Procedura kontroli Beneficjentów projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura kontroli Beneficjentów projektu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. Procedura kontroli Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Schemat realizacji procedury przez Departament Rozwoju Gospodarczego: Nr etapu/procesu Nr kroku/działani a Opis etapu/kroku/działania Czas/termin realizacji Załączniki Przygotowanie kontroli 1.1. Procedura losowania, przeprowadzona w stosunku do całej populacji (po zatwierdzeniu zmienionej procedury) 1.2. Powołanie zespołu kontrolującego Co najmniej w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały zmieniającej co najmniej na 7 dni od daty planowanej wizyty 1

2 Telefoniczne ustalenie z Beneficjentem terminu kontroli Pisemne powiadomienie Beneficjenta o terminie kontroli Przygotowanie upowaŝnienia do przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni od daty planowanej wizyty co najmniej na 5 dni od daty planowanej wizyty Przed terminem planowanej wizyty Powiadomienie o planowanej kontroli UpowaŜnienie do przeprowadzenia wizyty kontrolnej 1.6. Przygotowanie listy sprawdzającej Przed terminem planowanej wizyty Lista sprawdzająca Przeprowadzenie kontroli Zapoznanie się z dokumentacją związaną z kontrolowaną umową Przeprowadzenie wywiadu z Beneficjentem zgodnie z listą sprawdzająca do kontroli Przed terminem planowanej wizyty T (T data przeprowadzeni a kontroli) 2.2. Wypełnienie listy sprawdzającej i podpisanie przez Zespól Kontrolujący T, Lista sprawdzająca Przygotowanie i wysłanie informacji pokontrolnej 3.1 Analiza całości dokumentacji, sporządzenie i przesłanie do Beneficjenta informacji pokontrolnej T+max 14 dni Informacja pokontrolna 2

3 3.2. Otrzymanie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zalecanymi działaniami pokontrolnymi przez Beneficjenta T1 (T1 data otrzymania przez Beneficjenta informacji pokontrolnej wraz z zalecanymi działaniami pokontrolnymi), 3.3. Odesłanie przez Beneficjenta zaakceptowanej i podpisanej informacji pokontrolnej T1+ 14 dni 3.4. Odmowa podpisania przez Beneficjenta informacji pokontrolnej T1+14 dni Zgłoszenie przez Beneficjenta zastrzeŝeń co do treści informacji pokontrolnej Rozpatrzenie zastrzeŝeń Beneficjenta - Przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na odwołanie Beneficjenta T2=T1+14 dni (T2 data zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeŝeń co do treści informacji pokontrolnej) T2+14 dni, 3

4 Odmowa rozpatrzenia odwołania Beneficjenta T2+14 dni, Wezwanie Beneficjenta przez DRP w przypadku nie odesłania informacji pokontrolnej, do jej podpisania i odesłania Odesłanie przez Beneficjenta podpisanej informacji pokontrolnej po otrzymaniu monitu Beneficjent pomimo monitu nie odesłał podpisanej informacji pokontrolnej. T3=T dni (T3 data wysłania monitu) T4=T dni (T4 data otrzymania monitu o podpisanie i odesłanie informacji pokontrolnej) T4=T dni 3.7 Monitorowanie realizacji przez Beneficjenta rekomendowanych zaleceń pokontrolnych W zaleŝności od działań wynikających z rekomendacji 3.8 Poproszenie, którzy nie byli objęci kontrolą o złoŝenie oświadczenia Po przeprowadzeniu procedury losowania 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. Instrukcja przeprowadzania kontroli Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Przedmiot Kontroli Przedmiotem wizyty kontrolnej jest prawidłowość realizacji umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Departamentem Rozwoju Gospodarczego a Beneficjentem. Wszystkie czynności związane z kontrolą przeprowadza się w sposób jawny, przy udziale Beneficjenta lub upowaŝnionego przedstawiciela Beneficjenta. Rodzaje i cele wizyt kontrolnych 1. Kontrola w okresie kwalifikowalności wydatków: po dokonaniu wypłat pośrednich, których celem jest stwierdzenie, czy projekt jest realizowany prawidłowo i zgodnie z harmonogramem, czy wszelkie dokumenty merytoryczne i finansowe sporządzone w związku z dotychczasową realizacją zostały przygotowane prawidłowo i zgodnie z umową o dofinansowanie, a płatności pośrednie zostały wypłacone prawidłowo. 2. Kontrola po zakończeniu realizacji : przed dokonaniem wypłaty końcowej po złoŝeniu wniosku o płatność końcową, której celem jest stwierdzenie, czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową, a jego cele osiągnięte i czy wszelkie dokumenty merytoryczne i finansowe zostały przygotowane prawidłowo i zgodnie z umową o dofinansowanie. Kontrola realizacji projektów realizowanych w ramach własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie odbywała się na próbie, sprowadzonej do kontroli po zakończeniu realizacji. KaŜdorazowo podczas weryfikacji wniosków o płatność Beneficjenta przeprowadzana będzie kontrola dokumentacji załączonej do wniosku. Kontrolą na miejscu naleŝy objąć: 100 % dokumentów w przypadku gdy Beneficjent w ramach własnego Samorządu Województwa otrzymał dofinansowanie na realizację projektów łącznie powyŝej 200 tys. zł; w przypadku, gdy Beneficjent w ramach własnego Samorządu Województwa otrzymał dofinansowanie na realizację projektów łącznie od 100 do 200 tys. zł, kontrolą naleŝy objąć próbę wybranych do kontroli na miejscu metodą losową. Liczba wylosowanych do kontroli nie moŝe jednak być niŝsza niŝ 20% populacji wszystkich którzy łącznie na realizację projektów w ramach 1

6 własnego Samorządu Województwa otrzymali dofinansowanie w wysokości od 100 do 200 tys. zł. Dobór podlegających kontroli dokonywany jest za pomocą wygenerowanych losowo liczb za pomocą funkcji los w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 2003/2007 lub funkcji o równowaŝnym działaniu (generowanie liczb losowych), w innym typie arkusza kalkulacyjnego, w przypadku, gdy Beneficjent w ramach własnego Samorządu Województwa otrzymał dofinansowanie na realizację projektów łącznie od 40 do 100 tys. zł, kontrolą naleŝy objąć próbę wybranych do kontroli na miejscu metodą losową. Liczba wylosowanych do kontroli nie moŝe jednak być niŝsza niŝ 10% populacji wszystkich którzy łącznie na realizację projektów w ramach własnego Samorządu Województwa otrzymali dofinansowanie w wysokości od 40 do 100 tys. zł. Dobór podlegających kontroli dokonywany jest za pomocą wygenerowanych losowo liczb za pomocą funkcji los w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 2003/2007 lub funkcji o równowaŝnym działaniu (generowanie liczb losowych), w innym typie arkusza kalkulacyjnego, w przypadku, gdy Beneficjent w ramach własnego Samorządu Województwa otrzymał dofinansowanie na realizację projektów łącznie poniŝej 40 tys. zł, kontrolą naleŝy objąć próbę wybranych do kontroli na miejscu metodą losową. Liczba wylosowanych do kontroli nie moŝe jednak być niŝsza niŝ 5% populacji wszystkich którzy łącznie na realizację projektów w ramach własnego Samorządu Województwa otrzymali dofinansowanie w wysokości poniŝej 40 tys. zł. Dobór podlegających kontroli dokonywany jest za pomocą wygenerowanych losowo liczb za pomocą funkcji los w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 2003/2007 lub funkcji o równowaŝnym działaniu (generowanie liczb losowych), w innym typie arkusza kalkulacyjnego, w przypadku, gdy Beneficjent w ramach własnego Samorządu Województwa otrzymał dofinansowanie na realizację w ramach typu C udziału w imprezie targowo wystawienniczej ( ) w charakterze uczestnika/ w misji gospodarczej, kontrolą naleŝy objąć 100% realizujących projekty tego typu. Główne obszary kontroli w trakcie wizyty kontrolnej Wizyta w okresie kwalifikowalności wydatków po dokonaniu wypłat pośrednich a) weryfikacja realizacji pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie- zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli, b) sprawdzenie dokumentów finansowych i merytorycznych sporządzonych w związku z dotychczasową realizacją, c) potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania oraz wniosku o płatność na podstawie oceny stanu faktycznego, d) weryfikacja czy beneficjent był uprawniony do wystąpienia o płatność pośredniąweryfikacja na podstawie dokumentów księgowych, e) weryfikacja prawidłowości wypłaty płatności pośrednich- na podstawie dokumentów księgowych. Wizyta po zakończeniu realizacji 2

7 przed dokonaniem wypłaty końcowej a) weryfikacja realizacji pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie - zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli, b) sprawdzenie prawidłowości dokumentów finansowych i merytorycznych stanowiących podstawę do dokonania wypłaty dofinansowania, c) potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania ze stanem faktycznym, d) potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników, e) weryfikacja prawidłowości wypłaty płatności pośrednich. Wizyta kontrolna- przygotowanie <Wpisać osobę upowaŝnioną> dokonuje spośród pracowników wyboru składu zespołu kontrolującego. Skład zespołu powinien liczyć co najmniej dwie osoby. Jedna osoba ze składu zespołu pełni funkcję kierownika zespołu. Przed wizytą kontrolną osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli, zwane dalej Wizytującymi, są zobowiązane do: a) uzyskania odpowiedniego dokumentu upowaŝniającego do przeprowadzenia wizyty (wzór upowaŝnienia do przeprowadzenia wizyty kontrolnej). UpowaŜnienie sporządzane jest w 3 egzemplarzach, b) telefonicznego ustalenia terminu wizyty z osobą reprezentującą Beneficjenta nie później niŝ na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wizyty, c) przesłania pisemnego zawiadomienia o planowanej wizycie kontrolnej do Beneficjenta, nie później niŝ na 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wizyty kontrolnej (wzór powiadomienia o planowanej wizycie kontrolnej). Powiadomienie przygotowywane jest w 2 egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron; d) zapoznania się z wnioskiem Beneficjenta, umową o dofinansowanie podpisaną na podstawie złoŝonego wniosku oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją i wypełnienie danych zawartych liście sprawdzającej do przeprowadzenia kontroli e) zebrania niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia wizyty kontrolnej (umowy o dofinansowanie wraz z wnioskiem Beneficjenta, innych dokumentów związanych z realizacją : aneksy, korespondencja, itp. Wizyta kontrolna- przebieg Uczestnicy wizyty Wizyty kontrolnej dokonują Wizytujący, którzy powinni posiadać: upowaŝnienie do przeprowadzenia wizyty kontrolnej, dokumenty osobiste pozwalające stwierdzić, iŝ są osobami upowaŝnionymi do przeprowadzenia wizyty kontrolnej. 3

8 Wizyta kontrolna odbywa się w obecności uprawnionego lub upowaŝnionego przedstawiciela Beneficjenta. Wizytujący przekazują Beneficjentowi upowaŝnienie wydane przez <wpisać upowaŝnioną osobę> do przeprowadzania wizyty kontrolnej oraz na Ŝyczenie Beneficjenta, dokumenty potwierdzające toŝsamość Wizytujących. Kontrolujący wpisują się do ksiąŝki kontroli posiadanej przez Beneficjenta - jeśli dotyczy. Warunki Beneficjent powinien zapewnić Wizytującym warunki do przeprowadzenia wizyty kontrolnej, w szczególności poprzez: a) zapewnienie dostępu do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, b) udostępnienie wszelkich dokumentów związanych z projektem (oferty i dokumenty związane z wyborem wykonawcy usługi, umowy z wykonawcą usług, wniosek o udzielenie dofinansowania oraz umowa, raporty i/lub sprawozdania z realizacji, materiały promocyjne, przygotowaną dokumentację, protokoły odbioru, kopie wniosków o płatności pośrednie kopia wniosku o płatność końcową, kopia sprawozdań z realizacji i inne), c) udostępnienie wszelkiej oryginalnej dokumentacji finansowej związanej z realizacją (faktury, kopie dowodów płatności, dostęp do innych dokumentów księgowych), d) zapewnienie obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją. e) Udostępnienie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej status podmiotu, formę prawną, poziom zatrudnienia. Sposób przeprowadzenia wizyty kontrolnej W czasie wizyty kontrolnej Wizytujący: - przeprowadzają rozmowę z upowaŝnionym przedstawicielem Beneficjenta i wywiady z innymi osobami ze strony Beneficjenta biorącymi udział w realizacji dla potwierdzenia, iŝ projekt jest realizowany/został zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, - sprawdzają dokumentację merytoryczną i finansową wynikającą z realizacji, - sprawdzają inną dokumentację, nieobjętą umową o dofinansowanie, która mogła powstać w wyniku realizacji i wypełniają listę sprawdzającą. Działania po przeprowadzeniu wizyty kontrolnej Po przeprowadzeniu wizyty kontrolnej, Wizytujący wypełniają część II listy sprawdzającej z wizyty kontrolnej, sporządzając opinię i podsumowanie dotyczące przeprowadzonej wizyty kontrolnej. Część II listy sprawdzającej podpisana zostaje przez Wizytujących i ich przełoŝonego. 4

9 Na podstawie listy sprawdzającej Wizytujący sporządzają informację pokontrolną zawierającą wynik kontroli. Informacja sporządzona zostaje w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli w 2 egzemplarzach. Informacja przekazywana jest Beneficjentowi niezwłocznie po jej przygotowaniu. W informacji pokontrolnej zespół kontrolujący moŝe potwierdzić prawidłowość realizacji, wskazać stwierdzone zastrzeŝenia lub nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu oraz przekazać zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy o dofinansowanie Beneficjent ma prawo do wniesienia zastrzeŝeń co do wyniku kontroli lub ewentualnego uzupełnienia dokumentacji przedstawionej podczas wizyty monitorującej w celu wyjaśnienia przyczyn zaistnienia nieprawidłowości. W informacji pokontrolnej Wizytujący mają prawo zarekomendować działania pokontrolne, jakie Beneficjent musi zrealizować wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji. Beneficjent niezwłocznie po usunięciu uchybień winien poinformować o tym fakcie zespół kontrolujący. W przypadku nie podpisania i nie odesłania informacji pokontrolnej zespół kontrolujący wzywa do jej odesłania. W przypadku braku zastrzeŝeń do informacji pokontrolnej, Beneficjent podpisuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej i jeden egzemplarz przekazuje do Departamentu Rozwoju Gospodarczego w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia, a drugi archiwizuje wraz z dokumentacją związaną z kontrolowanym projektem. Beneficjent ma prawo do pisemnego przedstawienia zastrzeŝenia do zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. JeŜeli zastrzeŝenie beneficjenta zostanie dostarczone w przewidzianym powyŝej terminie Departament Rozwoju Gospodarczego rozpatruje zgłoszone zastrzeŝenia Beneficjenta do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeŝeń, Departament Rozwoju Gospodarczego dokonuje korekty informacji, wysyła ją Beneficjentowi i wzywa Beneficjenta do podpisania i odesłania zweryfikowanej i poprawionej informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zgłoszenie zastrzeŝeń do informacji pokontrolnej przez Beneficjenta po oznaczonym terminie moŝe spowodować brak ich rozpatrzenia przez Departament Rozwoju Gospodarczego. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, Beneficjent przekazuje pisemne uzasadnienie odmowy podpisania ww. informacji (zastrzeŝenie) wraz z kopią niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Nie podpisanie informacji pokontrolnej lub zgłoszenie zastrzeŝeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku nie odesłania przez Beneficjenta podpisanej informacji pokontrolnej, Departament Rozwoju Gospodarczego wzywa Beneficjenta do jej podpisania i przesłania w terminie 14 dni od dnia doręczenia ponaglenia. 5

10 W przypadku, gdy podpisana informacja pokontrolna nie wpłynie do Departamentu Rozwoju Gospodarczego w wyznaczonym terminie lub teŝ Beneficjent nie realizuje zaleceń pokontrolnych, Departament Rozwoju Gospodarczego moŝe podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie. MoŜliwe skutki przeprowadzonej wizyty kontrolnej W wyniku przeprowadzonej wizyty kontrolnej moŝliwe jest: Stwierdzenie prawidłowości realizacji. W przypadku stwierdzenia prawidłowości realizacji, Beneficjent otrzymuje informację pokontrolną potwierdzającą prawidłowość realizacji. Stwierdzenie zastrzeŝeń co do realizacji W przypadku stwierdzenia zastrzeŝeń co do realizowanego w informacji pokontrolnej naleŝy wymienić stwierdzone zastrzeŝenia oraz przekazać zalecenia pokontrolne oraz termin ich realizacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji umowy o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy o dofinansowanie w informacji pokontrolnej naleŝy wymienić stwierdzone nieprawidłowości. Po upływie 14 dni przysługujących Beneficjentowi na zgłoszenie zastrzeŝenia do informacji pokontrolnej, Wizytujący rekomendują w zaleŝności od rodzaju i charakteru nieprawidłowości oraz uwag przedstawionych przez Beneficjenta odpowiednie działania: przygotowanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany do realizowanego obniŝenie kwoty dofinansowania, odrzucenie wniosku o płatność końcową, rozwiązanie umowy o dofinansowanie, zwrot wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami zgodnie z 8 umowy o dofinansowanie. 6

11 Nr Dziennika Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. Toruń, dnia Pani/Pan Imię i Nazwisko Stanowisko Nazwa Beneficjenta ulica, Numer budynku Kod, Miejscowość Dotyczy: Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Umowa o dofinansowanie nr <numer umowy o dofinansowanie> Kontrola realizacji nr <numer kontroli> Szanowna Pani/Panie, Uprzejmie informuję, Ŝe na mocy 12 Umowy o dofinansowanie nr <wpisać numer umowy o dofinansowanie>, w terminie... planowane jest przeprowadzenie wizyty kontrolnej <nazwa Beneficjenta i miejsce przeprowadzania kontroli> w zakresie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie <numer umowy> ( pn. <wpisać tytuł >) zawartej pomiędzy Departamentem Rozwoju Gospodarczego a Państwa przedsiębiorstwem. Informując o powyŝszym zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie, podczas działań kontrolnych, niezbędnej dokumentacji oraz pomieszczenia dla zespołu kontrolującego w składzie < kierujący zespołem, - członkowie zespołu>. Informacje dodatkowe: Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upowaŝnienia jest upowaŝniony do: swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową; wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej; Ŝądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień; zabezpieczania materiałów dowodowych; sprawdzania przebiegu określonych czynności; przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowiązującym w jednostce kontrolowanej. 1

12 Proszę o zapewnienie obecności w czasie kontroli osoby/osób odpowiedzialnych za realizację zarówno w części merytorycznej, jak i finansowo-księgowej, które będą mogły udzielić szczegółowych odpowiedzi w kwestiach będących przedmiotem badania. Proszę równieŝ o zapewnienie kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Z powaŝaniem, 2

13 UPOWAśNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI z dnia o numerze Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. Działając na podstawie 12 umowy o dofinansowanie nr u p o w a Ŝ n i a m: 1. imię nazwisko kierownika zespołu kontrolującego, 2. imię nazwisko członka zespołu kontrolującego, do przeprowadzenia kontroli w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie <numer umowy > zawartej pomiędzy Departamentem Rozwoju Gospodarczego a firmą <wpisać nazwę firmy>, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, <nazwa Beneficjenta >. z siedzibą w. Termin kontroli:... r. UpowaŜnienie jest waŝne w dniu przeprowadzenia kontroli wraz z dokumentem potwierdzającym toŝsamość przeprowadzających kontrolę. <Imię i Nazwisko osoby upowaŝnionej oraz podpis>

14 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. LISTA SPRAWDZAJĄCA Umowa o dofinansowanie nr Kontrola nr.. przeprowadzona w dniu. Instytucja kontrolująca: Departament Rozwoju Gospodarczego Zespół kontrolujący w składzie: 1. Imię, Nazwisko, stanowisko 2. Imię, Nazwisko, stanowisko Wizyta: W okresie kwalifikowalności wydatków po dokonaniu płatności pośredniej Po zakończeniu realizacji przed dokonaniem płatności końcowej Pełna nazwa Beneficjenta Adres prowadzenia działalności Miejscowość kod poczta... województwo... ul. Adres lokalizacji Miejscowość... ul.... kod poczta... województwo... Tytuł realizowanego : okres kwalifikowalności: Kwota wydatków kwalifikowanych: Kwota dofinansowania: % dofinansowania: 1

15 LISTA SPRAWDZAJACA Pytanie TAK NIE N/D Uwagi 1 Czy Beneficjent dokonał zmian organizacyjnych wymagających sporządzenia aneksu do umowy (np. zmiana formy prawnej, weryfikacja zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym -poziom zatrudnienia, profil działalności, lokalizacja, inne zmiany) 2 Projekt realizowany jest w miejscu określonym w umowie o dofinansowanie 3 Realizacja odbywa się zgodnie z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie 4 Czy zrealizowane przez Beneficjenta etapy/zadania są zgodne z harmonogramem i wnioskiem o dofinansowanie (w przypadku niezrealizowania w polu Uwagi naleŝy wskazać przyczyny) 5 Opis pozostałych zadań/etapów planowanych do zrealizowania 6 Czy Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumentację księgową związaną z projektem? 7 Czy wystawione faktury lub inne dokumenty księgowe dotyczą działań zawartych w projekcie? 8 Czy Beneficjent w przypadku wydatków objętych kontrolą był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w toku wyboru dostawców/wykonawców usług/produktów? 9 W przypadku realizacji działań nie wymagających stosowania postanowień PZP, czy Beneficjent dokonał wyboru wykonawców/dostawców zgodnie z 11 ust.2 umowy o dofinansowanie 2

16 10 11 Czy dokumenty dotyczące realizacji (m.in. zamówienia, umowy sprzedaŝy, faktury i inne dokumenty księgowe) potwierdzają poniesienie wydatków w okresie kwalifikowalności? Czy dokumenty księgowe zostały opisane i zaewidencjonowane poprawnie zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowania w systemie finansowo-księgowym? 12 Czy Beneficjent wywiązuje się z obowiązków informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu (nie dotyczy projektów zrealizowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) 13 Czy Beneficjent uzyskał inną pomoc, w tym pomoc de minimis w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem związanych z danym projektem 14 Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w związku z realizacją i są zgodne z umową o dofinansowanie 15 Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte w związku z realizacją i są zgodne z umową o dofinansowanie 16 Czy zachowano cel? 17 W przypadku kwalifikowalności podatku od towarów i usług został on naliczony w związku z wydatkami wyszczególnionymi w Umowie o dofinansowanie 18 Pozostałe uwagi zespołu kontrolującego 19 Uwagi Beneficjenta dot. zrealizowanego Podpisy: Czytelny podpis Czytelny podpis Kontrolujący: 3

17 CZĘŚĆ II. 1. Podsumowanie dotyczące przeprowadzonej wizyty kontrolnej... 4

18 Data i podpisy pracowników przeprowadzających wizytę kontrolną... Data i podpis przełoŝonego pracowników 2. Wynik kontroli: pozytywny: negatywny: rekomenduję następujące działania: rekomenduję przeprowadzenie dodatkowej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości... Data i podpisy pracowników przeprowadzających wizytę kontrolną... Data i podpis przełoŝonego pracowników 5

19 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. Toruń, dnia Informacja pokontrolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do umowy nr. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Instytucja kontrolująca: Departament Rozwoju Gospodarczego Zespół kontrolujący w składzie: 1. Imię, Nazwisko, stanowisko 2. Imię, Nazwisko, stanowisko Wizyta: W okresie kwalifikowalności wydatków po dokonaniu płatności pośredniej Po zakończeniu realizacji przed dokonaniem płatności końcowej Pełna nazwa Beneficjenta Adres prowadzenia działalności Adres lokalizacji Miejscowość... ul. Miejscowość kod poczta... ul. województwo kod poczta... województwo... Beneficjent / upowaŝniony przedstawiciel Beneficjenta podczas wizyty kontrolnej Imię i Nazwisko Stanowisko / funkcja Tytuł realizowanego : okres kwalifikowalności: 1

20 Kwota wydatków kwalifikowanych: Kwota dofinansowania: % dofinansowania: Proszę krótko wymienić etapy realizacji : 2. Ustalenia z kontroli Opis stanu faktycznego W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości W wyniku kontroli stwierdzono następujące zastrzeŝenia do przebiegu realizacji Projektu (opis stwierdzonych zastrzeŝeń): W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości (opis stwierdzonych nieprawidłowości, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa wskazanie podstawy prawnej naruszonego przepisu): Prosimy o usunięcie stwierdzonych zastrzeŝeń/nieprawidłowości lub udzielenie odpowiednich wyjaśnień w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej. Do czasu wyjaśnienia powyŝszych zastrzeŝeń/nieprawidłowości weryfikacja złoŝonego wniosku o wypłatę dofinansowania zostaje wstrzymana. Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dofinansowania, zostanie podjęta po analizie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku o wypłatę oraz przedstawionych wyjaśnień. Podpisy Zespołu kontrolującego Beneficjent lub upowaŝniony przedstawiciel Beneficjenta

21 Miejscowość i data Miejscowość i data...

22 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 1/10/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. Toruń, dnia Pani/Pan Imię i Nazwisko Stanowisko Nazwa Beneficjenta ulica, Numer budynku Kod, Miejscowość Dotyczy: Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Umowa o dofinansowanie nr <numer umowy o dofinansowanie> Kontrola realizacji nr <numer kontroli> Tytuł : Numer : Szanowna Pani/Panie, W załączeniu przekazuję 3 egzemplarze informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w dniu <data>. Zwracam się z prośbą o podpisanie wszystkich egzemplarzy ww. dokumentu i odesłanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, dwóch egzemplarzy do Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Nadmieniam, Ŝe przysługuje Pani/Panu prawo: a) zgłoszenia zastrzeŝeń oraz wyjaśnień co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej. Kontrolujący rozpatrują zgłoszone zastrzeŝenia przekazując swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania oraz wzywają podmiot kontrolowany do przekazania podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. b) prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upowaŝniona przekazuje jednostce kontrolującej pisemne uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeŝeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń do informacji pokontrolnej z przekroczeniem ww. terminu, przeprowadzający kontrolę mają prawo odmówić ich rozpatrzenia. Z powaŝaniem,

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI

1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI 1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI POWIERZONYCH GRANTÓW EFS (P9) 1.1. Plan Kontroli Zadań fakultatywnie: harmonogram, plan kontroli 1 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA PLANU KONTROLI ZADAŃ Cel: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013

Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013 2013 dla działań: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju WdraŜanie projektów

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r.

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r. ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r. I. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Zał. 3.15b_1 INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ I. KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, dokonali rozliczenia końcowego oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Nr...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu Vouchera Wiedzy Nr... Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Załącznik nr 4 Nr... zawarta w Poznaniu w dniu... r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli i monitoringu

Zasady kontroli i monitoringu Zasady kontroli i monitoringu w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Dotacje i wsparcie pomostowe PO KL 7.2.2 W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I przewiduje

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r. Zespół Kontroli MCP PLANOWY DORAŹNY po złoŝeniu wniosku o płatność końcową w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią (instrukcja dla Beneficjentów dotycząca procedury kontroli) 10 umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą

Bardziej szczegółowo

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 grudnia 2006 r.

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 grudnia 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 32 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ wprowadzające instrukcję w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli prowadzonych przez oraz Dyrektora Generalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI I MONITOROWANIA. Uczestników projektu pt. Małe jest piękne tworzę własną firmę

REGULAMIN KONTROLI I MONITOROWANIA. Uczestników projektu pt. Małe jest piękne tworzę własną firmę REGULAMIN KONTROLI I MONITOROWANIA Uczestników projektu pt. Małe jest piękne tworzę własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zespół Monitoringu MCP Grudzień Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Monitoringu MCP Grudzień Kraków, 18 grudnia 2012r. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Zespół Monitoringu MCP Grudzień 2012 TRWAŁOŚĆ OPERACJI art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają,

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, luty 2011 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

mmmcs «urno ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

mmmcs «urno ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 1.»r* «* 1H i w M B mm mmmcs «urno m Załącznik nr 1 6- Wzór Rocznego Planu Kontroli ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2016 DO 30 CZERWCA 2017

ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2016 DO 30 CZERWCA 2017 i ^ n r r i T c e r r e g Polska-Sachsen Załącznik nr 16 - Wzór Rocznego Planu Kontroli ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 1262 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/XII/2011/2 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich z dn. 21.12.2015 PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY Określenie procedury oceny zgodności

Bardziej szczegółowo

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji

Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji Poznań, 30.04.2019 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

2.1. Kontrolą zza biurka są objęte wszystkie Umowy Pożyczek zawarte z Pożyczkobiorcami Kontrola zza biurka jest przeprowadzana w siedzibie TISE

2.1. Kontrolą zza biurka są objęte wszystkie Umowy Pożyczek zawarte z Pożyczkobiorcami Kontrola zza biurka jest przeprowadzana w siedzibie TISE Zasady przeprowadzania kontroli u Pożyczkobiorców korzystających z Pożyczek, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 2020, w których kwota pożyczki jest współfinansowana ze środków przekazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców Załącznik nr 7 do Umowy Operacyjnej Mała Pożyczka oraz Duża Pożyczka nr [*] Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców I. Definicje 1. Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Aleksander Piesiak Referat Kontroli RPOWP Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki www.sn-pl.eu System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców Załącznik nr 7 do Umowy Operacyjnej Pożyczka mała oraz Pożyczka duża nr [*] Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców I. Definicje 1. Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2011 Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. INSTRUKCJA

Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2011 Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. INSTRUKCJA Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2011 Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. INSTRUKCJA w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt:... (tytuł projektu) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez (pełna nazwa Beneficjenta) na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr.. zawartej z Instytucją

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA

INFORMACJA POKONTROLNA Egzemplarz nr INFORMACJA POKONTROLNA nr 28/12 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/235/05 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie objętego umową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ w URZĘDZIE GMINY LIMANOWA I. Przedmiot i cel kontroli 1. Do głównych zadań realizowanych przez kontrolę finansową naleŝy: prowadzenie wewnętrznej kontroli w komórkach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE Załącznik do Uchwały nr 57 /960 /10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE Załącznik do uchwały Nr 5 /99 / 10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1203/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2010 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1203/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2010 roku Załącznik do Uchwały Nr 1203/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2010 roku Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów (na miejscu oraz na dokumentach)

Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów (na miejscu oraz na dokumentach) Załącznik 13 Lista sprawdzająca do kontroli projektów (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA NR / Tytuł projektu:. Beneficjent: Wartość całkowita projektu:. Dzień przeprowadzenia kontroli:

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA MONITORINGU I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYKORZYSTYWANIA WSPARCIA. do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES

PROCEDURA MONITORINGU I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYKORZYSTYWANIA WSPARCIA. do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES PROCEDURA MONITORINGU I KONTROLI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYKORZYSTYWANIA WSPARCIA do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Sygnatura wytycznych: IG Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji WdraŜających dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),...

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),... Umowa nr... o subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy w obrębie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:...(adres),...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego (na miejscu oraz na dokumentach)

Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego (na miejscu oraz na dokumentach) Załącznik 13.3 Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA Z ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ PROJEKT NR WND-RPZP.. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Natalia Haniszewska Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Natalia Haniszewska Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych 1 Omówienie najnowszych założeń PROW 2014-2020 w oparciu o procedury dot. kontroli w miejscu realizacji inwestycji - Natalia Haniszewska, Dział Kontroli Wydziału Obszarów Wiejskich Natalia Haniszewska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Kontroli. I. Definicje

Załącznik nr 8 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Kontroli. I. Definicje Załącznik nr 8 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Kontroli I. Definicje Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złoŝone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NAWOJOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NAWOJOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK Nr 3 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NAWOJOWA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nawojowa, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb działania

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Karolina Pakuła Rafał Jórczykowski Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/1/P/10 Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/1/P/10 Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU ` POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765 ZFE.I.MB.0931-11/10 INFORMACJA POKONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r.

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 721/09 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2009r.

UCHWAŁA NR 721/09 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR 721/09 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo