real life pre-intermediate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "real life pre-intermediate"

Transkrypt

1 real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. 1 / 32

2 KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału Ocena dostateczna wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia Ocena dobra logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi Ocena bardzo dobra wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne. 2 / 32

3 Unit 1 your life Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W ponad połowie poprawnie W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości. Uczeń wyraża swoje opinie. Mówi, kiedy i gdzie się urodził. Mówi, kiedy i gdzie się urodził. Wyraża swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). Porównuje z kolegą lub koleżanką swoje daty i miejsca urodzenia. Wyraża i w większości poprawnie uzasadnia swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). Porównuje z kolegą lub koleżanką swoje daty i miejsca urodzenia. Wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). W połowie poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. Poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa tych czasów we własnej wypowiedzi. Poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi. 3 / 32

4 Uczeń przekazuje Uczeń opisuje ludzi. Pisemnie podaje podstawowe dane o sobie (miejsca zamieszkania, zainteresowania). Z pomocą nauczyciela pisze krótki opis samego siebie: podaje podstawowe dane (miejsca zamieszkania, zainteresowania). W większości poprawnie pisze krótki opis samego siebie: podaje, gdzie mieszka, opisuje szkołę i zainteresowania. Poprawnie i samodzielnie pisze krótki opis samego siebie: podaje, gdzie mieszka, opisuje szkołę i zainteresowania. Uczeń opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w czasie wakacji itp. językowe, które mogą zakłócać komunikację. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w czasie wakacji itp., które nie zakłócają komunikacji. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w ciągu wakacji itp. W większości poprawnie stosuje czasy gramatyczne i poznane kolokacje z czasownikami. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w ciągu wakacji itp. Poprawnie stosuje czasy gramatyczne i poznane kolokacje z czasownikami. Uczeń przekazuje i uzyskuje Zna i rozumie wyrazy pytające (wh-words). W połowie poprawnie uzupełnia nimi pytania. Zna i rozumie wyrazy pytające (wh-words). W większości poprawnie uzupełnia nimi pytania. Próbuje odpowiadać na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Uzupełnia pytania wyrazami pytającymi (wh-words) oraz poprawia większość błędów gramatycznych w pytaniach w poznanych czasach. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Uzupełnia pytania wyrazami pytającymi (wh-words) oraz poprawia błędy gramatyczne w pytaniach w poznanych czasach. Odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Rozumie pytania dotyczące materiałów wizualnych, ale ma trudność ze sformułowaniem odpowiedzi na nie. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Stosuje bogate słownictwo i struktury. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się, przedstawia się itd.) Zna wyrażenia używane do witania i przedstawiania się. Odgrywa rozmowę na lotnisku wita się i przedstawia. W większości poprawnie odgrywa rozmowę z osobą na lotnisku wita gościa, przedstawia się, pyta o przebieg podróży, proponuje posiłek. Odgrywa rozmowę z osobą na lotnisku wita gościa, przedstawia się, pyta o przebieg podróży, proponuje posiłek. 4 / 32

5 Uczeń przekazuje Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość niezbędnych informacji. Praca jest w większości poprawna językowo. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie niezbędne Praca jest poprawna językowo. Uczeń przekazuje i uzyskuje Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz odpowiada na pytania. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. W większości poprawnie odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz rodzaj wybranego kursu. Odpowiada na pytania. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz rodzaj wybranego kursu. Odpowiada na pytania. informacje i wyjaśnienia. W połowie poprawnie uzupełnia pytania w podręczniku. Odpowiada na niektóre spośród tych pytań zrozumienie wypowiedzi mogą utrudniać błędy Uzupełnia pytania w podręczniku oraz dobiera do nich niektóre odpowiedzi. Odpowiada na te pytania wypowiedzi są zrozumiałe, ale zawierają wiele błędów językowych. Uzupełnia pytania w podręczniku. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela w większości poprawnych odpowiedzi na te pytania. Uzupełnia pytania w podręczniku. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela poprawnych odpowiedzi na te pytania. informacje i wyjaśnienia. Uczeń wyraża prośby. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość niezbędnych informacji. Praca jest w większości poprawna językowo. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie niezbędne Praca jest poprawna językowo. 5 / 32

6 Unit 2 the great Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W większości poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Zna połowę wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna większość wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna i używa większości wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna i używa większości wprowadzonych czasowników nieregularnych. Poprawnie wymawia końcówkę czasu przeszłego czasowników regularnych (-ed). W połowie poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. Poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa tego czasu we własnych wypowiedziach. Poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych oraz własnych wypowiedziach. 6 / 32

7 Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Wymienia osobę, którą podziwia. Krótko mówi, które spośród znanych osób przedstawionych w podręczniku podziwia a których mu żal. Wypowiada się na temat znanych osób, które przedstawiono w podręczniku. Mówi, które z nich podziwia, których mu żal itd. Wyczerpująco wypowiada się na temat znanych osób, które przedstawiono w podręczniku. Mówi, które z nich podziwia, których mu żal itd. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. W połowie poprawnie układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności. W większości poprawnie układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Opisuje życie Joe Average, członka swojej rodziny lub samego siebie. W większości poprawnie używa czasu Past Simple. Układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Opisuje życie Joe Average, członka swojej rodziny lub samego siebie. W polowie poprawnie uzupełnia pytania czasownikami w czasie Past Continuous. W większości poprawnie uzupełnia pytania czasownikami w czasie Past Continuous. Stara się na nie odpowiadać. W większości poprawnie zadaje i odpowiada na pytania w czasie Past Continuous. Samodzielnie zadaje i odpowiada na pytania w czasie Past Continuous. Uczeń opisuje ludzi. Dzieli przymiotniki osobowości na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Dzieli przymiotniki osobowości na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). W bardzo prosty sposób opisuje własną osobowość. Dzieli przymiotniki opisujące osobowość na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). W większości poprawnie opisuje osobowość słynnej osoby, członka swojej rodziny i samego siebie. Dzieli przymiotniki opisujące osobowość na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Opisuje osobowość słynnej osoby, członka swojej rodziny i samego siebie. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. Przekazuje klasie, kto został przez nich wybrany. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. W prosty sposób opisuje ich zasługi na forum klasy. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. Przedstawia klasie swój wybór i uzasadnia go. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. Przedstawia klasie swój wybór i uzasadnia go. Próbuje przekonać innych kolegów i 7 / 32

8 gramatyczne. koleżanki do swojego zdania. Uczeń opisuje ludzi. Krótko odpowiada na połowę pytań z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Krótko opisuje zdjęcie. Odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Popełnia sporo błędów językowych. Wyczerpująco opisuje zdjęcie. Swobodnie i w większości poprawnie odpowiada na pytania z nim związane. Wyczerpująco opisuje zdjęcie. Swobodnie i poprawnie odpowiada na pytania z nim związane. Znajduje w przykładowych tekstach niektóre użyteczne wyrażenia. W połowie poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje niewielką część wymaganych informacji. Znajduje w przykładowych tekstach niektóre użyteczne wyrażenia. W większości poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy. Znajduje w przykładowych tekstach użyteczne wyrażenia. pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. Znajduje w przykładowych tekstach użyteczne wyrażenia. pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. 8 / 32

9 Unit 3 your style Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: dom, zakupy i usługi, życie rodzinne i towarzyskie. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W większości poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Mówi, czy ma swój pokój. Mówi, czy ma swój pokój. Wskazuje słowa, które mogłyby go opisać. Dobiera opisy do zdjęć. Mówi, czy ma swój pokój. W większości poprawnie opisuje pokoje przedstawione na zdjęciach. Dobiera opisy do zdjęć. Mówi, czy ma swój pokój. Opisuje pokoje przedstawione na zdjęciach. Dobiera opisy do zdjęć. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń opisuje miejsca. Na podstawie nagrania w połowie poprawnie uzupełnia opis Cafe Rosso. W niewielkim stopniu opisuje jedno z miejsc przedstawionych w podręczniku. Stosuje część poznanego słownictwa, Na podstawie nagrania w większości poprawnie uzupełnia opis Cafe Rosso. Częściowo poprawnie opisuje inne miejsca przedstawione w podręczniku. Popełnia liczne błędy językowe, ale stara się Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. W większości poprawnie opisuje i porównuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku oraz swoje ulubione miejsce. Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. Opisuje i porównuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku oraz swoje ulubione miejsce. 9 / 32

10 popełnia liczne błędy używać poznanego słownictwa. Uczeń opisuje ludzi. Na podstawie opisu zgaduje, kto jest opisywany. Częściowo poprawnie dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Na podstawie opisu zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Określa, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Opisuje i odgaduje osoby na zdjęciach. Dobiera komentarze do osób. Określa, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. W większości poprawnie zgadza się lub nie z przeczytanymi komentarzami. Opisuje osoby na zdjęciach oraz zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób. Określa, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Zgadza się lub nie z przeczytanymi komentarzami. Uczeń opisuje ludzi i przedmioty. Raczej poprawnie zamienia zdania z too na zdania z enough i odwrotnie. Zamienia zdania z too na zdania z enough i odwrotnie. W większości poprawnie układa zdania z too i enough (w tym z too much i too many) wyraża swoje opinie dotyczące wyglądu i stroju innych osób. Samodzielnie układa zdania z too i enough (w tym z too much i too many) wyraża swoje opinie dotyczące wyglądu i stroju innych osób. Uczeń wyraża prośby. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami częściowo poprawnie zadaje pytania i wyraża prośby. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami częściowo poprawnie wyraża grzeczne pytania i prośby, udziela i uzyskuje Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami uzyskuje i udziela informacji, wyraża prośby. W większości stosuje odpowiednie uprzejme wyrażenia. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami uzyskuje i udziela informacji, wyraża prośby. Stosuje odpowiednie uprzejme wyrażenia. Częściowo poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Częściowo poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy. pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. Uczeń opisuje miejsca. Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. Odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gram. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach Krótko opisuje zdjęcie. Krótko opisuje zdjęcie. Częściowo odpowiada na Dokładnie opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania z nim Dokładnie opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania z nim 10 / 32

11 wizualnych. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. pytania z nim związane. związane. związane. Uczeń przekazuje informacje i wyjaśnienia. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń proponuje. Dobiera część podanych wyrażeń do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Nie zachowuje poprawności językowej. Dobiera część podanych wyrażeń do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia sporo błędów językowych. Dobiera podane wyrażenia do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. Dobiera podane wyrażenia do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. 11 / 32

12 Unit 4 your golas Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: szkoła, praca, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie Rozwiązuje poprawnie ponad połowę zadań na słuchanie i czytanie. słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą częściowo poprawnie odpowiada na pytania. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą częściowo poprawnie odpowiada na pytania, w prosty sposób wyraża swoje opinie. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą w większości poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie i częściowo je uzasadnia. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie i je uzasadnia. Uczeń opisuje marzenia, intencje i plany na przyszłość. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania, które opisują plany na przyszłość. Używa going to, planning to, would like to, want to. Częściowo poprawnie opowiada o swoich planach na przyszłość. Używa going to, planning to, would like to, want to. Opowiada o swoich planach na przyszłość, używając going to, planning to, would like to, want to. Następnie krótko i w większości poprawnie opisuje je w krótkim tekście. Opowiada o swoich planach na przyszłość, używając going to, planning to, would like to, want to. Następnie poprawnie opisuje je w krótkim tekście. 12 / 32

13 Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Do zawodów dobiera odpowiadające im definicje oraz opisujące je przymiotniki. Częściowo poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Porównuje swoje wybory z kolegą lub koleżanką. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy w innym kraju. Popełnia liczne błędy językowe, które jednak nie zakłócają komunikacji. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy w innym kraju. W miarę logicznie i w większości poprawnie uzasadnia swoje opinie. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy w innym kraju. Logicznie i płynnie uzasadnia swoje opinie. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Uzyskuje i udziela niektórych informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Wskazuje lepszego kandydata. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Wskazuje lepszego kandydata i uzasadnia swój wybór. Wypowiedzi są w większości poprawne. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Wskazuje lepszego kandydata i uzasadnia swój wybór. Wypowiedzi są w całości poprawne. Uczeń opisuje przedmioty i miejsca. Uczeń wyraża swoje preferencje. Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz w wyczerpujący sposób odpowiada na pytania. Poprawnie i płynnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje Częściowo uzupełnia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie Uzupełnia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z Uzupełnia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) 13 / 32

14 część informacji. Popełnia liczne błędy egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje większość informacji. Stosuje część poznanych wyrażeń. Popełnia sporo błędów językowych. odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Stosuje część poznanych wyrażeń. Zwykle zachowuje poprawność językową. przekazuje wszystkie Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje poprawność językową. Uczeń wyraża plany i nadzieje na przyszłość. Pisze krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Nie zachowuje poprawności językowej. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje co najmniej połowę wymaganych informacji. Popełnia sporo błędów językowych. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. 14 / 32

15 Unit 5 stay well Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: zdrowie, żywienie. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie Rozwiązuje poprawnie ponad połowę zadań na słuchanie i czytanie. słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Stara się uzasadnić swoją odpowiedź. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Uzasadnia swoją odpowiedź. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Wyczerpująco uzasadnia swoją odpowiedź. Uczeń udziela rady. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania, które wyrażają porady. Stosuje czasowniki should/shouldn't oraz must/mustn't. W większości poprawnie uzupełnia zdania, które wyrażają porady. Stosuje czasowniki should/shouldn't oraz must/mustn't. W większości poprawnie wyraża porady, przy użyciu czasowników should/shouldn't oraz must/mustn't. Wyraża porady. Używa czasowników should/shouldn't oraz must/mustn't. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania W większości poprawnie odpowiada na pytania Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich nawyków 15 / 32

16 Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. Popełnia błędy językowe, które mogą zakłócać zrozumienie. dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. Popełnia liczne błędy nawyków żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. Zna i stara się stosować poznane rzeczowniki złożone (np. lunchtime). Uczeń proponuje, akceptuje i odrzuca propozycje. Częściowo poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) podaje połowę wymaganych informacji, popełnia liczne błędy Częściowo poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) podaje przynajmniej połowę wymaganych informacji. Poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Wypowiedź zawiera nieliczne błędy. Odpowiedź otrzymaną w postaci SMS-a zapisuje pełnymi zdaniami. Poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Wypowiedź jest poprawna językowo. Odpowiedź otrzymaną w postaci SMS-a zapisuje pełnymi zdaniami. Uczeń proponuje, akceptuje i odrzuca propozycje. Zna i używa kilku prostych wyrażeń, by zaprosić kolegę/koleżankę do wspólnego spędzenia czasu, proponuje godzinę i miejsce spotkania itd. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania itd.). W większości poprawnie odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania, zgadza się lub proponuje inny termin wyjaśnia powód odmowy itd.). Odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania, zgadza się lub proponuje inny termin wyjaśnia powód odmowy itd.). 16 / 32

17 Unit 6 the rules Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie Rozwiązuje ponad połowę zadań a na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Częściowo poprawnie mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. W większości poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie. Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. Wyraża i uzasadnia swoje opinie. 17 / 32

18 Uczeń udziela i odmawia pozwolenia. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości. Częściowo poprawnie układa proste zdania z czasownikami: can, have to, is/are allowed to. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości. Układa proste zdania z czasownikami: can, have to, is/are allowed to. Samodzielnie proponuje zasady, które powinny obowiązywać na klasowej wycieczce oraz opowiada o zasadach panujących w jego własnym domu. W większości poprawnie używa czasowników can, have to, is/are allowed to. Samodzielnie proponuje zasady, które powinny obowiązywać na klasowej wycieczce oraz opowiada o zasadach panujących w jego własnym domu. Używa czasowników can, have to, is/are allowed to. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości. Częściowo poprawnie układa proste zdania z czasownikami: could, had to, was/were allowed to. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości. Układa proste zdania z czasownikami: could, had to, was/were allowed to. Relacjonuje zasady, które obowiązywały w jego rodzinie/domu, gdy był dzieckiem. W większości poprawnie używa czasowników could, had to, was/were allowed to. Relacjonuje zasady, które obowiązywały w jego rodzinie/domu, gdy był dzieckiem. Używa czasowników could, had to, was/were allowed to. Uczeń proponuje. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Znajduje w tekście część praw i zasad, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Proponuje nowe prawa, które powinny obowiązywać w jego kraju. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Proponuje nowe prawa, które powinny obowiązywać w jego kraju. Omawia swoje pomysły z kolegą lub koleżanką. Uczeń proponuje, akceptuje i odrzuca propozycje. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część informacji. Popełnia liczne błędy Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje większość informacji. Popełnia sporo błędów językowych. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Zwykle zachowuje poprawność językową. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Zachowuje poprawność językową. 18 / 32

19 Unit 7 time out Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: podróżowanie i turystyka. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W ponad połowie poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża swoje preferencje. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Stosuje ubogie słownictwo. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Stosuje część poznanego słownictwa. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Komentuje podane w podręczniku wypowiedzi. Wypowiedzi ucznia zawierają nieliczne błędy Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Komentuje podane wypowiedzi. Zachowuje poprawność językową. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Wybiera najlepszą ofertę i w prosty sposób uzasadnia swój wybór. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Wybiera najlepszą ofertę i w przemyślany sposób uzasadnia swój wybór. Uczeń opisuje plany na W prosty sposób opowiada o swoich planach na przyszłość. W prosty sposób opowiada o swoich planach na przyszłość. W większości poprawnie zadaje koledze lub koleżance pytania Zadaje koledze lub koleżance pytania dotyczące planów na 19 / 32

20 przyszłość. w użyciu czasu Present Continuous. Częściowo poprawnie używa czasu Present Continuous. dotyczące planów na przyszłość. Odpowiada na podobne pytania. Poprawnie stosuje czas Present Continuous. przyszłość. Odpowiada na podobne pytania. Poprawnie stosuje czas Present Continuous. Uczeń wyjaśnia procedury postępowania. Częściowo poprawnie uzupełnia opis standardowego zachowania i procedur na lotnisku przed wylotem. Uzupełnia opis standardowego zachowania i procedur na lotnisku przed wylotem. Z pamięci, ustnie opisuje standardowe zachowanie i procedury na lotnisku przed wylotem. Stosuje odpowiednie słownictwo. Wypowiedź jest w większości poprawna. Z pamięci, ustnie opisuje standardowe zachowanie i procedury na lotnisku przed wylotem. Stosuje bogate słownictwo. Wypowiedź jest poprawna językowo. Uczeń wyraża przypuszczenie dotyczące zdarzeń z przyszłości. Częściowo poprawnie uzupełnia prosty tekst odpowiednimi formami czasowników will, may, might. Uzupełnia prosty tekst odpowiednimi formami czasowników will, may, might. Wyraża przypuszczenia dotyczące własnego życia, gdy będzie miał 21 lat. Używa czasowników: will, may, might. Wyraża przypuszczenia dotyczące własnego życia, gdy będzie miał 21 lat. Używa czasowników: will, may, might. Porównuje swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Częściowo poprawnie relacjonuje swoje ostatnie wakacje. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Opisuje swojej ostatnie wakacje opisuje miejsca i czynności, ocenia, czy wakacje się udały. Stosuje odpowiednie słownictwo. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Opisuje swojej ostatnie wakacje opisuje miejsca i czynności, ocenia, czy wakacje się udały. Stosuje bogate słownictwo i struktury. Odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje nieliczne informacje lub jego wypowiedzi są niezrozumiałe ze względu na liczne błędy Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje część wymaganych informacji. W większości poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje wszystkie wymagane Poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje wszystkie wymagane Uczeń opisuje miejsca. Uczeń relacjonuje wydarzenia z Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki Pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) Poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) 20 / 32

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo