Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 POLECENIA ZAPŁATY Opcja Polecenia zapłaty umożliwia: Tworzenie nowego polecenia zapłaty, Wczytanie polecenia zapłaty z pliku, Pobranie statusów poleceń zapłaty, Wyświetlenie listy poleceń zapłaty, Akceptowanie polecenia zapłaty, Akceptowanie pojedyncze poleceń zapłaty, Wycofanie akceptu polecenia zapłaty, Przekazanie poleceń zapłaty do realizacji, Usuwanie nowych poleceń zapłaty, Kopiowanie poleceń zapłaty nowych, odrzuconych i zrealizowanych, Tworzenie paczek poleceń zapłaty, Przeglądanie archiwum poleceń zapłaty, Wyświetlenie i wydruk raportów z poleceń zapłaty. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 1. Nowe polecenie zapłaty W celu zdefiniowania polecenia zapłaty należy wybrać opcję Nowe polecenie zapłaty. System umożliwia również edycję niezaakceptowanego polecenia zapłaty. Formatka nowego polecenia zapłaty zawiera następujące pola: Referencje własne klienta - pole nie jest wymagane, Nazwa dłużnika, Numer rachunku dłużnika, Kwota do zapłaty - pole wymagane, IDP - identyfikator polecenia zapłaty, pole wymagane, NIP - numer identyfikacji podatkowej, pole wymagane, Numer rachunku do uznania - lista dostępnych rachunków pole wymagane, Data zlecenia - pole wymagane - domyślnie prezentujące datę bieżącą z możliwością zmiany na datę przyszłą. Istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki kalendarza. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Dalej - przejście do formatki potwierdzenia definiowania nowego polecenia zapłaty, Zamknij - wycofanie się z operacji, powrót do formatki Polecenia zapłaty, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 Zapisz jako szablon - zdefiniowane polecenie zapłaty można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na poleceniu zapłaty. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji polecenia zapłaty nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy, Usuń szablon - umożliwia wykasowanie wybranego szablonu. Po zdefiniowaniu danych dyspozycji polecenia zapłaty należy wybrać przycisk Dalej. Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca utworzenie nowego polecenia zapłaty. System przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól. W procesie tworzenia nowego polecenia zapłaty użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego szablonu dla polecenia zapłaty w sekcji Zapisz polecenie zapłaty jako szablon. Po zdefiniowaniu danych dla polecenia zapłaty należy wybrać przycisk Zapisz jako szablon, zdefiniować unikalną nazwę szablonu oraz zatwierdzić przyciskiem Ok. Po poprawnej akcji zdefiniowania szablonu dla stosowny komunikat informacyjny. polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmodyfikowania danych dla szablonu polecenia zapłaty, w tym celu należy wybrać szablon z listy szablonów na formatce polecenia zapłaty, wykonać edycję danych a następnie wybrać przycisk Zapisz jako szablon. Zostanie zaprezentowany komunikat potwierdzający akcję modyfikacji danych na szablonie. W celu usunięcia szablonu zlecenia stałego należy wybrać przycisk Usuń szablon dostępny w sekcji Zapisz polecenie zapłaty jako szablon. Operacja usunięcia szablonu dla polecenia zapłaty wymaga potwierdzenia. 2. Modyfikacja polecenia zapłaty Modyfikacja dyspozycji polecenia zapłaty jest możliwa tylko w przypadku poleceń zapłaty przed akceptem (ze statusem Nowe). W celu modyfikacji danych dyspozycji polecenia zapłaty należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Zlecenie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 Formatka prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowego polecenia zapłaty oraz umożliwia zapisanie lub rezygnację z edycji. Po zmodyfikowaniu danych dyspozycji polecenia zapłaty należy wybrać przycisk Dalej. Zostanie zaprezentowany komunikat potwierdzający modyfikację danych dla polecenia zapłaty. 3. Wyświetlenie listy poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy poleceń zapłaty. Polecenia zapłaty wyświetlane są osobno jako bieżące oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum). Użytkownik ma możliwość wyszukania poleceń zapłaty wg: referencji, odbiorcy, opisu polecenia zapłaty. Dodatkowo użytkownik może uszczegółowić listę poleceń zapłaty do przeglądu poprzez rozwinięcie sekcji Więcej opcji wyszukiwania definiując kolejno następujące dane: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Typ zlecenia - wybór typu zlecenia z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Status - wybór statusu dyspozycji polecenia zapłaty z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Sposób sortowania - lista zawierająca opcje sortowania: Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie zaprezentowane zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. Pole Liczba rekordów pozwala na ograniczenie ilości poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie. Ustawienia związane z wyświetlaniem listy poleceń zapłaty są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno(ściślej dla każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 przeglądarki. Przeglądanie poleceń zapłaty wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Dla każdego polecenia zapłaty wyświetlone zostaną następujące informacje: pole umożliwiające wstawienie znacznika w celu wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej, pole umożliwiające zaznaczenie wybranych pozycji na liście w celu zbiorczego przeprowadzenia jakiejś akcji dla poleceń zapłaty np. kopiowania, Status - status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status), Zlecenie - data zlecenia (ostatnich zmian w treści) polecenia zapłaty oraz referencje dla polecenia zapłaty, Kwota do zapłaty - kwota i waluta dyspozycji, w przypadku paczek poleceń zapłaty wartość pusta, Rachunek do uznania - rachunek do uznania - w przypadku pojedynczych dyspozycji poleceń zapłaty. Dla paczek poleceń zapłaty ze względu na różne rachunki do uznania prezentowany jest tekst składający się z nazwy paczki i dopisku 'paczka poleceń zapłaty'. (<Nazwa paczki> - paczka poleceń zapłaty), Nazwa i numer rachunku dłużnika - nazwa i numer rachunku dłużnika z dyspozycji polecenia zapłaty, w przypadku paczek poleceń zapłaty wartość pusta, Tytuł zobowiązania - tytuł zobowiązania z dyspozycji polecenia zapłaty, w przypadku paczek poleceń zapłaty wartość pusta. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 Dostępne przyciski funkcyjne dla listy poleceń zapłaty to: Zaznacz- zaznaczenie wszystkich poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie, Odwróć zaznaczenie- odznaczenie wcześniej zaznaczonych poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie, Odznacz- zaznaczenie poleceń zapłaty wyświetlonych na wszystkich stronach, Akceptuj razem- zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów, Akceptuj pojedynczo- akceptowanie pojedynczo poleceń zapłaty, Wycofaj akcept- usunięcie akceptu dokumentu, Przekaż - przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów, Wstrzymaj- wstrzymanie realizacji polecenia zapłaty, dotyczy tylko dokumentów ze statusem przekazane do realizacji. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status gotowy do przekazania, Usuń- usunięcie zaznaczonego polecenia zapłaty. Usunąć można tylko polecenia zapłaty o statusie nowe. W celu usunięcia polecenia zapłaty zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept, Kopiuj- umożliwia utworzenie kopii zaznaczonych dokumentów. Kopiować można tylko dokumenty o statusie nowe. Dzięki kopiowaniu nie ma konieczności wprowadzania dokumentu (lub dokumentów), który ma być wysłany po raz kolejny w postaci zgodnej z dokumentem źródłowym. Lista poleceń zapłaty jest wyświetlana z podziałem na strony. Listę można przechodzić za pomocą odpowiednich przycisków nawigacyjnych. 4. Akceptowanie polecenia zapłaty Użytkownik ma możliwość akceptowania dyspozycji polecenia zapłaty. W tym celu należy wybrać z listy dyspozycję o statusie nowe oraz kliknąć w ikonę dyspozycji polecenia zapłaty. Dla akceptacji zleceń stałych obowiązują te same schematy akceptacji (wymagana kombinacja podpisów), co w przypadku dyspozycji przelewów krajowych. Podczas akceptacji dyspozycji, użytkownik wykorzystuje dostępny dla siebie domyślny środek autoryzacyjny definiowany w opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika. Akceptacji podlegają wszystkie nowe dyspozycje oraz te, które mają niewystarczający zestaw podpisów, aby mogły być przekazane do realizacji przez Bank. Po osiągnięciu wymaganego zestawu podpisów podczas akceptacji, dyspozycja jest gotowa do przekazania do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Po zaakceptowaniu polecenia zapłaty system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i zdecyduje czy polecenie zapłaty może otrzymać status gotowe do przekazania. 5. Akceptowanie pojedynczo poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość akceptowania pojedynczo poleceń zapłaty. Po zaznaczeniu poleceń zapłaty do akceptu oraz wyborze przycisku Akceptuj pojedynczo wyświetlane są kolejno strony z pełną treścią każdego polecenia zapłaty z możliwością zaakceptowania lub pominięcia danego polecenia zapłaty - przycisk Pomiń.. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 6. Wycofanie akceptów polecenia zapłaty Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk- Wycofaj akcept). Przed przekazaniem poleceń zapłaty do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty polecenia zapłaty. Po poprawnej akcji wycofania akceptów polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10

11 7. Przekazanie poleceń zapłaty do realizacji Polecenia zapłaty gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu gotowe do przekazania. Po podpisaniu polecenia zapłaty należy je przekazać do realizacji. W tym celu należy kliknąć na ikonę oznaczającą status dokumentu. Otwarte zostanie okno Polecenie zapłaty: Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Przekaż do realizacji - wysłanie polecenia zapłaty do banku w celu realizacji. Dokument otrzyma status Przekazane do realizacji Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 11

12 Wycofaj akcept- usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu gotowe do przekazania, Zamknij - zamknięcie okna. Po poprawnej akcji przekazania polecenia zapłaty do realizacji zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. 8. Wstrzymanie realizacji polecenia zapłaty Użytkownik ma możliwość wstrzymania realizacji polecenia zapłaty (przycisk Wstrzymaj realizację) dostępny na formatce z podglądem polecenia zapłaty w statusie przekazane do realizacji. W pierwszym kroku należy wybrać z listy polecenie zapłaty o statusie przekazana do realizacji - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Zlecenie. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami polecenia zapłaty, na której należy wybrać przycisk Wstrzymaj realizację. Po wykonaniu tej akcji polecenie zapłaty uzyskuje status Przekazane do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 12

13 Po poprawnej akcji wstrzymania realizacji polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. 9. Usuwanie poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość usunięcia pojedynczego nowego polecenia zapłaty poprzez wybór przycisku Usuń dostępny na formularzu edycji polecenia zapłaty, do którego przechodzi się poprzez wybór wartości w kolumnie Zlecenie na liście poleceń zapłaty. Wybór przycisku Usuń powoduje zmianę statusu polecenia zapłaty na usunięte. Usunięcie polecenia zapłaty oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie polecenia, jako usunięte bez fizycznego usunięcia z bazy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 13

14 Operacja usunięcia polecenia zapłaty wymaga potwierdzenia. Po wykonaniu akcji usunięcia dyspozycji polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. 10. Akcje zbiorcze dla poleceń zapłaty Wykonywanie akcji zbiorczych na poleceniach zapłaty (panel przycisków do akcji zbiorczych) następuje poprzez wstawienie znacznika w polu dla wybranych poleceń, oraz wyborze odpowiedniego przycisku dostępnego nad listą dyspozycji. Dostępność akcji możliwych do wykonania na grupie poleceń zapłaty uzależniona jest od statusu zaznaczonych dyspozycji. Panel przycisków do akcji zbiorczych dla poleceń zapłaty umożliwia: akceptację zbiorczą poleceń zapłaty (tworzenie paczek z poleceń zapłaty), tylko dla dyspozycji w statusie Nowe, Do akceptu - przycisk Akceptuj razem, autoryzację pojedynczo dyspozycji poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Nowe, Do akceptu) - przycisk Akceptuj pojedynczo, wycofanie akceptów dyspozycji poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Do akceptu, Gotowe do przekazania) - przycisk Wycofaj akcept, przekazanie dyspozycji poleceń zapłaty do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie Gotowe do przekazania)- przycisk Przekaż, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 14

15 wstrzymanie realizacji dyspozycji poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Przekazane do realizacji) - przycisk Wstrzymaj, usunięcie poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Nowe) - przycisk Usuń kopiowania poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Nowe) - przycisk Kopiuj. W przypadku akcji pojedynczej akceptacji dyspozycji poleceń zapłaty użytkownik ma możliwość pominięcia akceptowania bieżącej dyspozycji (przycisk Pomiń oraz przejścia do akceptowania kolejnej z zaznaczonych dyspozycji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 15

16 11. Tworzenie paczek poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość akceptowania zbiorczego: poleceń zapłaty, paczek poleceń zapłaty. Po zaznaczeniu poleceń zapłaty lub paczek poleceń zapłaty w statusie nowy oraz wyborze przycisku Akceptuj razem następuje warunkowe tworzenie paczki z zaznaczonych dyspozycji poleceń zapłaty, a następnie odbywa się akceptacja nowopowstałej paczki i wybranych innych paczek poleceń zapłaty (tych, które zostały stworzone wcześniej). Akcja tworzenia paczki poleceń zapłaty umożliwi utworzenie jednej paczki, dla poleceń zapłaty o: Dowolnych rachunkach uznaniowych w PLN, Dowolnych dat realizacji. Statusie nowy. Po zaznaczeniu poleceń zapłaty/paczek poleceń zapłaty w celu zbiorczej akceptacji zostanie zaprezentowana formatka Tworzenie paczek. W przypadku wyboru pojedynczych poleceń zapłaty należy zdefiniować referencje oraz nazwę identyfikującą paczkę poleceń zapłaty a następnie wybrać przycisk Dalej. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 16

17 Na formatce akceptacji zleceń należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej metody autoryzacji. Formularz akceptacji zleceń prezentuje tekst stały uzupełniany danymi o ilości paczek i kwocie zleceń: "Wśród zaznaczonych paczek do akceptu paczek: xxx na łączna kwotę: yyy waluta" gdzie: xxx - liczba paczek i poleceń zapłaty do akceptu, yyy waluta - kwota i waluta poleceń zapłaty we wszystkich paczkach poleceń zapłaty (walutą dla poleceń zapłaty jest PLN). 12. Operacje na paczkach poleceń zapłaty W zależności od statusu paczki poleceń zapłaty możliwe są wybrane operacje na tej (analogiczne jak dla pojedynczego polecenia zapłaty): paczce wyświetlenie informacji szczegółowej, zaprezentowanie szczegółów poleceń zapłaty wchodzących w skład paczki, usunięcie paczki (tylko status Nowa), rozpakowanie paczki (tylko status Nowa), podpisanie paczki (tylko status Nowa, Do akceptu), wycofanie akceptu paczki (tylko status Gotowa do przekazania, Po akcepcie), przekazanie do realizacji (tylko status Gotowa do przekazania), wstrzymanie realizacji (tylko status Przekazana do realizacji), usuwanie paczki (tylko status Nowa), kopiowanie paczki (tylko status Nowa). Dostęp do tych funkcji jest możliwy po kliknięciu na ikonę statusu paczki na liście poleceń zapłaty. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 17

18 Dla każdego statusu paczki możliwe jest wyświetlenie informacji szczegółowej o paczce (podgląd poleceń zapłaty wchodzących w skład paczki), następuje po wybraniu przycisku Szczegóły. Informacja ta jest dostępna dla dowolnego statusu paczki. Formatka Lista poleceń zapłaty w paczce prezentuje następujące dane: Referencje - referencje własne paczki podawane w trakcie tworzenia paczki przelewów, Nazwa - nazwa paczki, podawana w trakcie tworzenia paczki przelewów, Łączna kwota - suma kwot składowych paczki poleceń zapłaty wraz z walutą, L.p. - liczba porządkowa na liście poleceń zapłaty wchodzących w skład paczki, Status - aktualny status polecenia zapłaty, Data zlecenia - data stworzenia paczki poleceń zapłaty, Rachunek do uznania - rachunek, który obciążają złożone polecenia zapłaty, Nazwa i numer rachunku dłużnika, Tytuł zobowiązania. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 18

19 Dodatkowo w zależności od statusu paczki poleceń zapłaty na formatce Informacje o paczce dostępne są następujące przyciski funkcyjne: Wycofaj akcept- wycofuje akcept, akcja możliwa dla paczek o statusie Nowe lub Gotowe do przekazania, Kopiuj- kopiuje zawartość paczki, akcja możliwa tylko dla paczek o statusie Nowe, Usuń- usunięcie paczki zmienia również status wszystkich dyspozycji w paczce na Usunięte, akcja możliwa dla paczek o statusie Nowe lub Gotowe do przekazania, Przekaż do realizacji- paczka poleceń zapłaty może być przekazana do realizacji, kiedy zebrane zostaną podpisy wynikające ze schematu akceptacji dla poleceń zapłaty. Paczka poleceń zapłaty otrzyma status Przekazana do realizacji. Akcja możliwa tylko dla paczek o statusie Gotowe do przekazania, Wstrzymaj realizację - akcja możliwa tylko dla poleceń o statusie Przekazane do realizacji, Rozpakuj paczkę- polecenia zapłaty wyświetlane są jako osobne dyspozycje, paczka zmienia status na Usunięta. Akcja możliwa dla paczek o statusie Nowa, Pobierz PDF- prezentacja oraz zapis informacji szczegółowych o paczce w formacie PDF. Poniżej zaprezentowano formatkę z informacjami o paczce poleceń zapłaty - paczka o statusie Gotowa do przekazania. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 19

20 Wybór przycisku Pobierz PDF dostępnego na formatce Informacje o paczce umożliwia wyświetlenie oraz zapis informacji szczegółowych o paczce poleceń zapłaty w formacie PDF. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 20

21 Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 21

22 Zakres i układ danych w dokumencie PDF jest analogiczny jak na formatce z informacjami szczegółowymi o paczce poleceń zapłaty. 13. Kopiowanie poleceń zapłaty Polecenia zapłaty w statusie Nowe, Odrzucone i Zrealizowane mogą być w prosty sposób skopiowane przez dodanie nowego polecenia zapłaty z identycznymi danymi. W tym celu należy zaznaczyć polecenie zapłaty, które chcemy skopiować i nacisnąć przycisk Kopiuj. Podczas kopiowania poleceń zapłaty sprawdzana jest data zlecenia - jeżeli data kopiowanego polecenia zapłaty jest datą wcześniejszą od aktualnej, do kopii wstawiana jest data aktualna, w przeciwnym przypadku tzn. gdy kopiowane polecenie zapłaty jest z datą aktualną lub przyszłą, data pozostaje bez zmian. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 22

23 14. Raporty z poleceń zapłaty Opcja Raporty pozwala na przygotowanie zestawień z wykonanych operacji. Przed wykonaniem raportu należy określić, jakie dokumenty mają być uwzględnione w zestawieniu, według jakich kryteriów sortowane, za jaki przedział czasowy, dla jakiego rachunku oraz określić szczegółowość danych. Można zdefiniować następujące parametry raportu (jak na rysunku powyżej): Rachunek - w tym polu definiujemy, dla jakiego rachunku ma być wykonany raport, Status - domyślnie wartość wszystkie, możliwość wyboru status z dostępnej listy rozwijanej, Ułożone wg - wybór sposobu sortowania danych z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Odwrotnie - zaznaczenie parametru odwraca kolejność dokumentów na raporcie. Od dnia - do dnia - pozwala na określenie zakresu dat do raportowania. Domyślnie podpowiadany jest ostatni miesiąc. Chcąc zmienić zakres dat należy zaznaczyć parametr po lewej stronie, a następnie podać wymagany przedział czasowy. Bez szczegółów zlecenia (tylko podsumowanie) - zaznaczenie tego pola ogranicza raport do syntetycznej informacji o ilości i wartości dokumentów dla każdego rachunku. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Pokaż raport- przygotowanie i wyświetlenie raportu wg zadanych kryteriów, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 23

24 Zamknij - rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do formatki Polecenia zapłaty. Przykładowe parametry raportu: Raport przygotowany wg powyższych kryteriów: Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Drukuj - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 24

25 Zamknij- rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna Polecenia zapłaty. 15. Archiwum poleceń zapłaty Wszystkie dyspozycje poleceń zapłaty, które mają status Zrealizowane, Usunięte lub Odrzucone i nie dotyczą dnia bieżącego zostają przeniesione do archiwum. Archiwizacja odbywa się automatycznie po wejściu w opcję Archiwum. Użytkownik ma możliwość wyszukania zarchiwizowanych poleceń zapłaty wg referencji, odbiorcy lub opisu polecenia zapłaty. Dodatkowo użytkownik może uszczegółowić listę poleceń zapłaty do przeglądu poprzez rozwinięcie sekcji Więcej opcji wyszukiwania definiując kolejno następujące dane: Typ zlecenia: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 25

26 Status: Sposób sortowania: Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. Pole Liczba rekordów pozwala na ograniczenie ilości poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie. Ustawienia związane z wyświetlaniem listy poleceń zapłaty są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno (ściślej - dla każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie przeglądarki. Przeglądanie poleceń zapłaty wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. W oknie Archiwum poleceń zapłaty w lewym górnym rogu podana jest informacja o dacie i godzinie ostatniej archiwizacji. Wybór przycisku Pobierz dostępny przy polu Pobierz plik statusów poleceń zapłaty umożliwia pobranie statusów poleceń zapłaty dla zadanej daty. Dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 26

27 Przykładowa lista zarchiwizowanych poleceń zapłaty: Dostępne akcje dla listy zarchiwizowanych poleceń zapłaty: pole umożliwiające wstawienie znacznika w celu wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej, Kopiuj przycisk umożliwia skopiowanie zaznaczonych poleceń zapłaty ze statusem zrealizowane. Klikając na datę w kolumnie Zlecenie wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o dokumencie: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 27

28 16. Pobranie do plików statusów poleceń zapłaty Aplikacja umożliwia pobranie (eksport aktualnych statusów poleceń zapłaty) do pliku w wybranym formacie danych zdefiniowanym w opcji Administracja -> Konfiguracja -> Parametry aplikacji. Obsługiwane są następujące formaty: XML o określonej, stałej strukturze, konfigurowalny format liniowy (tekstowy). W celu pobrania do pliku statusów poleceń zapłaty należy wybrać przycisk Pobierz dostępny przy polu Plik statusów poleceń zapłaty w menu Polecenia zapłaty. Funkcjonalność eksportu poleceń zapłaty dotyczy zarówno pojedynczych dyspozycji poleceń zapłaty jak również dyspozycji znajdujących się w paczkach poleceń zapłaty. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 28

29 Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 29

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-08-28 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Wersja systemu: 3.32.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-21 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika CitiDirect EB - Citi Trade Portal Handlu Instrukcja Użytkownika InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek-piątek 8.00

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo