UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC Paula Malina Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych na przykładzie OC i AC. Na początek wyjaśniono definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, a także scharakteryzowano ubezpieczenia OC i AC. Następnie przedstawiono graficznie podział ubezpieczeń komunikacyjnych na dobrowolne i obowiązkowe. Po ogólnej charakterystyce ubezpieczeń, dokonano analizy Sprawozdań statystycznych KNF w latach z uwzględnieniem liczby polis, składki przypisanej brutto, liczby wypłat oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto. Vehicle insurance on the examples of Liability insurance (OC) and Auto Casco (AC) Summary The purpose of this article is to present the Polish vehicle insurance market, on the example of OC and AC. Firstly, the definition of vehicle insurance have been explained, as well as OC and AC insurance have been characterized. Then, the division between voluntary and compulsory insurance has been shown graphically. After a general description of the insurance, the analysis of statistical FSA reports have been performed for years , taking into account the number of policies, gross premiums written, number of payments and gross paid claims. ISSN , Nr 1 (17) 2014, s

2 Wstęp W obecnych czasach ubezpieczenia komunikacyjne stanowią istotny segment rynku ubezpieczeń oraz odgrywają znaczącą rolę w procesie kształtowania świadomości ubezpieczeniowej mieszkańców Polski. Stanowią one bowiem ponad 66% rynku ubezpieczeń majątkowych, zarówno pod kątem składki, jak i ilości wypłaconych odszkodowań. W związku z faktem, iż rynek samochodowy w Polsce dynamicznie się rozwija, wraz z nim ewoluuje polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2008r. zawarto ponad 17 milionów umów ubezpieczenia OC oraz ponad 4,5 miliona umów ubezpieczenia autocasco. Ponadto zakłady ubezpieczeń wypłaciły ok. 830 tysięcy złotych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia OC oraz ok. 65 tysięcy złotych z tytułu ubezpieczenia Autocasco 1. Należy także zaznaczyć, iż popularność ubezpieczeń komunikacyjnych, w znacznym stopniu warunkuje wizerunek zakładów ubezpieczeń. Koniecznym zatem jest podejmowanie działań zmierzających do zapewniania jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także kompleksowej obsługi klientów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem OC i AC. Na początek wyjaśniono definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, a także scharakteryzowano ubezpieczenia OC i AC. Następnie przedstawiono graficznie podział ubezpieczeń komunikacyjnych na dobrowolne i obowiązkowe. Po ogólnej charakterystyce ubezpieczeń, dokonano analizy raportu Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach z uwzględnieniem liczby zawartych umów, liczby wypłaconych odszkodowań, a także średniego wypłaconego odszkodowania. Na koniec przedstawiono rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych z perspektywy zakładów ubezpieczeń. 1. Definicja ubezpieczeń komunikacyjnych Ubezpieczenie jest swoistą instytucją, która ma uchylić lub przynajmniej ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych. Za zdarzenie losowe rozumie się zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zatem ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia towarzyszy każdemu człowiekowi na każdym etapie jego życia. Przedstawiona definicja ubezpieczenia powinna łączyć dwa aspekty: prawny i ekonomiczno-społeczny. Aspekt prawny odnoszony jest do tworzonych przez państwo form społecznego zabezpieczenia obywateli, których funkcjonowanie opiera się na przepisach prawa. Natomiast aspekt gospodarczy ujmuje ubezpieczenia jako umowę pomiędzy dwoma stronami, z których jedna strona oddaje ryzyko, a druga je przyjmuje za odpowiednią zapłatą 2. Pod pojęciem ubezpieczeń samochodowych kryją się wszystkie te ubezpieczenia, które dotyczą pojazdów, a w szczególności posiadaczy tych pojazdów. Ubezpieczeniem samochodowym jest zatem nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu (OC), ale także wiele innych związanych z pojazdami ubezpieczeń, które nie są obowiązkowe, lecz dobrowolne. Do dobrowolnych należą m.in. 1 Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach Raport, Warszawa Kwiecień I., Istota i rola ubezpieczeń, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.) Ubezpieczenia. Rynek i Ryzyko, PWE, Warszawa 2002, s

3 ubezpieczenie pojazdów od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży zwane ubezpieczeniem autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z ruchu pojazdów (NNW) itd 3. Dwa z powyższych ubezpieczeń uznawane są za najważniejsze dla ochrony majątku posiadacza pojazdu mechanicznego. Są nimi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego i ubezpieczenie autocasco. Oba ubezpieczenia mają na celu łagodzenie skutków najbardziej dotkliwych dla majątku posiadacza pojazdu zdarzeń i tym samym najczęściej występujących w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Należy także podkreślić, iż ubezpieczenie OC ma także istotne znaczenie dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego polega na tym, że w razie wyrządzenia przez te podmioty szkody innym osobom, odszkodowanie, które zobowiązani są oni świadczyć na rzecz poszkodowanego, wypłaca za nich zakład ubezpieczeń. Analizując przyczyny wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w wyniku ruchu pojazdu mechanicznego, nie trudno dostrzec, że instytucja, mimo że jej zadaniem jest ochrona właściciela pojazdu, powołana została do życia głównie w interesie poszkodowanego 4. Odszkodowanie, wypłacane z ubezpieczenia autocasco, ma za zadanie pokryć szkodę, będącą następstwem takich zdarzeń, jak zniszczenie, uszkodzenie i kradzież pojazdu. Zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, może nastąpić niezależnie od tego, kto ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę w pojeździe Podział ubezpieczeń komunikacyjnych W Polsce istnieje obowiązek nakładany na posiadaczy samochodów, polegający na konieczności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ponadto skorzystać można z dodatkowych ubezpieczeń, jak popularne autocasco. W odniesieniu do ubezpieczenia OC, warunki i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń określa ustawodawca, zaś w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych zakłady ubezpieczeń mogą je samodzielnie kształtować. W obecnych czasach, wiele zakładów ubezpieczeń oferuje swoim klientom produkt ubezpieczeniowy w pakiecie OC, AC, Assistance oraz NNW. Na poniższym schemacie przedstawiono podział ubezpieczeń komunikacyjnych, uwzględniając ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. 3 Wąsiewicz A., Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1995, s Tamże, s Monkiewicz J., Podstawy Ubezpieczeń, tom II, POLTEXT, Warszawa 2001, s

4 Schemat 1. Podział ubezpieczeń komunikacyjnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC UBEZPIECZENIE AC UBEZPIECZENIE ASSISTANCE UBEZPIECZENIE NNW ZIELONA KARTA Źródło: opracowanie własne Pod pojęciem ubezpieczenie obowiązkowe rozumie się ubezpieczenie, którego zawarcie pozbawione jest swobodnej woli określonych ustawowo podmiotów. Ma to związek z faktem, iż zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej danym dobrom, zwłaszcza osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, jest istotne dla całego społeczeństwa. Implikuje to sytuację, w której ustawodawca nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, którego rolą jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej poszkodowanym. Ubezpieczenie dobrowolne zaś charakteryzuje się tym, iż zawarcie umowy zależy wyłącznie od swobodnej woli ubezpieczającego. W sferze ubezpieczeń samochodowych do ubezpieczeń dobrowolnych należą m.in. ubezpieczenie pojazdu od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży (AC), ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia pojazdu od skutków kradzieży itp Dane liczbowe dotyczące ubezpieczeń OC i casco pojazdów lądowych W celu zobrazowania sytuacji omawianych ubezpieczeń komunikacyjnych na polskim rynku, poddano analizie wyniki zawarte w Sprawozdaniach statystycznych KNF w latach Zebrane dane, tj. liczba polis, składka przypisana brutto, liczba wypłat, odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, pozwolą na dokładniejsze przedstawienie ubezpieczeń OC i casco pojazdów lądowych występujących na polskim rynku. Tabela1 zawiera dane liczbowe dotyczące liczby polis oraz wysokości składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach OC i casco pojazdów lądowych. 6 Wąsiewicz A., Ubezpieczenia komunikacyjne..., dz. cyt., s

5 Tabela 1. Liczba polis oraz wysokość składki w ubezpieczeniach OC i casco pojazdów lądowych w latach Lata Wyszczególnienie Liczba polis (szt.) Składka przypisana brutto (w tys. zł) casco pojazdów lądowych casco pojazdów lądowych casco pojazdów lądowych Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania statystycznego KNF Jak wynika z powyższych danych, można zaobserwować wzrost liczby polis w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w latach , co świadczy o rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Również wysokość składki przypisanej brutto wykazywała tendencję wzrostową. W kwestii ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, można dostrzec analogiczną zmianę w postaci przyrostu zarówno liczby kupowanych polis, jak i składki przypisanej brutto w latach Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące liczby wypłat, a także wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto (w tys. zł) w ramach ubezpieczenia OC i casco pojazdów lądowych w latach Tabela 2. Liczba wypłat oraz suma odszkodowań i wypłaconych świadczeń w ramach OC i casco pojazdów lądowych w latach Lata Wyszczególnienie Liczba wypłat (szt.) Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (tys. zł) casco pojazdów lądowych casco pojazdów lądowych casco pojazdów lądowych Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania statystycznego KNF 84

6 Jak wynika z powyższych danych, można zaobserwować tendencję wzrostową dotyczącą liczby wypłat, a także kwoty wypłaconych odszkodowań i świadczeń w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów. Jeśli chodzi zaś o casco pojazdów lądowych, w roku 2010 liczba wypłat wzrosła o w porównaniu do roku poprzedniego. Zakończenie Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest rynkiem mocno skoncentrowanym. Około 87% ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC jest w rękach dziesięciu największych ubezpieczycieli. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią aż 2/3 ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Z roku na rok grono ubezpieczycieli zajmujących się umowami OC i AC powiększa się. Dołączają bowiem nowe zakłady ubezpieczeń wprowadzając konkurencyjne oferty, zapewniając kompleksową obsługę klientów, a także dostarczając im wszelkie możliwe udogodnienia. Wnioskując z powyższego, można stwierdzić, iż rynek ten wciąż ewoluuje. Dla zakładów ubezpieczeń działalność staje się coraz bardziej rentowna. Wynika to z faktu, iż coraz lepiej prezentuje się wynik techniczny w ubezpieczeniach autocasco. Pomimo że ubezpieczenia OC przynoszą dla ubezpieczycieli straty, są oni w stanie zrekompensować je zawartymi umowami w ramach ubezpieczenia AC. Reasumując, należy stwierdzić, iż rynek ubezpieczeń komunikacyjnych będzie się rozwijał, tworząc większą konkurencyjność występujących na nim podmiotów, a co za tym idzie, zwiększał liczbę ofert skierowanych do potencjalnego klienta. Bibliografia 1. Kwiecień I., Istota i rola ubezpieczeń, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.) Ubezpieczenia. Rynek i Ryzyko, PWE, Warszawa Monkiewicz J., Podstawy Ubezpieczeń, tom II, POLTEXT, Warszawa Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach Raport, Warszawa Wąsiewicz A., Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Anna Gierusz * Beata Jackowska ** Mirosław Szreder *** Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Wstęp

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia wybrane aspekty prawne i społeczne

Ogólne warunki ubezpieczenia wybrane aspekty prawne i społeczne Damian Walczak, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Ogólne warunki ubezpieczenia wybrane aspekty prawne i społeczne Celem opracowania było przedstawienie ogólnych warunków ubezpieczeń w aspekcie prawno-społecznym

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka ILONA KWIECIEŃ Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego

dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego Odwrócony kredyt hipoteczny Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska Tomasz Rólczyński Odwrócony kredyt hipoteczny dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego Wprowadzenie odwróconego kredytu hipotecznego na rynek

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności

I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności Ubezpieczenia a rozwój społeczno-gospodarczy I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności 1. Zasada działania ubezpieczenia Ryzyko Rozproszenie ryzyka Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Ewa Spigarska * Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Wstęp Czynniki ryzyka związane z ubezpieczeniami nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w rachunkowości zakładu

Bardziej szczegółowo

Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym Wioleta Kardasz Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym Uwagi wstępne Ryzyko związane jest z wszelkimi formami egzystencji i działalności człowieka.

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki.

Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki. Czyste straty finansowe ILONA KWIECIEŃ Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki. Czyste straty finansowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo