real life pre-intermediate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "real life pre-intermediate"

Transkrypt

1 real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. 1 / 32

2 KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału Ocena dostateczna wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia Ocena dobra logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi Ocena bardzo dobra wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne. 2 / 32

3 Unit 1 your life Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W ponad połowie poprawnie W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości. Uczeń wyraża swoje opinie. Mówi, kiedy i gdzie się urodził. Mówi, kiedy i gdzie się urodził. Wyraża swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). Porównuje z kolegą lub koleżanką swoje daty i miejsca urodzenia. Wyraża i w większości poprawnie uzasadnia swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). Porównuje z kolegą lub koleżanką swoje daty i miejsca urodzenia. Wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). W połowie poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. Poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa tych czasów we własnej wypowiedzi. Poprawnie używa czasów Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych oraz własnej wypowiedzi. 3 / 32

4 Uczeń przekazuje Uczeń opisuje ludzi. Pisemnie podaje podstawowe dane o sobie (miejsca zamieszkania, zainteresowania). Z pomocą nauczyciela pisze krótki opis samego siebie: podaje podstawowe dane (miejsca zamieszkania, zainteresowania). W większości poprawnie pisze krótki opis samego siebie: podaje, gdzie mieszka, opisuje szkołę i zainteresowania. Poprawnie i samodzielnie pisze krótki opis samego siebie: podaje, gdzie mieszka, opisuje szkołę i zainteresowania. Uczeń opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w czasie wakacji itp. językowe, które mogą zakłócać komunikację. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w czasie wakacji itp., które nie zakłócają komunikacji. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w ciągu wakacji itp. W większości poprawnie stosuje czasy gramatyczne i poznane kolokacje z czasownikami. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w ciągu wakacji itp. Poprawnie stosuje czasy gramatyczne i poznane kolokacje z czasownikami. Uczeń przekazuje i uzyskuje Zna i rozumie wyrazy pytające (wh-words). W połowie poprawnie uzupełnia nimi pytania. Zna i rozumie wyrazy pytające (wh-words). W większości poprawnie uzupełnia nimi pytania. Próbuje odpowiadać na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Uzupełnia pytania wyrazami pytającymi (wh-words) oraz poprawia większość błędów gramatycznych w pytaniach w poznanych czasach. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Uzupełnia pytania wyrazami pytającymi (wh-words) oraz poprawia błędy gramatyczne w pytaniach w poznanych czasach. Odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Rozumie pytania dotyczące materiałów wizualnych, ale ma trudność ze sformułowaniem odpowiedzi na nie. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Odpowiada na pytania dotyczące materiałów wizualnych. Stosuje bogate słownictwo i struktury. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się, przedstawia się itd.) Zna wyrażenia używane do witania i przedstawiania się. Odgrywa rozmowę na lotnisku wita się i przedstawia. W większości poprawnie odgrywa rozmowę z osobą na lotnisku wita gościa, przedstawia się, pyta o przebieg podróży, proponuje posiłek. Odgrywa rozmowę z osobą na lotnisku wita gościa, przedstawia się, pyta o przebieg podróży, proponuje posiłek. 4 / 32

5 Uczeń przekazuje Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość niezbędnych informacji. Praca jest w większości poprawna językowo. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie niezbędne Praca jest poprawna językowo. Uczeń przekazuje i uzyskuje Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz odpowiada na pytania. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. W większości poprawnie odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz rodzaj wybranego kursu. Odpowiada na pytania. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz rodzaj wybranego kursu. Odpowiada na pytania. informacje i wyjaśnienia. W połowie poprawnie uzupełnia pytania w podręczniku. Odpowiada na niektóre spośród tych pytań zrozumienie wypowiedzi mogą utrudniać błędy Uzupełnia pytania w podręczniku oraz dobiera do nich niektóre odpowiedzi. Odpowiada na te pytania wypowiedzi są zrozumiałe, ale zawierają wiele błędów językowych. Uzupełnia pytania w podręczniku. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela w większości poprawnych odpowiedzi na te pytania. Uzupełnia pytania w podręczniku. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela poprawnych odpowiedzi na te pytania. informacje i wyjaśnienia. Uczeń wyraża prośby. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość niezbędnych informacji. Praca jest w większości poprawna językowo. Ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie niezbędne Praca jest poprawna językowo. 5 / 32

6 Unit 2 the great Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W większości poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Zna połowę wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna większość wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna i używa większości wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna i używa większości wprowadzonych czasowników nieregularnych. Poprawnie wymawia końcówkę czasu przeszłego czasowników regularnych (-ed). W połowie poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. Poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie używa tego czasu we własnych wypowiedziach. Poprawnie używa czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych oraz własnych wypowiedziach. 6 / 32

7 Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Wymienia osobę, którą podziwia. Krótko mówi, które spośród znanych osób przedstawionych w podręczniku podziwia a których mu żal. Wypowiada się na temat znanych osób, które przedstawiono w podręczniku. Mówi, które z nich podziwia, których mu żal itd. Wyczerpująco wypowiada się na temat znanych osób, które przedstawiono w podręczniku. Mówi, które z nich podziwia, których mu żal itd. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. W połowie poprawnie układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności. W większości poprawnie układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Opisuje życie Joe Average, członka swojej rodziny lub samego siebie. W większości poprawnie używa czasu Past Simple. Układa wydarzenia w podręczniku w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Opisuje życie Joe Average, członka swojej rodziny lub samego siebie. W polowie poprawnie uzupełnia pytania czasownikami w czasie Past Continuous. W większości poprawnie uzupełnia pytania czasownikami w czasie Past Continuous. Stara się na nie odpowiadać. W większości poprawnie zadaje i odpowiada na pytania w czasie Past Continuous. Samodzielnie zadaje i odpowiada na pytania w czasie Past Continuous. Uczeń opisuje ludzi. Dzieli przymiotniki osobowości na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Dzieli przymiotniki osobowości na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). W bardzo prosty sposób opisuje własną osobowość. Dzieli przymiotniki opisujące osobowość na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). W większości poprawnie opisuje osobowość słynnej osoby, członka swojej rodziny i samego siebie. Dzieli przymiotniki opisujące osobowość na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Opisuje osobowość słynnej osoby, członka swojej rodziny i samego siebie. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. Przekazuje klasie, kto został przez nich wybrany. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. W prosty sposób opisuje ich zasługi na forum klasy. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. Przedstawia klasie swój wybór i uzasadnia go. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii ich kraju. Przedstawia klasie swój wybór i uzasadnia go. Próbuje przekonać innych kolegów i 7 / 32

8 gramatyczne. koleżanki do swojego zdania. Uczeń opisuje ludzi. Krótko odpowiada na połowę pytań z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Krótko opisuje zdjęcie. Odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Popełnia sporo błędów językowych. Wyczerpująco opisuje zdjęcie. Swobodnie i w większości poprawnie odpowiada na pytania z nim związane. Wyczerpująco opisuje zdjęcie. Swobodnie i poprawnie odpowiada na pytania z nim związane. Znajduje w przykładowych tekstach niektóre użyteczne wyrażenia. W połowie poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje niewielką część wymaganych informacji. Znajduje w przykładowych tekstach niektóre użyteczne wyrażenia. W większości poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy. Znajduje w przykładowych tekstach użyteczne wyrażenia. pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. Znajduje w przykładowych tekstach użyteczne wyrażenia. pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. 8 / 32

9 Unit 3 your style Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: dom, zakupy i usługi, życie rodzinne i towarzyskie. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W większości poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Mówi, czy ma swój pokój. Mówi, czy ma swój pokój. Wskazuje słowa, które mogłyby go opisać. Dobiera opisy do zdjęć. Mówi, czy ma swój pokój. W większości poprawnie opisuje pokoje przedstawione na zdjęciach. Dobiera opisy do zdjęć. Mówi, czy ma swój pokój. Opisuje pokoje przedstawione na zdjęciach. Dobiera opisy do zdjęć. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń opisuje miejsca. Na podstawie nagrania w połowie poprawnie uzupełnia opis Cafe Rosso. W niewielkim stopniu opisuje jedno z miejsc przedstawionych w podręczniku. Stosuje część poznanego słownictwa, Na podstawie nagrania w większości poprawnie uzupełnia opis Cafe Rosso. Częściowo poprawnie opisuje inne miejsca przedstawione w podręczniku. Popełnia liczne błędy językowe, ale stara się Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. W większości poprawnie opisuje i porównuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku oraz swoje ulubione miejsce. Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. Opisuje i porównuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku oraz swoje ulubione miejsce. 9 / 32

10 popełnia liczne błędy używać poznanego słownictwa. Uczeń opisuje ludzi. Na podstawie opisu zgaduje, kto jest opisywany. Częściowo poprawnie dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Na podstawie opisu zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Określa, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Opisuje i odgaduje osoby na zdjęciach. Dobiera komentarze do osób. Określa, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. W większości poprawnie zgadza się lub nie z przeczytanymi komentarzami. Opisuje osoby na zdjęciach oraz zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób. Określa, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Zgadza się lub nie z przeczytanymi komentarzami. Uczeń opisuje ludzi i przedmioty. Raczej poprawnie zamienia zdania z too na zdania z enough i odwrotnie. Zamienia zdania z too na zdania z enough i odwrotnie. W większości poprawnie układa zdania z too i enough (w tym z too much i too many) wyraża swoje opinie dotyczące wyglądu i stroju innych osób. Samodzielnie układa zdania z too i enough (w tym z too much i too many) wyraża swoje opinie dotyczące wyglądu i stroju innych osób. Uczeń wyraża prośby. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami częściowo poprawnie zadaje pytania i wyraża prośby. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami częściowo poprawnie wyraża grzeczne pytania i prośby, udziela i uzyskuje Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami uzyskuje i udziela informacji, wyraża prośby. W większości stosuje odpowiednie uprzejme wyrażenia. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami uzyskuje i udziela informacji, wyraża prośby. Stosuje odpowiednie uprzejme wyrażenia. Częściowo poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Częściowo poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy. pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. Uczeń opisuje miejsca. Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. Odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gram. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach Krótko opisuje zdjęcie. Krótko opisuje zdjęcie. Częściowo odpowiada na Dokładnie opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania z nim Dokładnie opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania z nim 10 / 32

11 wizualnych. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. pytania z nim związane. związane. związane. Uczeń przekazuje informacje i wyjaśnienia. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń proponuje. Dobiera część podanych wyrażeń do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Nie zachowuje poprawności językowej. Dobiera część podanych wyrażeń do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia sporo błędów językowych. Dobiera podane wyrażenia do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. Dobiera podane wyrażenia do fragmentów zadania egzaminacyjnego. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. 11 / 32

12 Unit 4 your golas Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: szkoła, praca, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie Rozwiązuje poprawnie ponad połowę zadań na słuchanie i czytanie. słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą częściowo poprawnie odpowiada na pytania. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą częściowo poprawnie odpowiada na pytania, w prosty sposób wyraża swoje opinie. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą w większości poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie i częściowo je uzasadnia. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie i je uzasadnia. Uczeń opisuje marzenia, intencje i plany na przyszłość. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania, które opisują plany na przyszłość. Używa going to, planning to, would like to, want to. Częściowo poprawnie opowiada o swoich planach na przyszłość. Używa going to, planning to, would like to, want to. Opowiada o swoich planach na przyszłość, używając going to, planning to, would like to, want to. Następnie krótko i w większości poprawnie opisuje je w krótkim tekście. Opowiada o swoich planach na przyszłość, używając going to, planning to, would like to, want to. Następnie poprawnie opisuje je w krótkim tekście. 12 / 32

13 Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Do zawodów dobiera odpowiadające im definicje oraz opisujące je przymiotniki. Częściowo poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Porównuje swoje wybory z kolegą lub koleżanką. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy w innym kraju. Popełnia liczne błędy językowe, które jednak nie zakłócają komunikacji. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy w innym kraju. W miarę logicznie i w większości poprawnie uzasadnia swoje opinie. Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy w innym kraju. Logicznie i płynnie uzasadnia swoje opinie. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Uzyskuje i udziela niektórych informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Wskazuje lepszego kandydata. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Wskazuje lepszego kandydata i uzasadnia swój wybór. Wypowiedzi są w większości poprawne. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę do dzieci. Wskazuje lepszego kandydata i uzasadnia swój wybór. Wypowiedzi są w całości poprawne. Uczeń opisuje przedmioty i miejsca. Uczeń wyraża swoje preferencje. Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz w wyczerpujący sposób odpowiada na pytania. Poprawnie i płynnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje Częściowo uzupełnia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie Uzupełnia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z Uzupełnia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) 13 / 32

14 część informacji. Popełnia liczne błędy egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje większość informacji. Stosuje część poznanych wyrażeń. Popełnia sporo błędów językowych. odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Stosuje część poznanych wyrażeń. Zwykle zachowuje poprawność językową. przekazuje wszystkie Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje poprawność językową. Uczeń wyraża plany i nadzieje na przyszłość. Pisze krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje połowę wymaganych informacji. Nie zachowuje poprawności językowej. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje co najmniej połowę wymaganych informacji. Popełnia sporo błędów językowych. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje poprawność językową. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje poprawność językową. 14 / 32

15 Unit 5 stay well Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: zdrowie, żywienie. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie Rozwiązuje poprawnie ponad połowę zadań na słuchanie i czytanie. słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Stara się uzasadnić swoją odpowiedź. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Uzasadnia swoją odpowiedź. Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Wyczerpująco uzasadnia swoją odpowiedź. Uczeń udziela rady. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania, które wyrażają porady. Stosuje czasowniki should/shouldn't oraz must/mustn't. W większości poprawnie uzupełnia zdania, które wyrażają porady. Stosuje czasowniki should/shouldn't oraz must/mustn't. W większości poprawnie wyraża porady, przy użyciu czasowników should/shouldn't oraz must/mustn't. Wyraża porady. Używa czasowników should/shouldn't oraz must/mustn't. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania W większości poprawnie odpowiada na pytania Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich nawyków 15 / 32

16 Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. Popełnia błędy językowe, które mogą zakłócać zrozumienie. dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. Popełnia liczne błędy nawyków żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. żywieniowych oraz narodowych zwyczajów dotyczących jedzenia. Zna i stara się stosować poznane rzeczowniki złożone (np. lunchtime). Uczeń proponuje, akceptuje i odrzuca propozycje. Częściowo poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) podaje połowę wymaganych informacji, popełnia liczne błędy Częściowo poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) podaje przynajmniej połowę wymaganych informacji. Poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Wypowiedź zawiera nieliczne błędy. Odpowiedź otrzymaną w postaci SMS-a zapisuje pełnymi zdaniami. Poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Wypowiedź jest poprawna językowo. Odpowiedź otrzymaną w postaci SMS-a zapisuje pełnymi zdaniami. Uczeń proponuje, akceptuje i odrzuca propozycje. Zna i używa kilku prostych wyrażeń, by zaprosić kolegę/koleżankę do wspólnego spędzenia czasu, proponuje godzinę i miejsce spotkania itd. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania itd.). W większości poprawnie odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania, zgadza się lub proponuje inny termin wyjaśnia powód odmowy itd.). Odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania, zgadza się lub proponuje inny termin wyjaśnia powód odmowy itd.). 16 / 32

17 Unit 6 the rules Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie Rozwiązuje ponad połowę zadań a na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Częściowo poprawnie mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. W większości poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie. Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu zgadza się. Wyraża i uzasadnia swoje opinie. 17 / 32

18 Uczeń udziela i odmawia pozwolenia. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości. Częściowo poprawnie układa proste zdania z czasownikami: can, have to, is/are allowed to. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości. Układa proste zdania z czasownikami: can, have to, is/are allowed to. Samodzielnie proponuje zasady, które powinny obowiązywać na klasowej wycieczce oraz opowiada o zasadach panujących w jego własnym domu. W większości poprawnie używa czasowników can, have to, is/are allowed to. Samodzielnie proponuje zasady, które powinny obowiązywać na klasowej wycieczce oraz opowiada o zasadach panujących w jego własnym domu. Używa czasowników can, have to, is/are allowed to. Uczeń przedstawia fakty z przeszłości. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości. Częściowo poprawnie układa proste zdania z czasownikami: could, had to, was/were allowed to. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości. Układa proste zdania z czasownikami: could, had to, was/were allowed to. Relacjonuje zasady, które obowiązywały w jego rodzinie/domu, gdy był dzieckiem. W większości poprawnie używa czasowników could, had to, was/were allowed to. Relacjonuje zasady, które obowiązywały w jego rodzinie/domu, gdy był dzieckiem. Używa czasowników could, had to, was/were allowed to. Uczeń proponuje. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie. Znajduje w tekście część praw i zasad, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Proponuje nowe prawa, które powinny obowiązywać w jego kraju. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same jak w kraju ucznia lub odmienne. Proponuje nowe prawa, które powinny obowiązywać w jego kraju. Omawia swoje pomysły z kolegą lub koleżanką. Uczeń proponuje, akceptuje i odrzuca propozycje. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część informacji. Popełnia liczne błędy Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje większość informacji. Popełnia sporo błędów językowych. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Zwykle zachowuje poprawność językową. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Zachowuje poprawność językową. 18 / 32

19 Unit 7 time out Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: podróżowanie i turystyka. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje połowę podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje ponad połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W połowie poprawnie W ponad połowie poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża swoje preferencje. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Stosuje ubogie słownictwo. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Stosuje część poznanego słownictwa. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Komentuje podane w podręczniku wypowiedzi. Wypowiedzi ucznia zawierają nieliczne błędy Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Komentuje podane wypowiedzi. Zachowuje poprawność językową. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Wybiera najlepszą ofertę i w prosty sposób uzasadnia swój wybór. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Wybiera najlepszą ofertę i w przemyślany sposób uzasadnia swój wybór. Uczeń opisuje plany na W prosty sposób opowiada o swoich planach na przyszłość. W prosty sposób opowiada o swoich planach na przyszłość. W większości poprawnie zadaje koledze lub koleżance pytania Zadaje koledze lub koleżance pytania dotyczące planów na 19 / 32

20 przyszłość. w użyciu czasu Present Continuous. Częściowo poprawnie używa czasu Present Continuous. dotyczące planów na przyszłość. Odpowiada na podobne pytania. Poprawnie stosuje czas Present Continuous. przyszłość. Odpowiada na podobne pytania. Poprawnie stosuje czas Present Continuous. Uczeń wyjaśnia procedury postępowania. Częściowo poprawnie uzupełnia opis standardowego zachowania i procedur na lotnisku przed wylotem. Uzupełnia opis standardowego zachowania i procedur na lotnisku przed wylotem. Z pamięci, ustnie opisuje standardowe zachowanie i procedury na lotnisku przed wylotem. Stosuje odpowiednie słownictwo. Wypowiedź jest w większości poprawna. Z pamięci, ustnie opisuje standardowe zachowanie i procedury na lotnisku przed wylotem. Stosuje bogate słownictwo. Wypowiedź jest poprawna językowo. Uczeń wyraża przypuszczenie dotyczące zdarzeń z przyszłości. Częściowo poprawnie uzupełnia prosty tekst odpowiednimi formami czasowników will, may, might. Uzupełnia prosty tekst odpowiednimi formami czasowników will, may, might. Wyraża przypuszczenia dotyczące własnego życia, gdy będzie miał 21 lat. Używa czasowników: will, may, might. Wyraża przypuszczenia dotyczące własnego życia, gdy będzie miał 21 lat. Używa czasowników: will, may, might. Porównuje swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Częściowo poprawnie relacjonuje swoje ostatnie wakacje. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Opisuje swojej ostatnie wakacje opisuje miejsca i czynności, ocenia, czy wakacje się udały. Stosuje odpowiednie słownictwo. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Opisuje swojej ostatnie wakacje opisuje miejsca i czynności, ocenia, czy wakacje się udały. Stosuje bogate słownictwo i struktury. Odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje nieliczne informacje lub jego wypowiedzi są niezrozumiałe ze względu na liczne błędy Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje część wymaganych informacji. W większości poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje wszystkie wymagane Poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje wszystkie wymagane Uczeń opisuje miejsca. Uczeń relacjonuje wydarzenia z Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki Pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) Poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) 20 / 32

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 Upbeat 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Podręcznik : New Voices 2 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa I (grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa): Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Upper Intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VI B w roku szkolnym 2015/ 2016 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 4. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEFR B1 Kryteria ogólne

New Exam Challenges 4. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEFR B1 Kryteria ogólne Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia kryteriów na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo