WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER"

Transkrypt

1 WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umożliwienie osobom egzaminowanym wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością jej zastosowania we właściwy sposób w podanych okolicznościach opisanych w scenariuszu. Podczas egzaminu na stopień Practitioner wykorzystywane są pytania obiektywnego testu, na które egzaminowani powinni odpowiedzieć wybierając z zestawu możliwych odpowiedzi tylko jedną prawidłową odpowiedź. 1.2 W dalszych punktach tego opracowania przedstawiono objaśnienia formatu pytań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych oraz różnych typów zadawanych pytań. Zamieszczono także kilka sugestii, w jaki sposób należy odpowiadać na pytania różnych typów. 1.3 Certyfikat Zarejestrowanego Praktyka PRINCE2 jest ważny 5 lat. Zarejestrowani praktycy powinni odnowić rejestrację w ciągu 3-5 lat od uzyskania pierwotnego certyfikatu w celu zademonstrowania swojego zaangażowania w swój rozwój profesjonalny. Szczegóły egzaminu w celu Odnowienia Rejestracji zamieszczono w punkcie 9. 2 STRUKTURA ZESTAWU EGZAMINACYJNEGO 2.1 Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech broszur. Broszura Scenariusza będzie zawierała jeden scenariusz przedstawiający opis organizacji, powody biznesowe podjęcia projektu oraz cele projektu. Broszura Scenariusza może także zawierać dodatkowe informacje dla jednego lub większej liczby z dziewięciu pytań. To, gdzie trzeba wykorzystać tę dodatkową informację, będzie jasno wskazane tłustym drukiem w tekście pytania. Dodatkowa informacja może być użyta wyłącznie w odniesieniu do pytania, którego dotyczy. Jeśli w pytaniu nie ma odniesienia do informacji dodatkowej lub Scenariusza Projektu, osoba egzaminowana powinna odpowiedzieć na to pytanie wykorzystując tylko informacje zawarte w tym pytaniu. W takim przypadku Scenariusz Projektu opisuje ogólne tło i kontekst projektu, a nie fakty potrzebne do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 2.2 Broszura z pytaniami będzie zawierała dziewięć pytań, każde obejmujące inny obszar programu nauczania, który będzie jasno określony na początku każdego pytania. Każde z dziewięciu pytań zawiera 12 pytań szczegółowych, za które można uzyskać po 1 punkcie, co daje łącznie 108 punktów. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 59 punktów (55%). Każde z dziewięciu pytań będzie podzielone na pytania częściowe. Dla każdego pytania częściowego będzie podana przypisana mu część z 12 punktów. Od osoby egzaminowanej oczekuje się udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania i pytania częściowe. 2.3 Broszura z odpowiedziami będzie się składała z arkuszy, na których należy podać odpowiedzi. Zawsze będzie tylko jedna odpowiedź na każde z pytań, chyba że w pytaniu jasno będzie wskazane inaczej. Jeśli w arkuszu odpowiedzi będzie wskazanych więcej niż jedna odpowiedź, a nie będzie tego wymagać pytanie, ten wiersz z odpowiedziami będzie nieważny. Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 1 Właściciel dokumentu Emma Jones

2 3 OBSZAR PROGRAMU SZKOLENIA PRINCE2, KTÓREGO DOTYCZY PYTANIE PRINCE2 Syllabus program szkolenia obejmuje 15 określonych obszarów nauczania obejmujących każdy z siedmiu tematów, każdy z siedmiu procesów oraz wprowadzenie do metodyki, a także pryncypia (zasady) i dostosowanie PRINCE2 do warunków projektu. Egzamin na stopień Practitioner będzie zawierał 7 pytań tematycznych, każde testujące jeden z 7 tematów, oraz 2 pytania dotyczące grup procesów, które będą testować 2 z 3 grup procesów pokazanych poniżej. Każde z dziewięciu pytań będzie testować znajomość minimum 2 elementów programu szkolenia. Obszary Programu Nauczania Temat Uzasadnienie Biznesowe Temat Organizacja Temat Jakość Temat Plany Temat Ryzyko Temat Zmiana Temat Postępy Procesy Przygotowanie Projektu i Inicjowanie Projektu Procesy: Zarządzanie Strategiczne Projektem, Zarządzanie Końcem Etapu oraz Zamykanie Projektu Procesy Sterowanie Etapem i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów Znajomość obszarów programu nauczania: Wprowadzenie, Pryncypia oraz Dostosowanie PRINCE2 do warunków projektu nie będzie sprawdzana oddzielnie, ale szczegóły tych części programu nauczania mogą być zawarte w pytaniach dotyczących każdego z pozostałych obszarów tego programu. Pełny program nauczania PRINCE2 jest dostępny na stronie internetowej APM Group oraz w Akredytowanych Organizacjach Szkoleniowych. 4 TYPY PYTAŃ W arkuszu egzaminacyjnym występuje pięć różnych typów pytań. 4.1 Klasyczne pytania wyboru jednej z wielu odpowiedzi - wybierz jedną z listy możliwych odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź należy wybrać z listy 3 lub 4 możliwych odpowiedzi. Odpowiedz na następujące pytanie dotyczące relacji pomiędzy Strategią Zarządzania Komunikacją a innymi produktami i tematami PRINCE2. Które stwierdzenie prawidłowo opisuje relację pomiędzy Strategią Zarządzania Komunikacją a tematem Organizacja? B C Strategia Zarządzania Komunikacją jest zatwierdzana przez Kierownika projektu. Strategia Zarządzania Komunikacją obejmuje przepływ informacji zarówno z projektu do zainteresowanych interesariuszy, jak i od zainteresowanych interesariuszy do projektu. Wszyscy zidentyfikowani interesariusze powinni dokonać przeglądu Strategii Zarządzania Komunikacją. Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 2 Właściciel dokumentu Emma Jones

3 4.2 Wielokrotna odpowiedź wybierz dwie prawidłowe odpowiedzi z listy 5 możliwości. To pytanie ma dokładnie taką samą postać, jak pytanie w stylu klasycznym, ale wymaga więcej niż jednej odpowiedzi. Jest to jedyny typ pytania, na które wymaganych jest więcej niż jedna odpowiedź. Aby uzyskać punkt, obydwie odpowiedzi muszą być prawidłowe. Jeśli podanych będzie więcej lub mniej niż 2 odpowiedzi, odpowiedź będzie nieważna. Odpowiedz na następujące pytanie dotyczące wykorzystania sekcji Procedura zarządzania konfiguracją w Strategii Zarządzania Konfiguracją. Pamiętaj o ograniczeniu liczby twoich odpowiedzi do liczby odpowiedzi wymaganej w pytaniu. 1 Weryfikacja i audyt: Które 2 obszary byłyby przeglądane podczas przeprowadzania audytu konfiguracji? A B C D E Pozycje w Opisie Produktu Projektu są prawidłowo wyspecyfikowane. Produkty specjalistyczne są prawidłowo identyfikowane. Produkt odpowiada stanowi zapisanemu w Zapisach Obiektu Konfiguracji. Wyszukiwanie produktów przebiega według procedury zarządzania konfiguracją. Ryzyka dotyczące produktów są oceniane zgodnie ze Strategią Zarządzania Ryzykiem. 4.3 Dopasowywanie powiąż elementy z jednej listy z elementami z drugiej listy. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, ale poszczególne odpowiedzi z drugiej listy mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Kolumna 1 zawiera listę prawdziwych stwierdzeń pochodzących z procesu Przygotowanie Projektu. Dla każdego stwierdzenia z Kolumny 1 wybierz z Kolumny 2 produkt, w którym to stwierdzenie powinno zostać zapisane. Poszczególne odpowiedzi z Kolumny 2 mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Studium wykonalności musi zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący zanim będzie można rozpocząć jakiekolwiek prace rozwojowe. 2 Firma mogła zignorować zalecenia przedstawione w studium wykonalności i NIE produkować nowego produktu. 3 Rozwój innych nowych produktów ucierpiał, kiedy obszary biznesowe nie były włączone w rozwój produktów. A Dziennik Doświadczeń B Zarys Uzasadnienia Biznesowego C Plan Etapu D Opis Produktu Projektu E Opisy ról zespołu zarządzania projektem 4 70% osób z grupy testowej musi potwierdzić, że kupiłyby one nowy produkt. Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 3 Właściciel dokumentu Emma Jones

4 4.4 Ustalanie kolejności ustaw zdarzenia w kolejności. Poniższy przykład przedstawia pytanie typu Ustalanie kolejności oparte na pytaniu typu Dopasowywanie Kolumna 1 zawiera listę decyzji, które należy podjąć w projekcie. Dla każdej decyzji z Kolumny 1 określ, czy jest ona podejmowana w procesie Przygotowanie Projektu, czy nie, i wskaż kolejność, w jakiej podejmowane decyzje powinny być podjęte. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Zatwierdzenie stadium wykonalności przez Komitet Sterujący zanim będą mogły się rozpocząć jakiekolwiek prace w projekcie. 2 Podjęcie decyzji, czy źródło finansowania projektu jest wystarczające do sfinansowania celu projektu. 3 Ocena które strony powinny być zaangażowane w projekt, jak sugerowano we wcześniejszych projektach rozwojowych. 4 Ocenienie dwóch możliwych kandydatów na Kierownika Projektu i zdecydowanie, który z nich powinien zostać mianowany. A NIE podejmowana w trakcie procesu Przygotowanie Projektu B Pierwsza C Druga D Trzecia E Czwarta 4.5 Stwierdzenie/Przyczyna oceń dwa twierdzenia (stwierdzenie i przyczynę), aby ustalić czy albo jedno albo drugie, albo obydwa są prawdziwe, albo żadne z nich nie jest prawdziwe, a jeśli obydwa są prawdziwe, to czy przyczyna wyjaśnia dlaczego stwierdzenie jest prawdą. Jeśli którekolwiek z nich jest fałszem, wtedy odpowiedź powinna być wybrana spośród opcji C, D lub E. Jeśli obydwa twierdzenia są prawdą, trzeba wykonać trzeci krok. Jeśli podana przyczyna prawidłowo wyjaśnia dlaczego stwierdzenie jest prawdą, odpowiedzią prawidłową jest A, a jeśli nie, odpowiedzią prawidłową jest B. Korzystając ze Scenariusza Projektu, odpowiedz na następujące pytanie. W wierszach od 1 do 2 w tabeli poniżej przedstawiono stwierdzenia oraz przyczyny takich stwierdzeń. Dla każdego wiersza należy wybrać spośród opcji A do E właściwą opcję, która ma zastosowanie. Poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. Opcja Stwierdzenie Przyczyna A Prawda Prawda ORAZ przyczyna wyjaśnia stwierdzenie B Prawda Prawda ALE przyczyna nie wyjaśnia stwierdzenia C Prawda Fałsz D Fałsz Prawda E Fałsz Fałsz Stwierdzenie 1 Oczekiwane korzyści ze zwiększenia elastyczności personelu powinny być włączone do Uzasadnienia Biznesowego. 2 Oczekiwane korzyści ze zwiększenia elastyczności personelu powinny być włączone do Uzasadnienia Biznesowego. PONIEWAŻ PONIEWAŻ Przyczyna Wszystkie znane korzyści w Uzasadnieniu Biznesowym powinny być wyrażone w kategoriach mierzalnych. Informacja o oczekiwanych korzyściach z projektu stanowi część uzasadnienia podjęcia projektu. Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 4 Właściciel dokumentu Emma Jones

5 Na przykład, w pytaniach 1 i 2 w przykładzie przedstawionym na poprzedniej stronie, zdanie opisujące przyczynę stwierdzenia jest prawdziwe, ale odpowiedzią na pytanie 1 jest B a na pytanie 2 jest A. W pytaniu 1 opis przyczyny stwierdzenia jest prawdziwy, jednakże fakt, że korzyści powinny być opisane w mierzalnych kategoriach nie wyjaśnia dlaczego korzyści ze zwiększonej elastyczności personelu powinny być udokumentowane w Uzasadnieniu Biznesowym. Odpowiedzią prawidłową jest B. W pytaniu 2 opis przyczyny stwierdzenia uzasadnia stwierdzenie. Z informacji w scenariuszu będzie wynikać jasno, że elastyczność personelu jest przewidywaną korzyścią dla tego projektu, a z PRINCE2 wiemy, że Uzasadnienie Biznesowe dostarcza uzasadnienia dla podjęcia projektu, opierając się na oszacowanych kosztach i przewidywanych do osiągnięcia korzyściach. Przyczyna jest prawdą i wyjaśnia stwierdzenie. Zatem prawidłową odpowiedzią jest A. Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź na każde pytanie, ale poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub w ogóle mogą nie być wybrane. 5 POZIOMY NAUCZANIA Pytania częściowe będą miały różny stopień trudności zależnie od celu nauczania, którego dotyczy test. Poziomy nauczania przedstawiono poniżej. Model oceny wyników nauczania PRINCE2 1.Wiedza 2. Pojmowanie 3. Zastosowanie 4. Ocena Definicja rodzajowa wg Modelu oceny wyników nauczania APMG Znać kluczowe fakty, terminy i pojęcia z podręcznika/przewodnika Rozumieć kluczowe pojęcia z podręcznika/przewodnika Umieć zastosować kluczowe pojęcia dotyczące obszaru nauczania dla podanego scenariusza Umieć zidentyfikować, przeanalizować oraz rozróżnić prawidłowe i nieprawidłowe zastosowanie metodyki/wytycznyc h w sytuacji w podanym scenariuszu Model oceny wyników nauczania PRINCE2 Znać fakty wliczając w to terminy, pojęcia, pryncypia, tematy, procesy i obowiązki podane w podręczniku Rozumieć pryncypia, procesy, tematy, warunki projektu i role, oraz umieć wyjaśnić jak są one stosowane lub wykorzystywane w projekcie. Umieć: (i) Właściwie wykorzystać tematy; (ii) Sporządzić produkty zarządcze; (iii) Odpowiednio dostosować procesy i tematy; dla podanego scenariu-sza. Umieć zidentyfikować, przeanalizować oraz rozróżnić prawidłowe i nieprawidłowe zastosowanie metodyki poprzez ocenę gotowych produktów i planowanych lub zaistniałych zdarzeń w projekcie dla podanego scenariusza. W ramach pytania będą przedstawione pytania częściowe w porządku odpowiadającym wzrastającemu poziomowi nauczania. Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 5 Właściciel dokumentu Emma Jones

6 Egzamin koncentruje sie na spełnieniu i ocenie celów nauczania. W całym zestawie będzie łącznie maksymalnie 10 punktów dla pytań na drugim poziomie 2, a nie będzie zawierał pytań na poziomie 1. 6 ZARZĄDZANIE CZASEM Egzamin trwa 150 minut. Osoby egzaminowane muszą zarządzić swoim czasem, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wskazówka ogólna: osoba egzaminowana może chcieć wykorzystać pierwsze 5 minut na przeczytanie informacji zawartych w scenariuszu i zapoznanie się z układem arkusza egzaminacyjnego. Jeśli następnie przeznaczy po 15 minut na każde z dziewięciu pytań, pozwoli to jej uzyskać 10 minutową tolerancję na przeczytanie dodatkowych informacji potrzebnych przy niektórych pytaniach. Taki sugerowany podział czasu należy traktować jedynie jako wskazówkę. Przewiduje się, że na odpowiedzi na niektóre pytania potrzeba więcej czasu niż na inne ze względu na styl pytań i wykorzystanie informacji dodatkowej. Dozwolone jest korzystanie w trakcie egzaminu z podręcznika PRINCE2 z naniesionymi własnymi adnotacjami. Nie jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek dodatkowych materiałów pomocniczych, włączając w to notatki na przylepnych karteczkach (innych niż zakładki wskazujące podział podręcznika na sekcje) i doczepione kartki. Osoby egzaminowane muszą mieć świadomość nałożonych na nie ograniczeń czasu. Chociaż można korzystać z podręcznika, tak jak w normalnych warunkach, egzaminacyjna presja czasu oznacza, że pytań nie opracowano przy założeniu, że od osób egzaminowanych wymaga się, a nawet oczekuje, że odpowiadając na pytania będą korzystały z podręcznika. Korzystanie z podręcznika jest opcjonalne. Wskazówka: osoba egzaminowana może skorzystać z podręcznika raz lub dwa w trakcie egzaminu w konkretnym punkcie, ale częstsze korzystanie z podręcznika prawdopodobnie zmniejszy jej produktywność i dlatego nie jest zalecane. 7 UWAGI REDAKCYJNE 7.1 W Arkuszu scenariusza i w Akuszu pytań wszystkie tematy, procesy,zdefiniowane produkty zarządcze oraz nazwy własne PRINCE2 są pisane wielką literą. 7.2 Użycie słów powinien, będzie i musi. 1 powinien - jest użyte dla wyrażenia obowiązku, czyli czegoś, co jest dobre, ważne lub zalecane. Jest to określenie słabsze niż musi i jest wykorzystywane do sprawdzenia czy coś powinno być zrobione w sytuacji opisanej w scenariuszu, ponieważ jest to zgodne z pryncypiami i praktykami zalecanymi w PRINCE2. Rozważając następujące stwierdzenie: Dyrektor Finansowy powinien pełnić w projekcie rolę Przewodniczącego Komitetu sterującego. Posiadając informacje podane w scenariuszu, Dyrektor Finansowy może lub nie może być zgodnie z PRINCE2 odpowiednim kandydatem do roli Przewodniczącego Komitetu sterującego w kategoriach jego zdolności do pełnienia obowiązków określonych dla tej roli w PRINCE2 i do reprezentowania w projekcie interesów biznesu. Użycie słowa powinien wymaga od osoby egzaminowanej oceny słuszności tego stwierdzenia. musi' jest użyte, kiedy mowa jest o czymś, co jest konieczne lub musi wystąpić, to znaczy coś, co jest obowiązkowe. będzie i jest są używane do wyrażenia czegoś określonego lub bezdyskusyjnych faktów dotyczących PRINCE2, np. do opisania ogólnych faktów dotyczących produktów, procesów, 1 Definicje pochodzą z: Michael Swan Practical English Usage. Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 6 Właściciel dokumentu Emma Jones

7 tematów i technik PRINCE2, np. Kryteria akceptacji są udokumentowane w Opisie Produktu Projektu. 7.3 Użycie określenia prawdziwe stwierdzenia Każde z następujących 5 pytań zawiera prawdziwe stwierdzenia dotyczące projektu, ale tylko 2 stwierdzenia są właściwymi zapisami w podanej części Uzasadnienia Biznesowego 1 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Koszty? A B C D E Projekt będzie finansowany z budżetu działalności marketingowej Nie można przedstawić żadnych informacji o kosztach do czasu zatwierdzenia Planu Projektu Całkowite koszty projektu szacuje się na złotych Koszt druku i dystrybucji zostanie uwzględniony w pozycji Przewidywane Koszty Produkcji Kolejnych 10 zamówień z przeciętnym zyskiem 8000 złotych przyniesie złotych korzyści w pierwszym roku. Gdy w pytaniu jest użyte określenie prawdziwe stwierdzenia, nie jest wymagana ocena tego, czy te stwierdzenia są spójne ze scenariuszem i dodatkową informacją. W przykładzie 7.3 w przypadku opcji A i C nie ma potrzeby sprawdzania w scenariuszu czy projekt jest finansowany z budżetu działalności marketingowej lub czy będzie kosztował zł. Z treści pytania wynika, że to stwierdzenie jest prawdziwe, a oceny wymaga kwestia, czy zgodnie z rekomendowaną w PRINCE2 zawartością Uzasadnienia Biznesowego ta informacja powinna być zapisana pod nagłówkiem Koszty. 7.4 Użycie zwrotu według PRINCE2 Zwrot Według PRINCE2 jest używany do podkreślenia, że pytanie jest czysto teoretyczne i nie wymaga oceny informacji zawartych w scenariuszu. 8 UŻYCIE ARKUSZA ODPOWIEDZI Arkusz odpowiedzi będzie odczytywany elektronicznie a wyniki będą generowane przez komputer. Z tego względu jest istotne, by osoby egzaminowane postępowały zgodnie z podanymi instrukcjami i odpowiednio zaznaczyły swoje odpowiedzi. Niezastosowanie się do tego może prowadzić do opóźnień, a w niektórych przypadkach odpowiedzi mogą być uznane za nieważne. Wszystkie odpowiedzi są podawane poprzez zaczernienie przez osoby egzaminowane owali, które odpowiadają wybranym przez nie odpowiedziom, np A B C D E Owal musi być zaczerniony ZA POMOCĄ OŁÓWKA, a NIE PIÓRA. Jeśli zostanie użyte pióro, odpowiedzi nie będą punktowane. Akceptowalnymi sposobami udzielenia odpowiedzi są obydwa sposoby: owalu. pełne zaczernienie owalu lub narysowanie linii przechodzącej przez środek Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 7 Właściciel dokumentu Emma Jones

8 Każdy inny sposób, łącznie z odhaczaniem lub zaznaczaniem krzyżykami, nie jest akceptowalny i taka odpowiedź nie będzie punktowana. Jeśli osoba egzaminowana chce zmienić swoją odpowiedź w trakcie egzaminu, nieprawidłowa odpowiedź powinna być kompletnie wytarta gumką i zaznaczona prawidłowa odpowiedź. Jeśli osoba egzaminowana zaznaczy więcej niż jedną odpowiedź, a pytanie wymaga tylko jednej odpowiedzi, za to pytanie nie otrzyma żadnego punktu. 9. EGZAMIN ODNAWIAJĄCY REJESTRACJĘ RE-REGISTRATION EXAM Egzamin odnawiający rejestrację będzie miał taką samą formę, jak egzamin na stopień Practitioner, ale Broszura z pytaniami będzie zawierała trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu jednej godziny. Za prawidłowe odpowiedzi można uzyskać łącznie 36 punktów, a do zdania egzaminu trzeba uzyskać minimum 20 punktów (55%). Każde z pytań będzie testować jeden z obszarów nauczania. Każdy z arkuszy egzaminacyjnych będzie testował znajomość maksymalnie jednego procesu. Wszystkie inne wskazówki mają zastosowanie zarówno do egzaminu na stopień Practitioner jak i egzaminu odnawiającego rejestrację. Wersia 1.0 (Status Zatwierdzona) Strona 8 Właściciel dokumentu Emma Jones

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umoŝliwienie Tobie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA Potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji potwierdzonego uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów jest coraz silniej odczuwana zarówno przez organizacje szkolące swoich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS.

Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych. Wrzesień AXELOS. DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 1 Specyfikacja egzaminu PRINCE2 Agile dla instytucji egzaminacyjnych i akredytowanych organizacji szkoleniowych Wrzesień 2015 AXELOS.com DOKUMENT POUFNY HANDLOWY 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager

Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. Oparte na: Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu

PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w sterowalnym otoczeniu Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową INPROGRESS zaprasza na akredytowane szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Program Rozwoju Kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Informator Szkolenie akredytowane przez AXELOS Limited. PRINCE2 jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy

Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy Szkolenie: Dobry Przypadek Testowy Przypadek testowy jest najważniejszą, formalną częścią testowania oprogramowania. Szkolenie uczy, jakie są typy notacji testów, jakie testy dobierać do jakich projektów

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego.

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Definicja PRINCE 2 Projekt jest czasowym przedsięwzięciem,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji

Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji I. Zawartość Planu Jakości Projektu 1. Wstęp 1.1. Cel Planu Jakości Projektu 1.2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Nowa forma maturalnego egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego od 2012 roku

Nowa forma maturalnego egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego od 2012 roku Zespół Szkół Nr 9 im. R. Traugutta w Koszalinie Nowa forma maturalnego egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego od 2012 roku Opracowała: Alicja Żyburtowicz Zelig Konsultacja: Dorota Bierzyńska 2011/2012

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A.

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model Audyt projektów dr Piotr Kotelnicki Akredytowany Trener MoP, MSP, P3O Bydgoszcz 31 marca 2011 C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Zarządzanie Programami. Informator

Szkolenie Zarządzanie Programami. Informator UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner

Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner FX02 roszura scenariusza Jest to 2,5-godzinny test obiektywny. Niniejsza broszura zawiera Scenariusz Projektu, na którym oparty jest arkusz egzaminacyjny. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Dobry Tester

Szkolenie: Dobry Tester Szkolenie: Dobry Tester Testerem może być każdy, ale dobrym testerem - jedynie osoba dobrze wyszkolona. To szkolenie rozwinie Wasze umiejętności testowania i pokaże na praktycznych przykładach, jak dobrze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Obejmuje sprawdzanie i ocenianie osiągnięć studentów czyli efektywność kształcenia Zasady pomiaru dydaktycznego powinny

Bardziej szczegółowo

Marlin nowy system zamawiania egzaminów APMG

Marlin nowy system zamawiania egzaminów APMG Marlin nowy system zamawiania egzaminów APMG Marlin - nowy system zamawiania egzaminów APMG Logowanie Strona startowa Moje konto Preferencje Książka adresowa Akredytacje Moja organizacja Trenerzy Inwigilatorzy

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. 2014 Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem Szkolenie dla profesjonalistów Lublin, 25 lutego 2014 r. NR 1ZP.P2F

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją w projektach

Zarządzanie dokumentacją w projektach Zarządzanie dokumentacją w projektach -Dokumenty i akta, to wiąŝące źródła informacji, -Formy: - konwencjonalne ( papierowe), elektroniczne ( róŝne bazy danych), -Ukierunkowanie na: - przedmiot pracy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 134 7922 Poz. 783 783 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu,

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, GŁÓWNE DOKUMENTY PROJKETU q MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU q HARMONOGRAM q BUDŻET Dr Mariusz Maciejczak 1/22 MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, Pełni rolę przewodnika

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2

Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2 Projekt 1 przedsięwzięcia edukacyjnego 2 Każda decyzja o wdrożeniu nowych technologii kształcenia powinna mieć formę projektu edukacyjnego. A zatem powinna zostać poprzedzona jego opracowaniem. Pomóc w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 32 Measure 24 Analyse 32 Improve 24 Control 32 Sesje przeglądu projektów 16 Obrona projektów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji służby przygotowawczej pracowników służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Zasady organizacji służby przygotowawczej pracowników służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Zasady organizacji służby przygotowawczej pracowników służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział 1 Zasady ogólne 1. 1. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW Załącznik Nr 1 do Zasad Kontroli Zarządczej w Gminie Miejskiej Tczew, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Tczewa Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Informacje kontrolne dokumentu

Informacje kontrolne dokumentu Informacje kontrolne dokumentu Szczegóły dokumentu Nazwa dokumentu Cel dokumentu Numer wersji dokumentu 4.1 Status dokumentu Właściciel dokumentu Przygotowany przez Szczegółowy program nauczania do kursu

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 24 Measure 8 Analyse 16 Improve 8 Control 16 Sesje przeglądu

Bardziej szczegółowo