Ramowe Porozumienie. (zaakceptowane przez Komitet 17 czerwca 2008)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowe Porozumienie. (zaakceptowane przez Komitet 17 czerwca 2008)"

Transkrypt

1 Ramowe Porozumienie Społeczne i środowiskowe standardy raportowania w Europejskim Przemyśle Skórzanym/Garbarstwie Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego Przemysłu Skórzanego i Garbarstwa (zaakceptowane przez Komitet 17 czerwca 2008) 1. Wstęp COTANCE I ETUF:TCL, Partnerzy Społeczni z przemysłu skórzanego i garbarstwa na poziomie Europejskim wraz z Sektorowym Komitetem Dialogu Przemysłu Skórzanego i Garbarstwa zadeklarowali szczere oddanie zasadom dbałości o prawa człowieka w miejscu pracy oraz odpowiedzialnego zuŝycia naturalnych zasobów. Partnerzy Społeczni Europejskiego Przemysłu Skórzanego zgadzają się Ŝe działania podnoszące produktywność i konkurencyjność Sektora Skóry i Garbarstwa na rynkach międzynarodowych muszą być podejmowane z uwzględnieniem praw człowieka i poszanowania środowiska. Europejscy sygnatariusze Społecznych Zasad Postępowania w Przemyśle Skórzanym ( Lipiec 2000) przyjęli Normę Sprawozdawczości Społecznej, która zawiera wskaźniki osiągów środowiskowych. W kontekście artykułu 139 Traktatu, autonomiczne porozumienie ramowe zobowiązuje członków COTANCE in ETUF-TCL do jego wdroŝenia zgodnie z procedurami i praktykami stosowanymi wobec kadry kierowniczej i pracowników w Krajach Członkowskich. Strony sygnujące zachęcają równieŝ organizacje członkowskie w krajach kandydujących do wprowadzenia tego porozumienia. WdroŜenie porozumienia będzie odbywać się w przeciągu trzech lat od momentu jego podpisania. Organizacje członkowskie będą raportować stan wdraŝania porozumienia do Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego. Przez pierwsze 2 lata od podpisania porozumienia Komitet będzie przygotowywał roczne zestawienia podsumowujące stopień wdroŝenia porozumienia. Raport końcowy zostanie przygotowany przez Komitet w ciągu trzeciego roku.

2 *** Spis Treści: Słowo Wstępu 1. Zakres i zastosowanie 2. Standardy odniesienia 3. Pojęcia i definicje 4. Wymogi 4.1. Zasady ogólne 4.2. Wskaźniki społeczne 4.3. Wskaźniki środowiskowe 5. Wymogi formalne Słowo Wstępu Społeczne raporty i deklaracje środowiskowe są uwaŝane za jedne z najnowocześniejszych narzędzi dostępnych dla firm, które pozwalają na poinformowanie ich środowiska biznesowego i około biznesowego, - np. klientów, instytucji, konkurencji, rynku finansowego, organów kontrolnych, dostawców oraz personelu o ich społecznym i środowiskowym zaangaŝowaniu. 1. Zakres i zastosowanie Prezentowany dokument przedstawia uŝyteczne wskaźniki dla firm sektora skórzanego, które pozwolą im nakreślić społeczne raporty i deklaracje środowiskowe mające na celu poinformowanie zainteresowanych stron (udziałowców) o ich strategii biznesowej. W tym celu dołączono wykaz społecznych i środowiskowych wskaźników. Ponadto dokument zawiera informacje o niezaleŝnych jednostkach certyfikujących, które przeprowadzają audyty tego rodzaju raportów. Norma ma zastosowanie jeŝeli nie obowiązują inne regulacje w tym zakresie. 2. Standardy odniesienia - COTANCE-ETUF:TCL Społeczne Zasady Postępowania w Sektorze Skórzanym - ISO 9000 System Zarządzania Jakością Podstawy i słownictwo - ISO 9001 System Zarządzania Jakością Wymogi - ISO 9004 System Zarządzania Jakością Poprawa Jakości Zarządzania - ISO System Zarządzania Środowiskiem Wymogi i wskazówki - SA 8000 Odpowiedzialność społeczna Pojęcia i Definicje PoniŜsze definicje stosuje się do omawianej normy:

3 3.1. Strategia społeczna i środowiskowa: cele i ogólne wskazówki organizacji dotyczące zaangaŝowania społecznego i kwestii środowiskowych, formalnie wyraŝone przez kadrę zarządzającą Precedura: precyzyjnie zdefiniowany sposób działania lub proces 3.3. Wskaźnik: jakościowy bądź ilościowy indeks określający poziom danej cechy Raport: dokument mający na celu przekazanie informacji na zewnątrz firmy Ocena: dokument mający wewnętrzne zastosowanie. Z zasady zawiera się w analizie ilościowej Zasady ogólne 4. Wymogi Raport opisuje daną firmę. Wszystkie zawarte informacje w raporcie społecznym i deklaracji środowiskowej są poprawne, weryfikowalne i jasno przedstawione. W raporcie muszą znajdować się przejrzyste informacje o firmie, jej działalności i zaangaŝowanych jednostkach. Raport jest dyskutowany przez przedstawicieli pracodawcy i pracowników. Raport jest jednoznaczny, istnieje moŝliwość zgłaszania uwag do jego treści i składania próśb o dalsze informacje Wskaźniki społeczne Minimum informacji zawartych w raporcie społecznym będzie opartych na następujących wskaźnikach (Q=dotyczący jakości, R=dotyczący ilości, E=wskaźnik ekonomiczny/monetarny) Wskaźniki dotyczące zasobów ludzkich Q R E Pracownicy Ogółem Grupy wynikające z postanowień umowy (czas nieokreślony, czas określony,tymczasowy, ) Obecność Związków Zawodowych a) Wiek b) StaŜ pracy c) Wynagrodzenie d) Narodowość e) Nowo zatrudnieni pracownicy/liczba złoŝonych wypowiedzeń pracownikom f) % męŝczyzn/kobiet wśród personelu g) Programy szkoleniowe (zakończone i planowane) h) Zwolnienia z powodu choroby/wypadku i) Zadowolenie personelu dotyczące: zaplecza socjalnego, przejrzystości celów, systemu motywacji j) Konflikty (strajki, itp.)

4 Wskaźniki społeczne Q R E a) Poparcie dla kodeksu postępowania b) Certyfikat społeczny c) Członkostwo w stowarzyszeniach branŝowych, jednostkach standaryzujących lub innych podobnych organizacjach Wskaźniki środowiskowe Raport będzie zawierał przynajmniej następujące kluczowe informacje: 1. Opis cyklu technologicznego i jego zasadniczego wpływu na środowisko, przy uwzględnieniu miejsca gdzie firma rozwija swoją działalność. 2. Wskazanie wszystkich elementów kosztów mających istotne znaczenie dla środowiska, np. - Woda - Powietrze - Odpady - Energia - Inne istotne elementy ( jako % obrotu bądź zysku operacyjnego brutto) 3. Szczegóły projektów ochrony środowiska promowanych w przeciągu ostatnich trzech lat, informacja o poniesionych kosztach i planowanych inwestycjach związanych z ochroną środowiska na kolejne trzy lata. 4. Informacje o ewentualnym sponsorowaniu badawczych projektów środowiskowych. 5. NiezaleŜne certyfikaty i przeprowadzone audyty 6. Programy mające na celu przeszkolenie i podniesienie świadomości pracowników w zakresie dbałości o środowisko naturalne 5. Wymogi formalne Celem zapewnienia wiarygodności informacji zawartych w raporcie, firma będzie musiała kontrolować następujące działania, takŝe poprzez udokumentowane procedury formalne: a) Gromadzenie, procesowanie i publikacja danych biznesowych b) Udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zawartości raportu zadawane przez udziałowców, c) Przygotowanie dokumentów i udokumentowanie działań z punktu a) i b) d) Unikanie niezgodności i korekta działań opisanych w punkcie a) i b) e) Prowadzenie kontroli wewnętrznej sprawdzającej efektywność powyŝszych procesów. Szczebel zarządzania określony w ISO 9001 uwaŝany jest za odpowiedni do przeprowadzania kontroli wyŝej opisanych procesów. Wymogi te są obowiązkowe jeŝeli raport ma być zaaprobowany przez niezaleŝne instytucje certyfikujące.

5 **** Porozumienie ramowe Paragraf 1 Promocja Normy Sprawozdawczości Społecznej COTANCE-ETUF:TCL COTANCE i ETUF:TCL wzywa swoich członków do aktywnego zachęcania firm i pracowników europejskiego sektora skórzanego i garbarskiego do przygotowywania Społecznych Raportów i Deklaracji Środowiskowych zgodnie z przedstawionym modelem Paragraf 2 Rozpowszechnianie i wdraŝanie 2.1 COTANCE i ETUF:TCL zobowiązują się do rozpowszechniania Normy Sprawozdawczości Społecznej w odpowiednich językach na wszystkich poziomach. 2.2 COTANCE I ETUF:TCL wzywają swoich członków (lista w załączeniu) do promocji Normy Sprawozdawczości Społecznej i zachęcania do jej stopniowego wdraŝania na poziomie przedsiębiorstwa. 2.3 COTANCE i ETUF:TCL zapewni, jeŝeli zaistnieje taka konieczność szkolenia i programy podnoszące świadomość. Paragraf 3 Uzupełnienie, ocena i działania korygujące 3.1 COTANCE i ETUF:TCL zgadzają się kontynuować,w ramach Społecznego Sektorowego Dialogu na poziomie europejskim, działania mające na celu wdroŝenie obecnej Normy Sprawozdawczości Społecznej. 3.2 Celem osiągnięcia tego efektu COTANCE i ETUF:TCL przeprowadzą z odpowiednią regularnością oceny wdraŝania obecnego porozumienia ramowego nawet po upływie trzech lat od momentu złoŝenia podpisów, o których mowa we Wstępie. W ramach tych działań mogą poprosić Komisję Europejską lub Inne Kraje Członkowskie aby zapewniły im odpowiednią pomoc. 3.3 COTANCE i ETUF:TCL zgadzają się, aby efekty wdroŝenia Ramowego Porozumienia zostały ocenione w sposób niezaleŝny, zapewniający jego wiarygodność dla wszystkich zainteresowanych stron. 3.4 COTANCE i ETUF:TCL mają prawo, w kontekście Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego, wspólnie zdecydować a następnie podjąć jakąkolwiek inicjatywę mającą na celu wdroŝenie obecnego Porozumienia Ramowego. Paragraf 4 Klauzula najwyŝszego uprzywilejowania Członkowie COTANCE lub firmy stowarzyszone mogą zastosować bardziej szczegółowe wskaźniki w swoich Raportach Społecznych i Deklaracjach Środowiskowych. WdroŜenie obecnej Normy Sprawozdawczości Społecznej, nie moŝe pod Ŝadnym pozorem być argumentem do ograniczania bardziej szczegółowych Raportów i Deklaracji mających juŝ zastosowanie.

6 Załącznik: lista członków Bruksela, 17 czerwca 2008 Z ramienia COTANCE: Guztavo Gonzalez-Quijano, Sekretarz Generalny Z ramienia ETUF:TCL: Patrick Itschert, Sekretarz Generalny

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KW.0913-1/PJ/08 PROTOKÓŁ

KW.0913-1/PJ/08 PROTOKÓŁ KW.0913-1/PJ/08 Do uŝytku wewnętrznego PROTOKÓŁ Z kontroli problemowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, zwanego dalej Urzędem, przeprowadzonej w okresie 23 30 kwietnia 2008 r. na podstawie programu kontroli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE KARTA ETYCZNA ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PLANETY TO SZLACHETNE PRZEDSIĘWZIĘCIE KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT KARTA ETYCZNA KARTA ETYCZNA SUEZ ENVIRONNEMENT W raz z wejściem na giełdę w 2008 roku wzrosła

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo