PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami ciała, przymiotniki osobowości, czasowniki złożone, czasowniki synonimy look, say, walk, shine, kolokacje typu czasownik + przysłówek. Dopasowuje idiomy do odpowiednich obrazków. W przeczytanym tekście znajduje kolejne idiomy. Zakreśla przymiotniki, które mają znaczenie podobne do znaczenia podanych idiomów. Częściowo poprawnie używa przedrostków, by tworzyć przymiotniki o przeciwnym znaczeniu. Zna i poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych formy czasów: Future Perfect, Future Continuous oraz Future Perfect Continuous. Dopasowuje idiomy do odpowiednich obrazków oraz podaje ich znaczenie. W przeczytanym tekście znajduje kolejne idiomy. Używa ich, by uzupełnić zdania (na podstawie nagrania). Zakreśla przymiotniki, które mają znaczenie podobne do znaczenia podanych idiomów. Używa przedrostków, by tworzyć przymiotniki o przeciwnym znaczeniu. Poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi formy czasów: Future Perfect, Future Continuous oraz Future Perfect Continuous. 1 / 15

2 Częściowo poprawia tekst w podręczniku, by tekst by ciekawszy i bardziej urozmaicony. Opisuje osobowość i zachowanie ludzi, używając części poznanych idiomów i słów. Czasami uczestniczy w dyskusji dotyczącej przeczytanych cytatów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Na podstawie nagrania uzupełnia zdania, opisujące znaczenie języka ciała. Czasami uczestniczy w dyskusji dotyczącej randek i miłości przedstawia własne opinie i uzasadnia je. Częściowo poprawnie wyraża przewidywania dotyczące wydarzeń z przyszłości. Stosuje część poznanych czasów przyszłych. Odgrywa scenki, w których stosuje część poznanych wyrażeń służących do przełamywania lodu. Wygłasza krótką prezentację (3 minuty) na jeden z podanych tematów. Częściowo zachowuje poprawność gramatyczną, stosuje wystarczające słownictwo. Opowiada o opowiadaniu, które niedawno przeczytał i mówi, czy warto je przeczytać. Pisze romantyczne opowiadanie praca jest w większości poprawna. Wypowiada się na temat cech dobrego opowiadania. Opowiada o opowiadaniu, które niedawno przeczytał i mówi, czy warto je przeczytać. Poprawia tekst w podręczniku, stosując bogatsze słownictwo i struktury gramatyczne. Opisuje osobowość i zachowanie ludzi, używając większości poznanych idiomów i słów. Aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej przeczytanych cytatów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Na podstawie nagrania uzupełnia zdania, opisujące znaczenie języka ciała. Aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej randek i miłości przedstawia własne opinie i uzasadnia je, zgadza się lub nie z innymi członkami dyskusji. Poprawnie wyraża przewidywania dotyczące wydarzeń z przyszłości. Stosuje poznane czasy przyszłe. Odgrywa scenki, w których stosuje większość poznanych wyrażeń służących do przełamywania lodu. Wygłasza krótką prezentację (3 minuty) na jeden z podanych tematów. Praca jest poprawna i ma logiczną konstrukcję. Opowiada o opowiadaniu, które niedawno przeczytał i mówi, czy warto je przeczytać. Samodzielnie pisze romantyczne opowiadanie praca jest poprawna, samodzielna i ciekawa. 2 / 15

3 Unit 2 Is it art? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 2. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 2, w szczególności: przymiotniki opisujące dzieła sztuki, mocne przymiotniki, kolokacje typu przysłówek + przymiotnik, kolokacje z tekstu Zna część poznanych mocnych przymiotników. Wskazuje, którego idiomu użyto w tekście zbyt często. Zna podstawowe zasady tworzenia zdań typu cleft sentences oraz stosowania emfazy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne z ich użyciem. Nazywa dzieła sztuki na zdjęciach. Krótko wypowiada się na temat definicji sztuki. Wyraża swoje opinie na temat artystów i ich dzieł. Zna i używa części wyrażeń używanych do oceniania i wyrażania własnej opinii. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i przekazuje informacje koledze lub koleżance. Krótko odpowiada na pytania dotyczące sztuki. Uzupełnia notatki na podstawie przeczytanego tekstu. Ocenia Odpowiednio stosuje mocne przymiotniki w zadaniach gramatycznych i własnej wypowiedzi. Poprawia tekst, w których użyto zbyt dużej liczby idiomów, by brzmiał bardziej naturalnie. Zna zasady tworzenia zdań typu cleft sentences oraz stosowania emfazy. Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne oraz stosuje je we własnych wypowiedziach pisemnych. Nazywa dzieła sztuki na zdjęciach. Szczegółowo i precyzyjnie wypowiada się na temat definicji sztuki. Wyraża swoje opinie na temat artystów i ich dzieł. Używa poznanych wyrażeń używanych do oceniania i wyrażania własnej opinii. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i przekazuje informacje koledze lub koleżance. Dokładnie odpowiada na pytania dotyczące sztuki. Bierze aktywny udział w dyskusji na temat kontrowersyjnych wystaw. Dąży do osiągnięcia decyzji w swojej grupie. Uzupełnia notatki na podstawie przeczytanego tekstu. Ocenia 3 / 15

4 poprawność i skuteczność przeczytanego tekstu. Pisze własny tekst zgłoszenie w konkursie (competition entry). poprawność i skuteczność przeczytanego tekstu. Pisze własny tekst zgłoszenie w konkursie (competition entry). Wypowiedź jest samodzielna, poprawna i ciekawa. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz analizuje materiały wizualne i przedstawia swój wybór (dłuższa wypowiedź 3 minuty). Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz poprawnie analizuje materiały wizualne i przedstawia swój wybór (dłuższa wypowiedź 3 minuty). Wypowiedzi mają logiczną strukturę. Unit 3 Our changing world Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 3. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 3, w szczególności: rzeczowniki i czasowniki opisujące wzrosty i spadki, kolokacje typu przymiotnik + rzeczownik, czasowniki złożone z up i down, słownictwo dotyczące ekologii i środowiska naturalnego. Wie, kiedy używa się strony czynnej a kiedy strony biernej. Zna większość form strony biernej. Częściowo poprawnie używa jej w zadaniach gramatycznych. Zna niektóre konstrukcje służące do wyrażania przypuszczeń dotyczących wydarzeń z przyszłości. Częściowo poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych. Wie, kiedy używa się strony czynnej a kiedy strony biernej. Zna form strony biernej, w tym formy bardziej skomplikowane (np. formy czasowników z dwoma dopełnieniami). Poprawnie używa jej w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi. Zna i stosuje konstrukcje służące do wyrażania przypuszczeń dotyczących wydarzeń z przyszłości. Potrafi wyrazić podane zdanie na kilka różnych sposobów. Potrafi odróżnić i wyrazić różne stopnie pewności. 4 / 15

5 Dopasowuje nagłówki prasowe do zdjęć oraz częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Częściowo poprawnie przygotowuje serwis informacyjny z trzema informacjami. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości, stosując kilka różnych form leksykalno-gramatycznych. Krótko wypowiada się na temat podanego cytatu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Rozpoznaje różne rodzaje tekstów i używane style. Pisze list, i ulotkę, w której opisuje proponowane zmiany w swoim mieście. Częściowo stosuje odpowiednie style. Dopasowuje nagłówki prasowe do zdjęć oraz poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Samodzielnie i poprawnie przygotowuje serwis informacyjny z trzema informacjami. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Swobodnie i poprawnie wypowiada się na temat przedstawionych wizji przyszłości. Wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości stosuje wiele form leksykalno-gramatycznych. Bierze aktywny udział w dyskusji na temat podanego cytatu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Rozpoznaje różne rodzaje tekstów i używane style. Pisze formalny list, nieformalny i nieformalną ulotkę, w której opisuje proponowane zmiany w swoim mieście. Unit 4 Coming of age Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 4. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 4, w szczególności: idiomy, słownictwo dotyczące szkół i uniwersytetów, wyrażenia typowe dla listu motywacyjnego. Zna podstawowe słowa i struktury, które wymagają użycia inwersji. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Krótko wypowiada się na temat zachowania młodzieży. Zna słowa i struktury, które wymagają użycia inwersji. Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne, w tym parafrazuje zdania przy użyciu innych konstrukcji. Prawidłowo stosuje inwersję w swoich wypowiedziach ustnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Bierze aktywny udział w dyskusji na temat zachowania młodzieży. 5 / 15

6 Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Krótko przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań. Pisze krótki opis przedmiotu częściowo poprawnie używa w nim inwersji. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące przykładowego listu motywacyjnego. Pisze list motywacyjny w odpowiedzi na jedno z ogłoszeń w podręczniku. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Logicznie przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań. Pisze opis przedmiotu, w którym poprawnie stosuje inwersję. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Znajduje w tekście czasowniki złożone o określonym znaczeniu oraz stosuje je we własnych wypowiedziach. Poprawnie analizuje przykładowy list motywacyjny i odpowiada na pytania dotyczące danych zwykle podawanych w tym typie listu. Samodzielnie pisze poprawny list motywacyjny. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Unit 5 Live to eat? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 5. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 5, w szczególności: słownictwo opisujące żywność, napoje i głód, metafory, wyrażenia języka formalnego. Rozumie znaczenie poznanych metafor. Częściowo poprawnie używa ich we własnych wypowiedziach. Rozumie znaczenie poznanych metafor i poprawnie używa ich we własnych wypowiedziach. 6 / 15

7 Zna formy i zasady użycia podstawowych form zdań warunkowych (typy 0-3). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna niektóre formy i zasady użycia konstrukcji z wish, if only, it's time, I'd rather, as if/though. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Rozpoznaje rodzaje tekstów i częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Krótko wyraża swoje opinie i opisuje swoje doświadczenia. Częściowo poprawnie wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przeszłości oraz poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Krótko opisuje zdjęcia oraz częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Zna i stosuje część poznanych wyrażeń, które używa się do rozwiązywania problemów. W większości poprawnie opisuje swoje zachowanie i życie w sytuacjach hipotetycznych. Częściowo poprawnie analizuje treść i formę przykładowego fragmentu rozprawki. Pisze akapit rozprawki na wybrany temat częściowo poprawnie stosuje styl formalny. Zna formy i zasady użycia różnorodnych form zdań warunkowych (w tym typy mieszane, zdania z inwersją). Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna formy i zasady użycia różnych konstrukcji z wish, if only, it's time, I'd rather, as if/though. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi. Bierze aktywny udział w rozmowie na temat podanych cytatów i przysłów. Rozpoznaje rodzaje tekstów i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Swobodnie i poprawnie wyraża swoje opinie i opisuje swoje doświadczenia. Wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przeszłości oraz poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Dokładnie opisuje zdjęcia i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa scenki, w których używa poznanych wyrażeń używanych do rozwiązywania problemów (wyrażanie własnej opinii, pytanie o opinie innych, zgadzanie się lub nie z opiniami innych osób, proponowanie alternatywnych rozwiązań, przedstawianie rozwiązania). Poprawnie i płynnie opisuje swoje zachowanie i życie w sytuacjach hipotetycznych. Poprawnie analizuje treść i formę przykładowego fragmentu rozprawki. Poprawia styl na bardziej formalny. Samodzielnie pisze akapit rozprawki na wybrany temat. Unit 6 Sounds around us 7 / 15

8 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 6. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 6, w szczególności: wyrazy dźwiękonaśladowcze, kolokacje i czasowniki złożone z tekstu, słowa opisujące muzykę i głos, synonimy i antonimy. Zna część czasowników i form występujących po nich (verb patterns). Krótko wypowiada się na temat cytatów w podręczniku. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Krótko wyraża swoje opinie na tematy związane z dźwiękami i hałasem. Częściowo poprawnie opisuje podobieństwa i różnice. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Częściowo poprawnie pisze recenzję albumu z muzyką. Zna czasowniki i formy występujące po nich (verb patterns). Popranie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat cytatów w podręczniku. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Swobodnie i poprawnie wyraża swoje opinie na tematy związane z dźwiękami i hałasem. Samodzielnie i poprawnie opisuje podobieństwa i różnice. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Poprawnie akcentuje rzeczowniki i czasowniki, które mają taką samą formę (np. to record, a record). Samodzielnie i poprawnie pisze recenzję albumu z muzyką. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne oraz zadanie na słuchanie w sekcji powtórzeniowej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz porównuje zdjęcia. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz porównuje zdjęcia. Unit 7 Calm down! 8 / 15

9 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 7. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 7, w szczególności: słownictwo opisujące język ciała i uczucia, synonimy słowa quarrel, wyrażenia języka potocznego, kolokacje z tekstu. Korzysta słownika, by poznać znaczenie nowych słów. Zna i stosuje w zadaniach gramatycznych kilka wybranych konstrukcji bezosobowych. W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych, rozwiązuje zadania na słuchanie. Poprawnie opisuje swoje doświadczenia. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyraża swoje uczucia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Rozpoznaje rodzaj tekstu i jego styl. Pisze information sheet zachowuje częściową poprawność językową. Korzysta słownika, by poznać znaczenie nowych słów. Odnajduje w tekście czytanym synonimy podanych słów. Zna i stosuje w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach różnorodne konstrukcje bezosobowe. Płynnie i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Poprawnie opisuje swoje doświadczenia. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Samodzielnie i poprawnie wyraża swoje uczucia. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyraża swoje uczucia. Zna i stosuje wprowadzone wyrażenia, które pomagają być asertywnym (wyrażanie opinii, zmiękczanie przekazywanej informacji). Rozwiązuje zadania na słuchanie. Rozpoznaje rodzaj tekstu i jego styl. Samodzielnie i poprawnie pisze information sheet. Unit 8 Getting around 9 / 15

10 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 8. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 8, w szczególności: czasowniki złożone, idiomy, słownictwo z tekstu. Zna formy i zasady użycia zdań typu participle clauses. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące zjawiska couchsurfing. Opisuje swoje doświadczenia związane z wakacjami. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. W krótki i prosty sposób opowiada wakacyjną anegdotę. Analizuje przykładową odpowiedź fragment raportu. Pisze raport. Praca jest częściowo poprawna językowo. Stara się stosować styl formalny. Zna formy i zasady użycia zdań typu participle clauses. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach pisemnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące zjawiska couchsurfing. Zna i stosuje większość poznanych kolokacji. Opisuje swoje doświadczenia związane z wakacjami. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opowiada wakacyjną anegdotę stosuje poprawne i bogate struktury leksykalno-gramatyczne. Analizuje przykładową odpowiedź fragment raportu. Samodzielnie pisze raport. Praca jest poprawna językowo. Stosuje styl formalny. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne oraz zadanie na czytanie w sekcji powtórzeniowej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Unit 9 Media truths 10 / 15

11 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 9. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 9, w szczególności: słownictwo dotyczące mediów, prasy, wyrażenia typowe dla gazet (styl formalny i potoczny), kolokacje z tekstu. Zna część czasowników i form występujących po nich (verb patterns). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Częściowo rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Krótko wypowiada się na tematy związane z prasą. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wypowiada się krótko na temat mediów. W większości poprawnie przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wygłasza krótką prezentację na jeden z podanych tematów wypowiedź jest częściowo poprawna językowo. Zna czasowniki i formy występujące po nich (verb patterns). Popranie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Samodzielnie i płynnie wypowiada się na tematy związane z prasą. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Aktywnie bierze udział w dyskusji dotyczącej mediów. Poprawnie i dokładnie przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) wypowiedź jest bogata językowa, ma logiczną strukturę. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Pisze krótki tekst fałszywą wiadomość do programu radiowego 1 kwietnia (Prima Aprilis). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Częściowo poprawne przekazuje dobre i złe wiadomości. Stosuje część poznanych wyrażeń. Częściowo poprawnie analizuje fragmenty przykładowych rozprawek. Pisze rozprawkę na jeden z podanych tematów. W większości stosuje odpowiednie słownictwo, struktury, słowa łączące oraz strukturę. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Samodzielnie i prawidłowo przekazuje dobre i złe wiadomości. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Dokładnie analizuje fragmenty przykładowych rozprawek. Samodzielnie pisze rozprawkę na jeden z podanych tematów. Stosuje bogate słownictwo, struktury, słowa łączące oraz logiczną strukturę. 11 / 15

12 Unit 10 Beyond belief Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 10. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 10, w szczególności: kolokacje i czasowniki złożone z tekstu, przymiotniki opisujące uczucia. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów. Zna zasady użycia zdań typu relative clauses (defining, nondefining). Wie, kiedy można pominąć zaimek. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyjaśnia niektóre abstrakcyjne terminy prostym językiem. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów. Wypowiada się na temat zjawisk paranormalnych próbuje przekonać swojego kolegę lub koleżankę o ich istnieniu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa scenki, w których reaguje na usłyszane informacje. Częściowo poprawnie stosuje większość poznanych wyrażeń. Częściowo poprawnie analizuje fragmenty przykładowych odpowiedzi. Rozpoznaje różnorodne środki stylistyczne. W większości poprawnie pisze rozprawkę. Częściowo zachowuje odpowiednią formę i styl wypowiedzi. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów i używa ich w zadaniach językowych. Zna zasady użycia zdań typu relative clauses (defining, non-defining). Wie, kiedy można pominąć zaimek. Zna zasady użycia słów typu whatever, whenever itd. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyjaśnia abstrakcyjne terminy prostym językiem. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów i używa ich w zadaniach językowych. Wypowiada się na temat zjawisk paranormalnych próbuje przekonać swojego kolegę lub koleżankę o ich istnieniu. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa scenki, w których poprawnie i naturalnie reaguje na usłyszane informacje. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Dokładnie analizuje fragmenty przykładowych odpowiedzi. Rozpoznaje i samodzielnie stosuje różnorodne środki stylistyczne. Samodzielnie i poprawnie pisze rozprawkę. Zachowuje odpowiednią formę i styl wypowiedzi. 12 / 15

13 Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. W większości poprawnie analizuje przedstawione materiały wizualne. Udziela odpowiedzi na część pytań nauczyciela. Samodzielnie i poprawnie analizuje przedstawione materiały wizualne. Udziela poprawnych i pełnych odpowiedzi na pytania nauczyciela. Unit 11 Right or wrong? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 11. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 11, w szczególności: słownictwo dotyczące pieniędzy, prawa, przestępcy i przestępczość. Zna i stosuje większość czasowników modalnych. Parafrazuje niektóre zdania z użyciem podanym słów. Zna i stosuje różnorodne czasowniki i wyrażenia modalne. Parafrazuje zdania z użyciem podanym słów. Zasadniczo rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa rozmowy wg podanych scenariuszy, używa części poznanych słów. Rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa rozmowy wg podanych scenariuszy, używa większości poznanych słów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Parafrazuje niektóre zdania z użyciem podanych słów. Krótko wypowiada się na temat przestępczości. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Dyskutuje w małych grupach nad podanymi dylematami. Stosuje część poznanych wyrażeń z podręcznika. Częściowo poprawnie opisuje swoje zachowanie w hipotetycznych sytuacjach. Krótko wypowiada się na temat podanego cytatu. Częściowo Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Parafrazuje zdania z użyciem podanych słów. Aktywnie bierze udział w dyskusji na temat przestępczości. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Dyskutuje w małych grupach nad podanymi dylematami. Stosuje większość poznanych wyrażeń z podręcznika. Poprawnie opisuje swoje zachowanie w hipotetycznych sytuacjach. Aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej podanego cytatu. 13 / 15

14 poprawnie wyraża przypuszczenia i hipotezy dotyczące wydarzeń z przeszłości z użyciem czasowników modalnych. Rozpoznaje większość rodzajów tekstów oraz styl formalny i nieformalny. Parafrazuje niektóre zdania z użyciem podanym słów. Samodzielnie pisze list do dyrektora szkoły. Stosuje odpowiednie słownictwo i zasadniczo poprawny styl. Poprawnie wyraża przypuszczenia i hipotezy dotyczące wydarzeń z przeszłości. Rozpoznaje rodzaje tekstów oraz styl formalny i nieformalny. Parafrazuje zdania z użyciem podanym słów. Samodzielnie pisze list do dyrektora szkoły. Stosuje bogate słownictwo i prawidłowy styl. Unit 12 Different? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 12. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 12, w szczególności: synonimy słowa different, idiomy, słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny i osobowość, eufemizmy, wyrażenia języka formalnego i nieformalnego. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (clauses of concession, addition and contrast). Krótko wypowiada się na podane tematy. Zna i stosuje część poznanych wyrażeń. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Krótko wypowiada się na podane tematy. Stosuje poznane struktury gramatyczne (clauses of concession, addition and contrast). Aktywnie uczestniczy w dyskusji na podane tematy. Zna i stosuje większość poznanych wyrażeń. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Aktywnie uczestniczy w dyskusji na podane tematy Częściowo poprawnie opisuje osobę na zdjęciu (wygląd zewnętrzny) i w prosty sposób wyraża przypuszczenia dotyczące jej osobowości. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Wyraża swoje opinie. Opisuje osobę na zdjęciu (wygląd zewnętrzny) i wyraża przypuszczenia dotyczące jej osobowości. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Wyraża swoje opinie. Rozpoznaje kontekst niektórych wypowiedzi. Odgrywa rozmowy Rozpoznaje kontekst wypowiedzi. Odgrywa rozmowy wg podanego 14 / 15

15 wg podanego scenariusza używa niektórych poznanych strategii komunikacyjnych i eufemizmów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opisuje ludzi (wygląd zewnętrzny i osobowość). Przygotowuje list z referencjami. Stosuje w większości odpowiednie struktury i słownictwo. scenariusza używa większości poznanych strategii komunikacyjnych i eufemizmów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opisuje ludzi (wygląd zewnętrzny i osobowość). Przygotowuje list z referencjami. Stosuje odpowiednie struktury i słownictwo. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Opracowanie: Bartosz Michałowski 15 / 15

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W nauczaniu języka obcego ćwiczone są następujące sprawności: - ustna, - pisemna, -rozumienie ze słuchu, -rozumienie tekstu czytanego, Zasady oceniania - uczeń

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Małgorzata Żytko Pozwólmy dzieciom mówić i pisać w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Warszawa 2010 Autor książki: Małgorzata Żytko Autor opracowania graficznego: Stefan Drobner

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo