real life elementary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "real life elementary"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 1 / 18

2 KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe. Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne. 2 / 18

3 starter 1 & 2 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, szkoła. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. Prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie. Mówi, jak się nazywa. Pyta o imię, mówi, jak się nazywa. Prosi o przeliterowanie imienia i nazwiska. W większości prowadzi krótkie rozmowy: pyta o imię, mówi jak się nazywa lub jak się nazywają inne osoby, literuje swoje imię i nazwisko. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o imię, mówi jak się nazywa lub jak się nazywają inne osoby. Literuje swoje imię i nazwisko. Zadaje pytanie: What's your address? Zadaje pytanie: What's your address? i stara się na nie odpowiadać, ale popełnia liczne błędy. Zadaje pytanie: What's your address? W większości poprawnie podaje różne adresy . Zadaje pytanie: What's your address? Poprawnie podaje różne adresy . W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika to be w liczbie pojedynczej i mnogiej. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika to be w liczbie pojedynczej i mnogiej. Poprawnie używa form czasownika to be w zadaniach gramatycznych. Całkowicie poprawnie używa form czasownika to be w Uczeń opisuje przedmioty. Nazywa niektóre przedmioty na obrazku. Nazywa większość przedmiotów na obrazku. Stosuje a/an z ich nazwami. Nazywa przedmioty na obrazku. Stosuje a/an z ich nazwami. W większości Nazywa przedmioty na obrazku. Stosuje a/an z ich nazwami. Opisuje ich położenie na obrazku. 3 / 18

4 poprawnie opisuje ich położenie na obrazku. Unit 1 it's my life Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Nazywa większość przedmiotów na obrazku. Nazywa przedmioty na obrazku. Wymienia niektóre przedmioty, które są wymienione w tekście. Nazywa przedmioty na obrazku oraz wymienione w tekście. Nazywa przedmioty na obrazku oraz wymienione w tekście. Poprawnie je wymawia. Zna znaczenie i formy czasownika have got. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna znaczenie i formy czasownika have got. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna znaczenie i formy czasownika have got. Poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna znaczenie i formy czasownika have got. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Uczeń opisuje miejsca. Wymienia przedmioty, które ma w swoim pokoju. Pisze proste zdania, by podać, jakie przedmioty ma w swoim Pisze proste zdania, by podać, jakie przedmioty ma w swoim Pisze proste zdania, by podać, jakie przedmioty ma w swoim 4 / 18

5 pokoju. pokoju. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, prowadzi proste rozmowy dotyczące swojego pokoju. pokoju. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, prowadzi proste rozmowy dotyczące swojego pokoju. Przekazuje uzyskane Uczeń opisuje ludzi. Dzieli nazwy członków rodziny na trzy grupy (male, female, both). Dzieli nazwy członków rodziny na trzy grupy (male, female, both). Krótko odpowiada na pytania dotyczące swojej rodziny. Dzieli nazwy członków rodziny na trzy grupy (male, female, both). Odpowiada na pytania dotyczące swojej rodziny. Opisuje rodzinę przedstawioną w podręczniku. Dzieli nazwy członków rodziny na trzy grupy (male, female, both). Odpowiada na pytania dotyczące swojej rodziny. Opisuje rodziny (rodzinę przedstawioną w podręczniku oraz własną). Zna zasady użycia i znaczenie form dopełniacza saksońskiego z rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Zna zasady użycia i znaczenie form dopełniacza saksońskiego z rzeczownikami. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach językowych. Zna zasady użycia i znaczenie form dopełniacza saksońskiego z rzeczownikami. Poprawnie używa ich w zadaniach językowych. Zna zasady użycia i znaczenie form dopełniacza saksońskiego z rzeczownikami. Poprawnie używa ich w zadaniach językowych, w tym uzupełnia brakujące apostrofy w podanym tekście. Uczeń opisuje ludzi. Nazywa osoby w swojej rodzinie. Nazywa osoby w swojej rodzinie oraz podaje stopień pokrewieństwa. Na podstawie drzewa genealogicznego krótko opisuje swoją rodzinę. Na podstawie drzewa genealogicznego opisuje swoją rodzinę. Uczeń opisuje przedmioty. Układa kilka prostych zdań twierdzących z there is / are. Układa kilka zdań (twierdzących i przeczących) z there is / are. Układa zdania z there is/are, by opisać zawartość swojej torby. Układa zdania z there is/are, by opisać zawartość torby kolegi lub koleżanki. Prowadzi proste rozmowy na temat przedmiotów, które się w nich znajdują. Zna niektóre formy zaimków dzierżawczych. Zna formy zaimków dzierżawczych. Częściowo poprawnie stosuje je w Zna formy zaimków dzierżawczych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna formy zaimków dzierżawczych. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych, w tym parafrazuje zdania z przymiotnikami dzierżawczymi. Wymienia część przedmiotów Wymienia większość Wymienia przedmioty na Wymienia przedmioty na biurkach 5 / 18

6 Uczeń opisuje przedmioty. na biurkach osób przedstawionych w podręczniku. przedmiotów na biurkach osób przedstawionych w podręczniku. biurkach osób przedstawionych w podręczniku. Krótko opisuje swoje biurko. osób przedstawionych w podręczniku. Opisuje swoje biurko. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. Odgrywa rozmowę z nowo poznaną osobą: pyta o jej imię, podaje swoje imię. Odgrywa rozmowę z nowo poznaną osobą: pyta o jej imię i pochodzenie, podaje te dane. Odgrywa rozmowę z nowo poznaną osobą: pyta o imię, ulubione rzeczy itd. Stosuje część poznanych wyrażeń. Odgrywa rozmowę z nowo poznaną osobą: pyta o imię, ulubione rzeczy itd. Stosuje odpowiednie wyrażenia. Uczeń przekazuje informacje i wyjaśnienia. Częściowo poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje niewielką część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Częściowo poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy. pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje matura2know Uczeń przekazuje Częściowo poprawnie układa pytania z rozsypanych wyrazów oraz dobiera do nich odpowiedzi. Odpowiada na niektóre spośród tych pytań zrozumienie wypowiedzi mogą utrudniać błędy językowe. W większości poprawnie układa pytania z rozsypanych wyrazów oraz dobiera do nich odpowiedzi. Odpowiada na te pytania wypowiedzi są zrozumiałe, ale zawierają wiele błędów językowych. Układa pytania z rozsypanych wyrazów. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela w większości poprawnych odpowiedzi na te pytania. Układa pytania z rozsypanych wyrazów. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela poprawnych odpowiedzi na te pytania. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1 (Test Master CD-ROM). Unit 2 your day Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie. 6 / 18

7 Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. Uczeń opisuje miejsca. Numeruje szkolne przedmioty w kolejności, w której występują w nagraniu. Numeruje szkolne przedmioty w kolejności, w której występują w nagraniu. Mówi, które z nich są również przedmiotami w jego szkole. Numeruje szkolne przedmioty w kolejności, w której występują w nagraniu. Mówi, które z nich są uczone w jego szkole oraz które z nich są jego ulubionymi. Krótko porównuje własną szkołę ze szkołą z tekstu. Numeruje szkolne przedmioty w kolejności, w której występują w nagraniu. Mówi, które z nich są uczone w jego szkole oraz które z nich są jego ulubionymi. Wyczerpująco porównuje własną szkołę ze szkołą z tekstu. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je. Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (zdania twierdzące). Popełnia liczne błędy językowe w ich zastosowaniu w zadaniach gramatycznych. Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (zdania twierdzące). Częściowo poprawnie stosuje je w Uzupełnia zdania przysłówkami częstotliwości. Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (zdania twierdzące). Poprawnie stosuje je w Uzupełnia zdania przysłówkami częstotliwości oraz rozmawia z kolegą lub koleżanką o swoim dniu. Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (zdania twierdzące). Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Uzupełnia zdania przysłówkami częstotliwości oraz rozmawia z kolegą lub koleżanką o swoim dniu. Przekazuje klasie uzyskane Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je. Dobiera niektóre czynności do obrazków. Krótko wypowiada się na temat czynności z lekcji. W większości poprawnie rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat czynności z lekcji. Porównuje czynności typowego dnia. Swobodnie i poprawnie rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat czynności z lekcji. Porównuje czynności typowego dnia. 7 / 18

8 Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (zdania twierdzące i przeczące). Popełnia liczne błędy językowe w ich zastosowaniu w Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (zdania twierdzące i przeczące). Częściowo poprawnie stosuje je w W większości poprawnie stosuje formy czasu Present Simple (zdania twierdzące i przeczące) w zadaniach gramatycznych. Prowadzi krótkie rozmowy na temat czynności dnia codziennego. Poprawnie stosuje formy czasu Present Simple (zdania twierdzące i przeczące) w zadaniach gramatycznych. Prowadzi krótkie rozmowy na temat czynności dnia codziennego. Zna niektóre formy zaimków w dopełnieniu. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. W większości poprawnie stosuje zaimki w dopełnieniu w zadaniach językowych. W większości poprawnie stosuje zaimki w dopełnieniu w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Poprawnie stosuje zaimki w dopełnieniu w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach. Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (pytania). Popełnia liczne błędy językowe w ich zastosowaniu w Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (pytania). Popełnia liczne błędy językowe w ich zastosowaniu w Zadaje pytania na podstawie wskazówek w podręczniku. Odpowiada na nie yes/no. Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (pytania). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące czynności czasu wolnego. Zna formy i zasady użycia czasu Present Simple (pytania). Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące czynności czasu wolnego. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego. Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. Popełnia liczne błędy gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. Częściowo uzupełnia dialog podanymi wyrażeniami. Uzupełnia dialog podanymi wyrażeniami. Odgrywa go z kolegą lub koleżanką w większości stosuje poprawną wymowę i intonację. Uzupełnia dialog podanymi wyrażeniami. W większości poprawnie odgrywa podobne scenki z kolegą lub koleżanką. Uzupełnia dialog podanymi wyrażeniami. Swobodnie i poprawnie odgrywa podobne scenki z kolegą lub koleżanką. matura2know Częściowo poprawnie Uzupełnia pytania w Uzupełnia pytania w Uzupełnia pytania w podręczniku. 8 / 18

9 uzupełnia pytania w podręczniku. Odpowiada na niektóre spośród tych pytań zrozumienie wypowiedzi mogą utrudniać błędy językowe. podręczniku oraz dobiera do nich niektóre odpowiedzi. Odpowiada na te pytania wypowiedzi są zrozumiałe, ale zawierają wiele błędów językowych. podręczniku. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela w większości poprawnych odpowiedzi na te pytania. Dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Samodzielnie udziela poprawnych odpowiedzi na te pytania. Uczeń opisuje ludzi, miejsca i czynności. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje tylko niewielką część wymaganych informacji, popełnia liczne błędy językowe. Pisze wiadomość zgodną z zadaniem egzaminacyjnym (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji, ale nie zawsze zachowuje Pisze wiadomość zgodną z zadaniem egzaminacyjnym (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie informacje, zwykle zachowuje Pisze wiadomość zgodną z zadaniem egzaminacyjnym (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie informacje, zachowuje Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 2 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawności językowych po rozdziale 1 i 2 (Test Master CD-ROM). Unit 3 urban life Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: dom, zakupy i usługi. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe W niewielkim stopniu Częściowo poprawnie 9 / 18

10 wypowiedzi ustne i pisemne. poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń przekazuje Mówi, jakie sklepy znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Mówi, jakie sklepy znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Krótko odpowiada na pytania dotyczące sklepów i zakupów. Nie zachowuje poprawności językowej. Mówi, jakie sklepy znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Wyczerpująco i w większości odpowiada na pytania dotyczące sklepów i zakupów. Krótko uzasadnia swoje wypowiedzi. Mówi, jakie sklepy znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Wyczerpująco i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące sklepów i zakupów. Wyjaśnia i uzasadnia swoje wypowiedzi. Dzieli większość typowych rzeczowników na policzalne i niepoliczalne. Dzieli większość typowych rzeczowników na policzalne i niepoliczalne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne, stosując some/any. Odpowiada na pytania do obrazka. Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne, stosując rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz słowa some/any. W większości poprawnie prowadzi rozmowę, w której opisuje obrazek. Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne, stosując rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz słowa some/any. Poprawnie prowadzi rozmowę, w której opisuje obrazek. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego. Dobiera krótkie opisy do zdjęć. Mówi, gdzie wykonuje różne czynności dnia codziennego. Krótko opisuje mieszkania przedstawione na zdjęciach w podręczniku. Stosuje odpowiednie słownictwo. Pyta kolegę lub koleżankę, gdzie wykonuje różne czynności dnia codziennego oraz odpowiada na pytania tego typu. Nie zachowuje poprawności językowej. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o miejsce wykonywania różnych czynności dnia codziennego oraz odpowiada na pytania tego typu. opisuje mieszkania (na zdjęciach w podręczniku oraz własne). Stosuje odpowiednie słownictwo. W większości zachowuje poprawność językową. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o miejsce wykonywania różnych czynności dnia codziennego. opisuje mieszkania (na zdjęciach w podręczniku oraz własne). Stosuje odpowiednie słownictwo. Zachowuje Uczeń opisuje miejsca. Częściowo poprawnie stosuje wyrażenia much/many/a lot of w W większości poprawnie stosuje wyrażenia much/many/a lot of w zadaniach gramatycznych. Opisuje swój pokój. Popełnia liczne błędy Stosuje wyrażenia much/many/a lot of w opisuje swój pokój. Popełnia Stosuje wyrażenia much/many/a lot of w opisuje swój pokój. 10 / 18

11 językowe, ale wypowiedź jest zrozumiała. nieliczne błędy językowe. Uczeń opisuje miejsca. Wymienia kilka miejsc, które znajdują się w jego miejscowości. Mówi, jakie miejsca znajdują się w jego miejscowości. Mówi, jakie miejsca znajdują się w jego miejscowości. Krótko je opisuje, stosując wprowadzone przymiotniki. Popełnia nieliczne błędy. Mówi, jakie miejsca znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Krótko je opisuje, stosując wprowadzone przymiotniki. Uczeń opisuje miejsca. Układa kilka prostych zdań, by opisać swoją miejscowość. Popełnia liczne błędy językowe. Pisze bardzo krótki opis swoją miejscowość. Stosuje odpowiednie słownictwo, ale popełnia liczne błędy gramatyczne. Samodzielnie pisze opis swojej miejscowości. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zwykle zachowuje poprawność językową. Samodzielnie pisze opis swojej miejscowości. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje Odgrywa rozmowę prosi o wskazanie drogi i krótko ją opisuje. Stosuje kilka poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Odgrywa rozmowę prosi o wskazanie drogi i krótko ją opisuje. Stosuje część poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Odgrywa rozmowę prosi o wskazanie drogi i w większości poprawnie ją opisuje. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Odgrywa rozmowę prosi o wskazanie drogi i poprawnie ją opisuje. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Uczeń proponuje. Uczeń opisuje miejsca. Częściowo poprawnie pisze wiadomość przekazuje niewielką część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Częściowo poprawnie pisze wiadomość przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia liczne błędy. pisze wiadomość przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje pisze wiadomość przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje matura2know Uczeń proponuje. Uczeń opisuje miejsca. Pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje tylko niewielką część wymaganych informacji, popełnia liczne błędy językowe. Pisze wiadomość zgodną z zadaniem egzaminacyjnym (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji, ale nie zawsze zachowuje Pisze wiadomość zgodną z zadaniem egzaminacyjnym (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie informacje, zwykle zachowuje Pisze wiadomość zgodną z zadaniem egzaminacyjnym (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie informacje, zachowuje 11 / 18

12 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 3 (Test Master CD-ROM). Unit 4 keep fit Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, sport, zdrowie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Częściowo uzupełnia tabelkę z kolokacjami. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Uzupełnia tabelkę z kolokacjami. Krótko mówi, jakie sporty uprawia i jak często to robi. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Uzupełnia tabelkę z kolokacjami. Opowiada, jakie sporty uprawia i jak często to robi. Uczeń opisuje ludzi. Zna formy i znaczenie czasownika can. Popełnia liczne błędy językowe, gdy stosuje go w zadaniach gramatycznych. Zna formy i znaczenie czasownika can. Częściowo poprawnie stosuje go w Zna formy i znaczenie czasownika can. Poprawnie stosuje go w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie rozmawia z kolegą lub koleżanką o swoich umiejętnościach. Zna formy i znaczenie czasownika can. Swobodnie i poprawnie stosuje go w zadaniach gramatycznych. Rozmawia z kolegą lub koleżanką o swoich umiejętnościach. 12 / 18

13 Uczeń opisuje czynności. Uczeń udziela rad. Opisuje sposoby mówienia przedstawione w nagraniu. Opisuje sposoby mówienia przedstawione w nagraniu. Opisuje proste problemy zdrowotne (na podstawie informacji w podręczniku). Opisuje sposoby mówienia przedstawione w nagraniu. Opisuje proste problemy zdrowotne i daje odpowiednie rady (na podstawie informacji w podręczniku). Opisuje sposoby mówienia przedstawione w nagraniu. Opisuje proste problemy zdrowotne i daje odpowiednie rady (na podstawie informacji w podręczniku oraz własnych pomysłów). Uczeń znajduje w tekście określone Uczeń opisuje czynności. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Znajduje w tekście nazwy przedmiotów niezbędnych do ich wykonywania. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Znajduje w tekście nazwy przedmiotów niezbędnych do ich wykonywania. Częściowo poprawnie opisuje sporty, używając wprowadzonych przymiotników. Nazywa sporty przedstawione na zdjęciach. Znajduje w tekście nazwy przedmiotów niezbędnych do ich wykonywania. Poprawnie opisuje sporty, stosując wprowadzone przymiotniki. Uczeń znajduje w tekście określone informacje i wyjaśnienia. Układa pyta w kolejności, w której słyszy je w nagraniu. Poprawia część błędnych informacji podanych w podręczniku. Układa pyta w kolejności, w której słyszy je w nagraniu. Poprawia błędne informacje podane w podręczniku. Zadaje koledze lub koleżance kilka pytań. Stara się na nie odpowiadać. W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące sportu: zadaje pytania i odpowiada na nie. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące sportu: zadaje pytania i odpowiada na nie. Uczeń opisuje ludzi. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego. Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. Popełnia liczne błędy gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. Uczeń proponuje. Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego. Częściowo układa dialog w odpowiedniej kolejności. W większości układa dialog w odpowiedniej kolejności. Odgrywa go z kolegą lub koleżanką w większości stosuje poprawną wymowę i intonację. Układa dialog w odpowiedniej kolejności. W większości poprawnie odgrywa podobne scenki z kolegą lub koleżanką. Układa dialog w odpowiedniej kolejności. Swobodnie i poprawnie odgrywa podobne scenki z kolegą lub koleżanką. 13 / 18

14 matura2know Uczeń opisuje ludzi i miejsca. Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego. Częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do pytań z rozmowy wstępnej. Odpowiada na niektóre spośród tych pytań zrozumienie wypowiedzi mogą utrudniać liczne błędy językowe. Do pytań z rozmowy wstępnej częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi oraz ich rozwinięcia. Odpowiada na te pytania wypowiedzi są zrozumiałe, ale zawierają wiele błędów językowych. Do pytań z rozmowy wstępnej dobiera odpowiedzi oraz ich rozwinięcia. Samodzielnie udziela w większości poprawnych odpowiedzi na te pytania. Do pytań z rozmowy wstępnej dobiera odpowiedzi oraz ich rozwinięcia. Samodzielnie udziela poprawnych odpowiedzi na te pytania. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawności językowych po rozdziale 3 i 4 (Test Master CD-ROM). Unit 5 eat well Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: żywienie, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Nazywa produkty spożywcze Nazywa produkty spożywcze Szczegółowo odpowiada na Szczegółowo odpowiada na 14 / 18

15 Uczeń wyraża swoje preferencje. Uczeń przekazuje fakty z teraźniejszości. na zdjęciu. Podaje przykłady różnych typów żywności. na zdjęciu. Podaje przykłady różnych typów żywności. Krótko odpowiada na pytania dotyczące swoich ulubionych potraw i produktów. pytania dotyczące swoich ulubionych potraw i produktów. Krótko opisuje żywność: mówi, co jest (nie)zdrowe, co lubi itd. pytania dotyczące swoich ulubionych potraw i produktów oraz wyczerpująco opisuje żywność: mówi, co jest (nie)zdrowe, co lubi itd. Uczeń wyraża swoje preferencje. Zna znaczenie i zasady użycia form z czasownikiem like. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Mówi, co lubi. Zna znaczenie i zasady użycia form z czasownikami like, love, hate. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Mówi, co lubi oraz czego nie lubi. Zna znaczenie i zasady użycia form z czasownikami like, love, hate. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Prowadzi proste rozmowy: pyta kolegę lub koleżankę, czy lubi różne czynności, krótko odpowiada na pytania tego typu. Zna znaczenie i zasady użycia form z czasownikami like, love, hate. Poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Prowadzi proste rozmowy: pyta kolegę lub koleżankę, czy lubi różne czynności, krótko odpowiada na pytania tego typu. Zna podstawowe zasady użycie przedimka określonego i nieokreślonego. Zna podstawowe zasady użycie przedimka określonego i nieokreślonego. Częściowo poprawnie stosuje je w Zna podstawowe zasady użycie przedimka określonego i nieokreślonego. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Zna podstawowe zasady użycie przedimka określonego i nieokreślonego. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Uczeń opisuje przedmioty i czynności. Dobiera fragmenty przepisu do obrazków. Dobiera fragmenty przepisu do obrazków oraz uzupełnia listę składników. Nazywa prostą sałatkę typową dla kuchni jego kraju. Uzupełnia przepis podany w podręczniku. Częściowo poprawnie podaje przepis na sałatkę typową dla kuchni jego kraju. Uzupełnia przepis podany w podręczniku. Poprawnie podaje przepis na sałatkę typową dla kuchni jego kraju. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Uczeń przekazuje Rozwiązuje quiz dotyczący żywności i odczytuje jego wynik. Rozwiązuje quiz dotyczący żywności i odczytuje jego wynik. Rozmawia z kolegą lub koleżanką: mówi, które odpowiedzi wydają mu się poprawne. Rozwiązuje quiz dotyczący żywności i odczytuje jego wynik. Rozmawia z kolegą lub koleżanką: mówi, które odpowiedzi wydają mu się poprawne, zgadza się lub nie z rozmówcą. Rozwiązuje quiz dotyczący żywności i odczytuje jego wynik. Rozmawia z kolegą lub koleżanką: mówi, które odpowiedzi wydają mu się poprawne, zgadza się lub nie z rozmówcą. Mówi, jaki wynik osiągnął. 15 / 18

16 Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Uczeń pyta o opinie, preferencje i życzenia innych. Mówi, czy zgadza się z podanymi w podręczniku opiniami. Mówi, czy zgadza się z podanymi w podręczniku opiniami. Krótko uzasadnia swoje odpowiedzi. Mówi, czy zgadza się z podanymi w podręczniku opiniami, uzasadnia swoje odpowiedzi. Zadaje innych uczniom pytania dotyczące żywności, odpowiada na pytania tego typu. Mówi, czy zgadza się z podanymi w podręczniku opiniami, uzasadnia swoje odpowiedzi. Zadaje innych uczniom pytania dotyczące żywności, odpowiada na pytania tego typu. Przekazuje klasie informacje, które uzyskał. Uczeń proponuje, wyraża prośby, przekazuje Odgrywa rozmowę w kawiarni zamawia potrawy i napoje, pyta o cenę i płaci. Stosuje kilka poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Odgrywa rozmowę w kawiarni zamawia potrawy i napoje, pyta o cenę i płaci. Stosuje część poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Odgrywa rozmowę w kawiarni zamawia potrawy i napoje, pyta o cenę i płaci. Stosuje większość poznanych wyrażeń. W większości zachowuje Odgrywa rozmowę w kawiarni zamawia potrawy i napoje, pyta o cenę i płaci. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje Uczeń opisuje ludzi i miejsca. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) podaje nieliczne wymagane informacje lub są one niezrozumiałe. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) podaje część wymaganych informacji. Poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Wypowiedź zawiera nieliczne błędy. Poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Wypowiedź jest poprawna językowo. matura2know Uczeń prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego. Ocenia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część informacji. Popełnia liczne błędy językowe. Ocenia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje większość informacji. Stosuje część poznanych wyrażeń. Popełnia sporo błędów językowych. Ocenia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Stosuje część poznanych wyrażeń. Zwykle zachowuje poprawność językową. Ocenia przykładową wypowiedź zdającego. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wszystkie Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje Uczeń opisuje miejsca i czynności. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) podaje nieliczne Częściowo poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) podaje część Poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość Poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane 16 / 18

17 wymagane informacje lub są one niezrozumiałe. wymaganych informacji. wymaganych informacji. Wypowiedź zawiera nieliczne błędy. Wypowiedź jest poprawna językowo. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 5 (Test Master CD-ROM). Unit 6 my time Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, nauka i technika. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Zna formy czasu Present Continuous. Częściowo poprawnie stosuje je w Zna formy czasu Present Continuous. W większości poprawnie stosuje je w Zna formy czasu Present Continuous. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Zna formy czasu Present Continuous. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Uczeń wyraża swoje preferencje. Mówi, czy woli telefonować czy wysyłać wiadomości. Krótko wypowiada się na temat telefonów komórkowych. Odgaduje czynności w Krótko wypowiada się na temat telefonów komórkowych. Odgaduje czynności w Krótko wypowiada się na temat telefonów komórkowych. Odgaduje czynności w zabawie- 17 / 18

18 zabawie-zgadywance. zabawie-zgadywance. Częściowo poprawnie opisuje obrazki w podręczniku. zgadywance. Swobodnie i poprawnie opisuje obrazki w podręczniku. Uczeń proponuje, akceptuje lub odrzuca propozycje. Odpowiada na pytanie do zdjęcia. Odpowiada na pytanie do zdjęcia, uzupełnia tekst dialogu. Wyraża kilka prostych propozycji, używając niektórych spośród wprowadzonych wyrażeń. Odpowiada na pytanie do zdjęcia, uzupełnia tekst dialogu. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, proponuje, akceptuje lub odrzuca propozycje. Stosuje część wprowadzonych wyrażeń. Odpowiada na pytanie do zdjęcia, uzupełnia tekst dialogu. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, proponuje, akceptuje lub odrzuca propozycje. Stosuje większość wprowadzonych wyrażeń. Uczeń opisuje ludzi. Nazywa ubrania widoczne na zdjęciu. Nazywa ubrania widoczne na zdjęciu. Krótko wypowiada się na temat stylu ubierania się osób przedstawionych w podręczniku. Nazywa ubrania widoczne na zdjęciu. Wyczerpująco wypowiada się na temat stylu ubierania się osób w podręczniku. Mówi, kto jest dla niego ikoną stylu. Krótko uzasadnia swój wybór. Nazywa ubrania widoczne na zdjęciu. Wyczerpująco wypowiada się na temat stylu ubierania się osób w podręczniku. Mówi, kto jest dla niego ikoną stylu. Wyczerpująco uzasadnia swój wybór. Uczeń opisuje ludzi. Opisuje ubrania, które właśnie ma na sobie. Opisuje ubrania, które właśnie ma na sobie oraz ubrania, które zwykle zakłada. Częściowo poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous. Opisuje ubrania, które właśnie ma na sobie oraz ubrania, które zwykle zakłada. Samodzielnie opisuje podstać w podręcznika. Zwykle poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous. Opisuje ubrania, które właśnie ma na sobie oraz ubrania, które zwykle zakłada. Samodzielnie opisuje podstać w podręcznika. Poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous. Uczeń wyraża swoje preferencje. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Mówi, jaka jest jego ulubiona strona internetowa. Mówi, jaka jest jego ulubiona strona internetowa. Zadaje koledze lub koleżance pytania z kwestionariusza i częściowo poprawnie odpowiada na nie. Mówi, jaka jest jego ulubiona strona internetowa. Zadaje koledze lub koleżance pytania z kwestionariusza i poprawnie odpowiada na nie. Mówi, z którymi poradami z tekstu się zgadza. Mówi, jaka jest jego ulubiona strona internetowa. Zadaje koledze lub koleżance pytania z kwestionariusza i poprawnie odpowiada na nie. Mówi, z którymi poradami z tekstu się zgadza. Samodzielniej podaje inne wskazówki. 18 / 18

19 Uczeń opowiada o wydarzeniach życia codziennego. Krótko i częściowo poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Krótko i w większości poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, opisuje ilustracje, by znaleźć różnice między nimi. pytania do zdjęcia. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, opisuje ilustracje, by znaleźć różnice między nimi. Krótko odpowiada na pytania dotyczące komputerów i internetu. pytania do zdjęcia. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, opisuje ilustracje, by znaleźć różnice między nimi. pytania dotyczące komputerów i internetu. Uczeń wyraża swoje preferencje. Uczeń przekazuje informacje i wyjaśnienia. Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Używa ubogiego słownictwa. Popełnia liczne błędy gramatyczne. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Używa odpowiedniego słownictwa. Popełnia sporo błędów gramatycznych w wypowiedzi. pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz w większości poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. pytania z rozmowy wstępnej. Używa bogatego słownictwa oraz poprawnie stosuje odpowiednie struktury gramatyczne. matura2know Odpowiada na pytania do zdjęcia. Odpowiada na pytania do zdjęcia. Częściowo poprawnie uzupełnia opis zdjęcia odpowiednimi formami czasowników. Odpowiada na pytania do zdjęcia. W większości poprawnie uzupełnia opis zdjęcia odpowiednimi formami czasowników. Odpowiada na pytania do zdjęcia. Uzupełnia opis zdjęcia odpowiednimi formami czasowników. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 6 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawności językowych po rozdziale 5 i 6 (Test Master CD-ROM). Unit 7 festival fever Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: kultura, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. 19 / 18

20 Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń wyraża swoje preferencje. Uczeń przekazuje Mówi, jaki gatunek muzyczny lubi. Krótko odpowiada na pytania dotyczące muzyki i festiwali muzycznych. pytania dotyczące muzyki i festiwali muzycznych. Popełnia nieliczne błędy językowe. pytania dotyczące muzyki i festiwali muzycznych. Uczeń wyraża swoje preferencje. Zna formy czasownika be w czasie przeszłym. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna formy czasownika be w czasie przeszłym. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna formy czasownika be w czasie przeszłym. Poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Krótko odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań z przeszłości. Zna formy czasownika be w czasie przeszłym. Swobodnie i poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań z przeszłości. Uczeń opisuje ludzi, przedmioty i czynności. Znajduje i nazywa przedmioty widoczne na zdjęciach. Bardzo krótko opisuje obchody nowego roku w swoim kraju. Krótko i zwykle poprawnie opisuje obchody nowego roku w swoim kraju. Wyczerpująco i poprawnie opisuje obchody nowego roku w swoim kraju. Zna formy twierdzące czasu Past Simple. W niewielkim stopniu stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna formy twierdzące czasu Past Simple. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna formy twierdzące czasu Past Simple. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna formy twierdzące czasu Past Simple. Poprawnie stosuje je w Uczeń znajduje w tekście określone Uczeń przekazuje w języku obcym informacje z Częściowo poprawnie układa zdania, by przekazać informacje z wysłuchanego tekstu. W większości poprawnie układa zdania, by przekazać informacje z wysłuchanego tekstu. Poprawnie układa zdania, by przekazać informacje z wysłuchanego tekstu. Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące Poprawnie układa zdania, by przekazać informacje z wysłuchanego tekstu. Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące 20 / 18

21 wysłuchanego tekstu. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości wydarzeń ostatniego weekendu. wydarzeń ostatniego weekendu. Swobodnie nazywa czynności i krótko je komentuje. Uczeń wyraża swoje preferencje. Używa pojedynczych przymiotników, by opisać święta. Krótko ocenia święta. Mówi, w którym chciałby wziąć udział. Krótko opisuje ilustracje oraz ocenia święta. Mówi, w którym chciałby wziąć udział i krótko wyjaśnia swój wybór. Wyczerpująco opisuje ilustracje. Ocenia święta. Mówi, w którym chciałby wziąć udział i wyczerpująco wyjaśnia swój wybór. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Krótko odpowiada na pytania do zdjęcia oraz wypowiada się na temat świąt i festiwali w swoim kraju. Popełnia liczne błędy językowe. Krótko odpowiada na pytania do zdjęcia oraz wypowiada się na temat świąt i festiwali w swoim kraju. W kilku zdaniach opisuje swój udział w jakimś święcie. Nie zachowuje poprawności językowej. pytania do zdjęcia oraz wypowiada się na temat świąt i festiwali w swoim kraju. W większości poprawnie opisuje swój udział w jakimś święcie. pytania do zdjęcia oraz wypowiada się na temat świąt i festiwali w swoim kraju. opisuje swój udział w jakimś święcie. Odgrywa rozmowy na dworcu kolejowym i w kinie. Przekazuje część wymaganych informacji. Stosuje kilka poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Odgrywa rozmowy na dworcu kolejowym i w kinie. Przekazuje część wymaganych informacji. Stosuje część poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Odgrywa rozmowy na dworcu kolejowym i w kinie. Przekazuje wszystkie wymagane W większości zachowuje Stosuje większość poznanych wyrażeń. Odgrywa rozmowy na dworcu kolejowym i w kinie. Przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje Stosuje większość poznanych wyrażeń. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Uczeń opisuje ludzi. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Stosuje kilka poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Stosuje część poznanych wyrażeń, ale nie zachowuje poprawności językowej. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje poprawność językową. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Stosuje większość poznanych wyrażeń. Zachowuje poprawność językową. matura2know Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Częściowo ocenia przykładową wypowiedź zdającego. Pisze Ocenia przykładową wypowiedź zdającego, Ocenia przykładową wypowiedź zdającego, Ocenia przykładową wypowiedź zdającego, uzupełnia tekst 21 / 18

22 krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Nie zachowuje poprawności językowej. częściowo uzupełnia tekst odpowiednimi wyrażeniami. Pisze krótki list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Popełnia sporo błędów językowych. uzupełnia tekst odpowiednimi wyrażeniami. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Zachowuje odpowiednimi wyrażeniami. Pisze list nieformalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane Zachowuje Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 7 (Test Master CD-ROM). Unit 8 weird science Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: nauka i technika. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz Zna i stosuje połowę Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na Częściowo poprawnie słuchanie i czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi. Uczeń opisuje przedmioty. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia. Mówi, których spośród wynalazków w podręczniku używa. Mówi, których spośród wynalazków w podręczniku używa. Krótko odpowiada na pytania o wynalazki. Mówi, których spośród wynalazków w podręczniku używa. Wyczerpująco odpowiada na pytania o wynalazki. Popełnia nieliczne Mówi, których spośród wynalazków w podręczniku używa. Wyczerpująco i poprawnie odpowiada na pytania o wynalazki. 22 / 18

23 błędy. Zna zasady tworzenia przeczeń i pytań w czasie Past Simple. W niewielkim stopniu stosuje je w Zna zasady tworzenia przeczeń i pytań w czasie Past Simple. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna zasady tworzenia przeczeń i pytań w czasie Past Simple. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna zasady tworzenia przeczeń i pytań w czasie Past Simple. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Na podstawie podanych wyrażeń częściowo poprawnie układa pytania o wydarzenia z przeszłości. Zadaje je koledze lub koleżance. Na podstawie podanych wyrażeń poprawnie układa pytania o wydarzenia z przeszłości. Zadaje je koledze lub koleżance. Stara się odpowiadać na pytania tego typu. Samodzielnie zadaje pytania o wydarzenia z przeszłości i odpowiada na nie. W większości zachowuje Samodzielnie zadaje pytania o wydarzenia z przeszłości i odpowiada na nie. Zachowuje W większości poprawnie zadaje pytania o dopełnienie. Odpowiada na pytania tego typu. Częściowo poprawnie zadaje pytania o dopełnienie i podmiot. Opowiada na pytania tego typu. Samodzielnie i w większości poprawnie zadaje pytania o dopełnienie i podmiot. Opowiada na pytania tego typu. zadaje pytania o dopełnienie i podmiot. Opowiada na pytania tego typu. Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Zadaje kilka pytań na temat dnia spędzonego poza domem. Częściowo poprawnie na nie odpowiada. Popełnia liczne błędy językowe. Prowadzi proste rozmowy dotyczące dnia spędzonego poza domem: zadaje liczne pytania i krótko na nie odpowiada. Popełnia sporo błędów, które nie zakłócają zrozumienia wypowiedzi. Swobodnie prowadzi rozmowy dotyczące dnia spędzonego poza domem: zadaje liczne pytania i odpowiada na nie wyczerpująco. Zwykle zachowuje poprawność językową. Stosuje słowa first, next, then. Swobodnie prowadzi rozmowy dotyczące dnia spędzonego poza domem: zadaje liczne pytania i odpowiada na nie wyczerpująco. Zachowuje Stosuje słowa first, next, then. Uczeń wyraża i uzasadnia opinie, poglądy i uczucia. Nazywa kilka wynalazków, które uznaje za ważne dla ludzkości. Nazywa kilka wynalazków, które uznaje za ważne dla ludzkości. Krótko wypowiada się na ich temat. Mówi, jakie wynalazki uważa za ważne dla ludzkości. Krótko wyjaśnia swój wybór. Zgadza się lub nie z opiniami kolegi lub koleżanki. Mówi, jakie wynalazki uważa za ważne dla ludzkości. Wyczerpująco wyjaśnia swój wybór. Zgadza się lub nie z opiniami kolegi lub koleżanki. Uczeń proponuje. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo wykonuje zadanie Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z 23 / 18

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: klasa IV W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

język angielski kl. VI

język angielski kl. VI Wymagania na oceny: Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: język angielski kl. VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceniania na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje postępów

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny język angielski klasa V

Wymagania na oceny język angielski klasa V Wymagania na oceny język angielski klasa V Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Język angielski kl.4-6 PSO stanowi załącznik do WSO i definiuje wymagania edukacyjne, sposoby ich realizacji oraz wszystkie inne kryteria oceniania nie zawarte w WSO.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Iwona Mak Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny 2017/2018 1 Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział IV I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz określenie stopnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Activate B1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa VI - Sky 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa VI - Sky 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI - Sky 2 Stara podstawa programowa 1 / 10 OCENA NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział V

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział V Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział V I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA VI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA VI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA VI POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1+

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1+ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Activate B1+ Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO USTALONY NA PODSTAWIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE 1 1. Podstawowe dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

Discover English 2 klasa 6 SP

Discover English 2 klasa 6 SP KRYTERIA OCENIANIA Discover English 2 klasa 6 SP POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne dla klasy V

Kryteria oceniania ogólne dla klasy V POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1/A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Discover English 2 Kryteria oceniania ogólne dla klasy V Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2+ Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2+ Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2+ Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Upbeat 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Upbeat 1

Kryteria oceniania Upbeat 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Upbeat 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski Klasa VI : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI

Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania- Język angielski klasy IV-VI Kryteria oceniania na lekcjach języka angielskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w naszej szkole. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena dostateczna

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena dostateczna Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo