SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI MEDYCZNEJ REGINALNE CENRUM ZDRWIA Sp. z o.o. w LUBINIE w ramach realizacji projektu pod nazwą Elektroniczna Dokumentacja Medyczna współpraca dla dobra pacjentów regionu legnicko-głogowsko-lubińskiego współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu peracyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Ilość stanowisk do wdrożenia Lp. Stanowisko Ilość 1. Przychodnia rejestracja 7 2. Przychodnia gabinet lekarski Przychodnia gabinet zabiegowy/punkt pobrań/punkt szczepień 6 4. Przychodnia pielęgniarka/położna środowiskowa 2 5. Szpital izba przyjęć Szpital gabinet lekarski Szpital sekretarka medyczna Szpital blok operacyjny (lekarski) 1 9. Szpital blok operacyjny (stanowisko pielęgniarskie) Szpital porodówka Szpital gabinet zabiegowy/punkt pobrań/stanowisko pielęgniarskie Pracownia USG Serca Rozliczenia z NFZ, statystyka Archiwum medyczne Apteka Apteczka oddziałowa Pracownia endoskopowa Zakład rehabilitacji Poradnia paliatywna Hospicjum domowe ransport sanitarny Żywienie Zakażenia szpitalne 1 1

2 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 2. abela licencji posiadanego oprogramowania ZSI Lp. Nazwa Ilość licencji 1. KS-Somed Rejestracja KS-Somed Medyczne 4 3. KS-Somed Rehabilitacja 4 4. KS-Somed Gruper KS-Medis IP/Rozliczenia KS-Medis ddział 4 7. KS-Medis Gruper 3 3. Specyfikacja Wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wartości w kolumnie Wymagane (/) oznaczają odpowiednio: - wymaganie obligatoryjne = wymagane bezwzględnie - wymaganie opcjonalne (dodatkowa funkcjonalność) Lp. WYMAGANIA Wymagane (/) Wymagane w próbce dpowiedź (/N) GÓLNE System musi działać w infrastrukturze rozwiązania Wysokiej Dostępności. System musi działać w oparciu o zewnętrzne macierze dyskowe. System zapewnia obsługę, rozliczenia dla wielu płatników System zapewnia prowadzenie dokumentacji transfuzjologicznej w ramach oddziału (zgodnie z wymaganiem 271) zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. System zapewnia obsługę programów lekowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. System zapewnia obsługę programów terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. System zapewnia prawidłowe rozliczenia z NFZ + ewuś, zgodnie z aktualnymi wymaganiami płatnika System zapewnia automatyczną weryfikację ubezpieczenia pacjenta (ewuś) zgodnie z ustalonym harmonogramem. System zapewnia informowanie o prawidłowości przeprowadzonego procesu automatycznej weryfikacji ewuś. Informacja prezentowana jest za pomocą wbudowanych mechanizmów (np. komunikat systemowy lub )). System zapewnia generowanie raportów statystycznych dla NFZ, GUS, Urzędów Wojewódzkich, itp. System zapewnia generowanie kart zgłoszenia nowotworów, chorób zakaźnych, ankiet udarowych, System zapewnia dołączanie dokumentacji zewnętrznej w formie skanów i innych formatów 2

3 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 plików System posiada wbudowany w aplikację gruper JGP oraz ptymalizator (w tym symulator) JGP przy czym wszystkie wymienione wyżej komponenty są integralną i komplementarną częścią oferowanego systemu. Liczba ew. licencji na użytkowanie funkcjonalność grupera JGP oraz ptymalizatora JGP (wraz z symulatorem) musi być równa liczbie stanowisk o których mowa w rozdziale 1. Ilość stanowisk do wdrożenia z wyłączeniem stanowisk: Archiwum medyczne, Apteka, Apeczka ddziałowa, Pracownia endoskopowa, Zakład rehabilitacji, Poradnia paliatywna, Hospicjum domowe, ransport sanitarny, Żywienie, Zakażenia szpitalne. System zapewnia tworzenie własnych dokumentów i zestawień System zapewnia możliwość tworzenia użytkownikowi szablonów. System zapewnia nadawanie uprawnień na poziomie użytkownika oraz grupy użytkowników. System zapewnia prowadzenie EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) zgodnej z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami towarzyszącymi. System zapewnia rejestrację zgód pacjenta na procedury medyczne oraz oświadczeń woli. System będzie dostosowany do obsługi wszystkich funkcjonalności w ramach projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i P2 (Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych) realizowanych przez CSIZ, w szczególności możliwość eksportu danych do podmiotów zewnętrznych w określonych przez nich formalnie formatach, w wyznaczonym terminie ustawowym. Wykonawca uruchomi obsługę powyższych usług w ramach niniejszej umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. System będzie dostosowany do integracji z rozwiązaniami regionalnymi jak i ogólnopolskimi w ramach obowiązujących przepisów prawa. System będzie dostosowany do integracji z Regionalną Platformą Wymiany Danych w ramach projektu: Dolnośląskie E-Zdrowie. System zapewnia obsługę kolejek oczekujących wraz z uwzględnieniem wytycznych z tzw. Karty onkologicznej bsługa karty Diagnostyki i Leczenia nkologicznego w następujących trybach: - w podstawowej opiece zdrowotnej; 3

4 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 - w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej; - w szpitalu; - w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r. System zapewnia zgodność dokumentacji (w tym medycznej) z aktualnymi wymaganiami prawnymi przez okres obowiązywania umowy. System zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami płatnika (w szczególności NFZ) na dzień złożenia oferty oraz przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres gwarancji i serwisowania. System zapewnia zgodność z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) Dz. U. 2014r. Poz oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy. System będzie dostosowany do obsługi e- skierowania, e-recepty, e-zwolnienia zgodnie z aktami prawnymi, które będą to regulować, wg stanu prawnego na dzień odbioru końcowego i dostosowywany w okresie gwarancji i serwisowania. Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi systemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Po każdej aktualizacji należy dostarczyć aktualną instrukcję obsługi systemu w wersji elektronicznej. Wykonawca zagwarantuje implementację w systemie dokumentacji medycznej stosowanej przez Zamawiającego. Wszystkie elementy (moduły) dostarczonego systemu muszą być ze sobą zintegrowane. Dla Apteki i Apteczek oddziałowych automatyczna aktualizacja stanów magazynowych. System zapewnia prezentację wraz z ograniczaniem wartości słownikowych do takich które spełniają kryteria wpisanych ciągów znaków. System zapewnia oznaczanie podmiotu na podstawie następujących danych: a) nazwę podmiotu, b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu, c) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia r. o działalności leczniczej, zwany dalej kodem resortowym, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu 4

5 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 leczniczego, e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, jej VII część kodu resortowego oraz jej VIII część kodu resortowego - w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, f) REGN, g) NIP, System zapewnia zgodność z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) Dz. U. 2014r. Poz oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, Poz. 1024). ZAMAWIAJĄCY wymaga przekazania hasła administratora bazy danych (o pełnych uprawnieniach) aplikacji oraz administratora systemu operacyjnego. ZAMAWIAJĄCY musi mieć możliwość swobodnego administrowania dostarczonym systemem we własnym zakresie. Dane należy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU po zakończeniu okresu gwarancji. System musi być przygotowany do obsługi tabletów. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania we wdrożeniu obecnie posiadanych licencji oprogramowania ZSI. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytu zerowego, w terminie do 3 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia, w celu uszczegółowienia informacji potrzebnych przyszłemu Wykonawcy do sporządzenia oferty. Licencjonowanie Zamawiający dopuszcza następujące metody licencjonowania: I. Licencjonowanie w oparciu o ilość procesorów przetwarzających tj. bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających jednocześnie z systemu. II. a) System posiada licencję na 200 aktywnych użytkowników w zakresie lecznictwa zamkniętego na stanowiskach do prowadzenia dokumentacji medycznej oddziału (np.: izba przyjęć, gabinet lekarski, sekretarka medyczna, gabinet zabiegowy/punkt pobrań/stanowisko pielęgniarskie). b) System posiada licencję na 50 aktywnych 5

6 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 użytkowników w zakresie lecznictwa otwartego na stanowiska do prowadzenia dokumentacji medycznej (np.: rejestracja, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy/punkt pobrań/punkt szczepień, pielęgniarka/położna środowiskowa). c) Pozostałe licencje zgodnie z punkt nr 1 - Ilość stanowisk do wdrożenia. Wykonawca udzielając odpowiedzi, musi określić zastosowaną metodę licencjonowania I lub II, poprzez wpisanie numeru oferowanej metody licencjonowania do formularza oferty. LECZNICW ZAMKNIĘE System zapewnia obsługę dokumentacji szpitalnej dla oddziałów zachowawczych, zabiegowych, Rehabilitacji, AiI, Izby Przyjęć / SR, Sali porodowej, Bloku operacyjnego. System zapewnia obsługę dokumentacji oddziałów opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej (ZP, Hospicjum). System zapewnia obsługę terapeutycznych programów zdrowotnych. System zapewnia planowanie zasobów szpitalnych, w tym miejsca na Sali operacyjnej, planowanie zabiegów rehabilitacyjnych, itp. System zapewnia prowadzenie pełnej dokumentacji zbiorczej i indywidualnej System zapewnia obsługę Gabinetów zabiegowych System zapewnia obsługę Punktów pobrań System zapewnia obsługę zakażeń szpitalnych System zapewnia obsługę recept System zapewnia obsługę Bloku operacyjnego System zapewnia zintegrowaną obsługę Apteki szpitalnej oraz apteczek oddziałowych System zapewnia prowadzenie pełnego zakresu dokumentacji medycznej (pielęgniarskiej, położniczej, lekarskiej, opiekunki medycznej, itp.) System zapewnia obsługę zleceń lekarskich, pielęgniarskich, diagnostycznych i terapeutycznych. System zapewnia obsługę Diet System zapewnia obsługę zleceń transportu System zapewnia obsługę nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej System zapewnia obsługę zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne orz zlecenia naprawy. 6

7 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 System zapewnia obsługę Skierowań LECZNICW WARE System zapewnia obsługę deklaracji PZ, KAS. System zapewnia obsługę dokumentacji poradni PZ i specjalistycznych oraz świadczeń kosztochłonnych w ramach kontraktu ASDK. System zapewnia obsługę rehabilitacji ambulatoryjnej (Zakład Rehabilitacji) w zakresie zlecenia, planowania oraz realizacji i rozliczania zabiegów rehabilitacyjnych, wraz z pełną dokumentacją zbiorczą i indywidualną określoną w przepisach Ministerstwa Zdrowia oraz NZF. System zapewnia obsługę Gabinetów zabiegowych System zapewnia obsługę Punktów pobrań System zapewnia obsługę Punktów szczepień System zapewnia obsługę Pielęgniarstwa środowiskowego System zapewnia obsługę Pielęgniarskiej opieki długoterminowej System zapewnia obsługę wystawiania Recept System zapewnia obsługę wystawiania Recept okularowych System zapewnia obsługę zleceń zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy. System zapewnia obsługę Skierowań System zapewnia obsługę E-rejestracji ZGDNŚĆ Z AKAMI PRAWNYMI I NRMAMI Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657) wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami towarzyszącymi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 164 poz. 1027) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 0 poz. 619) Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 0 poz. 1138) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami 7

8 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 0 poz. 742) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U nr 0 poz. 998) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U nr 174 poz. 1039) Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) System zapewnia zgodność z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) Dz. U. 2014r. Poz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U poz. 463) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U poz. 502) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, Nr 252, poz. 1697) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z późniejszymi zmianami (Dz. U poz. 1520; Dz. U poz. 1441) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami (Dz. U poz. 1248; Dz. U nr 0 poz. 1440) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z późniejszymi zmianami (Dz. U poz. 1413; Dz. U nr 0 poz. 1442) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z późniejszymi 8

9 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 zmianami (Dz. U poz. 1480; Dz. U nr 0 poz. 960) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U poz. 1347) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U poz. 1522) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ((Dz. U. 2008, Nr 123, poz. 801) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2010, Nr 159, poz. 1073; Dz. U. 2011, Nr 215, poz. 1273; Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 727; Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1507) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (z dn.20 czerwca 2008r) w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2014 poz. 1986) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U poz. 526) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U poz. 583) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U poz. 1531) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U poz. 968) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki 9

10 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U poz. 1098) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w chronie Zdrowia (Dz. U poz. 770) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 159 poz. 1073) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 215 poz. 1273) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 0 poz. 727) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U nr 0 poz. 1507) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U poz. 260) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U nr 0 poz. 1506) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U poz. 321) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U poz. 1293) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept 10

11 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 lekarskich (Dz. U poz. 1239) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania, umów o udzielanie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 16 maja 2012 poz. 526) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) Aktualne zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U poz. 514) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U nr 0 poz. 1497) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (Dz. U poz. 1246) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U nr 100 poz. 1024) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze 11

12 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U poz. 1373) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U Nr. 27 Poz. 232) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U Nr. 182 Poz. 1086) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U Poz.740) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U nr 153 poz. 1782) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U nr 1 poz. 9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. Poz. 420) Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U nr 0 poz. 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U nr 183 poz. 1234) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U poz. 779) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (DZ. U. 848) Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U nr 201 poz. 1334) 12

13 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U nr 209 poz. 1245) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U nr 254 poz. 1711) Komunikat w sprawie stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych z dnia 11 sierpnia 2011 roku Aktualnie obowiązujące zarządzenia Prezesa NFZ Wszystkie inne regulacje prawne oraz wymagania płatnika, obowiązujące Zamawiającego. Gwarancja zachowania zgodności ze zmieniającymi się wymogami prawa, dotyczącymi procesów przetwarzanych w systemie informatycznym będącym przedmiotem postępowania przez okres obowiązywania umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów Zamawiającego. CECHY SYSEMU GÓLNE Wszystkie dostarczane moduły części medycznej i administracyjnej powinny być integralną i komplementarną częścią oferowanego systemu. Wymaganie nie dotyczy integracji z systemami zewnętrznymi wykazanej w niniejszym dokumencie. Wymagane (/) System zapewnia integrację z Active Directory. Baza danych powinna spełniać co najmniej poniższe wymagania: Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych, Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności, Możliwość zagnieżdżania transakcji, Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode), Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode, Wymagane w próbce dpowiedź (/N) 13

14 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych, Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych, Baza danych powinna zapewniać szyfrowanie danych przechowywanych w bazie, oraz realizację modelu segregacji uprawnień tj. oddzielenia roli administratora bazy danych od administratora bezpieczeństwa (uprawnień). Motor bazy danych musi współpracować z serwerem z zainstalowanym jednym procesorem klasy x86 w architekturze 64 bitowej. Wszystkie moduły dostarczonego systemu pracują w oparciu o jeden silnik bazy danych. Wymaganie nie dotyczy integracji z systemami zewnętrznymi wykazanej w niniejszym dokumencie. System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w wielodostępnej relacyjnej bazie danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. System posiada pełną wersję funkcjonalną umożliwiającą pracę poprzez interfejs web-owy w zakresie co najmniej następujących obszarów funkcjonalnych: ddział, Izba przyjęć, Gabinet lekarski, Rejestracja, Apteczki oddziałowe. Interfejs web-owy ma możliwość uruchomienia co najmniej w następujących przeglądarkach: Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari Funkcjonalność systemu w wersji web-owej jest taka sama jak w wersji instalacyjnej. System w wersji Web-owej umożliwia konfigurację i personalizację własnego desktopu w zakresie minimum personelu medycznego. System zapewnia udostępnienie danych innym systemom (w szczególności administracyjnym) w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia, w sposób automatyczny lub na żądanie administratora we wskazanym zakresie czasowym, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. xml, txt, xls, rtf, html, csv (export danych do pliku). System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. 14

15 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 System umożliwia wykorzystanie (generowanie/wydruk) kodów kreskowych w ramach stosowanego rozwiązania. System umożliwia obsługę czytników kodów kreskowych. programowanie klienckie musi zapewniać bezproblemową pracę na posiadanych przez zamawiającego komputerach z systemem operacyjnym: Windows XP, Windows VISA, Windows 7, Windows 8. System zapewnia integralność danych, a w szczególności: integralność danych i transakcji na poziomie bazy danych i aplikacji. Zaoferowany system musi mieć możliwość współpracy z innymi programami np. eksport danych do popularnych formatów np. XLS, XLSX, DC, DCX, D, DS, XML lub podobne i zapisanie plików na lokalnym dysku komputera. System zapewnia bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej. System zapewnia wyszukiwanie pacjentów co najmniej po danych typu pesel, nazwisko, nr księgi głównej w sposób automatyczny. Znaczy to tyle, że operator wpisując dany ciąg znaków nie musi zmieniać filtrów wyszukiwania. System dokona tego automatycznie. System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta. System musi umożliwiać kopiowanie wyświetlonej siatki danych do formatów: XLS. System tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. Log musi być czytelny i możliwy do analizy bez posiadania specjalistycznej wiedzy. System zapewnia utrzymanie następujących standardowych zbiorów słownikowych: - rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10 licencjonowanych - procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9 - kodów terytorialnych, - gmin, - powiatów, - województw. System zapewnia utrzymanie następujących przedmiotowych zbiorów słownikowych, między innymi: - płatników (w tym oddziałów NFZ) i umów z nimi zawartych, 15

16 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 - jednostek i lekarzy kierujących, - katalogów badań, - kontrahentów, - katalogu leków (w tym receptariusza szpitalnego), - cenników, - innych niezbędnych słowników. Przedmiotowe zbiory słownikowy muszą być wspólne dla oferowanego ZSI. System zapewnia łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów) W ramach systemu zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych wraz z ich wydrukiem. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji. System musi wykonywać kopię bezpieczeństwa w trakcie jego pracy. System generuje kopie bezpieczeństwa, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, automatycznie o określonej porze i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii. Dopuszczalny okres utraty danych wynosi maksymalnie 15 minut. System zapewnia dostęp do danych historycznych. System obsługuje polski standard znaków w procesie eksportu i importu danych. W systemie są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system. Interfejs użytkownika jest oparty na standardzie GUI Windows lub równoważnym W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji. W specyficznych ekranach wykorzystywana jest tzw. Zakładkowa architektura okienek umożliwiająca poruszanie się pomiędzy nimi bez konieczności kolejnego ich otwierania i zamykania Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.). Językiem obowiązującym w systemie musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne muszą być dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z Wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością 16

17 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. System zapewnia prowadzenie i prezentację terminarzy (grafików) dyżurów oraz, zabiegów w postaci kalendarza. Grafiki powinny umożliwiać widok w podziale dziennym, tygodniowym i miesięcznym Moduł terminarza zapewnia umieszczenie w terminarzu dyżurów informacji o dostępności (lub jej braku) pracownika w wybranym terminie. Informacja taka może zostać powielona automatycznie aż do wybranej przez użytkownika daty. Moduł terminarza zapewnia w prosty sposób (poprzez zaznaczanie myszką wybranych godzin) tworzenie tygodniowego planu dyżurów dla pracownika. ak utworzony plan może zostać powielony do wybranej przez użytkownika daty. Moduł terminarza zapewnia umieszczenie w terminarzu zleceń na zabiegi operacyjne przesłane z oddziałów. System zapewnia tworzenie słownika usług wykonywanych w ramach placówki: dodawanie, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika produktów jednostkowych: przeglądanie, modyfikowanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika produktów kontraktowych: przeglądanie, modyfikowanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika świadczeniodawców: dodawanie, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. System zapewnia tworzenie słownika cenników: dodawanie, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. System zapewnia kopiowanie cennika. System zapewnia tworzenie słownika umów z jednostkami prywatnymi: dodawani, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie pozycji tego słownika. bsługa pacjenta w ramach przyjęcia do szpitala musi cechować się przejrzystą ścieżką Pacjenta. System zapewnia pełną i kompletną korektę danych zapisanych w systemie używanym do rozliczeń przez okres przynajmniej 7 lat. System posiada wbudowany mechanizm obsługi szablonów/wzorców, które można wykorzystać w ramach wywiadów lekarskich oraz pielęgniarskich. Mechanizm ten musi umożliwiać wprowadzanie najczęściej używanych opisów jako danych słownikowych. System zapewnia elektroniczne sprawdzanie 17

18 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 uprawnień pacjenta (Ewuś) bezpośrednio z aplikacji, bez konieczności przepisywania nr pesel pacjenta na portal NFZ. Automatyczny zapis otrzymanego potwierdzenia w formie elektronicznej w celu sprawozdawczości do płatnika. Widoczność w aplikacji medycznej aktualnego statusu uprawnień pacjenta. System zapewnia seryjne sprawdzanie uprawnień Ewuś dla co najmniej: - wszystkich pacjentów umówionych na dany dzień, - wszystkich pacjentów dla których wykonano świadczenie danego dnia, - wszystkich pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w danym dniu. System zapewnia rejestrację dokumentu uprawniającego do świadczeń zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zarządzeniem Prezesa NFZ. System zapewnia prezentację informacji zwrotnej z systemu Ewuś, w tym alert o niezgodności imienia i nazwiska. System zapewnia sprawdzenie poprawności numeru PESEL pacjenta w momencie dodawania pacjenta do bazy. Możliwość opcjonalnego ustawienia wymagalności pola PESEL. System zapewnia weryfikację kompletności danych pacjenta niezbędnych w celu rozliczenia świadczeń do NFZ. Sygnalizacja brakujących danych, możliwość zablokowania dodania pacjenta do bazy bez wymaganych danych dla NFZ. System zapewnia projektowanie i edycję szablonów dokumentów wykonywanych z poziomu systemu wraz z ich formą drukowaną (układ dokumentu w formie drukowanej). System zapewnia podgląd dokumentu przed jego wydrukowaniem. System zapewnia generowanie wydruków wszystkich dokumentów do formatu PDF oddający oryginalny wygląd. System zapewnia prowadzenie słownika podmiotów zewnętrznych (kontrahentów) do wykorzystania w celu ewidencji i rozliczania umów. Funkcja wydruku recept zapewnia użytkownikowi: - Wydruk recept zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w tym zakresie - Automatyczne wygenerowanie numeru kolejnego recepty na podstawie puli numerów zaimportowanych do systemu 18

19 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 - kreślenie poziomu uprawnień pacjenta - Wskazanie leku z ogólnopolskiego słownika - kreślenie zleconej ilości - kreślenie sposobu dawkowania - kreślenie poziomu odpłatności Funkcja wydruku recept zapewnia użytkownikowi: - Automatyczne pobranie do recepty leków zleconych pacjentowi ostatniego dnia pobytu na oddziale System pracuje w trybie ciągłym i nie przerwanym, tj. przez 24 h na dobę, 365 dni w roku. Dopuszczalne są przerwy techniczne zgodne z technologicznymi potrzebami Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Zleceniodawcą, jednak nie dłużej 1 godzina jednorazowo. W przypadku awarii, system zapewnia kompleksowe odtworzenie danych z jednej kopii bezpieczeństwa do właściwego stanu. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). Dostępna jest historia zmian (updatów i upgradów) z opisem, co zostało zmienione w każdej wersji. System zapewnia administratorowi administrację z poziomu aplikacji. W systemie każdy użytkownik może być przypisany do jednej lub wielu jednostek organizacyjnych. Wszystkie wydruki generowane z systemu które zawierają informację o wykonanych procedurach/świadczeniach muszą pozwalać na wydruk oznaczenia osoby wykonującej daną procedurę/świadczenie. Wydruki dokumentacji medycznej generowane z systemu muszą być numerowane zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Każdy dokument medyczny generowany z oferowanego systemu musi zawierać oznaczenie podmiotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydruki dokumentacji medycznej generowane z systemu muszą zawierać na każdej stronie oznaczenie pacjenta, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, między innymi: - imię i nazwisko, - adres zamieszkania, - pesel / dowód osobisty, - data urodzenia, - nr księgi głównej, System zapewnia obsługę pacjenta NN System zapewnia projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej. System zapewnia definiowanie własnych raportów. System zapewnia definiowanie własnych szablonów wydruków 19

20 PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 Możliwość wydruku wszystkich dokumentów do formatu PDF oddający oryginalny wygląd. CZĘŚĆ ADMINISRACYJNA System wyróżnia co najmniej uprawnienia w podziale na: - Uprawnienie operatora do modyfikacji YLK swoich wpisów, - Uprawnienie operatora do modyfikacji wpisów YLK ze swojej jednostki organizacyjnej System zapewnia ustawienie poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika. System zapewnia ustawienie ilości dni ważności hasła System informuje użytkownika o ilości dni pozostających do konieczności zmiany hasła System posiada wydzielony moduł administracyjny, który pozwala na zarządzanie operatorami oraz definiowanie ról i uprawnień System zapewnia zarządzanie listą użytkowników (operatorów) systemu System zapewnia definiowanie zakresu uprawnień (ról) na podstawie listy uprawnień dostępnych w systemie System zapewnia nadawanie użytkownikom pojedynczych uprawnień dodatkowych, ponad rolę przypisaną użytkownikowi System zapewnia odejmowanie użytkownikom pojedynczych uprawnień, ponad rolę przypisaną użytkownikowi System blokuje możliwość wykonania operacji przez użytkownika nie posiadającego stosownego uprawnienia jednocześnie podając informację o wymaganym uprawnieniu spójną z listą uprawnień dostępnych w module Administrator System zapewnia określenie maksymalnej ilości błędnych prób logowania się po których nastąpi blokada konta użytkownika System wymusza autoryzację użytkownika po określonym (definiowalnym) czasie bezczynności klawiatury oraz myszki w trakcie pracy w dowolnym module System zapewnia przegląd aktualnych sesji bazy danych System zapewnia możliwość zakończenia sesji bazy danych z poziomu aplikacji System zapewnia przegląd połączeń z bazą danych System zapewnia przegląd danych licencji na aplikację. System zapewnia mechanizm śledzenia historii modyfikacji głównych rekordów w systemie w minimalnym zakresie informacji: - Data modyfikacji, 20

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat.

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat. Pytania odpowiedzi: 1. Definicja pacjent pierwszorazowy - to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy czy we wszystkich poradniach w danym zakresie np. dermatologicznych w kraju?

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo