Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24"

Transkrypt

1 getinbank.pl infolinia Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści 1. Wstęp Przelew własny z możliwością zmiany waluty zlecanego przelewu Przelew zagraniczny Przelew SEPA Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia SEPA Realizacja zleceń SEPA w zależności od waluty obciążonego rachunku Anulowanie przelewów SEPA Przelew walutowy wewnętrzny Anulowanie wewnętrznego przelewu walutowego Wstęp Uprzejmie informujemy, iż wprowadzone modyfikacje dostosowują bankowość elektroniczną Gb24 do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) NR 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. SEPA Regulation ( SEPA End Date oraz IBAN Only ) ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 związanej z identyfikacją rachunku płatniczego za pomocą samego IBAN, bez konieczności podawania kodu BIC SWIFT. W aplikacji GB24 wprowadzono następujące funkcjonalności: W module przelewy dodano lub zmodyfikowano formatki (Rysunek 1) Nowy przelew własny przelew między rachunkami własnymi, z możliwością zmiany waluty zlecanego przelewu oraz negocjowania przewalutowania do operacji, których wykonanie wiąże się z kupnem lub sprzedażą waluty innej niż waluta Rachunku, Bank może stosować kursy negocjowane, ustalone na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili realizacji operacji. Informacja o aktualnie obowiązującej kwocie waluty, od której kurs kupna może być ustalany w drodze negocjacji znajduje się na stronach Informacji tej udzielają również pracownicy Banku. Nowy przelew zagraniczny wykorzystywany do przelewów zagranicznych SWIFT Nowy przelew SEPA - zlecenia w walucie EUR kierowane do Banku uczestnika SEPA z opcją kosztową SHA Nowy przelew walutowy wewnętrzny przelew na rachunki wewnętrzne Getin Noble Banku, z możliwością negocjowania kursu waluty Jesteśmy częścią Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,38 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora.

2 Rysunek 1 nowe funkcje w module Przelewy Nowe formatki przelewów zapewniają: weryfikację poprawności numeru IBAN możliwość wykonania przelewów walutowych z przyszłą datą realizacji automatyczne wyznaczenie kodu BIC, nazwy i adresu banku odbiorcy, kodu kraju beneficjenta automatyczna weryfikacja uczestników banku odbiorcy w systemach rozliczeniowych (SEPA, SWIFT, TARGET2, SORBNET2) automatyczna realizacja przelewów SEPA z rachunku EUR w walucie EUR 2. Przelew własny z możliwością zmiany waluty zlecanego przelewu. Aby przygotować nowe polecenie przelewu własnego, należy wybrać z zakładki Przelewy opcję Nowy przelew własny. Formatka Nowe polecenie przelewu własnego umożliwia wykonanie przelewu w walucie obcej. Rysunek 2 nowe polecenie przelewu własnego Aby wykonać przelew własny należy wypełnić wszystkie wymagane pole formatki: Referencje, pole niewymagane, służy do padania informacji własnych Rachunek do obciążenia jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). Nazwa skrócona kontrahenta oraz nazwa kontrahenta - informacje te są podstawiane automatycznie danymi właściciela rachunku. strona 2 z 11

3 Nr rachunku kontrahenta jest polem rozwijalnym, gdzie znajduje się lista dostępnych rachunków własnych na które może zostać wykonany przelew. W polu kwota należy wpisać kwotę, która zostanie przesłana na wybrany rachunek Waluta przelewu jest polem rozwijalnym, dostępne są waluty posiadacza rachunku. W polu tytułem należy wpisać tytuł przelewu Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą, można ją wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza W przypadku wybrania waluty przelewu innej niż PLN, pojawia się regulamin oraz pole z możliwością zaznaczenia oświadczenia. Rysunek 3 nowe polecenie przelewu własnego (wybór waluty) wybór przycisku,,zapoznaj się z Regulaminem powoduje przejście do strony prezentującej treść regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę. strona 3 z 11

4 3. Przelew zagraniczny Nowy przelew zagraniczny wprowadzamy w opcji Przelewy -> Nowy przelew zagraniczny (Rysunek 4) Rysunek 4 zlecenie wypłaty za granicę Formatka przelewu zagranicznego zawiera następujące pola: 32A WALUTA I KWOTA pole wymagane istnieje możliwość wyboru określonej waluty z listy rozwijanej symboli walut, Data zlecenia domyślnie jest to data bieżąca z możliwością wprowadzenia daty przyszłej. Można wprowadzić datę ręcznie lub przy pomocy kalendarza. 50 ZLECENIODAWCA Nazwisko i imię pełna nazwa, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi właściciela rachunku. Adres dane adresowe zleceniodawcy, pola nieaktywne wypełniane automatycznie Status sekcja prezentująca status zleceniodawcy: rezydent/nierezydent. Pole wypełniane jest automatycznie Kraj nierezydenta pole aktywne w przypadku statusu klienta,,nierezydent (maks. 30 znaków). Nr telefonu, pole wymagane maks. 20 znaków, strona 4 z 11

5 Informacji udziela, pole wymagane pole maks. 30 znaków. Domyślnie podstawia się imię i nazwisko osoby redagującej przelew z możliwością edycji 57 BANK BENEFICJENTA pola są nieaktywne (2), pola stają się aktywne po wypełnieniu numeru rachunku beneficjenta (1), Rysunek 5 kod SWIFT beneficjenta wypełniamy po podaniu nr rachunku beneficjenta Kod SWIFT banku odbiorcy (BIC code) pole staje się aktywne po podaniu numeru rachunku Beneficjenta. Po uzupełnieniu kod SWIFT,,ręcznie dane banku zagranicznego zostaną automatycznie uzupełnione po przejściu do następnego pola lub zapisywania przelewu zagranicznego Istnieje również możliwość wyszukania Banku poprzez opcję Wybierz Bank, podając kod SWIFT (dużymi literami). Nazwa banku, adres - automatycznie wypełniane po wpisaniu kodu SWIFT, pole wymagane. 59 BENEFICJENT Nazwa krótka, pole wymagane maks. 20 znaków, Nr rachunku Beneficjenta pole wymagane numer rachunku IBAN maks. 34 znaki, Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) max 70 znaków Adres, pole wymagane max 70 znaków Statusu beneficjenta: rezydent/nierezydent. Pole wymagane Kraj nierezydenta pole aktywne przy wyborze statusu,,nierezydent maks. 30 znaków, 70 TYTUŁ PRAWNY PŁATNOŚCI LUB SYMBOL STATYSTYCZNY pole wymagane maks. 2x70 znaków, 71A KOSZTY I PROWIZJE pole wymagane, dostępne są następujące wartości: OUR wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent, SHA koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie Banku beneficjenta pokrywa beneficjent, Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku z opisem własnym klienta), pole wymagane, Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku wraz z opisem klienta), pole wymagane, wybór przycisku,,ustaw domyślnie umożliwia ustawienie rachunków domyślnych dla nowego przelewu zagranicznego. Po ponownym wejściu na formatkę nowego przelewu zagranicznego wybrane wcześniej rachunki będą domyślnie podpowiadać się przy definiowaniu kolejnych zleceń zagranicznych, pole Oświadczam... z możliwością wstawienia znacznika umożliwiające akceptację regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę obowiązującego w Getin Noble Bank SA wybór przycisku,,zapoznaj się z Regulaminem powoduje przejście do strony prezentującej treść regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę. strona 5 z 11

6 4. Przelew SEPA Na formatce przelewu SEPA są realizowane zlecenia w walucie EUR kierowane do Banku uczestnika SEPA (jednolity obszar płatności w euro) z opcją kosztową SHA. Aplikacja umożliwia utworzenie nowego przelewu w opcji Przelewy-> Nowy przelew SEPA (Rysunek 6) lub edycję nie zaakceptowanego przelewu SEPA. Rysunek 6 zlecenie wypłaty SEPA Formatka przelewu SEPA zawiera następujące pola: KWOTA pole wymagane, podany symboli waluty: EUR Data zlecenia domyślnie jest to data bieżąca z możliwością wprowadzenia daty przyszłej Można tę datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza wystarczy kliknąć na ikonę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia. ZLECENIODAWCA nazwa/nazwisko i imię pełna nazwa, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi właściciela rachunku Adres dane adresowe zleceniodawcy, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi adresowymi właściciela rachunku Nr telefonu, pole wymagane maks. 20 znaków, Informacji udziela, pole wymagane pole maks. 30 znaków. Domyślnie podstawia się imię i nazwisko osoby redagującej przelew z możliwością edycji BANK BENEFICJENTA - pole jest nieaktywne, zostaje uzupełnione automatycznie po podaniu prawidłowego numeru IBAN Kod SWIFT banku odbiorcy (BIC code) -uzupełniany jest automatycznie po podaniu numeru IBAN Nazwa banku -uzupełniana jest automatycznie po podaniu numeru IBAN strona 6 z 11

7 W przypadku gdy po podaniu numeru IBAN, dane banku beneficjenta nie zostaną uzupełnione automatycznie, wówczas pole BANK BENEFICJENTA staje się aktywne. Po wpisaniu kodu SWIFT, pole nazwa banku zostanie uzupełnione automatycznie. Istnieje również możliwość wyszukania Banku poprzez opcję Wybierz Bank. Sugerujemy wyszukanie Banku po kodzie SWIFT (wpisanym koniecznie dużymi literami) BENEFICJENT Nazwa krótka, pole wymagane maks. 20 znaków, Nr rachunku Beneficjenta pole wymagane numer rachunku IBAN maks. 34 znaki, Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) max 70 znaków Adres, pole wymagane max 70 znaków TYTUŁ PŁATNOŚCI pole wymagane maks. 2x 70 znaków, KOSZTY I PROWIZJE pola nieaktywne wypełniane automatycznie. Zaznaczona wartość: SHA koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie Banku beneficjenta pokrywa beneficjent, Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku z opisem własnym klienta), pole wymagane, Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku wraz z opisem klienta), pole wymagane, wybór przycisku,,ustaw domyślnie umożliwia ustawienie rachunków domyślnych dla nowego przelewu zagranicznego. W celu ustawienia rachunków jako domyślnych należy po wybraniu co najmniej jednego z rachunków z pól:,,należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku oraz,,koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku nacisnąć przycisk,,ustaw domyślnie. Po ponownym wejściu na formatkę nowego przelewu zagranicznego wybrane wcześniej rachunki będą domyślnie podpowiadać się przy definiowaniu kolejnych zleceń zagranicznych, pole Oświadczam... z możliwością wstawienia znacznika umożliwiające akceptację regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę obowiązującego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Jednokrotna akceptacja regulaminu powoduje, że podczas dodawania/edycji kolejnych przelewów zagranicznych nie ma konieczności ponownej akceptacji regulaminu. wybór przycisku,,zapoznaj się z Regulaminem powoduje przejście do strony prezentującej treść regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę. Aplikacja przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól. Pola do wpisywania danych kontrahenta (nazwa skrócona, nazwa kontrahenta, nr rachunku, nazwa kontrahenta) służą również jako kryterium wyszukiwania kontrahenta w bazie. Wystarczy wypełnić jedno z pól i użyć przycisku Znajdź kontrahenta. Jeśli w bazie istnieje dokładnie jeden kontrahent o zadanych parametrach, to jego dane zostaną automatycznie wpisane w formatkę przelewu. Jeśli istnieje kilku kontrahentów o zadanych kryteriach, lista ich pojawi się w nowym oknie. Wybranie jednego z nich (przycisk Wybierz ) spowoduje wstawienie danych kontrahenta w odpowiednie pola formatki przelewu. W przypadku wypełniania danych kontrahenta, którego jeszcze nie ma w systemie istnieje możliwość dopisania go do bazy kontrahentów podczas zapisywania przelewu. W tym celu pole Zapisz kontrahenta powinno być zaznaczone (wartość domyślna zaznaczona) Istnieje również możliwość zapisania przelewu oraz dodania szablonu. Tym celu należy użyć przycisku Zapisz przelew i dodaj szablon. Aplikacja najpierw poprosi o podanie nazwy pod jaką ma zostać zapisany szablon a następnie zapisze zlecenie w bazie. W przypadku wypełniania danych kontrahenta, który jest w systemie istnieje możliwość modyfikowania jego danych, które automatycznie zostaną zapisane w bazie kontrahentów podczas zapisywania przelewu zagranicznego. Wystarczy zaznaczyć przycisk Zapisz przelew i modyfikuj kontrahenta. Jeżeli nie chcemy dodawać, lub modyfikować kontrahenta podczas tworzenia przelewu zagranicznego wówczas wystarczy wybrać przycisk Zapisz tylko przelew. Przy wypełnianiu formatki dostępna jest opcja dodawania, modyfikacji i usuwania własnych szablonów dla przelewów zagranicznych. strona 7 z 11

8 4.1 Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia SEPA W przypadku przelewu SEPA o statusie,,zrealizowany po wyborze ikony statusu przelewu w kolumnie,,st. (status) (Rysunek 7) istnieje możliwość wydruku potwierdzenia realizacji zlecenia SEPA. W celu wyświetlenia okna dialogowego drukarki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na potwierdzeniu realizacji zlecenia zagranicznego (Rysunek 8). Rysunek 7 - Status zrealizowanego przelewu SEPA Rysunek 8 Potwierdzenie realizacji zlecenia SEPA 4.2 Realizacja zleceń SEPA w zależności od waluty obciążonego rachunku W przypadku dokonywania przelewów SEPA z rachunku w walucie EUR, transakcje są wykonywanie bezzwłocznie. W przypadku dokonywania przelewów SEPA z rachunku w innej walucie niż EUR, wymagają one przewalutowania. Przewalutowanie jest dokonywane przez Bank do godziny 14:00, po tym czasie przelewy oczekują do kolejnego dnia roboczego. 4.3 Anulowanie przelewów SEPA Użytkownik ma możliwość anulowania aktywnych (przekazanych do realizacji) przelewów SEPA, które zostały zarejestrowane w systemie bankowym, a nie została jeszcze rozpoczęta ich realizacja. W tym celu należy wejść w szczegóły przelewu (kliknięcie na status aktywne ) i wybrać opcję Anuluj przelew w dolnej części ekranu. strona 8 z 11

9 Operację można również wykonać po zaznaczeniu przelewów SEPA na wszystkich stronach. W pierwszym kroku zostanie zaprezentowana formatka wymagająca potwierdzenia wycofania z realizacji zaznaczonych aktywnych przelewów. Po wyborze przycisku OK na kolejnej formatce dla zaznaczonych przelewów zagranicznych wyświetlone zostanie podsumowanie oraz informacje szczegółowe dla każdego z nich. Rysunek 9 Anulowanie wielu zleceń SEPA Kolejnym krokiem wycofania przelewu SEPA jest użycie przycisku Wycofaj na formatce przelewu SEPA. Wycofanie przelewów SEPA wymaga autoryzacji kartą mikroprocesorową lub tokenem, zgodnie z kartą wzorów podpisu. Rysunek 10 Akceptacja wycofania przelewu SEPA Jeśli akceptacja zleceń jest wieloosobowa, wówczas koniecznie jest potwierdzenie wycofania przelewu również przez kolejną osobę z karty wzorów podpisów. Rysunek 11 Akceptacja wycofania przelewu przez II użytkownika Anulowany przelew SEPA będzie widoczny z ikoną przekreślonego znaku EUR, Rysunek 12 Rysunek 12 Wycofany przelewu SEPA strona 9 z 11

10 5. Przelew walutowy wewnętrzny Przelewy walutowe kierowane na rachunki Getin Noble Banku SA, są realizowane w zakładce Nowy przelew walutowy wewnętrzny Rysunek 13 Nowe polecenie przelewu walutowego wewnętrznego Aby wykonać przelew walutowy wewnętrzny należy wypełnić wszystkie wymagane pole formatki: Referencje, pole niewymagane, służy do padania informacji własnych Rachunek do obciążenia jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). nazwa skrócona kontrahenta jest polem, w którym istnieje konieczność wprowadzenia nazwy skróconej kontrahenta. nazwa kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić pełną nazwę kontrahenta, na rzecz którego będzie wykonywany przelew. nr rachunku kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić numer rachunku kontrahenta, na który zostaną przelane środki. kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę przelewu, która zostanie przesłana na numer wcześniej wskazanego rachunku kontrahenta. Waluta przelewu pole wymagane istnieje możliwość wyboru określonej waluty z listy rozwijanej symboli walut. W polu tytułem należy wpisać tytuł przelewu Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą, można ją wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza W przypadku wykonywania przelewu z przyszłą datą realizacji, zlecenia wymagające przewalutowania zawsze są realizowane po kursie tabelowym bez możliwości negocjowania kursu waluty. Dla przelewów powyżej kwoty PLN z bieżącą datą realizacji istnieje możliwość negocjowania kursu waluty w dni robocze do godziny 17:00. Po tej godzinie oraz w dni wolne, zlecenia będą realizowane automatycznie po kursie tabelowym bez względu na kwotę. strona 10 z 11

11 5.1 Anulowanie wewnętrznego przelewu walutowego Istnieje możliwość anulowania przelewów, które zostały przekazane do banku, a nie została jeszcze rozpoczęta ich realizacja (status odroczone aktywne/negocjowane). W tym celu należy wejść w szczegóły przelewu (kliknąć na status przelewu ), a następnie wybrać opcję Wycofaj przelew. Rysunek 14 Szczegóły przelewu walutowego wewnętrznego Kolejnym krokiem wycofania przelewu jest użycie przycisku Wycofaj na formatce Przelew anulowanie realizacji przelewu. Wycofanie przelewów wymaga autoryzacji kartą mikroprocesorową lub tokenem, zgodnie z kartą wzorów podpisu. Rysunek 15 Akceptacja wycofania przelewu walutowego wewnętrznego W przypadku akceptacji zleceń jest wieloosobowej, wówczas koniecznie jest potwierdzenie wycofania przelewu również przez kolejną osobę z karty wzorów podpisów. Drugi z użytkowników po wyświetleniu przelewu do wycofania, po kliknięciu na jego status (klepsydra z zielonym piórkiem) musi użyć przycisku Wycofaj widocznego na formatce przelewu. Wycofanie przelewów wymaga autoryzacji kartą mikroprocesorową lub tokenem Rysunek 16 Akceptacja wycofania przelewu walutowego wewnętrznego Anulowany przelew walutowy wewnętrzny będzie widoczny z ikoną przekreślonej klepsydry (odroczone/negocjowane anulowane). strona 11 z 11

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji GB24 (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Infolinia 1 97 97 1 SPIS TREŚCI 7. WSTĘP... 5 1. PRZEZNACZENIE APLIKACJI... 5 2. BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU WALUTOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU WALUTOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU WALUTOWEGO Przelew walutowy jest zleceniem, w którym walutą operacji może być dowolna waluta wybrana z listy. Może to być zlecenie na rachunek zarówno w banku krajowym,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych. Przewodnik dla Użytkowników

PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych. Przewodnik dla Użytkowników PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych Przewodnik dla Użytkowników Październik 2016 Nowa formatka Przelew zagraniczny - Co się zmienia? Platforma transakcyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny bswschowa24 i net-bank 1. Złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego - bswschowa24 W celu złożenia przelewu zagranicznego należy: Menu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT

MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT Wersja 1.0 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Przelewy

Rozdział 11. Przelewy Rozdział 11. Przelewy 11.1. Przelewy Opcja Przelewy umożliwia: Wprowadzanie przelewów (zwykłych, własnych, ZUS i US), Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji GB24 (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Infolinia 1 97 97 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 1. PRZEZNACZENIE APLIKACJI... 5 2. BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet Tabela funkcji dostępnych w db powernet Funkcja Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków Historia operacji - pełny

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU

E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU CO TO JEST E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY e-rachunek Zastrzeżony to rachunek, który służy do zabezpieczenia obu stron transakcji

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do EBO - aplikacja kliencka oraz migracji kontrahentów i szablonów z KIRI do EBO.

Instrukcja pierwszego logowania do EBO - aplikacja kliencka oraz migracji kontrahentów i szablonów z KIRI do EBO. Instrukcja pierwszego logowania do EBO - aplikacja kliencka oraz migracji kontrahentów i szablonów z KIRI do EBO. Należy zalogować się do systemu EBO danymi z KIRI (login i hasło). W następnym kroku system

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ

WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ WYBÓR MODUŁU WYPŁATY GOTÓWKOWEJ OTWARTEJ W celu złożenia dyspozycji wypłaty otwartej wybierz zakładkę Produkty z menu górnego, następnie z menu bocznego Obsługa gotówkowa. Po wybraniu zakładki w menu bocznym,

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu walutowego w systemie INGBusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu walutowego w systemie INGBusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu walutowego w systemie INGBusinessOnLine Przelew walutowy jest zleceniem, w którym walutą operacji moŝe być dowolna waluta wybrana z listy. MoŜe to być zlecenie na rachunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych PRZEWODNIK Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu topfx.pl, w Panelu Transakcyjnym należy zdefiniować rachunek bankowy prowadzony w PLN oraz minimum

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Depozyty / Wnioski Depozyty, Wnioski, Potwierdzenia, Zaświadczenia CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo