OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

2 STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą, a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Odbywa się na podstawie umowy PUP-pracodawca. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem badań lekarskich. Stypendium osobie bezrobotnej wypłaca PUP. Ile czasu może trwać staż? od 3 do 6 miesięcy lub od 3 do 12 miesięcy (w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia) WAŻNE: staże są organizowane pod warunkiem gotowości pracodawców do zatrudnienia stażystów po zakończeniu stażu na okres 3 miesięcy

3 STAŻ Pracodawca zainteresowany organizacją stażu w roku 2015 powinien: złożyć wniosek o organizację stażu w ciągu najbliższych dni wskazać bezrobotnych do odbycia stażu, by skrócić czas rozpatrywania wniosku nie zwlekać z podpisaniem umowy z PUP, by przed r. przyjąć kandydata na staż Staż nie może: trwać krócej niż 3 miesiące rozpocząć się po 1 września 2015r. zakończyć się niezatrudnieniem

4 BON STAŻOWY Bon stażowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej do 30 r. ż. na podstawie indywidualnego planu działania. Stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca ten zobowiąże się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Staż w ramach bonu stażowego organizowany jest na mocy umowy o organizację stażu zawieranej z pracodawcą.

5 BON STAŻOWY Pracodawcy, który wywiąże się z deklaracji zatrudnienia po zakończeniu stażu, zatrudniając bezrobotnego przez okres 6 miesięcy, zostanie wypłacona premia w wysokości 1513,50 zł, stanowiąca pomoc de minimis i udzielana na zasadach dotyczących ubiegania się o tę pomoc. W ramach bonu stażowego finansowane są bezrobotnemu koszty: przejazdu do i z miejsca stażu w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnym w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium; niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

6 BON SZKOLENIOWY Bon szkoleniowy stanowi dla bezrobotnego do 30-go roku życia gwarancję skierowania na wskazane szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty: jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe; niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych; przejazdu na szkolenia. Bon szkoleniowy przyznawany jest w przypadku uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

7 BON SZKOLENIOWY Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym. Bezrobotny może wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas jest zobowiązanany do uregulowania pozostałej należności z własnych środków. Warunkiem koniecznym uzyskania bonu szkoleniowego jest załączenie do wniosku oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 4 m-cy, 6 m-cy lub powyżej 6 m-cy niezwłocznie po ukończonym szkoleniu. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne.

8 BON NA ZASIEDLENIE Bon na zasiedlenie w maksymalnej kwocie dwukrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia może zostać przyznany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: za ich wykonywanie będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym, odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. Bon przyznawany jest przez PUP właściwy dla miejsca zamieszkania Bezrobotnego i nie stanowi pomocy de minimis dla przedsiębiorcy.

9 BON ZATRUDNIENIOWY Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie indywidualnego planu działania. Realizacja przyznanego bonu następuje na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą. Bon posiada termin ważności, który zostaje określony przez powiatowy urząd pracy. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres co najmniej 18 miesięcy

10 BON ZATRUDNIENIOWY Bon stanowi wsparcie dla pracodawców w formie gwarancji refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, której powiatowy urząd pracy przyzna przedmiotowy bon. Refundacja przyznawana jest na okres 12 miesięcy w wysokości kwoty zasiłku. Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Uwaga! Przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

11 SZKOLENIA - PUP Są to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. PUP inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia. Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia, tj. uprawdopodobnienia zatrudnienia (oświadczenie pracodawcy wyrażające gotowość zatrudnienia po uzyskaniu wskazanych kwalifikacji na umowę o pracę, na stanowisku związanym z kierunkiem kształcenia). Maksymalna kwota wsparcia: 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę na osobę w danym roku (do ,67 zł).

12 SZKOLENIA - PUP O udział w szkoleniu finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy można ubiegać się w przypadku: - braku kwalifikacji zawodowych, - konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, - utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, - braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Instytucja szkoleniowa przeprowadzająca szkolenie musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

13 SZKOLENIA UMOWA TRÓJSTRONNA Urząd finansuje szkolenia dla osób bezrobotnych na wniosek pracodawcy w ramach zawieranych umów trójstronnych z instytucją szkoleniową i pracodawcą, w celu zatrudnienia bezrobotnych przez wnioskującego pracodawcę po ukończeniu szkolenia. W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany: - zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, - zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu na min. 6 miesięcy. Maksymalna kwota wsparcia: 10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę na osobę w okresie 3 lat (do zł) - stanowi dla pracodawcy pomoc de minimis.

14 SZKOLENIA UMOWA TRÓJSTRONNA Pracodawca składa wniosek określając zakres szkolenia i wymagania wobec kandydatów Instytucja szkoleniowa szyje na miarę program szkolenia Urząd kieruje do Pracodawcy kandydatów na szkolenie Pracodawca akceptuje kandydatów Urząd kieruje na szkolenie Pracodawca zatrudnia absolwentów szkolenia

15 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców KFS to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na kształcenie ustawiczne osób: zatrudnionych na umowę o pracę, powyżej 45 roku życia (ograniczenie dla lat ), wymagających uzupełnienia/zmiany kwalifikacji, by utrzymać zatrudnienie Pracodawca dokonuje doboru tematyki szkoleń zawiera umowę na kształcenie z pracownikiem dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej zawiera umowę na kształcenie z instytucją szkoleniową

16 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie: - 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, - 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Otrzymane środki KFS stanowią dla pracodawcy pomoc de minimis. Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wniosek zawiera umowę z wnioskującym pracodawcą dokonuje wypłaty środków KFS sukcesywnie, by nie dopuścić do obowiązku zwrotu odsetek rozlicza umowę na podstawie dowodów wpłat i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

17 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY WAŻNE: - wartość finansowanych usług to kwota netto, - przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, delegacje nie są pokrywane ze środków KFS, - w dniu złożenia wniosku osoby wskazane do objęcia wsparciem mają ukończone 45 lat, są zatrudnione i będą przez cały okres wsparcia, - koszty wsparcia muszą być uzasadnione aktualnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy, - koszty wsparcia muszą być porównywalne z ofertą rynkową, - wsparcie z KFS jest rozliczane w danym roku.

18 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Wnioski do pobrania i dodatkowe informacje na stronach: wroclaw.praca.gov.pl oraz u pośredników pracy pod numerami tel.: (do 699)

19 REFUNDACJA PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ KOSZTÓW SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy (12 x 875 zł = zł)

20 REFUNDACJA PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ KOSZTÓW SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 r. ż. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji, pracodawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji.

21 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres: 1) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego,który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 2) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

22 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 r. ż. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego (875 zł x 12 = zł lub 875 zł x 24 = zł) Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

23 GRANT NA TELEPRACĘ Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. PUP może na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Osoby kierowane w ramach tej formy pomocy: 1) bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub 2) bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną, który w okresie ostatnich 3 lat zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną..

24 GRANT NA TELEPRACĘ Grant przysługuje w kwocie określonej w zawartej umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ( zł) obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Niewywiązanie się z powyższego warunku lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi.

25 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Może zostać przyznane pracodawcy (na podstawie zawartej uprzednio umowy), który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy osobę bezrobotną. Osoby kierowane do tej formy pomocy to osoby bezrobotne: 1) powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub 2) sprawujące opiekę nad osobą zależną, które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

26 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Przysługuje przez okres: 1) 12 miesięcy w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie ( zł) za każdą skierowaną osobę bezrobotną albo 2) 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie ( zł) za każdą skierowaną osobę bezrobotną. Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 miesięcy albo 9 miesięcy. Niewywiązanie się przez pracodawcę z warunków umowy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami.