Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego"

Transkrypt

1 Jelenia Góra, dnia roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego. I. Dane Zamawiającego Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą Jelenia Góra ul. 1 Maja Nr 27 II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest portal internetowy spełniający następujące wymogi techniczno technologiczne: 1. System musi opierać się na zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie graficzno-funkcjonalnym zawierającym jako podstawę rotujący banner ze zdjęciami oraz miejsce służące do wyświetlania aktualności wybranych przez Zamawiającego. 2. Wybór produkcyjnej formatki graficznej będzie dokonany według następującego algorytmu: Wraz z grafiką Wykonawca powinien dostarczyć dobrze opisane pliki źródłowe projektu graficznego w formacie możliwym do przeglądania narzędziami niekomercyjnymi. Ilość wersji formatek jest zależna wyłącznie od potrzeb Zamawiającego w zakresie oceny możliwości produkcyjnego zastosowania formatki, niemniej Zamawiający zapewnia stały zespół oceniający składający się z maksymalnie 3 osób, z których jedna ma decyzyjne umocowanie Zamawiającego. Wykonawca po dostarczeniu przez Zamawiającego pisemnych komentarzy do projektu formatki powinien wykonać sugerowane poprawki i poprawioną formatkę dostarczyć do ponownej oceny przez Zamawiającego. Algorytm ma być kontynuowany aż do ostatecznego zaakceptowania grafiki przez Zamawiającego. 3. System musi być wykonany w technologii php o wersji umożliwiającej standardową instalację w środowisku serwera www opartego na systemie unix typu Mandriva. 4. System musi być oparty na bazie posadowionej w motorze typu MYSQL. 5. Serwis musi być widoczny w pełnej funkcjonalności w przeglądarkach: windows internet explorer w wersjach od 9.0, chrome, firefox, opera itd. 6. Serwis musi być skalowalny automatycznie w formatach od 10` do 32`. 7. System musi zawierać opcję skalowalności do rozdzielczości urządzeń przenośnych i do ich systemów graficznych, to jest smartfony i telefony ze wszystkimi systemami

2 operacyjnymi. 8. System musi zawierać panel forum dyskusyjnego umożliwiający weryfikację i autoryzację logowania się zarejestrowanych w bazie uczestników. 9. System ma mieć konstrukcję portalu możliwego do zainstalowania na domenie www wskazanej przez Zamawiającego. 10. System ma posiadać możliwość używania trzech wersji językowych (angielska, czeska, niemiecka). 11. System ma mieć postać modułową zawierającą: 1. moduł CMS o rozbudowanej charakterystyce edycji do możliwości dodawania nieograniczonej ilości podstron oraz zmian konstrukcyjnych tych podstron włącznie, 2. szczegółowe funkcjonalności modułu CMS to: - pełne zarządzanie menu (dodawanie, edycja, usuwanie zakładek niezależnie dla każdego języka), - możliwości zmian w hierarchii menu, - możliwość dodawania linków między podstronami, - zarządzanie widocznością zakładek oraz treści, - łatwa edycja tekstu z poziomu formuarza typu Rich Text, - możliwość dodawania dokumentów w postaci plików doc i pdf, - możliwość dodawania plików graficznych w postaci jpg i png, - możliwość dodawania plików filmowych w postaci linków do filmów (YouTube), - możliwość tworzenia galerii zdjęć (opcje zarządzania rozmiarem plików), - możliwość zarządzania bannerami zamieszczonymi na stronie (podmiana bannerów), - możliwość pobierania przez użytkowników strony plików przygotowanych do tego celu przez Zamawiającego, - możliwość edytowania kalendarza imprez dodawanie/usuwanie/edytowanie wpisów nt. wydarzeń, - możliwość moderowania zawartości strony z poziomu interfejsu w przeglądarce internetowej, po uprzednim zalogowaniu (autoryzacja użytkownika), 3. moduł bazy uczestników z opcjami rejestratora zgłoszeń, przeglądania, sortowania i eksportu do postaci arkusza csv, 4. moduł newslettera, 5. moduł edytora formularzy: zgłoszeniowych, powiadomień i potwierdzeń, 6. moduł zarządzania i administracji, 7. moduł komunikatora typu forum dyskusyjne z wyodrębnianiem tematów i grup dyskusyjnych, 8. moduł eksportów danych bazowych i przetworzonych do postaci edytowalnych poza systemem

3 9. serwer poczty elektronicznej opartej na domenie portalu z graficznym panelem administracyjnym, 10. system winien realizować wszystkie funkcje niezależnie do każdej wersji językowej, Oferent musi przedstawić przynajmniej jeden zrealizowany przez siebie projekt spełniający powyższe kryteria (adres www). System w wersji podstawowej ma posiadać następujące pozycje w menu głównym oraz podmenu: 1.Klaster 1.1 misja (tekst) 1.2 organy (tekst) 1.3 członkowie (tekst + linki do stron) 1.4 partnerzy (tekst + linki do stron) 1.5 do pobrania 2.Region 2.1 położenie (opis + mapa) 2.2 historia (tekst) 2.3 krajobraz (tekst + galeria zdjęć) 3. Turystyka 3.1 baza pobytowa (tekst + linki do stron + możliwość rezerwacji przez zewnętrzny system) 3.2 atrakcje (tekst + linki do stron) 3.3 zwiedzanie (tekst + linki do stron) 4. Wydarzenia 4.1 sportowe 4.2 kulturalne 4.3 kalendarz (z naniesionymi wydarzeniami w formie graficznej) 5. Galeria 5.1 krajobraz 5.2 zabytki 5.3 wydarzenia 6. Aktualności 6.1 archiwum 7. Kontakt formularz kontaktowy 8. Forum dyskusyjne szczegółowe funkcjonalności modułu forum dyskusyjnego to: - możliwość prowadzenia wielowątkowej wielotematycznej dyskusji, - możliwość wyznaczania spośród zarejestrowanych uczestników

4 tzw. moderatora dyskusji w danym wątku tematycznym, - możliwość rozsyłania listów z załącznikami do uczestników dyskusji przez moderatora, szczegółowe funkcjonalności modułu aktualności to: - wyświetlana data publikacji, - ustawiana data aktualności informacji. III. Termin wykonania zlecenia: Wykonawca powinien wykonać zlecenie w ciągu 14 dni od momentu zaakceptowania projektu graficznego przez Zamawiającego, jednakże nie później niż do 5 grudnia 2014 r. IV. Prawa autorskie: W dniu sporządzenia protokołu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia przekaże autorskie prawa majątkowe do wykonanej strony internetowej na rzecz Zamawiającego w zakresie rozporządzania i korzystania z niej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. V. Wymagania względem oferenta: Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą, w której zakresie mieści się tworzenie stron internetowych co najmniej od 1 października 2013 roku. Wykonawca zapewni opiekę nad stroną przez osobę posiadającą stosowne kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania, poparte doświadczeniem z zakresu tworzenia i serwisowania stron i aplikacji internetowych. Koszt rocznej opieki i serwisu Wykonawca uwzględni w cenie całkowitej oferty. VI. Kryteria oceny oferty Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą ze względu na stosunek ceny do korzyści wynikających z zaproponowanych rozwiązań oraz dodatkowe korzyści wypływające ze współpracy z danym podmiotem. Zamawiający będzie brał pod uwagę: 1. Dodatkowe usługi (np. opieka serwisowa w okresie pogwarancyjnym) preferowana będzie największa ilość dodatkowych usług proponowanych przez Oferenta. Kryterium punktowe będzie liczone na ilości w badanej ofercie dzielonej przez największą ilość z wszystkich ofert i przemnożonej razy 100 pkt. W tym kryterium największa ilość realizacji może uzyskać max 100 pkt. 2. Cenę brutto zaproponowaną w ofercie, zawierającą wszelkie koszty Oferenta preferowana będzie najniższa cena realizacji zamówienia. Kryterium punktowe będzie liczone na podstawie ceny minimalnej z wszystkich ofert dzielonej przez cenę w badanej ofercie i przemnożonej razy 100 pkt. W tym kryterium najtańsze urządzenie może uzyskać max 100 pkt. Po analizie punktowej wszystkich kryteriów ilość punktów zostanie zsumowana i podzielona przez ilość kryteriów, co w efekcie da ocenę oferty.

5 VII. Sposób oraz termin składania ofert 1. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, zgodną z wzorem zamieszczonym niżej. 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania strony internetowej. 3. Oferta musi być podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami wykazanymi w rejestrze działalności gospodarczej. 4. Do oferty należy dołączyć portfolio Oferenta (wydruk strony głównej z adresem www stron internetowych zaprojektowanych przez Oferenta oraz dokumentację potwierdzającą wiedzę i doświadczenie w zakresie programowania i tworzenia stron i aplikacji internetowych. 5. Ofertę należy złożyć do dnia roku do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty. VIII. Kontakt Osoby do kontaktu: Andrzej Glinka w zakresie technicznym, Tel , Janusz Turakiewicz w zakresie zamówienia, Tel , IX. Informacje o wyborze Wykonawcy Wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej KARR S.A. Ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi podmiot którego oferta została wybrana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od terminu końcowego składania ofert na adres podany w ofercie. (-)KARR S.A.

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Nazwa projektu: Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo