PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami ciała, przymiotniki osobowości, czasowniki złożone, czasowniki synonimy look, say, walk, shine, kolokacje typu czasownik + przysłówek. Dopasowuje idiomy do odpowiednich obrazków. W przeczytanym tekście znajduje kolejne idiomy. Zakreśla przymiotniki, które mają znaczenie podobne do znaczenia podanych idiomów. Częściowo poprawnie używa przedrostków, by tworzyć przymiotniki o przeciwnym znaczeniu. Zna i poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych formy czasów: Future Perfect, Future Continuous oraz Future Perfect Continuous. Dopasowuje idiomy do odpowiednich obrazków oraz podaje ich znaczenie. W przeczytanym tekście znajduje kolejne idiomy. Używa ich, by uzupełnić zdania (na podstawie nagrania). Zakreśla przymiotniki, które mają znaczenie podobne do znaczenia podanych idiomów. Używa przedrostków, by tworzyć przymiotniki o przeciwnym znaczeniu. Poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi formy czasów: Future Perfect, Future Continuous oraz Future Perfect Continuous. 1 / 15

2 Częściowo poprawia tekst w podręczniku, by tekst by ciekawszy i bardziej urozmaicony. Opisuje osobowość i zachowanie ludzi, używając części poznanych idiomów i słów. Czasami uczestniczy w dyskusji dotyczącej przeczytanych cytatów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Na podstawie nagrania uzupełnia zdania, opisujące znaczenie języka ciała. Czasami uczestniczy w dyskusji dotyczącej randek i miłości przedstawia własne opinie i uzasadnia je. Częściowo poprawnie wyraża przewidywania dotyczące wydarzeń z przyszłości. Stosuje część poznanych czasów przyszłych. Odgrywa scenki, w których stosuje część poznanych wyrażeń służących do przełamywania lodu. Wygłasza krótką prezentację (3 minuty) na jeden z podanych tematów. Częściowo zachowuje poprawność gramatyczną, stosuje wystarczające słownictwo. Opowiada o opowiadaniu, które niedawno przeczytał i mówi, czy warto je przeczytać. Pisze romantyczne opowiadanie praca jest w większości poprawna. Wypowiada się na temat cech dobrego opowiadania. Opowiada o opowiadaniu, które niedawno przeczytał i mówi, czy warto je przeczytać. Poprawia tekst w podręczniku, stosując bogatsze słownictwo i struktury gramatyczne. Opisuje osobowość i zachowanie ludzi, używając większości poznanych idiomów i słów. Aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej przeczytanych cytatów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Na podstawie nagrania uzupełnia zdania, opisujące znaczenie języka ciała. Aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej randek i miłości przedstawia własne opinie i uzasadnia je, zgadza się lub nie z innymi członkami dyskusji. Poprawnie wyraża przewidywania dotyczące wydarzeń z przyszłości. Stosuje poznane czasy przyszłe. Odgrywa scenki, w których stosuje większość poznanych wyrażeń służących do przełamywania lodu. Wygłasza krótką prezentację (3 minuty) na jeden z podanych tematów. Praca jest poprawna i ma logiczną konstrukcję. Opowiada o opowiadaniu, które niedawno przeczytał i mówi, czy warto je przeczytać. Samodzielnie pisze romantyczne opowiadanie praca jest poprawna, samodzielna i ciekawa. 2 / 15

3 Unit 2 Is it art? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 2. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 2, w szczególności: przymiotniki opisujące dzieła sztuki, mocne przymiotniki, kolokacje typu przysłówek + przymiotnik, kolokacje z tekstu Zna część poznanych mocnych przymiotników. Wskazuje, którego idiomu użyto w tekście zbyt często. Zna podstawowe zasady tworzenia zdań typu cleft sentences oraz stosowania emfazy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne z ich użyciem. Nazywa dzieła sztuki na zdjęciach. Krótko wypowiada się na temat definicji sztuki. Wyraża swoje opinie na temat artystów i ich dzieł. Zna i używa części wyrażeń używanych do oceniania i wyrażania własnej opinii. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i przekazuje informacje koledze lub koleżance. Krótko odpowiada na pytania dotyczące sztuki. Uzupełnia notatki na podstawie przeczytanego tekstu. Ocenia Odpowiednio stosuje mocne przymiotniki w zadaniach gramatycznych i własnej wypowiedzi. Poprawia tekst, w których użyto zbyt dużej liczby idiomów, by brzmiał bardziej naturalnie. Zna zasady tworzenia zdań typu cleft sentences oraz stosowania emfazy. Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne oraz stosuje je we własnych wypowiedziach pisemnych. Nazywa dzieła sztuki na zdjęciach. Szczegółowo i precyzyjnie wypowiada się na temat definicji sztuki. Wyraża swoje opinie na temat artystów i ich dzieł. Używa poznanych wyrażeń używanych do oceniania i wyrażania własnej opinii. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i przekazuje informacje koledze lub koleżance. Dokładnie odpowiada na pytania dotyczące sztuki. Bierze aktywny udział w dyskusji na temat kontrowersyjnych wystaw. Dąży do osiągnięcia decyzji w swojej grupie. Uzupełnia notatki na podstawie przeczytanego tekstu. Ocenia 3 / 15

4 poprawność i skuteczność przeczytanego tekstu. Pisze własny tekst zgłoszenie w konkursie (competition entry). poprawność i skuteczność przeczytanego tekstu. Pisze własny tekst zgłoszenie w konkursie (competition entry). Wypowiedź jest samodzielna, poprawna i ciekawa. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz analizuje materiały wizualne i przedstawia swój wybór (dłuższa wypowiedź 3 minuty). Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz poprawnie analizuje materiały wizualne i przedstawia swój wybór (dłuższa wypowiedź 3 minuty). Wypowiedzi mają logiczną strukturę. Unit 3 Our changing world Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 3. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 3, w szczególności: rzeczowniki i czasowniki opisujące wzrosty i spadki, kolokacje typu przymiotnik + rzeczownik, czasowniki złożone z up i down, słownictwo dotyczące ekologii i środowiska naturalnego. Wie, kiedy używa się strony czynnej a kiedy strony biernej. Zna większość form strony biernej. Częściowo poprawnie używa jej w zadaniach gramatycznych. Zna niektóre konstrukcje służące do wyrażania przypuszczeń dotyczących wydarzeń z przyszłości. Częściowo poprawnie stosuje w zadaniach gramatycznych. Wie, kiedy używa się strony czynnej a kiedy strony biernej. Zna form strony biernej, w tym formy bardziej skomplikowane (np. formy czasowników z dwoma dopełnieniami). Poprawnie używa jej w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi. Zna i stosuje konstrukcje służące do wyrażania przypuszczeń dotyczących wydarzeń z przyszłości. Potrafi wyrazić podane zdanie na kilka różnych sposobów. Potrafi odróżnić i wyrazić różne stopnie pewności. 4 / 15

5 Dopasowuje nagłówki prasowe do zdjęć oraz częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Częściowo poprawnie przygotowuje serwis informacyjny z trzema informacjami. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości, stosując kilka różnych form leksykalno-gramatycznych. Krótko wypowiada się na temat podanego cytatu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Rozpoznaje różne rodzaje tekstów i używane style. Pisze list, i ulotkę, w której opisuje proponowane zmiany w swoim mieście. Częściowo stosuje odpowiednie style. Dopasowuje nagłówki prasowe do zdjęć oraz poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Samodzielnie i poprawnie przygotowuje serwis informacyjny z trzema informacjami. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Swobodnie i poprawnie wypowiada się na temat przedstawionych wizji przyszłości. Wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości stosuje wiele form leksykalno-gramatycznych. Bierze aktywny udział w dyskusji na temat podanego cytatu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Rozpoznaje różne rodzaje tekstów i używane style. Pisze formalny list, nieformalny i nieformalną ulotkę, w której opisuje proponowane zmiany w swoim mieście. Unit 4 Coming of age Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 4. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 4, w szczególności: idiomy, słownictwo dotyczące szkół i uniwersytetów, wyrażenia typowe dla listu motywacyjnego. Zna podstawowe słowa i struktury, które wymagają użycia inwersji. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Krótko wypowiada się na temat zachowania młodzieży. Zna słowa i struktury, które wymagają użycia inwersji. Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne, w tym parafrazuje zdania przy użyciu innych konstrukcji. Prawidłowo stosuje inwersję w swoich wypowiedziach ustnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Bierze aktywny udział w dyskusji na temat zachowania młodzieży. 5 / 15

6 Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Krótko przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań. Pisze krótki opis przedmiotu częściowo poprawnie używa w nim inwersji. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące przykładowego listu motywacyjnego. Pisze list motywacyjny w odpowiedzi na jedno z ogłoszeń w podręczniku. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Logicznie przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań. Pisze opis przedmiotu, w którym poprawnie stosuje inwersję. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Znajduje w tekście czasowniki złożone o określonym znaczeniu oraz stosuje je we własnych wypowiedziach. Poprawnie analizuje przykładowy list motywacyjny i odpowiada na pytania dotyczące danych zwykle podawanych w tym typie listu. Samodzielnie pisze poprawny list motywacyjny. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Unit 5 Live to eat? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 5. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 5, w szczególności: słownictwo opisujące żywność, napoje i głód, metafory, wyrażenia języka formalnego. Rozumie znaczenie poznanych metafor. Częściowo poprawnie używa ich we własnych wypowiedziach. Rozumie znaczenie poznanych metafor i poprawnie używa ich we własnych wypowiedziach. 6 / 15

7 Zna formy i zasady użycia podstawowych form zdań warunkowych (typy 0-3). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna niektóre formy i zasady użycia konstrukcji z wish, if only, it's time, I'd rather, as if/though. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Rozpoznaje rodzaje tekstów i częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Krótko wyraża swoje opinie i opisuje swoje doświadczenia. Częściowo poprawnie wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przeszłości oraz poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Krótko opisuje zdjęcia oraz częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Zna i stosuje część poznanych wyrażeń, które używa się do rozwiązywania problemów. W większości poprawnie opisuje swoje zachowanie i życie w sytuacjach hipotetycznych. Częściowo poprawnie analizuje treść i formę przykładowego fragmentu rozprawki. Pisze akapit rozprawki na wybrany temat częściowo poprawnie stosuje styl formalny. Zna formy i zasady użycia różnorodnych form zdań warunkowych (w tym typy mieszane, zdania z inwersją). Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna formy i zasady użycia różnych konstrukcji z wish, if only, it's time, I'd rather, as if/though. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi. Bierze aktywny udział w rozmowie na temat podanych cytatów i przysłów. Rozpoznaje rodzaje tekstów i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Swobodnie i poprawnie wyraża swoje opinie i opisuje swoje doświadczenia. Wyraża przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przeszłości oraz poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Dokładnie opisuje zdjęcia i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa scenki, w których używa poznanych wyrażeń używanych do rozwiązywania problemów (wyrażanie własnej opinii, pytanie o opinie innych, zgadzanie się lub nie z opiniami innych osób, proponowanie alternatywnych rozwiązań, przedstawianie rozwiązania). Poprawnie i płynnie opisuje swoje zachowanie i życie w sytuacjach hipotetycznych. Poprawnie analizuje treść i formę przykładowego fragmentu rozprawki. Poprawia styl na bardziej formalny. Samodzielnie pisze akapit rozprawki na wybrany temat. Unit 6 Sounds around us 7 / 15

8 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 6. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 6, w szczególności: wyrazy dźwiękonaśladowcze, kolokacje i czasowniki złożone z tekstu, słowa opisujące muzykę i głos, synonimy i antonimy. Zna część czasowników i form występujących po nich (verb patterns). Krótko wypowiada się na temat cytatów w podręczniku. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Krótko wyraża swoje opinie na tematy związane z dźwiękami i hałasem. Częściowo poprawnie opisuje podobieństwa i różnice. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Częściowo poprawnie pisze recenzję albumu z muzyką. Zna czasowniki i formy występujące po nich (verb patterns). Popranie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat cytatów w podręczniku. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Swobodnie i poprawnie wyraża swoje opinie na tematy związane z dźwiękami i hałasem. Samodzielnie i poprawnie opisuje podobieństwa i różnice. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Poprawnie akcentuje rzeczowniki i czasowniki, które mają taką samą formę (np. to record, a record). Samodzielnie i poprawnie pisze recenzję albumu z muzyką. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne oraz zadanie na słuchanie w sekcji powtórzeniowej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz porównuje zdjęcia. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) oraz porównuje zdjęcia. Unit 7 Calm down! 8 / 15

9 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 7. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 7, w szczególności: słownictwo opisujące język ciała i uczucia, synonimy słowa quarrel, wyrażenia języka potocznego, kolokacje z tekstu. Korzysta słownika, by poznać znaczenie nowych słów. Zna i stosuje w zadaniach gramatycznych kilka wybranych konstrukcji bezosobowych. W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych, rozwiązuje zadania na słuchanie. Poprawnie opisuje swoje doświadczenia. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyraża swoje uczucia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Rozpoznaje rodzaj tekstu i jego styl. Pisze information sheet zachowuje częściową poprawność językową. Korzysta słownika, by poznać znaczenie nowych słów. Odnajduje w tekście czytanym synonimy podanych słów. Zna i stosuje w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach różnorodne konstrukcje bezosobowe. Płynnie i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Poprawnie opisuje swoje doświadczenia. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Samodzielnie i poprawnie wyraża swoje uczucia. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyraża swoje uczucia. Zna i stosuje wprowadzone wyrażenia, które pomagają być asertywnym (wyrażanie opinii, zmiękczanie przekazywanej informacji). Rozwiązuje zadania na słuchanie. Rozpoznaje rodzaj tekstu i jego styl. Samodzielnie i poprawnie pisze information sheet. Unit 8 Getting around 9 / 15

10 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 8. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 8, w szczególności: czasowniki złożone, idiomy, słownictwo z tekstu. Zna formy i zasady użycia zdań typu participle clauses. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące zjawiska couchsurfing. Opisuje swoje doświadczenia związane z wakacjami. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. W krótki i prosty sposób opowiada wakacyjną anegdotę. Analizuje przykładową odpowiedź fragment raportu. Pisze raport. Praca jest częściowo poprawna językowo. Stara się stosować styl formalny. Zna formy i zasady użycia zdań typu participle clauses. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach pisemnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące zjawiska couchsurfing. Zna i stosuje większość poznanych kolokacji. Opisuje swoje doświadczenia związane z wakacjami. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opowiada wakacyjną anegdotę stosuje poprawne i bogate struktury leksykalno-gramatyczne. Analizuje przykładową odpowiedź fragment raportu. Samodzielnie pisze raport. Praca jest poprawna językowo. Stosuje styl formalny. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne oraz zadanie na czytanie w sekcji powtórzeniowej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Unit 9 Media truths 10 / 15

11 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 9. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 9, w szczególności: słownictwo dotyczące mediów, prasy, wyrażenia typowe dla gazet (styl formalny i potoczny), kolokacje z tekstu. Zna część czasowników i form występujących po nich (verb patterns). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Częściowo rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Krótko wypowiada się na tematy związane z prasą. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wypowiada się krótko na temat mediów. W większości poprawnie przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wygłasza krótką prezentację na jeden z podanych tematów wypowiedź jest częściowo poprawna językowo. Zna czasowniki i formy występujące po nich (verb patterns). Popranie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Samodzielnie i płynnie wypowiada się na tematy związane z prasą. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Aktywnie bierze udział w dyskusji dotyczącej mediów. Poprawnie i dokładnie przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty) wypowiedź jest bogata językowa, ma logiczną strukturę. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Pisze krótki tekst fałszywą wiadomość do programu radiowego 1 kwietnia (Prima Aprilis). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Częściowo poprawne przekazuje dobre i złe wiadomości. Stosuje część poznanych wyrażeń. Częściowo poprawnie analizuje fragmenty przykładowych rozprawek. Pisze rozprawkę na jeden z podanych tematów. W większości stosuje odpowiednie słownictwo, struktury, słowa łączące oraz strukturę. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Samodzielnie i prawidłowo przekazuje dobre i złe wiadomości. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Dokładnie analizuje fragmenty przykładowych rozprawek. Samodzielnie pisze rozprawkę na jeden z podanych tematów. Stosuje bogate słownictwo, struktury, słowa łączące oraz logiczną strukturę. 11 / 15

12 Unit 10 Beyond belief Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 10. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 10, w szczególności: kolokacje i czasowniki złożone z tekstu, przymiotniki opisujące uczucia. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów. Zna zasady użycia zdań typu relative clauses (defining, nondefining). Wie, kiedy można pominąć zaimek. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyjaśnia niektóre abstrakcyjne terminy prostym językiem. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów. Wypowiada się na temat zjawisk paranormalnych próbuje przekonać swojego kolegę lub koleżankę o ich istnieniu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa scenki, w których reaguje na usłyszane informacje. Częściowo poprawnie stosuje większość poznanych wyrażeń. Częściowo poprawnie analizuje fragmenty przykładowych odpowiedzi. Rozpoznaje różnorodne środki stylistyczne. W większości poprawnie pisze rozprawkę. Częściowo zachowuje odpowiednią formę i styl wypowiedzi. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów i używa ich w zadaniach językowych. Zna zasady użycia zdań typu relative clauses (defining, non-defining). Wie, kiedy można pominąć zaimek. Zna zasady użycia słów typu whatever, whenever itd. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wyjaśnia abstrakcyjne terminy prostym językiem. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Tworzy rodziny słów od podanych wyrazów i używa ich w zadaniach językowych. Wypowiada się na temat zjawisk paranormalnych próbuje przekonać swojego kolegę lub koleżankę o ich istnieniu. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa scenki, w których poprawnie i naturalnie reaguje na usłyszane informacje. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Dokładnie analizuje fragmenty przykładowych odpowiedzi. Rozpoznaje i samodzielnie stosuje różnorodne środki stylistyczne. Samodzielnie i poprawnie pisze rozprawkę. Zachowuje odpowiednią formę i styl wypowiedzi. 12 / 15

13 Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie. W większości poprawnie analizuje przedstawione materiały wizualne. Udziela odpowiedzi na część pytań nauczyciela. Samodzielnie i poprawnie analizuje przedstawione materiały wizualne. Udziela poprawnych i pełnych odpowiedzi na pytania nauczyciela. Unit 11 Right or wrong? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 11. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 11, w szczególności: słownictwo dotyczące pieniędzy, prawa, przestępcy i przestępczość. Zna i stosuje większość czasowników modalnych. Parafrazuje niektóre zdania z użyciem podanym słów. Zna i stosuje różnorodne czasowniki i wyrażenia modalne. Parafrazuje zdania z użyciem podanym słów. Zasadniczo rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa rozmowy wg podanych scenariuszy, używa części poznanych słów. Rozpoznaje styl formalny i nieformalny. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Odgrywa rozmowy wg podanych scenariuszy, używa większości poznanych słów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Parafrazuje niektóre zdania z użyciem podanych słów. Krótko wypowiada się na temat przestępczości. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Dyskutuje w małych grupach nad podanymi dylematami. Stosuje część poznanych wyrażeń z podręcznika. Częściowo poprawnie opisuje swoje zachowanie w hipotetycznych sytuacjach. Krótko wypowiada się na temat podanego cytatu. Częściowo Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Parafrazuje zdania z użyciem podanych słów. Aktywnie bierze udział w dyskusji na temat przestępczości. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Dyskutuje w małych grupach nad podanymi dylematami. Stosuje większość poznanych wyrażeń z podręcznika. Poprawnie opisuje swoje zachowanie w hipotetycznych sytuacjach. Aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej podanego cytatu. 13 / 15

14 poprawnie wyraża przypuszczenia i hipotezy dotyczące wydarzeń z przeszłości z użyciem czasowników modalnych. Rozpoznaje większość rodzajów tekstów oraz styl formalny i nieformalny. Parafrazuje niektóre zdania z użyciem podanym słów. Samodzielnie pisze list do dyrektora szkoły. Stosuje odpowiednie słownictwo i zasadniczo poprawny styl. Poprawnie wyraża przypuszczenia i hipotezy dotyczące wydarzeń z przeszłości. Rozpoznaje rodzaje tekstów oraz styl formalny i nieformalny. Parafrazuje zdania z użyciem podanym słów. Samodzielnie pisze list do dyrektora szkoły. Stosuje bogate słownictwo i prawidłowy styl. Unit 12 Different? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 12. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 12, w szczególności: synonimy słowa different, idiomy, słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny i osobowość, eufemizmy, wyrażenia języka formalnego i nieformalnego. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne (clauses of concession, addition and contrast). Krótko wypowiada się na podane tematy. Zna i stosuje część poznanych wyrażeń. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Krótko wypowiada się na podane tematy. Stosuje poznane struktury gramatyczne (clauses of concession, addition and contrast). Aktywnie uczestniczy w dyskusji na podane tematy. Zna i stosuje większość poznanych wyrażeń. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytania. Aktywnie uczestniczy w dyskusji na podane tematy Częściowo poprawnie opisuje osobę na zdjęciu (wygląd zewnętrzny) i w prosty sposób wyraża przypuszczenia dotyczące jej osobowości. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Wyraża swoje opinie. Opisuje osobę na zdjęciu (wygląd zewnętrzny) i wyraża przypuszczenia dotyczące jej osobowości. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Wyraża swoje opinie. Rozpoznaje kontekst niektórych wypowiedzi. Odgrywa rozmowy Rozpoznaje kontekst wypowiedzi. Odgrywa rozmowy wg podanego 14 / 15

15 wg podanego scenariusza używa niektórych poznanych strategii komunikacyjnych i eufemizmów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opisuje ludzi (wygląd zewnętrzny i osobowość). Przygotowuje list z referencjami. Stosuje w większości odpowiednie struktury i słownictwo. scenariusza używa większości poznanych strategii komunikacyjnych i eufemizmów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opisuje ludzi (wygląd zewnętrzny i osobowość). Przygotowuje list z referencjami. Stosuje odpowiednie struktury i słownictwo. Przygotowanie do egzaminu maturalnego Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie. Częściowo poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Samodzielnie i poprawnie wygłasza prezentację na jeden z podanych tematów (3 minuty). Opracowanie: Bartosz Michałowski 15 / 15

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Insight Intermediate Plan wynikowy

Insight Intermediate Plan wynikowy Insight Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Unit 1 Test Przymiotniki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Activate B1+ PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Activate B1+ PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Activate B1+ Unit 1 I like your style! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Częściowo poprawnie wykonuje zadania leksykalne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New English File Advanced Kryteria oceniania

New English File Advanced Kryteria oceniania New English File Advanced Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1 OCENA 1 osobowości różnych osób, czynników motywujących do działania, relacji rodzinnych, stosując wielostronną argumentację, nie popełniając większych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I INFOS 2B, ROZDZIAŁ 5: ESSEN OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

SEMESTR I INFOS 2B, ROZDZIAŁ 5: ESSEN OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE ORAZ ROCZNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM IV.1 ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa I (grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY 6 celujący 5 bardzo dobry GIMNAZJUM - KLASA I ZAKRES KOMPETENCJI UCZNIA - posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa II c

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa II c KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa II c Upbeat 4 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B WYMAGANIA DUKACYJN Z JĘZYKA NIMICKIGO W LO W ODNISINIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2B Rozdział Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie (kategoria celów A wie, B rozumie) i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA O NUMERZE DOPUSZCZENIA DKOS 4015 105/02 Nazwa poziomu : Poziom konieczny Poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 4. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEFR B1 Kryteria ogólne

New Exam Challenges 4. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEFR B1 Kryteria ogólne Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia kryteriów na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I Ocenie podlega poziom opanowania 4 podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. II Kryteria oceniania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 Upbeat 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KONTRAKT NAUCZYCIEL UCZEŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KAMILA CICHOCKA Klasa II 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego.

MATURA 2015 repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego. MATURA 2015 repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego. Wymagania edukacyjne grupa AIII/1, AIII/2, AIII/3, AIII/4 Rok szkolny 2015/2016 CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM IV.0 KLASA III a, b, d PODRĘCZNIK INFOS 2B INFOS 2B 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A2, KTÓRA JEST

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Poziom III.0 Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Kryteria ocenienia Koniec etapu III (gimnazjum): poziom III.0 pełny Znajomość

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo