Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 10/2017 (716) HUTA KATOWICE 30 maja 2017 Dalsze, ostrzejsze działania będą konieczne? Interimy bez porozumienia płacowego, Solidarność daje ultimatum W poniedziałek, 29 maja br. Solidarność wystosowała do Zarządu spółek: Sanpro Synergy i Ananke Business Communiaction pisma wzywające do jak najszybszego zawarcia porozumienia płacowego na 2017 r. W przekazanym pracodawcom wystąpieniu Solidarność domaga się jak najszybszego zawarcia Porozumienia Płacowego dla pracowników Spółki na 2017 r., co najmniej na warunkach określonych w Porozumieniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Więcej str. 3 Związki we wspólnym wystąpieniu do Zarządu AMP Wydzielenia musimy zablokować Stanowisko w sprawie przeprowadzanych bez informacji i i konsultacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi zmian organizacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. przyjęło w dniu 16 maja br. Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność, a następnie - w dniu 24 maja - wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w firmie. Wspólnie podpisane stanowisko zostało przekazane pracodawcy 29 maja br. Więcej str. 3 Pracodawca wprowadzi program Opieka Medyczna Porozumienie płacowe w PUW HKW W Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o. w dniu 22 maja br. zawarte zostało porozumienie płacowe. Pracownicy otrzymają 105 zł podwyżki płacy zasadniczej, nagrodę - wyrównanie w wysokości 525zł, 500zł nagrody urlopowej, nagrodę świąteczno-noworoczną oraz nagrodę uzależnioną od wyników EBIDTA. Ponadto w spółce wprowadzony zostanie Program Ubezpieczeniowy Opieka Medyczna. Zawarte porozumienie stanowi, iż objęci ZUZP pracownicy otrzymają o 105zł wzrost płac zasadniczych od dnia 1 czerwca 2017r. Również od 1 czerwca br. pracodawca przeznaczy na wzrost indywidualnych płac zasadniczych pracowników Spółki kwotę 20zł/pracownika z proporcjonalnym podziałem tych środków do ilości pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. Środki na indywidualne przeszeregowanie mają zostać rozdysponowane do 30 czerwca 2017r. Pracownicy otrzymają z wynagrodzeniem za czerwiec 2017r. jednorazową nagrodę uzupełniającą w wysokości 525 zł/pracownika, a do otrzymania tej nagrody uprawnieni są pracownicy objęci ZUZP, którzy 1 lipca 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu. Zmiana szefa kadr, wynagrodzeń i świadczeń w AMP Od 15 maja 2017r. stanowisko Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń w ArcelorMittal Poland S.A. pełni pani Agnieszka Kukla. Jak poinformował pracodawca - pani Agnieszka Kukla podlega bezpośrednio Dyrektorowi Personalnemu - pani Monice Roznerskiej. Pan Maciej Oszuścik, który do tej pory pełnił stanowisko Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń w AMP pracę zawodową kontynuował będzie w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. na stanowisku Szefa HR Business Partner. Poleć pracownika w ABC Poleć pracownika to program, który został wprowadzony w Ananke Business Communiaction Sp. z o. o., polegający na uzyskaniu profitów dla zatrudnionych w spółce w zamian za polecenie firmie pracownika. Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2017r. Program Poleć pracownika wprowadzony został w lutym br., a jego celem jest zwiększenie aktywności uczestników w zakresie rekomendowania kandydatów do pracy w ABC. Nadpłata nagrody nie będzie zwracana Znacznie wyższą nagrodę, aniżeli wynikająca z Porozumienia płacowego dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2017r., otrzymały osoby, których wynagrodzenia były równane do wysokości 2.300zł. Środków tych na szczęście nie będą musieli zwracać. Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym na rok wszyscy pracownicy AMP otrzymali podwyżki płacy zasadniczej w wysokości 105zł. Osoby, których wynagrodzenie zasadnicze było niższe niż 2.300zł - otrzymały dodatkowo wyrównanie do tej wartości. Śląsko - Dąbrowska Komisja socjalna przyznała pożyczki mieszkaniowe Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 15 maja br. złożone przez pracowników wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS. W sumie rozpatrzonych zostało 271 wniosków, z czego przyznano 261 pożyczek. Imienne wykazy pracowników, którym pożyczki na cele mieszkaniowe zostały przyznane są dostępne w BP Partner. Zawarcie umowy o pożyczkę - z poręczeniem dwóch pracowników obywać się będzie w wyznaczonych dla poszczególnych komórek organizacyjnych terminach.

2 Pracodawca wprowadzi program Opieka Medyczna Porozumienie płacowe w PUW HKW C. d. ze str. 1 Nagroda nie będzie uwzględniana w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, podstawie średniej urlopowej i podstawie ekwiwalentu za urlop. Strony uzgodniły również wypłatę nagrody urlopowej w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników, tj. 500 zł/pracownika z wynagrodzeniem za maj 2017r. oraz nagrody świąteczno noworocznej, której wysokość uzależniona będzie od sytuacji ekonomicznej Spółki i będzie ona przedmiotem negocjacji. Nagroda powyższa zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za listopad 2017r. Zasady wypłacania nagrody urlopowej i świąteczno noworocznej zawiera Załącznik Nr 12 do ZUZP. W przypadku osiągnięcia wyniku EBIDTA, zakładanego w planie finansowym za okres 10 miesięcy 2017 r., z wynagrodzeniem za listopad 2017r. pracownikom Spółki objętym ZUZP, którzy w roku 2017 (wg stanu na r.) przepracowali w Spółce co najmniej 10 miesięcy i w dniu 1 grudnia 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu, zostanie wypłacona jednorazowa nagroda dodatkowa w wysokości uzależnionej od stopnia wykonania wyniku finansowego, tj.; w przypadku nie osiągnięcia wyniku EBIDTA (przekroczenie ujemne) nagroda nie zostaje uruchomiona, w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBIDTA kwota 300 zł/każdego pracownika, w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIDTA (przekroczenie dodatnie) następuje zwiększenie kwoty nagrody o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%. Pracownicy, którzy wskutek choroby nie przepracowali pełnych 10 miesięcy 2017r. (dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za przepracowane) otrzymują nagrodę w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc 2017r., a środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody zostaną podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy osiągnęli za 10 miesięcy roku 2017 zerowy wskaźnik absencji chorobowej. Ponadto strony uzgodniły, iż HKW wprowadzi program ubezpieczeniowy Opieka Medyczna, a pracownikom, którzy do niego przystąpią - pracodawca zrefinansuje kwotę 14,90 zł/za każdy miesiąc uczestnictwa pracownika w programie. Ananke Business Communication Sp. z o. o. Program Poleć pracownika C. d. ze str. 1 Uczestnikiem programu może być każdy pracownik firmy rekomendujący kandydata do pracy na rzecz ABC poza osobami, które w dniu przekazania nagród nie będą już pracownikami oddelegowanymi na rzecz ABC lub które w tym dniu będą w okresie wypowiedzenia. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z programu podejmuje Komisja Programu i może to uczynić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy Uczestnika, rzutującej na wynik i udział w programie, lub zaistnienia konfliktu interesów bądź stwierdzenia innych naruszeń przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Program zakłada, iż za skuteczną rekomendację kandydata do świadczenia pracy na rzecz ABC Uczestnik programu nabywa prawo do nagrody pieniężnej w wysokości 120,00 zł brutto, przy czym przez skuteczne zarekomendowanie rozumie się: dokonanie zgłoszenia z uzasadnieniem rekomendacji z załączeniem życiorysu rekomendowanego wraz z jego pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o nie pozostawaniu/pozostawaniu w stosunku pokrewieństwa z rekomendowanym i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnionego zgłoszenia do konkursu; spełnienie warunków określonych w 4 pkt. 1 Regulaminu, czyli prawo do nagrody przysługuje, jeżeli: rekomendowany będzie świadczył usługi na rzecz ABC przez co najmniej 200 rbh.; nagroda pieniężna jest dla Uczestnika niebędącego pracownikiem/współpracownikiem Organizatora przychodem z innych źródeł, za który ABC wystawi PIT8C.; nagroda pieniężna jest dla uczestnika będącego pracownikiem/współpracownikiem Organizatora przychodem z zawartej z Organizatorem umowy. Reklamacje Uczestników programu dotyczące rozliczenia wyników powinny być kierowane do Komisji Programu do Działu Obsługi Pracownika - i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wynik reklamacji jest wynikiem ostatecznym, od którego nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzegł sobie prawo do zmiany nagród przyznawanych w Programie w każdym momencie oraz do odwołania i zakończenia Programu w dowolnym czasie. Pracownicy mogą odetchnąć z ulgą... Nadpłata nagrody nie będzie zwracana C. d. ze str. 1 Zgodnie z pkt. 2 Porozumienia - wszyscy pracownicy AMP otrzymali jednorazową nagrodę uzupełniającą, w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty podwyżki brutto pracownika wraz z pochodnymi wynikającymi ze wzrostu płacy zasadniczej o 105zł. Jednak pracownicy, którzy otrzymali dodatkowe wyrównanie do kwoty 2.300zł - nagrodę uzupełniającą otrzymali znacznie wyższą - z uwzględnieniem tegoż właśnie wyrównania. Jak się okazało - nadpłata wynikła z błędu po stronie pracodawcy, a cała sytuacja zaniepokoiła osoby, które otrzymały wyższe kwoty. Zdarzało się bowiem, że w sytuacjach nadpłacenia wynagrodzenia pracodawca zwracał się do zatrudnionych o jego zwrot. Tym razem jednak tak nie będzie. Jak zadeklarował pracodawca podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. ZUZP - nie będzie występował do pracowników o zwrot środków wypłaconych ponad kwotę należną wynikającą z porozumienia. Na pomyłce zyskała grupa pracowników najmniej w AMP str. 2 zarabiająca. Turniej o Puchar Przewodniczącego Solidarności Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza odbędzie się 10 czerwca br. Turniej zorganizowany zostanie na stadionie UKS przy ul. Białej Przemszy w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie, a rozpocznie się o godz Serdecznie zapraszamy. Śląsko- Dąbrowska Komisja socjalna przyznała pożyczki mieszkaniowe C. d. ze str. 1 Pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu można podpisywać w terminie: 22 maja - 30 czerwca br. Dąbrowa Górnicza cały obszar DP (w tym PBB, PBC, PSD, PED, PPD); oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem obszaru DD), Zdzieszowic i z Centrali; 19 czerwca - 31 lipca br. Dąbrowa Górnicza, cały obszar DD (w tym DZD, DWG, DWS, DWW); 22 maja - 31 lipca br. cały obszar z Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa. Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont lub modernizację upływa 31 sierpnia 2017 r. Pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki podpisywane będą w terminie 22 maja - 31 sierpnia br. Same wypłaty przyznanych pożyczek na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe dokonywane będą przez BP Partner sukcesywnie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, a nie zawarcie umowy we wskazanych terminach ostatecznych - do 31 sierpnia br. - jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany. Lech Majchrzak przedstawicielem strony społecznej Lech Majchrzak z dąbrowskiej Solidarności będzie pełnił funkcję wspólnego przedstawiciela Strony Związkowej do prac w Zespole powołanym przez Główną Komisję BHP do opracowania procedury postępowania przy organizacji i finansowaniu leczenia i rehabilitacji pracowników. Za osobą Lecha Majchrzaka opowiedziały się wszystkie organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.

3 Dalsze, ostrzejsze działania będą konieczne? Interimy bez porozumienia płacowego, Solidarność daje ultimatum C. d. ze str. 1 Solidarność w wystąpieniu podkreśliła iż przeciągające się negocjacje płacowe już spowodowały ogromne napięcie społeczne wśród Pracowników spółki wykonujących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. ponieważ większość z nich zakładała (była przekonana), że zawarcie porozumienia płacowego nastąpi bardzo szybko, a wzrost ich miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r. będzie co najmniej na takim samym poziomie jak pracowników AMP. Strona społeczna jednocześnie ostrzegła pracodawców, że brak podwyżek płac lub ich niższy poziom już wkrótce spowoduje nieodwracalne skutki w poziomie zatrudnienia w Spółkach ponieważ pracownicy zapowiadają masowe składanie wypowiedzeń umów o pracę. Solidarność mając na uwadze brak konkretnych postępów w negocjacjach uprzedziła jednocześnie, że dalsze uchylanie się pracodawcy od zawarcia porozumienia dotyczącego podwyższenia płac Pracowników zmusi Związek do podjęcia działań, o których mowa w Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami), do czynnych akcji protestacyjnych włącznie. W związku z powyższym strona społeczna wyznaczyła 7 dniowy nieprzekraczalny termin dla obu pracodawców (licząc od daty doręczenie niniejszego pisma - 29 maja) na pisemną odpowiedź z informacją o podjętych decyzjach w przedmiotowej sprawie. Czego domaga się NSZZ solidarność? C. d. ze str. 1 W wystosowanym Stanowisku, skierowanym do Prezesa Zarządu - Pana Sanjay Samaddara, Dyrektora Generalnego - Pana Geerta Verbeecka oraz Dyrektor Personalnego - Pani Moniki Roznerskiej Zakładowe Organizacje Związkowe działające w AMP wystąpiły z wnioskiem o przekazanie w formie pisemnej szczegółowych informacji dotyczących planowanych, przeprowadzanych i już przeprowadzonych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Zakładów/Wydziałów/Pionów AMP w 2017 r. i latach następnych, a zwłaszcza w zakresie skutków społecznych wdrożonych lub wdrażanych projektów, ich wpływu na zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia pracowników i na ogólny stan zatrudnienia w AMP. Związki wniosły o przekazywanie powyższych informacji w terminie i zakresie umożliwiającym nie tylko zapoznanie się z przedmiotowymi sprawami, ale również przeanalizowanie tych informacji, celem zajęcia merytorycznego stanowiska. Strona społeczna podkreśliła, iż o istotnych i znaczących zmianach organizacyjnych dowiadują się najczęściej już po ich przeprowadzeniu i od pracowników, których te zmiany dotyczą lub z innych nieoficjalnych źródeł, zamiast od pracodawcy. Takie postępowanie pracodawcy stanowi ewidentne złamanie wspólnie uzgodnionych zasad prowadzenia dialogu społecznego zawartych m. in. w porozumieniu dotyczącym zasad prowadzenia dialogu społecznego w Spółce z 21 września 2016 r. Związkowcy zwrócili także uwagę, że z posiadanych informacji Wraz z pismem Solidarność przekazała pracodawcom własny projekt porozumienia płacowego, który zakłada wzrost płac zasadniczych o 125 zł/pracownika z dniem 1 czerwca 2017 r. Jednocześnie, wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br., Pracownicy spółki otrzymaliby nagrodę uzupełniającą (wyrównanie) w wysokości pięciokrotności podwyżki płacy zasadniczej wraz z uwzględnieniem pochodnych (tj. 7% premii motywacyjnej), w przypadku pracowników nowozatrudnionych proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pozostawania w zatrudnieniu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r. Solidarność domaga się również zapewnienia pracodawcy, że płaca zasadnicza pracowników zatrudnionych w Spółkach ABC i Sanpro Synergy nie będzie niższa niż zł. Projekt strony społecznej zakłada wypłatę nagrody za wkład pracy pracowników w 2016 r. w wysokości zł/pracownika w dwóch ratach: 500 zł/pracownika wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2017r., 500 zł/pracownika wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2017r. Uprawnionymi do powyższej nagrody, byliby pracownicy, którzy przepracowali cały 2016 r. oraz w dniu 1 lipca 2017r. - w przypadku I części nagrody, oraz w dniu 1 września 2017r. - w przypadku II części nagrody, będą pozostawali w zatrudnieniu. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy w 2016 r. z powodu: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej, wysokość nagród zostałaby pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany z w/w powodów pełny miesiąc roku 2016 oraz w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali całego roku 2016, a zostali zatrudnieni w trakcie tego roku, nagroda zostałaby wyliczona proporcjonalnie do przepracowanych przez nich pełnych miesięcy. Ponadto Związek proponuje zapis stanowiący, iż przypadku wypłacenia w ArcelorMittal Poland S.A. nagrody, o której mowa w ust. 4. Porozumienia przedstawicieli Arcelor- Mittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r., wraz z wynagrodzeniem za listopad 2017r. pracownikom interim, którzy w roku 2017 (wg Związki we wspólnym wystąpieniu do Zarządu AMP Wydzielenia musimy zablokować stanu na 1 listopada 2017r.) przepracowali w Spółce co najmniej 10 miesięcy i w dniu 1 grudnia 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu, zostanie wypłacona nagroda w tej samej wysokości jak w ArcelorMittal Poland S.A. Pracownicy, którzy wskutek choroby nie przepracowali pełnych 10 miesięcy roku 2017 przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za przepracowane otrzymaliby nagrodę w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc roku 2017, a śodki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody zostałyby podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy osiągnęli za 10 miesięcy roku 2017 zerowy wskaźnik absencji chorobowej. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustalana by była w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Co proponują pracodawcy? Generalnie ogólna pula środków przeznaczonych na podwyżki płac przez spółki ABC i Sanpro Synergy, jaką przedstawili pracodawcy - na dzień 29 maja br. jest o 50% mniejsza aniżeli domaga się tego strona społeczna. Niestety, negocjacje są o tyle utrudnione, że można powiedzieć, że są one trójstronne. Solidarność bowiem prowadzi rozmowy z przedstawicielami spółek Sanpro Synergy oraz ABC, z kolei przedstawiciele tych firm jednocześnie negocjują środki, jakie będą mogli przeznaczyć na podwyżki płac ze zleceniodawcą - AMP. Niezrozumiałym jest przedstawienie tak niskich propozycji podwyżek, szczególnie w aktualnej sytuacji rynkowej. Firmy te już mają problemy z rekrutacją nowych pracowników, a także z dużą rotacją, za którą odpowiadają przed AMP. Tymczasem pracownicy oczekują konkretnych podwyżek, w przeciwnym razie zapowiadają masowe odejścia, co z kolei może zagrozić ciągłości produkcji, szczególnie w dąbrowskim oddziale AMP. i obserwacji jednoznacznie wynika, że przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w AMP bardzo ważne sprawy pracownicze są pomijane lub traktowane w sposób marginalny, przy czym najczęściej zainteresowani pracownicy są informowani o braku możliwości zatrudnienia na innych stanowiskach pracy w AMP i wywierana jest na nich presja, aby podjęli pracę na dużo gorszych warunkach płacowo socjalnych w firmach zewnętrznych przejmujących wykonywanie danej usługi. W związku z brakiem odpowiedniej komunikacji w sprawach powyżej opisanych zmian organizacyjnych i innych, a zwłaszcza w zakresie skutków społecznych i ich wpływu na stan zatrudnienia, związki oczekują pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od jego doręczenia. Przypominamy, iż jest to kolejne już wystąpienie w tej sprawie. Po pierwszym wystąpieniu Solidarności ws. braku informacji i konsultacji dokonywanych w AMP zmian organizacyjnych pracodawca zobowiązał się do zorganizowania w trybie pilnym spotkania w tym zakresie. Takie spotkanie jednak do dnia dzisiejszego się nie odbyło. Działania pracodawcy zmierzające do wydzieleń zauważalne są w ZWP, PSD, DWG. Ruchy te nie są korzystne - jak informowali sami pracownicy - przejęcia przez zewnętrzne firmy odbywały się bez zabezpieczenia wynagrodzenia - na urągających wręcz warunkach. Związkowcy zwrócili uwagę, że od jakiegoś już czasu obserwuje się kierunek zmniejszania zatrudnienia różnymi sposobami, poprawy wyników firmy, kosztem pracowników. Działania te nie były również ujęte w przekazanym stronie społecznej prowizorium Planu Zatrudnienia na 2017r., a z pewnością były już pracodawcy znane. str. 3

4 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła szkolenia Projekt dotyczący stresu w pracy ruszył pełną parą Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy - to projekt, jaki ma zostać przeprowadzony w ArcelorMittal Poland S.A. jeszcze w tym roku. Pomysłodawcą jego jest Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący dąbrowskiej Solidarności, a głównym wykonawcą - Okręgowa Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach przy współpracy z krajowym konsultantem projektu - Martą Bem. 29 maja Przedstawiciele PIP przeprowadzili szkolenie przygotowujące zespół z dąbrowskiego oddziału AMP do uruchomienia projektu. Szkolenie obejmowało szeroki zbiór zachowań ludzkich, w tym patologie mogące występować w miejscu pracy takie jak: dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie psychiczne i seksualne oraz mobbing, agresja, przemoc, konflikt. Omówione zostały główne stresory występujące w miejscu pracy związane zarówno z treścią pracy (to, na czym moja praca polega) i kontekstem pracy (atmosfera pracy, relacje społeczne), a także z cechami, jakie do pracy wnosimy (ja - jaki jestem, relacje z przyjaciółmi i rodziną, zdrowie pracownika i jego rodziny itp.). Podczas szkolenia dużo uwagi poświęcono technicznej stronie zbierania informacji od pracowników, która w przypadku pracowników AMP opierać się będzie na anonimowych ankietach, w których należy wybierać odpowiednią odpowiedź poprzez Kancelaria prawna FPPP Małgorzata Karolczyk-Pundyk informuje... Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia od lat jest popularną formą omijania kodeksu pracy w zatrudnieniu. Do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Dlatego umowa ta nie jest korzystna dla pracownika (np. nie ma urlopu, dobowej i tygodniowej przerwy, nadgodzin itp.). Umowa zlecenia może być zawarta ustnie lub na piśmie. W przypadku zawierania umowy na piśmie konieczne jest określenie miejsca i czasu jej zawarcia oraz należyte oznaczenie stron poprzez zamieszczenie ich danych osobowych (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania oraz numery PESEL). Jeżeli jedną ze stron umowy jest osobą prawną zamieszcza się jej nazwę, adres siedziby, numer wpisu Krajowego Rejestru Sądowego a także dane osób uprawnionych do jej reprezentowania. W umowie powinien znaleźć się zapis precyzujący czas trwania zlecenia (jego rozpoczęcia i zakończenia ew., wskazanie, że zawarto ją na czas nieoznaczony). Formułując umowę należy sprecyzować kwestię wynagrodzenia: jego wysokość, rodzaj, formę i termin płatności. Istotnym elementem umowy zlecenia jest określenie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, może to być uczynione w oparciu o art 471 k. c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Na mocy art. 6 a ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają również osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy zlecenia przez okres co najmniej 6 m-cy i którzy zaprzestali jej wykonywania. Zgodnie z art. 8 ust. 2 a ustawy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia jest uważana za pracownika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, dla których odpłatność w umowie zlecenia określono w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Dodatkowe przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek zostały określone w 2 rozporządzenia Ministra Pracy i str. 4 Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r., w postawienie symbolu X w odpowiednim okienku bądź poprzez jego zamalowanie (innych oznaczeń nie sczytuje maszyna). Szczególnie podkreślona została przy tym konieczność zwrotu pobranych przez badanych już wypełnionych ankiet. Wysoki zwrot informacji daje bowiem rzetelny obraz sytuacji w zakładzie pracy. Aktualnie pracodawca wyraził zgodę na przeprowadzenie projektu w zakresie stresu w pracy w Zakładzie Walcownia Duża oraz w administracji. Jak podkreślił Wiceprzewodniczący - Mirosław Nowak - w ostatnim czasie stres w pracy jest problemem coraz częściej występującym w firmach nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Niestety, zbiera on bardzo duże żniwo wśród pracowników bezpośrednio wpływając na ich zdrowie i nie służy również pracodawcy, przekłada się bowiem na absencję chorobową, również wzrost zachorowalności na choroby zawodowe, spadek wydajności pracownika, złą atmosferę w pracy itp. Zdaniem naszego Związku tak duży pracodawca, jakim jest AMP powinien uwzględnić wpływ tego negatywnego czynnika, jakim jest stres w długofalowej strategii zarządzania firmą. sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Istotną nowością w przedmiocie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia jest obowiązek jaki spoczywa na dającym zlecenie od 1 stycznia 2017 r. Na mocy artykułu 8a i dalszych ustawy z 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wysokość wynagrodzenia przyjmującego zlecenie powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (13 zł.). W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej. Przyjmujący zlecenie nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej. Na mocy art 8 b w/w ustawy strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeżeli strony nie określą w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia przyjmujący zlecenie ma obowiązek przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia, potwierdza przyjmującemu zlecenie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób. Jak stanowi art. 8 c w/w ustawy przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Zgodnie z art. 8 e w/w ustawy kto będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do zł.

5 Finał pięcioletniej batalii Solidarności 7 zasad emerytalnych Od pierwszego października 2017 roku wchodzi w życie przywrócony wiek emerytalny. To finał pięcioletniej batalii Solidarności, która po podwyższeniu wieku emerytalnego w maju 2012 roku przez PO-PSL zapowiedziała, że doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji. Warto przypomnieć, że przez te pięć lat Solidarność zorganizowała referendum, pod którym zebrała ponad 2,5 mln podpisów, organizowała protesty, kampanie społeczne, a w konsekwencji przyczyniła się do zmiany władzy. To dzięki tej zmianie przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego (60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn) staje się faktem. Od 1 października każdy uprawniony będzie miał możliwość podjęcia własnej decyzji o momencie przejścia na emeryturę. To istota nowych rozwiązań, wokół których nawarstwiło się wiele fałszywych informacji. Dlatego Solidarność wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęła kampanię społeczno-informacyjną Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego. 7 zasad emerytalnych. Moja emerytura - mój wybór. Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury. Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie zakończenia Ukraińcy przyjadą do nas bez wiz W czerwcu niemal cała Unia Europejska otworzy się na obywateli Ukrainy. 17 maja br. Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przedstawiciel Malty, która przewodniczy w tym półroczu Unii Europejskiej, podpisali w Strasburgu w obecności prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, porozumienie o zniesieniu wiz dla obywateli tego kraju. Kończąc tym samym etap znoszenia ograniczeń w ruchu bezwizowym. Czy wraz ze zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy nastąpi ucywilizowanie rynku pracy? Wątpliwe. Przez lata nie uporaliśmy się z patologiami, które rodzi tzw. praca na oświadczenia, czyli zaniżane stawki płac, unikanie składek na ubezpieczenia społeczne, praca na czarno. Jedno jest pewne, ze jak mówi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zniesienie przez Unię wiz dla Ukraińców to nie tylko uproszczenie podróży zagranicznych, ale to również gigantyczny krok do Europy. Przedstawiciele państw Rady Unii Europejskiej zatwierdzili już 11 maja br. zniesienie przez Unię wiz dla obywateli Ukrainy. Był to ostatni formalny krok otwierający dla Ukraińców możliwość łatwiejszego podróżowania do państw UE. Zniesienie wiz krótkoterminowych do strefy Schengen może doprowadzić do przeorientowania się części ekonomicznych migrantów ukraińskich z Polski na inne kraje, takie jak RFN i Czechy oraz Italia, gdzie są duże potrzeby rynku pracy szczególnie w rolnictwie. aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z: oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy, planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej, Sprawdź zanim wybierzesz. Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w ZUS doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Emerytura wybieram świadomie. Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (pod- Prezydium Komisji Krajowej S pozytywnie o projekcie Czas na europejski filar socjalny Komisja Europejska przesłała do instytucji unijnych komunikat o ustanowieniu europejskiego filaru praw socjalnych. To dobra inicjatywa ocenia Solidarność - po dotychczasowych działaniach na rzecz swobód gospodarczych, przyszedł wreszcie czas na działania w sferze socjalnej. W procesie integracji, gdzie do tej pory zwracano szczególną uwagę na swobody gospodarcze, brakowało ogólnoeuropejskiego jednoznacznego wymiaru społecznego. Dlatego zdaniem Prezydium Komisji Krajowej ustanowienie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych daje nadzieję, że konwergencja czyli w tym przypadku proces ujednolicania poziomu zabezpieczeń socjalnych w poszczególnych państwach członkowskich zostanie wzmocniony. Czym jest Europejski Filar Praw Socjalnych? To w dużym uogólnieniu pakiet spraw z obszaru praw socjalnych, którymi KE zamierza się zająć. Wśród nich takie zagadnienia jak czas pracy, zabezpieczenia socjalne dla wszystkich pracujących bez względu na rodzaj umowy o pracę, pisemne powiadomienie o warunkach zatrudnienia przed podjęciem pracy (tak jak w przypadku Polski tzw. syndrom pierwszej dniówki), godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym, czas pracy i wiele, wiele innych. Celem nadrzędnym, który zamierza osiągnąć KE, jest ustanowienie minimum zabezpieczeń socjalnych w całej Unii Europejskiej, przy zachowaniu zasady, że w krajach w których są wyższe standardy, nie mogą one ulec pogorszeniu. Więcej: Komisja Krajowa NSZZ S wyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Bezpieczna praca do emerytury. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać. Emerytura zabezpieczona finansowo. ZUS ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury. Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów. KK NSZZ S Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Porady prawne - Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek Dyżury prawne DAMM 4 pok. 8 w piątki w godz. 12:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Internetowa strona: Poczta sekretariat: Redakcja: str. 5

6 9-11 czerwca 2017 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów przy współpracy BP Partner zaprasza na wycieczkę szlakiem piastowskim GNIEZNO - POZNAŃ - KRUSZWICA Program: I dzień (piątek 09.06) - godz wyjazd z parking ZOZ - przyjazd do Gniezna, zwiedzanie : Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedra, Drzwi Gnieźnieńskie, pomnik Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha; spacer po starówce; dojazd do ośrodka (hotel NEST***), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. II dzień (sobota 10.06) - śniadanie, przejazd do Poznania; zwiedzanie miasta: Starówka- Ratusz,Odwach, zegar z koziołkami, domki budnicze, fontanny w Rynku, kolegium jezuickie, Kościół św. Stanisława, Pałac Działyńskich, Pałac Górków, trasa objazdowa po Poznaniu z przewodnikiem: Uniwersytet, Krzyże Poznańskie, Zamek Cesarski, Cytadela, Targi Poznańskie, jezioro Maltańskie, Ostrów Tumski z katedrą, browar- Kulczyk; czas wolny; powrót do hotelu, wzbogacona obiadokolacja, nocleg. III dzień (niedziela 11.06) - śniadanie; wykwaterowanie, postój w Kruszwicy rejs po jeziorze Gopło; czas wolny. Powrót do Dąbrowy Górniczej na parking ZOZ ok. godz Koszt wycieczki 480 zł/osobę. Dofinansowanie zgodnie z zapisem ZFŚS. Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Drzwi Gnieźnieńskie, rejs po jeziorze Informacji udziela Jerzy Parafiniuk Zapisy i wpłaty przyjmuje BP PARTNER w godz , tel / Wycieczka odbędzie się przy zapisie minimum 40 osób sierpnia 2017 r. BP Partner wraz z Komisją NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów zaprasza nad morze do miejscowości Dziwnów Zakwaterowanie: Pensjonat Perła Dziwnowa metrów od plaży. Pokoje STAN- DARD oraz pokoje STANDARD PLUS, 1, 2, 3, 4 5 osobowe z łazienkami, telewizor, czajnik, lodówka, ręczniki, sprzęt plażowy itd. - więcej informacji o obiekcie na stronie internetowej ośrodka. Cena obejmuje: wyżywienie - w formie bufetu, śniadania, obiadokolacje, możliwość korzystania z krytego basenu wyposażonego w przeciwfale, bąbel wodny i 2 masażery, jaccuzi, siłowni, kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, tenisa stołowego, zadaszonych grilli; ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce. Koszt: podany zostanie po obliczeniu przez BP Partner. Wyjazd po północy z 18/ z parkingu H. Katowice (NZOZ) o godzinie 0.15, powrót w godzinach wieczornych r. Informacji udziela: Jan Czerw - tel ; Chrzanowski Andrzej - tel i Świątkowski Roman - tel Zapisy: prowadzone są w BP Partner, jednak termin ich jest bardzo krótki, dlatego organizatorzy proszą o szybką decyzję. 29 września - 7 października 2017 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów przy współpracy BP Partner zaprasza na wycieczkę do miejscowości Darłówko Zakwaterowanie: Gniewko Zofia Kowalewska - 100m od plaży. Pokoje 2,3,4 osobowe z TV i łazienkami. Na terenie obiektu m.in. boiska do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, baza rehabilitacyjna połączona z basenem krytym z podgrzewaną wodą i jacuzzi. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja - serwowane do stolika. Cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie - 6 noclegów, wyżywienie 3xdziennie, uroczystą kolację z biesiadowaniem, grill z orkiestrą, badanie lekarskie na początku turnusu oraz w dni robocze: dwa zabiegi rehabilitacyjne dziennie (wg zaleceń lekarza), 5 wejść na basen kryty, inhalacje, całodobową opiekę pielęgniarską, ubezpieczenie, podatek VAT. Program: 1 dzień - wyjazd wg rozkładu, 2 dzień - przyjazd do Darłówka, zakwaterowanie, śniadanie, obiad, kolacja nocleg, 3-7 dzień - pobyt wypoczynkowy, czas na relaks, wypoczynek i plażowanie, 8 dzień - wykwaterowanie do godz , obiad, kolacja. Wyjazd z Darłówka ok. godz dzień - powrót na miejsce zbiórki w godz. porannych. Koszt wycieczki: podany zostanie po obliczeniu przez BP Partner. Informacji udziela Z. Letniowski - tel.: MOZ NSZZ Solidarność AMP S.A. Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do k i n a H e l i o s Bilety w cenie 10zł. można wykorzystać na dowolnie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3 D - po wybraniu filmu należy zgłosić się z kuponem do kasy kina Helios i wymienić go na bilet. Kupony do nabycia w sekretariacie Związku. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie ograniczona. MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza zaprasza Członków Związku do miasteczka westernowego Twinpigs Miasteczko Westernowe Twinpigs to miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą się uczyć poprzez zabawę. Od innych parków rozrywki odróżnia je to, że jest parkiem tematycznym i jednocześnie bawiąc, uczy. Zabudowa parku stanowi rekonstrukcję XIX wiecznego amerykańskiego miasteczka. Oferowanie atrakcje o m.in.: Koło młyńskie FAR WEST, Family Coaster, Mini ZOO, karuzela Trapera, tajemnicze podziemie, Kino 360, studio Old Foto, pokazy iluzji Tomasza Kabisa, zjeżdżalnia Apacha, wulkan wspinaczkowy, strzelnica Texas, wodospad, Misiowa Kraina, Hydro atrakcja, Nawiedzona Sztolnia, Dojenie krowy, plac zabaw, kula parowa, wioska indiańska, kuźnia kowala, strzelanie z łuku, pojedynek rewolwerowców, Fire Show, napad na bank, cela więźnia, zaklęty saloon, tajemnicze podziemie 4D i wiele innych. Bilety w cenie 20zł dla Członków dąbrowskiej Solidarności do nabycia w sekretariacie - budynek str. 6 DAAM 4, pok. 6 Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015 Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat 1. W jakim czasie pracownik po otrzymaniu świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy? A) 7 dni B) 10 dni C) 14 dni 2. Czasem pracy jest czas : A) w którym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik nr 8 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUM REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych www.pip.gov.pl Informacje ogólne tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE JEDNODNIOWE : NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W NALICZANIU SKŁADEK NA ZUS.

SZKOLENIE JEDNODNIOWE : NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W NALICZANIU SKŁADEK NA ZUS. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA: SZKOLENIE JEDNODNIOWE : KLESZCZÓW, 28 STYCZEŃ 2015 - SOLPARK PRELEGENT: DARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Podstawa prawna Art. 77 2 z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zwrotu kosztów przejazdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie REGULAMIN gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe postanowienia do Regulaminu ZFŚS dotyczące korzystania ze świadczeń socjalnych w AMP S.A. Oddział w Krakowie w 2011 roku

Szczegółowe postanowienia do Regulaminu ZFŚS dotyczące korzystania ze świadczeń socjalnych w AMP S.A. Oddział w Krakowie w 2011 roku Szczegółowe postanowienia do Regulaminu ZFŚS dotyczące korzystania ze świadczeń socjalnych w AMP S.A. Oddział w Krakowie w 2011 roku I OSOBY UPRAWNIONE 1. Zgodnie z 10, ust. 1, pkt. 6 Regulaminu ZFŚS AMP

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 marca 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 10 (954) Praca zbiorowa Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze problemy z praktyki ISSN 1234-8325 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zasad przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych Na podstawie 20 pkt 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie pomiędzy: Powiatem Łukowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie z siedzibą w Łukowie 21-400, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 25 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 25 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 w Przemyślu z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie wdrożenia Zasad refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) / osoby zależnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu Działając

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Program Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo