracji zamieszczono w punkcie 8. 2 STRUKTURA ZESTAWU EGZAMINACYJNEGO Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech broszur. 2.1 Broszura scenariusza będzie zawierała jeden scenariusz przedstawiający opis organizacji, powody biznesowe podjęcia projektu oraz cele projektu. Broszura scenariusza moŝe takŝe zawierać dodatkowe informacje dla jednego lub większej liczby z ośmiu pytań. To, gdzie trzeba wykorzystać tę dodatkową informację, będzie jasno wskazane tłustym drukiem w tekście pytania. Dodatkowa informacja moŝe być uŝyta wyłącznie w odniesieniu do pytania, którego dotyczy. Jeśli w pytaniu nie ma odniesienia do informacji dodatkowej lub Scenariusza Projektu, powinieneś(-naś) odpowiedzieć na to pytanie wykorzystując tylko informacje zawarte w tym pytaniu. W takim przypadku Scenariusz Projektu opisuje ogólne tło i kontekst projektu, a nie fakty potrzebne do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 2.2 Broszura z pytaniami będzie zawierała osiem pytań, kaŝde obejmujące inny obszar programu nauczania, który będzie jasno określony na początku kaŝdego pytania. KaŜde z ośmiu pytań zawiera 10 pytań szczegółowych, za które moŝna uzyskać po 1 punkcie, co daje łącznie 80 punktów. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 44 punktów (55%). KaŜde z ośmiu pytań będzie podzielone na części. Dla kaŝdej części pytania szczegółowego będzie podana przypisana jej część z 10 punktów. Oczekuje się od Ciebie udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z pytaniami szczegółowymi. 2.3 Broszura z odpowiedziami będzie się składała z arkuszy, na których naleŝy podać odpowiedzi. Zawsze będzie tylko jedna odpowiedź na kaŝde z pytań, chyba Ŝe w pytaniu jasno będzie wskazane inaczej. Jeśli w arkuszu odpowiedzi będzie wskazanych więcej niŝ jedna odpowiedź, a nie będzie tego wymagać pytanie, ten wiersz z odpowiedziami będzie niewaŝny. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 1 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

2 3 OBSZAR PROGRAMU NAUCZANIA PRINCE2, KTÓREGO DOTYCZY PYTANIE PRINCE2 Syllabus (Program nauczania dla PRINCE2) obejmuje 15 określonych obszarów nauczania obejmujących kaŝdy z siedmiu tematów, kaŝdy z siedmiu procesów oraz wprowadzenie do metodyki, a takŝe pryncypia (zasady) i dostosowanie PRINCE2 do warunków projektu. Egzamin na stopień Practitioner będzie zawierał 6 pytań tematycznych, kaŝde testujące jeden z 7 tematów, oraz 2 pytania dotyczące grup procesów, które będą testować 2 z 3 grup procesów pokazanych poniŝej. KaŜde z dziewięciu pytań będzie testować znajomość minimum 2 elementów programu szkolenia. Obszary Programu Nauczania Temat Uzasadnienie Biznesowe Temat Organizacja Temat Jakość Temat Plany Temat Ryzyko Temat Zmiana Temat Postępy Procesy Przygotowanie Projektu i Inicjowanie Projektu Procesy: Zarządzanie Strategiczne Projektem, Zarządzanie Końcem Etapu oraz Zamykanie Projektu Procesy Sterowanie Etapem i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów Znajomość obszarów programu nauczania: Wprowadzenie, Pryncypia oraz Dostosowanie PRINCE2 do warunków projektu nie będzie sprawdzana oddzielnie, ale szczegóły tych części programu nauczania mogą być zawarte w pytaniach dotyczących kaŝdego z pozostałych obszarów tego programu. Pełny program nauczania PRINCE2 jest dostępny na stronie internetowej APM Group oraz w Akredytowanych Organizacjach Szkoleniowych. 4 TYPY PYTAŃ W arkuszu egzaminacyjnym występuje pięć róŝnych typów pytań. 4.1 Klasyczne pytania wyboru jednej z wielu odpowiedzi - wybierz jedną z listy moŝliwych odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź naleŝy wybrać z listy 3 lub 4 moŝliwych odpowiedzi. Odpowiedz na następujące pytanie dotyczące relacji pomiędzy Strategią Zarządzania Komunikacją a innymi produktami i tematami PRINCE2. Które stwierdzenie prawidłowo opisuje relację pomiędzy Strategią Zarządzania Komunikacją a tematem Organizacja? A B C Strategia Zarządzania Komunikacją jest zatwierdzana przez Kierownika Projektu. Strategia Zarządzania Komunikacją obejmuje przepływ informacji zarówno z projektu do zainteresowanych interesariuszy, jak i od zainteresowanych interesariuszy do projektu. Wszyscy zidentyfikowani interesariusze powinni dokonać przeglądu Strategii Zarządzania Komunikacją. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 2 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

3 4.2 Wielokrotna odpowiedź wybierz dwie prawidłowe odpowiedzi z listy 5 moŝliwości. To pytanie ma dokładnie taką samą postać, jak pytanie w stylu klasycznym, ale wymaga więcej niŝ jednej odpowiedzi. Jest to jedyny typ pytania, na które wymaganych jest więcej niŝ jedna odpowiedź. Aby uzyskać punkt, obydwie odpowiedzi muszą być prawidłowe. Jeśli podanych będzie więcej lub mniej niŝ 2 odpowiedzi, odpowiedź będzie niewaŝna. Odpowiedz na następujące pytanie dotyczące wykorzystania sekcji Procedura zarządzania konfiguracją w Strategii Zarządzania Konfiguracją. Pamiętaj o wyborze po 2 odpowiedzi na kaŝde pytanie. 1 Weryfikacja i audyt: Które 2 obszary byłyby przeglądane podczas przeprowadzania audytu konfiguracji? A B C D E Pozycje w Opisie Produktu Projektu są prawidłowo wyspecyfikowane. Produkty specjalistyczne są prawidłowo identyfikowane. Produkt odpowiada stanowi zapisanemu w Zapisach Obiektu Konfiguracji. Wyszukiwanie produktów przebiega według procedury zarządzania konfiguracją. Ryzyka dotyczące produktów są oceniane zgodnie ze Strategią Zarządzania Ryzykiem. 4.3 Dopasowywanie powiąŝ elementy z jednej listy z elementami z drugiej listy. Na kaŝde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, ale poszczególne odpowiedzi z drugiej listy mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Kolumna 1 zawiera listę prawdziwych stwierdzeń pochodzących z procesu Przygotowanie Projektu. Dla kaŝdego stwierdzenia z Kolumny 1 wybierz z Kolumny 2 produkt, w którym to stwierdzenie powinno zostać zapisane. Poszczególne odpowiedzi z Kolumny 2 mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Studium wykonalności musi zostać zatwierdzone przez Zarząd zanim będzie moŝna rozpocząć jakiekolwiek prace rozwojowe. 2 Firma mogła zignorować zalecenia przedstawione w studium wykonalności i NIE produkować nowego produktu. 3 Rozwój innych nowych produktów ucierpiał, kiedy obszary biznesowe nie były włączone w rozwój produktów. A Dziennik Doświadczeń B Zarys Uzasadnienia Biznesowego C Plan Etapu D Opis Produktu Końcowego Projektu E Opisy ról zespołu zarządzania projektem 4 70% osób z grupy testowej musi potwierdzić, Ŝe kupiłyby one nowy produkt. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 3 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

4 4.4 Ustalanie kolejności ustaw zdarzenia w kolejności. PoniŜszy przykład przedstawia pytanie typu Ustalanie kolejności oparte na pytaniu typu Dopasowywanie Kolumna 1 zawiera listę decyzji, które naleŝy podjąć w projekcie. Dla kaŝdej decyzji z Kolumny 1 określ, czy jest ona podejmowana w procesie Przygotowanie Projektu, czy nie, i wskaŝ kolejność, w jakiej podejmowane decyzje powinny być podjęte. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Zatwierdzenie stadium wykonalności przez Komitet Sterujący zanim będą mogły się rozpocząć jakiekolwiek prace w projekcie. 2 Podjęcie decyzji, czy źródło finansowania projektu jest wystarczające do sfinansowania celu projektu. 3 Ocena które strony powinny być zaangaŝowane w projekt, jak sugerowano we wcześniejszych projektach rozwojowych. 4 Ocenienie dwóch moŝliwych kandydatów na Kierownika Projektu i zdecydowanie, który z nich powinien zostać mianowany. A Decyzja NIE jest podejmowana w trakcie procesu Przygotowanie Projektu B Pierwsza C Druga D Trzecia E Czwarta 4.5 Stwierdzenie/Przyczyna oceń dwa twierdzenia (stwierdzenie i przyczynę), aby ustalić czy albo jedno albo drugie, albo obydwa są prawdziwe, albo Ŝadne z nich nie jest prawdziwe, a jeśli obydwa są prawdziwe, to czy przyczyna wyjaśnia dlaczego stwierdzenie jest prawdą. Jeśli którekolwiek z nich jest fałszem, wtedy odpowiedź powinna być wybrana spośród opcji C, D lub E. Jeśli obydwa twierdzenia są prawdą, trzeba wykonać trzeci krok. Jeśli podana przyczyna prawidłowo wyjaśnia dlaczego stwierdzenie jest prawdą, odpowiedzią prawidłową jest A, a jeśli nie, odpowiedzią prawidłową jest B. Korzystając ze Scenariusza Projektu, odpowiedz na następujące pytanie. W wierszach od 1 do 2 w tabeli poniŝej przedstawiono stwierdzenia oraz przyczyny takich stwierdzeń. Dla kaŝdego wiersza naleŝy wybrać spośród opcji A do E właściwą opcję, która ma zastosowanie. Poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Opcja Stwierdzenie Przyczyna A Prawda Prawda ORAZ przyczyna wyjaśnia stwierdzenie B Prawda Prawda ALE przyczyna nie wyjaśnia stwierdzenia C Prawda Fałsz D Fałsz Prawda E Fałsz Fałsz Stwierdzenie 1 Oczekiwane korzyści ze zwiększenia elastyczności personelu powinny być włączone do Uzasadnienia Biznesowego. 2 Oczekiwane korzyści ze zwiększenia elastyczności personelu powinny być włączone do Uzasadnienia Biznesowego. PONIEWAś PONIEWAś Przyczyna Wszystkie znane korzyści w Uzasadnieniu Biznesowym powinny być wyraŝone w kategoriach mierzalnych. Informacja o oczekiwanych korzyściach z projektu stanowi część uzasadnienia podjęcia projektu. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 4 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

5 Na przykład, w pytaniach 1 i 2 w przykładzie przedstawionym na poprzedniej stronie, zdanie opisujące przyczynę stwierdzenia jest prawdziwe, ale odpowiedzią na pytanie 1 jest B a na pytanie 2 jest A. W pytaniu 1 opis przyczyny stwierdzenia jest prawdziwy, jednakŝe fakt, Ŝe korzyści powinny być opisane w mierzalnych kategoriach nie wyjaśnia dlaczego korzyści ze zwiększonej elastyczności personelu powinny być udokumentowane w Uzasadnieniu Biznesowym. Odpowiedzią prawidłową jest B. W pytaniu 2 opis przyczyny stwierdzenia uzasadnia stwierdzenie. Z informacji w scenariuszu będzie wynikać jasno, Ŝe elastyczność personelu jest przewidywaną korzyścią dla tego projektu, a z PRINCE2 wiemy, Ŝe Uzasadnienie Biznesowe dostarcza uzasadnienia dla podjęcia projektu, opierając się na oszacowanych kosztach i przewidywanych do osiągnięcia korzyściach. Przyczyna jest prawdą i wyjaśnia stwierdzenie. Zatem prawidłową odpowiedzią jest A. Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź na kaŝde pytanie, ale poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niŝ raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. 5 ZARZĄDZANIE CZASEM Egzamin trwa 150 minut. Musisz zarządzić swoim czasem, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wskazówka ogólna: moŝesz chcieć wykorzystać pierwsze 5 minut na przeczytanie informacji zawartych w scenariuszu i zapoznanie się z układem arkusza egzaminacyjnego. Jeśli następnie przeznaczysz po 15 minut na kaŝde z ośmiu pytań, pozwoli to Ci uzyskać 25 minutową tolerancję na przeczytanie dodatkowych informacji potrzebnych przy niektórych pytaniach. Taki sugerowany podział czasu naleŝy traktować jedynie jako wskazówkę. Przewiduje się, Ŝe na odpowiedzi na niektóre pytania potrzeba więcej czasu niŝ na inne ze względu na styl pytań i wykorzystanie informacji dodatkowej. Dozwolone jest korzystanie w trakcie egzaminu z Twojego podręcznika PRINCE2 z naniesionymi własnymi adnotacjami. Nie jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek dodatkowych materiałów pomocniczych, włączając w to notatki na przylepnych karteczkach (innych niŝ zakładki wskazujące podział podręcznika na sekcje) i doczepione kartki. Musisz mieć świadomość nałoŝonych na Ciebie ograniczeń czasu. ChociaŜ moŝesz korzystać z podręcznika, tak jak w normalnych warunkach, egzaminacyjna presja czasu oznacza, Ŝe pytań nie opracowano przy załoŝeniu, Ŝe od Ciebie wymaga się, a nawet oczekuje, Ŝe odpowiadając na pytania będziesz korzystać z podręcznika. Korzystanie z podręcznika jest opcjonalne. Wskazówka: MoŜesz skorzystać z podręcznika raz lub dwa w trakcie egzaminu w konkretnym punkcie, ale częstsze korzystanie z podręcznika prawdopodobnie zmniejszy Twoją produktywność i dlatego nie jest zalecane. 6 UWAGI REDAKCYJNE 6.1 W Broszurze scenariusza i w Broszurze z pytaniami wszystkie tematy, procesy, zdefiniowane produkty zarządcze oraz nazwy własne PRINCE2 są pisane wielką literą. 6.2 UŜycie słów powinien i musi. 1 powinien - jest uŝyte dla wyraŝenia obowiązku, czyli czegoś, co jest dobre, waŝne lub zalecane. Jest to określenie słabsze niŝ musi i jest wykorzystywane do sprawdzenia czy coś powinno być zrobione w sytuacji opisanej w scenariuszu, poniewaŝ jest to zgodne z pryncypiami i praktykami zalecanymi w PRINCE2. 1 Definicje pochodzą z: Michael Swan Practical English Usage. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 5 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

6 RozwaŜ następujące stwierdzenie: Dyrektor Finansowy powinien pełnić w projekcie rolę Przewodniczącego Komitetu sterującego. Posiadając informacje podane w scenariuszu, Dyrektor Finansowy moŝe lub nie moŝe być zgodnie z PRINCE2 odpowiednim kandydatem do roli Przewodniczącego Komitetu Sterującego w kategoriach jego zdolności do pełnienia obowiązków określonych dla tej roli w PRINCE2 i do reprezentowania w projekcie interesów biznesu. UŜycie słowa powinien wymaga od czytelnika oceny słuszności tego stwierdzenia. musi' jest uŝyte, kiedy mowa jest o czymś, co jest konieczne lub musi wystąpić, to znaczy coś, co jest obowiązkowe. 6.3 UŜycie określenia prawdziwe stwierdzenia KaŜde z następujących pytań zawiera same prawdziwe stwierdzenia dotyczące projektu, ale tylko 2 stwierdzenia są właściwymi zapisami pod nagłówkiem Uzasadnienia Biznesowego podanym w pytaniu. 1 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Koszty? A B C D Projekt będzie finansowany z budŝetu działalności marketingowej Nie moŝna przedstawić Ŝadnych informacji o kosztach do czasu zatwierdzenia Planu Projektu Całkowite koszty projektu szacuje się na złotych Koszt druku i dystrybucji zostanie uwzględniony w pozycji Przewidywane Koszty Produkcji E Kolejnych 10 zamówień z przeciętnym zyskiem złotych przyniesie złotych korzyści w pierwszym roku. Gdy w pytaniu jest uŝyte określenie prawdziwe stwierdzenia, nie jest wymagana ocena tego, czy te stwierdzenia są spójne ze scenariuszem i dodatkową informacją. W przykładzie 6.3 w przypadku opcji A i C nie ma potrzeby sprawdzania w scenariuszu czy projekt jest finansowany z budŝetu działalności marketingowej lub czy będzie kosztował zł. Z treści pytania wynika, Ŝe to stwierdzenie jest prawdziwe, a oceny wymaga kwestia, czy zgodnie z rekomendowaną w PRINCE2 zawartością Uzasadnienia Biznesowego ta informacja powinna być zapisana pod nagłówkiem Koszty. 6.4 UŜycie zwrotu według PRINCE2 Zwrot Według PRINCE2 jest uŝywany do podkreślenia, Ŝe pytanie jest czysto teoretyczne i nie wymaga oceny informacji zawartych w scenariuszu. 7 UśYCIE ARKUSZA ODPOWIEDZI Broszura z odpowiedziami będzie odczytywana elektronicznie a wyniki będą generowane przez komputer. Z tego względu jest istotne, byś postępował(-a) zgodnie z podanymi instrukcjami i odpowiednio zaznaczył(-a) swoje odpowiedzi. Niezastosowanie się do tego moŝe prowadzić do opóźnień, a w niektórych przypadkach odpowiedzi mogą być uznane za niewaŝne. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 6 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

7 Wszystkie odpowiedzi są podawane poprzez zaczernienie przez Ciebie owali, które odpowiadają wybranym przez Ciebie odpowiedziom, np A B C D E Owal musi być zaczerniony ZA POMOCĄ OŁÓWKA, a NIE PIÓRA. Jeśli zostanie uŝyte pióro, odpowiedzi nie będą punktowane. Akceptowalnymi sposobami udzielenia odpowiedzi są obydwa sposoby: pełne zaczernienie owalu lub narysowanie linii przechodzącej przez środek owalu tak, aby zapewnić zaczernienie % owalu. KaŜdy inny sposób, łącznie z odhaczaniem lub zaznaczaniem krzyŝykami, nie jest akceptowalny i taka odpowiedź nie będzie punktowana. Jeśli chcesz zmienić swoją odpowiedź w trakcie egzaminu, całkowicie wytrzyj gumką nieprawidłową odpowiedź i zaznacz prawidłową odpowiedź. Jeśli zaznaczysz więcej niŝ jedną odpowiedź, a pytanie wymaga tylko jednej odpowiedzi, za to pytanie nie uzyskasz Ŝadnego punktu. 8. EGZAMIN ODNAWIAJĄCY REJESTRACJĘ RE-REGISTRATION EXAMINATION Egzamin odnawiający rejestrację będzie miał taką samą formę, jak egzamin na stopień Practitioner, ale Broszura z pytaniami będzie zawierała trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu jednej godziny. Za prawidłowe odpowiedzi moŝna uzyskać łącznie 30 punktów, a do zdania egzaminu trzeba uzyskać minimum 17 punktów (55%). KaŜde z pytań będzie testować jeden z obszarów programu nauczania. KaŜdy z arkuszy egzaminacyjnych będzie testował znajomość maksymalnie jednego procesu. Wszystkie inne wskazówki mają zastosowanie zarówno do egzaminu na stopień Practitioner jak i egzaminu odnawiającego rejestrację. Wersja 1.9 (Status Zatwierdzona) Strona 7 Właściciel dokumentu Wiesław Kosieradzki/Collis Boucher

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP

PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Dlaczego? 1.2. Zakres. 1.3. Zobowiązanie. 1.4. Struktura. 1.5. Dostęp do informacji. 1.6. Odrzucenie odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME)

CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) CEN i CENELEC zdecydowały o przyjęciu niniejszego nowego CEN/CENELEC Guide 17 na

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny W przypadku operacji związanych z produkcją i pakowaniem nieplanowany przestój na linii produkcyjnej generuje bezpośrednie i pośrednie koszty,

Bardziej szczegółowo