Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 POLECENIA ZAPŁATY Opcja Polecenia zapłaty umożliwia: Tworzenie nowego polecenia zapłaty, Wczytanie polecenia zapłaty z pliku, Pobranie statusów poleceń zapłaty, Wyświetlenie listy poleceń zapłaty, Akceptowanie polecenia zapłaty, Akceptowanie pojedyncze poleceń zapłaty, Wycofanie akceptu polecenia zapłaty, Przekazanie poleceń zapłaty do realizacji, Usuwanie nowych poleceń zapłaty, Kopiowanie poleceń zapłaty nowych, odrzuconych i zrealizowanych, Tworzenie paczek poleceń zapłaty, Przeglądanie archiwum poleceń zapłaty, Wyświetlenie i wydruk raportów z poleceń zapłaty. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 1. Nowe polecenie zapłaty W celu zdefiniowania polecenia zapłaty należy wybrać opcję Nowe polecenie zapłaty. System umożliwia również edycję niezaakceptowanego polecenia zapłaty. Formatka nowego polecenia zapłaty zawiera następujące pola: Referencje własne klienta - pole nie jest wymagane, Nazwa dłużnika, Numer rachunku dłużnika, Kwota do zapłaty - pole wymagane, IDP - identyfikator polecenia zapłaty, pole wymagane, NIP - numer identyfikacji podatkowej, pole wymagane, Numer rachunku do uznania - lista dostępnych rachunków pole wymagane, Data zlecenia - pole wymagane - domyślnie prezentujące datę bieżącą z możliwością zmiany na datę przyszłą. Istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki kalendarza. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Dalej - przejście do formatki potwierdzenia definiowania nowego polecenia zapłaty, Zamknij - wycofanie się z operacji, powrót do formatki Polecenia zapłaty, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 Zapisz jako szablon - zdefiniowane polecenie zapłaty można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na poleceniu zapłaty. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji polecenia zapłaty nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy, Usuń szablon - umożliwia wykasowanie wybranego szablonu. Po zdefiniowaniu danych dyspozycji polecenia zapłaty należy wybrać przycisk Dalej. Zostanie zaprezentowana formatka potwierdzająca utworzenie nowego polecenia zapłaty. System przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól. W procesie tworzenia nowego polecenia zapłaty użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego szablonu dla polecenia zapłaty w sekcji Zapisz polecenie zapłaty jako szablon. Po zdefiniowaniu danych dla polecenia zapłaty należy wybrać przycisk Zapisz jako szablon, zdefiniować unikalną nazwę szablonu oraz zatwierdzić przyciskiem Ok. Po poprawnej akcji zdefiniowania szablonu dla stosowny komunikat informacyjny. polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmodyfikowania danych dla szablonu polecenia zapłaty, w tym celu należy wybrać szablon z listy szablonów na formatce polecenia zapłaty, wykonać edycję danych a następnie wybrać przycisk Zapisz jako szablon. Zostanie zaprezentowany komunikat potwierdzający akcję modyfikacji danych na szablonie. W celu usunięcia szablonu zlecenia stałego należy wybrać przycisk Usuń szablon dostępny w sekcji Zapisz polecenie zapłaty jako szablon. Operacja usunięcia szablonu dla polecenia zapłaty wymaga potwierdzenia. 2. Modyfikacja polecenia zapłaty Modyfikacja dyspozycji polecenia zapłaty jest możliwa tylko w przypadku poleceń zapłaty przed akceptem (ze statusem Nowe). W celu modyfikacji danych dyspozycji polecenia zapłaty należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Zlecenie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 Formatka prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowego polecenia zapłaty oraz umożliwia zapisanie lub rezygnację z edycji. Po zmodyfikowaniu danych dyspozycji polecenia zapłaty należy wybrać przycisk Dalej. Zostanie zaprezentowany komunikat potwierdzający modyfikację danych dla polecenia zapłaty. 3. Wyświetlenie listy poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy poleceń zapłaty. Polecenia zapłaty wyświetlane są osobno jako bieżące oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum). Użytkownik ma możliwość wyszukania poleceń zapłaty wg: referencji, odbiorcy, opisu polecenia zapłaty. Dodatkowo użytkownik może uszczegółowić listę poleceń zapłaty do przeglądu poprzez rozwinięcie sekcji Więcej opcji wyszukiwania definiując kolejno następujące dane: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Typ zlecenia - wybór typu zlecenia z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Status - wybór statusu dyspozycji polecenia zapłaty z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Sposób sortowania - lista zawierająca opcje sortowania: Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie zaprezentowane zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. Pole Liczba rekordów pozwala na ograniczenie ilości poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie. Ustawienia związane z wyświetlaniem listy poleceń zapłaty są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno(ściślej dla każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 przeglądarki. Przeglądanie poleceń zapłaty wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Dla każdego polecenia zapłaty wyświetlone zostaną następujące informacje: pole umożliwiające wstawienie znacznika w celu wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej, pole umożliwiające zaznaczenie wybranych pozycji na liście w celu zbiorczego przeprowadzenia jakiejś akcji dla poleceń zapłaty np. kopiowania, Status - status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status), Zlecenie - data zlecenia (ostatnich zmian w treści) polecenia zapłaty oraz referencje dla polecenia zapłaty, Kwota do zapłaty - kwota i waluta dyspozycji, w przypadku paczek poleceń zapłaty wartość pusta, Rachunek do uznania - rachunek do uznania - w przypadku pojedynczych dyspozycji poleceń zapłaty. Dla paczek poleceń zapłaty ze względu na różne rachunki do uznania prezentowany jest tekst składający się z nazwy paczki i dopisku 'paczka poleceń zapłaty'. (<Nazwa paczki> - paczka poleceń zapłaty), Nazwa i numer rachunku dłużnika - nazwa i numer rachunku dłużnika z dyspozycji polecenia zapłaty, w przypadku paczek poleceń zapłaty wartość pusta, Tytuł zobowiązania - tytuł zobowiązania z dyspozycji polecenia zapłaty, w przypadku paczek poleceń zapłaty wartość pusta. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 Dostępne przyciski funkcyjne dla listy poleceń zapłaty to: Zaznacz- zaznaczenie wszystkich poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie, Odwróć zaznaczenie- odznaczenie wcześniej zaznaczonych poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie, Odznacz- zaznaczenie poleceń zapłaty wyświetlonych na wszystkich stronach, Akceptuj razem- zbiorcze akceptowanie zaznaczonych przelewów, Akceptuj pojedynczo- akceptowanie pojedynczo poleceń zapłaty, Wycofaj akcept- usunięcie akceptu dokumentu, Przekaż - przekazanie do realizacji zaakceptowanych dokumentów, Wstrzymaj- wstrzymanie realizacji polecenia zapłaty, dotyczy tylko dokumentów ze statusem przekazane do realizacji. Po tej akcji dokument otrzymuje ponownie status gotowy do przekazania, Usuń- usunięcie zaznaczonego polecenia zapłaty. Usunąć można tylko polecenia zapłaty o statusie nowe. W celu usunięcia polecenia zapłaty zaakceptowanego należy najpierw wycofać akcept, Kopiuj- umożliwia utworzenie kopii zaznaczonych dokumentów. Kopiować można tylko dokumenty o statusie nowe. Dzięki kopiowaniu nie ma konieczności wprowadzania dokumentu (lub dokumentów), który ma być wysłany po raz kolejny w postaci zgodnej z dokumentem źródłowym. Lista poleceń zapłaty jest wyświetlana z podziałem na strony. Listę można przechodzić za pomocą odpowiednich przycisków nawigacyjnych. 4. Akceptowanie polecenia zapłaty Użytkownik ma możliwość akceptowania dyspozycji polecenia zapłaty. W tym celu należy wybrać z listy dyspozycję o statusie nowe oraz kliknąć w ikonę dyspozycji polecenia zapłaty. Dla akceptacji zleceń stałych obowiązują te same schematy akceptacji (wymagana kombinacja podpisów), co w przypadku dyspozycji przelewów krajowych. Podczas akceptacji dyspozycji, użytkownik wykorzystuje dostępny dla siebie domyślny środek autoryzacyjny definiowany w opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika. Akceptacji podlegają wszystkie nowe dyspozycje oraz te, które mają niewystarczający zestaw podpisów, aby mogły być przekazane do realizacji przez Bank. Po osiągnięciu wymaganego zestawu podpisów podczas akceptacji, dyspozycja jest gotowa do przekazania do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Po zaakceptowaniu polecenia zapłaty system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego klienta i zdecyduje czy polecenie zapłaty może otrzymać status gotowe do przekazania. 5. Akceptowanie pojedynczo poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość akceptowania pojedynczo poleceń zapłaty. Po zaznaczeniu poleceń zapłaty do akceptu oraz wyborze przycisku Akceptuj pojedynczo wyświetlane są kolejno strony z pełną treścią każdego polecenia zapłaty z możliwością zaakceptowania lub pominięcia danego polecenia zapłaty - przycisk Pomiń.. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 6. Wycofanie akceptów polecenia zapłaty Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk- Wycofaj akcept). Przed przekazaniem poleceń zapłaty do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty polecenia zapłaty. Po poprawnej akcji wycofania akceptów polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10

11 7. Przekazanie poleceń zapłaty do realizacji Polecenia zapłaty gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu gotowe do przekazania. Po podpisaniu polecenia zapłaty należy je przekazać do realizacji. W tym celu należy kliknąć na ikonę oznaczającą status dokumentu. Otwarte zostanie okno Polecenie zapłaty: Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Przekaż do realizacji - wysłanie polecenia zapłaty do banku w celu realizacji. Dokument otrzyma status Przekazane do realizacji Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 11

12 Wycofaj akcept- usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu gotowe do przekazania, Zamknij - zamknięcie okna. Po poprawnej akcji przekazania polecenia zapłaty do realizacji zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. 8. Wstrzymanie realizacji polecenia zapłaty Użytkownik ma możliwość wstrzymania realizacji polecenia zapłaty (przycisk Wstrzymaj realizację) dostępny na formatce z podglądem polecenia zapłaty w statusie przekazane do realizacji. W pierwszym kroku należy wybrać z listy polecenie zapłaty o statusie przekazana do realizacji - odnośnik z ikonką statusu w kolumnie Status lub odnośnik z datą w kolumnie Zlecenie. Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami polecenia zapłaty, na której należy wybrać przycisk Wstrzymaj realizację. Po wykonaniu tej akcji polecenie zapłaty uzyskuje status Przekazane do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 12

13 Po poprawnej akcji wstrzymania realizacji polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. 9. Usuwanie poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość usunięcia pojedynczego nowego polecenia zapłaty poprzez wybór przycisku Usuń dostępny na formularzu edycji polecenia zapłaty, do którego przechodzi się poprzez wybór wartości w kolumnie Zlecenie na liście poleceń zapłaty. Wybór przycisku Usuń powoduje zmianę statusu polecenia zapłaty na usunięte. Usunięcie polecenia zapłaty oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie polecenia, jako usunięte bez fizycznego usunięcia z bazy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 13

14 Operacja usunięcia polecenia zapłaty wymaga potwierdzenia. Po wykonaniu akcji usunięcia dyspozycji polecenia zapłaty zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. 10. Akcje zbiorcze dla poleceń zapłaty Wykonywanie akcji zbiorczych na poleceniach zapłaty (panel przycisków do akcji zbiorczych) następuje poprzez wstawienie znacznika w polu dla wybranych poleceń, oraz wyborze odpowiedniego przycisku dostępnego nad listą dyspozycji. Dostępność akcji możliwych do wykonania na grupie poleceń zapłaty uzależniona jest od statusu zaznaczonych dyspozycji. Panel przycisków do akcji zbiorczych dla poleceń zapłaty umożliwia: akceptację zbiorczą poleceń zapłaty (tworzenie paczek z poleceń zapłaty), tylko dla dyspozycji w statusie Nowe, Do akceptu - przycisk Akceptuj razem, autoryzację pojedynczo dyspozycji poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Nowe, Do akceptu) - przycisk Akceptuj pojedynczo, wycofanie akceptów dyspozycji poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Do akceptu, Gotowe do przekazania) - przycisk Wycofaj akcept, przekazanie dyspozycji poleceń zapłaty do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie Gotowe do przekazania)- przycisk Przekaż, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 14

15 wstrzymanie realizacji dyspozycji poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Przekazane do realizacji) - przycisk Wstrzymaj, usunięcie poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Nowe) - przycisk Usuń kopiowania poleceń zapłaty (tylko dla dyspozycji w statusie Nowe) - przycisk Kopiuj. W przypadku akcji pojedynczej akceptacji dyspozycji poleceń zapłaty użytkownik ma możliwość pominięcia akceptowania bieżącej dyspozycji (przycisk Pomiń oraz przejścia do akceptowania kolejnej z zaznaczonych dyspozycji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 15

16 11. Tworzenie paczek poleceń zapłaty Użytkownik ma możliwość akceptowania zbiorczego: poleceń zapłaty, paczek poleceń zapłaty. Po zaznaczeniu poleceń zapłaty lub paczek poleceń zapłaty w statusie nowy oraz wyborze przycisku Akceptuj razem następuje warunkowe tworzenie paczki z zaznaczonych dyspozycji poleceń zapłaty, a następnie odbywa się akceptacja nowopowstałej paczki i wybranych innych paczek poleceń zapłaty (tych, które zostały stworzone wcześniej). Akcja tworzenia paczki poleceń zapłaty umożliwi utworzenie jednej paczki, dla poleceń zapłaty o: Dowolnych rachunkach uznaniowych w PLN, Dowolnych dat realizacji. Statusie nowy. Po zaznaczeniu poleceń zapłaty/paczek poleceń zapłaty w celu zbiorczej akceptacji zostanie zaprezentowana formatka Tworzenie paczek. W przypadku wyboru pojedynczych poleceń zapłaty należy zdefiniować referencje oraz nazwę identyfikującą paczkę poleceń zapłaty a następnie wybrać przycisk Dalej. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 16

17 Na formatce akceptacji zleceń należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej metody autoryzacji. Formularz akceptacji zleceń prezentuje tekst stały uzupełniany danymi o ilości paczek i kwocie zleceń: "Wśród zaznaczonych paczek do akceptu paczek: xxx na łączna kwotę: yyy waluta" gdzie: xxx - liczba paczek i poleceń zapłaty do akceptu, yyy waluta - kwota i waluta poleceń zapłaty we wszystkich paczkach poleceń zapłaty (walutą dla poleceń zapłaty jest PLN). 12. Operacje na paczkach poleceń zapłaty W zależności od statusu paczki poleceń zapłaty możliwe są wybrane operacje na tej (analogiczne jak dla pojedynczego polecenia zapłaty): paczce wyświetlenie informacji szczegółowej, zaprezentowanie szczegółów poleceń zapłaty wchodzących w skład paczki, usunięcie paczki (tylko status Nowa), rozpakowanie paczki (tylko status Nowa), podpisanie paczki (tylko status Nowa, Do akceptu), wycofanie akceptu paczki (tylko status Gotowa do przekazania, Po akcepcie), przekazanie do realizacji (tylko status Gotowa do przekazania), wstrzymanie realizacji (tylko status Przekazana do realizacji), usuwanie paczki (tylko status Nowa), kopiowanie paczki (tylko status Nowa). Dostęp do tych funkcji jest możliwy po kliknięciu na ikonę statusu paczki na liście poleceń zapłaty. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 17

18 Dla każdego statusu paczki możliwe jest wyświetlenie informacji szczegółowej o paczce (podgląd poleceń zapłaty wchodzących w skład paczki), następuje po wybraniu przycisku Szczegóły. Informacja ta jest dostępna dla dowolnego statusu paczki. Formatka Lista poleceń zapłaty w paczce prezentuje następujące dane: Referencje - referencje własne paczki podawane w trakcie tworzenia paczki przelewów, Nazwa - nazwa paczki, podawana w trakcie tworzenia paczki przelewów, Łączna kwota - suma kwot składowych paczki poleceń zapłaty wraz z walutą, L.p. - liczba porządkowa na liście poleceń zapłaty wchodzących w skład paczki, Status - aktualny status polecenia zapłaty, Data zlecenia - data stworzenia paczki poleceń zapłaty, Rachunek do uznania - rachunek, który obciążają złożone polecenia zapłaty, Nazwa i numer rachunku dłużnika, Tytuł zobowiązania. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 18

19 Dodatkowo w zależności od statusu paczki poleceń zapłaty na formatce Informacje o paczce dostępne są następujące przyciski funkcyjne: Wycofaj akcept- wycofuje akcept, akcja możliwa dla paczek o statusie Nowe lub Gotowe do przekazania, Kopiuj- kopiuje zawartość paczki, akcja możliwa tylko dla paczek o statusie Nowe, Usuń- usunięcie paczki zmienia również status wszystkich dyspozycji w paczce na Usunięte, akcja możliwa dla paczek o statusie Nowe lub Gotowe do przekazania, Przekaż do realizacji- paczka poleceń zapłaty może być przekazana do realizacji, kiedy zebrane zostaną podpisy wynikające ze schematu akceptacji dla poleceń zapłaty. Paczka poleceń zapłaty otrzyma status Przekazana do realizacji. Akcja możliwa tylko dla paczek o statusie Gotowe do przekazania, Wstrzymaj realizację - akcja możliwa tylko dla poleceń o statusie Przekazane do realizacji, Rozpakuj paczkę- polecenia zapłaty wyświetlane są jako osobne dyspozycje, paczka zmienia status na Usunięta. Akcja możliwa dla paczek o statusie Nowa, Pobierz PDF- prezentacja oraz zapis informacji szczegółowych o paczce w formacie PDF. Poniżej zaprezentowano formatkę z informacjami o paczce poleceń zapłaty - paczka o statusie Gotowa do przekazania. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 19

20 Wybór przycisku Pobierz PDF dostępnego na formatce Informacje o paczce umożliwia wyświetlenie oraz zapis informacji szczegółowych o paczce poleceń zapłaty w formacie PDF. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 20

21 Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 21

22 Zakres i układ danych w dokumencie PDF jest analogiczny jak na formatce z informacjami szczegółowymi o paczce poleceń zapłaty. 13. Kopiowanie poleceń zapłaty Polecenia zapłaty w statusie Nowe, Odrzucone i Zrealizowane mogą być w prosty sposób skopiowane przez dodanie nowego polecenia zapłaty z identycznymi danymi. W tym celu należy zaznaczyć polecenie zapłaty, które chcemy skopiować i nacisnąć przycisk Kopiuj. Podczas kopiowania poleceń zapłaty sprawdzana jest data zlecenia - jeżeli data kopiowanego polecenia zapłaty jest datą wcześniejszą od aktualnej, do kopii wstawiana jest data aktualna, w przeciwnym przypadku tzn. gdy kopiowane polecenie zapłaty jest z datą aktualną lub przyszłą, data pozostaje bez zmian. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 22

23 14. Raporty z poleceń zapłaty Opcja Raporty pozwala na przygotowanie zestawień z wykonanych operacji. Przed wykonaniem raportu należy określić, jakie dokumenty mają być uwzględnione w zestawieniu, według jakich kryteriów sortowane, za jaki przedział czasowy, dla jakiego rachunku oraz określić szczegółowość danych. Można zdefiniować następujące parametry raportu (jak na rysunku powyżej): Rachunek - w tym polu definiujemy, dla jakiego rachunku ma być wykonany raport, Status - domyślnie wartość wszystkie, możliwość wyboru status z dostępnej listy rozwijanej, Ułożone wg - wybór sposobu sortowania danych z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Odwrotnie - zaznaczenie parametru odwraca kolejność dokumentów na raporcie. Od dnia - do dnia - pozwala na określenie zakresu dat do raportowania. Domyślnie podpowiadany jest ostatni miesiąc. Chcąc zmienić zakres dat należy zaznaczyć parametr po lewej stronie, a następnie podać wymagany przedział czasowy. Bez szczegółów zlecenia (tylko podsumowanie) - zaznaczenie tego pola ogranicza raport do syntetycznej informacji o ilości i wartości dokumentów dla każdego rachunku. Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Pokaż raport- przygotowanie i wyświetlenie raportu wg zadanych kryteriów, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 23

24 Zamknij - rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do formatki Polecenia zapłaty. Przykładowe parametry raportu: Raport przygotowany wg powyższych kryteriów: Użytkownik ma do dyspozycji następujące przyciski funkcyjne: Drukuj - pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 24

25 Zamknij- rezygnacja z przygotowania raportu i powrót do okna Polecenia zapłaty. 15. Archiwum poleceń zapłaty Wszystkie dyspozycje poleceń zapłaty, które mają status Zrealizowane, Usunięte lub Odrzucone i nie dotyczą dnia bieżącego zostają przeniesione do archiwum. Archiwizacja odbywa się automatycznie po wejściu w opcję Archiwum. Użytkownik ma możliwość wyszukania zarchiwizowanych poleceń zapłaty wg referencji, odbiorcy lub opisu polecenia zapłaty. Dodatkowo użytkownik może uszczegółowić listę poleceń zapłaty do przeglądu poprzez rozwinięcie sekcji Więcej opcji wyszukiwania definiując kolejno następujące dane: Typ zlecenia: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 25

26 Status: Sposób sortowania: Wstawiając znacznik w polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. Pole Liczba rekordów pozwala na ograniczenie ilości poleceń zapłaty wyświetlonych na stronie. Ustawienia związane z wyświetlaniem listy poleceń zapłaty są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno (ściślej - dla każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie przeglądarki. Przeglądanie poleceń zapłaty wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. W oknie Archiwum poleceń zapłaty w lewym górnym rogu podana jest informacja o dacie i godzinie ostatniej archiwizacji. Wybór przycisku Pobierz dostępny przy polu Pobierz plik statusów poleceń zapłaty umożliwia pobranie statusów poleceń zapłaty dla zadanej daty. Dla pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 26

27 Przykładowa lista zarchiwizowanych poleceń zapłaty: Dostępne akcje dla listy zarchiwizowanych poleceń zapłaty: pole umożliwiające wstawienie znacznika w celu wykonania akcji zaznaczenia, odznaczenia wszystkich pozycji na bieżącej stronie oraz odwrócenia wszystkich pozycji listy zaprezentowanych na bieżącej stronie prezentacji wielostronicowej, Kopiuj przycisk umożliwia skopiowanie zaznaczonych poleceń zapłaty ze statusem zrealizowane. Klikając na datę w kolumnie Zlecenie wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o dokumencie: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 27

28 16. Pobranie do plików statusów poleceń zapłaty Aplikacja umożliwia pobranie (eksport aktualnych statusów poleceń zapłaty) do pliku w wybranym formacie danych zdefiniowanym w opcji Administracja -> Konfiguracja -> Parametry aplikacji. Obsługiwane są następujące formaty: XML o określonej, stałej strukturze, konfigurowalny format liniowy (tekstowy). W celu pobrania do pliku statusów poleceń zapłaty należy wybrać przycisk Pobierz dostępny przy polu Plik statusów poleceń zapłaty w menu Polecenia zapłaty. Funkcjonalność eksportu poleceń zapłaty dotyczy zarówno pojedynczych dyspozycji poleceń zapłaty jak również dyspozycji znajdujących się w paczkach poleceń zapłaty. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 28

29 Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 29

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl 81811111 Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl wersja dokumentu 1.2 wersja aplikacji 2.18.01 liczba stron 81 data aktualizacji 2 marca 2010 Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. Nr 4/4/2009 Bank Spółdzielczy w Strykowie CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Instrukcja użytkownika Klienci

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

CUI. Klienci Korporacyjni

CUI. Klienci Korporacyjni CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Klienci Korporacyjni Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Łubniany marzec 2007 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji GB24 (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Infolinia 1 97 97 1 SPIS TREŚCI 7. WSTĘP... 5 1. PRZEZNACZENIE APLIKACJI... 5 2. BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 3 2. KONFIGURACJA USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo