OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF"

Transkrypt

1 OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach

2 WSTĘP Rekomendacja D wydana przez KNF jest zbiorem 22 rekomendacji podzielonych na następujące obszary: - strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej...i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego - rozwój środowiska teleinformatycznego - utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego - zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego. Szczegółowy zakres ww. obszarów został przedstawiony w rozdziale Lista rekomendacji. Konieczność stosowania przez banki Rekomendacji D wymaga przeprowadzenia gruntownego procesu weryfikacji aktualnego sposobu funkcjonowania banku w zakresie systemów informatycznych, a następnie dostosowanie do wymagań stawianych przez KNF. Celem prac opisanych niniejszą ofertą jest wsparcie banku w całym procesie dostosowawczym. Komisja Nadzoru Finansowego wymaga, aby Rekomendacja D została wdrożona w bankach nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

3 SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PRAC Główne etapy prowadzenia prac przedstawiają się następująco. Identyfikacja i udokumentowanie stanu bieżącego (AS IS) Identyfikacja i analiza luk Zaproponowanie procesu naprawczego Monitorowanie realizacji procesu naprawczego Opracowanie raportu poaudytowego

4 SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PRAC Etap 1 Identyfikacja i udokumentowanie stanu bieżącego (AS IS) W zakresie tego etapu leży udokumentowanie obecnie funkcjonujących procesów z obszaru zarządzania rozwojem, utrzymaniem oraz bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Sposób przeprowadzenia etapu 1 będzie polegał na zgromadzeniu dokumentacji obecnie funkcjonującej w Banku, a w szczególności procedur, regulaminów, zarządzeń oraz zapisów dowodzących na funkcjonowanie obecnych mechanizmów. Po analizie dokumentacji zostaną przeprowadzone wywiady z wybranymi pracownikami Banku z obszaru technologii informacyjnej oraz z otoczenia biznesowego na każdym poziomie struktury organizacyjnej. Produkt etapu: Raport opisujący stan AI IS funkcjonowania IT w zakresie aspektów regulowanych za pomocą rekomendacji KNF. Etap 2 Identyfikacja i analiza luk Celem tego etapu jest przeanalizowanie obecnie funkcjonujących procesów IT pod kątem wymagań KNF stawianych poprzez zapisy Rekomendacji D. Produkt etapu: Raport opisujący braki w stosunku do rekomendacji KNF oraz Analiza Ryzyka w poszczególnych obszarach technologii informacyjnej. Raport będzie odnosił się do każdej rekomendacji D oceniając dojrzałość każdego etapu cyklu Deminga.

5 SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PRAC Raport będzie zawierał ocenę każdej rekomendacji pod względem istnienia mechanizmów, ich kompletności i skuteczności, dowodów na funkcjonowanie mechanizmów, stopnia świadomości i kompetencji personelu. Wynikiem będzie ocena stopnia dojrzałości poszczególnych obszarów na każdym poziomie organizacyjnym Banku. Analiza Ryzyka będzie oparta na sprawdzonej metodologii szacowania ryzyka, czego wynikiem będzie oszacowanie poziomu ryzyka w poszczególnych obszarach wymaganych przez rekomendację D. Etap 3 Zaproponowanie procesu naprawczego W zakresie prac objętych tym etapem zostanie opracowana propozycja przeprowadzenia procesu naprawczego. W przypadku możliwości realizacji planu naprawczego za pomocą kilku wariantów zostaną one przedstawione do decyzji Zamawiającego. Produkt etapu: Opis propozycji realizacji planu naprawczego oraz przedstawienie propozycji harmonogramu prac. Etap 4 Monitorowanie realizacji procesu naprawczego W zakresie realizacji tego etapu zakłada się możliwość wsparcia Zamawiającego w zakresie monitorowania przebiegu realizacji procesu naprawczego. Etap ten jest opcjonalny, a czas jego realizacji jest zależny od wybranego i zaakceptowanego przez Zamawiającego planu naprawczego. Produkt etapu: Cotygodniowe raportowanie statusu przebiegu prac. Etap 5 Opracowanie raportu poaudytowego Celem tych prac jest przeprowadzenie ponownej weryfikacji obszaru IT w zakresie rozwoju, utrzymania oraz zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych regulowanych Rekomendacją D. Produkt etapu: Finalny raport po zakończonym audycie.

6 RAMOWY HARMONOGRAM PRAC Nr Nazwa zadania Czas trwania 1 Identyfikacja i udokumentowanie stanu AS IS 3 tygodnie Przedstawienie Raportu AS IS 2 Identyfikacja i analiza luk 3 tygodnie Przedstawienie Oceny 3 Zaproponowanie procesu naprawczego 2 tygodnie Plan Naprawczy 4 Monitorowanie realizacją procesu naprawczego TBD w zależności od zaakceptowanego planu realizacji procesu naprawczego (zadanie opcjonalne) 5 Opracowanie raportu poaudytowego 3 tygodnie CENA USŁUG Ze względu na konieczność indywidualnego podejścia do wyceny usług przyjmujemy, że cena zostanie przedstawiona po oszacowaniu pracochłonności prac w konkretnym banku. Zakładamy, że wycena ostatecznie zostanie przedstawiona w ciągu czterech dni roboczych od momentu otrzymania informacji pozwalających na jej wykonanie.

7 KOMPETENCJE Zespół powołany do realizacji projektu składa się z osób posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w dużych polskich bankach m.in w takich obszarach jak: Zarządzanie bezpieczeństwem systemów IT Zarządzanie projektami IT Utrzymanie systemów IT Architektura systemów IT Administracja systemami IT Administracja bazami danych Zarządzanie sieciami komputerowymi Zarządzanie dostępami i uprawnieniami Skład zespołu IT jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb projektu i potwierdzany z Zamawiającym przed formalnym uruchomieniem prac. LISTA REKOMENDACJI Niniejszy rozdział stanowi wyciąg z listy rekomendacji D wymaganej do stosowania przez banki: Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Rekomendacja 1 Rada nadzorcza banku powinna nadzorować funkcjonowanie obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, natomiast zarząd banku powinien zapewnić, aby powyższe obszary zarządzane były w sposób poprawny i efektywny.

8 LISTA REKOMENDACJI Rekomendacja 2 W banku powinien funkcjonować sformalizowany system informacji zarządczej w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zapewniający każdemu z odbiorców informacji właściwy poziom wiedzy o tych obszarach. Rekomendacja 3 Bank powinien opracować i wdrożyć strategię w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zgodną ze strategią działania banku. Rekomendacja 4 Bank powinien określić zasady współpracy oraz zakresy odpowiedzialności obszaru biznesowego, technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, pozwalające na efektywne i bezpieczne wykorzystanie potencjału środowiska teleinformatycznego w działalności banku. Rekomendacja 5 Rozwiązania organizacyjne oraz zasoby ludzkie w obszarach technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego banku powinny być adekwatne do jego profilu ryzyka i specyfiki działalności oraz pozwalać na efektywną realizację działań w tych obszarach. Rozwój środowiska teleinformatycznego Rekomendacja 6 Bank powinien posiadać sformalizowane zasady prowadzenia projektów w zakresie środowiska teleinformatycznego, adekwatne do skali i specyfiki realizowanych projektów. Rekomendacja 7 Systemy informatyczne banku powinny być rozwijane w sposób zapewniający wsparcie jego działalności oraz uwzględniający wymogi bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

9 LISTA REKOMENDACJI Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego Rekomendacja 8 Bank powinien posiadać sformalizowane zasady zarządzania danymi wykorzystywanymi w ramach prowadzonej działalności, obejmujące w szczególności zarządzanie architekturą oraz jakością danych i zapewniające właściwe wsparcie działalności banku. Rekomendacja 9 Bank powinien posiadać sformalizowane zasady dotyczące zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, w tym jej architekturą, poszczególnymi komponentami, wydajnością i pojemnością oraz dokumentacją, zapewniające właściwe wsparcie działalności banku oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Rekomendacja 10 Bank powinien posiadać sformalizowane zasady współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych, zapewniające bezpieczeństwo danych i poprawność działania środowiska teleinformatycznego, uwzględniające również usługi świadczone przez podmioty należące do grupy kapitałowej banku. Rekomendacja 11 Bank powinien posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do danych i informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej. Rekomendacja 12 Bank powinien zapewnić odpowiednią ochronę środowiska teleinformatycznego przed szkodliwym oprogramowaniem. Rekomendacja 13 Bank powinien zapewniać wewnętrznym użytkownikom systemów informatycznych wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ich eksploatacją, w tym wynikających z wystąpienia awarii i innych niestandardowych zdarzeń zakłócających ich użytkowanie.

10 LISTA REKOMENDACJI Rekomendacja 14 Bank powinien podejmować skuteczne działania mające na celu osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji pracowników w zakresie środowiska teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w tym środowisku. Rekomendacja 15 System zarządzania ciągłością działania banku powinien uwzględniać szczególne uwarunkowania związane z jego środowiskiem teleinformatycznym oraz przetwarzanymi w nim danymi. Rekomendacja 16 Bank świadczący usługi z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dostępu powinien posiadać skuteczne rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające weryfikację tożsamości i bezpieczeństwo danych oraz środków klientów, jak również edukować klientów w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z tych kanałów. Rekomendacja 17 Bank powinien posiadać sformalizowane zasady zarządzania tzw. oprogramowaniem użytkownika końcowego, skutecznie ograniczające ryzyko związane z eksploatacją tego oprogramowania. Rekomendacja 18 W banku powinien funkcjonować sformalizowany, skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, obejmujący działania związane z identyfikacją, szacowaniem, kontrolą, przeciwdziałaniem, monitorowaniem i raportowaniem ryzyka w tym zakresie, zintegrowany z całościowym systemem zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w banku. Rekomendacja 19 Bank powinien klasyfikować systemy informatyczne i przetwarzane w nich informacje zgodnie z zasadami uwzględniającymi w szczególności wymagany dla tych systemów i informacji poziom bezpieczeństwa.

11 LISTA REKOMENDACJI Rekomendacja 20 Bank powinien posiadać sformalizowane zasady zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, obejmujące ich identyfikację, rejestrowanie, analizę, priorytetyzację, wyszukiwanie powiązań, podejmowanie działań naprawczych oraz usuwanie przyczyn. Rekomendacja 21 Bank powinien zapewnić zgodność funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego z wymogami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zawartymi umowami i standardami przyjętymi w banku. Rekomendacja 22 Obszary technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego banku powinny być przedmiotem systematycznych, niezależnych audytów.

12 O NAS Baker Tilly jest wiodącą grupą, która oferuje profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości, audytu, doradztwa podatkowego i biznesowego oraz IT. Naszym celem jest zapewnienie polskim i zagranicznym Klientom jak najlepszej obsługi w zakresie Business Processes Outsourcing (BPO), podatków, niezależnego audytu i innych usług finansowych przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i globalnych zasobów Baker Tilly International, którego jesteśmy członkiem. Zatrudniamy ponad 400 profesjonalistów w biurach w Polsce, Czechach i na Słowacji. Nasi Klienci cenią wysoką jakość świadczonych przez nas usług, pro-aktywne podejście, doskonałą obsługę techniczną, nasz sposób komunikacji oraz raportowania. Dzięki naszym Klientom jesteśmy wiodącym dostawcą usług outsourcingowych i atestacyjnych w Polsce i cieszymy się nienaganną reputacją. Dbamy o to, aby stosować myślenie strategiczne, które zapewni każdemu Klientowi uzyskanie z każdej usługi tego, co najlepsze. Dostarczamy rozwiązania: W Polsce w biurach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi W Europie Środkowej oprócz Polski, także w biurach w Republice Czeskiej W Pradze i Brnie oraz w stolicy Słowacji Bratysławie. Na całym świecie jako niezależny członek Baker Tilly International. Zapraszamy do kontaktu: Agnieszka Frommholz IT Group Director T DL M E Dariusz Stefaniuk Project Manager T DL M E Dawid Woś Account Manager T DL M E

13 Siedziba firmy Pozostałe biura Baker Tilly Poland Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska Warszawa Wrocław ul. Legnicka 51/ Wrocław Kraków ul. Smoleńsk 18/ Kraków Łódź ul. Nawrot Łódź T: F: T: F: T: F: T: F: Join our group

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Kontrola zarządcza oraz wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Audyt systemów wewnętrznych An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland Consulting oferuje profesjonalne usługi z zakresu

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Wytyczne IT i ich skutki dla zakładów ubezpieczeń

Wytyczne IT i ich skutki dla zakładów ubezpieczeń Wytyczne IT i ich skutki dla zakładów ubezpieczeń Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Paweł Skowroński 0 Wstęp Istotność służb IT oraz systemów

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl OFERTA na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D BlueNet sp. z o.o. ul. Pojezierska 90 91-341 Łódź Tel. /+48 42/ 209 33 50 Fax /+48 42/ 209 33 55 http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance Warszawa, czerwiec 2014 r. Rekomendacja U Strona 1 z 38 Wstęp Rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo