ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet III - Kapitał dla innowacji, Działanie Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, Projekt Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: PKPP Lewiatan Data: 17 kwietnia 2012 r. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Kamila Grobelna, PKPP Lewiatan e- mail: tel. (22) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, Projekt pt. Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku Aniołów Biznesu w Polsce, przesyła zapytanie ofertowe w związku z poszukiwaniem Oferenta, który wykona modernizację strony internetowej 1. Postanowienia ogólne a. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). b. Zapytanie ofertowe zostanie przekazane wybranym podmiotom oraz zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacje o zmianach zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim podmiotom, do których zostało - 1-

2 wystosowane zaproszenie ofertowe. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone także na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego. d. Zapytanie ofertowe, oferty oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający oraz podmioty składające oferty ( Oferenci ) przekazują drogą elektroniczną. e. Po wyborze Oferenta Zamawiający podejmie uzgodnienia oraz negocjacje w celu odpowiedniego uszczegółowienia zakresu oferty oraz sposobu wykonania zamówienia. f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty, nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert, pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania bez podawania przyczyny. g. Każdy z Oferentów otrzyma informację o tym czy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wstrzymaniu lub odstąpieniu od procesu wyboru oferty. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja strony internetowej na potrzeby projektu Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku Aniołów Biznesu w Polsce. Zamówienie obejmuje: 1. Opracowanie optymalnej struktury strony www 2. Wykonanie projektu graficznego www 3. Wykonanie strony www: programowanie, testowanie, Project management. 4. Zakup zdjęć na potrzeby strony 5. Wdrożenie systemu CMS 6. Podpięcie modułu do wysyłki mailingu 7. Podłączenie do Google Analytics 8. Migrację treści z dotychczasowej strony Dodatkowe informacje: I. Mapa strony: 1. Aktualności (po 10 rekordów na stronie) 2. Dla pomysłodawców Podstawowe informacje FAQ Dokumenty do pobrania Regulamin Komercjalizacja nauki Zacznij.biz - 2-

3 3. Dla Aniołów Biznesu Podstawowe informacje (+ dokumenty do pobrania) Nasze sukcesy 4. O nas LBA Partnerzy i. Partnerzy LBA ii. Partnerzy akademiccy iii. Partnerzy medialni EBAN Kongres Kontakt (lista kontaktów, adres biura projektu, mapa Google) 5. Dla mediów Informacje prasowe Galeria najnowsze jako pierwsze, możliwość ręcznej zmiany kolejności Napisali o nas 6. Publikacje (filmy i wydawnictwa) Punkty 1-6 oznaczają elementy górnej belki. II. Na stronie głównej widoczne również: Box Aktualności (3 rekordy + czytaj dalej) Box Kalendarium (min. 4 rekordy + czytaj dalej) (wraz z możliwością ustalania kolejności ich wyświetlania przez CMS) button wersji językowej EN (podstawowe info o LBA, kontakt, możliwość rozbudowy o dodatkowe podstrony) Kontakt Kalendarz z zaznaczonymi wydarzeniami box do formularza zbierającego adresy: np.: Jeśli chcesz otrzymywać informację o organizowanych spotkaniach podaj swój adres (+ systemowy mail z potwierdzeniem) Wtyczka społecznościowa (FB z fanami +YT+GL) Wyszukiwarka Poufność danych Mapa strony Regulamin Powierzchnia na max. 3 bannery (z możliwością wyłączenia) button Zgłoś projekt - Link do formularza dla pomysłodawców (formularz zewnętrzny) button Logowanie dla pomysłodawców/ inwestorów (zewnętrzny system) - 3-

4 III. Wymagania dotyczące strony i CMS: a) w obrębie wszystkich podstron możliwość edytowania zawartości strony systemem CMS; b) CMS intuicyjne zarządzanie i nawigacja, menu w języku polskim c) funkcje portalu (minimum): i. Możliwość zamieszczania na stronie filmów avi, mpg(z YouTube a i bezpośrednio z serwera) ii. Możliwość dodawania materiałów Word, Excel, Power point, PDF, JPG, flash iii. Możliwość zamieszczania transmisji on-line iv. RSS Aktualności i Kalendarium v. Pozycjonowanie dodawanie w cms słow kluczowych vi. Generowanie formularzy zgłoszenia na spotkanie pod wybranymi wpisami (wzór załącznik 1), export zgłoszeń na dane spotkanie do pliku.xls vii. Zarządzanie bazą zgromadzonych adresów, możliwość wysyłki mailingu do bazy adresowej viii. Możliwość dodawania podstron ix. Linki zewnętrzne otwierają się w nowej zakładce przeglądarki (media społecznościowe, formularze etc.) x. Ustawianie kolejności galerii i zdjęć w galerii poprzez CMS, automatyczne dostosowanie wielkości zdjęcia do ekranu komputera xi. Licznik pobrań załączników w zakładce Publikacje xii. zaawansowana wyszukiwarka. d) każdy z tekstów powinien zawierać opcję : zmiany wielkości czcionki, drukuj, poleć artykuł znajomemu (wysyła z linkiem na wskazany adres ); e) wspomagane przeglądarki i systemy (minimum): Internet Explorer 7 i nowsze, Mozilla Firefox 3.5 i nowsze, Opera 10 i nowsze, Safari 4 i nowsze ; f) portal powinien być zbudowany z zachowaniem wszelkich standardów umożliwiających pozycjonowanie strony; IV. Opis kreacji: Projekt layoutu strony powinien nawiązywać do identyfikacji strony choć nie powinien być jej powieleniem. Utrzymana powinna zostać kolorystyka i ew. wybrane elementy graficzne, które jednak pozwolą uzyskać stronie projektową, odrębną tożsamość. Wortal ma być nowoczesny, atrakcyjny graficznie, biznesowy, intuicyjny. V. Znakowanie: Portal internetowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu - 4-

5 Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (na każdej podstronie znajdą się właściwe logotypy i informacje). 3. Termin i warunki złożenia oferty i realizacji zamówienia 3.1 Oferty należy składać do 8 maja 2012 r. do godz. 24: Termin realizacji zamówienia do 29 czerwca 2012 r. 3.3 Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres zatytułowane: Oferta na wykonanie serwisu internetowego w ramach projektu Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku Aniołów Biznesu w Polsce. 4. Oferta powinna zawierać: 4.1 Opis założeń strony www i funkcjonalności CMS. 4.2 Harmonogram realizacji projektu. 4.3 Cenę brutto 4.4 Testowy dostęp do CMS propozycje linii kreacyjnych obejmujące projekt strony głównej i wybranej podstrony (projekty będą ewoluować w trakcie prac nad serwisem). 4.6 Opis doświadczenia Oferenta w zakresie budowy stron www (minimum 5 wdrożeń w ciągu ostatnich 3 lat). 4.7 Do oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć Informacje ogólne Identyfikacja Oferenta: - nazwa Oferenta; - imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta; - adres Oferenta; - NIP Oferenta; - aktualny odpis z właściwego rejestru Oferenta (załączony skan dokumentu); - data sporządzenia oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym o następującej treści: Oświadczenie Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy [nazwa Oferenta] a Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Podpis Miejsce, data - 5-

6 5. Kryteria wyboru Wykonawcy 5.1 Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz opisem zawartości oferty. Niespełnienie przez Wykonawcę tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty. 5.2 Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione wg punktacji w skali od 1 do 100 w sposób następujący: a). Koncepcja, atrakcyjność i zgodność projektu graficznego z wytycznymi waga 30 %, b). Intuicyjność i funkcjonalność systemu CMS waga 20% c). Cena waga 50% liczba punktów zgodnie ze wzorem: Cena oferty najniżej skalkulowanej Cena oferty ocenianej x 100 x 50% = liczba punktów danej oferty 6. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania. 6.1 Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg tego procesu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6.2 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 6.3 Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. 6.4 Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. 7. Wymagania związane ze współfinansowaniem Wykonanie zamówienia musi spełnić wymogi projektu realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisów wymaganych w związku z realizacją projektu oraz stosowania zasad realizacji zamówień w takich projektach. Warszawa, 17 kwietnia 2012 r. - 6-

1. INFORMACJE OGÓLNE. 19.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE. 19.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r.

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kampanii medialnej promującej działania upowszechniające i włączające Business Discovery

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, 18 września 2014r. ZAMAWIAJĄCY: Inwenta sp. z o.o. ul. Koszykowa 69/3 00-667 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 10/2013 Dotyczące: realizacji wielokanałowej kampanii promocyjnej W ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem lokali na biura trenerów pracy w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo