PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy członków rodziny, nazwy państw i narodowości, typowe czynności wykonywane codziennie, wyrażenia z have oraz nazwy czynności czasu wolnego. Umiejętności językowe Zna zasadę tworzenia form czasowników w czasie Present Simple oraz podstawowe użycia tego czasu. Częściowo poprawnie układa zdania i pytania z rozsypanych wyrazów. Zna zasadę tworzenia form czasowników w czasie Present Continuous oraz podstawowe użycia tego czasu. Częściowo poprawnie układa zdania z podanych wyrazów. Rozumie godziny ze słuchu. Podaje godziny z użyciem słów past, to, half past. Przedstawia się, mówi, skąd jest i pyta o pochodzenie, rodzinę itp. Popełnia liczne błędy językowe. Poprawnie używa form czasu Present Simple w zadaniach gramatycznych. Stosuje przysłówki częstotliwości (także z czasownikiem to be). Poprawnie używa form czasu Present Continuous w zadaniach gramatycznych. Samodzielnie zadaje pytania i odpowiada na nie. Stosuje krótkie odpowiedzi. Poprawnie podaje godziny na dwa sposoby. Wita się, przedstawia siebie i inne osoby, mówi, skąd jest i pyta o pochodzenie, rodzinę, miejsce zamieszkania. 1 / 24

2 Odpowiada na pytania z formularza. Prowadzi rozmowę, w której wyraża proste prośby (np. prosi kolegę, by otworzył okno). Wyraża zgodę lub odmowę ich wykonania. Zna część wyrażeń z podręcznika. Częściowo poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. Częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi w zadaniach na słuchanie. W kilku prostych zdaniach odpowiada na pytania dotyczące czynności czasu wolnego. Pracując z kolegą lub koleżanką, zapisuje kilka faktów dotyczących sposobów spędzania wolnego czasu przez polskich nastolatków. Tekst zawiera liczne błędy językowe. Odpowiada na pytania z formularza oraz pisemnie opisuje typowy dzień swojego kolegi lub koleżanki (na podstawie uzyskanych on niego/niej informacji). Prowadzi rozmowę, w której wyraża proste prośby (np. prosi koleżankę, by podała mu swój numer telefonu) oraz zgodę lub odmowę ich wykonania. Stosuje wyrażenia poznane w podręczniku. Samodzielnie i poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. Samodzielnie i poprawnie określa kontekst wypowiedzi w zadaniach na słuchanie. Pyta kolegę lub koleżankę o czynności czasu wolnego. Odpowiada na podobne pytania. Pracując z kolegą lub koleżanką, przygotowuje krótki tekst dotyczący sposobów spędzania wolnego czasu przez polskich nastolatków. Tekst jest poprawny pod względem językowym. Poprawnie używa słów organizujących wypowiedź: and, but, or, because, so. 2 / 24

3 Unit 2 My world Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 2. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 2, w szczególności: nazwy zawodów, prostych przedmiotów i produktów spożywczych. Umiejętności językowe Zna zasady użycia czasów: Present Simple i Present Continuous. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w tych czasach. Poprawnie zadaje pytania z whose oraz stosuje przymiotniki dzierżawcze. Zna kategorię policzalności rzeczowników. Potrafi podać kilka przykładów rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Układa proste zdania z konstrukcją There is/are. Zadaje pytania dotyczące pracy, by odgadnąć zawód w zabawiezgadywance. Stosuje formy czasu Present Simple i Present Continuous. Wybiera idealny/wymarzony zawód. Odgrywa rozmowę w sklepie pyta o dostępne towary, pyta o i podaje ich cenę, decyduje, co kupić. Używa części poznanych wyrażeń. Zapisuje listę zakupów na podstawie nagrania. Zna zasady użycia czasów: Present Simple i Present Continuous. Poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w tych czasach. Poprawnie zadaje pytania z whose. Stosuje przymiotniki i zaimki dzierżawcze oraz formy dopełniacza saksońskiego. Stosuje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w konstrukcji There is/are. Stosuje z nimi słowa some/any. Zadaje pytania dotyczące pracy, by odgadnąć zawód w zabawiezgadywance. Udziela krótkich odpowiedzi. Wymyśla fragmenty pamiętnika, w którym opisuje kilka dni w idealnej/wymarzonej pracy. Odgrywa rozmowę w sklepie (jako kupujący i sprzedający) pyta o dostępne towary, pyta o i podaje ich cenę, decyduje, co kupić. Używa większości poznanych wyrażeń. Zapisuje listę zakupów na podstawie nagrania. Przygotowuje własną listę produktów i potraw, które chce zabrać na piknik. 3 / 24

4 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (określa główną myśl wypowiedzi). czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (określa główną myśl poszczególnych części tekstu). znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (test luk sterowanych) i rozszerzonego (transformacje). Pisze krótką wypowiedź pisemną (list). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (określa główną myśl wypowiedzi). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (określa główną myśl poszczególnych części tekstu). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (test luk sterowanych) i rozszerzonego (transformacje). Pisze krótką wypowiedź pisemną (list). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 4 / 24

5 Unit 3 Sports Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 3. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 3, w szczególności: nazwy sportów oraz miejsc, gdzie się je uprawia, nazwy części ciała. Umiejętności językowe Zna i rozumie znaczenie czasowników wyrażających preferencje/emocje, np. love, like, hate, prefer. Wie, że stosuje się po nich rzeczowniki lub formę gerund. Zna zasadę tworzenia form trybu rozkazującego oraz użycia czasownika must/mustn't. Częściowo poprawnie uzupełnia polecenia (nakazy i zakazy) w podręczniku. Zna formy i użycia konstrukcji be going to. Układa mini-dialogi z wykorzystaniem tej konstrukcji. Krótko wypowiada się na temat uprawiania i oglądania sportu w telewizji. W prosty sposób wyraża swoje upodobania. Używa czasowników like/love/enjoy z rzeczownikami i formą gerund. Uzupełnia dane w profilu/dane na stronie internetowej swoimi danymi. Rozumie i reaguje na proste polecenia w trybie rozkazującym. Wyraża propozycje wspólnego spędzenia wolnego czasu i prawidłowo reaguje na usłyszane propozycje. Używa poprawnych form czasowników wyrażających preferencje/emocje, by uzupełnić dialog. Uzupełnia rozkazy (nakazy i zakazy) w podręczniku odpowiednimi formami trybu rozkazującego oraz czasownika must/mustn't. Do podanych kontekstów sytuacyjnych, układa proste zdania z konstrukcją be going to. Obszernie wypowiada się na temat uprawiania i oglądania sportu w telewizji. Wyraża swoje upodobania. Używa wszystkich poznanych czasowników (w tym prefer) z rzeczownikami i formą gerund. Samodzielnie przygotowuje swój profil odpowiednio zmienia podany tekst, by podać prawdziwe dane o sobie. Używając trybu rozkazującego i czasownika must/mustn't, wydaje polecenia (nakazy i zakazy). Krótko opisuje zasady obowiązujące w domu rodzinnym. Wyraża propozycje wspólnego spędzenia wolnego czasu, zgadza się lub nie na usłyszane propozycje. Stosuje większość poznanych 5 / 24

6 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego słuchanie z poziomu rozszerzonego (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje). czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu). znajomość funkcji językowych (minidialogi). znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (dobieranie wyrazów do luk) i rozszerzonego (tłumaczenie fragmentów zdań, uzupełnianie zdań). Pisze krótką wypowiedź pisemną (list). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. wyrażeń z podręcznika. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu rozszerzonego (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość funkcji językowych (minidialogi). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (dobieranie wyrazów do luk) i rozszerzonego (tłumaczenie fragmentów zdań, uzupełnianie zdań). Pisze krótką wypowiedź pisemną (list). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 6 / 24

7 Unit 4 Places Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 4. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 4, w szczególności: nazwy pomieszczeń i części domu, przymiotniki opisujące domy, typowe rzeczowniki niepoliczalne, duże liczby. Umiejętności językowe Poprawnie tworzy formy stopnia wyższego i najwyższego od typowych przymiotników. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna kategorię policzalności rzeczowników. Poprawnie uzupełnia zdania słowami: much, many, a lot of, a few, a little. W większości poprawnie odczytuje duże liczby. Zapisuje duże liczby pod warunkiem, że ma możliwość usłyszenia ich więcej niż raz. Układa proste pytania z How + przymiotnik. Częściowo poprawnie porównuje domy przedstawione w podręczniku. Używa podanych przymiotników. W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy, w których wyraża prośby oraz zgodę lub odmowę ich wykonania. Stosuje część poznanych wyrażeń oraz pomysły na prośby podane w podręczniku. Poprawnie tworzy formy stopnia wyższego i najwyższego od typowych przymiotników. Zna formy nieregularne. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Poprawnie uzupełnia zdania słowami: much, many, a lot of, a few, a little. Dobiera ogólne rzeczowniki niepoliczalne do bardziej szczegółowych rzeczowników policzalnych (np. luggage suitcase). Poprawnie odczytuje i zapisuje duże liczby. Zna podstawowe jednostki miar. Układa pytania z How + przymiotnik. Odpowiada na podobne pytania. Poprawnie porównuje domy przedstawione w podręczniku. Używa podanych przymiotników. Wybiera dom, w którym chciałby zamieszkać. Poprawnie i samodzielnie prowadzi krótkie rozmowy, w których wyraża prośby oraz zgodę lub odmowę ich wykonania. Samodzielnie wymyśla nowe prośby. 7 / 24

8 Pyta i podaje wymiary znanych budynków i tworów natury (np. wysokość, szerokość, głębokość, długość). Częściowo poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. Częściowo poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na słuchanie. W prosty sposób odpowiada na pytania w podręczniku dotyczące słynnej budowli lub miejsca. Opisuje słynną budowlę lub miejsce w Polsce. Tekst jest krótki i zawiera wiele błędów. Pyta i podaje wymiary znanych budynków i tworów natury (np. wysokość, szerokość, głębokość, długość). Przygotowuje wpisy do internetowej encyklopedii, które krótko opisują budynki i miejsca. Samodzielnie i poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. Samodzielnie i poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na słuchanie. Ustnie opisuje słynną budowlę lub miejsce w Polsce. Wypowiedzi są poprawne i płynne. Opisuje słynną budowlą lub miejsce w Polsce. Tekst zawiera wyczerpujące informacje i jest poprawny. Poprawnie używa słów but i however. 8 / 24

9 Unit 5 Truth and lies Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 5. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 5, w szczególności: daty (liczebniki porządkowe, nazwy miesięcy, daty roczne), podstawowe czasowniki regularne i nieregularne, kolokacje typu czasownik + rzeczownik. Umiejętności językowe Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Zna formy czasownika to be w czasie Past Simple i układa z nimi proste zdania. Zna podstawowe zasady tworzenia form czasu Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi. Uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami. Zna przynajmniej połowę czasowników nieregularnych. Krótko relacjonuje wydarzenia z przeszłości poprawnie stosuje formy czasownika to be w zdaniach twierdzących. Na podstawie obrazków relacjonuje historyjkę z przeszłości. Praca jest krótka wykorzystuje tylko wskazówki podane w podręczniku. Krótko przeprasza za spóźnienie i wyjaśnia, dlaczego się spóźnił. Reaguje na przeprosiny i wyjaśnienie. Używa niektórych wyrażeń z podręcznika. słuchanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone Zna formy czasownika to be w czasie Past Simple i stosuje je w zadaniach gramatycznych. Uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasu Past Simple. Zadaje pytania oraz krótko na nie odpowiada. Opanował prawie wszystkie czasowniki nieregularne. Krótko relacjonuje wydarzenia z przeszłości poprawnie stosuje formy czasownika to be. Pyta kolegę lub koleżankę o wydarzenia z przeszłości. Swobodnie i poprawnie relacjonuje historyjkę z przeszłości. Praca jest dłuższa i swobodniejsza rozbudowuje wskazówki podane w podręczniku. Samodzielnie prowadzi rozmowy, w których przeprasza za spóźnienie i wyjaśnia, dlaczego się spóźnił. Reaguje na przeprosiny i wyjaśnienie. Używa większości wyrażeń z podręcznika. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). 9 / 24

10 informacje). czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (określa główną myśl poszczególnych części tekstu). znajomość funkcji językowych (dobieranie reakcji do nagranych wypowiedzi). znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (test luk sterowanych). Pisze krótką wypowiedź pisemną (pocztówka). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje) i rozszerzonego (określa główną myśl poszczególnych części tekstu). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość funkcji językowych (dobieranie reakcji do nagranych wypowiedzi). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (test luk sterowanych). Pisze krótką wypowiedź pisemną (pocztówka). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 10 / 24

11 Unit 6 Stories Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 6. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 6, w szczególności: słowa opisujące pogodę oraz gatunki filmowe. Zna zasady tworzenia i użycia form czasu Past Continuous. Na podstawie informacji w podręczniku układa proste zdania twierdzące. Zna różnicę w użyciu czasów Past Simple i Past Continuous. Układa zdania z formami obu czasów oraz słowem when. Zna ogólne zasady użycia who, which, where w zdaniach typu relative clauses. W większości poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych (uzupełnia zdania). Zna zasady tworzenia i użycia form czasu Past Continuous. Stosuje formy tego czasu w zadaniach gramatycznych. Zna różnicę w użyciu czasów Past Simple i Past Continuous. Układa zdania z formami obu czasów oraz słowami when/while. Potrafi zamienić zdania z when na zdania z while i odwrotnie. Zna ogólne zasady użycia who, which, where w zdaniach typu relative clauses. W większości poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych (uzupełnia zdania i parafrazuje tekst). Umiejętności językowe Opisuje pogodę na ilustracjach w podręczniku. Opisuje pogodę na ilustracjach w podręczniku oraz pogodę panującą w określonych momentach w przeszłości. Pyta kolegę lub koleżankę o czynności, które wykonał(a) ostatniej soboty. Pisze krótką historyjkę na podstawie obrazków. Praca jest odtwórcza używa tylko informacji i konstrukcji podanych w podręczniku. Mówi, jakie gatunki filmów lubi oglądać. Pyta kolegę lub koleżankę o czynności, które wykonał(a) ostatniej soboty. Odpowiada na pytania tego typu. Pisze historyjkę na podstawie obrazków. Praca jest dość samodzielna i poprawna. Mówi, jakie gatunki filmów lubi oglądać. Opowiada o ostatnim filmie, który widział. 11 / 24

12 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Odgrywa krótką rozmowę, by kupić bilety do kina: prosi o bilety, pyta o i podaje cenę. Używa części podanych w podręczniku wyrażeń. słuchanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i rozszerzonego (rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Odgrywa krótką rozmowę, by kupić bilety do kina: prosi o bilety, wybiera godzinę seansu, pyta o i podaje cenę. Używa większości podanych w podręczniku wyrażeń. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i rozszerzonego (rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 12 / 24

13 Unit 7 City life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 7. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 7, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, nazwy środków transportu, nazwy potraw i zwroty używane w restauracji. Zna struktury typu too + przymiotnik (+ bezokolicznik) oraz (not) + przymiotnik + enough (+ bezokolicznik). Używając informacji z podręcznika, układa proste zdania z ich użyciem. Wie, że czasu Present Continuous używa się również dla wyrażenia przyszłości. Uzupełnia dialog odpowiednimi formami czasowników w tym czasie. Wie, że czasowniki like i would like mają inne znaczenie. Układa mini-dialogi, pokazujące tą różnicę. Stosuje struktury typu too + przymiotnik (+ bezokolicznik) oraz (not) + przymiotnik + enough (+ bezokolicznik) w zadaniach gramatycznych: układa zdania na podstawie notatek oraz zamienia dwa zdania pojedyncze na zdanie złożone. Wie, że czasu Present Continuous używa się również dla wyrażenia przyszłości. Używa form tego czasu w zadaniach gramatycznych. Wie, że czasowniki like i would like mają inne znaczenie. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Umiejętności językowe Opowiada o problemach występujących w swoim mieście. Opisuje miejscowość, w której mieszka. Opisuje ciekawe miejsca i czynności, które wykonuje w lecie/zimie. Wyraża swoją opinię na temat tego miejsca. Zamawia posiłek w restauracji. Zna kilka podstawowych wyrażeń z podręcznika. Częściowo poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. Częściowo poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w Prowadzi dialog w restauracji (w roli klienta i kelnera), prawidłowo zadaje typowe pytania i odpowiada na nie. Zna wiele nazw potraw. Samodzielnie i poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. Samodzielnie i poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w 13 / 24

14 zadaniach na słuchanie. Mówi, czy chodzi do restauracji i kawiarni. Pisemnie odpowiada na pytania z podręcznika dotyczące restauracji w swoim miejscu zamieszkania. Tekst zawiera liczne błędy. zadaniach na słuchanie. Mówi, czy chodzi do restauracji i kawiarni. Podaje więcej szczegółów (np. jak często). Pisze krótki tekst opisujący restauracje i zwyczaje dotyczące jedzenia poza domem w swoim miejscu zamieszkania. Stosuje odpowiednie słownictwo i struktury, w tym konstrukcje typu both and, either or. 14 / 24

15 Unit 8 Friends Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 8. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 8, w szczególności: nazwy ubrań i dodatków, style i wzory, przymiotniki opisujące osobowość oraz wygląd zewnętrzny. Umiejętności językowe Zna zasady użycia zaimków: one/ones. Stosuje je częściowo poprawnie w zadaniach gramatycznych. Zna zasadę tworzenia zdań warunkowych (tryb zerowy ). Poprawnie dobiera połówki zdań i układa z nich zdania. Używa czasowników to be i have got do opisu wyglądu zewnętrznego i osobowości. Rozumie różnicę w znaczeniu wyrażeń look like i be like. Prowadzi rozmowę dotyczącą ubrań prosi o radę i jej udziela. Stosuje odpowiednie słownictwo, by opisać ubrania. Opisuje własną osobowość. Używa części poznanych przymiotników. Odpowiada na pytania o wygląd zewnętrzny i osobowość swojego kolegi lub koleżanki. Częściowo poprawnie opisuje wygląd zewnętrzny i osobowość kolegi lub koleżanki. Używa odpowiedniego słownictwa. Zna zasady użycia zaimków: one/ones. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasadę tworzenia zdań warunkowych (tryb zerowy ). Poprawnie używa struktury w zadaniach gramatycznych, w tym samodzielnie układa proste zdania. Używa czasowników to be i have got do opisu wyglądu zewnętrznego i osobowości. Zadaje pytania z look like i be like w zadaniach gramatycznych. Prowadzi rozmowę dotyczącą ubrań prosi o radę, wyraża sugestie i preferencje, pyta o opinie. Stosuje bogate słownictwo, by opisać ubrania. Opisuje osobowość własną i kolegów/koleżanek. Podaje przykłady zachowań. Używa większości poznanych przymiotników. Zadaje pytania o wygląd zewnętrzny i osobowość swojego kolegi lub koleżanki. Odpowiada na podobne pytania. Poprawnie opisuje wygląd zewnętrzny i osobowość kolegi lub koleżanki. Używa odpowiedniego słownictwa oraz wyrażeń look like, 15 / 24

16 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje). czytanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (test luk sterowanych, dobieranie wyrazów do luk) i rozszerzonego (uzupełnianie zdań). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. be like. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (test luk sterowanych, dobieranie wyrazów do luk) i rozszerzonego (uzupełnianie zdań). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 16 / 24

17 Unit 9 Out and about Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 9. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 9, w szczególności: nazwy czynności wykonywanych na wakacjach oraz nazwy gatunków muzycznych. Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect z czasownikami regularnymi i nieregularnymi. Uzupełnia tekst formami twierdzącymi i przeczącymi w tym czasie. Stara się używać słów: already, just, yet. Zna przynajmniej połowę wprowadzonych form past participle. Zna różnicę w użyciu czasów Present Perfect i Past Simple. W większości poprawnie uzupełnia teksty odpowiednimi formami czasowników. Umiejętności językowe Zadaje koledze lub koleżance pytania z Have you ever...? Odpowiada na podobne pytania i opisuje własne doświadczenia. Poprawnie reaguje na wiadomości, wyrażając uczucia. Odpowiada na pytania kolegi lub koleżanki dotyczące muzyki. Używa form czasu Present Perfect w zadaniach gramatycznych. Zna również formy been to i gone to. Używa słów: already, just, yet. Zna prawie wszystkie wprowadzone formy past participle. Prawidłowo uzupełnia zdania i poprawnie stosuje czasy: Present Perfect i Past Simple w zadaniach gramatycznych. Układa pary zdań, by pokazać różnicę w użyciu tych czasów. Pyta o i opisuje doświadczenia. Stosuje pytania z Have you ever...? i odpowiednie formy czasu Present Perfect. Pisze do kolegi lub koleżanki, w którym pyta o jego/jej doświadczenia. Reaguje na wiadomości, wyrażając uczucia. Używa większości wyrażeń z podręcznika. Stosuje odpowiednią intonację. Pyta o kolegę lub koleżankę o doświadczenia związane z muzyką (np. udział w koncercie). Odpowiada na podobne pytania. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje, 17 / 24

18 informacje, określa intencje autora tekstu) i rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). czytanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). znajomość funkcji językowych (test wyboru sytuacje w języku polskim). znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (dobieranie wyrazów do luk). Pisze krótką wypowiedź pisemną (wiadomość). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. określa intencje autora tekstu) i rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość funkcji językowych (test wyboru sytuacje w języku polskim). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość środków językowych z poziomu podstawowego (dobieranie wyrazów do luk). Pisze krótką wypowiedź pisemną (wiadomość). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 18 / 24

19 Unit 10 Technology Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 10. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 10, w szczególności: słownictwo dotyczące komputerów, słowa opisujące problemy z przedmiotami. Umiejętności językowe Wie, że czasownika will używa się do wyrażania przewidywań na przyszłość. Układa proste pytania do tekstu (z podanych słów) i odpowiada na nie. Używając informacji w podręczniku, układa proste zdania warunkowe (typ 1). Wie, że czasownika will używa się również do wyrażania decyzji, obietnic i propozycji. Układa proste zdania z will, by wyrazić swoje przewidywania na przyszłość. Układa proste zdania opisujące plany na sobotę z użyciem zdań warunkowych (typ 1). Prowadzi prostą rozmowę w sklepie jako klient: opisuje problem, prosi o pomoc, dziękuje. Wykorzystuje część poznanych wyrażeń. Częściowo poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. Używa czasownika will w zadaniach gramatycznych, by wyrażać przewidywania na przyszłość układa pytania i odpowiada na nie, uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami. Rozwiązuje zadania gramatyczne dotyczące zdań warunkowych (typ 1). Łączy ze sobą połówki zdań, by wyrazić odpowiadające sobie warunki i skutki. Używa czasownika will, by wyrażać decyzje, obietnice i propozycje w zadaniach gramatycznych. Pyta o i wyraża przewidywania dotyczące życia w przyszłości. Opisuje swoje plany na sobotę. Mówi, co będzie robił, jeśli wydarzą się różne sytuacje. Stosuje zdania warunkowe (typ 1). Prowadzi rozmowę w sklepie jako klient lub sprzedawca. Opisuje problem, zadaje dodatkowe pytania, sugeruje rozwiązania problemu, dziękuje. Wykorzystuje większość poznanych wyrażeń. Samodzielnie i poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na czytanie. 19 / 24

20 Częściowo poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na słuchanie. Odpowiada na zawarte w podręczniku pytania o użycie komputerów. Wypowiedzi są krótkie i zawierają liczne błędy językowe. Pisze kilka zdań dotyczących wykorzystania komputerów przez kolegów i koleżanki z klasy. Samodzielnie i poprawnie wyszukuje i selekcjonuje informacje w zadaniach na słuchanie. Samodzielnie zadaje pytania dotyczące użytkowania komputerów i odpowiada na nie. Wypowiedzi są płynne, zawierają wyczerpujące informacje. Krótko opisuje wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej użycia komputerów. Stosuje odpowiednie słownictwo i struktury, w tym słowa typu: all, most, some, few. 20 / 24

21 Unit 11 Dilemmas Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 11. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 11, w szczególności: nazwy chorób i problemów zdrowotnych oraz obowiązki domowe. Umiejętności językowe Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Rozumie, że czasownika should/shouldn't używa się, by udzielać rad. Układa proste zadania twierdzące. Rozumie, że czasownika have to/don't have to/had to/didn't have to używa się, by opisywać obowiązki i czynności, których wykonanie było niezbędne. Używa odpowiednich form tego czasownika, by uzupełnić luki w tekście. Krótko opisuje swój problem zdrowotny i prosi o radę lub udziela prostej rady. Używa części wyrażeń z podręcznika. Opisuje zasady panujące w swoim domu i obowiązki innych członków rodziny. W prosty sposób relacjonuje wydarzenie z przeszłości: opowiada, co musiał zrobić. słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa główną myśl tekst). Na podstawie informacji w podręczniku układa zdania z should/shouldn't. Używa form czasownika have to/don't have to/had to/didn't have to, by uzupełnić luki w tekstach. Układa proste pytania i odpowiada na nie. Odgrywa rozmowy, w których opisuje swój problem zdrowotny, wyraża współczucie dla drugiej osoby, udziela rady i ją akceptuje lub odrzuca. Stosuje większość poznanych wyrażeń z podręcznika. Opisuje zasady panujące w swoim domu oraz obowiązki domowe; stosuje bogate słownictwo, zadaje pytania i odpowiada na nie. Przekazuje informacje, które uzyskał od swojego kolegi lub koleżanki. Swobodnie relacjonuje zdarzenie z przeszłości, opowiadając, co musiał zrobić. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu podstawowego (znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa główną myśl tekst). 21 / 24

22 czytanie z poziomu rozszerzonego (rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu). znajomość funkcji językowych (test wyboru sytuacje w języku polskim). znajomość środków językowych z poziomu rozszerzonego (uzupełnianie luk wyrazami w odpowiedniej formie, tłumaczenie fragmentów zdań). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu rozszerzonego (rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość funkcji językowych (test wyboru sytuacje w języku polskim). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość środków językowych z poziomu rozszerzonego (uzupełnianie luk wyrazami w odpowiedniej formie, tłumaczenie fragmentów zdań). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 22 / 24

23 Unit 12 Action Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 12. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 12, w szczególności: nazwy materiałów, z których wykonane są przedmioty oraz pojemniki i opakowania, w których je przechowujemy, nazwy dzikich zwierząt i owadów. Umiejętności językowe Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Rozumie użycie bezokolicznika dla wyrażenia celu. Uzupełnia zdania formami bezokolicznika. Rozumie znaczenie konstrukcji typu so + przymiotnik + that. Częściowo poprawnie uzupełnia tekst formami tego typu. Zna znaczenie i użycie czasowników would rather i would prefer. W większości poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie opisuje zwierzęta, wykorzystując część podanych informacji. Potrafi się pożegnać przy użyciu kilku wyrażeń z podręcznika. Częściowo poprawnie reaguje na pożegnania. Zna część wyrażeń z podręcznika. słuchanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu). Poprawnie stosuje bezokolicznik celu w zadaniach gramatycznych. Poprawnie uzupełnia tekst formami typu so + przymiotnik + that. Poprawnie używa czasowników would rather i would prefer w zadaniach gramatycznych. Samodzielnie opisuje zwierzęta, wykorzystując podane informacje. Poprawnie używa struktur leksykalno-gramatycznych oraz konstrukcji so + przymiotnik + that. Swobodnie odgrywa rozmowę, w której żegna się z kolegami lub koleżankami. Odpowiednio reaguje na pożegnania. Stosuje prawidłową intonację. Zna i stosuje większość wyrażeń z podręcznika. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na słuchanie z poziomu rozszerzonego (znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu). 23 / 24

24 czytanie z poziomu podstawowego (rozpoznaje kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu). znajomość funkcji językowych (dobieranie reakcji do nagranych wypowiedzi). znajomość środków językowych z poziomu rozszerzonego (uzupełnianie luk wyrazami w odpowiedniej formie, transformacje). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na czytanie z poziomu podstawowego (rozpoznaje kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość funkcji językowych (dobieranie reakcji do nagranych wypowiedzi). Poprawnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne na znajomość środków językowych z poziomu rozszerzonego (uzupełnianie luk wyrazami w odpowiedniej formie, transformacje). Pisze krótką wypowiedź pisemną ( ). Przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia nieliczne błędy językowe. 24 / 24

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III. Podręcznik Upbeat 2 Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego klasa II grupa A1 Program nauczania języka angielskiego poziom III.1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 2 Uwagi do poniŝszych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Unit 9 Out and about sport, podróżowanie i turystyka, życie rodzinne i towarzyskie, kultura. Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect. Uzupełnia zdania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik: Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca Uczeń w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Dział Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Cele szczegółowe UCZEŃ: Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): 1. All about me w zakresie PODSTAWOWYM dane personalne, kraje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 Przybory 1. Zeszyt przedmiotowy format A4, 2. Segregator na karty pracy 3. Podręcznik 4. Przybory do pisania Formy sprawdzania wiadomości - sprawdziany waga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski Klasa VI : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl 2

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl 2 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl 2 Podręcznik UpBeat2 rozdziały 11 i 12 oraz podręcznik UpBeat 3 rozdziały 1-8. Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Kryteria oceniania ogólne.klasa I. Podręcznik Live Beat 2. Wymogi na oceny.

Język angielski. Kryteria oceniania ogólne.klasa I. Podręcznik Live Beat 2. Wymogi na oceny. Język angielski Kryteria oceniania ogólne.klasa I. Podręcznik Live Beat 2. Wymogi na oceny. POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz określenie stopnia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny język angielski klasa V

Wymagania na oceny język angielski klasa V Wymagania na oceny język angielski klasa V Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY

KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY W zakresie wiedzy W zakresie umiejętności Rozdział 1 - Człowiek Plan wynikowy zna znaczenie, poprawnie zapisuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 Upbeat 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne.

Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne. Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne. POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum podręcznik Upbeat 3 wydanie uaktualnione (numer dopuszczenia MEN: 316/3/2011/z1) autorzy: I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, L. Kilbey,

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Iwona Mak Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział V

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział V Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział V I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo