Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP)"

Transkrypt

1 Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP) Piotr Wierzchosławski Urząd Miasta Krakowa

2 1994 Kalendarium reformy budżetowania w Krakowie EtapI Początek Budżetu Zadaniowego i Planowania Wieloletniego Administracja Krakowa przystosowuje do warunków polskich ideę budżetowania programowegona podstawie doświadczeń miasta siostrzanego Rochester NY. Został opracowany pierwszy dokument budżetowy zawierający plany zadań Nowy specjalnie opracowany system finansowy Nowy specjalnie opracowany system finansowy został wdrożony. System umożliwiał rozliczanie bezpośrednich kosztów każdego z zadań. Niestety Biuro Budżetu w dalszym ciągu zajmowało się głównie danymi finansowymi nie poświęcając dość uwagi zapisanym w planach przewidywanym rezultatom. Pierwszy Wieloletni Plan Inwestycyjny(WPI) ( ) został przygotowany i zatwierdzony przez Radę Miasta Nowa Instrukcja Budżetowaobejmuje teraz także większość jednostek miejskich, ale wciąż nie dość uwagi administracja poświęca mierzeniu rezultatów i ocenom. WPIzostał zaktualizowany na okres

3 Kalendarium reformy budżetowania w Krakowie Etap II Budżetowanie działań i nowy WPI 2004 Zespół Audytu Wewnętrznego (utworzony w 2003 roku) w wyniku jednego z pierwszych zadań audytowychzalecił zorganizowanie komórki monitorowania zadań budżetowych i został utworzony Referat Monitorowania Zadań (OR-06), podległy bezpośredniodyrektorowi Magistratu Pod koniec roku 2005 Zespół Audytu przedstawił prezydentowi WPIprzynajmniej na okres programowania finansowego w UE tj. na lata argumenty na rzecz odnowieniawpi OR-06 opracował pierwszy raport oceny zadań i zaproponował we współpracy z ZAW istotną modyfikację Instrukcji Budżetowej zawierającą: obowiązkową deklarację wyniku dla każdego zadania obowiązkowe definicje mierników i wskaźników wymaganie, aby plany finansowe przewidywały pracochłonność dla głównych produktów Dla rozliczania kosztów zadań wykonywanych siłami własnymi zostały wprowadzone Karty Pracy.Teraz każdy pracownik ma obowiązek określić jak dużo czasu pracy poświecił na wytworzenie danego typu produktu (usługi).

4 Kalendarium reformy budżetowania w Krakowie Etap II Budżetowanie działań i nowy WPI do W Magistracie został wprowadzony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO W ten sposób nowe wymagania instrukcji budżetowej uzyskały dodatkowe narzędzia nadzoru Od połowy 2006 r. została wprowadzona w UMK aplikacja SZKZ do monitorowania czasu pracy. Pracownicy codziennie umieszczają te dane w SI za pośrednictwem przeglądarki www w INTRANECIE. Od początku roku wszystkie zadania budżetowe posiadają (lepsze lub gorsze) deklaracje wyniku zapisane deklaracje wyniku. Pierwsze wartości zdefiniowanych mierników i wskaźników zostały zgromadzone Wdrożono prosty System Informatycznydla zbierania i nadzorowania planów, danych, mierników i wskaźników. W ten sposób definicje mierników i wskaźników oraz ich historyczne i aktualne wartości są gromadzone i nadzorowane. MAiCakceptuje wniosek Miasta Krakowa na realizację innowacyjnego projektu partnerskiego z Miastem Poznań MJUP-umożlwiający dalszy rozwój BZ i związanych z nim narzędzi zarządzania, w tym opracowanie Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych oraz budowę Systemu BI. Realizacja III etapu reformy opracowanie i wdrożenie produktu projektu MJUP. Integracja BZ z systemem zarządzania GMK. BZ staje się narzędziem zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

5 GENEZA PROJEKTU (na czym polega pomysł) Miasta Kraków i Poznań podobnie jak inne JST modernizowały i nadal modernizują swój system zarządzania. Korzystając z możliwości jakie stworzył nam Program Dobre rządzenie (POKL). postanowiliśmy wspólnie opracować ogólny kompletny model. Model ten zawiera listę narzędzi, które naszym zdaniem składają się na pewną ofertę instrumentarium, pozwalającego w złożonym (wielobranżowym, wielodziedzinowym) organizmie jakim jest miasto, województwo lub powiat zbudować i wdrożyć racjonalny system zarządzania wykorzystujący narzędzia wymagane uofp oraz dostatecznie wrażliwy na zmiany otoczenia i oczekiwania klientów. Model łączy w sobie narzędzia stosowane do tej pory w naszych administracjach, rozwija je oraz przedstawia wymagania wobec pozostałych, których brak obecnie odczuwamy. Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 5

6 Produkt projektu Produktem projektu będzie metodologia i narzędzia służące racjonalizacji zarządzania miastem (lub inną dużą lub średnią jednostką samorządu terytorialnego) tworzące modelmodułowego, modułowego, zintegrowanego i opartego na partycypacji społecznej systemu zarządzania, w którym monitorowanie jakości życia i jakości usług publicznych oraz zarządzanie ryzykiem wspomaga podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 6

7 W skład produktu finalnego projektu MJUP wchodzi A. Metodyka opracowania Katalogu wskaźników JŻ i JUP oraz koncepcja i metodyka badań tych wskaźników B. Zestaw wymagań ( zasad ogólnych ) dla organizacji wynikających z postulatów przedstawionego Modelu Zarządzania Zintegrowanego C. System Informatyczny wspomagający wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania w JST 7

8 Sformułowanie i wdrożenie wymagań zasad ogólnych za pomocą aktów kierowania Zasady ogólne, w których sformułowano wymagania zapisano dla: 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej 2. Przygotowania Programów Wieloletnich 3. Budżetowania Zadaniowego 4. Zarządzania Ryzykiem 5. Rachunkowości 6. Hurtowni danych i systemu raportów 7. Usług Publicznych Wymagania są spełniane przez: zmianę lub przygotowanie nowych regulacji w aktach kierowania zapewnienie odpowiednich funkcjonalności w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie. wdrożenie regulacji i przetwarzanie danych w systemie 8

9 Najważniejsze wymagania sformułowane w zasadach ogólnych 1. WPFjest zintegrowana z budżetem zadaniowym, wyznacza limity wydatków bieżących w dziedzinach i/lub jednostkach. 2. Program wieloletni (sektorowy) zawiera deklarację wyniku, wskaźniki, listę zadań (projektów, etapów) oraz źródła finansowania zagwarantowane w budżecie i WPF. 3. W zadaniach budżetowych wyznaczono zasoby do planowania, zapisano wymierny cel, wskaźniki, działania, produkty i plan rzeczowo-finansowy. 4. Zarządzanie ryzykiem obejmuje obszary: strategiczny, operacyjny oraz bezpieczeństwa informacji, rejestr używa wspólnej skali ryzyki są one powiązane z celami programów, produktami zadań budżetowych lub zasobami w obszarze bezpieczeństwa informacji. 9

10 Najważniejsze wymagania sformułowane w zasadach ogólnych 5.Rachunkowość -zapewnia rejestrację zdarzeń w klasyfikacji zadaniowej i raportowanie bieżących (aktualnych) danych dotyczących planu, zaangażowania środków, zobowiązań, wydatków i kosztów 6.W systemach informatycznych jednostek włączonych do hurtowni są wspólne słowniki referencyjne i skoordynowane plany kont, wyznaczono też odpowiedzialność za ich aktualizację 7.Dialogklientów i dostawców w zakresie usług publicznych winien dotyczyć w pierwszym rzędzie dziedzin zarządzania, w tym obszarów, w których zakres interwencji JST (wydatki) jest duży i które są najistotniejsze dla mieszkańców. 8.Odpowiedzialność za rezultaty programów i zadań jest zdecentralizowana 10

11 (STRAtegia Dużego Obszaru, Miasta) C. System Informatyczny wspomagający zarządzanie strategiczne w dużej JST STRADOM System wspomaga: planowanie wieloletnie, budżetowanie zadaniowe, monitorowanie zadań i procesów, zarządzanie ryzykiem, planowanie audytu oraz nadzór nad rekomendacjami. Jądrem systemu jest hurtownia gromadząca: dane rejestrowane w ramach w/w obszarów, dane z systemów finansowo-księgowych Urzędu i Jednostek Miejskich, rejestry czasu pracy i inne dane systemów dziedzinowych Hurtownia oferuje dla decydentów, koordynatorów i wykonawców zadań zbiór raportów (standardowych i na żądanie ) 11

12 System BI umożliwi dostarczanie wielowymiarowych raportów W opisie Systemu BI przewidziano 33 wzory wielowymiarowych raportów dla różnych obiektów informacyjnych. Dla każdej dziedziny zarządzania możliwe będzie wygenerowanie raportu zawierającego m.in. dane dotyczące: wartości wskaźników kontekstowych i strategicznych, planowanej i zrealizowanej ilości produktów dla każdego zadania / działania (lub kamienie milowe dla Projektów), wydatków związanych z realizacją programów i zadań oddziałujących na dziedzinę w ujęciu: plan zaangażowanie zobowiązania wykonanie. Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 12

13 System BI umożliwi gromadzenie, analizę i raportowanie danych dla wszystkich rodzajów ryzyk : strategicznych, ryzyk programów, ryzyk projektów, ryzyk operacyjnych oraz ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji zarządzanie ryzykiem obszary i tryby postępowania Sym Obszar zarządzania Rodzaj Perspektywa Właściciel -bol ryzykiem ryzyka czasowa STR Cele długoterminowe strategiczne wieloletnia Najwyższe kierown. PS Programy sektorowe Strat. i oper. kilkuletnia Koordynator progr. PR Projekty projektowe kilkuletnia lub roczna Kierownik projektu ZB Zadania budżetowe operacyjne roczna Koordynator zadan. BI Bezpieczeństwo informacji operacyjne roczna Właściciel zasobów Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 13

14 Model zarządzania zintegrowanego oparty będzie na następującym schemacie logicznym: Schemat logiczny zarządzania: dziedziny -> programy > zadania > ewidencje Schemat logiczny raportowania: Wskaźniki kontekstowe (diagnoza) Dziedziny zarządzania Wskaźniki strategiczne (rezultaty) Programy strategiczne Zadania budżetowe, działania / etapy Raporty i analizy Hurtownia Danych System finansowo - księgowy Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 14

15 Uproszczony plan powiązań działań - zadań typu B - usług publicznych i dziedzin wpływa na Działanie 1 Działanie 2 Produkt Produkt Zadanie typu B X Usługa publiczna A Dziedzina T Działanie 1 Produkt Zadanie typu B Y Usługa publiczna B Dziedzina G Działanie 2 Produkt Usługa publiczna C Dziedzina O Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 15

16 Uproszczony plan powiązań etapów - zadań typu P programów i dziedzin wpływa na Etap 1 Etap 2 Zadanie typu P X Produkt Program I Dziedzina T Etap 1 Produkt Etap 2 Produkt Zadanie typu P Y Program II Dziedzina G Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 16

17 Uproszczony plan analizy korelacji - istotność poszczególnych usług publicznych i całych dziedzin dla mieszkańców zadowolenie z usługi publicznej A zadowolenie z Dziedziny T wpływa na zadowolenie z usługi publicznej B zadowolenie z życia w mieście ogólne zadowolenie zadowolenie z usługi publicznej C zadowolenie z usługi publicznej D zadowolenie z Dziedziny G Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP) 17

18 1 Opis stanu baza danych Model Zarządzania Zintegrowanego 2 Określenie hierarchii potrzeb i celów Strategie sektorowe(dziedzinowe)- oczekiwana zmiana stanu 3 U MIARY 4 Wybór działań, cele szczegółowe, Sformułowanie zadań MIARY 5 produkcja i dostarczanie usług 6 Ocena wykonania zadań U MIARY 7 Ocena zmiany stanu U MIARY 8 Uzupełnienie bazy i wnioski 18

19 Ramowy harmonogram Ramowy harmonogram projektu MJUP Zadanie 1 - Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu Zadanie 2 - Pilotażowe wdrożenie produktu w Krakowie i Poznaniu, zebranie i analiza danych z wdrożenia, zewnętrzna ewaluacja i walidacja rezultatów Zadanie 3 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu Zadanie 4 - Upowszechnianie produktu Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Monitorowanie jakości usług publicznych (MJUP)

20 Dziękuję za uwagę Informacje o projekcie MJUP oraz aktualna wersja Produktu Projektu dostępne są na stronie: 20

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo