Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 10/2017 (716) HUTA KATOWICE 30 maja 2017 Dalsze, ostrzejsze działania będą konieczne? Interimy bez porozumienia płacowego, Solidarność daje ultimatum W poniedziałek, 29 maja br. Solidarność wystosowała do Zarządu spółek: Sanpro Synergy i Ananke Business Communiaction pisma wzywające do jak najszybszego zawarcia porozumienia płacowego na 2017 r. W przekazanym pracodawcom wystąpieniu Solidarność domaga się jak najszybszego zawarcia Porozumienia Płacowego dla pracowników Spółki na 2017 r., co najmniej na warunkach określonych w Porozumieniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Więcej str. 3 Związki we wspólnym wystąpieniu do Zarządu AMP Wydzielenia musimy zablokować Stanowisko w sprawie przeprowadzanych bez informacji i i konsultacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi zmian organizacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. przyjęło w dniu 16 maja br. Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność, a następnie - w dniu 24 maja - wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w firmie. Wspólnie podpisane stanowisko zostało przekazane pracodawcy 29 maja br. Więcej str. 3 Pracodawca wprowadzi program Opieka Medyczna Porozumienie płacowe w PUW HKW W Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o. w dniu 22 maja br. zawarte zostało porozumienie płacowe. Pracownicy otrzymają 105 zł podwyżki płacy zasadniczej, nagrodę - wyrównanie w wysokości 525zł, 500zł nagrody urlopowej, nagrodę świąteczno-noworoczną oraz nagrodę uzależnioną od wyników EBIDTA. Ponadto w spółce wprowadzony zostanie Program Ubezpieczeniowy Opieka Medyczna. Zawarte porozumienie stanowi, iż objęci ZUZP pracownicy otrzymają o 105zł wzrost płac zasadniczych od dnia 1 czerwca 2017r. Również od 1 czerwca br. pracodawca przeznaczy na wzrost indywidualnych płac zasadniczych pracowników Spółki kwotę 20zł/pracownika z proporcjonalnym podziałem tych środków do ilości pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. Środki na indywidualne przeszeregowanie mają zostać rozdysponowane do 30 czerwca 2017r. Pracownicy otrzymają z wynagrodzeniem za czerwiec 2017r. jednorazową nagrodę uzupełniającą w wysokości 525 zł/pracownika, a do otrzymania tej nagrody uprawnieni są pracownicy objęci ZUZP, którzy 1 lipca 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu. Zmiana szefa kadr, wynagrodzeń i świadczeń w AMP Od 15 maja 2017r. stanowisko Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń w ArcelorMittal Poland S.A. pełni pani Agnieszka Kukla. Jak poinformował pracodawca - pani Agnieszka Kukla podlega bezpośrednio Dyrektorowi Personalnemu - pani Monice Roznerskiej. Pan Maciej Oszuścik, który do tej pory pełnił stanowisko Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń w AMP pracę zawodową kontynuował będzie w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. na stanowisku Szefa HR Business Partner. Poleć pracownika w ABC Poleć pracownika to program, który został wprowadzony w Ananke Business Communiaction Sp. z o. o., polegający na uzyskaniu profitów dla zatrudnionych w spółce w zamian za polecenie firmie pracownika. Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2017r. Program Poleć pracownika wprowadzony został w lutym br., a jego celem jest zwiększenie aktywności uczestników w zakresie rekomendowania kandydatów do pracy w ABC. Nadpłata nagrody nie będzie zwracana Znacznie wyższą nagrodę, aniżeli wynikająca z Porozumienia płacowego dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2017r., otrzymały osoby, których wynagrodzenia były równane do wysokości 2.300zł. Środków tych na szczęście nie będą musieli zwracać. Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym na rok wszyscy pracownicy AMP otrzymali podwyżki płacy zasadniczej w wysokości 105zł. Osoby, których wynagrodzenie zasadnicze było niższe niż 2.300zł - otrzymały dodatkowo wyrównanie do tej wartości. Śląsko - Dąbrowska Komisja socjalna przyznała pożyczki mieszkaniowe Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 15 maja br. złożone przez pracowników wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS. W sumie rozpatrzonych zostało 271 wniosków, z czego przyznano 261 pożyczek. Imienne wykazy pracowników, którym pożyczki na cele mieszkaniowe zostały przyznane są dostępne w BP Partner. Zawarcie umowy o pożyczkę - z poręczeniem dwóch pracowników obywać się będzie w wyznaczonych dla poszczególnych komórek organizacyjnych terminach.

2 Pracodawca wprowadzi program Opieka Medyczna Porozumienie płacowe w PUW HKW C. d. ze str. 1 Nagroda nie będzie uwzględniana w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, podstawie średniej urlopowej i podstawie ekwiwalentu za urlop. Strony uzgodniły również wypłatę nagrody urlopowej w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników, tj. 500 zł/pracownika z wynagrodzeniem za maj 2017r. oraz nagrody świąteczno noworocznej, której wysokość uzależniona będzie od sytuacji ekonomicznej Spółki i będzie ona przedmiotem negocjacji. Nagroda powyższa zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za listopad 2017r. Zasady wypłacania nagrody urlopowej i świąteczno noworocznej zawiera Załącznik Nr 12 do ZUZP. W przypadku osiągnięcia wyniku EBIDTA, zakładanego w planie finansowym za okres 10 miesięcy 2017 r., z wynagrodzeniem za listopad 2017r. pracownikom Spółki objętym ZUZP, którzy w roku 2017 (wg stanu na r.) przepracowali w Spółce co najmniej 10 miesięcy i w dniu 1 grudnia 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu, zostanie wypłacona jednorazowa nagroda dodatkowa w wysokości uzależnionej od stopnia wykonania wyniku finansowego, tj.; w przypadku nie osiągnięcia wyniku EBIDTA (przekroczenie ujemne) nagroda nie zostaje uruchomiona, w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBIDTA kwota 300 zł/każdego pracownika, w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIDTA (przekroczenie dodatnie) następuje zwiększenie kwoty nagrody o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%. Pracownicy, którzy wskutek choroby nie przepracowali pełnych 10 miesięcy 2017r. (dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za przepracowane) otrzymują nagrodę w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc 2017r., a środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody zostaną podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy osiągnęli za 10 miesięcy roku 2017 zerowy wskaźnik absencji chorobowej. Ponadto strony uzgodniły, iż HKW wprowadzi program ubezpieczeniowy Opieka Medyczna, a pracownikom, którzy do niego przystąpią - pracodawca zrefinansuje kwotę 14,90 zł/za każdy miesiąc uczestnictwa pracownika w programie. Ananke Business Communication Sp. z o. o. Program Poleć pracownika C. d. ze str. 1 Uczestnikiem programu może być każdy pracownik firmy rekomendujący kandydata do pracy na rzecz ABC poza osobami, które w dniu przekazania nagród nie będą już pracownikami oddelegowanymi na rzecz ABC lub które w tym dniu będą w okresie wypowiedzenia. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z programu podejmuje Komisja Programu i może to uczynić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy Uczestnika, rzutującej na wynik i udział w programie, lub zaistnienia konfliktu interesów bądź stwierdzenia innych naruszeń przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Program zakłada, iż za skuteczną rekomendację kandydata do świadczenia pracy na rzecz ABC Uczestnik programu nabywa prawo do nagrody pieniężnej w wysokości 120,00 zł brutto, przy czym przez skuteczne zarekomendowanie rozumie się: dokonanie zgłoszenia z uzasadnieniem rekomendacji z załączeniem życiorysu rekomendowanego wraz z jego pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o nie pozostawaniu/pozostawaniu w stosunku pokrewieństwa z rekomendowanym i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnionego zgłoszenia do konkursu; spełnienie warunków określonych w 4 pkt. 1 Regulaminu, czyli prawo do nagrody przysługuje, jeżeli: rekomendowany będzie świadczył usługi na rzecz ABC przez co najmniej 200 rbh.; nagroda pieniężna jest dla Uczestnika niebędącego pracownikiem/współpracownikiem Organizatora przychodem z innych źródeł, za który ABC wystawi PIT8C.; nagroda pieniężna jest dla uczestnika będącego pracownikiem/współpracownikiem Organizatora przychodem z zawartej z Organizatorem umowy. Reklamacje Uczestników programu dotyczące rozliczenia wyników powinny być kierowane do Komisji Programu do Działu Obsługi Pracownika - i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wynik reklamacji jest wynikiem ostatecznym, od którego nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzegł sobie prawo do zmiany nagród przyznawanych w Programie w każdym momencie oraz do odwołania i zakończenia Programu w dowolnym czasie. Pracownicy mogą odetchnąć z ulgą... Nadpłata nagrody nie będzie zwracana C. d. ze str. 1 Zgodnie z pkt. 2 Porozumienia - wszyscy pracownicy AMP otrzymali jednorazową nagrodę uzupełniającą, w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty podwyżki brutto pracownika wraz z pochodnymi wynikającymi ze wzrostu płacy zasadniczej o 105zł. Jednak pracownicy, którzy otrzymali dodatkowe wyrównanie do kwoty 2.300zł - nagrodę uzupełniającą otrzymali znacznie wyższą - z uwzględnieniem tegoż właśnie wyrównania. Jak się okazało - nadpłata wynikła z błędu po stronie pracodawcy, a cała sytuacja zaniepokoiła osoby, które otrzymały wyższe kwoty. Zdarzało się bowiem, że w sytuacjach nadpłacenia wynagrodzenia pracodawca zwracał się do zatrudnionych o jego zwrot. Tym razem jednak tak nie będzie. Jak zadeklarował pracodawca podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. ZUZP - nie będzie występował do pracowników o zwrot środków wypłaconych ponad kwotę należną wynikającą z porozumienia. Na pomyłce zyskała grupa pracowników najmniej w AMP str. 2 zarabiająca. Turniej o Puchar Przewodniczącego Solidarności Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza odbędzie się 10 czerwca br. Turniej zorganizowany zostanie na stadionie UKS przy ul. Białej Przemszy w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie, a rozpocznie się o godz Serdecznie zapraszamy. Śląsko- Dąbrowska Komisja socjalna przyznała pożyczki mieszkaniowe C. d. ze str. 1 Pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu można podpisywać w terminie: 22 maja - 30 czerwca br. Dąbrowa Górnicza cały obszar DP (w tym PBB, PBC, PSD, PED, PPD); oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem obszaru DD), Zdzieszowic i z Centrali; 19 czerwca - 31 lipca br. Dąbrowa Górnicza, cały obszar DD (w tym DZD, DWG, DWS, DWW); 22 maja - 31 lipca br. cały obszar z Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa. Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont lub modernizację upływa 31 sierpnia 2017 r. Pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki podpisywane będą w terminie 22 maja - 31 sierpnia br. Same wypłaty przyznanych pożyczek na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe dokonywane będą przez BP Partner sukcesywnie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, a nie zawarcie umowy we wskazanych terminach ostatecznych - do 31 sierpnia br. - jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany. Lech Majchrzak przedstawicielem strony społecznej Lech Majchrzak z dąbrowskiej Solidarności będzie pełnił funkcję wspólnego przedstawiciela Strony Związkowej do prac w Zespole powołanym przez Główną Komisję BHP do opracowania procedury postępowania przy organizacji i finansowaniu leczenia i rehabilitacji pracowników. Za osobą Lecha Majchrzaka opowiedziały się wszystkie organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.

3 Dalsze, ostrzejsze działania będą konieczne? Interimy bez porozumienia płacowego, Solidarność daje ultimatum C. d. ze str. 1 Solidarność w wystąpieniu podkreśliła iż przeciągające się negocjacje płacowe już spowodowały ogromne napięcie społeczne wśród Pracowników spółki wykonujących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. ponieważ większość z nich zakładała (była przekonana), że zawarcie porozumienia płacowego nastąpi bardzo szybko, a wzrost ich miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r. będzie co najmniej na takim samym poziomie jak pracowników AMP. Strona społeczna jednocześnie ostrzegła pracodawców, że brak podwyżek płac lub ich niższy poziom już wkrótce spowoduje nieodwracalne skutki w poziomie zatrudnienia w Spółkach ponieważ pracownicy zapowiadają masowe składanie wypowiedzeń umów o pracę. Solidarność mając na uwadze brak konkretnych postępów w negocjacjach uprzedziła jednocześnie, że dalsze uchylanie się pracodawcy od zawarcia porozumienia dotyczącego podwyższenia płac Pracowników zmusi Związek do podjęcia działań, o których mowa w Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami), do czynnych akcji protestacyjnych włącznie. W związku z powyższym strona społeczna wyznaczyła 7 dniowy nieprzekraczalny termin dla obu pracodawców (licząc od daty doręczenie niniejszego pisma - 29 maja) na pisemną odpowiedź z informacją o podjętych decyzjach w przedmiotowej sprawie. Czego domaga się NSZZ solidarność? C. d. ze str. 1 W wystosowanym Stanowisku, skierowanym do Prezesa Zarządu - Pana Sanjay Samaddara, Dyrektora Generalnego - Pana Geerta Verbeecka oraz Dyrektor Personalnego - Pani Moniki Roznerskiej Zakładowe Organizacje Związkowe działające w AMP wystąpiły z wnioskiem o przekazanie w formie pisemnej szczegółowych informacji dotyczących planowanych, przeprowadzanych i już przeprowadzonych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Zakładów/Wydziałów/Pionów AMP w 2017 r. i latach następnych, a zwłaszcza w zakresie skutków społecznych wdrożonych lub wdrażanych projektów, ich wpływu na zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia pracowników i na ogólny stan zatrudnienia w AMP. Związki wniosły o przekazywanie powyższych informacji w terminie i zakresie umożliwiającym nie tylko zapoznanie się z przedmiotowymi sprawami, ale również przeanalizowanie tych informacji, celem zajęcia merytorycznego stanowiska. Strona społeczna podkreśliła, iż o istotnych i znaczących zmianach organizacyjnych dowiadują się najczęściej już po ich przeprowadzeniu i od pracowników, których te zmiany dotyczą lub z innych nieoficjalnych źródeł, zamiast od pracodawcy. Takie postępowanie pracodawcy stanowi ewidentne złamanie wspólnie uzgodnionych zasad prowadzenia dialogu społecznego zawartych m. in. w porozumieniu dotyczącym zasad prowadzenia dialogu społecznego w Spółce z 21 września 2016 r. Związkowcy zwrócili także uwagę, że z posiadanych informacji Wraz z pismem Solidarność przekazała pracodawcom własny projekt porozumienia płacowego, który zakłada wzrost płac zasadniczych o 125 zł/pracownika z dniem 1 czerwca 2017 r. Jednocześnie, wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br., Pracownicy spółki otrzymaliby nagrodę uzupełniającą (wyrównanie) w wysokości pięciokrotności podwyżki płacy zasadniczej wraz z uwzględnieniem pochodnych (tj. 7% premii motywacyjnej), w przypadku pracowników nowozatrudnionych proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pozostawania w zatrudnieniu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r. Solidarność domaga się również zapewnienia pracodawcy, że płaca zasadnicza pracowników zatrudnionych w Spółkach ABC i Sanpro Synergy nie będzie niższa niż zł. Projekt strony społecznej zakłada wypłatę nagrody za wkład pracy pracowników w 2016 r. w wysokości zł/pracownika w dwóch ratach: 500 zł/pracownika wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2017r., 500 zł/pracownika wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2017r. Uprawnionymi do powyższej nagrody, byliby pracownicy, którzy przepracowali cały 2016 r. oraz w dniu 1 lipca 2017r. - w przypadku I części nagrody, oraz w dniu 1 września 2017r. - w przypadku II części nagrody, będą pozostawali w zatrudnieniu. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy w 2016 r. z powodu: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej, wysokość nagród zostałaby pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany z w/w powodów pełny miesiąc roku 2016 oraz w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali całego roku 2016, a zostali zatrudnieni w trakcie tego roku, nagroda zostałaby wyliczona proporcjonalnie do przepracowanych przez nich pełnych miesięcy. Ponadto Związek proponuje zapis stanowiący, iż przypadku wypłacenia w ArcelorMittal Poland S.A. nagrody, o której mowa w ust. 4. Porozumienia przedstawicieli Arcelor- Mittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r., wraz z wynagrodzeniem za listopad 2017r. pracownikom interim, którzy w roku 2017 (wg Związki we wspólnym wystąpieniu do Zarządu AMP Wydzielenia musimy zablokować stanu na 1 listopada 2017r.) przepracowali w Spółce co najmniej 10 miesięcy i w dniu 1 grudnia 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu, zostanie wypłacona nagroda w tej samej wysokości jak w ArcelorMittal Poland S.A. Pracownicy, którzy wskutek choroby nie przepracowali pełnych 10 miesięcy roku 2017 przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za przepracowane otrzymaliby nagrodę w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc roku 2017, a śodki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody zostałyby podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy osiągnęli za 10 miesięcy roku 2017 zerowy wskaźnik absencji chorobowej. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustalana by była w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Co proponują pracodawcy? Generalnie ogólna pula środków przeznaczonych na podwyżki płac przez spółki ABC i Sanpro Synergy, jaką przedstawili pracodawcy - na dzień 29 maja br. jest o 50% mniejsza aniżeli domaga się tego strona społeczna. Niestety, negocjacje są o tyle utrudnione, że można powiedzieć, że są one trójstronne. Solidarność bowiem prowadzi rozmowy z przedstawicielami spółek Sanpro Synergy oraz ABC, z kolei przedstawiciele tych firm jednocześnie negocjują środki, jakie będą mogli przeznaczyć na podwyżki płac ze zleceniodawcą - AMP. Niezrozumiałym jest przedstawienie tak niskich propozycji podwyżek, szczególnie w aktualnej sytuacji rynkowej. Firmy te już mają problemy z rekrutacją nowych pracowników, a także z dużą rotacją, za którą odpowiadają przed AMP. Tymczasem pracownicy oczekują konkretnych podwyżek, w przeciwnym razie zapowiadają masowe odejścia, co z kolei może zagrozić ciągłości produkcji, szczególnie w dąbrowskim oddziale AMP. i obserwacji jednoznacznie wynika, że przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w AMP bardzo ważne sprawy pracownicze są pomijane lub traktowane w sposób marginalny, przy czym najczęściej zainteresowani pracownicy są informowani o braku możliwości zatrudnienia na innych stanowiskach pracy w AMP i wywierana jest na nich presja, aby podjęli pracę na dużo gorszych warunkach płacowo socjalnych w firmach zewnętrznych przejmujących wykonywanie danej usługi. W związku z brakiem odpowiedniej komunikacji w sprawach powyżej opisanych zmian organizacyjnych i innych, a zwłaszcza w zakresie skutków społecznych i ich wpływu na stan zatrudnienia, związki oczekują pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od jego doręczenia. Przypominamy, iż jest to kolejne już wystąpienie w tej sprawie. Po pierwszym wystąpieniu Solidarności ws. braku informacji i konsultacji dokonywanych w AMP zmian organizacyjnych pracodawca zobowiązał się do zorganizowania w trybie pilnym spotkania w tym zakresie. Takie spotkanie jednak do dnia dzisiejszego się nie odbyło. Działania pracodawcy zmierzające do wydzieleń zauważalne są w ZWP, PSD, DWG. Ruchy te nie są korzystne - jak informowali sami pracownicy - przejęcia przez zewnętrzne firmy odbywały się bez zabezpieczenia wynagrodzenia - na urągających wręcz warunkach. Związkowcy zwrócili uwagę, że od jakiegoś już czasu obserwuje się kierunek zmniejszania zatrudnienia różnymi sposobami, poprawy wyników firmy, kosztem pracowników. Działania te nie były również ujęte w przekazanym stronie społecznej prowizorium Planu Zatrudnienia na 2017r., a z pewnością były już pracodawcy znane. str. 3

4 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła szkolenia Projekt dotyczący stresu w pracy ruszył pełną parą Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy - to projekt, jaki ma zostać przeprowadzony w ArcelorMittal Poland S.A. jeszcze w tym roku. Pomysłodawcą jego jest Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący dąbrowskiej Solidarności, a głównym wykonawcą - Okręgowa Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach przy współpracy z krajowym konsultantem projektu - Martą Bem. 29 maja Przedstawiciele PIP przeprowadzili szkolenie przygotowujące zespół z dąbrowskiego oddziału AMP do uruchomienia projektu. Szkolenie obejmowało szeroki zbiór zachowań ludzkich, w tym patologie mogące występować w miejscu pracy takie jak: dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie psychiczne i seksualne oraz mobbing, agresja, przemoc, konflikt. Omówione zostały główne stresory występujące w miejscu pracy związane zarówno z treścią pracy (to, na czym moja praca polega) i kontekstem pracy (atmosfera pracy, relacje społeczne), a także z cechami, jakie do pracy wnosimy (ja - jaki jestem, relacje z przyjaciółmi i rodziną, zdrowie pracownika i jego rodziny itp.). Podczas szkolenia dużo uwagi poświęcono technicznej stronie zbierania informacji od pracowników, która w przypadku pracowników AMP opierać się będzie na anonimowych ankietach, w których należy wybierać odpowiednią odpowiedź poprzez Kancelaria prawna FPPP Małgorzata Karolczyk-Pundyk informuje... Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia od lat jest popularną formą omijania kodeksu pracy w zatrudnieniu. Do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Dlatego umowa ta nie jest korzystna dla pracownika (np. nie ma urlopu, dobowej i tygodniowej przerwy, nadgodzin itp.). Umowa zlecenia może być zawarta ustnie lub na piśmie. W przypadku zawierania umowy na piśmie konieczne jest określenie miejsca i czasu jej zawarcia oraz należyte oznaczenie stron poprzez zamieszczenie ich danych osobowych (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania oraz numery PESEL). Jeżeli jedną ze stron umowy jest osobą prawną zamieszcza się jej nazwę, adres siedziby, numer wpisu Krajowego Rejestru Sądowego a także dane osób uprawnionych do jej reprezentowania. W umowie powinien znaleźć się zapis precyzujący czas trwania zlecenia (jego rozpoczęcia i zakończenia ew., wskazanie, że zawarto ją na czas nieoznaczony). Formułując umowę należy sprecyzować kwestię wynagrodzenia: jego wysokość, rodzaj, formę i termin płatności. Istotnym elementem umowy zlecenia jest określenie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, może to być uczynione w oparciu o art 471 k. c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Na mocy art. 6 a ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają również osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy zlecenia przez okres co najmniej 6 m-cy i którzy zaprzestali jej wykonywania. Zgodnie z art. 8 ust. 2 a ustawy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia jest uważana za pracownika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, dla których odpłatność w umowie zlecenia określono w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Dodatkowe przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek zostały określone w 2 rozporządzenia Ministra Pracy i str. 4 Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r., w postawienie symbolu X w odpowiednim okienku bądź poprzez jego zamalowanie (innych oznaczeń nie sczytuje maszyna). Szczególnie podkreślona została przy tym konieczność zwrotu pobranych przez badanych już wypełnionych ankiet. Wysoki zwrot informacji daje bowiem rzetelny obraz sytuacji w zakładzie pracy. Aktualnie pracodawca wyraził zgodę na przeprowadzenie projektu w zakresie stresu w pracy w Zakładzie Walcownia Duża oraz w administracji. Jak podkreślił Wiceprzewodniczący - Mirosław Nowak - w ostatnim czasie stres w pracy jest problemem coraz częściej występującym w firmach nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Niestety, zbiera on bardzo duże żniwo wśród pracowników bezpośrednio wpływając na ich zdrowie i nie służy również pracodawcy, przekłada się bowiem na absencję chorobową, również wzrost zachorowalności na choroby zawodowe, spadek wydajności pracownika, złą atmosferę w pracy itp. Zdaniem naszego Związku tak duży pracodawca, jakim jest AMP powinien uwzględnić wpływ tego negatywnego czynnika, jakim jest stres w długofalowej strategii zarządzania firmą. sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Istotną nowością w przedmiocie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia jest obowiązek jaki spoczywa na dającym zlecenie od 1 stycznia 2017 r. Na mocy artykułu 8a i dalszych ustawy z 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wysokość wynagrodzenia przyjmującego zlecenie powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (13 zł.). W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej. Przyjmujący zlecenie nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej. Na mocy art 8 b w/w ustawy strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeżeli strony nie określą w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia przyjmujący zlecenie ma obowiązek przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia, potwierdza przyjmującemu zlecenie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób. Jak stanowi art. 8 c w/w ustawy przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Zgodnie z art. 8 e w/w ustawy kto będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do zł.

5 Finał pięcioletniej batalii Solidarności 7 zasad emerytalnych Od pierwszego października 2017 roku wchodzi w życie przywrócony wiek emerytalny. To finał pięcioletniej batalii Solidarności, która po podwyższeniu wieku emerytalnego w maju 2012 roku przez PO-PSL zapowiedziała, że doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji. Warto przypomnieć, że przez te pięć lat Solidarność zorganizowała referendum, pod którym zebrała ponad 2,5 mln podpisów, organizowała protesty, kampanie społeczne, a w konsekwencji przyczyniła się do zmiany władzy. To dzięki tej zmianie przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego (60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn) staje się faktem. Od 1 października każdy uprawniony będzie miał możliwość podjęcia własnej decyzji o momencie przejścia na emeryturę. To istota nowych rozwiązań, wokół których nawarstwiło się wiele fałszywych informacji. Dlatego Solidarność wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęła kampanię społeczno-informacyjną Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego. 7 zasad emerytalnych. Moja emerytura - mój wybór. Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury. Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie zakończenia Ukraińcy przyjadą do nas bez wiz W czerwcu niemal cała Unia Europejska otworzy się na obywateli Ukrainy. 17 maja br. Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przedstawiciel Malty, która przewodniczy w tym półroczu Unii Europejskiej, podpisali w Strasburgu w obecności prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, porozumienie o zniesieniu wiz dla obywateli tego kraju. Kończąc tym samym etap znoszenia ograniczeń w ruchu bezwizowym. Czy wraz ze zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy nastąpi ucywilizowanie rynku pracy? Wątpliwe. Przez lata nie uporaliśmy się z patologiami, które rodzi tzw. praca na oświadczenia, czyli zaniżane stawki płac, unikanie składek na ubezpieczenia społeczne, praca na czarno. Jedno jest pewne, ze jak mówi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zniesienie przez Unię wiz dla Ukraińców to nie tylko uproszczenie podróży zagranicznych, ale to również gigantyczny krok do Europy. Przedstawiciele państw Rady Unii Europejskiej zatwierdzili już 11 maja br. zniesienie przez Unię wiz dla obywateli Ukrainy. Był to ostatni formalny krok otwierający dla Ukraińców możliwość łatwiejszego podróżowania do państw UE. Zniesienie wiz krótkoterminowych do strefy Schengen może doprowadzić do przeorientowania się części ekonomicznych migrantów ukraińskich z Polski na inne kraje, takie jak RFN i Czechy oraz Italia, gdzie są duże potrzeby rynku pracy szczególnie w rolnictwie. aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z: oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy, planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej, Sprawdź zanim wybierzesz. Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w ZUS doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Emerytura wybieram świadomie. Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (pod- Prezydium Komisji Krajowej S pozytywnie o projekcie Czas na europejski filar socjalny Komisja Europejska przesłała do instytucji unijnych komunikat o ustanowieniu europejskiego filaru praw socjalnych. To dobra inicjatywa ocenia Solidarność - po dotychczasowych działaniach na rzecz swobód gospodarczych, przyszedł wreszcie czas na działania w sferze socjalnej. W procesie integracji, gdzie do tej pory zwracano szczególną uwagę na swobody gospodarcze, brakowało ogólnoeuropejskiego jednoznacznego wymiaru społecznego. Dlatego zdaniem Prezydium Komisji Krajowej ustanowienie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych daje nadzieję, że konwergencja czyli w tym przypadku proces ujednolicania poziomu zabezpieczeń socjalnych w poszczególnych państwach członkowskich zostanie wzmocniony. Czym jest Europejski Filar Praw Socjalnych? To w dużym uogólnieniu pakiet spraw z obszaru praw socjalnych, którymi KE zamierza się zająć. Wśród nich takie zagadnienia jak czas pracy, zabezpieczenia socjalne dla wszystkich pracujących bez względu na rodzaj umowy o pracę, pisemne powiadomienie o warunkach zatrudnienia przed podjęciem pracy (tak jak w przypadku Polski tzw. syndrom pierwszej dniówki), godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym, czas pracy i wiele, wiele innych. Celem nadrzędnym, który zamierza osiągnąć KE, jest ustanowienie minimum zabezpieczeń socjalnych w całej Unii Europejskiej, przy zachowaniu zasady, że w krajach w których są wyższe standardy, nie mogą one ulec pogorszeniu. Więcej: Komisja Krajowa NSZZ S wyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Bezpieczna praca do emerytury. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać. Emerytura zabezpieczona finansowo. ZUS ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury. Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów. KK NSZZ S Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Porady prawne - Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek Dyżury prawne DAMM 4 pok. 8 w piątki w godz. 12:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Internetowa strona: Poczta sekretariat: Redakcja: str. 5

6 9-11 czerwca 2017 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów przy współpracy BP Partner zaprasza na wycieczkę szlakiem piastowskim GNIEZNO - POZNAŃ - KRUSZWICA Program: I dzień (piątek 09.06) - godz wyjazd z parking ZOZ - przyjazd do Gniezna, zwiedzanie : Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedra, Drzwi Gnieźnieńskie, pomnik Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha; spacer po starówce; dojazd do ośrodka (hotel NEST***), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. II dzień (sobota 10.06) - śniadanie, przejazd do Poznania; zwiedzanie miasta: Starówka- Ratusz,Odwach, zegar z koziołkami, domki budnicze, fontanny w Rynku, kolegium jezuickie, Kościół św. Stanisława, Pałac Działyńskich, Pałac Górków, trasa objazdowa po Poznaniu z przewodnikiem: Uniwersytet, Krzyże Poznańskie, Zamek Cesarski, Cytadela, Targi Poznańskie, jezioro Maltańskie, Ostrów Tumski z katedrą, browar- Kulczyk; czas wolny; powrót do hotelu, wzbogacona obiadokolacja, nocleg. III dzień (niedziela 11.06) - śniadanie; wykwaterowanie, postój w Kruszwicy rejs po jeziorze Gopło; czas wolny. Powrót do Dąbrowy Górniczej na parking ZOZ ok. godz Koszt wycieczki 480 zł/osobę. Dofinansowanie zgodnie z zapisem ZFŚS. Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Drzwi Gnieźnieńskie, rejs po jeziorze Informacji udziela Jerzy Parafiniuk Zapisy i wpłaty przyjmuje BP PARTNER w godz , tel / Wycieczka odbędzie się przy zapisie minimum 40 osób sierpnia 2017 r. BP Partner wraz z Komisją NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów zaprasza nad morze do miejscowości Dziwnów Zakwaterowanie: Pensjonat Perła Dziwnowa metrów od plaży. Pokoje STAN- DARD oraz pokoje STANDARD PLUS, 1, 2, 3, 4 5 osobowe z łazienkami, telewizor, czajnik, lodówka, ręczniki, sprzęt plażowy itd. - więcej informacji o obiekcie na stronie internetowej ośrodka. Cena obejmuje: wyżywienie - w formie bufetu, śniadania, obiadokolacje, możliwość korzystania z krytego basenu wyposażonego w przeciwfale, bąbel wodny i 2 masażery, jaccuzi, siłowni, kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, tenisa stołowego, zadaszonych grilli; ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce. Koszt: podany zostanie po obliczeniu przez BP Partner. Wyjazd po północy z 18/ z parkingu H. Katowice (NZOZ) o godzinie 0.15, powrót w godzinach wieczornych r. Informacji udziela: Jan Czerw - tel ; Chrzanowski Andrzej - tel i Świątkowski Roman - tel Zapisy: prowadzone są w BP Partner, jednak termin ich jest bardzo krótki, dlatego organizatorzy proszą o szybką decyzję. 29 września - 7 października 2017 r. Komisja NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów przy współpracy BP Partner zaprasza na wycieczkę do miejscowości Darłówko Zakwaterowanie: Gniewko Zofia Kowalewska - 100m od plaży. Pokoje 2,3,4 osobowe z TV i łazienkami. Na terenie obiektu m.in. boiska do koszykówki i siatkówki, plac zabaw, baza rehabilitacyjna połączona z basenem krytym z podgrzewaną wodą i jacuzzi. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja - serwowane do stolika. Cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie - 6 noclegów, wyżywienie 3xdziennie, uroczystą kolację z biesiadowaniem, grill z orkiestrą, badanie lekarskie na początku turnusu oraz w dni robocze: dwa zabiegi rehabilitacyjne dziennie (wg zaleceń lekarza), 5 wejść na basen kryty, inhalacje, całodobową opiekę pielęgniarską, ubezpieczenie, podatek VAT. Program: 1 dzień - wyjazd wg rozkładu, 2 dzień - przyjazd do Darłówka, zakwaterowanie, śniadanie, obiad, kolacja nocleg, 3-7 dzień - pobyt wypoczynkowy, czas na relaks, wypoczynek i plażowanie, 8 dzień - wykwaterowanie do godz , obiad, kolacja. Wyjazd z Darłówka ok. godz dzień - powrót na miejsce zbiórki w godz. porannych. Koszt wycieczki: podany zostanie po obliczeniu przez BP Partner. Informacji udziela Z. Letniowski - tel.: MOZ NSZZ Solidarność AMP S.A. Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do k i n a H e l i o s Bilety w cenie 10zł. można wykorzystać na dowolnie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3 D - po wybraniu filmu należy zgłosić się z kuponem do kasy kina Helios i wymienić go na bilet. Kupony do nabycia w sekretariacie Związku. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie ograniczona. MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza zaprasza Członków Związku do miasteczka westernowego Twinpigs Miasteczko Westernowe Twinpigs to miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą się uczyć poprzez zabawę. Od innych parków rozrywki odróżnia je to, że jest parkiem tematycznym i jednocześnie bawiąc, uczy. Zabudowa parku stanowi rekonstrukcję XIX wiecznego amerykańskiego miasteczka. Oferowanie atrakcje o m.in.: Koło młyńskie FAR WEST, Family Coaster, Mini ZOO, karuzela Trapera, tajemnicze podziemie, Kino 360, studio Old Foto, pokazy iluzji Tomasza Kabisa, zjeżdżalnia Apacha, wulkan wspinaczkowy, strzelnica Texas, wodospad, Misiowa Kraina, Hydro atrakcja, Nawiedzona Sztolnia, Dojenie krowy, plac zabaw, kula parowa, wioska indiańska, kuźnia kowala, strzelanie z łuku, pojedynek rewolwerowców, Fire Show, napad na bank, cela więźnia, zaklęty saloon, tajemnicze podziemie 4D i wiele innych. Bilety w cenie 20zł dla Członków dąbrowskiej Solidarności do nabycia w sekretariacie - budynek str. 6 DAAM 4, pok. 6 Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie. Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski

Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie. Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 7 lipca 2016 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 7 lipca 2016 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Styczeń 2017

Purpurowy Informator GT Styczeń 2017 Styczeń 2017 Minimalna stawka godzinowa Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję Purpurowego Informatora, czyli cyklu analiz, w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców kwestie prawne,

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ZUZP w spółce energetycznej. Mały Hutnik w Sanpro Synergy

Zmiany w ZUZP w spółce energetycznej. Mały Hutnik w Sanpro Synergy ISSN 1505-6724 Ukazuje się od 15 września 1980 roku Nr 9/2017 (715) HUTA KATOWICE Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 15 maja 2017 Trzy propozycje zmiany do przeanalizowania Nowe planowanie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/IV/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie z dnia 26 kwietnia2013 r. dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 14/14 Rektora UMB

Załącznik do Zarządzenia nr 14/14 Rektora UMB Załącznik do Zarządzenia nr 14/14 Rektora UMB Procedura określająca zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zatrudniania osób do zadań związanych z realizacją projektów

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul.

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul. TELEKOM TK Telekom spółka z o.o ul. Kijowska 10/I2A, 03-743 Warszawa tel. : -48 22 392 20 00 fax : +48 22 392 20 09 infolinia : 801 022 000 www.tktelekom.pl Zarząd Spółki Warszawa, 9 lutego 2012 roku Federacja

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Dz.U [+] rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 8 stycznia 1997 r.

Dz.U [+] rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 8 stycznia 1997 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Minimalne wynagrodzenie Kwota odpłatności za pracę gwarantowana ustawowo. Ważny wskaźnik, od którego zależą różnego typu prawa i obowiązki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia rozdajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02 Oprócz podwyżki stawek od listopada, porozumienie płacowe gwarantuje pracownikom jednorazową nadpłatę wyrównującą brak podwyżek za pierwszych dziesięć miesięcy 2012 roku. - Kwota "jednorazówki" będzie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców stan na 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy lub osoby świadczące pracę na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej zwanych zleceniobiorcami)

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 7 marca 2017 r. Informacja OBSiL o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. I Postanowienie ogólne

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. I Postanowienie ogólne ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH *** Rok 2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania Regulamin w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia i zakwaterowania z Funduszu Pracy osobom, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywają u pracodawcy staż, szkolenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r.) Rozdział I.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r.) Rozdział I. Dz.U.03.166.1608 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 98 2007.07.01 zm. Dz.U.07.89.589 art. 102 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo