SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI MEDYCZNEJ REGINALNE CENRUM ZDRWIA Sp. z o.o. w LUBINIE w ramach realizacji projektu pod nazwą Elektroniczna Dokumentacja Medyczna współpraca dla dobra pacjentów regionu legnicko-głogowsko-lubińskiego współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu peracyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Ilość stanowisk do wdrożenia Lp. Stanowisko Ilość 1. Przychodnia rejestracja 7 2. Przychodnia gabinet lekarski Przychodnia gabinet zabiegowy/punkt pobrań/punkt szczepień 6 4. Przychodnia pielęgniarka/położna środowiskowa 2 5. Szpital izba przyjęć Szpital gabinet lekarski Szpital sekretarka medyczna Szpital blok operacyjny (lekarski) 1 9. Szpital blok operacyjny (stanowisko pielęgniarskie) Szpital porodówka Szpital gabinet zabiegowy/punkt pobrań/stanowisko pielęgniarskie Pracownia USG Serca Rozliczenia z NFZ, statystyka Archiwum medyczne Apteka Apteczka oddziałowa Pracownia endoskopowa Zakład rehabilitacji Poradnia paliatywna Hospicjum domowe ransport sanitarny Żywienie Zakażenia szpitalne 1 1

2 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 2. abela licencji posiadanego oprogramowania ZSI Lp. Nazwa Ilość licencji 1. KS-Somed Rejestracja KS-Somed Medyczne 4 3. KS-Somed Rehabilitacja 4 4. KS-Somed Gruper KS-Medis IP/Rozliczenia KS-Medis ddział 4 7. KS-Medis Gruper 3 3. Specyfikacja Wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wartości w kolumnie Wymagane (/) oznaczają odpowiednio: - wymaganie obligatoryjne = wymagane bezwzględnie - wymaganie opcjonalne (dodatkowa funkcjonalność) Lp. WYMAGANIA Wymagane (/) Wymagane w próbce dpowiedź (/N) GÓLNE System musi działać w infrastrukturze rozwiązania Wysokiej Dostępności. System musi działać w oparciu o zewnętrzne macierze dyskowe. System zapewnia obsługę, rozliczenia dla wielu płatników System zapewnia prowadzenie dokumentacji transfuzjologicznej w ramach oddziału (zgodnie z wymaganiem 271) zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. System zapewnia obsługę programów lekowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. System zapewnia obsługę programów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. System zapewnia prawidłowe rozliczenia z NFZ + ewuś, zgodnie z aktualnymi wymaganiami płatnika System zapewnia automatyczną weryfikację ubezpieczenia pacjenta (ewuś) zgodnie z ustalonym harmonogramem. System zapewnia informowanie o prawidłowości przeprowadzonego procesu automatycznej weryfikacji ewuś. Informacja prezentowana jest za pomocą wbudowanych mechanizmów (np. komunikat systemowy lub )). System zapewnia generowanie raportów statystycznych dla NFZ, GUS, Urzędów Wojewódzkich, itp. System zapewnia generowanie kart zgłoszenia nowotworów, chorób zakaźnych, ankiet udarowych, System zapewnia dołączanie dokumentacji zewnętrznej w formie skanów i innych formatów 2

3 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 plików System posiada wbudowany w aplikację gruper JGP oraz ptymalizator (w tym symulator) JGP przy czym wszystkie wymienione wyżej komponenty są integralną i komplementarną częścią oferowanego systemu. Liczba ew. licencji na użytkowanie funkcjonalność grupera JGP oraz ptymalizatora JGP (wraz z symulatorem) musi być równa liczbie stanowisk o których mowa w rozdziale 1. Ilość stanowisk do wdrożenia z wyłączeniem stanowisk: Archiwum medyczne, Apteka, Apeczka ddziałowa, Pracownia endoskopowa, Zakład rehabilitacji, Poradnia paliatywna, Hospicjum domowe, ransport sanitarny, Żywienie, Zakażenia szpitalne. System zapewnia tworzenie własnych dokumentów i zestawień System zapewnia możliwość tworzenia użytkownikowi szablonów. System zapewnia nadawanie uprawnień na poziomie użytkownika oraz grupy użytkowników. System zapewnia prowadzenie EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) zgodnej z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami towarzyszącymi. System zapewnia rejestrację zgód pacjenta na procedury medyczne oraz oświadczeń woli. System będzie dostosowany do obsługi wszystkich funkcjonalności w ramach projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i P2 (Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych) realizowanych przez CSIZ, w szczególności możliwość eksportu danych do podmiotów zewnętrznych w określonych przez nich formalnie formatach, w wyznaczonym terminie ustawowym. Wykonawca uruchomi obsługę powyższych usług w ramach niniejszej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. System będzie dostosowany do integracji z rozwiązaniami regionalnymi jak i ogólnopolskimi w ramach obowiązujących przepisów prawa. System będzie dostosowany do integracji z Regionalną Platformą Wymiany Danych w ramach projektu: Dolnośląskie E-Zdrowie. System zapewnia obsługę kolejek oczekujących wraz z uwzględnieniem wytycznych z tzw. Karty onkologicznej bsługa karty Diagnostyki i Leczenia nkologicznego w następujących trybach: - w podstawowej opiece zdrowotnej; 3

4 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 - w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej; - w szpitalu; - w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r. System zapewnia zgodność dokumentacji (w tym medycznej) z aktualnymi wymaganiami prawnymi przez okres obowiązywania umowy. System zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami płatnika (w szczególności NFZ) na dzień złożenia oferty oraz przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres gwarancji i serwisowania. System zapewnia zgodność z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) Dz. U. 2014r. Poz oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy. System będzie dostosowany do obsługi e- skierowania, e-recepty, e-zwolnienia zgodnie z aktami prawnymi, które będą to regulować, wg stanu prawnego na dzień odbioru końcowego i dostosowywany w okresie gwarancji i serwisowania. Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi systemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Po każdej aktualizacji należy dostarczyć aktualną instrukcję obsługi systemu w wersji elektronicznej. Wykonawca zagwarantuje implementację w systemie dokumentacji medycznej stosowanej przez Zamawiającego. Wszystkie elementy (moduły) dostarczonego systemu muszą być ze sobą zintegrowane. Dla Apteki i Apteczek oddziałowych automatyczna aktualizacja stanów magazynowych. System zapewnia prezentację wraz z ograniczaniem wartości słownikowych do takich które spełniają kryteria wpisanych ciągów znaków. System zapewnia oznaczanie podmiotu na podstawie następujących danych: a) nazwę podmiotu, b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu, c) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia r. o działalności leczniczej, zwany dalej kodem resortowym, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu 4

5 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 leczniczego, e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, jej VII część kodu resortowego oraz jej VIII część kodu resortowego - w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, f) REGN, g) NIP, System zapewnia zgodność z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) Dz. U. 2014r. Poz oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, Poz. 1024). ZAMAWIAJĄCY wymaga przekazania hasła administratora bazy danych (o pełnych uprawnieniach) aplikacji oraz administratora systemu operacyjnego. ZAMAWIAJĄCY musi mieć możliwość swobodnego administrowania dostarczonym systemem we własnym zakresie. Dane należy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU po zakończeniu okresu gwarancji. System musi być przygotowany do obsługi tabletów. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania we wdrożeniu obecnie posiadanych licencji oprogramowania ZSI. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytu zerowego, w terminie do 3 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia, w celu uszczegółowienia informacji potrzebnych przyszłemu Wykonawcy do sporządzenia oferty. Licencjonowanie Zamawiający dopuszcza następujące metody licencjonowania: I. Licencjonowanie w oparciu o ilość procesorów przetwarzających tj. bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających jednocześnie z systemu. II. a) System posiada licencję na 200 aktywnych użytkowników w zakresie lecznictwa zamkniętego na stanowiskach do prowadzenia dokumentacji medycznej oddziału (np.: izba przyjęć, gabinet lekarski, sekretarka medyczna, gabinet zabiegowy/punkt pobrań/stanowisko pielęgniarskie). b) System posiada licencję na 50 aktywnych 5

6 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 użytkowników w zakresie lecznictwa otwartego na stanowiska do prowadzenia dokumentacji medycznej (np.: rejestracja, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy/punkt pobrań/punkt szczepień, pielęgniarka/położna środowiskowa). c) Pozostałe licencje zgodnie z punkt nr 1 - Ilość stanowisk do wdrożenia. Wykonawca udzielając odpowiedzi, musi określić zastosowaną metodę licencjonowania I lub II, poprzez wpisanie numeru oferowanej metody licencjonowania do formularza oferty. LECZNICW ZAMKNIĘE System zapewnia obsługę dokumentacji szpitalnej dla oddziałów zachowawczych, zabiegowych, Rehabilitacji, AiI, Izby Przyjęć / SR, Sali porodowej, Bloku operacyjnego. System zapewnia obsługę dokumentacji oddziałów opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej (ZP, Hospicjum). System zapewnia obsługę terapeutycznych programów zdrowotnych. System zapewnia planowanie zasobów szpitalnych, w tym miejsca na Sali operacyjnej, planowanie zabiegów rehabilitacyjnych, itp. System zapewnia prowadzenie pełnej dokumentacji zbiorczej i indywidualnej System zapewnia obsługę Gabinetów zabiegowych System zapewnia obsługę Punktów pobrań System zapewnia obsługę zakażeń szpitalnych System zapewnia obsługę recept System zapewnia obsługę Bloku operacyjnego System zapewnia zintegrowaną obsługę Apteki szpitalnej oraz apteczek oddziałowych System zapewnia prowadzenie pełnego zakresu dokumentacji medycznej (pielęgniarskiej, położniczej, lekarskiej, opiekunki medycznej, itp.) System zapewnia obsługę zleceń lekarskich, pielęgniarskich, diagnostycznych i terapeutycznych. System zapewnia obsługę Diet System zapewnia obsługę zleceń transportu System zapewnia obsługę nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej System zapewnia obsługę zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne orz zlecenia naprawy. 6

7 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 System zapewnia obsługę Skierowań LECZNICW WARE System zapewnia obsługę deklaracji PZ, KAS. System zapewnia obsługę dokumentacji poradni PZ i specjalistycznych oraz świadczeń kosztochłonnych w ramach kontraktu ASDK. System zapewnia obsługę rehabilitacji ambulatoryjnej (Zakład Rehabilitacji) w zakresie zlecenia, planowania oraz realizacji i rozliczania zabiegów rehabilitacyjnych, wraz z pełną dokumentacją zbiorczą i indywidualną określoną w przepisach Ministerstwa Zdrowia oraz NZF. System zapewnia obsługę Gabinetów zabiegowych System zapewnia obsługę Punktów pobrań System zapewnia obsługę Punktów szczepień System zapewnia obsługę Pielęgniarstwa środowiskowego System zapewnia obsługę Pielęgniarskiej opieki długoterminowej System zapewnia obsługę wystawiania Recept System zapewnia obsługę wystawiania Recept okularowych System zapewnia obsługę zleceń zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy. System zapewnia obsługę Skierowań System zapewnia obsługę E-rejestracji ZGDNŚĆ Z AKAMI PRAWNYMI I NRMAMI Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657) wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami towarzyszącymi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 164 poz. 1027) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 0 poz. 619) Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 0 poz. 1138) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami 7

8 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 0 poz. 742) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U nr 0 poz. 998) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U nr 174 poz. 1039) Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) System zapewnia zgodność z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) Dz. U. 2014r. Poz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U poz. 463) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U poz. 502) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, Nr 252, poz. 1697) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z późniejszymi zmianami (Dz. U poz. 1520; Dz. U poz. 1441) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami (Dz. U poz. 1248; Dz. U nr 0 poz. 1440) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z późniejszymi zmianami (Dz. U poz. 1413; Dz. U nr 0 poz. 1442) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z późniejszymi 8

9 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 zmianami (Dz. U poz. 1480; Dz. U nr 0 poz. 960) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U poz. 1347) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U poz. 1522) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ((Dz. U. 2008, Nr 123, poz. 801) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2010, Nr 159, poz. 1073; Dz. U. 2011, Nr 215, poz. 1273; Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 727; Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1507) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (z dn.20 czerwca 2008r) w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2014 poz. 1986) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U poz. 526) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U poz. 583) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U poz. 1531) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U poz. 968) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki 9

10 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U poz. 1098) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w chronie Zdrowia (Dz. U poz. 770) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 159 poz. 1073) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 215 poz. 1273) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 0 poz. 727) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 0 poz. 1507) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U poz. 260) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U nr 0 poz. 1506) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U poz. 321) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U poz. 1293) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept 10

11 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 lekarskich (Dz. U poz. 1239) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania, umów o udzielanie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 16 maja 2012 poz. 526) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) Aktualne zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U poz. 514) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U nr 0 poz. 1497) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (Dz. U poz. 1246) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U nr 100 poz. 1024) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze 11

12 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U poz. 1373) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U Nr. 27 Poz. 232) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U Nr. 182 Poz. 1086) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U Poz.740) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U nr 153 poz. 1782) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U nr 1 poz. 9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. Poz. 420) Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U nr 0 poz. 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U nr 183 poz. 1234) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U poz. 779) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (DZ. U. 848) Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U nr 201 poz. 1334) 12

13 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U nr 209 poz. 1245) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U nr 254 poz. 1711) Komunikat w sprawie stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych z dnia 11 sierpnia 2011 roku Aktualnie obowiązujące zarządzenia Prezesa NFZ Wszystkie inne regulacje prawne oraz wymagania płatnika, obowiązujące Zamawiającego. Gwarancja zachowania zgodności ze zmieniającymi się wymogami prawa, dotyczącymi procesów przetwarzanych w systemie informatycznym będącym przedmiotem postępowania przez okres obowiązywania umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów Zamawiającego. CECHY SYSEMU GÓLNE Wszystkie dostarczane moduły części medycznej i administracyjnej powinny być integralną i komplementarną częścią oferowanego systemu. Wymaganie nie dotyczy integracji z systemami zewnętrznymi wykazanej w niniejszym dokumencie. Wymagane (/) System zapewnia integrację z Active Directory. Baza danych powinna spełniać co najmniej poniższe wymagania: Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych, Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności, Możliwość zagnieżdżania transakcji, Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode), Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode, Wymagane w próbce dpowiedź (/N) 13

14 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych, Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych, Baza danych powinna zapewniać szyfrowanie danych przechowywanych w bazie, oraz realizację modelu segregacji uprawnień tj. oddzielenia roli administratora bazy danych od administratora bezpieczeństwa (uprawnień). Motor bazy danych musi współpracować z serwerem z zainstalowanym jednym procesorem klasy x86 w architekturze 64 bitowej. Wszystkie moduły dostarczonego systemu pracują w oparciu o jeden silnik bazy danych. Wymaganie nie dotyczy integracji z systemami zewnętrznymi wykazanej w niniejszym dokumencie. System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w wielodostępnej relacyjnej bazie danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. System posiada pełną wersję funkcjonalną umożliwiającą pracę poprzez interfejs web-owy w zakresie co najmniej następujących obszarów funkcjonalnych: ddział, Izba przyjęć, Gabinet lekarski, Rejestracja, Apteczki oddziałowe. Interfejs web-owy ma możliwość uruchomienia co najmniej w następujących przeglądarkach: Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari Funkcjonalność systemu w wersji web-owej jest taka sama jak w wersji instalacyjnej. System w wersji Web-owej umożliwia konfigurację i personalizację własnego desktopu w zakresie minimum personelu medycznego. System zapewnia udostępnienie danych innym systemom (w szczególności administracyjnym) w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia, w sposób automatyczny lub na żądanie administratora we wskazanym zakresie czasowym, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. xml, txt, xls, rtf, html, csv (export danych do pliku). System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. 14

15 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 System umożliwia wykorzystanie (generowanie/wydruk) kodów kreskowych w ramach stosowanego rozwiązania. System umożliwia obsługę czytników kodów kreskowych. programowanie klienckie musi zapewniać bezproblemową pracę na posiadanych przez zamawiającego komputerach z systemem operacyjnym: Windows XP, Windows VISA, Windows 7, Windows 8. System zapewnia integralność danych, a w szczególności: integralność danych i transakcji na poziomie bazy danych i aplikacji. Zaoferowany system musi mieć możliwość współpracy z innymi programami np. eksport danych do popularnych formatów np. XLS, XLSX, DC, DCX, D, DS, XML lub podobne i zapisanie plików na lokalnym dysku komputera. System zapewnia bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej. System zapewnia wyszukiwanie pacjentów co najmniej po danych typu pesel, nazwisko, nr księgi głównej w sposób automatyczny. Znaczy to tyle, że operator wpisując dany ciąg znaków nie musi zmieniać filtrów wyszukiwania. System dokona tego automatycznie. System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta. System musi umożliwiać kopiowanie wyświetlonej siatki danych do formatów: XLS. System tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. Log musi być czytelny i możliwy do analizy bez posiadania specjalistycznej wiedzy. System zapewnia utrzymanie następujących standardowych zbiorów słownikowych: - rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10 licencjonowanych - procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9 - kodów terytorialnych, - gmin, - powiatów, - województw. System zapewnia utrzymanie następujących przedmiotowych zbiorów słownikowych, między innymi: - płatników (w tym oddziałów NFZ) i umów z nimi zawartych, 15

16 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 - jednostek i lekarzy kierujących, - katalogów badań, - kontrahentów, - katalogu leków (w tym receptariusza szpitalnego), - cenników, - innych niezbędnych słowników. Przedmiotowe zbiory słownikowy muszą być wspólne dla oferowanego ZSI. System zapewnia łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów) W ramach systemu zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych wraz z ich wydrukiem. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji. System musi wykonywać kopię bezpieczeństwa w trakcie jego pracy. System generuje kopie bezpieczeństwa, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, automatycznie o określonej porze i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii. Dopuszczalny okres utraty danych wynosi maksymalnie 15 minut. System zapewnia dostęp do danych historycznych. System obsługuje polski standard znaków w procesie eksportu i importu danych. W systemie są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system. Interfejs użytkownika jest oparty na standardzie GUI Windows lub równoważnym W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji. W specyficznych ekranach wykorzystywana jest tzw. Zakładkowa architektura okienek umożliwiająca poruszanie się pomiędzy nimi bez konieczności kolejnego ich otwierania i zamykania Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.). Językiem obowiązującym w systemie musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne muszą być dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z Wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością 16

17 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. System zapewnia prowadzenie i prezentację terminarzy (grafików) dyżurów oraz, zabiegów w postaci kalendarza. Grafiki powinny umożliwiać widok w podziale dziennym, tygodniowym i miesięcznym Moduł terminarza zapewnia umieszczenie w terminarzu dyżurów informacji o dostępności (lub jej braku) pracownika w wybranym terminie. Informacja taka może zostać powielona automatycznie aż do wybranej przez użytkownika daty. Moduł terminarza zapewnia w prosty sposób (poprzez zaznaczanie myszką wybranych godzin) tworzenie tygodniowego planu dyżurów dla pracownika. ak utworzony plan może zostać powielony do wybranej przez użytkownika daty. Moduł terminarza zapewnia umieszczenie w terminarzu zleceń na zabiegi operacyjne przesłane z oddziałów. System zapewnia tworzenie słownika usług wykonywanych w ramach placówki: dodawanie, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika produktów jednostkowych: przeglądanie, modyfikowanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika produktów kontraktowych: przeglądanie, modyfikowanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika świadczeniodawców: dodawanie, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika cenników: dodawanie, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. System zapewnia kopiowanie cennika. System zapewnia tworzenie słownika umów z jednostkami prywatnymi: dodawani, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. bsługa pacjenta w ramach przyjęcia do szpitala musi cechować się przejrzystą ścieżką Pacjenta. System zapewnia pełną i kompletną korektę danych zapisanych w systemie używanym do rozliczeń przez okres przynajmniej 7 lat. System posiada wbudowany mechanizm obsługi szablonów/wzorców, które można wykorzystać w ramach wywiadów lekarskich oraz pielęgniarskich. Mechanizm ten musi umożliwiać wprowadzanie najczęściej używanych opisów jako danych słownikowych. System zapewnia elektroniczne sprawdzanie 17

18 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 uprawnień pacjenta (Ewuś) bezpośrednio z aplikacji, bez konieczności przepisywania nr pesel pacjenta na portal NFZ. Automatyczny zapis otrzymanego potwierdzenia w formie elektronicznej w celu sprawozdawczości do płatnika. Widoczność w aplikacji medycznej aktualnego statusu uprawnień pacjenta. System zapewnia seryjne sprawdzanie uprawnień Ewuś dla co najmniej: - wszystkich pacjentów umówionych na dany dzień, - wszystkich pacjentów dla których wykonano świadczenie danego dnia, - wszystkich pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w danym dniu. System zapewnia rejestrację dokumentu uprawniającego do świadczeń zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zarządzeniem Prezesa NFZ. System zapewnia prezentację informacji zwrotnej z systemu Ewuś, w tym alert o niezgodności imienia i nazwiska. System zapewnia sprawdzenie poprawności numeru PESEL pacjenta w momencie dodawania pacjenta do bazy. Możliwość opcjonalnego ustawienia wymagalności pola PESEL. System zapewnia weryfikację kompletności danych pacjenta niezbędnych w celu rozliczenia świadczeń do NFZ. Sygnalizacja brakujących danych, możliwość zablokowania dodania pacjenta do bazy bez wymaganych danych dla NFZ. System zapewnia projektowanie i edycję szablonów dokumentów wykonywanych z poziomu systemu wraz z ich formą drukowaną (układ dokumentu w formie drukowanej). System zapewnia podgląd dokumentu przed jego wydrukowaniem. System zapewnia generowanie wydruków wszystkich dokumentów do formatu PDF oddający oryginalny wygląd. System zapewnia prowadzenie słownika podmiotów zewnętrznych (kontrahentów) do wykorzystania w celu ewidencji i rozliczania umów. Funkcja wydruku recept zapewnia użytkownikowi: - Wydruk recept zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w tym zakresie - Automatyczne wygenerowanie numeru kolejnego recepty na podstawie puli numerów zaimportowanych do systemu 18

19 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 - kreślenie poziomu uprawnień pacjenta - Wskazanie leku z ogólnopolskiego słownika - kreślenie zleconej ilości - kreślenie sposobu dawkowania - kreślenie poziomu odpłatności Funkcja wydruku recept zapewnia użytkownikowi: - Automatyczne pobranie do recepty leków zleconych pacjentowi ostatniego dnia pobytu na oddziale System pracuje w trybie ciągłym i nie przerwanym, tj. przez 24 h na dobę, 365 dni w roku. Dopuszczalne są przerwy techniczne zgodne z technologicznymi potrzebami Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Zleceniodawcą, jednak nie dłużej 1 godzina jednorazowo. W przypadku awarii, system zapewnia kompleksowe odtworzenie danych z jednej kopii bezpieczeństwa do właściwego stanu. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). Dostępna jest historia zmian (updatów i upgradów) z opisem, co zostało zmienione w każdej wersji. System zapewnia administratorowi administrację z poziomu aplikacji. W systemie każdy użytkownik może być przypisany do jednej lub wielu jednostek organizacyjnych. Wszystkie wydruki generowane z systemu które zawierają informację o wykonanych procedurach/świadczeniach muszą pozwalać na wydruk oznaczenia osoby wykonującej daną procedurę/świadczenie. Wydruki dokumentacji medycznej generowane z systemu muszą być numerowane zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Każdy dokument medyczny generowany z oferowanego systemu musi zawierać oznaczenie podmiotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydruki dokumentacji medycznej generowane z systemu muszą zawierać na każdej stronie oznaczenie pacjenta, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, między innymi: - imię i nazwisko, - adres zamieszkania, - pesel / dowód osobisty, - data urodzenia, - nr księgi głównej, System zapewnia obsługę pacjenta NN System zapewnia projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej. System zapewnia definiowanie własnych raportów. System zapewnia definiowanie własnych szablonów wydruków 19

20 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Możliwość wydruku wszystkich dokumentów do formatu PDF oddający oryginalny wygląd. CZĘŚĆ ADMINISRACYJNA System wyróżnia co najmniej uprawnienia w podziale na: - Uprawnienie operatora do modyfikacji YLK swoich wpisów, - Uprawnienie operatora do modyfikacji wpisów YLK ze swojej jednostki organizacyjnej System zapewnia ustawienie poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika. System zapewnia ustawienie ilości dni ważności hasła System informuje użytkownika o ilości dni pozostających do konieczności zmiany hasła System posiada wydzielony moduł administracyjny, który pozwala na zarządzanie operatorami oraz definiowanie ról i uprawnień System zapewnia zarządzanie listą użytkowników (operatorów) systemu System zapewnia definiowanie zakresu uprawnień (ról) na podstawie listy uprawnień dostępnych w systemie System zapewnia nadawanie użytkownikom pojedynczych uprawnień dodatkowych, ponad rolę przypisaną użytkownikowi System zapewnia odejmowanie użytkownikom pojedynczych uprawnień, ponad rolę przypisaną użytkownikowi System blokuje możliwość wykonania operacji przez użytkownika nie posiadającego stosownego uprawnienia jednocześnie podając informację o wymaganym uprawnieniu spójną z listą uprawnień dostępnych w module Administrator System zapewnia określenie maksymalnej ilości błędnych prób logowania się po których nastąpi blokada konta użytkownika System wymusza autoryzację użytkownika po określonym (definiowalnym) czasie bezczynności klawiatury oraz myszki w trakcie pracy w dowolnym module System zapewnia przegląd aktualnych sesji bazy danych System zapewnia możliwość zakończenia sesji bazy danych z poziomu aplikacji System zapewnia przegląd połączeń z bazą danych System zapewnia przegląd danych licencji na aplikację. System zapewnia mechanizm śledzenia historii modyfikacji głównych rekordów w systemie w minimalnym zakresie informacji: - Data modyfikacji, 20

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POSĘPOWANIE PRZEARGOWE NR RCZ/PPR/14/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYANIA OFEROWEGO SPECYFIKACJA ZINEGROWANEGO SYSEMU INFORMAYCZNEGO Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/14/15 dla zadania pn. OPROGRAMOWANIE WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa systemu HIS wraz z integracją z PACS/RIS/IRIS/LIS wraz z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego 1. Poniższy załącznik przedstawia wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego dzielą się na: a. bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Zielona Góra 2012-12-31 Opis funkcjonalny Program ezoz pozwala

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do SIWZ

Załącznik nr 15 do SIWZ POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO APEKA OWARA Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLAFORMA E-USŁUG Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych przez

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 08.07.2014 r.

Łódź, dnia 08.07.2014 r. Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, 94 050 Łódź NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 08.07.2014 r. Osoba do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.6 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej.

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej. ZAKRES KOD OPIS SPO 71401001 SPO 71404001 SPO 71404002 Sprawdzenie kryterium wiekowego dla świadczeń z zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dla dzieci. Sprawdzenie czasu rezerwacji

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 4 czerwca 12

poniedziałek, 4 czerwca 12 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W AOS Zasady prowadzenia dokumentacji Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wymagane i oferowane parametry techniczne

Wymagane i oferowane parametry techniczne Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane parametry przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać 1 Zakres funkcjonalności Systemu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI 1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1531, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI Zamawiający poniżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt.

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY dnia (adres oferenta lub pieczątka firmowa oferenta) FAX lub e-mail: I. Nawiązując do ogłoszonego przetargu na dostawę druków dla SP ZOZ w Obornikach oferuję sprzedaż za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. Projekt z dnia 17 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Jerzy Gryko

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Jerzy Gryko PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Jerzy Gryko 1 AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta USTAWA z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego

Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia Pakiet Onkologiczny Karta jest dokumentem papierowym Do jej wydania niezbędne jest skontaktowanie się online z systemem wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012-06-08 zm. Dz.U.2012.583 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1531 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-93/14 Załącznik nr Z1 W Pakiecie numer 1 przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS InfoMedica posiadanego przez Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.4

Aktualizacja 2008.00.2.4 Aktualizacja 2008.00.2.4 środa, 14 kwietnia 2010 Uwagi Dodano nową opcję: KOSZT_NDC_ZEW Jeżeli Klient używa w umowach zewnętrznych rozbicia cen na N, D, C (Normalne, Dyżurowe, CITO), tj. ma ustawioną wartość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012.06.08 zm. Dz.U.2012.583 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo