Zrządzanie wartością wykład 2. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrządzanie wartością wykład 2. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ"

Transkrypt

1 Zrządzanie wartością wykład 2 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1

2 Pojawiają się pytania: 1. Jakie podejście należy przyjąć? Z punktu wodzenia jakiej dziedziny należy definiować pojęcie wartości? Odpowiedź: w finansach jest to wartość finansowa wyrażona w pieniądzu 2. Co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem wartości Odpowiedź: należy ustalić standard wartości 2

3 Standardy wartości według NI 5 standard wartości określa strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji oraz warunki jej zawierania definiuje poszukiwaną w procesie wyceny kategorię wartości Nota Interpretacyjna Nr 5. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowy dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 3

4 Godziwa wartość rynkowa (ang. Fair Market Value) wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział typowy hipotetyczny kupujący i typowy hipotetyczny sprzedający, zainteresowani przeprowadzeniem transakcji i niedziałający pod przymusem (nakazem) wyceniający ma odpowiedni zasób informacji na temat stron transakcji kupujący i sprzedający posiadają odpowiedni zasób wiedzy na temat przedmiotu wyceny Nota Interpretacyjna Nr 5. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowy dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 4

5 Wartość sprawiedliwa (ang. Fair Value) wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział konkretny, niekoniecznie zainteresowany przeprowadzeniem transakcji kupujący oraz konkretny, niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji sprzedający kupujący lub sprzedający muszą działać pod przymusem wyznaczona wartość powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego z uwzględnieniem faktu, że nie ma on możliwości zatrzymania przedmiotu wyceny Nota Interpretacyjna Nr 5. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowy dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 5

6 Wartość inwestycyjna (ang. Investment Value) wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora (właściciela), przy szacowaniu której uwzględnia się jego indywidualne wymagania i oczekiwania odnośnie przedmiotu wyceny jest odpersonifikowana i bezstronna Nota Interpretacyjna Nr 5. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowy dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 6

7 Wartość wewnętrzna (ang. Intrinsic Value) wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, która nie jest oszacowana w związku z konkretną transakcją, nie bierze pod uwagę, kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, a opiera się na wszystkich informacjach nt. przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych mających wpływ na jego obecną i przyszłą sytuację ekonomicznofinansową Nota Interpretacyjna Nr 5. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowy dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 7

8 Standardy wartości (założenie likwidacyjne) Wartość likwidacyjna - odnosi się do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo musi zlikwidować część lub całość swoich aktywów. 8. Zarzecki (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa

9 ISTOTA WYCENY I RODZAJE METOD WYCENY 9

10 Istota wyceny (3, s. 135) Wycena polega na dokonywaniu pomiaru wartościowego przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych oraz efektów ekonomicznych podjętych decyzji o takim stopniu jakości, który zapewni odbiorcom tych informacji możliwość oceny efektów działań podjętych w przeszłości i wyboru najkorzystniejszego wariantu decyzji w przyszłości dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 10

11 Całkowita wartość przedsiębiorstwa zasada kontynuacji SUMA: wartości bieżącej przyszłych dochodów uzyskiwanych z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w okresie objętym prognozą wartości przedsiębiorstwa poza horyzontem prognozy, wartości ubocznych efektów finansowania, wartości posiadanych środków pieniężnych, wartości aktywów niezwiązanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, wartości opcji realnych wbudowanych w działalność przedsiębiorstwa. 11

12 Rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny Metody majątkowe Metody dochodowe Metody porównawcze Metody inne Metody księgowe Metody odtworzeniowe Metody likwidacyjne Metody mieszane Metody oparte na opcjach rzeczywistych Inne Metoda aktywów netto - ewidencyjna Metoda szczegółowa Ordinary liquidation Wartość aktywów i reputacji Metoda skorygowanych aktywów netto Metoda wskaźnikowa Fire sale Wartość aktywów i tempa pomnażania dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 12

13 Podejścia stosowane w wycenie przedsiębiorstwa Podejście majątkowe wartość przedsiębiorstwa to wartość jego aktywów skorygowana o aktywa obce przykłady: metoda skorygowanych aktywów netto, metoda Wilcoxa-Gamblera Podejście dochodowe wartość przedsiębiorstwa jest wyznaczona przez sumę zdyskontowanych przyszłych dochodów przykład: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych Podejście porównawcze wartość przedsiębiorstwa jest wyznaczana na podstawie porównania go z innymi, na przykład: P/E Podejście hybrydowe: Metody mieszane np. metoda szwajcarska Metody niekonwencjonalne np. metoda oparta na opcjach rzeczywistych dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 13

14 Czynniki określające wybór metody Czynniki ogólne: cel wyceny stan gospodarki i prognozy rozwoju (np. ograniczenia dla metod dochodowych) stan rynku papierów wartościowych (jakość informacji) Czynniki specyficzne: ilość i jakość dostępnych danych stan i perspektywa branży sytuacja ekonomiczna wycenianego przedsiębiorstwa (dla firm o dobrej kondycji preferowane są metody dochodowe) przedmiot działalności gospodarczej i dywersyfikacja biznesu (dywersyfikacja ogranicza metody dochodowe) dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 14

15 Metody majątkowe Podstawa: wartość majątkowa Jedyny rodzaj metod, który pozwala ustalić wartość przedsiębiorstwa w celu ubezpieczeń Stanowią punkt odniesienia dla innych metod wyceny przedsiębiorstwa Są podstawą wyznaczania odpisów amortyzacyjnych Poprzez powiązanie wartości przedsiębiorstwa z systemem rachunkowości pozwalają na monitorowanie podstawowych parametrów wyceny metodami dochodowymi Stanowią uzupełnienie analizy finansowej przedsiębiorstwa 15

16 Podział metod majątkowych Metody majątkowe dzielą się na trzy zasadnicze podgrupy metod: metody księgowe metody wartości odtworzenia metody wartości upłynnienia (likwidacyjna) 16

17 Metody księgowe Wartość aktywów netto: Ewidencyjna dane zaczerpnięte są jedynie ze źródeł ewidencyjnych Skorygowana dane są korygowane o wartości rynkowe 17

18 Metoda odtworzenia Metoda wyznacza wartość majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie wartości koniecznych do poniesienia nakładów w celu odtworzenia w danym momencie identycznego lub podobnego pod względem strukturalnorzeczowym majątku Wycena uwzględnia bieżące ceny i koszty względem momentu wyceny (tym samym przestrzega zasady dnia sporządzania wyceny) Metoda odtworzenia postrzega majątek przedsiębiorstwa przez pryzmat jego dalszego funkcjonowania (przestrzega zasady kontynuacji) 18

19 Wartość upłynnienia (likwidacyjna) wartość likwidacyjną można określić jako sumę gotówki, jaką właściciel przedsiębiorstwa otrzyma w przypadku jego likwidacji likwidacja to sprzedaż aktywów materialnych oraz zbywalnych aktywów niematerialnych na drodze przetargu lub aukcji, pomniejszoną o koszty związane bezpośrednio z likwidacją oraz o wartość zobowiązań i kosztów związanych ze zwolnieniem pracowników 19

20 Metody dochodowe Założenie: przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile można na nim zarobić Metody dochodowe wykorzystują różne kategorie dochodu ekonomicznego: dywidenda, zysk, przepływy środków pieniężnych Mogą być jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Perspektywy: Punkt widzenia właściciela Punkt widzenia wszystkich stron finansujących 20

21 Porównanie metod dochodowych Dzisiaj Jednofazowe Dwufazowe 5 lat 3 lata 5 lat Trójfazowe

22 Ograniczenia Wiarygodność prognozy sprzedaży Problem oszacowania stopy dyskontowej

23 Metody mnożnikowe (porównawcze) Wartość firmy wyznacza się poprzez porównanie do różnych firm z tej samej branży, przy wykorzystaniu jednej zmiennej np. przepływu środków pieniężnych Założenie: firmy w danej branży można porównywać ze sobą i rynek wycenia je w sposób poprawny 23

24 Metody mieszane Rodzaje metod: metody oparte na wartości aktywów i reputacji (np. metoda E. Schmalenbacha) metody oparte na wartości aktywów i tempie jej pomnażania Źródło: M. Wasylkowska, Metody mieszane w wycenie przedsiębiorstw, [w:] D. Ciesielska, K. Mazur (2015) Wycena przedsiębiorstw w procesie fuzji i przejęć, Poltext, Warszawa dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 24

25 CELE/PRZESŁANKI I FUNKCJE WYCENY 25

26 Cele wyceny przedsiębiorstw Związane ze zmianą struktury własności sprzedaż/zakup przedsiębiorstwa lub jego części wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu fuzja przedsiębiorstwa inne Pozostałe cele ubezpieczenie ustalenie wartości odszkodowania wybór strategii działania inne dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 26

27 Przesłanki do wyceny Grupa przesłanek Okoliczności wyceny Związane ze zmianami właścicieli Związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa Związane z koncepcją zarządzania wartością Związane z transakcjami finansowymi Związane z prawem spadkowym Związane z wyceną dla celów podatkowych Związane z wymiarem odszkodowań Inne kupno sprzedaż przedsiębiorstwa zaspokojenie roszczeń drobnych akcjonariuszy przejmowanie przedsiębiorstw fuzje tworzenie struktur holdingowych podwyższenie kapitału ustalenie ceny emisyjnej akcji w ofercie publicznej ocena zarządu tworzenie systemów motywacyjnych zabezpieczenie zaciągniętych kredytów sanacja przedsiębiorstwa => konieczność dokapitalizowania wycena części spadkowych ustalenie wartości darowizn wycena dla celów podatku majątkowego wymiar odszkodowań przy wywłaszczeniu wymiar odszkodowań z tytułu ubezpieczeń wykup firm konkurencyjnych w celu ich wyeliminowania wycena praw poboru tworzenie różnych kategorii akcji 27 J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (2012), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa

28 Funkcje wyceny przedsiębiorstw doradcza (decyzyjna) - dostarcza dane dotyczące wartości przedsiębiorstwa, umożliwia skuteczne zarządzanie oraz korzystną realizację transakcji kupna-sprzedaży, argumentacyjna (uzasadniająca) wzmacnia pozycję przetargową danej strony w transakcji, informacyjna (komunikacyjna) - wycena wartości udziałów w spółce lub całościowa wycena przedsiębiorstwa dostarcza informacji na temat obecnej sytuacji i możliwości rozwoju, mediacyjna (pośrednicząca) pozwala rozstrzygać wewnętrzne spory udziałowców lub właścicieli i ułatwiać wzajemne rozliczenia. dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 28

29 Funkcja doradcza Polega na dostarczaniu uczestnikom transakcji informacji, niezbędnych do przeprowadzenia określonych procesów decyzyjnych, których wynikiem jest złożenie oferty cenowej (kupna lub sprzedaży) Zalecenia: dolna granica sprzedaży przedsiębiorstwa najczęściej wyznaczana jest przez wartość likwidacyjną, górna granica z kolei przez wartość odtworzeniową, minimalna wartość udziału w kapitale generalnie rzecz biorąc wyznaczana jest w oparciu o wartość księgową majątku. Zasady (główne): wyznaczenie granicznych wartości przez strony negocjacji, uzależnienie doboru metod wyceny od celów i przesłanek wyceny, uwzględnienie osobistych preferencji stron w celu określenia możliwych manewrów i ustępstw, skrupulatna dokumentacja przyjętych w wycenie założeń i argumentacji. D. Zarzecki, (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa B. Nogalski, H. Zalewski (1998), Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 29

30 Funkcja argumentacyjna Szczególne wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie wyceny Dobór takich informacji, które wzmocnią siłę przetargową każdej ze stron transakcji W wypadku pełnego zwycięstwa jednej ze stron ceną sprzedaży będzie graniczna wartość drugiej strony Bliższe usytuowanie się przy granicznej wartości partnera (oddalenie od własnej wartości granicznej) oznacza skuteczniejsze przeprowadzenie negocjacji D. Zarzecki, (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa B. Nogalski, H. Zalewski (1998), Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 30

31 Funkcja informacyjna (komunikacyjna) Polega na dostarczaniu informacji na temat przedsiębiorstwa, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Nie służy ona żadnej ze stron bezpośrednio nią zainteresowanych Jest realizowana przez kontakty z otoczeniem, a odbiorcami informacji są obecni i potencjalni interesariusze D. Zarzecki, (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa A. Jaki (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 31

32 Funkcja mediacyjna (pośrednicząca, negocjacyjna) Jest rozwinięciem funkcji argumentacyjnej Wycena pełni funkcję arbitra Jest szczególnie pomocna w wypadku, gdy stanowiska stron są w dość dużym stopniu rozbieżne Celem wówczas wyceny jest lokalizacja i wyeliminowanie punktów spornych np. w zakresie rzetelności zwrotu należności, sytuacji na rynku etc. Angażowani są bezstronni eksperci D. Zarzecki, (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa B. Nogalski, H. Zalewski (1998), Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 32

33 Dodatkowa funkcja - zabezpieczająca Jest dokonywana przez ekspertów zewnętrznych Cel: zabezpieczenie przed możliwością wyniknięcia sporów na tle wyceny lub konfliktem interesów Ważna w przypadku przesunięć udziałów z jednej spółki do drugiej w ramach tej samej grupy (brak negocjacji gdyż istnieje ta sama własność w obu podmiotach) D. Zarzecki, (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa A. Jaki (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 33

34 STANDARDY WYCENY 34

35 Organizacje standaryzujące i ich standardy NACVA National Association of Certified Valuation Analysts opracowuje NAVCA Professional Standards ASA American Society of Appraisers, wypracowała ASA Business Valuation Standards IBA Institute of Business Appraisers - Business Appraisal Standards IRS (Internal Revenue Services), The Appraisal Foundation (organizacja autoryzowana przez Kongres) - standard USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) - AICPA - SSVS (Statement of Standards on Valuation Services), Poza USA - CICBV (Candian Institute of Chartered Business Valuators) Standard No 110. Poza USA - w Hongkongu - HKBVF - Hong Kong Business Valuation Forum, The European Group of Valuers Associations (Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, TEGoVA) Europejskie Standardy Wyceny dotyczące głównie nieruchomości International Valuation Standards Council (Międzynarodowy Komitet Standardów Wyceny, IVSC) Międzynarodowe Standardy Wyceny Niemiecki Institut der Wirtschaftsprüfer organizacja prywatna typu non profit zrzeszająca biegłych rewidentów oferuje zalecenia jako standardy (nie są to ustawy) International Valuation Standard s Committee IVSC Międzynarodowe standardy wyceny Polskie Towarzystwo Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw - Kodeks Etyczny Rada Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) - Nota Interpretacyjna nr 5 Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw W. Patena (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 35

36 Międzynarodowe Standardy Wyceny - zakres Ogólne pojęcia i zasady wyceny Kodeks postępowania Rodzaje składników mienia Międzynarodowe Standardy Wyceny Zastosowania Międzynarodowych Standardów Wyceny Wskazówki interpretacyjne Biały zeszyt. Wycena na rynkach wschodzących 36

37 Podstawy metod dochodowych Zasada kontynuacji działalności Bazują na prognozie sprzedaży Opierają się na Present Value Wymagają prognozy stopy procentowej dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 37

38 Metody dochodowe główne rodzaje: Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych Metoda zdyskontowanych dywidend Metoda APV Metoda EVA Metoda zdyskontowanych zysków dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 38

39 METODA ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 39

40 Procedura metody DCF Etap 1 Analiza finansowa Analiza strategiczna Etap 2 Prognoza wolnych przepływów pieniężnych Etap 3 Prognoza stopy dyskontowej Etap 4 Dyskontowanie przyszłych CF Dyskontowanie wartości terminalnej (końcowej) TV Etap 5 Interpretacja wyników wyceny Panfil 2011, s. 295 dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 40

41 Zakres analizy finansowej: Analiza rachunku zysków i strat Analiza bilansu Analiza rachunku przepływów pieniężnych Analiza działalności inwestycyjnej Analiza działalności finansowej (koszty i przychody) Analiza zdolności kredytowej dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 41

42 Zakres analizy strategicznej Analiza rynku Analiza pozycji konkurencyjnej Identyfikacja łańcucha wartości (lub innego modelu tworzenia wartości) Identyfikacja nośników wartości (value drivers) dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 42

43 Prognoza wolnych przepływów pieniężnych Prognozy finansowe Prognoza dokumentów finansowych Kalkulacja TV Analiza scenariuszy Strategia Prognoza rozwoju branży Prognoza pozycji spółki w branży Zgodność prognozy finansowej Finansowa zgodność pomiędzy prognozami Porównanie prognoz z danymi historycznymi Ustalenie spójności pomiędzy CF a analizą strategiczną dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 43

44 Przepływy gotówkowe Przepływy gotówkowe Cash-Flow Dla inwestorów (tylko akcjonariusze) Dla firmy (wszyscy interesariusze) Model FCFE Model FCFF Model zdyskontowanych dywidend Model CFF dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 44

45 Podział metod według faz prognozy Rodzaj modelu Opis Zastosowanie Jednofazowy Stabilnie rosnące CF tylko jedna faza W przypadku, gdy kapitał własny ma podobny wzrost, jak gospodarka DCF = CF r g lub DCF = CF r Dwufazowy Faza 1 okres operacyjny tzw. Szczegółowa prognoza Faza 2 okres kontynuacyjny Dla przedsiębiorstw, które wykazują się wysokim wzrostem w fazie operacyjnej i stabilnym wzrostem w fazie kontynuacyjnej lub: DCF = DCF = 5 i=1 5 i=1 CF i 1 + r i + CF 6 r g 1 (1 + r) 6 CF i 1 + r i + CF 6 r 1 (1 + r) 6 Trójfazowy Faza 1- wysoki wzrost (plan) inwestycje przewyższają amortyzację Faza 2 wzrost malejący (prognoza) Faza 3 okres kontynuacyjny Inwestycje przewyższają amortyzację na początku a potem wzrost zwalnia lub: DCF = DCF = 3 i=1 3 i=1 CF i r i + i=4 CF i r i + i=4 CF i 1 + r i + CF 9 r g 1 (1 + r) 9 CF i 1 + r i + CF 9 r 1 (1 + r) 9 dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 45

46 Warunki a zastosowanie metod według A. Damodarana I Warunki Przedsiębiorstwo jest duże i wrasta w stopniu zbliżonym do wzrostu gospodarki Lub wzrost przedsiębiorstwa jest ograniczony poprzez regulacje prawne Oraz ma cechy przedsiębiorstwa stabilnego (w zakresie wskaźników ryzyka i reinwestycji) Przedsiębiorstwo jest duże a wskaźniki wzrostu są umiarkowane ( mniej niż średnia na rynku + 10%) Lub ma pojedynczy produkt i proste bariery wejścia w ramach określonego, skończonego cyklu życia (np. patenty) Przedsiębiorstwo jest małe i wzrasta w szybkim tempie (więcej niż przeciętny wzrost + 10%) Lub ma znaczące bariery wejścia do biznesu Oraz charakterystyka przedsiębiorstwa odbiega od normy Zalecenia Modele jednofazowe Modele dwufazowe Modele trójfazowe Model n-fazowy dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 46

47 Warunki a zastosowanie metod według A. Damodarana II Warunki Przedsiębiorstwo ze stabilną dźwignią Jeśli przedmiotem wyceny jest kapitał akcyjny Przedsiębiorstwo ma dźwignię zbyt wysoką lub zbyt niską i oczekiwane są zmiany Informacja o zadłużeniu jest częściowa Zalecenia Equity Valuation (kapitał własny) Firm Valuation dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 47

48 Zastosowanie metod według Damodarana - algorytm Tak Czy można obliczyć CF? Tak Czy zadłużenie jest stabilne? FCFE Nie FCFF Nie Czy bieżące zyski są dodatnie i w normie? Tak Wykorzysta ć zyski Tak Nie Czy przyczyna jest okresowa? Wykorzystać zysk znormalizowany Tak Nie Czy firma może przetrwać? Jaki jest bieżący wskaźnik wzrostu? <wzrostu gospodarki Model 1 fazowy Nie >wzrostu gospodarki Czy istnieją czasowe ograniczenia dla przewagi konkurencyjnej? Tak Model 2 fazowy Nie Model 3 fazowy i n fazowy Poprawić rentowność Czy firma ma duży dług? Tak Nie Wartość likwidacyjn a kapitału własnego Wartość likwidacyjna dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 48

49 Wyznaczanie długości okresu szczegółowej prognozy według M.Panfila (s. 306) W krajach o długoletnim doświadczeniu w wycenie okres ten jest wyznaczany na 7-8 lat Rzadko jest on krótszy niż 7 lat Praktyka polska: 4-5 lat - względu na niestabilność sytuacji gospodarczej Determinanty (Zarzecki 1999, s ): Długość okresu, w którym możliwe jest oszacowanie szczegółowych pozycji planu finansowego wycenianego przedsiębiorstwa, stopień dostępności danych, wiedza analityka Specyfika przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 49

50 Wyznaczanie wartości końcowej TV Zależy od kondycji finansowej Jest stosowana w rachunku opłacalności inwestycji Stosowany jest ostrożny szacunek wartości końcowej Zdyskontowana wartość końcowa DTV stanowi zwykle połowę wartości działalności operacyjnej Dla spółek zaawansowanych technologicznie może stanowić ponad 100% wartości przedsiębiorstwa (bo DCF jest ujemna) dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 50

51 Wyznaczanie wartości końcowej TV-zasady Jeśli okres prognozy jest długi (min 75 lat) TV jest uznawana za nieistotna (=0) Model stałego wzrostu (model Gordona) TV = FCF T(1 + q) r q Gdzie: FCFT-przepływy w ostatnim roku prognozy, q- współczynnik wzrostu FCF, r- stopa dyskontowa, q<r Model uwzględniający czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa q RONIC ) TV = NOPLAT T+1(1 WACC q Gdzie: NOPLAT-zysk operacyjny po opodatkowaniu, WACC koszt kapitału, RONICoczekiwana stopa zwrotu z nowych inwestycji (kapitał własny księgowy i kapitał obcy odsetkowy), q- współczynnik wzrostu NOPLAT Model oparty na zysku ekonomicznym TV = EP T+1 WACC + NOPLAT q T+1 RONIC WACC RONIC WACC WACC q Gdzie: EPT+1 znormalizowany zysk ekonomiczny w pierwszym roku po szczegółowej prognozie Model likwidacyjny wartość sprzedaży majątku po okresie użytkowania dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 51 inne

52 Model wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy FCFE Free Cash Flow to Equity FCFE Lub: Equity Cash Flow ECF Do dyskontowania przyjmowany jest koszt kapitału własnego Pozwala wyznaczyć fundamentalną wartość kapitału własnego na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy Punktem startu jest wynik finansowy netto (z rachunku zysków i strat) dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 52

53 Założenia Dotyczące amortyzacji Dotyczy środków trwałych i planowanych nowych nakładów inwestycyjnych Dla każdego posiadanego środka można ustalić planowaną tabelę amortyzacji W przypadku małych podmiotów aktywa trwałe są rozbijane na jednostki lub grupy W przypadku dużych podmiotów stosować można historyczny udział amortyzacji w przychodach ze sprzedaży lub kosztach operacyjnych Dotyczące nakładów inwestycyjnych na środki trwałe Mają charakter odtworzeniowy, ustalana jest częstość ich zakupu w przyszłości W zakresie wydatków i wpływów finansowych: Wydatki: spłata rat kapitałowych od starego i nowego zadłużenia (kraty kredytów, pożyczek, leasingu finansowego i długu obligacyjnego) Wpływy finansowe nowe zadłużenie dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 53

54 FCFE +/_ = Zysk netto/strata netto Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Zmiana kapitału obrotowego netto (KON) Wpływy finansowe Wydatki finansowe FCFE dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 54

55 Model wolnych przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwa FCFF Free Cash Flow for the Firm - FCFF Zdyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim stronom finansującym Przepływy po odjęciu: Wydatków operacyjnych Wydatków inwestycyjnych Podatków (bez tarczy podatkowej) Przed spłatą właścicieli kapitału własnego Uwaga! Koszt długu to nie tylko koszt odsetki, ale całkowite koszty związane z wykorzystaniem długu (prowizje i inne opłaty) Oparty na EBIT (Earings Before Interest and Taxes), co odpowiada (według B. Nity) zyskowi ze sprzedaży w polskim rachunku zysków i strat Wykorzystuje podatek efektywny - podatek rzeczywiście zapłacony jako prognoza w oparciu o % zysku brutto w ostatnich latach (nie przyjmować 19%) dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 55

56 FCFF EBIT - = = Efektywny podatek dochodowy NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Tax) Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Zmiana kapitału obrotowego netto FCFF dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 56

57 Model kapitałowych przepływów pieniężnych CCF Capital Cash-Flow CCF Suma FCFE oraz przepływów pieniężnych dla wierzycieli Debt Cash Flow (CFD) CFD suma wypłat z tytułu oprocentowania (różnica między kosztami a przychodami finansowymi) bez tarczy podatkowej i bez zmiany stanu zadłużenia w danym okresie dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 57

58 Ograniczenia metod DCF Zarzuty: Subiektywizm (wiele zależy od założeń założonych przez analityka) Arbitralność w zakresie określania stopy procentowej Obliczanie inflacji na podstawie szacunków Inne Ograniczenia zastosowania (według A. Damodarana): Dla przedsiębiorstw generujących ujemne przepływy pieniężne Dla przedsiębiorstw cyklicznych (które podążają za koniunkturą) Dla przedsiębiorstw posiadających aktywa, które nie generują obecnie lub w najbliższej przyszłości CF (np. maja patenty lub opcje) Dla przedsiębiorstw restrukturyzowanych, w fazie fuzji i przejęć Dla spółek niepublicznych, dla których nie można oszacować WACC dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 58

59 METODA ZDYSKONTOWANYCH DYWIDEND dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 59

60 Rodzaje akcji Zwykłe Imienne uprzywilejowane (dywidenda może być wyższa nawet o 50%) Niemie (nie można głosować), ale dywidendy zwykle jeszcze wyższe dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 60

61 Miernik korzyści dla akcjonariuszy Cash Shareholder Return (CSR) dywidenda + wykup akcji CSR = FCFE dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 61

62 SZACOWANIE STOPY PROCENTOWEJ 62

63 Stopa dyskontowa w wycenie jest kluczowa do wyceny metodami dochodowymi A. Damodaran zaleca: WACC w przypadku wyceny z punktu widzenia całości FCFF (free cash-flow for firm) koszt kapitału własnego w przypadku wyceny akcjonariuszy FCFE (free cash-flow for equity) dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 63

64 Podstawa - WACC WACC=w d k d 1 T + w e k e + w ep k ep Gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, k d wyrażony procentowo koszt kapitału obcego, k e wyrażony procentowo koszt kapitału własnego zwykłego, k ep wyrażony procentowo koszt kapitału własnego uprzywilejowanego, w d -udział kapitału obcego w kapitale całkowitym, w e udział kapitału zwykłego w kapitale całkowitym, w ep -udział kapitału akcyjnego uprzywilejowanego w kapitale całkowitym, T stopa podatku dochodowego. 64

65 Koszt kapitału własnego - CAPM k e = k RF + k M k RF β, Gdzie: k e koszt kapitału własnego pochodzącego z zatrzymanych zysków, k RF stopa zwrotu wymagana z inwestycji wolnych od ryzyka, k M stopa zwrotu z inwestycji reprezentowanych dla portfela rynkowego, β miara ryzyka systematycznego. 65

66 Współczynnik Beta β = cov(k j, k M ) σ M 2 gdzie: cov k j, k M kowariancja pomiędzy stopą zwrotu z j- tego aktywu i stopą zwrotu z portfela rynkowego, σ 2 M wariancja stopy zwrotu z portfela rynkowego. 66

67 Wariancja stopy zwrotu z portfela rynkowego σ M 2 = 1 n i (k Mi k M ) 2 gdzie: k Mi jest to stopa zwrotu z portfela rynkowego w i- tym okresie ( roku), k M przeciętne okresowa stopa zwrotu z portfela rynkowego 67

68 Kowariancja pomiędzy stopą zwrotu z j- tego aktywu i stopą zwrotu z portfela rynkowego cov (kj,k M ) = 1 n i (k ji, k j ) (k Mi, k M ) gdzie: k Mi jest to stopa zwrotu z portfela rynkowego w i-tym okresie (roku), k M przeciętne okresowa stopa zwrotu z portfela rynkowego k ji jest to stopa zwrotu z j-tego aktywu w i-tym okresie, k j - jest to przeciętna okresowa stopa zwrotu z j-tego aktywu. 68

69 Odlewarowanie współczynnika β β u = β p 1+(1 T) ( D E ) gdzie: β u współczynnik β odlewarowany, β p jest to współczynnik β skalkulowany dla akcji spółek z grupy porównawczej, T - jest to stawka krańcowego podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, D/E jest to stosunek zadłużenia, do kapitału własnego. 69

70 Zlewarowanie do wysokości docelowego stosunku zadłużenia do kapitału własnego β r = β u 1 + (1 T) ( D E ) gdzie: β u współczynnik β odlewarowany, β p jest to współczynnik β skalkulowany dla akcji spółek z grupy porównawczej, T - jest to stawka krańcowego podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, D/E jest to stosunek zadłużenia, do kapitału własnego. 70

71 Koszt kapitału własnego model Gordona gdzie: P o = D 1 k e g P o bieżąca cena akcji, D 1 dywidenda przypadająca na jedną akcję, planowana do wypłacenia na koniec pierwszego okresu, g współczynnik wzrostu dywidendy, k e koszt kapitału własnego pochodzącego z zatrzymania zysków. k e = D 1 P o + g 71

72 Koszt kapitału obcego Oprocentowanie obligacji państwowych Lub 72

73 Literatura Adamska M. (red.) (2007)Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa. Bielecki J.K., Pawłowicz L. (2012), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa Bieliński J. (red), (2004), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków Jaki A. (2000), Wycena przedsiębiorstwa, pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków. Machała R. (2008), Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna wydawnicza Unimex, Wrocław. Mazur K. (2011), Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik organizacja. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 73

74 Literatura cd Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. Panfil M., Szablewski A. (2011), Wycena przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa. Patena W (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce, Wolters Kluwer Polska. Panfil M. (red.) (2009) Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady. Poltext, Warszawa. Wilmowska Z., Wilmowski M. (2002), Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz. Wersty B. (red.) (1993), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa. 74

75 Literatura 1. D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa, A. Kamela-Sowińska, Wartość firmy, PWE, Warszawa, U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa, Nota Interpretacyjna Nr 5. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 6. D. Ciesielska, K. Mazur (2015) Wycena przedsiębiorstw w procesie fuzji i przejęć, Poltext, Warszawa. dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 75

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie Wycena 2 Metody dochodowe w wycenie Istota metod dochodowych (wg Standardu) Podejście dochodowe (ang. Income Approach) obejmuje grupę metod, które: wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie

Bardziej szczegółowo

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie

Wycena 2. Metody dochodowe w wycenie Wycena 2 Metody dochodowe w wycenie Istota metod dochodowych (wg Standardu) Podejście dochodowe (ang. Income Approach) obejmuje grupę metod, które: wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wycena przedsiębiorstw dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1 ISTOTA WARTOŚCI I JEJ PODSTAWOWE STANDARDY 2 Standardy wartości według NI 5 standard wartości określa strony rzeczywistej lub hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wycena przedsiębiorstw dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1 Istota wartości i jej podstawowe standardy Nośniki wartości Przesłanki i funkcje wyceny Rodzaje metod wyceny 2 ISTOTA WARTOŚCI I JEJ PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstw Teoretycy ekonomii, którzy zajmowali się wartością: A. Smith, D. Ricardo J.S. Mill, L. Walras, V. Pareto, J. Schumpeter inni... dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 2 Istota wyceny (3,

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wycena przedsiębiorstw dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1 Istota wartości i jej podstawowe standardy Nośniki wartości Przesłanki i funkcje wyceny Rodzaje metod wyceny 2 ISTOTA WARTOŚCI I JEJ PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Wykład 1

Wycena przedsiębiorstw. Wykład 1 Wycena przedsiębiorstw Wykład 1 Podstawowe elementy zarządzania wartością Tworzenie wartości Pomiar wartości Apropriacja wartości dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe

Wycena przedsiębiorstw. Metody dochodowe Wycena przedsiębiorstw Metody dochodowe Rodzaje dochodu ekonomicznego DCF: FCFF FCFE Zyski (zysk netto lub zysk operacyjny EBIT) Dywidendy EVA Zalecenia dla metody DCF Wymagane jest dogłębne zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw wykład 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wycena przedsiębiorstw wykład 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wycena przedsiębiorstw wykład 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1 Uwaga!!! Wartość firmy wartość przedsiębiorstwa Wartość firmy to zwykle tzw. goodwill, czyli cała wartość pozamajątkowa 2 Istota

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstw Istota wartości w ekonomii 1. Wartość użytkowa zdolność danego dobra do zaspokajania ludzkich potrzeb 2. Wartość wymienna zdolność danego dobra do bycia przedmiotem wymiany na inne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw wykład 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wycena przedsiębiorstw wykład 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wycena przedsiębiorstw wykład 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1 Plan wykładu Istota wartości i jej podstawowe standardy Istota wyceny i rodzaje metod wyceny Cele/przesłanki i funkcje wyceny Standardy

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji finansowej organizacji

Ocena kondycji finansowej organizacji Ocena kondycji finansowej organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności projektów

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym Roksana Kołata Dariusz Stronka Testy na utratę wartości aktywów case study 1. Wprowadzenie Zgodnie z prawem bilansowym wycena aktywów w bilansie powinna być poddawana regularnej ocenie. W sytuacji, gdy

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP ZF-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP ZF-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Nazwa modułu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-205-ZF-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta metodą dochodową a kosztową na przykładzie firmy usługowej

Wycena klienta metodą dochodową a kosztową na przykładzie firmy usługowej Roksana Kołata Dr Dariusz Stronka Wycena klienta metodą dochodową a kosztową na przykładzie firmy usługowej. Wstęp Ze względu na specyfikę działalności przedsiębiorstw usługowych ich wycena często nastręcza

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota okres okres zmiana od 01.01.2017 od 01.01.2016 2017/2016 do 31.12.2017 do 31.12.2016 Działalność kontynuowana* tys. zł tys. zł tys. zł Przychody z tytułu odsetek

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. ANEKS NR 1 Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2019 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z DNIA 31 MAJA 2019 R. PKO BANK HIPOTECZNY S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia,

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą. Autor: Aleksander Czapurko, Joanna Łukaszewicz Wstęp Rozdział 1 Pojęcie, funkcje i struktura biznesplanu Czym jest biznesplan? Funkcje biznesplanu w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Cz. 1

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Cz. 1 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 1 Płynność jest to Definicje płynności D. Wędzki[1] definiuje płynność jako zdolność zamiany aktywów na środki pieniężne w jak najkrótszym terminie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby pokazać że przychody i koszty są częścią kapitału

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karolina Bondarowska PODSTAWOWE POJĘCIA Sprawozdanie finansowe to integralna część rachunkowości przedsiębiorstw, które są zobligowane do ich sporządzania zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie Wykład 1 - sprawy organizacyjne

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie Wykład 1 - sprawy organizacyjne Struktura kapitału w przedsiębiorstwie Wykład 1 - sprawy organizacyjne 02.03.2017 Prof. ndzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie Prowadząca wykład KATARZYNA KRECZMAŃSKA-GIGOL

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY PROSTE STATYCZNE 4 maj 2015 r. Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego Wybór metody oceny Przygotowanie danych (prognozy) Wyliczenie wskaźników Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Każdy właściciel firmy wie, za ile chciałby sprzedać swoją firmę, ale jak ją wycenić i ile jest ona warta dla kupującego?

Każdy właściciel firmy wie, za ile chciałby sprzedać swoją firmę, ale jak ją wycenić i ile jest ona warta dla kupującego? 1 Każdy właściciel firmy wie, za ile chciałby sprzedać swoją firmę, ale jak ją wycenić i ile jest ona warta dla kupującego? Dlaczego należy wycenić firmę wg. metod stosowanych przez kupującego według ogólnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. PROGRAM SZKOLENIA Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. w Hotelu Ratuszowy, ul. Długa 37, 85-034 Bydgoszcz Dzień I 1. Powitanie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 Warszawa, 24-06-2019 1 1) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu za bieżący rok obrotowy.

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Załącznik nr.1 2 I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo