Człowiek-najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek-najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr. 2/POKL/2012 na wykonanie strony internetowej projektu dofinansowanego w ramach poddziałania POKL pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE I.1). NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda ul. Powstańców 19, Mysłowice I.2). Adres strony internetowej, na której jest dostępna zapytanie: I.3). Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). I.4). Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytet IV, Poddziałanie I.5). Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Ewa Pilawa, tel. 32/ , SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu dofinansowanego w ramach poddziałania POKL pt. Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu. II.1.2) Rodzaj i wartość zamówienia: usługi o wartości nie przekraczającej 14 tys. EURO i nie przekraczającej 20 tys. zł netto. II.1.3) Warunki udzielenia zamówienia: zgodnie z Zasadą konkurencyjności i Zasadą efektywnego zarządzania finansami - nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. II.1.4) Określenie zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług obejmujących: Wykonanie strony internetowej projektu pt.: Górnośląska WSP Jakość i Przyszłość Regionu zgodnie z poniŝszą specyfikacją :

2 1. Część graficzna : a) strona internetowa ma być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnymi na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b) projekt strony www ma być oparty na autorskich zdjęciach, grafikach, c) w cenie naleŝy uwzględnić zamieszczenie pierwszego zestawu materiałów, d) w ramach prac nad wyglądem (design-em) strony Zamawiający przewiduje minimum dwie konsultacje, e) w ramach prac nad stroną naleŝy przygotować minimum trzy informacje o przebiegu projektu w celu umieszczenia na portalach społecznościowych. 2. Cześć techniczna : a) strona projektu ma posiadać link do strony głównej Uczelni tj.: b) strona musi być stworzona w oparciu o technologię PHP 5.3/my SQL5, c) stronę ma obejmować gwarancja techniczna na okres nie krótszy niŝ 24 miesiące, d) w cenie wykonania strony internetowej naleŝy uwzględnić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi panelu CMS wykonane w siedzibie Zamawiającego, e) strona powinna być oparta o w pełni autorski system CMS: intuicyjna obsługa przez uŝytkowników CMS, nawigacja między głównymi działami CMS oparta na ikonach graficznych, dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, iŝ uŝytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, tak więc przy kopiowaniu treści powinno następować automatycznie czyszczenie treści do postaci czystego tekstu/kodu HTML z dozwolonymi tagami, moŝliwość edycji treści na Ŝywo z wykorzystaniem mechanizmu AJAX, moŝliwość wstawiania mini galerii w treści danej strony za pomocą krótkich tagów typu SHORTCODE, wymagane moduły CMS : strony typu statycznego, aktualności, galeria, administracja uŝytkownikami systemu CMS, kopia bezpieczeństwa bazy danych, moduł stron statycznych/aktualności powinien posiadać mechanizm kosza pozwalający na tymczasowe skasowanie treści bez ostatecznego usunięcia z bazy danych, publikację danej strony/aktualności, moŝliwości zarządzania kolejnością stron/aktualności w CMS, system CMS nie moŝe posiadać menadŝera plików w jakiejkolwiek postaci dodawanie plików do treści strony powinno odbywać się poprzez wybranie pliku z komputera

3 uŝytkownika i dodawanie jako załącznika widocznego poniŝej treści strony, wraz z ikoną pokazującą rodzaj pliku (*.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg, itd.), moduł galerii powinien pozwalać na tworzenie kategorii galerii oraz na łatwe dodawanie wielu zdjęć w jednym czasie, takŝe poprzez dodawanie spakowanych zdjęć w pliku zip, system CMS ma posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych. II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zaliczki: nie II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie roku II.3) ZASADY SKŁADANIA OFERT II.3.1) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: nie. II.3.2) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.3.3) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Specyfikacja cenowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Kserokopie : a. odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (np. wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej równieŝ umowa spółki) - Załącznik nr 2, b. zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON - Załącznik nr 3, c. decyzji w sprawie nadania NIP - Załącznik nr 4, 3. Formularz oświadczeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. 4. Wykaz usług dotyczących wykonania stron internetowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Kserokopia lub oryginał pełnomocnictwa do reprezentacji oferenta w zakresie procesu oferowania jeśli dotyczy. II.3.4) Strony oferty (w rozumieniu wszystkich dokumentów składanych przez oferenta) powinny być podpisane w wyznaczanych miejscach i parafowane na stronach, na których nie widnieje podpis osoby upowaŝnionej do reprezentacji. II.3.5) Dokumenty składające się na ofertę muszą być trwale zespolone (np.: zbindowane). Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. II.3.6) Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na kaŝdej stronie, lub na stronie pierwszej od strony do strony wraz z datą, podpisem, pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową o ile na pieczęci imiennej nie ma nazwy Oferenta. II.3.7) Wszelkie dodatkowe poza wymienionymi załączniki nie będą brane pod uwagę.

4 II.3.8) W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców (konsorcjum/spółka cywilna) wymienione warunki muszą być spełnione przez kaŝdego z nich. II.3.9) Ofertę naleŝy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego, bądź dostarczyć osobiście (II piętro REKTORAT) na wskazany adres do dnia roku do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie. Opis koperty musi zawierać nazwę i dane adresowe Oferenta, nazwę i dane adresowe Zamawiającego oraz numer zapytania ofertowego, w odpowiedzi, na które składana jest oferta. SEKCJA III: PROCES OCENY OFERT III.1) Oferta będzie oceniania pod kątem: III.1.1) Kryteriów formalnych a) Kompletność tj. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów. b) Poprawność formalna tj. podpisy osób upowaŝnionych do reprezentacji oferenta wraz z pieczęciami imiennymi i firmowymi (jeśli dotyczy) w wymaganych miejscach, poprawność poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, zgodność załączników z wzorami. III. 1.2) Kryteriów dostępu w tym: a) Ceny dalszej weryfikacji zostaną poddane jedynie te oferty, których cena nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia weryfikacja na podstawie Załącznika nr. 1. b) Doświadczenia oferenta na podstawie załącznika nr 6. III.1.3) Kryteriów Wyboru Cena oferty max. 100 punktów (weryfikacja na podstawie Załącznika nr. 1). Punktacja wyliczana w oparciu o wzór: 100 pkt x (cena najniŝszej oferty/ cena ocenianej oferty). III.1.4) Zasady wyboru a) Ocenie wskazanej w pkt. III.1.3 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu. b) Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złoŝonej przez niego oferty. c) Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują Ŝadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. d) Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert, w skład której wchodzić będą: Przewodniczący Komisji i dwóch Członków. e) Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert, a przed przystąpieniem do otwarcia ofert Członkowie Komisji oraz Przewodniczący zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności.

5 f) Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji. g) Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana oferentom drogą elektroniczną na adres wskazany w specyfikacji cenowej nie później niŝ w ciągu 7 dniu po dokonaniu oceny przez Komisję. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, uniewaŝnienia konkursu lub nieprzyjęcia Ŝadnej oferty bez podawania przyczyn. Załączniki: 1. Specyfikacja cenowa. 2. Formularz oświadczeń. 3. Wykaz usług dotyczący wykonania stron internetowych.

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY **

KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY ** Człowiek najlepsza inwestycja UNIA EUROPEJSKA ** * KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR WNT/POKLJ1.1/2012 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** **

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** Człowiek najlepsza inwestycja ~ UNIA EUROPEJSKA? KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR WNT/POKLJ1/2012 I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL na usługę realizacji szkoleń i doradztwa szkoleniowego dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03-POKL

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03-POKL Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03-POKL na usługę realizacji szkoleń i doradztwa szkoleniowego dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 14.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I ICH AKTUALIZACJA ORAZ WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-09 Nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Katarzyna Wołyniak prowadzaca działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo